23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALTI 19 Ocak 1967 CUMHURİYET B SELMIANDAK 11 ünyada ünlü «Colombiano» Lâtin Amerika Gösterıler Top luluğu halen resmî bir turneye çıkrruş bu'.unmaktadır. Kırk sanatçıdan kurulu o!an bu tanınmış sanatçı trupu 20 Ocakta mem leketimize de gelerek, İstanbulda bir hafta süreyle Saray Sinemasında gösterilerde bulunacaktır. Usta dans sanatçılarmdan Monroy Hernando, Jose Almona, Santa Amelia, Carlo Hernando, G o zale Kugo ve Alvarez Pedro'nun solıst olarak bulundugu bu topluluğun oyunlarına, orijinal bir Lâtin Amerika orkestrası eşlik etmektedir. Colombiano „ trupu rek, İstanbulda peyzajlar ve çeşitli figüratif resim çalışmaları ya pan genç İngiliz kızı Elizabethl Tyler, 17 Ocaktan itibaren Beyoğlu Şehir Galerisinde bir sergi açmış bulunmaktadır. Türk İngiliz Dostluk Cemiyetinin düzenlediği bu sergide genç ressam îstanbul konusunda «Bir kaç çizgi» adı altında mürekkeple yaptığı figıiratif tablolannı göstermektedir. Elizabeth Tyler İngiltere sanat okulu, Stockholm Üniversitesinde yetişmiş, resim, reklâm sanaıt| ve îotoğrafçıhkla uğraşmıştır. Oto stopla gezilere çıkmış olan bu sanatçı geçen Ekim ayında T. M.TJF. salonunda bir sergi açmıştı. D 'Yaprak dökümü, Gfintekinin «Devanlatan «îaprak Dökümü» romanının filme ahnması yuzunden filmcilerle Şehir Tiyatrosu idaresi bırbirıne gırmıslerdir. Rejisör Memduh I n tarafmdan Uğnr ve Kadri Film adına çevrilecek olan «îaprak Dökümü» nün senaryosu Halit Refiğ ve Memduh Ün, üiyalogları Orhan Kemal tarafından ya zılmış ve 25 Ocakta çekim için hazırlığa girişilmişti. Yönetraen. iddialı bir yapıtı filme alırken, herhangi bir yanılmaya meydan vermeraek için «Yaprak Dökümü» nün sahne oyunu haline g* tirilmiş metnini de gozden geçirmek istemiştir. Nnri R eşat rimler» i 19 Ocak 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Suikastcılar idam edildiler Büyük Millet Meclısi veznesindeki suyi istimal tahkikatı 50 na ermiş, mebuslardan Ali Rıza ve îlyas Sami beylerin dokunul mazlıklarının kaldırılması istenmiştir. Meclis veznesindeki suyi Bizim Eski Eserler Müzesî ile istimal, şimdiye kadar tesbit eLouvre Müzesi arasında son h ı r dilen miktar 120 bın lirayı geçsızlık olayı h a k k ı n d a yazısmaya miştir. Veznenın açığını bildiği halde Ali Rıza beyın aldırıs etdevam edilmektedir. Esat Nasuhi, çaldığı eseri 17,000 franga b i r memesi ve murakıp olduğu hf.lantikacıya satmış, o da Louvre de ve tahsisatını alarak Ankara' da bulunması gerektiği haHe Muzesine s a t m a k istemiştir. D^r vazifesini ihmal ettiği anlaşılhal t a h k i k a t a girişen Fransız mıştır. polisi bu eserin ashnın Louvre Bir müddetten beri Istanbul Ağır Ceza Mahkemesinde muhakemeleri yapılıp idama mahkum edilen Abaza Hakkı, Sokeli Mecitle, Düzceli Mecit dun gece sabaha karşı saat 4 de tevkifhaneden alınarak Adliye Sıyaset Meydanına getirilerek idam edilmişlerdir. çalınmış daha bazı eşya da bulunmuştur. Meclis veznesindeki suiistimal SERGİLER «PALYAÇOLAR SERGİSİ» Tiyatro ve plastik sanatlar kollarında yıllardanberi çeşitli çalış malariyle adını duyuran İSMAİL BİRET'in «Palraçolar Sergisi» adı altmda Dormen Tiyatrosu fua yesinde açmış olduğu sergi gerek orijinalitesi, gerekse konunun özel koleksiyon niteliğini taşıması bakımından ilgi çekicidir. tsmail Biret 1934 de Istanbulda doğmuş, öğrenimini akademi yüksek bölümü ve konservatuar tiyatro bölümünde tamamladıktan sonra Cep, Akademi, Btrlik, Konservatuar gibi amatör ve Site, GenAr, Küçük Sahne, Arena gibi profesyonelı tiyatrolarda aktör, yönetici, dekoratör olarak çahşmış ve Grup 6 Sanat Topluluğunu kurarak yönetmiştir. 1963 ten bu yana Devlet Resim ve Hey kel Sergilerine katılmış, Erdek şenliklerinde kişisel sergiler açrmştır. İspanya ve İsveçteki özel koleksiyonlarda palyaço portreleri bulunmaktadır. CARLHEİNZ KLİEMANN Türk Alman Kültiir Merkezi Galerisinde 1831 ocak arasmda sergilenen CarlHeınz Kliemann' ın Renkli Tahta Oymalar Gravür»leri oldukça ilgi çekecek nite lik taşımaktadır. ALMAN GRATİKLERİ Türk Alman Kültür Işleri Ku rulu ile Güzel Sanatlar Akademisi nin birlikte düzenledikleri «1945 ten sonraki Alman Grafiği» sergisi Akademide açılarak 30 ocağa kadar sürecektir. Ddkümanter bir özellik taşıyan bu sergi sanat çevrelerin de ilgi uyandırmaktadır. E g • g Jg • •J JJ JJ g S S S S S Müzedeki hırsızlık GARİP BİR YASAK Reşat Nnri Güntekinin butun piyesleri kitap halinde basıldığı halde, nedense «Yaprak Dökümü» nun yayınlanmadığı goıülmüştür. Yıllarca önce Şthir Tiyatrosu'nda oynanmış pıyesın tek metninin tiyatro kitaplığında bulunduğunu öğrenen yap:m cılar. bunu incelemek isteğınde bulunmuşlar ve gerekli izni de almışlardır. Sonradan tı>?.*ro ilgılilerinden birinin. kolaylık olsun diye piyesi kopya edip fılmcilere vermege kalkışması, tiyatro yöneticilerini kızdırmış ve «Taprak Dökümü» .ıun kitaplıkta okunması da yasaklanmıştır. Şehir Tiyatrosu, Mcmdub Ün'e yazdığı bir yazıda «Tıyatro repertuvarına alınmış eserlerin d e olup antikacıda kopyasımn bulunduğunu tesbit etmiştir. Bunun üzerine Louvre Müzesi Müdürlüğü eserin ambalâjını ya parak P a r i s Elçimize teslim ede Mânalı bir ziyaret AVNİ DİLLİGİL'DE BAŞARILI BİR OYUN Değerli ve popüler sanatçı Avni Dilligü'in yönetimindeki Aksaray Halk Tiyatrosu, Melih Vassaf'ın yaz dığı .SAM RÜZGÂRLARI» adlı oyunu başarıyla oynamaktadır. Avni Dilligil'in sahneye koyduğu bu oyun, pazartesi dışında her gece ve cumartesi, pazar ve çarşamba matine saat 16.15 de oynanmakta ve geniş ilgiyle karşılanmaktadır. «ARSLAN PENÇESİ. Rejisor Memduh Ün, geçen yıl kendisine «Altm Portakal» kazandıran «Namusum İçin» fümi gibi bir «Ayhan Işık» filmi daha yaptı. «Arslan Pençesi» adını taşıyan filim, George Simenon'un < Üç Kardeş > romanından esinlenmiş. Fotoğrafta. Ayhan Işık, Turgut Özatayia filmin bir sahnesinde görülüyor. tiyatro dışma çıkartıiması, talimatname ve teamüllerinuze aykırı olduğundan» gerekçesi ve yönetım kurulunun 22.11.1966 gün 46 <'5 sayılı kararıyla «Yaprak Dökümü» hakkıo.daki isteğin reddedildığini bildırmıştri. Basri Dedeoğln, Hüseyin Kemal Gürmen, Sami Ayanoğln, Hadi Hün, Müfit Kiper, Kemal Tözem, • eeğini ve birkaç güne k a d a r da Jg şehrimize gönderileceğini bildir•J miştir. Esat Nasuhinin kayın • pederinin evinde yapılan araşH tırmada Istanbul muzelerinden Roma, 18 (a.a.) Gazeteler, ttalya Veliahti Prens Ümberto' nun 22 ocakta bir kuruvazörle tskenderiyeye f;eleceğinı yazmaktadır. Veliaht, önce Mısır Kralı Fuad'ı gayri resmi surette ziyaret ettikten sonra Mısır ehramlannı ve gezilecek tarihi yerlerinı ziyaret edecîktir. "IIINIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GENÇ İNGİLİZ RESSAMI Bir sUre önce şehrimize gele uııııııı ı ıııııııııı.ıı.ı.mıııııııım.ıııı ıııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııı ımııııııııııııı ı ııııııııııııınıııııııın ş Yayın Hayatı OZGU YAYINEVI Ş E S = E E = S E E = 5 ~ E E = E E Z E E = Z E 5 Z E Ş E E Ş ~ E ğ S E S E E = E E = • AŞKIN PSİKANALİZt. tnsan gerçeküğini, problemlerıni en iyi değerlendıren psikanalızedayanılarak hazırlanan ASKIN PSİKANALİZİNDE yer alan bazı konular: Yeni psikolojlk doktrinler ve aşk Psıkanalistlerin, Adler'in, Szondinin, Sartre'in görüşleri. Aşk ve kıskançhk. Aşk ve nefret. Aşk üryakiliği. Aşkın ölümü. Yeni çıkan bu eserin fiatı 5 liradır. • GENÇ KIZ PSİKOLOJİSİ. Genç kızları bütün gerçeklikleriyle tanıtmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Enstitülerine ka>nak eser olarak tavsiye edilmiştir. 6 liradır. • KADIN PSÎKOLOJİSİ. Çağımızın tanınmış psikanalistlerin den He'lene Deutsch'den dilimize çevrilen bu eser. kadın ruhunun bazı yanlarını açıklamaktadır. 3 liradır. • EVLİLİK KILAVLZU. En önemli hayat problemlerinden olan. insan kaderiyle yakmdan il gili bulunan evliliğe ait gerekli bilgiler vermektedır. 5 liradır. • SEVGtNftN YERL Sevginin insan hayatında oynadığı büyük rolü belirtmektedir. 4 liradır. • ANNELİK SANAT1. Eğitimde en büyük sorumluluğu taşıyan annenin çocuklanna karşı nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatmaktadır. 4 liradır. Ödemeli gönderilir. Pul gönde rilmeden küçük siparişler yollan maz. Küçük siparişlerin posta üc reti kitap istiyene aittir. ÖZGÜ YAYINEVİ. Cağaloğlu Istanbul. P.K. 1131. Yılın Kitabı: • ORTANIN SOLU. Bülent Ecevit. 3 üncü baskısı çıkıyor. KIM Yayınları. Genel Dağıtım: Hür Dağıtım. îstanbul: Faruk Ül Necmi Oy'un oybırlığiyle aldıği kararda «Yazılı olarak verilen iznın kötüye kullanıldığı, pi yesin aynen kopyasımn çıkarıldığı, metnin üzerine rejisor tarafından not edilen mızansenin ele geçirildiği, bu durumun tıyatronun gizlilik prensıbine aykırı olduğu» gerekçelen bulunuyordu. Fılrncilerse. uyı.i rcızar.senin, piyes sahnede o>nanırken onu goren herkesın uklırda kalabileceğıni ilerı sürmufler «lnsan çalmak ıstedıkten sonra bır kaç gün üstüste tivatroya şıdip o mizanseni aynen aîabııir. Bİ7 teyplerle locaya kıırulup diyalogları bile aynen çalan filmciler bilirİ7» demişlerdır. sızlığı protesto ediyoruz. Kişllere göre ayrı işlem yürüten bir sanat müessesesine bunu yakıştıramıyoruz.» «Yaprak Dökümü» fılmınde Hilâfetin kaldmlmns;. Cr.mhuriyetın ilânından, Şapka devrimlne kadar bütün devrimler orijinal fotoğraflariyle yer alacak. lc)2ö • 1930 dönemi, fazla bır degişıkliğe ugratılmadan, Reşat Nuri'nın anladığı şekilde anlatılacak. Bunları açıklayan voııetmen söyle devam cdiyor: AZAK GÖNÜLton GAZANFER ÜLKÜ VJ& ÖZCAN Yann Akşamdan İtibaren BURHAN FELEK'in PİYES GEREKLİYDİ « O devırle şimdiki arasmda bir paralel buluyorum. «Yaprak Dökümü» nü adapte de edebilirdim. Hattâ bunu düşündüm ^bile Fakat beni rahatsız ettigini anlayınca caydım. Filmi, roman Rİ bi melodram havasından kurtarmıya da çalışrnadım. Yoksulluğa düşen 4 • 5 kişinin dramı, filmde de yer alacaktır. Bence «Yaprak Dökümü» aceleye gelmiş bir roman havası taşıyor. Yazar sanki bır roman yazmıs, fakat sonra bundan caymış gibi . Bundan bir piyes çıkarması da, bunu doğrulayan bir olay .. Hattâ söylemek istediklerini piyeste geliştirmiş. Romanda olmayan final ve tipler eklemiş. Şimdi neden piyes üzerinde çalışmak istediğimiz daha iyi anlaşılıyor. Ama Sehir Tiyatrosu, devlet sırrı kaçırır gibi, piyesi elimizden kaçırdı » İkinci «Yaprak Dökümü» filminde babayı Reşit Gürzap, eört kardeşten Leylâ'yı Fatma Girik, Fikret'i Birsen Menekşeli, Neclâ'yı Semiramis Pekkan. Ayşe'yi Funda Postacı, ağabeyleri Şevketi Ediz Hun, karısı Ferhunde'n Sevda Ferdağ, fırsatçıyı Önder Somer canlandıracak. AŞK MEMURÜ Komedi 3 Perde Umumî arzu üzerine Salı Çarşamba Perşembe günleri MELİH VASSAF'm TARUS VE ESERLERI Türker ACAROĞLU * **Oa£ar]i r«na«c*fhikâj»ci, oyun ve fıkra yazarı tlhan TARÎ'S, 8 ocak 1967 tarihınde Ankara'da bldü. 24 kasım 1907'de Tekırdağ'da doğmuştu. Babası Reji Dairesı memuru Tahsın Anadolu'yu dolaştıkça büyük oğlunu Bıga (1919), Nığde. Erbaa, Konya. Tekırdağ ılkokullarında; tstanbul, Konya, Mercan, Kabataş (1922 25) ortaokul ve lıselerinde. en sonra da Ankara Hukuk Fakültesinde (1928) okutnusfj. Rahmetlı, Doğu, Batı. Ort3 Anadolu savcılıklarında. vargıçlıklarında (192932) gorev almıstı. Hak ve halk uğrunda çabalara kalkıstığından, kadro dışma atıldı. Sonradan yıne Adalet memurluklarında. bankalarda (1937), ötede berıde v.rmi yıl kadar çalışmıssa da kendı deyimıyle «insanların budalalıklanna artık dayanamıyacağını anlıyarak» ışı bırakmıştır (1957). O gunden sonra gazetecilik ettı, fıkralar yazdı. Romanları Kurtulus Savas'mıza değinır, gerçek olayları anlatır. Son eserı «Hükumet Meydanı» (1962) romanmda Anadolu ayaklanmalarından bırkaçı, ara tema'sı ve detaylarıyla, Orta Anadolu'nun belırsız bir kasabpsına aktanlmıştır. Altı romanı, beş hıkâye kitabı, uç oyunıı, üç mcelemesi basılmıştır. Dili yeni, üslubu akıcıdır. ESERLERt: Doktor Monro'nnn Mektubu ( hıkâyeler, 1938); Ceza Hâkimi (oyun, 1940); Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü Tanıtıyoruz (inceleme, Cevad Baykalla, 1940); Yüksek Ziraat Enstitüsü'nü Tanıtıyoruı (inceleme, C. Bajkal'la. 194(1 \; Bir Gemi (oyun, 1942); Kazan (1945); Tanıs'un Hikâveleri ' hık.U e!et. 1947); Ahiler (tarih incelemesi, 1947); Apartıman (hıkâjeler. 1950); Kannca Ynvası (büyuk hikâye, 1952); Ekin tti (hıkâyeler, 1953); Yesilkaya Savcısı (roman, 19551; Köle Hanı (hikâyeler, 1954); Var Olmak (roman, 1957); Uznn Atlama (bır endüstrilesmenin romanı, 1957); Duru Göl (roman, 1961); Hükumet Meydanı (roman, 1962); Suavi Efendi (üç perdelik oyun, 1962). TERLİ ROMAN VE HİKÂYELER Baba Lülerle Balıkçı (Ayhan Sarıismailoğlu'nun hıkâyeleri). Ankara, Hisar yayınları, 1966. 132 s., 5 lira. Baltacı ile Katerina (Murat Sertoğlu'nun tarihsel romanı). Ist.. Mınnetoğlu yayınları. 1966. 520 s., 15 lira. Bir Gün Büyüyeceksin (Mehmet Seyda'nın çocuk romanları yarışmasında birincı olmuş eseri). tst., Arkm Kitabevi. 1966. 208 s., cıltli, 7.5 lira. Biz İnsan Değil miyiz? (Mesut Tutkun'un romanı). Ist., Çelikcilt Matbaası; Amasya, Şehir Kitabevi, 1966. 160 s., 5 lira. Boyna Bükükler (Yılmaz Güney'in romanı). Ist., Anadolu Yayınevı, 1966. 208 s., 10 lira. (1. cilt ) Cemile (Orhan Kemal'in romanı). 3. basım. Ist., Varlık Yayınevı, 1966. 173 s., 4 lira. Çıplak (Nevzat Üstün'ün hikâyeleri). Ist., Var Yayınevi, 1966. 104 s., 4 lira. Çölde Bir Deve (Cengiz Yörük'ün hikâyeleri). tst., Yeditepe Yavınlan. 1965. 80 s.. 2 lira. Dede Korknt Hikâyeleri (haz. Suat Hızarcı). 2. basım. tst.. Varhk Yayınevı, 1966 160 s., resimh. 3 lira. Değirmen, Dağlar ve Rüzgâr (Sabahattin Ali'nin hıkâye \e siirîeri, T. Alangu'nun önsözüyle). tst., Varlık Yaymevi. 1965. 323 s., 6 lira. Dilenci (Zıya Mısırlı'nın büyük hikâyesi). Çaycuma, Görenkalb Satışevi No. 67; îst., Hüsnütabiat Matbaası, 1966. 8S s.. :50 krş. Dünyanm Öptü|n Kız (lskender Fıkret Akdora'nın romanı). fst., Çelikcilt Matbaa=ı, 1966. 111 s., 3 lira. Ekmek Kavşası (Orhan Kemal'in hıkâyeleri). 3. basım. Îst.. Varlık Yaymevi. 1P65. 93 s.. 2 lira. Rejisör Memduh Cn, >V'2prak Edebiyat öğretmenlerine. ede ~ Dökümü»nün çekım hakkını sabiyat Fakültesi Eğitim Enstitüsü Şj tın almak için Gun*ekın'm vaLise öğrencilerine, Edebiyat se rıslerıne 15 bin lıra Ovlediğını, verlere: tretman. senaryo v» dıy;;log mas • FUZULt'NIN ÜÜNYAS1. Is = raflariyle bunun 20 bin ürayı as tanbul Eğitim Enstitüsü Edebi Ş tığım soyleyip şöyle âen'ekteyat öğretmeni Cemil Yener'in bu = dir: eseri, Fuzuli'nin psikolojisi, top « 1950 yılındu Suavı Tedü, lum, doğa ve Tanrı karşısmdaki Eİ fı'mıni tutumu ile şıir anlayışı üzerine Eİ ilk «Yaprak Dökunıu» romandan çok pıye?ten yararilgi çekici bir denemedir. 5 lira. ~\ lanarak çevirmişti Hatlâ pıyesSÜNNİ VE ALEVt anlasama = teki ayni civalogları kullonmışmazlığını giderecek kitap. Büyük Eİ Arap âlimi Muhammed Hüseyn ; • • tır. İlk filmin kopyaları elirnizdedir ve bunu ISDE» edebilırım. Alu KaşieilGıta'nın mühim bir = SenaryoJa ıse eşi Perihvı Tedü eseri. nün imzası bulunmaktadır. Her • CA'FERİ MEZHEBİ VE = iki sanatçı da Şehir TiyatrosunES4SLARI. = da çalıştıkları için, tek kopya o• YERYÜZC VE HUSEYN'İN E larak tiyatro kitaphğtnda buluTOPRAĞ1. E nan piyes onların emrine verıl• GERÇEK ALEVtLİK. Türk = miş, 17 yıl sonra aynı filmi iyiçeye çeviren: Abdülbâki Gölpı Zj niyetle çekmek istey°n bızlere narlı. ZZ ise, yöne*melik nmdrielerıyle M I N N E T O Ğ L U K İ T A B E V İ . Ca E karşı çıkılmıştır. Bu bü>ük hak ğaloğlu Istanbul. ^j Kitabevi = EŞİTSİZLIK SÜLÜMflN BACANAE 150 ınci TEMSİL'den sonra devam etmektedir. Her ıki oyuna ait birer haftalık numaralı biletler satılmaktadır. Tel: 22 62 46 Heriş: 33/68.> Pendik Belediye Başkanlığından Belediyerruzce avan projesi hazırlanmış olan otel, motel, gazino. plâj, benzin istasyonu binalannın bahçe tanzimi, rıhtımına ait tatbikat ve detay projeleri. Betonarme, elektrik tesisatı, sıhht tesisat, ısıtma tesısatı hesap ve projeleri, keşif, metraj, rantablite hesaplan işi kapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır. Muhammen bedeli 60 000. lira olup geçici 4250 Uradır. teminatı İhalesl 27/1/1967 cuma günü saat 15 de Beledjye Encümeninde yapılacakür. Talipler 24/1/1967 saü günü akşamına kadar Beledi>e Fen ŞefHğinden yeterlik belgesi almalan ve 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlayaeaklan teklif mektuplannı ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığına vermeleri daha fazla malumat almak isteyenlerin iş saatleri dahilinde Belediye Fen Şefliğine müracaatlan ve postada vâki gecikmelerin nazan rtibara alınmıyacağı ilân olunur. (Basın 25415/682) DERS KİTAPLARI | • ÖGRETMENİN TÖREN VE E GÜNLER EL KİTABI. Millî bay = ramlarla ilgili hitabet örnekleri, Ş özei günler, ek ünitelerle ilgili siirlp". pivesler, monologlar, can s lı tahlo'ar. Elinizden düşmiyecek E biivük hir eser. 10 lira. • YENt YÖNETMELİKLER. E Yeni ilkokullar yönetmeliğiyle E birlikte 9 yeni yönetmelik bir a Ş rada, 5 lıra. Köy ve Eğitim Yayın ~ ları. P K. 339 Ankara. E DOKTOR İLMİ MÜMESSIL ARANIYOR TÜRK HOECHST A.Ş. ANKARA için tam gün çalışacak, askerliğini yapmış genç doktor aramaktadır. İsteklilerın hal tercümeleri ve bir fotoğraflarmı P.K. 527 Beyoğlu, Istanbul adresine göndermeleri rica olunur. Reklâmcılık: 250/691 AK YAYINLARI Falih Rıfkı Atay'ın • ATATÜRKÇLXÜK NEDtR? Abraham Tertz'in • YAKGELAMA BAŞLIYOR. Tekin Erer'in • KIZIL TEHLtKE. adlı kitap larmı sunar. Kitapçılardan arayı nız. Genel Dağıtım BATEŞ. | = E E = ~ E ^ = Nerede • Ne zaman • Ne var • RENK: (21 15 25) «Casuslan. ŞIK: (22 35 42) «Karanlıklar Meleği» TEPEBASl rtYATHOSUNDA BEYOĞLD VE.N1 ıBaKırlçöv): (716826) (44 21 57) «Çatalll Köy» 1) Kaatüler de Ağlar, 2 (Çarşamba. Cuma, Pazar, AS: (47 63 15) eCengiz Han» Cibali Karakolu Pazartesi saat 21. Pazar ATLAS: <44 08 351 «Cengiz rEM IŞEH ) (23 58 92) saat 15.30 da Han» «Cengiz Han» SEHİR OPERAS1: (44 79 S8) DÜNYA: (49 93 61) «NeşeTlNAZTEPt (71 65 18) (Teoebası Hyatrosu» li Günler» «Cengiz Han» «Rigoletto» Salı. PerşemEMEK: (44 84 39> «Fransabe, Cumartesi 21 de, Salı da Aşk^ (Ing.) 18'de KADIKÖT FITAŞ: (49 01 66) «Kanlı rENl KOMEDt TtîATRa Savaş Meydanı» ATLANTIK: (55 43 70) «Bir SUNDA (44 04 09) «Hissei İNCİ: (48 45 95) «KaranlıkAşk Gecesi» Şayia» Çarşamba Perlar Meleği» (T.F., ÇELIKTAŞ: (Maltepe) (53 şerabe Cuma saat 21. CuKERVAN: (48 04 23) «Acı 35 07 ı ..Kaatiller de Ağmartesi saat 1530 da mati. Tesadüfs, lar» (T.F.) ne (Nuhun Gemlsi) Cu KONAK: (48 26 06) «Ca KADIKOY. 136 49 24) rKa martesl Pazaı • Pazarsuslar» tes) Saat 21. Pazaı Saat pah Gözler» LÂLE: (44 35 95) «Karan1530 matine OPERA: (36 08 21) ıFabrihklar Meleği» (T.F.) HENSİL GRETtL kanın söförü» SİNEMATEK: (49 87 43) (Çocuk Oyunu) ÖZEN: (36 99 94) «Karan18 45te tAna Caddedeki Çarşamba 14.30. Pazar lıklar Meleği» Dukkân.. (Çekoslovak) saat 11 de REKS: (36 01 12) «Çılgınlar SARAY: (44 16 56) «Iki KaBa'takhanesi» FATIH rtYArFOSL' (22 01 71) fadar Gangsterlere Karşı» EİNEMA 63: (55 10 84) «Pinokyo» çocuk temsilLEVENT: (63 55 39) «Ka leri Çarşamba 14J0, Pazar «Kaybolan Aşk» ranlıklar Meleği» 11.00 de Suarede: «Şaşkın Baba» LÜKS: (44 03 80) «BoğazSUNAR (36 03 69) «Öldü«İçimizden Birin Her gün ici Şarkısın (TF.) 21, Pazar 15 30 da, P a ren Amı» RÜYA: (44 90 07) «İntikam zartesi günleri oyun yokSÜREYYA: (36 06 82) «Bir Kılıcı» rur Ask Gecesi» SİTE: (47 77 62) sAşk KaFEZA: (36 35 84) «Biraz ZEYT1NBURNU TİYATROfesi (İng.) Kül, Biraz Duman» SU: «Umut Çeşmesi» SAN: (48 67 92) tKaatiller (OtKUdaı (30 Sl 86) Çarşamba saat 14.30; de Ağlar» (T.F.) «Cibali Karakolu» Cumartesi saat 21. Pazaı YENİ AR (49 64 72) tAltın Yılan» YEM1 MELEK: (44 Q 89) «Aşk Kafesiî E kü. SINEMALAR TİYATROLARp | E E E Z E E Z Z Z Ş PAYEL YAYINEVİ • SOVYETLER BİRLİGtNDE SOSYALİZMtN KURULUŞC. • Yeni çıkan bu eserde Çarlık devrinden zamammıza kadar Rusya'da ve öteki Sovyet Cumhurriyetlerinde sosyalist mücadeleleri bütün yönleri ile bulacaksınız. • Toprak köleliğinin kaldırılması Kapitalizmin gelişmesi Carhk devrinde işçı hareketleri 1905 devıimi Ekim 1917 DeiTİmi İç savaş Sosyalizmin kuruluş de%Tİ İkinci Dünya Savaşı Ve sonrası... Bütün kitapçıiarda 10 lira PAYEL Y^YDJEVÎ . P.K. 889 tstanbul. * * * • «TAREH EKONOMİSİ VE IKTİSADI GELİŞME. Yazan: Doç. Dr. Gülten Kazgan 35 tablo 3 Grafik. S 3S5, Fiyat: 31.35 Tl. Isteme yeri tktisat Fakültesi İstatistik Enstitüsü veya Anıl Yayınevi. Her türlü vayırı Ilânları Perşembe gtinlen bu •îUtunİHida HUKUK E Avukat Naim Tezmen Mem 3 duh Yelekçi = • NOTLü İZAHLI TATBİ = K.ATTA SOSYAL StGORTALAR E KANUNU. Kitap çıkmıştır. Yar E gıtay. Danıştay, kararları, genel jŞ geler. 506. 4792, 228 sayılı kanun = ların tam metinleri. Her aydına lüzumlu eser. Fiatı 10 Lira. * • >!s HER EVE LÜZUMLU SÜKRÜ CANAL'IN • RtÇKt KİTAPLARI • 1 TEMEL BİÇKİ. Bütün kadın elbıselerınin nasıl biçilip dıkileceğını tek metotla bocasız öğreten ana kitap Fiatı 15 lıra. • 2 GÖMLEK VE Pİ.IAMALAR. Fiatı 7.5 lıra tstenilen kıtapların bedeli Ziya Canal tstan bul P.K 973 adresine gönderildiğinde derhal tashhütlü olarak gönderilir Ödemeli ıstendiğinde posta Ocreti ılâve edilir. E = E E E ~ E ^ E E E = = E E j r ŞAHESER ROMANLAR ^ En Büyük Yazarların En Güzel Eser/erı MUBÜREK TOPRAK' • • KAZAKUR DIVET . Pa.tfrnsk DOKTOR JIVAGO Stembtck CENNET YOLU " '2 bası) Sı.ınbKk AŞK OTOBUSU SıncU.r Lt.ıs SENI SEVMEK KADERIM S.nclaır L«w,, VAHŞI AŞK Andn Gıde KALPAZANLAR Pearl Buc« ANA Pearl Buck ŞAKAYIK saat 11 de. ÛSKÛDAH rlYATKOSU: (36 55 11) «İşgüzarj remsll eünlerl Heı eün saat 21: Pazaı saat 15.30 da matine Çocuk Temsllleri (YoKsuUaı Parlci) Çarşamba «aat 14^0, pazaı saat 11 de. ISTANBUL rtVATROSO: (44 23 38) Gnabtaru Bendedur (Heı gün 21JS. Çaft samt». Cumartesi • Pazaı 15 te matine. Pazartesi temsiJ yoktuı. KENT OYTTNCUUARI: (44 !8 SS> «FADÎK KIZ» Çarsantba narlc bet gün 18'de Pazartesi 18 ve 21.15'de KARACA ITYATBODA: (44 54 02) «Demlrel'e SOylertm> Pazartesl harlc bet aksam 21.30 da Talebeye CumartesJ Pazaı harlc heı ak. sam balka cuma aksatnlan tenzllatlı DORMEN TtYATROSU (44 97 36) «Yer Demir. Gok Bakır» Salı. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 21.15 te, Cuma ı*Cuırıartesl. Pazaı 19 t* tAşşfc» Çarşamöa 18 »e 11.15 te Persembe İS te GENAB TTYATRUSU: (49 3) 091 VOLCU Her güD 1 U I Çarşambs 18 de Cumartesl pazaı ts te. • Dünya Edebiyatı Klâsikleri : KELtlMESİ 1 LİRADAN Yavınlanır Bu «ütunlarrti' yayınlanacak Klıselı ve Çerçevelı ılârılar santımı 35 Iıra ueeO rınden 'o20 ındırımle kabuj eriılır tstanbul (Iı^ıntian göndenlecek tlânlara havale eklenmelırlit Tolsloy HARP VE SULH (5 bası) * Çağımızın En Ünlü Romanları Tolstoy OIRILIŞ <S l3v Ç3 G Fl.ubert MADAME BOVARY A Mauro>< IKLIMLER G Fl iu b«rl SALAMBO S Maugham OYUN J Ausün EMMA N Shüte KUMSALDA C bo = H Muroer LA BOHEM Ç D. Du Mjurrer KADER YOLCULARI A Prevo;( MANON LESCAUT Yaşar Kemal YER DEMIR GOK BAKIR H Mann MAVI MELEK " Taylor Caldwrll SABAH ŞARKISI W Ccllms BEYAZLI KADIN Cronm SABAH YILDIZI > I D H Lawrence OGULLAR VE SEVGILILES Cronm BIR AŞK UGRUNA (2 "..!) D H Lawrercs GUNAHKAR RUHUAR Cronm ERGUVAN AGACI ı i b?.l H Walpcl« BIR BAŞKA KADIN * Cronm BIR ACI ŞARKI Hem,n3w.y SILAHLARA VEDA 14 Hpr^^q*a^ IRMAKTAN OTE^E • Türkiye Ticaret Odalan. Sa = nayi Odalan ve Ticaret Borsala rı Birliği, Sanayi Dairesi Neşri E yatı, Türkiye Sanayi Rehberi. = Posta masrafı hâriç 65. Tl. Mer E kez Kitabevi, Tuna Cad. Tuna E Han Yenişehir. P.K. 574 (Ulus) = Ankara. Tel. 177340. E Prof Dr. tsrnet Giritlinin yeni kitabı: = • ÇAĞIMIZ VE KOMÜNİZM E Genel dağıtım: Bateş Fiatı 6 TL i Liizumlu Telefonlar Nafiz. Gedikpaşa Sağlık, Anadolu, Birlik EYÜP: Şükran, Büyük, Yeni (Rami). Nümune FATİH Atikali, Tnupınar, Yeni Gureba, Büyük, Hayat, Çakmak GALATA: Merkez GAZİOSMANPAŞA: Sarıgöl, Şifa KADIKÖYMısırhoğlu, Opera, Çarsı. Caddebostan. Altm KASIMPAŞA: Halk. Yeni SAHIYER: Büjaıkdere. Emirgân ŞISLI1 Marmara, Atakan, Tepeustü. Mişantaşı Yıldız, Meral ÜSKÜDAB: İmrahor, Zeynep K â mil, Merkez ZEYTINBURNU: Güneş t S I A NBD L ALEMDAR: (22 36 83) «Boğaziçi Şarklsı» BULVAR: (21 35 78) «Boğaziçi Şarkısı» TEK: (22 25 12~ «Kaatlller de Ağlar» GÜNEŞ: (21 61 40) «Karanhklar Meleği, 2 TaşralAmca KULÜP (22 72 77) cBoğaziçi Şarkısı» MARMARA: (22 38 60) «Bır Aşk Gecesl» MELKK (CyUp) (21 5P 76) 1) Kaatillfr de Ağlar; 2) Kel Ollan *** E Devlet Demlryollan Haydarpaşa (36 04 75) Sirkeci (27 00 50) Denizyolları) (49 18 96) (Tatil günleıl (44 02 07) Şehir Hatları: (44 42 83), Türk Hava Yollan Bilet Satışı: (44 47 00) (Danışma: (44 02 96) (Hava alanı (73 82 73 73 84 40). Iİlkyardım Hastahanesl: (49 30 00) NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Şevfci. Yeşilyurt, Kuçükçekmece BESIKTAŞ: Yıldız, Ortaköy, B e bek, Yeni (Levent) BEYOĞLU: Beyoglu, Kember, Gumuşsuyu EMLNÖNÜ: Mehmet Cemal, Hasan * Nobel Kazanan Yazarlardan krt. p k»butm> v Idıtb b«t renk ef»«l c •drl >.>pl, bs;l cılth I2S L • 10 l " 15 L G Y A Y N E V I EN *** E = E Eİ = • DOĞUNUN ÇlLESt Dursun Akçam Resimler: Fikret Otyam. 3 lira kitapçıiarda bulunur. Dağıtım: BATEŞ. GOUÜZ S U B Ü R İ • BNGtN CEZZAB toplulusu (Elbam. ra TlratrosuiKte 44 23 30) »Kurban»: Pazar, Pazar tesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi: 18,15 te, Pazar tesi 21,30, Cuma 15.00te «Palto»: Salı 18.15'te &IÜCAP OFLUOÖLU rlYAlROSU: ıKattü» Clçeğl» (49 56 53) (KOcuk Sahne) Pazartesl narlc ber gece 21.13 te. Çarşamba Cumaı tesi, Pazaı 17 de maöne UI.Vİ ORAZ TİYATROSTJ 144 94 02ı Karta) Tetanesi (Cumartesi 1? de oazat İS < r e 1? de nazarsl 18 ve 21.30 da) Habaöam Sınırı (Çarşamba, Perşembe ve Cuma 18 de) BULVAR rtYATHOSO): (21 76 83) Kta Basmacı Kenan Bükt Pazartesi Ha. riç, her gün 21.15 te, Çarşamba. Cumartesi, Pazar 16.15'te «Minik EtekIiler». AREMA riYATKOSO• 49 84 19) «Anastasya» Pazartesj tıariç. heı gün 21.15 te Çarşamba, Cumartesi Pazar 18'de AZAJt. (UOnılı Uifctı ^razanreı özcan) (23 63 46ı «SülUmao BacanaR» (Pazartesl •aric Qer gece 21.15 Çarşamba Cumarterl Pazar 16 l.6! fp rnallnet ^K^ARAY HALK lİYATTtOSU (44 16 56) «Sam Rüzgârları» her gün 21.15'te Çarşamba, Cumartesi. Pazar 16.15 matine AKSAHAV «.UCÜK OPEHA: (21 57 22) . ıoroz Nurî Derler Benim Adınıao: Vahi Öz Topluluğu (Suart l\ 15) Cumartesl Hazar, Çarşamba gunlert matine 15.00 Neiat Uyguı »e Arkadaşları «Paşaya SSyleıitn» her eün 1S.IH) Pazartesl 21 15 ORAJUJOLU flYAiKoau (49 49 35) «Noktacık» Salı. Perşembe, Cuma 15 OO'te «Evlllik Oolsrjı. Pazartesi harlc oeı gece 21.30 da Çarşamba Cumartesl, Pazar 18.00 de '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle