12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cum'Kuriyef BASIN AHLAK TASASINA ÜYMAYI T A A H H Ü T EDER Sahibl: KAZtSTE NADf % Genel Yayın MüdürflS A Sorumlu Yazı tjlerl Mudıirü: 0 Basaa T* Yayan: CUMHURIYET Gazetecilü T. A. Ş. Cagaloğlu Haücevi EtVKT GÜREStlV EROL DALL1 Hatbaacılık T* tokak No. 3941 Meydanı Edirn* Hanı Adana • relefon: «550 * , ANKAJtA: Atatürk Bulvart • Tenet Ap. • tenjçehlı Telefon: 12 0» 20 12 09 C6 • 12 95 44 17 57 35 ir tZMİB: Gazl Bulvart No 18 Tol; Ü1230 tLtERf: Küeflksart BUROLAR ABONEveİLÂN S«nellk 6 «ylık 3 ayhk Tttrkly» 75.00 40.00 33.00 Hartel 198.00 99 00 49.50 Btjiık (MURUI I 3 4 $ tne) •ahttelerdı (nnttınl» « 7 Dci n h l f e l » Nl«an, Nücâh. Bvlenm», Doftum (Maktu) ölOro Mevttt Tesekkttr «• Kayıp «rama ( 1 KH> «0 3S » L ı 1 i M 1 ; ı» SAYISI 25 " KURÜŞ Inönü, Genel Başkan seçildi (Baştarafı 1 İncl sahifede) Görüşmeler Saat 9 dan itibaren sabah çalışmalarına başlayan Kurultayda genel görüşmelere devam edilmiştir. îlk söz alanlardan senatör Mehmet Hazer; «CHP yl meçhul Istikametlere götürmek istiyenlere fırsat vermiyelim, maksatlı kişilere Slet olmıyalım. Biz ortanın solunn istismar edenler'n karsısındavız» demistir. AKSAL'IN KONUŞMASI tsmaıl Rüştü Aksal yaptığı kouuşmada önce, parti içindeki çekJşmenin faydasızlığına, partiye zarar getireceğine değinmiş ve uzlaşmak gerektiğini ileri sürmUştür. Aksal: «Ben ortanın neresindeyim? Bunu açıklıyayım» dpml? ve özetle şöyle devam etmiştir: «Ben ortanın solundayım ama narti program ve sınırlan içinde ortanın solundayım. Or tanın solundayım ama, yeni ül külerinden bahsedilen ortanın solunda değilim. özel teşebbüsü emredici plâna bağlıyan ortanın solunda değilim. Dıs ticareti devletleştiren ortanın solunda değilim. Sömüren bazı tüccarlar var diye. tüccar ve esnafi ortadan kaldırmayı önçören bir ortanın solunda deçilim. Ortanın solundavım ma. müphem. dağınık. sihirii for müllprin ortanm solunda nere ye eittiğimizi aydınlatmıyan ortanın solunda değilim. Ortanın solundavım ama romantik ortanın solunda değil, program ve bildirçelere bağh olarak eerçekçilik icinde ortanın snlundayım. Uzaklastırıcı değil, yaklaştıncı, dajhtıcı defil. toplayıcı ortanm solundayım.» Aksa! konuşurken salonda zaman zaman pürültüler çıkmış ve sinirli bir hava esmiştir. AKSOY CEVAP VERÎYOR Aksal'ın konuşmasma Prof. Aksoy cevap vermiş ve özetle şunları söylemiştir: «Program ve Anayasa dahilinde her fikri dinlemek lâzımdır. Artık şahıs partileri devTİ geçmiş tir. Fikirleri tahrif etmiyelim. Kendi içimizde fikirlere baskı ya parsak A.P. ye en büyük fırsatı veririz. MiUet bu şekilde hareket rdenlerin samimiyetine inanmaz. Hasta olan C.H.P. yi muayene ve tedavi edelim. Niçin mücadele edenleri karalamak istersiniz. Aksal'dan cevabımı dinlemesini rica ederim. Aksal*ın konuşmasmı biiyük üzüntüyle karşıladım. Aeıklık ve seçiklik bakımından beğenmedinı. Tüccarlann ve esnafın kalkınmasından bahsediyor. dıs ticaretin devletleştirilmesindrn bahsediyor. Kim bunlan söyliven, nerede söylemiş? Onu bunu köseve çekerek fiskosla Iş gör mek A.P. Te yakışiT, C.H.P. ve defcfl. Demaeoji ile meseleleri hal ledemeyiz. Bizim ist™diğimiz sosyal demokrasinin gerçeklesmesidir. Sosyal olmayan bir demokrasi yaşıyamaz. Öfsayttan gol atmaya izin^ermiyeceğiz. Komünist divorlar. Komünizm eelse önce beni asar. Ortanın soluyıım ama su mânada ortanm solunda değilim divenler. poker oynuyorlar, biz ise acık olarak satranç ovnuyoruz. C.H.P. de büyük is'mler, nabııç kadar isimler vardır, gerekirse bunların heykelini dikelim. Bucünkü ekip değişmelidir. Sevmek başkadır. parti meclisine bu partiyi. ve Türk demokrasisinl kurtaracak adamlan seçmek bas kadır.» Aksoy konuşurken yer yer sevgi gösterisi yapılmış, ver yer delegeler oirbirleriyle tartışmışlar ve gürültüler çıkmıştır. TTJRHAN FEYZİOGLC KÜRSÜDE «Partiyi bölüm bölüm parçalamıvahm dediçim için târizlere uğ radım. Hiç bir kanat adına feonu*mı\acaçım» dr.e konusmaya başlıvan Fevzioğlu özetle şunları söylemiştir: «Siyasî bir parti seçim mücadelesi yapmağa mecburdur. CHP rey ka>bettiği zaman sevinecek, rey kazandığı zaman üzülecek bir parti değildir. CHP seçimle ıktidara selecek bir alternatif olarak kalmalıdır. AP nin seçimde yenilmiyece£i inaııcı yer lesirse demokrası tehlikeve düs.cr. Proçramımızdan bir milinıctre sapmadan CHP vi erıtme \c mecburuz. Bir tartısmadır sidiyor. Bn zararlı olmaktadır. Kdvlerdeki ınsanlan düsününiiz. Kendi içimizdekı saesol mücadclesınde kavıplara nçradık. Petrol meselesınrten bahsediliyor. Ihsan Topaloğiu'nuıı karar namesini ırazalamı\aıı beııim. Ben simdi çıkıp da. bu kararname>i Kce\it imzalamıstı deyıp onu kötülüveviiı mi? Petrol davâsına karsı çıkmıs bir partide çelismıs bir politikacı Kcevit'iıı listesiııde ver alacak. sonra petrol dâvasını kotnısyonda savunmus olan ben samımıyetMZ olacağını? Bu olmaz. CHP nın kusnrlarını pertavsızla büyütmek yerine, meziyetlerimizi büyfiltmeliyiz. Toprak reformunu savunanların bir k'smına sa£da, bir kısmına solda denilmemelidir. Açık konnsacasım. Bir Mıl letvekili cıkıp. CHV nin proeramını değistirip sola açmak istemistir, yazı vazmıstıı Sosval de mokrasiden bahseciılivor CHP sosyaüst deiıldır. Ovsa sosyal Demokrat Partilerin çoğu sosyalibttır. Bunu Genel Baskanın söz lerivle nasıl bağdastınvorlar? Hem sosvalist değiliz diyoruz. hem de sosval demnkrasıden bab sediyoruz. Sosval Demo'/rat Par tiler smıf partisidır Rurada benim kanadım, «enın kanadın edebiyatı vapmıvalım Fransadakî Radikal Sosvalist Parti, eski bir parti oldugu halde sağsol miiııakasasında riagılmıstır. Ağır sözler sövleniyor. Altı Okumuz paslandı denılivor Oklarımız vönsüzdür, denıliyor. Oklarımız ortanın sola vönündedir. Ancak, ortanın solnnnn bn okla ra yön verdiğini sSvlemek bir fikirdir. Bir parti meclisi üyesi parti meclisinde konoşma sına (sosyalistim) diye baslamış tır. Bn »özler partiye bir fayda getirmez. Bir üye ortanm solunnn aağında olanlar var. dedi. O zaman ortanın snlnnnn solun da olanlar da var, diye cevap ve rilebllir. Türkiye tsçi Partisine nazaran «agdavım. sınırlandırılmıs bir şekilde ortanın solundayım. Ortanın solnnn daha ön ce kullansaydık. tesbit etseydik daha iyi olurdu. Sageı tnısin? solcu musnn? divenlere cevap veriyornm. Ben CHP lirimji Feyzioğlu konuşurken bir ara din leyicilere ayrılan balkondan ytıh çekenler olmuş, bir ara salonda ge ri sıralarda itişip kakışan deleg^ier görülmüştür. ECEVİT KONTŞl"YOR •Ecevit, Ecevit» temposuyla kürsüye gelen Bülent Ecevit özetle şun'arı söylemiştir: Önce Aksala cevap vermek Utiyorum. Ticaretin ve esnafın kaldırılmasını isteyeıı ortanın solıınun karşısında olduğunu «övlcdi Ben köyliinün 15 kuruşa sattı?ı pa tatesi sehirliye 10fl kuruşa yediren ticaretin karşısıııdavım. Benim fi caret anlayısım ortanm solunda bir ticaret anlayışıdır. tretiri knoneratifleşsin ve kendi iirettiğini d;ıha fazla kazanarak satsm. Selıirlerdcki vatandaşlar da bunlan daha ucuza yesin istiyorum. Bu nrog ramımıza da, Anayasaya da uygun dur. Aksal beni romantik huluyor. Kendi<i de romantiktir. O da iıısanlarm ıstırabları karsısında ıstırab ceker. Feyzioğln,' (Topaloğlunun kaıar namesini Ecevitin imzalamadıgr.ı sövlemek istemem^ diyerek bunu söyledi. O zaman petrol meselesi daha su yiizüne eıkmamıştı. Fevzioğlu. ortanın solu yerine somut cr nekler verolim. o zaman eörüs ayrılığı olmaz diyor. Somut meselel? re inince daha fazla göriis ayrılıeı rıkması ihtimali meveuttur. Bonun örneklerini eördük. Sosyal demok rasi devimini de sosyalizm mânâsı na cektiler.» ALÎ NAÎLÎ ERDEM BÎLE » Feyzioğlu'nun Ortanın Solu kar sısmdaki tutumunu yeren Bülent Ecevit, «Sağcı blr partinin Çalısma Bakanı olan Ali Nalll Erılcnı bile, sos^'al ve ekonomik demokra siden bahsederken. Fevzioelu'nıın bu deyimler karsisındaki alleriHIni iiziintü ile karsılıyorum» demiştir. Ecevit, Ferit Melen'in tutumu ile ilpili olarak. şöyle demiştir: •İktidarda bainndnğumoz sırada Bakan olarak yan yana oturdıığumuz Ferit Melen'e (ayn fikirleri tasıdıjfimız halde yan yana nasıl oiurahilivoruz?) diye sorduğum zaman ban», (Seni frenlemek icin oturuyorum) karşıiığını vermlstir.. lanan «Ortanın Solu» hakkındakl şu metni okumuştur: «CHP 18 inci Kurultayı, CHP nin kurulusondan beri izlediği ulkiiler ve benimsediği fikirler itibariyle, genel eğiliml bakımından partiye, ortanın sola karakterinl verdiğini kesiniikle tesblt etmiştir. Bunun tnânasını, partl programındakl esaslar ortays ko> var. CHP'nin yurt sonınlan ksrşısındaki çöziim yollan, seçhn bil dirlsindeki sınırlar icinde tesbit edilir. Karakteri icabı devrimcl bir partl olan CHP, metnleketin srelisen ihtivaçlan ve yurt sorunlarının çöziim yolu bekleyen dâvalanna Altı Ok çerçevesi İçinde hal tarzı bulmaya çalışır. CHP, Atatiirk ilkelerine ve ?7 Mayıs devrimine baelıdır. CHP, fnsanın kisilik ve özsürlük içiade gelişmesine önem verir. Hukuk kuıalları ile haednsmayan hukukî ve sosyal engelleri ortadan kaldfir. Herkesin kendi imkânlanna göre devİPte verçi ödemesi zorunludur. >tillî «elir dağılımmdaki sosval adalet. bu yoldan çercekIpşerrktir. Temel iktisadî gbriişiimiız. plânlı kalkmmadır. Aıırak. knmıı kesiminin ekonomive hâkim olma 7nrıınluluğumı kahnl edivorıız. CHP. özel teşebbii=1111 \arlıjım kahul eder ve özcl teselıhiisiiıı yatınmlarını gelistirmcsi icin çerekli versi politikacı ve diğer tedlıirleri alır. CHP'nin programı. herhangi başka bir memleketle başka hir partinin programının taklidi değildir. Tiirkive'nln ihtivarlarından ve sorun larmdan doğmuş bir programdır. Bu bakımdan CHP, sosyalist bir parti de&üdir ve olmıyacaktır. CHP. ortanın solnnda hir partldir. Ortanın solunrin oldağunnn lıilinmesl ve sö>lenmpsi de. önem li hir mâna taşır. CHP, aklı ve sasduyuyn temsii eden tek kurolustur. Tek iimit ışığıdır.HARARETT.t OÖSTKFÎLER VE İNÖNÜIırtJN SÖZLERİ Raporun bu kısmı. biivük gö=terilpr arasında. «Das başını duman almış» marşı sovleyerek ve avakta. ittifakla Kurultay bildirisi olarak kabul edılmiştir. Bu arada înönü'ye de sevgi göfterisl yapılmış ve Genel Başkan kürsüye dâvet edilmiştir. tnönü, fcürsüden Kurultav'a teşekkür etmiş, «Anadâvalar hildirisindc miihim bir karar ^eı•diniz• demiftir. tnönü. daha sonra bir konusma yapacatını bildirerek, kürsüden innıij tir. PETROL BORUSU Bundan sonra, Anadâvalar Komisyonunun. petrol borusu ile ilB'H rapor böliimü olrunmuîtur Bu bölümde özetle, «Petrol boru hattınm özel ellere devri halinde f'HP'nin bu devir işlemine kesinlikle karşı koyacağı, iktidara gelirse satilmıs hisse senetlerinin 10 yıl taksitle çeri ahnıp Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıııa verilecesi tdahhüt edilmiştir. Bn da. Kurultay tarafmdan, ittifekln kabul edilmiştir. Daha sonra, seçimlere geçilmitir. Teknik üniversite törenle yeni ders yılına başladı Teknik Üniversite ile Teknik O kulu, dün yeni ders yılına başlamıştır. Açılıç töreninde; Turkiye'de yüksek teknik öğretimin 193. Teknik Üniversitenin de 20 nci yıldönümleri kutlanmıstır. Eski Diyonet işleri (Baştarafı 1 lnci sahifede) kan muavını ile bazı dosyalar üzerinde incelemede bulunmuştur. Bu arada Özel Kalem Müdürlüğünde, Elmalı'nın görevinden alındığı yolundaki kararnamenin Cumhurbaşkanı tarafmdan imzalandığına dair gazete haberlerinden kupurler hazırlanmı* VP F'malı'vn verümiştir. ELMALI DAMŞTATA BAŞVTJRACAK Eskı Dıyanet Işlerı Başkanına yakın cevrelerden alınan bilgiye göre, Elmalı «görevden alraa kararı» nın haksız olduğunu ılerı sürerek Danıştay'a başvuracaktır. Aynı çevreler Elmalı'nın, kararnameyi Resmi Gazetede gördükten hemen sonra Danıstayda dâva açacaSmı bplirtmektedirler YENt BAŞKAN IN DEMECİ Elmalının gorevınden alınmasından sonra Diyanet îslerı Başkanlığına getirilen Ali Rıza Hakses, dün öğleye kadar Din tşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı makamında oturmuş ve kararname i nin yayımlanmasını beklemekle vakit geçırmiştir. Kendisiyle konustuğumuz yeni Diyanet tslerı Başkanı Ali Rıza Hakses, «Devletin kabul etmediği cereyanlan biz de reddederiz» demiştir. Hakses, sorularımıza şu cevapları vermiştir : Yeni görevinize ne zaman başlıyacaksınız? Kararnamenin yayımlanmasını bekliyorum. Diyanet tşleri Başkanlığına getirilmeniz konusunda Devlet Bakanı Refet Sezginle darıa once görüştünüz mıi? Kendisiyle bn konuda görüşmelerimiz olmnsinr. Ulusal kalkınmamız için, din adamlarına da büyük görev düştüğü kanısında mısınız? Sizce din adamlan hangi nitelikte olmalıdır? Din adamlan en başta üstün ahlâklı ve namosla olmalıdır. Bu arada din adamının aydın görüşlü, devrimci ve Atatürkçü olmalan da zornnludnr. Nurculuğun memleket menfaatlerine ajkın olduğuna ınanıvor musunuz? Tabiî. Devletin kabul etmedttff^ereyanlan biz de reddederiz. Basınla ıh'kiler konusundaki görüşleriniz nedir? Din adamlan ile basın mensupları, halkın aydınlatılması için çalısmaktadırlar. Bu bakımdan, bundan sonra her zaman basınla berabeHAKSES'İN HAL TERCt'MESt Halen 7H ya.şınaa bulunan Hakses. ilk ve orta öğrenımini tstanbulda yapmış, 49 yaşında «Fı" kıh Sııbesinden» mezun olmuştur. Altı yıllık yüksek öğrenim gördüğü, Milli Eğitim Bakanhğı tarafından onaylanmıştır. îstanbul medreselerinde Türkçe öğretmenliği yapan Hakses daha sonra uzun yıllar Kadıköy, Muğla ve Fatih Müftülüğü görevlerinde bulunmustur. 1954 yılında emekliye ayrılmış olmasına rağmen, Divanet îşleri Başkanlığınca 28 subat 1966 tarihinde Yüksek Din Kurulu üyelığıne getirilmistir Hakses evli ve dört çocuk babasıdır. 78 yaşında bulunan Hakses'ın, «Yaş haddi bakımından çörevde bulonmasında kanunî sakınca yoktur. Emekli Sandığı Kannnunun 40 ıncı maddesine gore din çörevlileri için görevde kalma bakımından yas sının bulunmamaktadır.» Bir konuşma yapan Rektör Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu, • bugünkü tempo ile 1977 yılında sadece muhendis sayısının, ihtiyaçtan 24.200 noksan olacağını» belirtmis, «gece üniversitesinin bn yıl sçılacafını* sözlerine eklemistir. Törende konuşan öğrenci kuruluşlan Başkanları, öğrenci sorunlarını ele almışlardır. Bilinçli Güçler (Basmakaleden devam) rak çalışmak zorunda olduklannı nnutmamalıdırlar. Bn yolda kırk yıl önce bize önderlik eden o büyük adamın eserini yalnız korumak defil, ileriye doğru daha da geliştirmek görevini omuzlarımızda tasıdığımızı iyi bilmeJiyiz. Şapka devrimini, barf devrimini, Medenf Kanun devrimini. eğitim birliği devrimini Atatürk bir kısım vsrlıklı kimseler rabat yasasın. çocaklannı Avrupada okutsun. balolarda, kokteyllerde eğlensin ve sonra ezici halk çoğunlnzu yobazlar elinde, kendi gücünün bilincinden yoksan, öteki dünya nimetlerinin bayali ile arnnson diye basarmış drğildir. Olamaz. Yazık ki, devrimlerden kırk yıl sonra, bugün yurdamuzun pörüntüsii. vukarıki açık çerceği nmnrsamayan aydınların sayıca bir hayll kabarık bulnndaklannı belirtir niteliktedir. Halka olasmak için hem yobazların, hem de bunların sırtından asmak gerekiyor. Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Mimarî Fakültesine Fakülte İdarî Sekreteri, Ressam ve Yapı Lâboratuarı Teknisyenl ahnacaktır. Alınacak personelde aranan vasiflar şunlardır: 1. Fakülte İdarî Sekreteri : Fakültenin malzeme ve kırtasiye ihtiyaçlarını teshit ve mübayaasını temin edecek muhasebeden anlar, genç bir eleman obnası, ve İngilizce bilmesi şarttır. 2. Ressam : En aşağı üç yıl meslek tecrübesl olan bir teknik ressam (desinatör), Araştrrma Knstitüsünün ve bölümlerinin teknik resim işlerini yapacak, sergilerin hazırlanmasmda yardımcı olacak, »yrıca Dekanlıkça istenüen işleri yapacaktır. 3. Yapı Laboraruan Teknisyeni : Mirr.arf Fakültesinde kurulmuş olan yap: lâboraruarmda görevlendirilecektir. Teknik okul mezunu obnaa tercih e/ilir. Yapı Lâboratuanndaki işlerine ilâveten Fakültenin Ozalit kopya işlerini de yürütecektir. 4. İsteklilerin Personel Müdürlüğünden alacakları mfiracaat formlannı doldurarak müraeaat tarihi lçinde Personel Müdürlüğüne iade ctmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nazan dikkate ahnmaz. 5. Son müraeaat tarihi 1 kssım 1966 salı günü saat 17.00 e kadar olup, imtihan 3 kasım 1966 persembe günü saat 1000 da Mimar! Fakültesi binasında yapılacaktır. 6. Bu hususta fazla bik»i aJmak isteyenlerin ilgili Fakülte Dekanlık ve Bölüm Baskanlığına müraeaat etmeleri. Dolmuşçular da zam (Baştarafı 1 incl sahifede) Kâzım özeke şunları söylemiştir: «Dolmuş tarifeleri 1958 yılında hazırlanmış ve yürürlüğe çirmiştir. O jründen hugüne kadar akaryakıt. yedek parça ve taşıt fiyatlan yüzde 100 ilâ 200 arasınd» yükselmiştir.» Tasarıda bazı hatlar şu sırayı takip etmektedir: Hatlar Şimdiki Zamlı Fiyat Fiyat Aksaray • Taksım 75 100 Bejazıt Takslm 125 75 Beyazıt G. Saray 100 Galatasaray Taksim 50 75 Aksaray Şişli Nişantaş 125 150 Taksim Ortaköv 100 125 Taksim Cağaloglu 100 125 Eminönü • Beşiktaaş 150 200 Taksim Bebek Emirgân 200 225 Taksim Sanyer 250 300 Kadıköy ve Üsküdarda butün 50 kuruşluk hatlar 75 kuruşa. 130 kuruşluk hatlar da 125 150 kuruşa çıkarılmıştır. Eyüp hattma ise. 10 15 kuru? zam japılması uygun görülmüstür. NADfR NADİ (Basm 22163 A. 13992/12393) Cumhuriyet Hamlt Azlz Napnlyon 24 Avar kiılce Minibüscüler de «Zam istetne kervamna» mınibüsçüler de katılacaklarını açıklamışlardır. Ancak Belediye yetkilileri, minibüs tarifesinin günün şartlarına göre normal olduğunu ileri sürmektedlrler. 95S09575 1640016500 1200H 2100 1040010500 990O10000 14421445 Ist. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından: 1 Pazarlık usulü ile bir adet oto tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 4320 lira olup kat! teminatı 648 liradır. 2 Keşif ve şarrnameler Komisyonumuzda bedelsiz g ö rüîebilir. 3 İhalesi 1 kasım 1966 tfününe kadar mesaî günleri saat 10.30 da Kasımpasadaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 İsteklilerin Komisyonumuza müracaatları. (Basm 22127A2365) KAY1P Eyup Orta Okulundan »ldığım 194a 43 yılına ait 1949 numaralı tasdlknameml kaybettim. Hükumsüzdür. Vujuf Sacettln Canijildak Cumhuriyet 12380 Edebiyat Fakültesi Dekanlığmdan Fakültemiz, öğretim üyelerinden, Arap Profesörü ve Şarkiyat Enstitüsü Müdurü Filolojisi Kürsü V EFA T Prof, AHMET ATEŞ'İ kaybetmiş olmanın derin acısı içindedir. Cenazesi 22 Ekim 1966 cumartesi günü Beyazıt Camiinde kılmacak öğle namazından ve Üniversite Merkez Binasında yapılacak törenden sonra Merkezefendi Kabristamnda toprağa verilecektir. Fakültemiz merhumun nilesine ve yakmlanrıa başsağhğı d i l e r (Basm 22162/12386) Polıs fısi A R A N I Y OB Adı: Monsieur Eduard 55 yaşlarmda, sempatik bir halk adaml. Ufak teiek işleri koğuşturan özel polis haiiyesi. İhtisası: Kıskanç kocalara hizmet. İşinden memnundur. Çünkü sayfiyede hava güzeldir, göz banyosu yapılacak enfes kadmlar vardır. GENAR TİYATROSLTNDA istanbul Yedinci lcra Memurluğundan Ödeme Emrinin llânen Tebliği 1966/3990 Borçlu: Nurettin Senkul, Mahmutpaşa Tarakçılar caddesi Koçulu Han kat 4 No: 48 de iken hâlen adresi meçhuL Alacaklı Salomon Bahar ve oğlu Koll Şti. ne olan borcunuzdan dolayı aleyhinizde açılan icra takibi üzerine yazılı adresinize gönderilen ödeme emrinin bilâ tebliğ lade edilmesi üzerine zsbıta tahkikatma rağmen şimdiki U ve ikâmet adresleriniz meçhul kalmıs ve bv sebeple ödeme emrinin 7201 snyılı kanunun 28 ile 31 inci maddeleri geregince ÜSnen tebliğine karar verümiştir. Bu itibaria 9898 lira 87 l!ra alacağın kanun! falz masraf ve ücreti vekâlet Ue birlikte tahsili hakkındaki işbu ödeme emri size gazetede neşrinden itibaren 25 gün sonra tebliğ edilmiş sayıjacaktır. Bu suretle Sdeme emrinin size tebliğ edilmis sayılacağı tarihten itibaren on ıfün içinde yııkanda yazıb borç ve masraflan ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo s e nedi niteliğini haiz değilse 5 çün içinde mercie şikâyet etmeniz. takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine beş gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe fle icra dairesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanın haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan 5000 liraya kadar para cezası ile mahkum edileceğiniz, borçlu obaıadığınız veya borcun itfa v e ya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte beş gün içinde tetkik merciine bri dilekçe ile bildirerek merciden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün icinde 74 üncü madde geregince mal bevanında bulunmanız, bulunmazsaniz hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykıfl bevanda bulunursanız hapis ile cezalandınlacağınız ihtarmı havi işbu ödeme emri ilânen tebliğ olunur. (Basın 6157/12363) CHP'nin zamanımıza kadar îktidarda kaldığı sırada Bakanlık yapanlann durumunu eleştiren Ecevit, aynı Bakanlık koltuğunda oturan CHP'lilerin değişik fikirleri ileri sürdüklerini ifade ile, «A! r tı ok llkeleri. shndiye dek CHP i içinde, farazî olarak kalmıstır. Al tı ok, ortanın solu yolndur. CHP (Baştarafı 1 incl sahifede) içinde artık bundan böyle çelişDENGİZ MALATTADA melere rastlanmayacaktır» demişTEKNIKFRLERLE tir. •BAŞTA RUSYA OLMAK MALATYA Dün Maiatya'ya ÜZERE... gelen Milli Eğitım Bakanı Hükumet Alanındaki grevcı TekEcevit, konuşmasına şöyle deniker ögrencileri ile görüsmüş, vam etmiştir: «Oknllarınız ve A£retmenleriniz •Başta Rusya olmak üzere, Balsizleri bekliyor. Haklarınız vekan devletleri ve İsvec gibi ülkcrilecektir» demı^tır. ler. sosyaüst olduklarını açıklanıaktadırlar. Bundan anlaşıldığına KÖre, sosyalizme çesitli iilkeler tarafmdan verilen mânalar. Dnktnrlfir başka başkadır. Bu bakımdan CHP olarak sosyalizmden bahsetTeknikerli öçrencilerin safnıemizin bir mânası yoktur. Orlık durumlan ve açlığa datanın solu deyiminden anlaşılan yanma süreleri hakkında bilmâna ise, belirlidir. fnönii. Î9S5 > gi aldıçımız mütehassıs dokseçimlerlnde en uygun deyimi ! torlar. bu konuda sunlan söykullanmiş ve CHP'nin ortanın solemişlerdir: lunda bir parti olduğunu arıklaProf. Sabahattın Kerimoğlu: mıştır.» «Yaşaman devam ettiren en 5nemli faktörler su ve havadır, pREDDEDÎLEN İSTEKLER da ikinci plândadır. Eğer her çiin Kendılerıne satasma olduğunu 1 • 2 bardak su içerlerse 50 • 60 ileri surerck söz ıstiyen Turhan eiin vaşıyabilirler. fakat birinci Feyzioğlu, Fethı Çelikbaş ve Avavdan sonra susnzluk akı! dençedın Bolak'ın iptekleri, Kurultaysini bozar. havaller eörürler. heca reddedılmistir. zeyanlar baslar.» TÜZCK DEGÎŞİKLÎKLERİ Doktor Saun Bengiserp: «SadeDaha sonra Tüzük Komisyonu ce su içerek yaşamak hayvanlardaki kış tıvkusn denen yavaş yaraporunun müzakeresine geçilşamava ben7«»r. tnsan bünyesi ha mıs. su değişıklıkler kabul edılvasızlığa 5 dakika, susuzluğa 5 Rün. •ndaMzhğa 5 hafta dayanabi0 Çesitli maddelerde geçen Iir, bu süre sonunda vucut kendi «Haysıyet Divanı» deyimi yeri" kendini vemeee başlar. stok edine. «Diiiplin Kurulu» deyimi kolen besinler bitince asidoz kendini gösterir. kalb ve teneffüs bonulacaktır. zulur, sonucu da öliimdiir. öğQ Yılda bir defa yapılmakrencilerin siçara içmeleri zararta olan bolge toplantıları, iki delıdır. davanma çüçleri azalır, fa yapılacaktır. kalb damarlannda spazm başlar. Q Partiye üye olanlardan, Teknikerlerin bu durumda sigagiriş aidatı alınmıyacaktır. ra içmemeleri her halde daha iyi 0 Siyasi Partiler Kanununa olacaktır.» gore partilere bütçeden tahsis Op. Dr. Seyfettin Kocamanoğlu: edilen paranın yüzde 60 ı, bun«Tek taraflı gıda almak vücnttadan bövle teşkilâta verilecektir. ki elektrolik dengeyi bozar. Eğer Bu para, illerin ilçe sayılarına vücudün yedek besini azsa karapöre belirlı oranlar dahilinde ciğer ve kaslardan yedek besin verilecektir. almaya baslar. bu da kramplara. kasılmalara yol açar. Açlık tanBn arada, parti tüzüğünfin, resiyonu düşüıür bu da kan doladaksiyon ve mnbteva bakımınşnnının ve böbreklerin çabşmadan incelenmesini öngören temasına sebep olur. sonucunda viî menni mahiyetindeki istek de, cutta bir uyuşukluk başlar, görKurultayca kabul edilmiştir. me ve duvma azalır. Bn durum«ANA DÂVALAR KOMİSYONi;» da tıbbî viinden açlığa son verRAPORU mek çerekir.» Daha sonra, Ana Dâvalar Komisyonu raporunun müzakeresine geçilmiştır. Komisyon'un, Kurultayca karara bağlanmasını istediği hususlar söyle sıralanAramızdan cok maktadır: çenç yaşta ayrı öiüm orucu iKt EL Tel: ATEŞ Reklâmcıhk 4169/12374 49 31 09 »•••••»•••••••••••••^ ••••••••••••••••••••••••• istanbul Vatan Caddesi Mevzii l imar Plânı ve Kitle EtüdO Müsabaka Şartnamesi 1) Istanbulda Vatan caddesinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Sosyal Sigortaiar Kururmı mülkiyetindeki arsalar ile bunlara mücavir sahalann mevziî imar plânı teklifi, Türb Miınar ve Muhendis Odalan Birliği üyeleri arasında ( T J Ü I . O.B. Mimarlar Odası, mimarlık ve şehircdlilt proje müsabakalan yönetmeliği) hükümleri dahilinde Türkıye Emlâk Kredl 3ankası tarafından yarışmaya çıkanlmıştır. 2) Yarışmanın amacı, programda göst«rilen ihtiyaçlan, ş»hırcıhk esasları dahilinde en ekonomik şekilde karşılıyabilecek me^ziî imar plânınm ana fikirlerini bulmak ve onu değerlendirmek ve güzel sanatlan teşvik etmektir. Yarışma tek kademeli olup, tatbikat plânlarına esas olacak pıojenin seçileceği bir şehircilik yanşmasıdır. 3) J ü r i : Danı.şman üyeler: Burhan Güngör: Belediye Reis Muavtnl, Nımet Öney: Y. Mimar, T. Emlâk Kredi Bankası înşaat Müdür Muavini, Cevdet Bese: Y. Mimar, Sosval Sigortalar Kunımu tnşaat Müdürlüğünde, Gürmen Yorulmaz: Y. Mimar, tstanbul Belediyesl traar Plânlama Müdürlüğünde. Asli Jüri üyeleri: Kemal Ahmet Anı, Prof. Y. Mimar, t. T. O. Mimarlık Fakül'psi Şehircilik Kürsüsü Profesörü, Tıığrul Akçura: Y. Mimar. Ortadoğu Teknik Oniversites! ctretim üyesi. Muhteşem Giray: î . Mimar G.S.A. Y. Mimarlık Bölümü öğretım üyesi. Ahmet Menderes: Y. Müh. (Mimar), İller Bankası Şehircilik tşleri Müdürii, Doğan Tekeli: Y. Müh. (Mimar), Î.T.Ü. Teknik Okultıö*rctim üyesi, R a p o r t ö r : Hakk' Uras: Yüksek Mimar, T. Emlâk Kredı Bankasj ln:ıat Müdürlüğünde. Yedek üyeler: Uğur Gündeş: Y. Mimar. Erol Kulaksızoğlu: Y. Müh. • Mimar. liiri Raportörü: Muhteşem Giray: Y. Mimar, G.S.A. Y. Mîmarlılc Bölümü urptirc üyesi, 4) Jüri. yarışma sona erdiğj tarihten itıbaren 15 gün için de toplanarak birinci, ikinci. üeüncü ile mansiyon alacak üc proievi seçecektir. Projelerin her birine aşağıda yazılı ödüller varışmanır 'onucunun ilânmdan itibaren 15 gün içinde Türkije Emlâk ^ d i Bankası tarafından net olarak ödenecektır. Ödül 20.000 TL. 12 000. » n 8.000. » 1. Mansiyon 5.000. » 2. » 5.000. » 3. » 5.000. » 5) Yarışma süresi: Yarışma fi Subat 1967 pazartesi eünfl saat 17 de sona ere^ oiîUr Bu süre hiç bir surette ıızatılmıyacaktır 6> Yarışmaya katîlmak istiyenler sarih adres ve meslek' rîunımlarmı bildirir biT diipkçe ile Ankarada Türkiye Em lâk Kredj Bankası Gene! Müdürliiğü înşaat Müdürlüğünderı VP tstanbul Türkiye Emlâk Kredi Bankası Beyoğlu Şubesin den müsabaka şartnamesi ve eklerini 50. lira bedel muka hılinae alabileceklerdir. (Basın: 22161 12387) Çağlayangil (Baştarafı 1 inci sahifede) reıı bir çok meseleleri topluca gözden jeçirdik. Görüşülen konnları teker teker açıklamayı arzu etmiyoruz.» Büyükelçi Hart da. kendisinden görüşme konusunda bügi istıyen gazetecilerin sorularına cevap vermemiş, «Görüşmenizde ikili anlaşmalarla ilgih Türk teklifini mi konuştunuz?» sorusuna karşılık. «Bir açıklama yapmama hususunda Bakanla mutabık kaldık, hiçbir vorumda bulunamam» demiştir MENKUL SATIS İLAM Eyüp lcra Memurluğundan: • 965/1324 T. Mahçuz olup satılmasına karar verilen 2500 lira kıymetinde yerli malı, moturü ile itomple bıçkı makinesı, 300 lira kıymetinde muhfelif ?ekılde 3000 kılo tahta ile 150 hra kıymetınd» 500 kilo tartar kantarın birinci açık arttırması bulunduğu Sağmalc.lar köyü, Demirkapı cadriesı Hilâl sokak 68'1 numaralı bina yanın^ia 14.11.966 Pazartesı günu saat 12.30 • 13 arasında yapılacak. Bu arttırmada teklif edilecek bedel muhammen kıymetinin °.o 75 ini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırması 15.11. 966 Sah günü aynı yer ve aynı saatte yapılarak en çok pey sürene pe<=in para ile satılacaktır. Tellâüye bedeh, ıhale damga R.u!u ve malm teslim masraflan alıcıya aittır. Taliplerin mahallinde ha zır bulunacak memurumuza müracaatları ilân olunur. Eyüp icra memuru Cafer Taşkıran Batın 616112391 • • • • • • İstanbul Belediye Başkanlığından 1 Atölye ve Garajlar Müdürlüğüne lüzumlu Chevrolet araçlan için 69 kalem yedek parça 14J.67.25 liralık tahmin bedeli dahilinde saTirj almacaktır tlk teminatı 1062,54 Hradır. (Atölye ve Garajlar Müd. de) 2 Çubrklu ?az depolanna lüzumlu bulunan komple deniz motora mafcinesi 12 650. liralık tahmin bedeli dahilinde satm alınaraktır. îlk teminatı 948.75 liradır. (Atölye ve Garajlar Müd. deı 3 Bslüt hali için santrifüj pompa ve teferruatının 8179.80 liral'k keşif bedeli dahilinde temin ve montajı işi ihale olunacaktır. tlk tem'nab 613,48 liradır (Makine Elektrik ve Sanayi tj. Müd. de> 4 Zâbıta Müdürlüğüne lüzumlu 100 er adet nevreslm, yatak çarşafı. yastık kılıfı cem'an 6650. üralık tahmin bedeli dahilind* satm almacıktır îlk teminatı 498.75 liradır. (Levazım Müd de) 5 Park ve Bahçeler Müdürlüsünde mevcut hayvanat bahçesi ha\^anaı>np lüzumlu 5 kalem havvan yemi 6575 liralık tahmin bedeli dahiliııde sstın almacaktır. tlk teminatı 493,12 liradır (Levazım Müd. de* G ttfaı^c Müdürlüğü personeü için 40 adet pantolon ve 60 adet gömlek cem'an 5880 liraİık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır tlk teminatı 441. liradır (Levazıro Müd de) 7 Ccrrahpasa Hastahanesi için 5 kalem ilâç 4740.35 liralık tahmin beden dahilinde satm almacaktır. tlk teminatı 355.53 liradır (Cerrahpas? Hastahanesi Başhekimliğindet 9 Eyüp Evlcndirme Dairesi Nikâh salonunda fotoğraf çekme i'i, senelik 1PC0 lira muhammen bedel üzerinden 2 sene müddetle ihale olunacaktır. tlk teminatı 150 liradır. (Emlâk ve tstimlâk Sîüd. de) S Cerrahpaşa Hastahanesinde mevcut 670 adet boş serum şişes ; 490 üralık tahmin bedeli üzerinden satılacaktır. tlk teminatı 36,7s Mradır (Levazım Müd de) 10 Sağıık tşleri Müdürlüfü bulaşıcı hastalıklar üsküdar Tepirhanesindc mevcut 1 adet seyyar etüv 200 lira muhammen bedel özerinden satılacaktır îlk teminatı 15 liradır (Levazırn Müd de) Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yukanda yazılı satm alma, satış ve fotoğraf çekme işleri 3'Kasım/1966 persembe günü (Saat 11) de Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde 8. 9. 10 uncu işler açık arttırma, diğerleri açık eksiltiTiesuretiyı^ şartnameleri veçhile ayrı ayrı ihale olunacaktır San nameleri bizalannds yazılı Müdürlüklerde bedelsiz olarak görücek veya almacaktır. tha'elere iştirak edfceklerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuclarını, '8. 9. 10 uncu işler hâriç) 1966 yılı Ticareı Odas' vesika«ı vey» bağh bulunduklan dernek belgelerini, 8 ıncı :ç için hususf şartnamenin 4 üncü maddesi geregince ihaledeo '1 sün evveline kadar Basın Yaym ve Turizm Müdürlüğüne möracaatld plnifcak belgeyi hamilen muayyen gün ve saatte Belediye Encümeninde bulunmalan lâzmıdır. (Basın: 21938) 12369 i • • • • • • • • • • • • • • • | ,• • WEVLID 0 tnönü'nün Knrnltayda acıkladığı •ortanın solu» tariiinin Kurultay karan baline getirilmesi, 0 Petrol boru hattının özel ' te^ebbüse devredilmemesi ile il ' gıli Kıırultay karan, 0 Toprak reformn, plâniama. ulnsal dıs politikamızın esaslarının tâyini hakkında Kurultay görüşü, 0 Eğitım raporu hakkındaki ; Kurultay görüşü. «ORTANIN SOLU. HAKKINDA HAZIRLANAN METİN ı Anadâvalsr Komisyonu sözcüsü i Coskun Kırca, Komisyonca hazır 1 larak bizleri büvük acılara gark eden sevgili ve kıvmetll varlı2 GÖNÜL Onaran'm a?İ7 ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının 40 ıncı gününe te saduf eden 23.10 1966 pazar günıi ikindi namazını müteakip Şisli Camiinde Mevlit okunacaktır. Arzu eden dost ve din kardeslerimizin teşriflcri rica olunur. AİLESİ Cumhurtyet 123İ« • • • • • > • • • • » • • • • • » • • » • « »» • • • • • • •• • • • • •• • •# ••»• • •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle