25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
" 2ŞAHESER ROMANLAR ^ 7 ^ ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR s . EN BÜVÜK YAZARLARIN EN GÜZEL ESERLERİ Ayın kitabını sunar! PEARL BVCK MUBAREK TOPRAK Y.ldızlı bcı cıltLl 12.5 L umhuri 43. yıl sayı 15256 KÜRÜCUSü: rüNUS NADÎ Telgral ve mektup adresfc Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbtıl No. 246 TelefonkK 22 42 80 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Dördünc lira. Abon 30 lira. Bahçelie CUVEN YAr I N E Vİ Perşembe 19 Ocak 1967 Yurtta kar ve don Zonguldak ile devam irtibat kesildi ediyor (YURT HABERLERİ SERVİSİ) Y urdun çeşitli bölgelerinde ısı düşmesi ve kar yağı* şı devam etmektedir. l'üksek basmcın tesiri altında kalan bölgelerde ısı 2 gündenberi 10 derece kadar düşmüş olup, soğuk hava akuru Akdeniz bölgesini de tesiri altma almıştır. Bu yüzden Zonguldak ile irtibat kesılmiş; Mersin ve Antalya dolaylannda narenciye mahsulü kısmen zarar görmüştür. Şiddetli soğuktan Burdur gölü ile Edirne çevresindeki küçük göller tamamen donmuş, üzerleri, çobanlar tarafnıdan kayak yapılır hale gelmiştir. Meteoroloji havalann ıki gün lktidar mücadelesine Ordu da karıştı Çin Türkistanmda Mao'ya karşı muhalefet başladı (Dış Haberler Servisi) TOKYO Mao Çe Tung kuvvetleri «Kültür İhtilâli» nde ezici zaferler kazandıklarını bildirirlerken bir Pekin haberi de askerî birliklerin de Komünist Parti Başkanına bağhlıklarını bildirdiklerini öne sürerek durtuna ordunun da kanşmış bulıınduğunun ilk belirtisini açıklamış bulunmaktadır. Diğer taraftan Sovyet hududu olan Sinkiang «Çin Doğu Türkistanı» bölgesinde ise Mao Çe Tung'a karşı geniş bir muhalefetin başladığı bildirilmektedir. 200 Oğrefmen yer degişlirdi. 13*0 Bakanlık emrinde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çon günlerde bazı öğTetmenle^rin çeşitli sebeplerle görevlerinden alınmalan ile Millî Eğitim Bakanlığınca vakitsiz atanmaları, kamu oyunda ve öğretmenler arasında genis tepkilere yol açmıştır. Bu arada özeüikle ilçe ve köylerdeki öğretmenlere girişilen fii1 1 tecavüzler de yaygın hale gelmiştir. ögretmenlerin işten el çektirilme ve Bakanlık emrine almmalarına bundan iki ay önce başlanmış ve bu işlem aralıksız olarak bugüne kadar devam etmiştir. Öğ retmenlere karşı girişilen bu hareketler üzerine Türkiye ÖğTetmen Dernekleri Milli Federasyonu ile, Türkiye Öğretmenler Sendikası çeşitli bildiriler yayınhyarak Milli Eğitim Bakanlığının bu davranışını ağır diUe protesto etmişler ve öğretmenlere karşı bir «katliâm» a girişiiağini ileri siirmüslerdir Gerek Federasyon v« gerekse Sendika vöneticileri, işten el çektirüen ve vakitsiz atanmalan yapılan öğretmenlerle yakından ilgilenmekte ve bunlara karşı girişilen hareketlerin neden lerini ayn dosyalar halinde tesbit etmektedir Bu arada Sendika avukatlan da Bakanlık emrine alınan ve işten el çektirilen öğretmenler ıçın Danıştayda Iptal dâvası açmaya başlamışlardır. ALİ DÜNDAR Atatürkçü Sizlerha? tatürk'ün hâtırasına kar¥» işliyebilecefimiz en büyük saygısızlık, ben1 cil çıkarlarıraızı korumak, ya da batasıca komplekslerimizi doyurmak uğruna O'nun yaratıcı kisiliğini halk gözünde kalıplaştırmaya, dondnnnaya çalışmaktır. CH.P.'yi Atatürk kurmustur. Atatürkçü bir kurul olarak C.H.P. şu olamaz, bu olamaz! diye bir sürü istemezüklerin kalın perdesi ardında partiyi dumura ugratmak amacını güden statükoculara taatırlatalım : Yalnız C.HJ\'yi değil, vatandagı olmakla kıvanç duydugumuı Türkiye Cumhuriyetini de Atatfirk kurmuştur. Çağdas nygarlık düzeyioe ulaşmamız için şerekli yoİn da bize Atatürk göstermiştir. Bn yol akıl yolodur, bil'm yoludur, vicdan ve fikir özgürlüğü yolndnr, yapışkan, kirli, balçık Inançlardan temizlenme yolndnr, halkın bizmetinde devrim ve hamle yoludur. Atatürk en çok dogmalardan tiksinirdi. «Hayatta en hakikî mürşit» olarak bilime değer vermerniz gereğini bnnun için ömrü boyunca savnrunoştnr. Tazık k', bngünün sözürtı ona birtakım genç politikacılan. sanki Atatürk «hayatta en bakikî mürşit benim» demis çibi ölümünden 30 yıl sonra, bilim verilerini, çağımız kosullannı ve memleket gerçeklerini biç hesaba katmaksızın, ynvarlak sözler arkasına sığmarak stalükoyu koruma çabası içindedirler. Bu davranısları ile Atatürkçülüğü dondurmak, CH.P.'yi de müzelik hale jtetirmekten gayrı bir sonuç elde edemiyeceklerini sayın statükocnlara acaba nasıi anlatmalı? Çünkü sosyolojide statüko diye sürekli bir durum yoktur. Toplumlar değisir, boyuna değisir. Az degisir, çok değisir, yavaş değişir, hızlı değisir, fakat mutlaka değişir. Bu degisme acılar, sancılar içinde de olabilir, sevinç ve neşe içinde de. MuhaUkak olan, normal dcşisim süreci zorla engellendiği ölçüde toplumda biriken degişim gücünün de o ölçüde şiddetli patlamalara yol açacağıdır. Atatürk iktisatçı değildi. Fakat millet hayatında ekonomi biliminin büyiik önemini. iktisatçılar dahil, hepimizden iyi anlamıştı. Çağımn yetiştirdiği en yüce komutanların basında geldiği ve bütün hayatını parlak başarılarla geçirdiği halde, «Iktisadi zaferlerle taclandırılmayan askeri zaferler payidar olamaz!» demekte bir an duraksamayan muzaffer komutan odur. Atatürk, ekonomik kalkınma dâvamızın çözümünü işin ehli bilinenlere emanet etmek istemistir. Ne yazık ki, zaferden sonra Izmir'de toplanan tktisat Kongresinden başlıyarak kalkınma dâvamıza bilimden ziyade özel çıkarlar hâkim olmuş ve.. söylemesi hazindir, milletin kanı, canı pahasına kazanılan askerî zaler bugün bizi âdeta yeni bir knrtulus savası vermek durumuna düşürür olmuştur. Şimdi kalkıp da : C.H.P.'yi Atatürk kurmustu. Atatürk sunu istemezdi, bunu istemezdi! gibi yusyuvarlak lâflarla milletin derdine derman arayanları çelmelemeye kalkısmak anlamsız ve bos bir gayretten başka bir sey degildir. Atatürk ne isterdi, bilemem, fakat herhalde Türk halkının ezici çoğnnluğu ile sefalet içinde yaşamasını, bfiyük kentler dolaylarının geeekondu mahalleleri ile çevrilmesini, memleket çocoklarımn oknlsuz kalmasını, hastaların doktorsuz, ilâçsız sürünmesini, ulusal gelir dağılımının bugünkü ölçülere uymasını ve bu dengesizlik ortasında bir kısım politikacılann lâf ebeliği yaparak halkı avntmasını istemezdi. Hele bunların, Atatürkçüyüz! diye övfinmelerine mntlaka ve fiddetle isyan ederd'. sonra tedricen ısmacağını bildirmıştır. Önceki gece kaydedilen en düşuk hava sıeakhkları şöyledir: Konya ve Afyon'da (15), Bolu'da (13), Ankara, Eskişehır, Uşak, Denizli ve Kayserı'de (12), Izmir'de (6), Istanbul'da (7), Antalya'da (1). Bütün irtibat kesildi Zonguldak'ta karın yüksekliği 1 metreyı geçmiş, çevre ile irtibat kesılmiştir. Beledıye, Karayolları ve EKl ekıp ve araçları devamlı çalıştıkları halde şehiriçi trafığini sağlayamamışlardır. Yolların karla kapalı olmasından şehirlerarası seferler trafikçe yasaklanmıştır. Elektnksızlık yuzunden ekmek ve su sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır. Susuzluktan banlıyö tren seferleri ıptal edılmiştir. Komür işletmelerı ocakları tam randıman la çalışamamakta, cereyansızhktan mahalli gazeteler yayınlanamamaktadır. 1400 abonelik PTT santralının 650 telefonu bozulmuştur. Vali, kar yağışının devamı halinde okullann bugün tekrar tatil edilebileceğini soylemiştir. Belediye Baskanı da • Tabıatla çetin bir mücadele halındeyız» demiştir. Talep üzerine Karabuk'ten Çatalağzt Belediyesıne 3 bin ekmek gönderilmiştir. NECDET EREN Komünist Çin'de çatışan taraflar iktıdar mucadelesinde tam bir çıkmaza saplanmış görünmekte ve birbirlerine hiçbir şekilde taviz vermeye yanaşmamaktadırlar. Mao Tsetung'un Reisicumhur Liu Shaochi taraftarlarına ültimatoma benzer sert ihtarından bu yana bir hafta geçmesine rağ men buna ehemmiyet verılmediği ve Mao'nun sılâhlı kuvvetlerin desteğine sahip oldugu yolundaki demeçlerınm hasımlarına tesır etmediği anlaşılmaktadır. Bakanlık emrine alınanlar Son iki ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca 13 öğretmen Bakanlık emrine alınmış, 4 ögretmene de işten e! çektirilmışrrr. Aynca iki yttee yakın öfretmen de nakledilmiştir. Milli Bakanlığı adına, İlköğretim Genel Müdürii Bedrettin Aloğan, ilkokul öğretmenlerinin Bakanlık emrine alınma rnuamelelerini teksmmül ettirereic şifre ile öğretmenlenn bağ'ı bulundukları valilere bildirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca bildirilen işten el çektirme ve öakanlık emrine a!ma gerekçeleri gereK Federasyon ve gerekse Türkiye Öğretmenler Sendıkası tarafından değerlendirilmektedir. Buna göre oğretmenler hakkında girişilen ışlemler özellikle şu sebeplere tfağlanmaktadır: O Sosyalizm ve komünizm propagandası yapmak. O Ada'et Partısi ve onun mensuplanna hakaret etmek. O Bazı gazetelerde çıkan yazıların okunmasmı tavsiye etmek. O Turkiye tşçi Partisini savunmak ve bazı T.İP. lilerle haberleşmek. A Atatürk günü tertiplemek. O Atatürkün Bursa nutkunu okumak istemek. <Arkası Sa. 7, Sn. 2 de) Ordu Pekin radyosu erken saatlerde verdiği bir haberde Çın'in her tarafından askeri birliklenn komunis't parti başkanı Mao Tse Tung'a bağlılıklarını bildirdıklerini öne sürmüştür. Lâkin öteki haberlerde ordu içinde büyuk bir bölünmenin vuku bulduğuna işaret edılmektedir. Mao ve taraftarlarının kontrolü altında bulunan Pekin radyosu, Pekin'dekı mucadeleye «Tıbet kadar uzaktaki» birliklerin «istişarî gorüsmelerden sonra» Mao'ya bağlılıklarını bildirdiklerini söylemiştir. Mao'nun Yeni C'n Haberler A jansı bir haberinde, ihtilâl aleyhtahlarının direndiklerinı bıl dırmiş bulunmaktadır. Bu arada Yomiuri adlı Japon gazetesının Pekin'deki muhabiri, son iki hafta zarfında Çin kıt'asındaki karışıklığın zirveye ulaştığını ve şımdi Şangay, Nanking, Pekm ve dığer sehirlerde gergınliklerın tedricen azalmağa (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) HALtS KELES 40 kişi kurtarlldı İstanbul Adspazarı Ankant yolu yeryer buz tuttuğundan araçlar için tehlikeli olmaktadır. Bolu dağında 40 kadar vasıta terkedılmiş halde bırakılmıştır. Istanbul'dan Ankara'ya gitmekte olan bir otobüsün 40 yolcusu Hendek Duzce arasındaki Müfren Boğazında tıpıye tutulmuş, yoicuları donma tehlikesi geçırmıstır. Bir saat kadar kar içinde kalan yolcuıar, yolda devriye dolasan Sakarya Emniyet Müduru Şukru Balcı tarafından gorulmuş ve beraberindekiler tarafından kurtarılarak bir benzın istasyonuna goturulmustıir. Adapazarı'ndakı liselere gelmek te olan Hendek ve Karasu'daki oğrencilere bırer hafta ızın verılmiştır. Burdur ıli çevresindeki Burdur ve Karaveli ile Edirne cı(Arkası Sa. 1. Sn. 4 de) Her gün Yenicami önünde çıplak sakat ?yaklarını gostererek dilenen. bir dilenci dün soğuğa dayanamıyarak biriktirdiği paralarla çorap almıştır. Resimde dilenci, çorapçı ile pazarlık ederken göriilmektedir. (Fotoğraf: Selâhaddin GlZ) CHP, Hükumet için gensoru açılmasını istiyor ANKARA (Cumhurivet Bürosu) CHP Ortak Grupunda dün Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ibıahim Deriner hakkında açılması istenen gensoru, 1b ıahim Öktemın bir önergesi üzerıne hükumet hakkmda gensoru. şeklıne çevrilmiş böylelık le «Ortanın solunun» bir teklifı az bir farkla Grupta kabul edil mıştir. Gündem dışı konuşmalar sırasında ortanın sağı ve solundaki mil letvekilleri arasında ağır sözler sarfedilmiş Nuri Kodamanoğlu, Grup Yönetim Kurulunun davranı şını yermiştir. Gündem dışı konufmalar Bitlis milletvekili Zarife Koçak, son zamanlarda, öğretmenlere bas kı yapıldığı yolundaki basın haber lerine değinmıştir. Başkan İncesulu da konuyu incelemek üzere Grup üyelerinden bir komisyon kuıulduğunu açıklamıştır. Içel milletvekili İsmail Çataloğlu, Grupta Kurultayın oybirlıği ile aldığı kararı kabul etmeyen ve bu mânâda ortanın solunda olmayan hiç bir kimse olmadığını öne sürmüş, CHP nin sosyalist bir par ti olmadığının tesbit edildiğini öne sürerek «Sosyalizm CHP nin görüş lerine yabancıdır» demiştir. Bu sırada İstanbul milletvekili Orhan Bırgit. hatibe rnüdahale etmiş, buna sinirlenen Konya milletvekili Ihsan Kabadayı Birgit'e susruasını söylemiş ve arkadaşları tarafından yerine oturtulmuştur. Kars Senatöru Mehmet Hazer de son günlerde partı bunyesın( A r k a s ı Sa 7. S ı i 3 d " l Kıbrıs politikamız için genel görüşme önergesinin müzâkeresi basladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın Batı Trakya, 12 Adalar ve Kıbrıs konularında milli politıkarnızın tespiti için genel gorusme açılmasına dair önergesmın muzakeresine dün Millet Meclisinde baslanmıştır. Önerge sahıbi Özarda «Türk devleti olarak, B. Trakya'daki kardeşlerimizin haklannı korumakla acze düstüğümüzü» one surerek «Bn acı gerçek karsısında hiç olmazsa Lozan'ı değiştirerek, Türkiyedeki Rum ile B. Trakyadaki Türk azınlıgim derhal mübadele edelim, Istanbuldaki Rum azınlığının refahuia B. Trak.vadaki Türk azınlığının sefaletine ve esaretine son verelim» demiştir. Zaman zaman heyecanlanan ve ağlayan Özarda, 12 Adalarda bugün 3 binden az Türkun kaldığını ifade etmiş, Kıbrıs konusunda, «Türkiyenin ve Kıbrıslı Mücahitlerin kabnl edebileceği tek nihai çözüm yolunnn ayrı ayrı bir federatif devlet olabileceğini» söylemiştir. Yunan Elçilıği kadrosunda hiç bir Türk memurunun bulunmamasma ragmen Atina'daki Türk (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) HAMİ EROL TMTF olayiarı devam ediyor Türkiye Millî Tafebe Federasyonundaki ihtilâfla ilçili olaylar zinciri devam etmektedir. Federasyon binasının (yeddi adil heyetine) teslimi şeklindeki mahkeme kararı üzerine 3 teknik birlik Federasyon binasına el koymuşlardır. Binayı teslim almaya gelen 8. lcra Memuru kararın uygulanmasını tehir etmek zorunda kalmıştır. Türkiye Mılli Talebe Federasyonu hakkında bir süre önce «ihtıyatî tedbırın icrasının tehiri» konusunda açılan davanın sonucu dün açıklanmış, Federasyonun Cağaloğlundaki bina sımn esas hakkındaki dava r.eticeleninceye kadar «yeddi adil heyetine» teslim edılmesinin kararlaştırıldığı anlasılmıştır. Ancak Federasyona bağlı İstanbul (Arkası Sa. 1. Sfi. 4 de) İstiklâl madalyası sahiplerine aylık bağlanması için bir kanun teklifi yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ftrdu (CHP) milletvekili Ferda " Güley istiklâl madalyası sahiple rine vatana hizmet tertibinden aylık bağlanmasmı öngören bir kanun teklifini Millet Meclisi Başkanlığı ı na vermiştir. j Güley teklifinde 66 ve 869 sayılı kanunlarla kendilerine İstiklâl mar dalyası veribniş olanlardan yardıma muhtaç durumda bulunanlara ı 500, 350 ve 250 lira olmak uzere maas bağlanmasını istemistir. ' îstiklâl madalyası sahiplerine öde ] necek bu aylıktan hiç bir ad altında kesınti yapılmam&sı da be , lırtilmektedir. 1 Bir ögretmene daha işten el çektirildi ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Merkezı tarafından dun yayımlanan ve «öğTettnen kıyımı devam ediyor» başlığını taşıyan bıldınde, Burdur İlköğretim Müfettışı ve Türkiye Öğretmenler Sendıüası temsılcısi Ekrem Kabay'a ışden el çektırıldiğı ıfade edılmektedir. Ote yandarı Horasanda öğretmenlere karsı gınşılen hareketlerı ıncelemek amacıvle Genel Merkezce görevlendirilen CHP milletvekıllerınden Hayrettm Uysal ile Turgut Altınkaya dün Horasana hareket etmişlerdır Sağlık personeline tazminat verilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Sağlık Komisyo nu dün FullTime dışmdaki hasta hanelerde çalışan yarduncı sağlık personeline tazminat verilmesini ön goren bir kanun teklifini kabul et miştir. Cevdet Aykan (CHP). Ali Ihsan Balım (AP)"ve Alı Esat Bırol (AP) tarafından verilen kanun teklifi ka nunlaştığı takdirde yardımcı sağlık personeli 500 liraya kadar taz minat alacaktır. Hazin bir tablo Öğretmenler üzerind^ yapılan baskı Milli Eğitim Bakanlığının postlarına çöreklenmiş bir küçük azınlıktan çeliyor. Bu azmlığm dışanda militanlan, jurnalcılan vardır. Onlar jurnal ederler azınlık uygular, baskı böylece sürer gider. Esefle söylemek gerekir ki bazı valiler ve idare adamlarımıı da kökü çok değişik olan böyle bir baskı grupunun yfirütücüleri dnrumnna son zamanlarda diişürülmüşlerdir. Oysa TÜTkiye, defil öğretmenlere baskı yapıp şunu bunu sol damgasiyle damgalayrp atacak filke, aksine bn idealist ve öncü kadro üzerine titremesi gereken ülkedir. Şu tabloya bakınız: Okumaz yazmazlarımızın nüfusa oranı 1930 larda yüzde 80.8 ıdi. Br oran 1940 da • • "JH ya ancak düşebilmiştir. 1950 de ise oran % 6G.4 tür. Demek ki 20 yıllık dönemde köy enstitülerinin etkisiyle okuma vazma oranını ancak yüzde 11.3 kadar arttırabilmişiz. 1960 da bu oranı 59.9 olarak görüyoruz. Son nüfus sayunında ise sadece binde 3 diişerek 59.6 olabilmiştir. Son oran göstermektediı ki halk eğitiminde tempo tehlikeli denecek ölçüde yavaşlamırtır. Eğer bu tempoda gidersek Türkiremizde ancak 2025 rılın ÖLAVLARIN ÂRDıNDAKI Batı Almanyadan 6 torpidobot alıyoruz 112 YILLIK KÖPRÜ ÇOKTÜ Roma'nın 35 kilometre güneyindeki, tarihî Ariccia köprüsü, dün âni olarak çökmüş ve köprttden geçmekte olan iki otomobil vâdiye nçmuştnr. Otomobillerde bnlunan iki kisi ölmüştür. Ariccia köprüsü 1847 ile 1854 yılları arasında mimar Aleandri I. tarafından inşa edılmiştir. Resimde, yıkılan köprfi ve boslukta sallanan tramvay rayları görülmektedir. (THA TELEFOTO) NADİR NADİ BONN (AP) Savunma Bakanlığında bir sözcü dün Türkiyenin NATO yardım programı çerçevesi içinde Batı Almanyadan altı torpidobot aîacağtnı açıklamıştır. Sözcü, 160 tonluk gemilerden ikisinin teslim edilmiş olduğuADAPAZARl Çukurahmedıye | nu, iki tanesınin Şubatta, geri kalanların da yıl sonundan evvel mahallesinde 35 yaşlarındaki Fatteslim edileceğini söylemiştir. ma Korulu önceki gece üstü açık bulunan evinin bir odasmda kar «Jaguar» tipindeki gemilerde yağışı altında kendi kendine yapdört torpido kovanı ve iki uçaktıSı doğumla bir batında üçüz ı savar topu vardır. Sür'ati saatte dünyaya getırmiştır. ' 42 deniz mılidir. Kar altında üçüz doğurdu da tüm nüfusun okur yazarlığı sağlanabilecektir. Genel nüfustaki bu oranın vanında bir de okuma yazmamn dengesizliği var. Söyle ki: Meselâ tstanbulda okur razar oranı vüzdr 73.4, Aydında vüzde 43.4. Dlyarbakırda vüzde 1^". Hakkiride ise füzde' 11^ tur. ••* (Arkagı Sa. 7 Sü. 1 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle