24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CurnHuriyet BASIN AHLÂK YASASINA t J Y M A Y I TAAHUT E D E R BaMM: NAZİMB NADİ « Gend Taym MüdOrii: ECVET GÜRES1M • SorumJu Yazı tslerl HOdürü: EROL DALL1 • Basan ra Vayan: CUMHÜEİYET HATBAACHJK va Gazetecüik T. A. S. Cagaloilo Halkevl aokak No. 3941 tLLERİ: Rüçüksaat Meydam Edlrne Hanı Adana . Telefon: 4530 * AS&AHA: AUtürk B u l v a n Yener Ap. • Yenişehlr Telefon: 1 2 0 9 2 0 1 2 0 9 6 6 1 2 9 9 4 4 17 57 35 A İZMİB: Gazi B u l v a n N o . 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONEveİLÂN Senelik fi aylık 3 aylıfe TürlOyo 75.00 40.00 22.00 Haricl 198.00 99.00 49.50 Bajlılt (Maktu) 200 Ura » 3 4 S l n c I »hlfelerde (santiml 40 8 7 o d sahifelo 35 Nlsan. Nikâh. Evlenme, Dogum (Maktu) 75 ölüm. Mevlrt. TegelücüT ve Kayip arama S cro 90 Kayıp (Eellmesl) 1 SAY1S1 25 KURUS Olaylann ardındaki gerçek Hozin bir toblo (Bas'irpfı 1 ıııcı Sahıfede) Eğitim denilince sadece okur yazarhkta anlaşılmaz. Zira günömüzde artık uluslann kalkjnmışhğında en önemli ölçülerden biri mazbut öğrenim görmüşlerin sayısıdır. İşte Türkiyenin gerçeği; Beş yıllık öğrenim görenlerin nüfusa oranı yüzde 15.2 dir. Sekiz yıllık (ortaoknlu bitirenler) yüzde 1.9, lise ve muadili okul mezunları ise yüzde 1 den az. Yüksek ofercnime gelince onun o . ranı vüzde yarım kadardır. j Eçitim sorunlarının içine pirdikçe durumamuzun ne olduğn meydana cıkar. Meselâ köylerimizin üçte biri okalsuzdnr. Okulu olanların bir kısmı öğretmensiz ve araçsızdır. 15 yaşına kadar okul dışında kalanların sayısı 2 milyonu buluyor. Ortaokul çağmdaki çocuklarımızdan ancak sekizde biri okula kavuşabilmiştir. Lise cağındaldlerden ise ancak 14 te biri okula gidebümektedir. Kısacası bu ve bıına benzer s<v runları arka arkaya sıralıyabilir ve tablovu daha karamsar hale zetirebiliriz. Şimdi tablo böyle iken dısanda gözfl dönük bir avuç maceracının tahrikiyle öğ | retmenîer kovulujor, öjretmen ler dövülfiyor, halkın oğretmen j den soğuması için elden gelen ' çaba çösteriliyor ve Millî Eğitim Bakanlığı öjretmeni savn , nacaŞı halde aksine onn raes ' lefini vapmaktan alrykoymak, idealizmini körletmek için çaIışıyor. Böyle bir manza j ra de&il Türkiye sibi efcitime, j ö'Srenime önera veren Atatürk i iılkesinde. Katangada bile görülmez. Horasanda Bayramdan önce ! bir olav oldn. Aslında bu olay j Menemen gerieiliğinin kansızı idi. Ama mahiyeti bakımından ondan da korkunçtu. Zira Menemen olayı devlet kuvvetlerine karsı yapılmıstır. Horasan , da ise yobazın kıskırttıgı adam lar devletin, bir tarafa ittifi, Millî Eğitim Bakanlığının savnnms» verine ezme Dolitikası güttüçü öeretmen kitlesine karşı girişilmiştir. Hemen haber verelim ki eğer BakanUkta çöreklenen zihniyet önlenemezse Gestapo artıklariyle, onlann yardakçüan ve ajanlan aynı yolda devam ederler se bir gün öğretraenlere karşı kanlı olaylara girişildigini görmemiz mümkündür. Ve o gün durumu düzeltmek için çok geç olacaktır. • * • 13 Oğretmen (Baştarafı 1 ınci Sahifede) A Ders arasında camie gitmek istiyen öğrencUere izin vermemek. O Toplumcu çabalarda bulunmak. ANAMUR OLAYI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anamur'un Kaşdişlen köyünde Atatürk haftası düzenlemek istedikleri için îçel Valisi Ethem Boysan tarafından ışten el çektirüen 6 ilkokul öğretmeni ile bir ortaokul öğretmeninin daha sonra Bakanlık emrıne alınması ılginç safhalar göstermiş ve bu ögretmenîer kararın iptali için önceki gün Danıştayda ıptal dâvası açmışlardır. öğrencisi tarafından dövüldüğünü iddia eden Rıza İçel ise 10 günlük rapor almıştır. Osman Karaca (Aydın) komünizm propagandası yaptığı iddiası ile Bakanlık emrine alınmıştır. İlhan Alkan (Keçiborlu) sosyalizmi övdügu ve üzerinde T.İJ. yazılı dolma kalem kullandığı iddiası ile Bakanlık emrine alınmıştır. Bunlardan başka son iki ay 1 çinde 200 e yakın oğretmen, tâyin ayı olmamasına rağmen, çeşitli se beplerle başka yerlere atanmışlardır. Dr. Siikan, Belediyeler ve ' Özel îdareler kanunlarının degişecegini söyledi KONYA (a.a.) Adalet Bakanı Hasan Dinçer. Içısleri Bakanı Dr. Faruk Sukan ve Tarım Bakanı Bahrı Dağdaş'. bazı Konya Milletvekilleri ile birlikte, aksam uzeri karayoluyla Ankara'dan Konya'ya gelmişlerdir. Doğruca ıl genel meclisi salonuna gelen Bakanlar. toplantıyı izlemislerdir. Toplantıda tçısleri Bakanı Dr. Faruk Sükan, bir konusma yapmış. özel idareler, belediyeler ve koy kanunlarmın yakında değıştirileceğini açıklamıştır. Çok ocı bir ölüm Merhum Hafız Tsvfik ve Rukiye hanımın oğlu. Gev her hanımın sevsilı eşi, 1'HTgan ve Suat Tanılın biricık Babaları. Burhan Tanilın kardeşi, Rahmi Gezerin yeseni, Nezıhe Başakçı, Mubecrel Reyhan ve Ümran 'linılın Amcalan. Münibe Karsjn ve Merhum Saüh Karsanın damatlan, Aziz Kan=an. n.erhum Şerafettin Karsan. Nevzat Karsan ve Sevnn Uğurun enişteleri, Av. Abciullah Vehbi Uğur'un b^cana^ı. 1»tanbul Kereste Tuccarıar.ndan, Ortaköylü Dövülen öğretmenler Son günlerde öğretmenlere karşı girişilen fiilî teca\'üz olaylan da yaygın hale gelmiştir. Türkiye Oğretmen Dernekleri Mılll Federasyonu tarafından verilen bilgiye göre Gülnar Atatürk ilkokulu öğretmeni Duraii Aydm, hıç bir sebep yokken A.P. li olduğunu söylıyen bir şahıs tarafından dövülmüştür. Dövülen diğer öğretmenler ise şunlardır: Bozkurt Atatürk ilkokulu öğret meni Yılmaz Abana gece yansı sokakta sebepsiz olarak bir Tekel memuru tarafından dövülmüş tür. Zonguldak Oğretmen Okulu resün öğretmeni Muharrem Aydın hükümet meydanında, karakolun karşısmda dövülmüştür. Kızılcahamamın Çukurören kQyü ilkokul basöğretmeni Fatma Altmyahlüar, «Çocuklarımızı Kuran kursunda okutacağız» diyen köylüler tarafından kovulmuş ve Haymananın Çalış köyüne nakiedilmiştir. (Yarın: Bakanın ve İlkögretun Genel Mödüriinün görüşleri ve nakledüen 200 kadar öğretmenin isimlcri). Diğer öğretmenler Bakanlık emrine ahnan ve işten el çektirilen diğer oğretmenlerin işten el çektirılme sebepleri de öğretmenler Sendikası tarafından tesbit edilmiş bulunmaktadır. İsa Sarıarslan (Adana) Türk kâdınlarma sataşan Amerikalılan protesto etmek içm yapılan gösteriye katıldığı içm tevkıf edi'miş ve daha sonra Bakanlık emrıne alınmıştır. Mahmut Makal f Adana ı sebep gösterilmeden mevcut dosyalara dayarularak Bakanlık emrine alın mıştır. Ali DUndar (Adana) Canavar Omar adlı kitabı ögrencilerine tavsiye ettiği için Bakanlık emnne alınmıştır. Necdet Eren, Halis Keleş, Hâmi Erol (Amasya) sosyalizmi savunduklan iddiasiyle işten el çektirilmişlerdir. Bıza tçel (Karaman) bir öğrenciyi dövdüğü iddiası ile Bakanlık emrine alınmıştır. Dövuldüğünü iddıa eden bğrenci 4 gün, Ahmet Feridun Tanıl 17.1.1967 salı günü aksarr.ı anî olarak vefat ettııştır. Cenazesi 19.1.1967 Perşembe günü öğle namazıru tnütaakıp Şişli Camiinden kaldıniarak Ortaköy'de Yahyaefendı derç Igâhındaki ebedi iOırahatgâhma tevdi edilecektir. AİLESİ (Cumhuriyet 703) Coruk olayını Tahkik Heyeti Moskova'dan döndü Moskova Büyükelçiliği Musteşarı Sadi Coruk'un intihar olayı ile ilgili olarak Moskova'ya gıden Prof. Suat Bilge ile Büyükelçı Rıfat Ayanlar'dan kurulu heyet dün akşam uçakla yurda dönmüştür. Olayda şüpheli bir durum gör mediklerini belirten üyeler, çesıtlı sorular üzerine «Hazırladıgımız raporumnzu Bakanlıfa verecefiı. Bakanlıfın yapacağı açıklamayı beklemek yerinde oInr» demişlerdir. Tahkik heyeti üyeleri daha sonra uçakla Ankara'ya gitmişlerdir. VEF A T Kor varındaki gölcükler tamamen, Eskisehir'dekı Porsuk çayının bazı kısımları kısmen donmuştur. Merhum Ihsan beyle Mıhrive hanımın oğulları. Zümrut Konkurun eşı Cevher, Inceali oğullarının damadı, Şadi Habib, Behiye. Zübeydenin enişteleri, Sabıha Tekat'la Izmen, Dinçman aılelerinin kuzenleri Sosyal Sıgortalar Kurumu Emekli Hekimlerinden İSİM Qantas Acentesi Dr. NURİ KONKUR uzun zamandan beri müptelâ olduğu amansız hastahktan kurtulamıyarak Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 19/1/1967 Perşembe günü öğle namazım mutaakıp Fatih Camiinden alınarak Edirnekapı Şehitliğındeki ebedî istirahatgâhına tevdi olunacaktır. Bütün dost ve akrabalara duyurulur. AtLESt (Cumhunyet 690) T. M. T. R (Baştarafı 1. inci Sahifede) Teknik Üniversitesi ile Teknik Okulu ve İst. Yuk. Teknik Okulu Talebe Birlikleri yöneticileri, Federasyon tüzüğüne dayanarak yeni genel kurul toplantısına kadar Federasyon binasına el koymuşlardtr. Saat 17'den sonra 3 otobus dolusu pohsın refakatinde Federasyon binasını teshm almaya gelen 8. lcra Memuru Adıl Zaloğlu TMTF 2. başkanı yerıne uç talebe birliği başkanı ıle karşılaşmıştır. Birlik başkanlarının. dâvalı taraf olmadıkları ve Federasyon tüzüğü gereğince bınaya el koyabilecekleri şeklindeki itirazlan ile binayı teslim alacak. 7 kişilik (yeddi adil) heyetinden ancak 2 kişinın gelmiş olması karşısmda ne yapacağını şasırmıstır. 8. lcra Memuru ıkı saat kadar süren tartısmalardan sonra binanın muhürlenmesıne karar vermişsede ıtırazlar karsısında nobetci savcıya da Çin Turkistonmda (Baştarafı 1. Ind Sahifede) basladığım bıldirmış, bu durumu Mao'nun şahsi liderlığine atfetmiştir. İstanbul Yerlerin buz tutması trafik kazaları ile kırık çıkık ve incınme olaylarını artırmıştır. Bu yüzden hastanelerin kınk, çıkık vakalarına ilk müdahaleyi yapan personelin sayısı çoğaltılmıştır. Bu arada Trafik Mudurlüğü dun yenı yayınladığı bildiride, yerlerin don tutması sebebiyle trafik kazalarımn arttığı bildirilmiş, zincirsiz çalışılmaması şoförlere bir kere daha hatırlatılmıştır. ÖZELLİöİ .?. Z ü î GEZİ SEBEPLERİ ADRES.Z.. . o k Petrol, Petrol Ofisi grevi ve yabancı sermaye / * ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda dün Sanayi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının butçeleri birlıkte görüşülmuştur. Gorüsmeler sırasmda petrol boru hattı. iktisadî devlet teşekküllerinin durumu gibi konulara değinilmiştir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı üe ilgili raporda, Karadeniz Bakır Kompleks tesislerinin 1 müyar 100 milyon liraya çıkacağı «25 milyon dolarlık A.İ.D. yardımı temin edildiği ve küçük sermaye sahiplerinin projeye iştirakinin düşünüldüğü» beliıtilmektedir. Gene raporlarda belirtildığine göre 1965 yılında 1 milyon 533 bin ton olan petrol iiretimi 1 milyon 970 bın tona yükselmiştır. İlk sbzü alan Mehmet özgüneş petrol bonr hattı hisselerinin bir kısmmın özel sektöre ne şekilde devredileceğini sorrmış ve özetle şunlan söylemiştir. «Ordu Yardımlaşma Kurnmn, hisse satm almak için müracaat etmiş midir? Ne cevap verflmiş. tir? Boru hattı yapımı için yabancı şirketler mâni olmaya çalışmıslar sonra hisse senetlerini almak istemişlerdir. Bu iddialar doğru mudur? Devlet DemiryoUarı petrol boru hattı ile rekabete çirmiştir. Bu rekabet millî menfaatlere mi yoksa Mobil şirketinin menfaatine mi uygundur?» A.P. li Ilhami Erten, iktisadî devlet teşekkülleri hisselerinin yüzde 49 unun vatandaşlara intikalini istemiştir. Adil Kurtel (T. İ.P.) Tüıkiyede uygulanan sanayileşme politikasınm Türkiyeyi gıttikçe daha iktisaden bağımlı ha le soktuğunu öne sürmüş, Türkiyede özel sektör ve yabancı sermayenin sadece montaj ve ambalâj sanayii kurduğunu bu sanayiin ham maddesini dısarıdan getirdığini belirtmiştir. Kurtel Özel sektör memleket içinde istihsal edilen ham maddeyi işliyecek bir sanayii kuramamıştır» demiştir. A.P. li Ethem Kılıçoğlu, petrol ve maden kanunlarının ele alınmasını istemış ve özetle şöyle konuşmustur: «Türk Hava YoUarı, Petrol Ofisle bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmayı takdir ediyorum. Sonra bir de ortaya grev çıktı. Bu grev • nasıl oldu da aynı zamana tesadüf etti. Dışarıda diyorlar ki, (Hükümet bile Petrol Ofisinin aleyhinde. Hükümet Mobilin uşaklı ğı'nı yapmaktadır. Petrol Ofisi, ka deriyle başbaşa bırakılmıştır.) Bu sözler maksatlıdır. Ama p e \in nedenlerini öğrenmek istiyorum. Petrol Ofisin sattığı petrollerin yüzde kaçı yeriidir? Bnnu Mobil ile B.P. nin sattıkları ile mukayese ederlerse tnemnnn olurum. Petrol Ofisin kârlan ne kadardır? Petrol Ofisin Türk Hava Yollanna sattığı yakıtın menşei nedir? Bu yakıt içinde verli petrolün nisbeti nedir?» AP. li Fevyaz Köksal, T.İ.P. li Adıl Kurtel'in konuşmasına cevap vermiş, 5rabancı sermayenin ancak politikada Istikrarsızlık olur sa sdmürebileceğini bne sürmüş «Fiat fabrikası Rusyaya yatırım yapıyor. Şimdi Fiat Rnsyajı sömürüyor mu?» demiştır. Fakat mevcut deliller ancak geçıcı bır sukunetın olduğuna isaret etmektedır. Şangay 8 milyon nüfuslu Cin'in tıcaret merkezıdır ve buradaki devamlı huzursuzluk Çinin tumünü zehirlijebılecek durumdadır. Japon gazetecilerının Pekın"den bildırdiklerıne gore hukuHAYAT NORMALE DÖNÜYOR met başkentte «lüks eşya» satıKar yağışının dün azalması, sını yasaklamıştır. Bunlann aiki günden beri aksayan sehir rasında kol saatlerı. bisiklet. hayatının biraz duzelmesine vol radyo, halı ve mücevherat gıbı açmıştır. Taşıt sıkıntısı, şoförleseyler vardır. Yasak karan, Liu rın çalısması ile hafiflemiştir. Ay taraftarlarının ısçılere dağıttıkrıca resmi taşıtlar Vali Poyraz1ları paralann harcanmasına enın emri ile yolda kalan halka gel olmak ve dolayısiyle Liu tatarftahlarının hareketlerine set 1 yardımcı olmuşlardır. Vali Poyraz ve Belediye Başçekmek için alınmıştır. Bır Japon gazetesınin bildir j kanı Işcan dün aralıkh olarak fırınları kontrol etmişlerdir. Bedigine gore Pekım. davar gazeJediya Başkanı Işcan, Beşiktaş'teleri .Sovyet hududu 'jıakınladaki bir fırından 10 tane ekmek ırkaç telefon görında. Sınkıang vilâyetinde Mao alan yaşlı bır adamı çevirmiş, ruşmesınden sonra lcra kararıtaraftarı Kızıl Muhafızlarla Liu «Eğer bütün hemşehrilerim senın uygulanması bugune bırataraftarı ordu birlikleri arasınnin gibi hareket ederleree, »1kılmıştır. da kanlı çarpışmaların olduğunkıntının önüne geçilmeı. Gflnde dan bahsetmektedır. T.M.T.F. Kongresi'nin kaç ekmek alıvordun?» demişOte yandan Mao'nun resmi ortir. İşcan'ın sorusunu yaşlı adam duruşması ganı, Şangay'da iki Beledıye gulerek karsılamış ve «tki tane Başkanı Muavinınin tevkif edılADAPAZARI TMTF kongalıyordum. Ya yollar kapanırsa» diğıni açıklamıştır. resinde çıkan kanlı olaylann cevabını vermistır. 63 Komunıst Çın dıplomatı duruşmasına dün Sakarya I. ODUN VE KÖMÜR bugun Paristen geçmek suretiyAsliye Ceza Mahkemesınde deFtYATLARI YÜKSELDl le Afrikadaki gorevlennden ayvam edilmiştir. Birbinyle çatıHavanın soğumasını fırsat birılıp Çine donmuştur. «Yıllık san her iki gruptan 8 kisinin birlen odun ve kömürcüler hemen birleri aleyhine actıkları dâva izınlerıni geçirmek uzere» memfiatlarını artırmışlardır. Odunun çekisi 36 liradan 48 liraya, da dün sadece 27 Mayıs Millî I lekete dönduklerı ilerı surülen kömürün de kilosu 100 kuruştan Devrim Derneği üyesi ve Ziraî ! Korrrünıst Çın dıplomatlarının sayısı bir hafta içinde lOO'u a«180 ne yukselmistir. Bu crtış Donatım Fabrıkasmda memur o karsısında Belediye ilgılilerı mış bulunmaktadır. lan Tarık Benli hazır bulunmus her depoya geçen yıllarda ol«TMTF'deki olaylar yuzünden I duğu gıbi bır zabıta mem'iru Malatya'ya tayın edildim. Bu j bulundurmaya karar 'ermiştir. gerici unsurlann eseridir» de , Bılındiği uzere odunun iekıi miştir. (Baştarafı 1 ınci Sabifede) narh fiatı olan 36 liradan satılDuruşma. ek iddıa hazırlane'çiliğinde 10 Yunanlının gorevması gerekmektedır. ması için 9 Şubat tarihme bıra ' lı olduğunu, ıkıli gorüsmelenn HASTANE VE OKLLLARA kılmıstır. ' fıyasko ile sonuçlandığını. gizYAKIT VERÎLDİ | lı yapılacak bir oturumda bu Hastane ve okullara dun tekonuda mühim meselelerı açıkmin edilen fueloil dağıülmış, layabileceğini söylemiş ve «Dıshasta ve öğrencılerin soŞuktin (BajUrafı 1 iucı sayfada) isleri Bakanlığının. Osmanlı donmaları onlenmistir. Bu arade cereyan eden olayiarla ilgili Devrinin kokmuş. tefessöh etmiş da Vakıf Gureba Hastane'inde olarak Grupta bir «genel göruşzihniyptini devam ettirmekte olönceki sece gec «aatlfrdp vakıt me» yapılmasının zaruri olduğuduğnnu» iddia etmiştir. ikmalini yapılabilmiştir. Hastane nu belirtmiş, Parti Meclisinden Baş Tabibı Dr Tarık ÖzerenMP Grupu adına söz alan Hüsonra bu konunun Grupta dergın, hastane randımanınn ııorseyin Ataman, Kıbrıs, 12 Ada hal ele alınmasını istemiştir. male dondüğünü belirterek. «Ove Batı Trakya konusunda bir Grup gündeminin tesbiti ile illavda yalnız vabancı şirketlerin genel gorüsme açılmasının yegili olarak usul hakkında yapıparmâğı olduğu «eklindeki sözle rinde olacağını bildirmiştir. lan konusmalar sırasında Yozrinin vaıılıs anlasıldığını ifade Dün avrıca Ağrı Milletvekili gat Milletvekili Nuri Kodamanetmek isterim. Biz Petrol Ofi^inAbdülbari AkdoŞan'm Türkiyeoğlu Grup Yönetim Kurulunun den de. vabancı sirketlerden de dekı kömür fiatlarının yeniden davranışını yermis, Grupta gö^akıt alamıvorduk» demı=*ır tespit edılmesi için hükümet MUSLUKLAR DONABtLlR rüşülmeksizin ve Gruptan karar hakkında bir Meclıs arastırmaSular Idaresi Müdürlüşü. halalmaksızın bir tavır takımldığısı açılmasına daır önergesi AP kın su sayaçlarının ürerlerini nı, Grup Yönetim Kurullannın oylarıyla reddedılmiştır. çuval parçası ile örtmelerini, bildirisi ile ihtilâfın genişlediğiaksi halde donabileceğini nçıkla ni ve daha zararh bir hal aldımıstır. Nitekim önceki eece ısı ğını ifade etmiştir. nin 9 dereceve dusm"«i ile ?aKodamanoğlu Yönetim Kuruyaclann bir ki'mı dnmn'ntur. lunu yetkisini aşmamaya, GruHamdı Yıldırım, Bedıa. NiÜÇ GÖRE\'LİYE HELtKOPpun emrinde olmaya davet edeyazı ve Fahri Kuçukyalçm'ın TERLE YARDIM YAPILAMADI rek sözlerini bitirmiştir. Miîli ve L'luslararası hava tra kardeslen. Munevver KuIzmir Senatörü Izzet Birant fığinin emniyet ve intizamını sağ çukyalçm'ın eşı, Ali Akil ve da gündemin üyelere daha erken lıyan Yalova Dumanh Tepedeki Altan Küçukyalçın'ın Babadağıtılmasını istemis, usul hakelektronik istasyonunda çalışan ları. eskı Bakırkoy Başkâtıbi kında söz alan İzmir Milletveüç görevli, hava şartlan yuzünden kili Lebıt Yurdoğlu Başkan înMustafa Muharrem istasyonda mahsur kalmıştır. cesulunun tutumunu yermistir. KÜÇÜKYALÇIN Gıresun Senatörü thsan To18 '1/1967 Çarşamba günu veMahsur kalan gorevlılere paloğlu gündemde bulunan petfat etmiştir. Cenazesi 19/1/967 Turk Hava Kuvvetlerinin bır rol boru hattı konusunu ıncelePerşembe günü öğle namazıhelikopteri bır yardım torbası yen genis bir konuşma yapmış, nı müteakip Evüp Camiınatmak istemısse de sis yuzünsatılacak hisse senetleri ile boru den alınarak P;er Loti'deki den gerı donmek zcrunda kalhattmın endirekt yolla vabancı kabrme defnedilecektir. mıstır. Bugün havadan yardım şirketlerin eline geçeceğini, T. Küçükyalçın AİLESİ icin muvaffak olunamadığı takP.A.O. alevhine kâr sağlanacadirde yardım karadan yapılağım belirtmiş. gensoru açılmasıraktır. Cumhuriyet: 70*) nın yerinde olacağını savunmuştur. HAVA AÇACAK MI? Yeşilköy Meteoroloji îstasyonuDaha sonra Grup Başkanvekili TÜRK YÜKSKLTME nun bildirdiğine göre şehrimiz ve Feyzioğlu gensoru onergesinın CEMİYETİ civarı Orta Avrupa üzerinde bulu esasları hakkında bilgı vermis, (Türkiye Büyiik Locası) nan sıcak hava dalgalannın tesıri petrolle ilgili gensorunun kabualtına yavaş yavaş girmeye başlslünü istemiştir. FAZİLET KOLC mıştır. Bu sebeple bugunden itibs Şükrü Koç gensorunun hüküüyelerinden ren kar yağışının durması ve ısımet hakkında açılması gerektiFERİDUN TANIL nın 9 dan, 4 dereceye kadar yükğini öne sürmüştür. Mustafa Keselmesi beklenmektedir. mal Palaoğlu, CHP'nin bu kokardesimız ânî ularak Enuda hassas olması gerektiğini bedî Meşrika ıntikal pfmısöne sürerek, «Bu hattı sattırmatir. Cenazesi 19 Ocak 1967 malıyız. Bu hat Türk yurdunun bugünkü perşembe gunii öğatardamarıdır» demıştır. le namazmdan «onra Şisli Cumhuriyet »7 80 98.00 Keşat Ibrahim öktemin gensorunun Camıinden kaldırılarak Or184.00 165.80 Hamit 12100 122.00 hukumet hakkında açılmasını istaköv Yahya Efendi'de aıle Aziz 106 0<l 107.00 teyen onergesi oylanıp kabul ekabrıstanında toprağa ıcvdı Napoiyan 101 09 102JJO dilmistir. edilecektir. 24 «yar kiılçe 14.30 14J2 CHP Grup Ba<=kan VekiH TurKardeşlerimıze duyrulur han Feyzioğlu, Petrol Boru HatKAYIP ftkokui dtplomamı kay. ve teşyi merasiminde hszır tı konusunda Bakanlar Kurulu bettirn. Hukumsuzdhr bulunmaları rıca olunur. hakkında gensoru açılmas'nı isBayram Büyük\ıizcl Ankara teyen önergevi dün Millet alec(Cumhurıyet V U 2 ) Cumhuriyet 706 lısı Başkanlığına vermıştır. TFŞEKKÜR Rahatsızlığımı zamanında taşhıs ederek ameliyatımı basarıyla yapan ve beni tekrar sıhhate kavuçturan Çişli Etfal Hastanesi Uroloji Klinıği Şefi sayın. Operatör Dr. Dünyanmünlü tatil yerlerine uçarak bura. larını iyice görraek ve sizin gidişinizde yapacağı tavsiyelerde tahminleri yok etmek. Lokantaları denemek. Görmeğe değer yerleri keşfetmek. Konaklanacak en iyi yerleri seçraek. Ucuz geçimle ilgili bilgileri toplamak. Alış verişinizi değerlendirmek. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN Gelecek tatilinizi plânlamadan önce mutlaka kendisini görünüz. DUNYAYI DOUŞAN AVUSrHAiYA HÂVArOLU REGAİP ŞEN'e Narkozitör Dr. Cahıt Bereil'e, ilgilerinı esirgemiyen Dr. Nejat Fertan, Dr. Sıtkı Eranç ve Dr. Ihsan Ayata'ya, Hemşire Güngor Acar ıle Türkcan lstemi'ye ve pansumancı Mustafa Korkmaz ıle diğer personele teşekkürü bır borç bilirim. KÂZIM ÖKTEM (Cumhuriyet 689) KMKALTI YILOIR GUVENltfN BIR YER AYIRTMAK VE HER TÜRLÜ BİLGİ İSTANBUL: BEA Cumhuriyet Caddesi, Harbiya. No. ANKARA : BOAC Millî Müdafa» C«d., Güven Ap. 12/5. Kuılay Tel.: 17 76 M QANTAS BOAC VE AIR IND1A HAVAYOLLARI İŞTİRAKİ İLE Moran: 101/678 AMERICAN EXPORT ISBRANDTSEN LlNES S/S EXPORT BANNER S S EXPORT COURİER İstanbula çelişi 26.1.67 28.1.67 Hareket 29.1.967 30.1.967 Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobiis Işletme Miessesesi Umum Müdürlüğünden Kıbrıs politikomız Kamyon Satın Alınacaktır 1 Müessesemiz ihtiyacı için 2 adet 2 ilâ 3 tonluk kamyon (kaloriferli) teklif alma usulü ile ve Türk parası mukabilinde saün alınacaktır. 2 İlgililer teklif edecekleri vasıtaların markasını modelini rengini ve teslim müddetini serahaten bildireceklerdir 3 İlgjliler teklif fiatian üzerinden To 7,5 muvakkat teminat kataloğ ve prospektüsleri ile birlikte hazırlıyacaklan tekliflerini 28/1/1967 ctımartesi günü saat 13.00 e kadar, Müessesemiz Yazj İşlen Müdürlüğüne göndereceklerdir. Teklifler bu tarihten itibaren 30 gün opsiyonlu olacaktır. 4 Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmayacağı gibi, telgraf ile yapılacak teklifler kabul edilmez. 5 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 10253 A. 162/637) C. H. P. NEVV YORK NORFOLK BALTİMORE PHİLADELPHİA ve N. PORT NEWS limanları içln cmtea kabul ediLmektedir. Malumat için: ARABOGLU Vapur Acenteliği Ltd. Şti. Müracaat: TOPHANE Tahır Han kat 3 Tel: 49 75 00, 1, 2 İlâncılık: 8307/694 İTALYA ACI BİR KAYIP 5'ci MHIetlerorası Oyuncok Sergisi MİLANO 412 Milâno Fuarı sahasında Etki gücü günden güne artan Milletlerarası bir Fuar ovur.cak sanayiınin bütün 'çeşitleri bir arfida. Müracaat: Dünya Şubat 1967 tarihleri arasında İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden: 1 Başmüdürlüğümüz Anadolu yakası ihtiyacı için 1275 metreküp Kurn ve 400 metreküp çskıl kapalı zarfla teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait sartnarne malzeme servisimizde görülebilir veya bedeli mukabiliade satm alınabilir. 3 Geçici teminat 2889^7 liradır. 4 İsteklUerin teklif mektuplariBi 2/2/1967 perşembe günü saat 15 e kadar Satınalma Komisyonumuza tevdi etmeleri ilân olunur. (Basın 10470/680) Salone Internazıonale Del Gıocattolo MILANO Via Morosini, 20 TeJ: 54 60 987 (Basm : 30156/695 > İLÂN ŞEBEFLİKOÇHİSAR TEREKE HÂEİMLİĞİNDEN: 966/29 Esas Kasabanın Abdülaziz mahallesi hane 99 da nüfus siclline kayıth Gazioğlu Rukiyeden doğma Ş. Koçhisar'ın Sarıkaya mahallesinde mukim ticaretle iştigal eden 17/11/1966 tarüıinde ö!en Mehmet Andacın medenî kamınun 559 uncu maddesi hükmü gereğince terekesine ait defterinin tutulması talep edildiğinden müteveffaya borçlu ve alacakb bulunanlarla kefillerinin ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Şerefli Koçhisar Tereke Hâkimliğinin 966/29 No. lu dosyasına mııracaatla alacak ve borçlannı kaydettirmeleri ilçili vesaiklerini ibraz etmeleri kaydettirmedikleTi takdirde mirascıları ve çahsen ve neredc terekeye izafetle takipte bulunsmıyacaklan ve müracaat edenlere mahkemeye tevdi edecekleri vesikalar için Tereke Hâkimliğlnce mahbuz verileceği makbul mazeret olmadan ilân müddetini geçirenlerin taleoîerinin kabul olunamıyacağı müteveffanın terekesine el konulduğurdan defter tutanın müddetinin hitamına kadar lcraî takipte bulunulmaması bu müddet içinde murur zaman ceryan etmiyeceği ilân olunur. (Basın 10477/681) Mk L İr 1N MAKİNA MUHEKDİS1ERİ ARâNIYOR Chrysleı Sanayi A.Ş iç.n tatmuıkaı şi,rtlarla İngilizce bilen Makina Mühendisi veya Yüksek Mühendisleri aranmaktadır. İsteklilerin acele Ankara asfalü Km 40 Çayırova, Cîebze adresine şahsen veya P.K. 53 Kddıköy İstanbu] adresine yazı ile başvurmalan rica olunur. Moran: 115 677
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle