20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8AHİFE ALTI VrnviHURİYET 22 Eklm 1966 §fcıf toreın > KÖPEĞiN SAHiBi anşık iş.. leradan kâğıt de tanıdığın var mı?. gelmiş. Üç bin lira bir Vallaa!. Ben karımı boşaborç için. Adamın aklı dığım zaman... ba.şından gitti, imzalayıp Karın senden boşandıgı laalmışlar da... Borçlu mu, kefil man mi? Ne ise adı Mahmut Alan' Öyle olsnn, oyle olsan.. lcmış, aktarmış.. Bizimki aktör.. raya nafaka yatırmaya gittijim adı Mehmet Ala... Şimdi kapıcı zaman bir mübaşir AIi Efendi imzalamış.. ne olacak.. üç güne vardı.. çok iyi adamdı.. ama.. kadar parayı vermezse, haciz şimdi bilmem oralarda mı?. konurmuş . Selçuk, benim işim müba Ulan hep de döner dolaşır.. şirlik iş değil. . benim başıma gelir... Bir gün Ne?. Mübaşirlik iş değil ha! de ne olur? diyerek sokağa çık Mübaşir be!. Mübaşir.. her iş tı... Akşam üslü.. bir de topnk mübaşirliktir. Sen bana bak... aşnsı. Ne fena şey o topuk ağ Peki peki Bana müsaade rısı. et, şeye kadar gideyim de.. biGidiyorken.. ayağı öleye beri zim bir ahbap avukat var.. onu.. ye takılıyor, topuğu acıyor .. İn Haa!. Demek ki azizîoı.. nasanın sklı da bir yere takıldı sıl diyeyim... Sen hapı yutmnşhükmedemez.. bak.. Anayasa gibi lâf ediyorum, aklım başımda olmasa... Haklısın.. halt ettim... Tok, hâşâ!. Onn demek istemiyorum. Sen bana şn ashâbı keyfi bir say!. Üst tarafı vız gelir. Ben senin tcradakl işini bi , zim bacanağa söylerim. ] O kim o?. • Sadık.. bizim bacanak... Ta | ni kanmın kız kardeşinin koca : sı... '• ^ >lıia>l ı rı "" 22 Ekim 1927 tarihÜ Cumhuriyet'ten [ Doğum kongresi Türk Devlet Balesinin oynadığı cUyuyan Güzel» balesinde Gülcan Tunççekiç ve Ferit Akın ile «kor dö bale» görülüyor. nu, önünü, ardını görmüyor... Harbiyeden aşağıya inerken birisiyle göğüs göğüse geldi... Adam: Hös!. dedi.. Güpe gündüz yahn!. Aktör durdu.. adama baktıAaa!. Selçuk Melçuk... Ne o Selçnk? Hayrola!. Aman Mehmet.. kardeşim.. gözünü seveyim. Selçuk yine zom!. Her zamanki gibi... Ama tatlı zom... Mehmet biraz toparlandı... Merhaba yahn!. Merhaba Mehmetçim, şeker kardeşim!. Sen ötene berine usturmaça bağlasana!. Ne gibi?. Ne gibi olacak.. sultanıra!, Sen akıntıya kapılmış dümensiz mavna gibi önüne gelen yere çarpıyorsun!. Durmnşlardı.. Mehmet cevap verdi. Kusura bakma!. Dalgınlık!. Bir yankş kâğıt imza etmişler... Ne etmişler?. Tanlış kâğıt imza etmişler. Vay naraussuzlar.. yanlış kâğıt ha!. Ulan bn memleket batar be!. Afedersin.. ne imiş yanlış kâğıt?. tcra ihbariyesi.. Üç bln lira borcn vermezsem.. ; Ha. ha!. O kadar mı?. O bir şey değil kardeşim icradan korkma.. sen icrayi Inbiyat edersin!. Ben icrayi keyif ederim. Şn herif yok mı, şn!. Hangisi?. Bakkal mı, büfeci ml, küfeci mi?. Büfeci!. Hah o da icrayi ticaret eder. Herkes bir şey icra eder.. tcra da icrayi takıbat eder. Bilmem, anlatabildim mi?. Anladım, anladım ama borç benim değil. Yaa!. Senin değil ha!. Ulan aferim Mehmet, demek borcun yok... Onn demiyornm Selçnk ağabey!. Pardon, pardon.. Aramızda herhangi bir kan münasebeti oldoğnna.. yani affedersin sizin pederinizin.. benim validemle münasebette bulundugunn işitmedim. Olabilir.. ama ben isitmedim.. Mehmetçim.. Bn haber mevsok mu?. Hangi haber?. Benim pederin, sizin valide ile münasebette bulunmasının, bunun mahsulü... Ne söylüyorsun Selçuk?. öff topuğnm da bir sancıyor ki! Ne söylüyorsun.. senin baban, benim annem . Hayır, işi karıştırmıyalım.. Zatıâliniz bendenize... Efem?. Ağabey buyurdunuz, yani biiyük birader. Nereden eeliyor bu kardeşlik Mehmetçim.. Canım ben onu lâf olsun diye sövledim.. Şimdi işi medreseye düsürme!. looo!. Böyle şey lâf olsun diye söylenmez, lâf ne demek? Tani mânasız mı konuşuyorsun.. Azizim.. sen bir sanatçısın.. Ben sanat kârım Haa! Ne demek o?. Tani ya, sanat satıp kâr edersin! Ulan böyle lâf olsun diye konusursan metelik alamazsın!. Anlatabildim mi?. Gözünü seveyim. Selçuk.. senin icracılardan tanıdıfın var mı?. Var.. fevkalâde.. birini tanırım... Nerede bu adam.. beraber gitsek... Sen de tanırsın yahu!. Kim bu?. Cevdet Çaglar... Türk musikisi.. efendim?. Radyo dalı.. icracılanndan... Rırak alavı.. tcra dairpsin sun!. Daha yutmadım... Tamarn.. daha yutmamışsın.. yutmaya gidiyorsun!. Avukat.. avukat.. tcrada avukat... Ne yapayım.. birine sormak lâzım Ulan evvelâ, sana ait olmı3 an kâğıdı imzalama!. Ben imzalamadım.. kapıcı .. Kapıcıya söyle imzalamasın... Bir kere olmuş.. Al kapıcıyı yanına.. git tcra dairesine.. Reisi gör.. kendi isini kendin bitir.. anladın mı?. Haklısın.. Selçukcnm.. bans müsaade... Yoo!. O kadar ucuz kurtulamazsın.. Şu bir herif vardır, uyuya kalmış hani.. onun adını bir türlü bulamıyorum.. dün gecedenberi.. dilimin ncunda» Tafrafürns diyeceğim geliyor Kim bu?. Yahn!. Kim olduğunn bilsem.. bir bilsem.. bunlar bir kalabalık aile idi... tçlerinde Semih, Melih gibi isimler de vardı.. gibime geliyor... Nereli bunlar?. Haa! Bak.. tyi aklıma getirdin.. Adanah galiba!. Uzun zaman uyumuş... Komada mı kalmış?. Onu bilmem.. O hekimlerin işi... Dilimin ncunda.. söyleyemiyorum.. bir de köpekleri vardı... Fino fcSpegi mi?. Orası da malum değil... Uynmuş, uyumuş da.. sonra uyanmışlar Haa!. Ashâbı kesif desene!. Tamam.. ashâbı keyif.. benim gibi.. keyif çatanlar!. Demek ki herifler.. içmiş içmiş.. sızmışlar.. kaç sene?. Üç yüı sene kadar... Anladım ya!. tşi ne?. ! Belli olmaz.. kardeşim.. ET • yapmaktan yuva yıkmaya kadar • her şey yapar üflüh kıyamet.. • adam değil.. herif.. Fnar.. her • şey var.. herkesi tanır. Senin işi | şipşak yapmazsa yüzüme tükür.. : Teşekkür ederim» Bana mü : saade... ] Yoook Anlatamadık mı?. : Sen bana şu ashâbı keyfi... • Aman yahu!. Bırak yakamı! j Aklımı toplayamıyorum yedi ] keratanın adını... • Tarihî adamlars hakaretten : seni menederim, ilim ve bilim : nanuna.. ne kadar kilim varsa... [ Sen biraz fazla içmişsin!. \ Sözünde hakikat payı var, j mahçubum.. ben içtim.. hakika : ten içtim içerim de.. içeceğim : de... Ama fazla içmedim.. fazla : icsem sözlerimde bn kadar in : cisanlı : încisamlı diyeeektin... | Evct incisanlı... ; Hâlâ yanlış... • E o kadarı da olur.. şöyle : bakalım.. şn herifleri.. Mehmet : içini çekti... \ Köpeğin adı Kıtmir'dir. : Hah!. Ondan evvelki... O : herif.. ne idi söyle?... • Dnr, dnr... Keşef... \ ... Keşef... = ... Kefestatayynş... ; Oh!. Canına yandığım.. Ke ; feştatayynş, Kefeştatayynş.. V Z nntmam artık.. ha.. dur.. deftere : yazayım.. Hay AUah razı olsun : Ulan dün gecedenberi herifin is z mini bulamadım... E Naaapıcaksın?. î Lâf mı bu?. Taahhütlü mek = tnp göndereceğim. tsim bu ya ; hu!. tnsan bulamayınca aklı ta ; kılıyor Kefeştatayyuş oh ya ş şa MehmetZ Otekileri de hatırladım... E Mernus, Mislîha, Mekselinâ, E Yemliha .. ; Teter.. bunlar nereli acaba? E Valla bilmem... E Bu Fefeştatayyuş.. ismine = bakıhrsa Arnavut olmalı.. şive = öyle gösteriyor, simdi kardeşim.. Z gel sana bir kadeh.. bir şey... Z Ben içmem sen de içemez E sin!. E Ulan Mehmet!. Deli misin E be!. Kefeştatayyuş Efendiyi te i sid edeceğiz hadi yürü!. Hem = aklını toplarsm!. Hem biraz ke = yiflenirsin!. Bunlar ashâbı ke = yif keyif sahipleri... = Keyif değil, kehif.. mağara E demek... Uzatma!. Ukalâlık da etme! = Onn ben de biliyorum!. Cinas E: yapıyorum,' cinas Hadi baka ^ lım.. ne içeceksin?. ^ = Bir bira içerim... Bira mı?. AUah Allah!. Ih E Türk Balesinin Bulgaristanl nkara Devlet Konserva • tnarı bale bölümünün Bulgaristana giderek Sofya'da iki, Varna'da, Ruscnktı> ve Filibe'de birer gosteriden ibaret temsil tunıesi geniş yankı uyandırmışt>r. Uevlet balemizin Bul?aristanda ki bn tnrnesi, bir süre önce Sofya Millı Operası bale bölümünün Türkiyeyı «iyaret ederek vermiş olduğn temsillere nazikâne bir kurşılık olnı.ik iizere, tam bir dostluk havası içinde cerevan etmiştir. Bulgaristan basını, Türk Devlet balesı hakkında övücü yazılar ve ejeştiriler yıyınlamış bulunmaktadırlar. Ayrıca, balî şefınnz ve değerli kompozitör Ferit Tüzün, Bulgar Kompozi törler Birliği ve So'ya Konser vellüdat kongresi de her sen* Fransa'da içtima etmektedir. Bu sene Tulus'ta dokuzuncu içtima yapılmıştır. Nüfusun çoğalması ve komşu memleket nüfuslan ile müsavi bir âhenkte gitmesi atenmektedir.» «Cumhuriyet» boks maçlan Gazetemiz tarafından tertiplenen boks müsabakaları dün Taksim stadyomunda büyük bir muvaffakiyetle yapılmıştır. Selâmi ile Mazlumidis arasındaki maçta hakem heyetimn beraberlik kararına rağmen biz Selâmi'yi galip addederiz. Mazlumidis'in geç kalarak karanlığa kal masına sebep olması, hakem heyetine itiraz etmesi, rakibini kızdıracak şekilde hareket etmesi gibi sebeplerîe Selâmi'nin gaübiyeti kabul cdiîmiştir. A başarısı öğüldüî Büro.su tarafından 19t>7 yılı nıart ayı içinde Sofya Senfoai Orkestrasını yön'etmek iizere dâ vet edilmiştir. Devlet balesinin Bulgaristandaki gösterileri hakkında Bulbasınında çıkan yazılar aö'ar rasmda «Trud» gazetesinde S. Nedelçeva imzası ile ve «başarı yolunda Türk bslesinin ziycreti» başlığı altında yayınlar.an yazıyı özetle sunuyoruz: «Dansın dili baska bir vasıtaya ihtiyaç kalmadan kolay lıkla anlaşılabiimektedir. Halkıniızın Türk snn.ıtc ılarına vaptığı tezahüratta bu anlaşılma nın payı büyük ilmustur. Misafirlerimizin bu bale ge cesiftde temsil ettikleri Adamın Gisele'i G. Gordon'un «The Rake's Progrees» i ve Türk kompozitörü Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı baleleri stil bakı mından ayrı özellikleri ulan ve icralan güçlük arzeden ve (lolayısiyle genç Türk balesini degrrlendirmemize inıkân veren eserlerdi. 1918 yılında Istanbulda açılan bale okulu ile ilk adımlar atılmış idi. Ninette de Valois'nin sahne ye kovduğu «Gisele» klâsik balenin örneklerinden biridir. Bunun icrası sırasında koronun tek ses ü/erinden bir bcraberlik arzetmesi ciddî ve bilçili bir caIışmanm mevcudiyetini eöster mektedir. G rdon'un «The Rake's Pro gress» i, tngiliz ressamı VVilliam Hogart'ın hazırladığı bir fon önünde canlı bir tablo gibi ilgi çekiciydi ve muhtelif şekillerivle özellik arzediyordn. Türk balesi Çeşmebaşı'nda kompozitörün aksettirmeğe ça lıştığı folklor danslarının zerafeti icracılar tarafından iyi anlasılmıştı. Harekeüi ve çeşıtli dansların icrasında, bilhassa Uomik sah neierde sanatçıtarın genel olarak eserin havasına ;am bir şeliiide girdikleri ^öriilmekteydi. Giiıel bir başinçıctaıı sonra artık meyvelenni vermeğe başlayan bn ziyaretlcr. memnuniyet verici bir olay teşkil et mrktfdir.» Ur. Besim ömer Paşa Pans'te toplanan beynelmilel doğum kongresine iştirâk eden murahhasımız Dr. Besim Ömer Paşa dün şehrimize avdet etmiştir. Kendisi ile görüşen bir muhabirimize Dr. Besim ömer Paşa şunlan söylemiştir: « Avrupa'da, bilhassa harb geçiren memleketlerde nüfus si yasetine fevkalâde ehenımiyet verilmekte ve doğumun çoğalması ve küçük çocukların ölümünün önlenmesi meselesl ile ciddiyetle iştigal edümektedir. Bn mcvzu ile meşgul olan bir te Lokumlanmız taklit edilemez Avrupa'da lokumlarımızm fev kalâde rağbete mazhar olduğunu gören bazı açıkgözler bu lokumları taklide başlamışlardır. Hacı Nazar Zahırecıyan adında bir Ermeni Anvers'te 4.ürkçe ya zılı kutular imâl ederek bu taklit lokumlan satmaya başlamıştır. Ayni zamanda bu Ermeni tshin helvası da vaomaktarîır. 'ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııınıııııııııınııııı Ural BIRAND İ S T A 6.25 Açıhs 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Oyun havaları 7.25 Sabah melodlleri 7.45 Haberler 8.00 İstanbulda bugün 8.05 Beraber türküler 8.20 Küçük ilânlar 8.25 Bu sabah sizin için 8 40 Sabah çarkılan 9.00 Çocuk bahçesi 9.15 Piyano soloları 9.30 Sorunlanmız 9.50 Cemüe Cevherçiçek'ten tflrküler 10.05 Kısa haberler 10.10 Müzik kutusu 10.30 Arkası yarın 10.50 Saml Göğüş'ten şarkılar 11.10 Oda müziği 11.40 Turton 11.45 Radyo armoni muzikası 12.00 Hafif müzik 12.10 Divan sazı. bağlama ve curadan oyun havaları 12.25 Küçük llânlar 12.30 Çeşitll Türk ınüziği 1300 Haberler 13.20 Hafif müzik 13.30 Reklâm programlan 15.00 Gençlik saati 15.15 Cumartes! kon seri 15 45 Hacı Taşan'd»n törküler 16.00 Çocuk saati 16.40 Bülent Oral'dan şarkılar 17.00 Mac yayını 17.45 Hafif müzik 17.55 Kısa haberler 18.00 Kadınlar fasü toplulugu 18.30 Serbest a a t N B Ü L 18.35 Kemal Gülesoğlu orkestruı 1850 Reklâm programlan 20.00 Haberler 20.40 Küçük llânlar 20.45 Türk ganat musikisl bestecileri 21.25 24 »aatln olayları 21^0 Türk sanatı 21.45 Sizin İçin seçtiklerimiz 22.00 Reklâm programlan 22.45 Haberler 23.00 Sizin seçtikleriniz 24.00 Kapanıs. İSTANBUL t t RADYOSD 11.55 Açıhs 12.00 Diskotekten •ecmeler 12.30 Konçerto aaatl 13.00 Hafif müzik 13.30 Ögle konseri 14.00 Sevllen sarkılar 1430 Operetlerden 15.00 Vasler polkalar 15.15 Lâtin Amertka melodiler 15.30 Caz müzlğl 18.00 Cumartesl konserl 17.00 Ç»y saati 17.00 San soloaln 18.00 tyl akşamlaı 18.30 Senfonik müzik 19.00 Hafif müzik 19.30 Küçük konser 20.00 Gençlerin sevdikleri 21.00 Akşam konserl 21.45 Çigan melodlleri 23.00 Caz taatl 22.30 Gece konserl 23.00 Cumar^esl Perşembe 23.30 Çeşltll mözik 24.00 Hafif jarkılar 00J0 Gece ve müzik 1.00 Kapanıt. James Bontfun gercek kurbanı yaratıcısı «LA RONDE» DEN BİR SAHNE LONDRA, (a.a.) Gizli ajan James Bond (007)'nin yaratıcısı îan Fleming, son yıllarında kazandığı ünden bıkmış ve ünlü kahramanmdan «Şn nydnrma alık» diye bahsetmeye başlamıştır. Pearson'ın kitabı, insani gülümseten bir dramı ortaya koymaktadır: Fleming, kalbinden rahatsızdı. «Demir yengeç» dediği bu hastalıktan sonra, böbrek ağrıları çekmeye de başladı. Ama, doktorlar daha sakin bir hayat sürmeye Fleming'i ikna edememişler. yazar ber isinde kahramanı 007'yi örnek almaya baslamıs. onun gibi günde 70 sigara içip, daima yeni heyecanIar peşinde koşmuştnr. ANKARA 6.25 Açılış 6J0 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Sabah müziği 7.25 AIİ Rıza Köprülüleroğlu'dan şarkılar 7.45 Haberler 8.00 Ankara'da bugün 8.05 Sabah konseri 8.20 Her telden 9.00 Küçük ilânlar 9.05 Hafif müzik 9.20 Sorunlanmız 9.40 Nihat Mercanlı'dan türküler 9.55 Kısa haberler 10.00 Arkası yann 10.20 Gönül Söyler'den sarkılar 10.40 Turizm 10.45 Neriman Tüfekçi'den türküler 11.00 Çocuk bahçesi 11.15 Kemal Koldas'tan türküler 11.30 Posta kutusu 11.45 Konser saaO 12.15 Kıbrıs saati 12.25 KüçüK Uânlar 12.30 tki solist söylüyor 13.00 Haberler 13.20 Kayıp mektuplan 13.25 Kadınlar topluluğundan sarkılar 13.35 Haf. tanın programı 14.00 Çocuk bahçesi 14.15 Reklâm programlan 15.15 Turhan Karabuluftan türküler 15.30 Kısa haberler 15.35 Gençlik saati 15.50 EmeJ Sayın'dan sarkılar 16.10 Cumartesi konseri 16.55 Kısa haberler 17.00 Çocuk saati 17.40 Radyo çocuk korosu 17.55 Müzeyyen Yıldızdogan'dan şarkılar 18.15 Dans müziğt 18.30 Erkekler topluluğundan türkOler 18.50 Reklâmlar 20.00 Haberler 20.40 Küçük 20.45 Ne}at Cendell 21.00 Uykudan önce 21.05 24 saatin olaylan 21.10 Bir polisiye oyun 21.35 Neşeden neseye 22.05 Diskoteğimizden seçmeler 22.30 Nezahat Bayram'dan türküler 22.45 Haberler 23.00 Gece konserl 23.5 kece yansına dognı 24.00 Kapanıj. ANKARA İL RADYOSD 11.53 Açıhs 12.00 Andrew Hill orkestrası 12.30 Öğle konseri 13.00 Çesltll müzik 14.00 Küçük konser 14.30 Fransa'dan müzik 15.00 Konser saati 16.00 Dans müziği 17.00 Gumartesi konseri 18.00 Bir solist, bir topluluk 18.30 Konçerto saati 19.30 Asya Yayın Birliği Etnik müzik festivall 20.00 Müzikseverlerle başbasa 21.00 Haftanın plâklan 22.00 Milt Jackson caz topluluğu 22.30 Gece 23.00 Diskoteğimizden seçmeler 24.00 Gece ve müzik 1.00 Kapanış. 1 AŞK ZINCIRI "La Ronde oger Vadim işıni bilen bir insan. Hangi açıdan bakarsanız bu genç adamın tuttuğunu kopardığını görürsünüz. Özel hayatında da dünyanın en güzei kadınlarının bir çeşit koleksiyonunu tamamlamaya çabaladığını öğrenmeyen kalmadı. Sinema'da, sanat yönünden tartışmah da olsa bir yeri var. Ancak daha çok cilâ ile yenilik getirip satış yapmasını bilenlerden. Tüccar olarak da başarılı anhyacağınız. Son olarak evlendiği Jane Fonda ile. işbirliği yapması da çok olağan bir sonuç zaten. «Aşk Zinciri» başarüı bir reklâm kampanyası ile birlikte çevrilmişti. Arkasından bir afiş, filmin adının bütün haber ajanslarına geçmesini sağladı. New York'taki bir sinema, Jane Fonda'nın renkli yağh boya ile çıplak büyük bir resmini gelen geçenin gözlerine sokunca Vadim pek kızdı (!). Mahkemeye kadar uzanan konu, aslında ustahkla düzenlenmiş bir oyundu. R Amma yaptın doğrn mu söylüyorsun?. Valla öyle derler... tnanmam ben en kör kfitük olduğum zaman on saatten fazla uyuyamıyorum .. Sen başka!. O zamanın adamları çok yaşarmış... Üç yüz sene nyusam ben de çok yaşarım. Hakkın var... Bana müsaade ... Aman.. deli misin Mehmet? Tam işi halledeceğiz.. söyle şu ashâbı keyfin adlarını bana da bulayım şu mendeburun ismini. Selçuk kardeşim!. Benim şimdi aklım başımda değil.. ben şimdi... Ha!. Dostum, hakkın var.. bir adamın aklı başında olmazsa evvelâ yapacağı şey aklının nerede olduğunn bnlup.. lüp diye başına koymaktır.. Hadi arayalım!. Şaka etme Selçuk!. Valla şaka etmiyorum, şerefsizim şaka etmiyorum. Aklını başına toplamana yardım etmek istiyorum. Bu tamamiyle insani bir vazifedir. Ben seni severim. ve aklı başında olmadan.. Yani senin aklın başında mı şimdi?. Sevsinler!. Kendi aklı başında olmıyan kimse, başkasının aklı basında olup olmadığına lamur içsen daha iyi edersin. Ne içeyim?. Cin iç, cin.. aklın başına gelir.. cin gibi olursunl. Hadi öyle olsun.. nerede içecegiz?. Şurada bir küçük yer var cana yakın adamlar geliyor.. sessiz sadasız sarhoş oluyorlar.. kimse kimseye küfür etmiyor, anladın mı?. Anladım... Topufun ne âlemde?. Valla'. O kadar sersemledim ki; farkında değilim... Tamaaam. şimdi söyle bana.. köpeğin adı ne idi?. Kıtmir... Güzel... Cinsi ne idi?. Bilmem ama.. herhalde çoban köpeği falan olmalı... Kafî malumatın?. Yok... Peki.. Mehmetçim... bu köpek kimindi?. Neden sordun?. Isırırsa.. sahibinden tazminat.« Selçuk.. istersen biraz susalım.. tam aklım başıma gelirken... Peki Mehmetçim, peki.. Sonra görüşürüz.. dedi ve yürüdüler .. Oynayanlar: Jean Claude Brialy, Francine Berge, Marie Dubois. Jane Fonda, Claude Giraud, Anna Karina, Bernard Noel, Maurice Ronet, Jean Sorel, Catherine Spaak, Valerie Lagrange, Jean Paredes. Eser: Arthur Schnitzler Fotoğraf: Henri Decae Müzik: Michel Magne Yönetmen: Roger Vadim Renkli, YENİ MELEK ve SİTE Nerede • Ne zaman • Ne var SINEMALAR B E YO ĞL ü ATLAS: (44 08 35) Dört Tek. saslı (F. Sinatra). DÜNYA: (49 93 61) Zevk Peşinde (A. Marguerite). EMEK: (448439) Bes Parmak (M. Schell). FİTAS: (490166) Esrarengiz Adam (G. Barray). İNCİ: (48 45 95) Slyah Gül (T. Soray). KOÎîAK: (48 26 06) Suarede: Dört Teksaslı (F. Sinatra). LÂLE: (44 35 95) Siyah Gul (K. Tibet). LEVENT: (63 55 39) Siyah Gül (T. Şoray). LÜKS: (440380 DenizcUer Ge iyor (H. Koçyiğit). RÜYA: (44 84 39) Deıüzaltı (W. Lundigan). SARAY: (44 1656ı İhtirM Vâ disi (S. Boyd). SİTE: (47 77 62) Suarede: Aşk Zinciri (J. Fonda). YENİ MELEK: (44 42 89) Ask Zinciri (J. Fonda). SAN (48 67 92) DenizcUer Ge. liyor (H. Koçyiğit). YENİ ATLAS: (48 65 02) Denlzcller Geliyor (E. Bora) TAN: (48 07 40) Fantom» Goşuyor (J. Marais). YENİ AR: (49 84 72) Glzli Teşkilât (T. Adamı). YENİ MELEK: (44 42 89) Meı haba Charlie (T Curüı). GÜREL (Besilrtas): (47 03 94) 1 Kartal Yavrnsu (N. Sesigüzel), 2 Grnül Kuşu (Y. Güney). Gül (T. Soray). GÜNES (Aksaray): (216140) Kıran Kırana (E. Kolçak). KULÜP: (22 72 77) Altın Çocuk (G. Arsoy). MARMARA: (22 38 80) Suarede: Gizll Ajan (TJt.). MELEK (Eyüp): (21 58 76) 1 Denizcller Geliyor (H. Koçyiğit). 2 . Siyah Gül <T. Soray). RENK: (21 15 25) Dört Teksaslı (F. Sinatra) R.T. SAFAK (Ç. ta*): (22 25 13) DenizcUer Geliyor (E. Bora). 5İK: (22 35 42) Siyah Gül (K. Tibet). TINAZTEPE: (716518) Aşk Zinciri (J. Fonda) YENJ (Baltırlcöy): (71 88 28) 1 . Baybora'mn Oğlu (K. Tibet), 2 Altın Çocuk (G. Arsoy). YENİ: Sehzadebaşı (225892) Ask Zinciri (J. Fonda). KAD1BÖI VTLANTİK: (55 43 70) Siyah Gül (T. Soray). ÇELİKTAS (Maltepe): Karakolda Ayna Var. EFES: (363584) Berlln Cajuslar Yatağı. KADIKÖY: (36 49 24) Tatilde Ask (T. Noye). OPERA: (36 08 21) Denizcller Geliyor (H. Koçyiğit). ÖZEN: (36 99 94) Siyah Gü] (T. Soray). REKS: (360112) Paris'te Ask Başkadır. SİNEMA 63: (551084) TatUde şk. SUNAR: (360369) 1 Vatan Kurtaran Aslanın Oğlu, 2 Ölüm Gecesi. SÜREYYA: (360682) Ringo TIYATROLAR TEPEBA51 TtYATROSTJ (44 » 57) MARİUS Pazar, PazartesL ÇarsamDa. Cuma 21. Pazu 15.30 da. YENİ KOMEDt TTYATROSD (44 04 09) tSGÜZAR Cumartesl. Pazaı. Pazartea 21, Pazaı 15.30. CANA VAR SOF. RAS1 Carsamba Perşembe. Cuma 21. Cumartesl 15.30. fATÎH rİYATROSD (22 0171) NUHUN GEMİSİ Hergüo 21, Paıat 15.30 da. Pazartesi gtinlerl oyurj roktut. ÖSKÜDAR rİYATROSIJ «Aşk Zinciri» Anouilh'a rağmen, ancak yer yer, o da Vadim' in gayretı ve zevkı sayesinde bir sahne oyunu olmaktan çıkıyor. Jeneriklerde hareket unsurunun ön plânda geleceği kanısına sahip oluyorsunuz. 4 TEKSASLI "4 For Texast, İF. Oynayanlar: Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg, Ursula Andress, Charles Bronson, Victor Buono Senaryo: Teddy Sherman ve Robert Aldrich Fotoğraf: Ernest Lazslo Müzik: Nelson Riddle Yönetmen: Robert Aldrich Renkli, ATLAS ve KONAK'ta. ene bir afis filmi. Frank Sinatra ile Dean Martin'in yamnda, Anita Ekberg pek bir yenilik değil ama, Ursula Andress seyircl çekmek için yeterli. Filmi görmeden de ne denli bir hikâye oîabileceğinl kestirebiliyorsunuz. Devrilen posta arabalan. sevimli tipleriD yanında kararüık suratlı haydutlar, açık kıyafetli kadınlar, güney eyaletlerine has nehir gemileri... Ortaokul Cğrencilerinin hayal dünymnı bil» kolay etklliyemlTMtk ki* kazd4Oİ. (38 » 11, ÇATALL! KÖY Hergüo 21. Pazaı 15.30 da, Cuma eC>leri temsD yok LîiaEtımlu Telefonlar Devlet Oemlryollan Haydarpasa (36 04 75) Sirkec): (27 00 50), DenizyoUan: (49 18 90) (Tatü gunleri ,44 02 07) Sehiı Hatları: (44 42 83), Türk Hava Tolları 8Ue1 Satış: (44 47 00) (Daoışma: 44 02 96) (Hava alanı: 73 82 8 0 7 3 84 40), bkyardım Bastahansel: (49 80 00). NUmuos Bastahanesl: (36 59 00), Gureba: (21 83 00) HaseB (21 26 80) tsçl Samatya: (21 62 50) Belediye Santral: (22 45 60) Beledly« Zabıts MüdUrlügi): (22 67 74) Meteorolojl: (73 86 84). Trafik Şlkâyet: (44 10 67), tstaoCnı) ttfalyes): (21 43 M). vent. BEYOĞLU: Kinyoll, Zambak, Hayat. EMİNÖNÜ: Beşir Kemal, Kore, Çarşıkapı, Ankara, Yeni Lâleli. EYÜP: Şükran, Sağlık, ümlt, Sağlık (Alibeyköyü). FATİH: Atikali, Ulupmar, Cumhuriyet, Akın, Hayat, Fazilet. GALATA: Bülent. GAZİOSMANPAŞA: Emler. KADIKÖY: Ulutaş. Moda Cevizlik, Pelin, Suadiye, Erenköy Zlya Akkor. KASIMPAŞA: Azdm. SARTYER: Sanyer İstlkamet, Rumellhisar. 5İSLİ: Güven, Ömür, Nisantaşı. Kurtulus, Mecidiyeköy*». ÜSKÜDAR: Ömer Kenan, Çiçekçl, Kuzguncuk. ZEYTİNBURNU: Hayat. 111lı Isfanbu! Belediyesi Şehir Tiyalroları TEPEBAŞ1 TİYATROSUNDA Marcel Pagnol'un G A R i U S (Deniz Aşkı) Türkçesi: Sahneye Koyan: Asııde ZEYBEKOĞLl) Hüseyin Kemal Pazar Pazartesi Çarşamba Cuma 21, Pazar 15,30 da Matine GÜBMEN SOM/UMl) tST A N Bü L AYSü: (211917) Damgalj Adam (C. Arkın). ALEMDAR: (223683) D Kızı (T. 5or«y). BULVAS: (21 19 T») Slyah NÖBETCİ ECZANELER BAKIRKÖY: Merkez, YeaiIkBy Merkez, Aydın. BEŞİKTA5: 5U», Gül, Bogaziçl. La. tur. tSTANBUL TtYATROSü (44 22 36) MİSTEB VELİVAN Hergün 21.15 M, Çargamba 15 te matirja. Pazartesi temslJ voktuı KENT OYUNCULAR1 (44 38 631 VEH ELİNİ YENİ DÜNYA Çarşamba oario her gün 18 de. Pazartes) 18 ve 21.15 te. DORMEN TtYATROSD (44 97 36) tBUGÜN Gİ1 YA, RIN GEL» (Pazartesi cuma hariç hergece Çarş., Perş. 15 te) cuma İS ve 21.15 te Aşşşk. GEIMAB rtYArROSU (49 31 09) IKJ a ATES Hergun 21.30 Çarsamt» 18 de. Cumartes] Pazaı 16 te GÜLRİ2 SÜBÖRİ ENUIN CEZZAH rOPLULUGU IE1hamra rtTatrosuı 144 a 36) «PALTO» Çarşamba narlç. bergurj 18.15 Cuma 15 ve 18.15, Pazartesi 18.15 ve 21.15. \P OFXUOGLÜ rİYATROSD (Kücük Sanneı) Hazartesi naric hersece 21 )S te. Çarşamba Cumartes! Pazar 17 de matine (KAKTOs ÇİÇEÖt) Tel 49 5« 52 ÜLVİ ORA2 roPLULUGU (Raraca riyatroda ı 144 54 1121 tHABABAM SlNlFlı Sall haric nerguo 18 ve HJO da BülVAB rtYATKOSU 21 48 93 • 2) re 82 AZİ2 Basm a o Kenan 8üke ıKabzımal Cemtleı Pazartes) naric hergun 21.15 Çarsamba Cumartesl Pazar Ifi.ia 21.» ARENA rİYATROSb (49 84 19» Blı Küçük Aslancık Varmıs (Pazartesi hariç her gün 18 ve 21.15 te) AZAK: (Gönlll Öllrü Gazan. feı özcan) ıSulUmao Bacanak» (Pazartesi naric ner gece 11.13 Çarsamba. Cumartesl Pazar 16.15 t* matine).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle