13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8AHİFE DÖRT 22 Ekim 1966 TMHURİVJE.T :::s::::::::î:::::::u:::::::::::::::::::::::::::::::::n:K::::::::;în::::::::::::::::::::::::::: haplumbağalar Hem koşuyor, hem de patika • dan yuvarlamp gelen cıpe bakı\ordu Mezarhğı geçtı, kohe gırdı Hemen okulun onune vardı Kapıvı vurmadan açtı Rıza ders te' dı Çocuklar kapanmışlar, yazı yazıvorlardı. «Irıza, bır cip!..» dedı «Bir cıp gçlnor' » Rıza dışan çıktı. Çocııkları da bır telâş aldı «Gelriı gelıvor1 Belkım gırdı lo Min ıçıne'» dedı Kır Abbas Rıza, sermkanlı olmağa çalışı\ordu. Bır çocuk çağırdı: «Koş muhtara haber ver, bır eıp gelıyor » Çocuğun gıdıp haber vermesı ne kalmadan Battal solak solıığa kostu geldı: «Irıza, bır cip, bir cıpl» dedı «Bır cıp geldı Trıza' • • Gorduk'» dedı Kır Ahbas Kel Bektaş'ın damın ardında hır duduk otme*e basladı «Gıdıp bakalım'» dedı Battal. «Yoruyun » Üçu bırlıkte yuruduler Kır Abbas ellermı kıçına ko>a cak oldu bır, sonra vazgeçtı Battal, sapkasını çıkaıtp elıne aldı. Rıza iklsinin arasındaydı. önunu duğmeledl. öksurüp sesıni du zelttı. Yurüduler.. Cıp, Bektaş'ın damın ardında durmustu. Hemen ıkı yanından ıki kapısı açıldı. Şofor koşup sağ kapıyı açacaktı, geç kaldı. Sağ kapıdan, fotur sapkalı, ee fakir baykurt türünü çıkardı, ellenni kıçına koydu, cıpı dondurmeğe çalışan sofore baktı. Başında saçı yok tu Kel, kavlak bır adamJı varım şısko bey . Pek konusmu\or du. Cıpe, eve dama bakıjor, çev resını suzu>ordu. Battal da, Rıza da konuşmuyor lardı. Şofor, cıpten çantplan, cetvellerı, boruları, daha baska araçlan ındırdı Yarım şışko bev bırden sordu: «Muhtar nerd,en» Battal, şapkalı ehnl goğsune bastırdı: «Muhtar benım beyım • dedı. «Öyle mı, memnun oldum • «Sağ ol bevım, bız de memnun olduk » «Haa bak, bır raemur, bır âmır geldığınde kendını tanıt once Sız de oyl» yapın. Tanısmak gereıcır, evet, ıkı gozum. » «Pekev beyım, «ağ ol » dedı Battal. Sonra Rıza'mn, Kır Ab bas'ın yuzlerını aradı: «Gıdıp bır \ere otursak?» R'za, «olur» anlamına gozlemi yumdu açtı. «Buvrun beyim, eve gıdelım.» ded Battal. «Gıdelım muhtar, gidelım ıki gozıırn.. » dedı yariın şışko bey. Battal şapkalı ehyle yol gostere gostere vurudu onden. Rıza, ınce uzun, başaçık bevle gıdıvordu. Kır Abbas en arkadaydı. ötekı uç adam, şofor, araçlan, oteberılerı taşıyarak, kendı aralarında konuşarak yuruyorlardı. «(Ula kım acabola bunlar')» dıye duşundü Kır Abbas. Belki Rıza, yanındaki ınce uzun herıften anhyabılirdı kım olduklarını. Bır yolunu bulup sorabılırdı. Doğruca muhtarın evine vardılar. Guley tarhana yapıyordu. Karmış, yoğurmuş, bır tekneye doldurmuştu. Sofra bezıne benzer bır bezle ustunu örtuyordu. Ellerı bulaşıktı Kollan sıvanıktı Başının yazmasını bovnundan arkaya atmış, arkada bağlamıştı. Gelenleri gtirünce, kollannı indlrecek oldu bır. Vakit yoktu. H«men koştu yan odanın kapısını açtı. ellerıni goğsunde bağlayıp: • Buyrun, kusura bakmayın ..» dedı. Battal : «Bejım, dışarı havata otural'm ıstersemz » dedi. «tçerid bırez kapanıktır » «Olur, daha ı>ı olur..» dedi \arım şısko bey. Battal, karısına goz etti: «Kl].m çıkar. yastık mır.der çıkar, çabuk » dedı Guley, ellennın bulaşığını fl« lan unutup koştu. Yatakları yorganları >ıktı ındırdı. Alttakı kilımlerı çıkardı. Getirıp hayata serdı Kupur küpur ko"îuvordu. Mınderlerı, yastıkları da koydu. Duzledı Battal : «Bujrun bejim...» dedi. Yarım şışko bey, uzun bey, 5tekıler, hâlâ çevreyi suzuyorlar» dı. Guley'ın gelıs gidışinl izlijorlardı. Guley, hayat sekisinm ucunm dıkelıp, ellerıni goğsunde bağladı: «Buyrun, kusura bakmayın!» dedı bir daha. Geçıp oturdular. Yanm sışko bey bacaklarını uzattı : • Hiç bağdas kuramaml Diılerim ağnyıverir'» dedi. ötekiler bağdas kurdular. Ssygılı davranıyorlardı yanm sişko beye karşı. «Bağdas kurmak bana göre degıl yani...> dedi yanm şışko bey. Rıza kilımın üstüne diz çökmuştu karşılarında : «Eee ahsmayınca zordur efendım> dedi. «Alışmak gerek...» «En eyısi masa sandalle, beyım» dedı Battal. «Emme blz d« ona ahşmamışız. O da bıze zor geliyor...» (Arkan vaı« 49 ••••*•••••••••••••••••>••••••••••>• TIFFANY JONES DEĞT * ket pantalon, yarım şışko bır bey ır.dı. Apışlarını aça aça bir ıki adım yurudu. Ardmdan ince uzun, başı açık, bırı daha mdı Sonra uç kışı daha Battal, sapkasını sol ehne aldı Yaklastı \arım şışko beyın dunde durdu: • Hoş gelmışsın beyım » dedi eıını uzattı Yarım şışko bey gulumsedi. Tokalastılar Battal, bırer bırer otekılerın de ellermı sıktı. Sonra Rıza j anastı H°psıvle te ker teker tokala'tı Kır Abbas baknordu Inenler tozlarını çırpıjorlar, yuzierınde karın ağrısından duvulana benzer bır buruntu\la ortal îjı suzu jorlardı «Merhaba baba'» dedı janm çısko bey. Kır Abbas sılkındı «Meraba «fendım1 Hoş \eldın » Yarım şışko bp\, Kır Abbas'a doğru vaklaştı, elını uzattı: «Nasılsın bakalım baba'» Kır Abbas • «Sağlığına doacı\ım be\ım Ejıler e n » dedı, jarım şışko be>ın elını sıktı. Yarım şışko bey guldu' «Evıler eyı demek haa1" Sen nasıl^ın''» «Eh, biz de eyiyiı çok sukur, savanızda » Kır Abbas hemen hatırladı: ötekıl^rın de ellerıni sıktı• «Hos geldınız, safa geldınız » dedi. Yanm şışko bey, başından fo Personel Alınacaktır Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden: konu veresim: AYHAN BAŞOĞÜT KIZIL KULE Genel Sekreterlik ihtiyacı için aşağıda yaalı gSrey tarıflerine uygun olarak A£K Sozleşmeleri Personel Yonetmelıği esaslarına uygun olarak personel alınacaktır. 1. tnşaat Şube Müdurü: Ankara'da çahşmak uzere en az 5 yıllık meslek tecrübesi olan Inşaat Yıiksek Muhendısı. İskenderun'da çalışmak uzere, Entomoloji ihtısası ve yurt dışı eğıtım içm yeterlı Ingılızce bügısi olan Yuksek Zıraat Mühendisi. İskenderun'da çalışmak özere Hububat Teknolojısinde ihüsası ve yurt dıjı eğitim için yeterli İngilizce bilgi»ı olap Yuksek Zıraat Mühendısl veya Kimya Yuksek Muhendısi. İskenderun'da çalışmak üzeı e en ı z 5 yıllık meslekl tecrubeli ve yurt dışı eğıüm için yeterli İngilizce bJgısı olan Makina Yuksek Mühendisi. Ankara'da çalışmak uzere Sanat Ensütusü mezunu ınce mekanık ustası. Ankara'da çalışmak uzere tngüızce okuyup yazabilen ve Türkçe ve İngüızceyi sur'atle daktilo edebüen, dosyalama ve kıtaplık işlerini yürütebilecek nitelikte lıse veya muadili okul mezunu bayan memur. 2. Entomolog; 3. Gıda Teknolojisti: 4. Makina Yuksek Muhendısi: 5. Atelye ve Bakrm Şefl: 6. Dıi Bılu bekreter; 84 Ancak, Sovyet birllkleri bÖTİe bir ihtimalle hazırlamnaktadır. Bunun. ekiınde vapılacafı tab> min edilmektedir. Bu konuyla ilgıli olmak üzeıe Iran'daki GRU rezidenti Panteleymonov, direktif almak uzere Moskova'va çağırılmıştır. Orfa ve Yakın Doğu'daki diğer memlekellerin rezidentleri de Moskova'da bir konferansa çağırıldılar. Genel Kurma>"da, îrandaki uç Amenkan fuze ussu dahil, Batılı devletlerin fuze uslerini gosterpn harıtalar vardır. Varentsov, Buzınov ve Zasorın bu haritalardan bah setmişlerdi. Tarafsız memleketler kontısunda Mısır'ın adını sajmahyun. Nasır'ın oradaki komunistleri ezmesi ve Mı sır Koımınist Partisini vasaklaması Kruçef'in kevfini cok kaçırmıştır. Knıcef, bir defasında acıkca, Nâs.r ın ikınci bir Tıto olduğunu so>lemişti. Nasır'ın millivetçiliği baği'n sızlık politikası ve Sovvetler Bırli ğinı veteri kadar desteklememcsi, Kıucef ı oldukça «.mırlendirmeklcdi' Dığer Arap devletlerıvle oltn munasebetlerımizı olumsuz bir şekilde etkileme eııdişesivle, Sov>et ler Birlıği yakın gelecekte Mısır'Ia olan ılışkilerini daha fazla zorianıak ri.ietmde değildır Bundan ba^ka, herkesın bildıği gıbı So\jetler Birlıği Mısır'da bııvuk bir baraj inşa ctmektedir. Sımdi bu inşaatı >arıda bırakmak ve Mısırla ilişkıleri kesmek biçimsız olacaktır. Mısıra lıic tesir edememekten«e ilişkıleri keserek statııkovu devam ettırmek daha iyidir. Krucef, Nasıı'uı millivetçiiiğinı Suvevş buhranından beri istismar etmoe <;ah;maktadır. Şimdiye ka dar onemli bir sonuc altnadı. Halihazırda ise Nasır'ın durumunun ipttıkce zayıflamasını beklemc^i tercıh \e hattâ onun devrilip >erine haşka birisinin gecmesini tcmeıınr etmektedir. Bujrun için Mı sır'la munascbetlerimiz hiç de Kıu çev'ın istediği sıbi değildir. 1958 temmuıunda Anıerikan birlikleri Luhnana çıkanhnca Kaikas >a Askerî Bolge Komutanlığma Ma reşal Rokosovski getiıildi. O tarib te, resmen gorevlı olmamakla beraber Varentsov da Kafkasya Aske ri BoİReslnde bulunuyordu. Bu, Sovyetler Blrliğinin bu bolgeye çok îsteklılerin kısa hâl tercümelerini hâvi fotoğraflı müracaat dılekçelerini 28 Ekım 1966 tarıhi akşamına kadar Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterüği (Zıya Gokalp Caddesı Rumeli Han, Kat 4) Personel Mudürluğüne ulaatırmalan halinde aday olarak kaydolunacaktır. (Basm 21876 A. 13759/12356) • Yeni bir ilâçla uğraşıp duruyordu, sakın o yüzden olmasm. O. PENKOVSKİ Yaıan : T23456789> önem verdiğinı gosterıyorda (Rokosovskinin tajini). Kruçefia her ?e >in savaşa hazır duruma getirilme si için emir verdiği doğruydu ama, Lubnan'a bizzat kuvvet gondermek gıbi bir niveti de yoktn. RB 47 OLAYI 1 temmuz 1960 da Kruçef'in emriy le duşurulen Amerikan RB tl uçağı Sov>et arazisi üzerinden değil, tarafsız sular üzerinden uçuyor du. Olaydan sonra kendisine rapor verilince, Kruçef şoyle demi«ti: •Aferin çocuklar, bundan sonra bu kadar yakından uçmamaları İçin bu onlara bir der* olnr.> tşte bizim devletler hukukuııu jorumlanıa şeklüniz budur. Kruçef sonraları olaym gerçek yuzdnu açıklamaktan korkmuştu. Askerî lı derlerimizin olay ile ilgili olarak ozur dıleyen bir nota hazırladıklarını kesin olarak biliyorum. Ovsa Kruçef buna mâni olmuş \e: >Ha>ır, bırakın kuvvetli olduğumuzu zannetsinlcr» demisti. BERLIN TUNELI Berlin Tuneli ve Sov>et telefon konuşmalanmn Batılı istihbarat teskilâtları taratından dinlendiği öğrenildiği zaman (1) Moskova'da, o/ellikle GRU ve KGB'de buyuk bir kanşıklık oldu. KGB tarafmdan geniş bir kovuşturma acıldı ve Doğu Almanyadaki bir suru Sovyet askeri ve sivil personell cezalandınldı. Askerî Siyasl Akademide bu konuda bircok konferanslar teıtiplediler ve onemli sırlann ve kıvmetli bilçilerin duşman ellne geetiğmi iddıa ettiler Bu olay, Sov vet istıhbarata karşı koyma te?kilâ tının cok ciddi bir başarmzlığı ola rak nitelendi. U2 OLAYI Powers'ın ucuşundan önce KivevHarkov yonunde başka U2 uçuşlan yapıldığı halde, o tarihlerde U2 uçaklannın uçtuğu >üksek liklerde etkili olabilecek tuzelere sahip olmadığımız için Kruçef sesini çıkarmamıştı. Powers'ın Şverdlovık flzerlnde dÜ5Üriilme«1. dogrudan dojruya bir fiırento Isabeti degil, daha ılyada jok dalgalaruıın sonucuydu. Bu, uçagın parçalanmasına kâfi gelmişti. Powers, du;u;ü sırasında btr kaç defa şunrunu kaybettnijti ve > erden kaldınldığı zaman da tamamen kendinden geçmiş durumda idi. Bunun için hiç bir mukavemet gosterememişti. Bu olay 1 mayısta, ben GRTJ'da nöbetçl Iken, cereyan etmişti. Olayı GRU üst makamları na ilk blldiren bendim. Powers'm duşuşunü izleyen gunlerde Mosko va'ya getirildlgi zaman KGB nln elinde İngilizce bilen bir tercüman >oktu. Etrafta benden başka tngilizce bilen olmadıgı için onunla be nhn konuşmam gerekiyordu. Kite kim son dakikada bir KGB teıcümanı bulunmasaydı, Powen1a İlk konuşan ben olacaktım. Sonunda bana ibtlyaçlan kalma dığını soylemek iizere benl KGB' >e çağırdılar ve KGB nin başında bulunan eskl Komsomol Başkanı o genç herif Selepin (KGB'de Serov'un yerine gecen), Kruçef e bizıat rapor vereceğini iddia ederek yanma bir tercüman almış çıka gelmişti ve Powers'ı teslim aldı. Oysa, Powers'ı düçüren askerî maknro lardı ve dolayısiyle bizim adamımız sayilırdı. Selepin'in onunla hic bir iliçisi yoktu. Buna rağmen KGB. Powers'a sahip çıktı, onu Derjinski Mevdanındaki merkezlerine goturdüler ve lleili raponı kendileri ha zırladıiar. Powen nzun bir müddet geçlrdıği ^>knn tesiri altında kaldı ve kendisine sıhhî tedavi ja pıldı. Mareşal Biryuzov, U2 uçnşlan nın muhtemel yonünü doğru tah. min edemediği için azarlandı. Bir. yuzov hedeflerin onemlni yanlıs tesbit etmişti. Uçak once Kiyef us tünde iken düşurulmek istenmis, ama burada hiç bir ates kabiliyetimiz oimadığı icin, kurtulmu&tu. Eğer Powers duşurüldüğıi yerin bir mil kadar sagına kaysaydı, ylne de kurtulurdu. Powers duşııruldukten sonra, 5 mayısta, Kruçef, Bah'ya mukahll propaganda Için fırsat vermemek flzere bötim a]an çalısmalannın durdurulmasını emretmişti. Bu emir, tarlhleti onceden tesbit edilmis toplantılan Te diğer espiyonaj temaslannı aksattığı için şiddetli protesto İle karşılaşmış ama yine de harfiyen tatbik edilmişti. Pakis tandaki rezident, ajanlanndan blri nl muşkul durumda bırakmamak için, onceden doldurulmuş bulunan bir deaddrop'u emre rağmeu boşaltmca, hareketl doğru olduğu halde GRU'daki üstleri tarafından ağır bir jekilde azarlanmıştı. Krnçef, Powers'm soruşturmsaını ve dunışmasmı buyuk ilgiyle ix ledl. Bu olay etrafmdakl propaganda faaliyetleri ile bizzat meşgul oldu. Aslmda yalan olduğu halde fu leleriyle ucağm doğrudan doğruya duşüruldüğünü llân etti. Fuzelerly le oviinmek istiyordu Powers'm arılan llk füze lle diisürüldüğunıi haykınrken dupediız yalan soyluyordn. Aslmda tam on dort füze atılmıştı. Gene de arağı parçalayan bunlardan her hangi birinln lsabeti değil, patlamalann varattığı şok dalgasıydı. Parçalanan iıçakta ne direkt bir isabetin en ufak delili vardı, ne de fuzenin bir parçası bulunmuştu. flân edilmeven bir gerçek de şudur: Povvers'ın uçağma frrlatılan on dort fuzeden biri, U2 yi izlemek uzere havalantnıs bir Sovyet Mîg 19 ucağma isabet etmiş re bu uçağı duşurmüştü. Asteğmen olan pllol paramparça olmnştu GRU ve Komltede durumun çok ivi' Herkes bana karşı çok iyl dav rantyor. Serov, Smolikov, Gvişlya nl ve diğer dostlanm benl geçici gorevle tekrar bir dı; seyahate %ön dermek lstiyorlar; ya seyyar kitap (Arkası var) (1) 1956 nisamnrta Doğu Almanya'daki Sovyet askeri yetkilılerı, Amenkan ısühbarat ajsn lannm Doğu Berlin'e bir tünel kazarak gırdıklerini ve telefon hatlarını dınlemek lçın inceden tnceye plânlanmu) bir sebeke kurduklanıu açıklamııtılar. Boya ve Boya Malzemesi Alınacaktır İ.E.TJ. İŞLETMELERİNDEN: 1 Tamammın muhammen bedeli 38 948,14 TL. olan sekiz kalem boya ve boya malzemesi komısyonda pazarlıkla ihaleye konulmuştur. 2 Pazaılık 27/10/1966 persembe giınü saat 1100 de Metrohan 6. katta Korrusyon odasında yapılacaktır. S Muvakkat teminatı 2925, TL. dır. 4 Şartnamesi bedelsiz olarak Metrohan Lavazun Md. den aknabilir. 8 İdare ihaleyi yaprp yapmamakta, kısmen yapmaktm reya dilediğine yapmakta serbesttir. SOLDAN SAĞA: 1 Geçenlerde Bulgaristana temslller vermek uzere gonderdığimlz bır »anat topluluğu (ıkı soz). 2 Devlet dalrelermde a>ak hizmetl görenlerden, tersı gençliğın bayıldığı muziktir. 3 Preveze'de vaktıyle kazan. mi| oldugumuz, Bursadakl bir camllmlzin adı. 4 «Kınma kırmızn anlamına bir aSzun tekrarı, tersl üzerine otunılan «ıra demektır. 5 Bır çeşıt Asya okuzu, tekrarlarıınca gulerken çıkarılan ses belırır. 6 Da rılmışlan barıştırma lşınl yapan (ıkı soz). 7 Çevrılınce «matbaada dızıhp makineje verıldıkten sonra pıyasaya çıkarılan» mânasına gehr 8 Bır cografya terımi, gelenek (Osmanlıca) 9 Tersi bir erkek adıdır, cılvell çekingenlik hareketl. YUKARmAN AŞAĞIYA: 1 «Darı ile bır kıç içklsi vucuda geUren. mânasına ıkı soz. 2 Istanbulun yaalık yerlermden. bir edat. 3 «Bır soze bos \ere ınanan» karşılığı ikı soz. 4 Olum bu gehnce ınsanın yakasına yapışır, «peder» ın varısı 5 Boş lâf sagırları kotu duruma sokan uje. 6 1 2 3 4 S 6 7 3 Q ince degıl. 7 Osmanlılık t\e\nnde Doguda buyuk bjr jenılgeye uğratılmış olan âsı (lâkabı ve adı) 8 Kocaman bıçaklardan. Bmıle Zola'nın tanınDOjıkt» oulmacaniD mış bır esen 9 •ulledilml* «ekll «Gorulmemış aca ip ;ey» mânasına eskl bir terun, pamuklu dokuma (Basm 21941 12332/12360) Merinos Hararları, Muhtelif Çuvallar, Boş Kaplar Madenî Hurdalar, Otobiis, Şodi ve Kiloluk Kumaş Satılacakkır 1 Müessesemizde mevcut Merinos hararlan, muhtelif çuvallar boş kaplar, maderd hurdalar, otobüs işletme malzemesi hurdalaru Şodi kumaşlar ile kiloluk kumaşlar 2 kasım 1966 çarsamba günü kapah rarfla teklif aluımak sureti ile satılacaktır. 2 Tekliflerm belirtılen gün saat 16 00 ya kadar Müessesemizde bulundurulması şarttır Satışa çıkarılan malzeme aynı gün «aat 15 00 e kadar Müessesemizde görülebilır. 3 Malzeme cins v« miktarîan ile grup teminatlartnı gosterir listeler Müessesemiz Ticaret Şefliğinden, İstanbulda Alım ve Satım Mjessesesi Muhaberat Şefliğinden, İzmirde Sümerbank Pamuklu Sanavii Miıessesesi Muhaberat Şefliğinden bedelsiz olarak alınabılır. 4 Müessesemiz satışı klsmen, tamamen veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm B. 1103 22106/12367) RAKAMU BULMACA 2 42 X X D x 2 4 x~ •± 4İA x|T 41 •At İ a 9 H a a OflnkV nulııuuniT «HİIedilmt» mmi NASIL HALLEDlLECEK? Yukarıdaki rakamh bolmacada tadecc S tane anahtaı (ipucn) ve 6 tane sonuç vardır Bos olan 12 fcarenln Içbıe I den i a kadar ııygun birer rakaro koyarak ve toplama carpma çıkartma, bölme işaretlerlne dikkat ederek soldan s'a ve yu' andan asagıya bulmacada gosterılen sonuçlan buianuz. Blraı vaktlniz) alıı amma bos vaktinlzi bosca geçirmis olotsnnns.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle