25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Vstün zehâlüat ohulu I Ne olacak bu çocuklar? Röportaj : Sait A. TERZİOĞLU «Ne olacak bu çocuklar''..» Bu soruyu koprualtında yatan, terkedılmış, anasız, babasız çocuklar için sorduğumuz zannedılmesin... Sorumuzu, halen Ankaranın Balgat koyu yakınlarındaki bır lisede (Fen Lisesi'nde) okuyan «üstiin zekâlı» çocuklann gelecekte ne yapacaklarını öğrenmek için soruyoruz.. «Ne olacak bu çocuklar''..» Millî Eğıtim Bakanhğı memleketımizde ıüm adamı yetıştırılmesı için ilk adımın atılmasını sağlamak üzere 1962 yılında faalıyete geçmış ve ba «Fen Lisesi» uç seneden berı faaliyete girmıstır. Her \ıl ortaokulun son sınıf:na gelen 14 000 çocuk arasından test usulu ıle imtıhana tâbi tutulan oğrencilerden bnce 1000 tanesi seçilmekte. Sonra bunlardan 94 u son bır denemeden geçirihp istenilen nıtelikte oîduklan tesbit olununca Ankaranın Balgat ilçesinde tesis edilen son modern «Fen Lisesi» nde son yılların en modern lâboratuvar aletlerınin basında ilmî araştırmalar yapabilecek nıtelikte yetıştırılivor . Yol Eskitme Vergisi yüzimden narenciye pahalıya satılıyor MERStN, (Cumburiyet Bürosn) llgililerin yaptıkları açıklamaya göre, sehrimizden Batı Almanyaya ve diğer Avrupa ulkelerine kara yoluyla ihraç edilen narenciye ve turfanda sebzeler, Demirperde ülkelerinden geçerken vergiye tâbi tutulmak tadır. Frigorififc kamyonlar Bulgaris tan, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Avusturyadan geçerken her 10 tondan gidişte 150, gelişte 150 dolar olmak üzere 300 dolar «yol eskitme» payı vermektedir. Bu. narenciye, meyva ve sebzelerin Batı Almanya ile Avrupa piyasalarına pahalı olarak intikal etmesine sebep olmaktadır. Uluslararası hiçbir hukuki dayanağı olmayan «yol eskitme vergisi» nin kaldırılması için hii kumetin, Demirperde gerisi memleketler nezdinde teşebbüse geçmesi için Ticaret ve Sanayi Odası ile ihracatçı birliklcri tarafından Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir. KAYIP 038O62 numaralı pasaportumu kaybeıtira. Hülcumsüzdür. Zija Veseli Cumhuriyet 707 ELİYEŞİLİN KALDIRHDI • Nl'RCCLAR EMNİTET »rCDÜRLÜGÜNDE Resimde, Müritbası Süleyman Semiz sağda (sakalh), Abdnrrahman Altın, (çarşafsız) %ünah oldnğonn ileri süriip ceketinin yakasını makasla kesen Mehmet Ynrdakul ve Hüseyin Eroğlu, giydikleri çarsafla görülmektedir. Fotoğraf: H. Hüseyin Şan (Burdur) ^HMPBMRR S • «•• Fen Lisesi ve giden öğrencıler getırivermişler... Beyaz gözlü (Drosofila) lar simdi deney tüplerinde uslu uslu yasıyor, ve Kalıtım deneyinde ana baba benzemelennın nedenlennin bulunmasmda oğBEYAZ GÖZLÜ rencilere yardımcı oiuyorlar. SİNEKLER Be\az gö?lü smeklerm bu seSanki memlekerimİ7de sinek beple yurdumuzu ışgalıne ımyokmus gibi .. her yıl yaz ayla kân yok . Biz gelelım bu okuüstiin zekâlı çocuklannın rında karasinekten, sivrısınek lun ten, atsineğınden, bilmem hangi geleceğıne .. Sinekler nasıl olsa sınekten çekmiyormuşuz gıbı, uretılmek uzere lâboratuvarlarşimdi bir de tutmuşlar «Fen Lı da. deney tüplerinin içinden «bol sesi» nm biyolou lâboratuvarın bulamaç» kendilerine ikram edida «Mendel Kanunn» nu incele len ozel yiyecekleriyle ba^başa mek. anababa benzemesinın ne kalsınlar .. denlermi bulmak, «Kalıtım kaMillî Eğitim Bakanhğı bu okunnnu» uzere X suaları ile elde lu açarken, üstun zekâlı çocukedilen beyaz gozlu sınekler (Dro ları teste tâbi iut.Tiuş. hâJâ övsofılo) lardan kullıyetli miktar le devam edıyor ılk sene 94 da bu okula getirılmıs .. ama du öğrenciyi birinci sınıfa almi"; . run! Öyle telâslanmayın!.. Bun Sınıflar 24 er, lâboratuvarlar lar içın dovız de odenmemış .. 24 er, malzemeler 24 er kışıhk . Yurt dışına uzun uzun dolasan Sımflann herhangi birınde 25. tetkık heyetleri de gönderilme ö'ğrenci yok... Hocalarının dahi miş... Bu yıl getirilenleri Ame imtihanla tâyin edildiği «Fen Lirıkalılar hediye etmisler... Ge sesi» nde.. çen yılkilen de Beyrut'a geziye öğrencıler birinci sınıfta ma üstiin zekâlı çocuklar lâboratuvarda çalışiyorlar tematık ve geometrıyi birinci sınıfta 7. ikinci sınıfta 6. üçüncu sınıfta 6 saat okuyorlar. Fizik, kimya, bıyoloji. tarih ve coğrafya. sosyolojı, Ingılızce, Fransızca, Almanca okutuluyor.. «Seçımli der^leri \ ar: Resim, Müzık. Daktüo, teknık atelye, teknık resim, astronomi. eiektronık. modern matematlk okutu1 yoruz» dıyor bir oğretmen... Bı ,mem kaç yıl, Amerikada, bilmem ne kadar Almanyada okuyup ihtısas yapmış. Sonra da Millî Eğitım Bakanlığmın açtığı iratihanda başan gösterdıği için üstün zekâlı çocuğa oğretmen olmuş... «Bu okul üniversitc ile Iise arasındaki bosluğu lamamİMOr» dıyor... «Tamamlıyor» diyor ve ilâve edıyor. . «Burada yetisiirilen üs(ün zekâlı çocuklardan 96 sı (Son sınıf) bu sene raezon olacak. Ama sonra ne olacaklar, bilemiyoruz?!.. Biz öğretmenler, ana ve babalar düşünüyoruz. Ve kendi kendimize sorduğumuz gibi. ilgililere de soruyoruz: Bu çocuklar ne olacaklar? Mezun olup hangi yuksek okula girecekler? Bunların yuksek okula veya üniversıteve gjrıs imtıhanları lıangı sartlar altmda yapılacak? Buradan yetışenler, üniversıtelerin birinci hattâ ikinci sınıfında okuyanlardan daha ilerı bır malumata sahip oiuyorlar...» Fen Lisesi kurulurken (özel kuruluş kanunu) nun çıkarılması, bir de yönetmeljğin hazırlanması gerekirmiş... ki, boyle olmak gerek... aradan yıllar geçtıği halde ne kuruluş kanunu çıkmış ve ne de yonetmelik hazırlanmıs... Şimdi bu çocuklar «üstun seviyede» eğitim ve öğretıme tâbi tutuldukları halde herhangi bır unıversite veya yuksek okula gırmek için kapı kapı dojasıp okula alınmalarım i«tıyecekler?.. Fizık, astronomi öğrenen, osiloskopta pratık elektrik deney]erı yapan, biyoloji lâboratuvarında «bira mayasının içınde hucre arayan» Fen Lisesi öğrencisi şansını denemek için universite kapılarında geceleyecek bu gidisle... Halbuki. kimja lâboratuvannın kapısmda : «Sans ancak yetişmis kafalara hizmet eder.» yazan oğrenci bunca eğitımden sonra yasantısını bır şahsa bağlamamalıydı... Nurcular camilere çeşitli kıyafetlerle gidiyorlar TARSUS, (Güney ÎHer Bürosn) Türkiyenin en büyük iş adamlanndan biri olan Şadi Eliyeşil'in cenazesi dün Tarsustaki Ulucamiden kaldmlmıstır. Hükumet adına Gümrük ve Tekel Bakanı lbrahim Tekin'in hazır bulunduğu cenazede valiler, genel müdürler, is adamlan, fabrikalarında çalışan iççiler hazır bulunmuşlardır, Cenazeye yüzlerce çelenk gelmıs ve bu yüzd»n Adana, Tarsus Mersin ve Ceyhan Belediyelerinden çiçek kalmadığı için cenazeye çelenk göndermek isteyen bazı müesseselere «Kâğıt çiçek» lerden çelenk yapılabilmiştir. Türkiyenin ilk özel sektör liderlerinden olan ve Pamukbankm tdare Meclisi Başkanı buiunan Şadi Eliyeşil'in cenazesi binlerce Tarsuslunun göz yasları arasında ebedi istirahatgâhına tevdi edilmiştir. V EF AT Merhum ve Merhume Salih ve Esma Gönenç'in kızı, merhum Esat, Münir. Ayşenin; Nezir, Sabiha, Bedıa ve Bedii Gönenç'in ablaları. Abdullah Çanga'nm eşi, Nazife ve Zeki Çangd'nın »fvgiv li annelen, ınBelediye Başkanı Haşim İşcan'a ftcık Mektup CMiıııııııııınıııııiHiıııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnHiınınııu ^ Ş ^ BURDUR Yurdun bazı yerlerinde faaliyette buiunan Nurcular, ilimize bağlı Bucak ilçesinde de çalışmalarını arttırmış ve çeşitli kıyafetlerle çarşı içinde buiunan camilere kadar sokulmağa başlamışlardır. Geçen yıl bır tekkede âyin yaparken yakalanan Nurcuların Müritbası Süleyman Semiz, bu 5 TonluK Dislhigton Ocak Arabası tekerle> 11 da aynı kisilerle giydiklerı ğinden 40 adet. 5 Tonluk Distington Ocak bir çarsafla çarşmın ortasında buiunan camiye namaz kılmaya Arabası tamponundan 700 adet inıâl gelmişlerdir. Nurcuların bu hareketlerini gören zabıta ekiplecttirilecektir. ri Süleyman Semiz, Hüseyin Kroğlu, Mehmet Yurdakul ve AbEreğli Kömürleri İşletmesi Müessese durrahman Altındalı (çarsafsız) yakalamıştır. Nurtular ilk sorMüdürlüğünden gularını muteakıp tevKif edılŞartnamesine göre feapalı zarfla teklif alınmak suretiyle mislerdır. 5 tonluk Distington Ocak Arabası Tekerleğinden 40 adet. 5 Murıtba^ı Süleyman Semiz, tonluk Distington Ocak Arabası Tamponundan 700 adet tmâl murıtlenne emrederek kasketlı ettirilecektir Teklif zarfan 23.1.1967 Pazartesi günü saat kimselere selâra verılmeyeceğı12 ye kadar E. K. t. 3zel Büro Şefliglne verilmiş olacaktır nı bıldırmıs ve kasketli kımseŞartname Zonguldak'ta Ereğli Kömürlen îşletmesı M U lerın kestığı sığır ve tavuğun essesesi Ticaret ve Materyel MUdürlügünden, Ankarada Türmurdar olduğunu beyan stmişkiye Kdmür tşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden, tstir. Müritbaşı aynca yaknlantanbulda Beyoğlu îstiklâl Caddesl Deva Çıkmaza Sümer Han d'.ktan sonra, «Bizi ikî bacağıKat: 5 te Türkiye Kömür tşletmeleri Kurumu tstanbul Samızdan, iki devenin arkasma tınalma Müdürlüğünden temin edilebüir. tşletmemiz Artbağlayın, biz sürüne sürüne oletırma ve Eksilrme Kanununa tftbl olmayıp ihaleyi yapıp, lim. Allahın en sevfili kuln olayapmamakta veya lnsraen veya tamamen dilediğine yapmaklım» demistir. Nurcular her geta serbesttır. çen gun bdlgemizde faaliyetlerini hjzlandırmaJrta ye biihassa gençler uzerinde çalışmaktadırlar. (Basın 10414/683) MUTİA ÇANGA vefat etmiştir. Cenazesi 19/1/1967 Perşembe günü. öğle namazını rr.ütaakıp Aksaray Valide Camıinden kaldıntarak Edirnelsapı Sehitliğine defnedılecektır Mevlâ rahmet eyleye. Çanga ve Gönenç Aileleri (Cumhuriyet 700) VEF A T Çok sevgili aile büyüğümüz ABRAHAM JOZEF GÜN'un vefat ettigini teessurle büdlririz. Cer.aze merasimi 19.1.1967 bugunkü Perşembe günü saat 13 te Yüks«kkaldınm Aşkenazit Musevl sinagogunda icra olunacağı ilân oJunur. GUN. Oflo: Bay ve Bay«n LEVA GUN ve E5İ: Dnl Bayan MAKYA i Bakanlığın oyun Kasrıali | yarısması sâkinlerinin yol derdi ~ Fen Li=esini benimle birlikte, Fenerbahçe semtinde hazineye ait buiunan bir arsa üzerine E geleceğınden ümitsiz oldukları ^hayırsever bir vatandaşm yardımı ile yapılan örnek «Jfurettin E oğrencılerin velileri de gezdi... Teksan» lllcokulu bahçesine bir cami inşaası için, ayıu şahıs tara^ Öğretmenler, müdürler, yardımfından teşebbüse geçümiş bulunulmaktadır. Belediyenizce, bu . cıları hep çocuklann gelecekleinşaatla ilgili müsaadenin verildiğini üzülerek öğrenmiş bulu { ~ rınin ne olacağınm simdiden kenuyoruz. îstanbul okulîannda okuyan öğrenei sayısı sınıf başına, ^ sınlesmesini istediler. bazı yerlerde 100 ün üzerine çıkmaktadır. Nurettin Teksan llk^ Sonra anlattılar : okulunda da bu sene yeniden kaydolan öğrencilerle bu rakkam = 8 oğrenci. ılim adamı yetistirsınıf başına 60 a yükselmiş, okulun malzerae salonları sınıf ha mek gayesiyle kurulan Türkiye iine sokulmuştur. Yakmda tedrisatın ikiden üçe çıkarılması za ^ E Bıhmsel Arastırma Kurumunun rureti doğacaktır. Bu durumda vehlerin endişesi, tabiatıyle, ço^ açtığı burs ımtihanına girmis. 5'i cuklarına okulda oturacak sandalye bulmaktan çok daha derine kazanmış . Ayrıca lıselerarası inmektedir. Üzüntümüz, aynı bahçeye yapılacak ek inşaatla oku , S Almanca siir ve hikâve okuma lun genişletilmesi düşünülürken, mektebi yaptıran zatın buna • E yarısmasına giren Fen Lisesi oğnza göstermemesi, yerine de cami yapılması için teşebbüse geçıl • . ,, .ret,v ~ rencileri bırıncilik, ikincilık ve mesi ve Belediyenin de buna müsaade etmiş olraasıdır. FenerYurdumuzun ça|daş uygarl k ^ u c u n c u l u k l e r i a r a l a r l n d a b o l u s . bahçe'de cami yaptırılacak saha elbette bulunabilir. Bir cami induzeyine ulaşabılmesı ıçın halkı = şaasma da künsenin bir diyeceği yoktur. Buradaki durum daha ü j mızın eğitilmesi öngöruldüğün = çok, aynı yere cami veya okul inşaası arasında bir tercih meselesidir ki, biz, böyle bir tercihin dışında da, camiye gidecek büden. ögretmenlerimire büyük ao r o k u ! d a n a v r ] i l v o r d u k . B i r d e yüklerden ziyade okula gidecek çocuklarımızı öncelikle düşünrumluluk duşmektedır Halbuki. = e d e b l v a t d e r s l v a s l m f a menin gerektiğme inaruyoruz, Saym Başkan. köy. kasaba hattâ tasra ı lerınde = r e lOğretmen r >bayan l kbir sorumuz i r n d e d i I e g i r d Id bir çok öğretmenin eşleri şal = ü e r n e s a n k i b ü t ü n uzanan kara topuklanna kadar = oğrenci veErcaıı Beksaç var giymekte,çarşaf ve feracelere = .f î bürüniip, ba$lanna kat kat uzun lılennın «ıstıkbal probleminden 5 Feneryolu, Muhtarpaşa Korusn riuydukları ürküntüve» tercutülbentler sararak umacı gibi per ş Yeni Yol 16/2 Kadıköy vasızca dolaşmaktadır. = man oluvormuscasına : « Edebiyattan imtıhan oluÇevrelerine, kılıklarıyla dahi uy = garlık örnefi verecek olan öğret S yorlar .. Konumuz Fuzuli...» demen aüelerinln bu hali, etrafla S di rındaki mutaassıp cahilleri şımart Üstün kabiliyetli 286 öğrencimakta. medeni tayafetteki kimse = nin yetişme çabası lere kotü Bözle batap, hattâ kötü = Millî Eğitim Bakanhğı. Hüseyin dil kullanmalarına sebep olrnak gıbı üzüntülü ve fakat umitli Rahmi Gürpmar'ın 100 üncü yıhtadır. ^ aynldık .. nı anma programı gereğince bir oİnşallah emekler «fuzuli. deeılÇoğtmluğunun okuma j'azma = dır. Bizler, 1960 yılmdan beri bir yol. yun yarısması düzenlemişti. Yadahi bilmedi*i bu kadmlann koca rışmanm şekil ve şartları yayın dâvası içın gazetelere mektuplar bildiririz. lan ise Atatürk ilkelerine gerism ;s lanmış ve eserlerin 1 Ocak 1966 gü yazar. şikâyetlerimizi nüne kadar «Millî Eğitim Bakan Hâlâ bir netice ve cevap alamadık. den yapışıp, sola doğru çekiştirir Ş Reisliğine ken, devrimciük yaygarası kopar = lıen Talim ve Terbiye Dairesı Bü Dahası var, Belediye yük Türk Yazarlarını Yayım yo dilekçe, yüzlerle imzalı mazbata. maktadır. Türkiyenin kurtuluşu için çalı r luyla Anma Komisyonu Başkanlı Valiliğe dilekçe. Reisin ev adre\ ocak 1967 günkü sayımızda ğı» adresine gönderilmesi isten sine acaba eline mi geçmiyor dü şan bu ileri devrimci çlışkanlar «Otospotla Politika» bashklı yaşüncesile dilekçe ve mektuplar acaba niçin kendi kanîannı şal ~ ?ıda adı geçen Çıvrılli Fatma, mişti. vardan, feraceden, yemeniden kur gazetemize bir açıklama gı nder Aradan bir yıla yakın bir zaman = nıı^tır. ve dolayısıyla H.R. Gürpmar'ın Meclis üyesine mektuplar yaz taramazlar? Ömer Kadıoğlu ~ 100 üncü doğum yıh da geçtiği hal dık. Bütün bunlar neticesiz ve ce Çivrilli Fstma. açıklamasınBCRSA = de yarışma sonucu açıklanmadı. vapsız kaldı. Çimdi son olarak so da. yazıda belirtılen handa >plSızan haberlere göre, yarışmaya 25 ruyoruz: culara çay, kahve ve yivecek Bizler, diğer semtlerde otukadar oyun gönderildiği halde. yu satarak çocuklarını geçinaırmekarıda yazdığım uzun ünvanh ko ran vatandaştan noksan haklara Yayladere köviinün = ye cahstığmı, köylü kadınlarını misyonun fiilen dağıldığı ve karar mı sahibiz ki, herkes kaymak gifuhsa te^vik ettiğı yolundaki ıd bi asfaltta gidip gelirken biz. mü verecek bir organın kalmadığı gefakir çocukları = dıalarm doğru olmadığını ifpde balagasız dizbovu çamurda yüze rekçe'sijle Millî Eğitim Bakanhğı etmı^tır lim. bu işten caymıstır. yardım bekliyor = Hem, yapılacak yol ne kadsr «Oyun Yarısması» adı altmda Gümüşhane ilinin uzak köyle oynanan oyunun iç yüzünü ve ki?. Yüz metre, ikiyuz metre bir rinden olan Yayladere ilkokulu a H 13 Ocak Sev\al 8 yer. koskoca Bakanlığın bu gayri cidîşte. yağmur mevsimi de geldi drna, yardım çağnsında bulun ~ di tutumunu açıklayacak bir mave felâket başladı. Çamursuz bir makla; fakir durumdaki 100 ka 5 kam yok mudur? caddemiz vardı. Kasrıali, bu dar öğrencimize ilk anda fçanta, 5 Hulki GÖREN AKSARAV yaz bir kooperatif burayı da hal önlük, yakaîık, defter, kalem, sil S îaç pamuğu gibi altüst etti, şimdi gi, çeşitli kitap v.b.) temin edile ş V. 7 20 54|17.09 18.45| 5.3S her yanı çukur hendek ve çamur rek sevindirileceklerini ümitle = deryası.Ne harab eden yaptırı bekleriz. 2 121 7.16 946]1200 1 36] 12.30 yor, ne Belediye. Yayladere tlkokulu = S E. M. Eğitim ve Maliye Göztepe Kasrıali Caddesinde adına Ok Md. S Bakanlıkları cevap Oturanlar. Cevat Arslan = E ' * Bakırköy MemufluğundoD^ Gayrimenkul Satış İlânı Bir borçtan dolayı aşağıda özellikleri yazılı ipotekli gayrimenkulun satışına karar verilmıstır. CINSÎ ve MAHtYETt: Bakırköy I inci mıntaka Tapu Sicıl Muhafızhğının 14/11/966 gün ve 2038 sayıh cevabî yazısına göre «Bakırköy Şenlik Mahallesinin Florya Çiftliği mevkiinde kâin 711 ada 9 parsel sayıh 2.000 metrekare miktanndaki bahçeli kârgır vıllâ Tapu kütuğünün 11/985'incı sahifesinde kayıthdır.» Harıta orneği dosyasındadır. ÖNEMLI VASIFLARI: 29/11/966 günlü Bilırkişi raporuna gore; «gayrımenkulun bulunduğu Bakırköy Şenlik köy Nahiyesi Şenlik Mahallesı Florya Çiftliği sokak 711 ada 9 parsel sayıh mahalle gidilerek dosyada mevcut çap örneği, Tapu kaydı, imar durumu yerınde tatbik edılıp uygun olduğu görülüp gerekli ınceleme yapıldıkta : GAYRÎMENKVLÜN EVSAFI ve K1YMETİ: 2.000 metrekare miktarında buiunan arsa üzerınde 300 metrekareden ibaret kârgır, zemin, 1 incı ve 2 nci katları ıhtiva eden bir Viüâ mevcuttur. Bahçenin etrafı sıyah yunu taştan rostik ihata duvarla ve uzen tel orgü ile çevrilıdir. Demır doğrama kapısı vardır. Bahçede tarhlar, çıçekler ve muhtelif cins ve yasta süs ve meyva ağaçları dikilidır. Yine bahçede içi taş örülü, üzeri betonarme kapaklı dizel motorlu kuyu ve etrafı demir boru ile çevrili, üzeri kafes tel ıle ortülü ve ahşap pancurlu tavuk kümesı ve bahçede zemini mozaik renklı çını doşeh yollar vardır. Zemin K a t : Saç sokağı cephesınde. 16 kapı numarası buiunan kısma demir doğrama kapıdan glri^te, burası garaj mahalhdır ve içınde lüzumlu tesisler vardır, bu yerde soldan ahşap kapıdan zemini mozaık olan mozaık tezgâh ve mermer eviyesi buiunan ve aynra lavabo ve alafranga helâsı olan mutfağa gırılmektedır. Mutfakta luzumiu modern tesisler mevcuttur. Arka kısımda, kalorifer dairesınde, kalorifer kazanı, boyler ve diğer tesisler vardır, ayrıca zemini ahsap döşeli kalorıferci odası ve bahçeye çıkan kapısı mevcuttur. Mutfak mahalli.nden 15 adet mozaık basamak ıle birinci kata çıkılmaktadır. Birinci Kat: Sokak cephesinde 16 adet mozaık basamak ile tevzinath demir doğrama, iki tarafı korkuluklu cenah duvarları, yontma tastan ru=;tik kaplamah merdivenle çıkıldıkta birinci katm ön cephe==i doğu cephesi duvarlarınm bir kısmı, yıne rustık olarak yontma taştan yapılmıştır. Zeminden 3 metre irtıfaında buiunan ahsap doğrama camlı, etrafı kârgır pergoleh daire kapısmdan girildikte, antre zemıni renkli mozaik ve mermerle döselidır, bu antreden ikinci kata umumî mutfak mahalline daire. servis ve diğer kısımlara ayrı ajrı girişler vardır. Misafır salonu duvar'.arı rostık tevzinath sömine ve zemini parkedır. Bu salondan 4 adet yunu taştan basamak ile diğer salona girilmektedır. Bu salonun devamında, saîon salomanje kısmı mevcuttur, bu kısımdan 5 adet ahsap parke basamakh merdivenle giriş antresine ve diğer bir kapıdan da dairenin servis kısmma gecılmektedir. Bu salon ve salomanjeden iki kanath, ahsap doğrama camiı kapıiar vasıtasiyle ön ve yan cephedeki taraslara çıkılmaktadır. Salon salom3njenin gayet iyı tanzim edilmiş gizli ısıklandırma ve yeıli duvar aplikleri mevcuttur. Salon salomanjeden geçilen servis kısmmda bu zemin kısmm karomozaik döseli bir koridor uzerinde duvarları fayans kaplı arnova camlı, kapıları buiunan helâ ve lâvabo mahallı, ahşap yağlı boyalı ıyı bir şekilde yapılmıs, dolap ve çekmeleri buiunan kiler mahaîli vardır. Büyük fayans eviyesı, tezgâhı, duvarlan. fayans kaplı demır konstruksiyon, arnova camekânlı, geniş davlumbazh >eri olan terasa ve terastan bahçeye ınilen camlı ahşap kapısı mevcut, muhtelif ahsap doğrama, yerli dolapları buiunan mutfak mahalli mevcuttur. Antrede 6 renkli mozaik basamakla çıkıldıkta, karşıya gelen ah^ap kapıya girildikte, sahanlıkta zemini yerh küçük kare ile döseli, yerli dolapları bulunan ve sokağa cephesi olan bir ufak oda mevcuttur. tkincf Kat: Sahanlıkta 12 adet renkli mozaik basamakla demir korkuluklu üstü küpesteli merdivenle, zemmi renkh mozaık ve mermerle kaplı genış bir merdiven başlığı tâbir edilen bır malıal mevcuttur. Dosya So.: 966/1066) Bu kısmın solunda gür.eydoğu köçeden zemini beton, tavanı kartonpiyerli, ön ve yan balkonu camlı kapıları olan ve içinden bam'O mahalline geçilen bir kapısı bulunan geniş bır yatak odası vardır. Bu odanın ıttisalindeki antreden geçilen zemini renklı mozaik ve mermer kaplı, koridor uzerinde bir kapı ıle banyo, küvet duvarları fayans örtülödür. Aynı koridor uzerinde balkonlara açılan kapıların gömme dolapları bulunan, tavanlan kartonpiyerle süslü üç yatak odası vardır. Yine merdiven başı mahallinde ahşap camekânla örtülü, girilen bir kısım vardır ki, burada ufak bir fayans lavabo ile bir tezgâh bulunmaktadır. Halen depo olarak kullanılmaktadır. Merdiven bası mahallinin sağındaki bır kapıdan girildikte zemini renkli mozaık kaplı, koridorun solunda ahşap doğrama kapılı zemini beton, tavanı kartonpiyer ile süslü gömme dolaplı, küçük balkona kapısı bulunan yatak odası bulunmaktadır. Sağ tarafta iki mozaik merdivenle çıkılan îeminı beton kartonpıyer diğer bir yatak odası vardır. Bundan başka koridorun ortasında bir kapı ile gömme küvetli, bidesi, krozeti, lavabosu buluran renkli duş mahalli vardır. Bütün binada kalorifer, su. elektrik tesisatı mevcuttur. Bınada ahsap aksam yağlı boyalıdır. Kapıiar arnova camlıdır. tnşaat kalite bakımından, birinci sınıf malzeme, isçilik ve teyzınatlıdır. îtina ile ve medenî ihtiyaçları karşılıyacak tesisler vardır. Binanın üzeri ahşap çatı, rebercit ile örtülüdür. MUHAMMEN KIYMETÎ: GayrimenkuJün bulunduğu mevkıin hususiyetine, denize olan hâkimiyet durumuna. binanın yapılış tarzı, kullanıfan maîzeme cınsı. işçiiık durumu. bahçenin tanzimı, ağaçlar. kümes, mozaik yollar. kuyu, kalorifer. ıhata duvarları ve dığer tesisler, binanın estetik vaziyetl ve kıymete müessir hususlar ve garajı olması nazan itibare alınarak, arsası ile birlikte heyeti umumiyesinin kaimen değeri 1216.000,00 lira (bır mılyon ikiyüz onaltı bin lira) değerinde olarak hesaplanmıştır ÎMAR DL'KUMTJ: na göre program dısmdadır. îmar plânına eöre çaîj katı yapılamaz. înşaat sahası azamî 500 metrekaredir Noktalı kısmının yol olarak terki ile parsel AB hattı ile ikiye ıfraz edilir. Bina yükseklıgi 6,5 m., derinliği azami 20 m., ön bahçe mesafesi 5 m.. arka bahçe mesafesi 5 m , ınşaat nizamı ayrık. njspetı °,'c30, saçak parapsi plân gibi, çatı meyli °,W3, mer'i imar plânı Florya, bulunduğu beledive subesi Bakırköy'dür. SATIŞ ŞARTLARI: Satı>= 3/3/1967 tarihine raslayan cuma günü saat 14.00 ten 14.30'a kadar Bakırköy Icra Dairesınde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkulün muhammen kıymetinin <!ö75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklanmn mecmuunu geçmek şartiyle en çok artırana ıhale olunur. Bu bedelle alıcı ç;kmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kaîmak şartiyîe 13/3/1967 tarihine raslayan pazartesi günü saat 14 00 ten 14.30'a kadar icra edilmek üzere ikinci artırmada rüçhanh alacakhlar alacağını ve satış masraflannı geçmek şartiyle en çok art'rana ihale olunur. Artırmaya iştirâk edecekler tahmin olunan kıymetin %10'u nispetınde pey akçesi vermeîeri lâzımdır. Satış peşin para iledir î^teyene 20 gtin kadar mehi] verilebilir. Tellâlij'e bedeli alıcıya ait olup birikmiş vergiler satıs bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafları ile ihale pulu bedeli müşterive aıttir. Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içınde ödenmez ise îc. ve lf. Kanununun 133. maddesi gereğince ihale fesholunarak alıcı ıki ihrle arasmdaki farktan °,'o5 faizi ile hirlikte mesul olacaktır. İpotek sahibi alacakhlar ile diğer ilgilılerin bu gayrimenkul üzerindekı haklan hususiyle faiz ve masrafa dair ileri sürecekleri iddialanm evrakı müspitelerivle 15 gün içinde dairemize bildirmelen. aksi takdirde haklan Tapu sicili ile sabit olmadıkça satıs bedeli paylasmasmdan hariç tutulacaklan bildirilir. Bu ıhtar irtifak hakkı sahiplerine racidir. Artırma sartnamesi ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için açık olup artırmaya iştirâk edecekler ilân ve şartnamesini görmüs ve müracaatını kabul etmis sayılacakları. satış yerinı terk edenlerın ihaleden vazgeçmis sayılacakları ve başkaca lüzumlu malumat ıstiyenlerin Bakırköy îcra Dairesine 966/1066 saj'ilı dosyasma müracaatlan ilân olunur. Bakırköy Icra Memurn Devrimci öğretmenler... aciklama 1 |o 11 1 < 11• *1 1 Odacılar, şikâyet Mezuniyetlerl sırasmda öğretmenlere bir miktar donatım paediyor rası verildi eskiden. Bu para 80 TL. idi yalona kadar. Fakat TemTürkiye Cumhuriyetinin devlet muz ayı başlannda kabul edilen dairelerinde çalışan müstahdem, bir kanunla bir tnaaş tutarına odacı ve kapıcılar, işçi mlyiz, rne yükseltildt 1 Mayıs tarihinden \ mur muyuz? Eğer işçi isek diğer tibaren de yürürlükte sayıldı. işçıler gibi ücramiyelerimizi, yok Şimdi size soruyoruz sayın Ma memur isek difer memurlar gıliye Bakanı, bu bedeller hâlâ m bi ölüm, doğum ve çocuk parasınçin ödenraedi. Yoksa ödenmiye dan bizlerin de faydalanmamızı cek rni? ödenmiyecekse niçin istiyoruz. böyle bir kanun yürürlüğe lconulSaym hükümet erkânmdan bir du? Acaba bu da personel kanu yeücili bu sorumuzu cevaplandırırsa bizler de hangi sınıfa tâb) nu gibi bir şey mi? Ya Milll Egttltn Bakanı ne dl olduğumuzu anlanz. yor bu işe, öğretmenlerin hakkını Sadık Enjüzel korumak ona düşmez mi? Arguvan odacıları namına A. N. Arguvan verin Kitap istiyorlar Milli Eğitim Bakanllğı Yükselc Öğretim Müdürliiğünün 20 Nisan 1953 tarih ve 339/4152 savılı buyruklariyle, Okuma Odaları Geçici Yönetmeliğı uyannca köyümüzde bir halk okuma odası açmış bulunuyoruz. Kaynağı sadece aydınlann teber rulan ve kitap bağışları olan bu kitaphğa neşriyatınızla yardımlarınızı bekler. oicurlarımız ve kr> yümüz halkı adma simdiden teşekkürlerimizi sunanz. Hasan Battal i Eğridir Sofular köyü | İlk Ok. Md. ve Halk O | kuma Odası Sekreteri. j VEFAT Sevgili Vedıa Koral'ın eşi, lzmır Kada^tro Emeklı HâKimlerınden Husniye. Muhsine. Selâhattin. Necmi Koral'ın amcaları Gover Ulus Müıierrıso§lu. Atasagun. Konur aileleıinin enıstelerı. AVUKAT HASİP KORAL dun ebedıyete intikal etmistir. Âzız nâM 19 Ocak Persembe günü öğle namazını mjteakıp Şislı Camıinden kaldırılarak Ferıköy Mezarlığmdakı ebedı ıstirahatgâhır.a tevdı edılecektır. (Cumhurıvet 6R8) rıiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımmıııııııııııııımıııııııııııııııııııııııımııın indi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle