25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHÜRİYET 19 Ocak 1967 SAHİFE ÜÇ Wilson Romadan memnun ayrıldı " Ortak Pazar üyeliği için iyi bir başlangıç,, Londra (a.a.APRadyolar) DI HAB ERLER emsilciler Meclısındeki güneyli Demokratların, liberal ngiltere. Ortak Pazar ailesine eğılimli yönetime karşı güçlU katılmak üzere ikinci kez Tes bir muhalefet kurabilmek için, men teşebbüse geçmiştir. Bakendüeri gibi düşünen Cumhuritı Avrupada şubat ortasına yetçilerle resmî bir muhafazakâr kadar sürecek bir nabız yoklaması cephe vücude getirmeyi tasarlaturncsine çıkan Başbakan Wilson, dıkları ortaya çıkmıştır. Romadan olumlu bir cevap aldıkHareketin önculerinden biri otan sonra dün Londraya donmüştur. lan Georgia Cıımhuriyetçi mületvekili Maston O'Neal, teklifin güBrüksel. Bonn, Lüksemburg ve neyli temsilcüer safında ilgiyle Laheyde de aynı destcği göreceğin KÖLN Kdln polisi, 25 yaşlaBikini gelinlik kanşlandığını ve ön görüşmelerin de hiç kirasenin tereddüdü yoktur. rında iki Türk işçisinin kaldığı Öte yandan, Romada Patrick de Barentzen'in dedevam ettiğini soylemiştir. O'NeAncak Ortak Pazar kapısının anah bir odada, bir şilte altında 665 filesinde bir manken. bikiniden ıbaret bir gelinlik giy al, Demokrat ve Cumhuriyetçl Par tan General De Gaulle'ün elinde gram esrar ele geçirmiştir. Işçimıştir. Beyaz ipek çıçek yapraklan kullanılarak hati liderlerinin, bu Uçüncii cepheyl bulunuyor. lerta hüviyeti açıklanmamıştır. U zırlanan gelinhğın duvağı yoktur. tanımalarırun gayet iyi btr hareWilson. önümüzdeki hafta da tur yuştuTucu madde kaçakçılannı ta De Barentzen, gece için de gümüş payetlerle bahk ket olacağını da sözlerine eklemişnesinin ikinci durağı Paris'te olakip eden polisler geçen hafta da, pulunu andırır bıçımde işlenmiş bikiniler göstermiştir. cak. Ziyareti. Fransanın îngiltereKöln'deki bir kahvehanede otoma tır. Bikininin üzerine boyun kısmına arkada dalgalanin üyeligini vetolamasuıın dörKongrede bir süredir, bir va tik müzLk dolabımn arkasına sakLENİNGRAT, (a.a.) Leningradlı bilim adamlan, nan beyaz bir yaka iliştirilmiş organze manto giyildüncii yıldonümüne rastlayacak. I doktorlar tarafından 150 yıldan beri kullanılagelen kitlerin güçlü fakat gayri resml lanmış beş küçük paket esrar bul mektedir. Gece elbiselerinin aksine, modacı, gundüz De Gaulle uzlaşmaz tutumundan ' stetoskopun yerini alacak bir elektronik stetofonograf «Muhafazakâr Demokratlar • Mu muş ve bu mesele ile ilgili olagiyilmek üzere Vert mantolar, beyaz yakalı, beyaz vazgececek midir? Elysee Saraym • yapmışlardır. rak uzun süredir Almanyada yamanşetli ağırbaşlı elbiseler hazulamışür. daki kcrumiyet kesin bir yargıya I hafazakâr Cumhuriyetçiler» koaYeni araçla, akciğerler, bronşlar ve nefes boruşıyan iki Türkü tevkif etmişlerdi. varmamızı güçleştiriyor. Ancak I sundaki en hafif sesler bile duyulabilmektedir. TekEn ilginç model lisyonunun yeniden canlaoacağı Bu şahısların geniş bir kaçakçırealitelere bağlı bir devlet adamı | nik yönden araç, son derece hassas bir mikrofon, sesi Forquet ise, bahar kolleksiyonu için ilham almak söylentisi dolaşmaktaydı. Yaşlı lık şebekesine dahil oldukları saolarak, ejjer yeterince başarı ihtikuvvetlendirecek parçalar ve sadece teşhU için gerek üzere Asya ülkelerini dolaşmıs, kimonolar, sariler, ha mlmaktadır. Demokrat liderler, bu esM koalismali gormeseydi, AVilson'ın ikinci li seslerin alınmasını sağlayan bir süzgeçten ibaretsır şapkalar ile dönmüştür. kez resmen teşebbüse gecmeğe kalyonun yeniden chayata ksvnşabitir. Gazetecilere, şimdiye kadar Carosa, Marucelll, kışmayacağını soyleyebiliriz. Nite Mikrofon hastamn göğsüne yerleştirilmekte, süz leceğini» açıkça lmâ etmişlerdir. Balestra, Antonelli, Gattinoni ve Galitzine'nin Kollek kim İşçi Partisi lideri, altı başkengeç ise istenen seslerin frekansına göre ayarlanmakta siyonlan gösterilmiştir. O'Neal ve güneyli muhafazakârlati kapsayacak nabız yoklaması vedır. Doktor bir yandan solunumu izlerken, bir yanMini eteğin, Italyada bir yaz daha geçirebileceği ya sondaj turnesine •neticeye ulas rın, kurulması düşünülen muhala dan da araç sayesinde kâğıda kaydetmiş olmaktadır. Yukarıdakl resimlerde, İtalyan şüphelidir. Gösterilen kıyafetlerin hemen hepsi, dizin mak azmiyle» çıktığım belirtmişzakâr eğüimli grupun başına Tekbirkaç santim üzerinde sona ermektedir. Kâğıtta sesler beş frekansa göre ayarlanmaktadır. modaevlerinin 1%7 ilkbahar ve yaz LtZBON Türkiyenin Lizbon tir. Nefes alış ve veriş âni özel bir eğri ile gösterılmekteDefilelerin en ilgi çeken modeli, geniş bir hssır kolleksiyonlarından iki modeli göyeni Buyükelçisi Fikret Belbez sas milletvekili Omar Burleson'u şapkanm etrafına kahverengi tül tutturularak yapılruyorsunuz. Üstteki, ünlü terzi Tidun Portekiz Devlet Başkanı AWilson'ın Generale nasıl bir for dir. getirmeyi plânladıkları sanılmakmıştır. Şapkadan inen tül, belden aşağı, şalvar şeklinAraç, göğüsten gelen sesleri, konsültasyon ya da zianni'ye aittir. Alttaki ise Tito miral Americo Thomaz'a. mutad mul teklif edeceğini bilemiyoruz. tadır' Burleson aynı zamanda koa de inmekte, mankene tülden yapılmış bir kafes içine ders sırasmda herkes tarafından duyulabilecek kadar Rossi'nin. Etek boncnklardan «tngiltere ve Commonwealth ülmerasimle, itimatnamesini taklisyonun da lideri olacaktır. hapsedilmiş görünüşü vermektedir. kuvvetlendirilebilmektedir. hazırlanmıstır. kelerinin temel çıkarlan korundim etmiştir. duğu taktirde Ortak Pazara dahil olmaya istekliyiz» demekle yetinmiştir. «Temel çıkarlar» nelerdir, açıklamaraıştır. bebeğin aynı kan grupundan olKan zehirlenmesinden ölume Başbakanın daha fazla konuşmak mayışının rastlanmadık bir şey mahkum olduğu sanılan 30 haftan imtina etmesi normaldir. Çünolmadığım, fakat sadece geçen yü talık bir bebek, tıp tarihinde enkü sondaj başlamadan önce kozlaLondra (a.a.) içinde tngilterede 100 kadar doğder rastlanan nazik bir ameliyatAvrupa sehİTİerindeki yakınlarıruza her çeşit gıda maddeleri en uygun sartlarla ve rını açıklaması. pazarlık şansını mamış bebeğin »rhesus çatosmatan sonra, muhtemelen yeniden azaltacaktır. Kâğıtlannı her halde bütün formaliteleri ikmal ve BİR GÜNDE TESLİM eden yegâne müessesedirsından» öldüğünü söylemistir. Bu hayata kavuşturulmuştur. salı günu General ile başbaşa kalkilde, bir Londra hastahanesinde gibi hallerde, doğum yakın oldudıjh zaman açacaktır. Doktorlar, ana rahmine düseli Tel: 44 44 74 Bütün Dıinyaya Koli Servisi şimdiye kadar yapılmış ameliyatğu takdirde, anneye vaktinden önNe var ki Parisi ziyaret tarihmln 30 hafta olan bebeğin kanını beş ların en çetini olmuştur. Doktor ce doğum yaptınlmaktadır. Bupek akıllıca tesbit edilmiş olduğu saat süren gayet tehlikeli hir a Bourne'nin verdiği bilgiye göre, nun altematifi ise ölümdür. Dok nn soyleyebiliriz. Fransa genel se meliyattan sonra değiştirmeye mu bebeğin kanı ile annenin kanının tor, farklı kan gruplannı izah çim arifesindedir. VViIson. De Gaul vaffak olmuşlardır. Bu, tıp tan aynı gruptan otaıadığı ortaya çıederken, annenin imniTiin bebeğinle'ü Ortak tatarın genlşletitlp Avhinin şimdiye kadar kaydettiği ajrkınca arneliyata âcilen ihtiyaç dokinl «yabancı bir unsur» kabul erupa sîyasi birliğinin gerçekleştinı çeşit ameliyaUarın ikincisidir. yulmuştur. Doktor, annenin kadip imha etmeye çalıştığını işaret rilmesini arzulayan Fransız kamu nının «rhesus negatif», bebeğin ka Kadın hastalıklan mütehassısı etmiştir. Bu durumda, rahimdekl oyu çoğunluğunun baskısı altında nının da «rhesus pozitif» oldugudoktor Gordon Bourne'nin nezabebekte kansızhk belirmekte vo bırakmayi düşünmüştür. Hâncıhk: 8315/673 nu belırtmiştir. Doktor, anne ile retinde yapüan ameliyat, aynı şekalbi zayınamaktadır. De Gaulle'ün tngiltereyi Ortak Pazar dışmda lutma sebeplerinin iktisadiden ziyade siyasi olduğn artık bir meçhul değildir. Avrupa daki Amerikan nüfuınnun kokünü kazımağa and içmiş olan Fransız Cumhurbaşkam, Londra Washington arasındaki geleneksel bağlan, özel ilişkileri şüphe ile karşı YUVANIZDA lamaktadır. TV'ilson'm nazarlannın Atlantiğin karşı kıyısma donük ol dufuna inanmaktadır. Eğer De Gaulle nzlaşmaz tutumundan vazçecmezse, Wilson ile ancak Amerikan niifuzunu azaltıci ve Avrupa siyasi birliğini engelleyici nitelikte bir formül üzerinde mntabakata varmak isteyecektir. Wilson böyle bir formule yanaşırsa, Ortak Pazann diğer üyelerini hayal kınklığına uğratmakla kalmayıp, tngiltereye beslenen güveni de sarsacaktır. Zira Fransa dışındaki beş üye, milliyetçi De Gaulle'ün. bağımsız lıŞmı tamamen koruyacak münferit Avrupa ülkelerinin gevşek ittifakı biçuninde özetleyebileceğimiz siyasi birlik projesini beğenBİZ KALİTESİ İLE GURUR DUYUYORUZ memektedirler. DeUetlerüstü otoriteyle donatılmış daha sıkı bir siPHILIPS radyolannda dünyaca tercih ve takdirle yasi birliği savunmaktadırlar. Üskarşılanan ünlü PHILIPS kalitesi mevcuttur. Bu telik Amerikamn Avrupadaki rolü nün henüz tamamlanmadığı ve ku kalite, PHILIPS'in 75 yıllık daimi çalışma, araştırma rulacak si>asi birliğin Washington ve tecrübesinin neticesidir. Jle her alanda yakın bir işbirliği yapması gerektiği çorüşündedirler. Görülüyor ki VVüsotı iki cami aSİZ DE RADYONUZLA İFTİHAR EDECEKSİNİZ rasında kalmıştır. De Gaulle yanaş Çünkü PHILIPS radyonuzda tığı takdirde, Fransa dışındaki beş üyenin şimdiye kadar yararlan V Eşsiz bir ses tonalitesi dığı destcğini yitirebilecektir. Yanaşmazsa da. Ortak Pazar kapısı y Yuvanızı süsleyen harika bir mobilya yeni bir veto ile yüzüne tekrar ka Vy Yüksek hassasiyet patılabilecektir. V Son derece kuvvetli bir istasyon seçme kabiliyetl Kayhan SAGLAMER bulacaksınız. îngiltere Ortak Pazar kanısmda ngiltere Başbakanı Harold Wilson, dün Roma dönüşü Londra Hava Alanında yaptığı bir konuşmada, «Avrupa camiasma katılırsak, Avrupanm siyasi birliğini takviye edecek bütün faaliyetlere de katılacağımız tabiidir» demiştir. îngilterenin, Ortak Pazara girerken Roma antlaşmasına sıkı sıkıya bağlı kalacağını belirten Wilson, îngilterenin ticaret muvazenesi açığınm esaslı surette azaldığmı söylemiş, aynca Avrupa tumesi için Italya seyahatinin iyi bir başlangıç teşkil ettiğini ifade ederek, halli en güç meseleler arasında, tarım ve malî ödemeler problemlerinin yer aldığmı ilâve etmiştir. Başbakan, tngilterenin başlıca menfaatlerinin korunması şartı ile îngiliz halkının büyük bir çoğunluğu nun Ortak Pazara girmeyi tasvip edeceğini belirtmiş, Papa ile yaptığı görüşmeden de bahsederek, bu görüşmede özellikle Vietnam meselesi üzlrinde durduklarını açıklamıştır. Wilson sözlerine şöyle son vermiştir: « Avrupa tarnemiz sona erdikten sonradır kl, durumun tam bir tablosunu elde etmiş ve Ortak Pazara ginnemiz için resmi müzakerelere başlayıp başlamıyacağmım inceleyecek dnruma geimiş olacağız.. Î Amerikalı Cıımhuriyetçi ve Demokrat muhafazakârlar hirleşiyor Washington (a.a.AP) SENATO ŞİLİ BAŞKAMNIN AMERİKAYI ZİYARETİNE İZİN YERMEDİ Modacılar ilkbahar kolleksiyonlarını göstermeğe başladılar hadiseler arasında IVIini eteğin Italyada bir yaz daha geçirebileceği şüpheli (Dış Haberler Servisi) ONDRA Londralı genç modacı Clive, bahar kol leksıyonunda saça önem venniştır. Kısa eteklerın üzerinde, aynı renk perukalar kullanümaktadır. Ampır biçimı uzun etekli gece elbıselerı ile ise Pompadur devrinin saç modellen gosterilmiştır. Defılenin en ilgi çekıci parçalanndan bırı, dizlerine kadar uzanan saçlarmdan başka bir tey taşımayan «Modern bir Godiva» olmuştur. Prenses Margaret'in kuaförü Rene, Clive e peruka elbisenın hazırlanışında yardımcı olmuştur. Chve'ın moda alanında önemli bir şaka» sayılan bir başka modelinde ise, etek ve dalgalı peruka yongalardan yapılmıştır. Bu fütüristik kıyafette sadece tahta kullanılmıştır. Londralı genç modacının benimsedıği, kalem. silueti ise incecik yonünden yirmınci yüzyıl kadmuıa ya pılmış bir iltıfattan başka bir şey değildir. Kullanılan kumaşlar, yumuşak ipekler, gabardınler ve ıpek kanşımlarıdır. Uçuk su mavisi, leylâk ren gi ve şeftali gözdedir. Yüksek belli, yumuşak omuzlu, dar çok kere yukardan kemerli raantolar, aynı renk elbiselerin üzerine giyilmektedir. Kıralıçenin terzisi Norman Hartnell, bahar kollek siyonunu yarın gösterecektir Kalkınmaya dair ir çok arkadaşlarla ve pek 3 çok idarecilerle şu «kalP J kınma» lâfının mânası ve ^ tnahiyeti hususunda beraber değilim. Kalkınma demek, olduğu gibi Ueri gitmektir. Yoksa bir tarafı ileride, öbür tarafı geride kalkınma ve ilerleme olmas. Ne gibi? Ayağında Lüstrin potin, sırb» da çul.. boynunda kravat, bacağında entari.. yürumesini bilmiyen adama dans öğretmeye kalkıyoruz. Bence her şcy beraber ve bir seviyede yükselmelidir. Biri aşafı, biri yukan, İstanbnl daınlannın kocakan dişi gibi süuetinl andmr kalkınma olmaz. Şimdi ge liyorum kalkınma istiyen bir kaç konuya.. *** Bayram günü.. bir hanun tzmirdeki küçük torununa bir «koli» gönderiyor. Oyuncak moyuncak! Hanım kaza geçirmiş malül bir hanun. Her zamanki giM hediyelerini bir sağlam sandığa koymuş.. mıhlamış.. iple de bağ>. lamış.. abnamışlar: Üstüne Amerikan bezinden bir torba geçirin!.. Ben nerede bulayım, bayram günü Amerikan bezini! Emir var.. torba da, torba! Kadın, evinden bir püzel yastik yüıünü torba yapmış da koliyi almışlar. Bu ne mantıktır? Hanl çok söz bayağtlaştı ama ben de tekrarlryayım: Alem Aya gidiyor; biz hâlâ tahta sandık üzerine Amerikan bezt torba istiyonız. Kim kimden emin değil acaba?.. Ayıp şey! Evvelâ balkla temas eden memurlannuza daha anlayışlı olmalarmı öğretelim sonra da halka lüzumsu» zorluk çıkarmıyaum! Hâlâ Ankara Ue doğru dürfist telefonla konuşulamıyor. Önce bunlan yapmadan, servis* lerimizi daha çabuk, daha insanî, daha pratik hale çetirmeden hiç bir nlaştırma kalkınması olmaz. Olur; ama işe yaramaz. Geri usuller, üerlemeyi kösteklerler. Bir dostumuı bir trafik Kazasına nğramış. Allah cfimleyi bo . rusun, bu da artık nezle olur gibi günlük tehlike haline geldi eret bir dostum nazaya ağramış. Baypm halde bir hastahanemize kaldmmşlar.. ayılmış. Aman bir röntgen çekin! ' Peki!.. Bıratap titml^ler tekrar rica , etmiş.. ' Paran var mı? Vardtr. Cebime bakrn! Bakmışlar. Cepte para cuzdanı yok!. Taa! Demek düşmüş.. e bea , falan fabrikanın müdürüyüm. Pa : ramı veririm. Siz çekin röntgenl : ; ,*«.... Para almadan tçekemeyiz.. Aman çekin! Vallahi de parasını veririm, billâhi de veririm. Tapamayu.. mesul olurnz. önce para Ve o srrada kazazedeyl getiren polis memnrn odaya girer« Ne oluyor? Parası yok da! Röntçen çekemedik Cfizdannu ben aldnn buyurun para .. Kazazede: Hay Allah razı olsun Para vezneye yatınhr.. makbnza alınrp kazazedenin göğsune iğnelenir. Ondan sonra röntgen çekilir» Bu srrada hasta susar hemşt reden an ister: Bardağınız var mı? Anlamadım.. bastahanede bardak yok mu? Var ama veremiyonız. Hastalar alrp gidiyorlar Ben kazaya uğnyacağımı nereden bilirim? Yoksa bir bardak almak bir sey değil. Ne olur. bir bardak sn verin! tçeyim bardağl feri alırsınız. Tapamayız. Şişe ile verin! Veremeyfa» Ve kazazede bir hademeye para verir. Geç vakit sokaklardan bar dak aldınr.. ve su içer Daha var anlatamıyacağım» btmlar yalan şeyler değil. tsim de vermiyorum. Zaten alakalılar okuyunca bu muamelenin nadir vak'alardan ohnadığını teslim ederler. Bu, böyledir. Böyle olunca kalkınma hamlesini önce bu anlattığım munasebetsiz ve gayri insanî dnrumların ıslâhına yöneltmeli.. ondan sonra yatınm, kalduım.. yani önce insanlık son ra ilerleme! Nasıl şey bu! Bardağmı getirmiyen hastaya su vermemek? Allah Allah! Kerbelâ gibi bir ver oluyor memleket! Tabiî okuyucularm pek çoğu buna inanmaz. Ama ben inanınm.. ve onun için ilgflilerin vicdanlarına hitap ederek bn çirkin dnrumu yazarım. Yarası olan gocunsun. tşte ben kalkınmaya buradan, yani en basit halk hizmetlerini kolaylaştınp, insanîleştirmekten başlamak taraflısıyım. 2x2 ne eder bilmiyenlere, yüksek matematik öğretmeye kalkmak, çna ile aydınlatanlardan elektrik santralı yapmayı istemek, hulâsa altı kaval üstü şeşhane iş şörmek kalkınma sayılmaz, ona irkibne denir.. Önce halimizi düzeltelim. Sonra ileriye doğnı adım atalım.. var mı itiraz eden? B. FELEK N T uhalefet partılerinin kontrolunda bulunan Şıli Senatosu, Başkan Eduardo Freı'nin 18 şubat tarıhleri arasında Birleşik Amerıkaya yapmak istediği ziyarete izin vermemiştir. Komunistler, sosyalıstler, radi kaller ve sağcılar ittıfak ederek 15 e karşı 23 oyla zıyaretın yapılmasını reddetmişlerdir. Cumhurbaskanının memleket dışına çıkabilmesi için Parlâmentodan tasvip alması gerekmektedir. Frei, Başkan Johnson tarafından dâvet edilmiştir. Daha sonra kabine istifasını vermiştir. Fakat gerekçe henuz açıklanmamıştır. Şantiago (a.a.AP) L Köln'de iki Türk işcisinde esrar çıktı Emektar steteskop tarihe hartşuyor Fikret Belbez itimatnamesini sundu Âna rahınindeki bebeğin kam değiştirildi ANKARA PAZARI PHILIPS ZEVKİ KALİTE İSTİYORSANI2 ALACAKSIN1Z EVET... KALİTE İSTİYORSANIZ PHILIPS ALIN, ZEVKİNİZ SONSUZ OLSUN. PHILIPS Kısaca. • VVASHİNGTON Amerikan hükumeti 1966 >ılı icinde çoğu gençler tarafından 500 bin araba çalınması üzerine bir kam panya açmıstır. Lâkin kampanyaya verilen ad'ın hırsızlıkian daha da artıracağı tahmin edilraektedir. Adalet Bakaıılığının dün bu konuda jayınladıçı bildiride, «Ulusal bir araba hırsızlığı kampanyası» açıldığı ifade edilmektedir. • SAYGON Çeşitli gazeteler hesabına Guney Vıetnamda muhabırlık yapan genç bır kadın, dun ülkenm orta yaylalarında, VıetVong bırlıklerınin goruldüljü bir yerde ortadan kaybolrnuştur. Amerikan keşıf uçaklan ile devrıye bırhklerı, 23 yaşındaki Michele Ray'ı bulabilmek için dun Bong Son bolgesinde saatlerce boşu bosuna dolaşmışlardır. • MOSKOVA Sovvet Savnnma Bakanı Maresal Malinosvki, Sovyet savnnma sistemine füze savarlann dahil edil difini açıklamış ve «Savunma gayeleri\le hazırlanmıs yüksek randımanlı yeni füze sistemleri, harekât safhasına intikal ettirilmiftir» demiştir. B6TR4irt 9 Transistor 2 6ermanium diod 4 Dalga bandlı 2 oparlörlü Paşin Fiatı 1160.TL. Taksit Şartları bajilerrJen öğrenilebilir. Aynı tipin cereyanhsı mevcuttur. Paranızın en değerli karşılığı B 4 T R 1 1 / T Transistorlu 4 Dalga bandlı gayet hassas radyo Peşın Fıatı 745. TL. Aynı tıpın cereyanhsı mevcuttur. 9 Lambalı 4 dalga bandlı Peşın Fıatı 650 TL Taksit }artlan bayilerden öaıwııebılır. PHILIPS Amerika'nın yeni savunma bülşesi 73 milyar dolar WASHÎNGTON, (a^.) Başkan Johnson, 1 temmuzdan ıtibaren başlıyacak olan mali yılda Amerikamn savunma bütçesinin 73 milyaT dolârı bulacaSını söylemijtlr. Bu mlktar, bir önceki malt yıldakine nitpetle 5 milyar dolâr fazladır. B3 TR 40/A Cereyanlı 2 oparlörlü 3 dalqa bandlı Peşın Fiatı 540. TL. Taksit ?artları ba^ıltrdsn oyrenılebillr. Hâncılık: 8252/693
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle