09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJRJhFET 22 EHm 196« gAHtFE Avuslmlya'da johnson'a boya dolu balonlor alıldı U Üçlii Zirve DIS HAB ERLER MELBOURNE, (A.P. Radyolar) zak Doğu'da «Banş için» geziye çıkan ve Manilla'da «Vietnam savaşının kazanılması için» 5 devlet Başkan ve Başbakanıyla bir konferansa katılarak olan Johnson'a, Avustralya'da boya LONDRA (a.a.) (Radyolar) dolu balonlar atılmıştır. • ngiliı hükumeti taraftndan lekim ortası itibariyle naıırMelboume caddelerinden esi ile birlikte, şeffaf tavanlı bir otolanan raporda, ülkedekl işmobille geçerken boya bombardımanına tutulan Başkan Johnson'a sizlerin sayısının, sadece bir av bir zarar gelmemistir. içinde 97.027 artarak 434^29'a uAncak boya tavurmı hftdiselaştığı açıklanmıştır. «The Lonsi sırasında, Başkan Johnson'un don Times» gazetesi bn artısı» çuncu Dunyanın aslarınotomobilinin arka çamurluğuna «tehlike noktası» diye nitelemek dan Bayan Gandi, Tito ve monte edılen basamakların üze tedir. Nâsır, Doğu • Batı rekarınde duran bir gizli servis ajaÜlkedeki işsizlerin sayısı geYeni Delhi'de, hiikumet binan betinin şiddeti karşısmda nına tam isabet vukubulmuş, çen hazıran ayında, 28 mılyon önünde, yarı çıplak nfimayif y«faısanlığın dikkatini aktif bir ta memurların üstü bası boya için luk ışçi gücünün yuzde l'ine pan Naga Hindu mensoplan, Hfau rafsızlığın benimsenmesi siyasetide kalmıstır. tekabui eden 261 bıne inmıştı. distanda mukaddes öküzlerin kene çekmeye çalışmak amacıyla, Fakat o gündenberı bu rakam, Başkanın arsbaaını nsfllen taYeni Delhi'de bir araya gelmişlerürkutucü bir tempoda arta g°lsilmesini siddetle protesto etmifkip eden açık otomobilde bulumış. hukumetin, zecri ekonomık dir. Dün başlıyan Zirve Konfelerdir. Resunde, orijtnal kıyafetlenan diğer emniyet görevlilerine tedbirlere başvurduğu eylul aransımn toplanmasını gerektirede etrafa saçılan boyalar isabet riyle, yan çıplak vaziyette, protetyında da 340 bıne yukselmıçtır. cek daha ciddî bir sebep bulmak etmiştir. Yeşil boya dolu bir ba to gösterileri yapan târikat mensup Bu yukseliş, işçi ve sendıka lıgüçtür. Bir sözcü, liderlerin Vietlon Johnson'un otomobilinin ön derlerı arasındaki yaşlı nesilde lan (örülmekedir. nam dahil uluslararası siyasct camında patlamıştır. haklı olarak buyuk bir endıse sahnesinin biitün sorunlannı teyaratmıştır. 1930 yıllarında işsız ker teker inceliyeceklerini açıkKORKMAMIŞ BRAZİLİA, ( t J . Radyolar) sayısının bir aralık üç milyonu lamıştır. bulduğunu unutmıyan yaşlı kimOlaydan sonra gazeteciler Mrı. rezilya diktatörü tarafından Ancak Zirve Konferansının tekYENİ DELHt, (a.a.) selcr, Parlâmentoya doğru t^rJohnson'a boya balonlan atıldı önceki gün parlâmento'nnn lif ve teşvtkçisi Bayan Gandi airleşik Arap Cumhuriyeti Baş tiplenen caçlık yurüyüşleri» nın ğı sırada korku geçirip geçirme kapatılmasını yeni seçilen çısından bakıldığında, durum dekanı Cemal Abdülnâsır, Yuacı hatırasını da muhafaza et dığıni sormuş, Başkanın eşi şu livil Başkan Silva'nın destekleğişmektedir. Kadın Başbakan, ışgoslavya Devlet Başkanı Broı mektedırler. cevabı vermiştır: «Yok canım, diği açıklanmıştır. Silva, 15 mart başına geldiği Ocak ayındanberi Tito ve Hindistan Başbakanı BaSoruınlu bir yayın organı o • 1967 tarihinde başlıyacak olan iç ve dı.ş politikada kayda değer • hayır... 2 milyona yakın Insanın yan Gandi, dört gün sürecek olan lan cThe Fınancial Tımes» gazegörevine daha önce baslamak bir başan kazanamamış, «Nehru | gösterdikleri yakınlık karşınngörüşmelerine, dunyanın siyas! tîsi, iş.'.izlerin sayısının bu k'ş da bu bir knm zerresi kabrj» nun kızı» olmaktan öteye gide • istemediğini söylemiştir. Aneak durumunu gözden geçirerek bas485 bine ve 196768 kışında da memiştir. Dunyanın demokrasi ile I Branco, Meelisi kapatırken yaBalon hâdisesi dı^ında Mellamışlardır. 630 bıne yükseleceğini tahmın yönetilcn en kalabalık ülkesinde I bourn'lular, büyük toplnlnklar yınladıgı bildiride, «Silva'nın etmek*edir. Curnhurbaşkanı Tito, Yeni Delgenel seçimlere sadece üç ay kal ' halinde Başkanı, her geçtiğl yer 1967 mart'mdan itibaren şimdiki hiye geldiği zaman, dunyanın sımıştır. Hindistana gelince: Neh I de en hararetli bir tarzda karş»Devlet Başkanma halef seçilmeyasi durumundan endişe ile söz ru'nun ölümünden sonra bloksuz I lamış, alkıj tntmuştur. sinin resmen onaylanması somederek, 3 üncü dünya savaşından filkeler alemdarlğı ve milletlernu, Senatoya henüı tesbit edilda korkunç bir «sonuca doğru bir Daha önce Canberra'da Johnarası politika hayatındaki eski ö I (on Avusturalya Başbakanı H«meyen bir tarihte getirilecektir» gidiş var» demistir. nemini yavaş yavaş yitinniştir. | rold tarafından parlâmento bidemekte dir. Hindistan Cumhurbaşkanı Dok O kadar ki, Güvenlik Konseyinin . nasının merdivenierinde karşıtor Sarvapalli Radhakrişnan, «Yn Branco, parlâmentoyu belirsiz Ortadoğu ve Güney Asya bölgesi I lanmış, binanın önünd» toplanan nan trajedilerinde, felâketleri ön bir süre için kapatma kararını, geçici üyeliği adaykğında, bir | kalabahktan yükselen alkış «eı ceden gören, (akat önleme gücü beşı muhalif olmak üzere cüce Suriye, dev Hindistana rane sahip olmıyan korolara benlerıne zaman zaman yuhalar da Dliml tevkifinde 6 kişınin milletvekılhklerini kalkip çıkmak cesaretini gösterebilzer bir durumdayız» demistir. karışmıştı. Toplulukta «Go dırması yüzünden yasama orgamiştir. home yankee» yazılı pankartlar Cumhurbaşkanı Nâsır ise, b> nı ile arasmdk patlak veren anHele Bayan Gandi devri Hindistaşıyan gençler, aleyhte numasanlığın karşılaştığı en büyük teh laşmazlığın uzlaşmayla sonuçtanı, Kızıl Çin tehditleri, tatlık I yışı yapıyorlardı. likenın, az gelişmişlik ve dünya ve kalkmmanın dış finansmanının | landırılamıyacağını anlaması ümılletlerınin hayat seviyeleri aratemini güçlükleri dolayısiyle soszerine almıştır. Castelo Branco sındaki gıttıkçe genisliyen uçuyalizm ve bağlantısızlık yolundan hükumeti, yasama gorevini, parrumdan doğduğunu belirtmiştir. büsbütün ayrılmış, yüzünü BatıNâsıra gore, «Bu uçurumun ya lâmentonun müdahalesi olmakya, özellikle gıda ve silâh ambasızın bir ay süre ıle kararnamerattığı şartlar, nükleer silâhlarn, para babası Amerikaya çelerle yurutecektir. dan daha patlayıcıdır.» virmistir. Bayan Gandi'nin, müPARİS, (aa. Radyolar) yonlarca Hintliyi açLıktan kıvraP as'h solcu muhalefet lideri Ben Barka'nın Paris'ten kaçınlışuınarak ölmekten kurtarabilmek I SAYGON, (a a • AP) • da baş rolü oynayanlardan Fas Emniyet Müdürü Yarbay lçin Beyaz Sarayınkinden başka I aygon'daki AoiMİkan Komn çalacak biç bir kapısı olmadığı . Dlimi'nin tevkiiinin, olaya bir açıklık tutamıyacağı anlaşılmaktatanlığ'mn buçün yayınladıgı Hergun diinden ilerde... mcı bir gerçektir. Sıhbatli bir ik I dır. < istatıstiklere göre, geçtiğıtisadiyata sahip olmadan millî, I Gerçekten de, bu konuda fıkri şerefli ve haysiyetli bir dış poli I miz 15 Ekim'de, \ letnamdakf sorulan hukukçular, yarbayhğa tika izlemenin imkânsızlığına di • Amerikan askerlerinin »ayısı yeni terfi ettirilen Ulusal Güvenğer bir örnek .. I 331.000'dir. lik Teşkilâtı Müdür Yardrmcısı «özgür Dünya Knvvetleri» Dlimi'nin temyize başvurma duÖzetlemeye çalıştığımız gelişme I rumu belli olmadan, ne Fransız po lerin ve Bayan Gandi'nin bir ül • Guney Kore, Avustralya ve Yelisi, ne de adaletince sorguya çekikenin dünyadaki yerini tâyindc I ni Zelândi, mevcudu ıle 5C.C00'e yuk3<;lmiş, Duna karşılık «l)üşA BEKN Uluslararası biiyuk lemiyeceğini belirtmektedirler. şaşmaz bir kriter olan Vietnam ' bir şöhrete sahip olan sopranomuı Bazı kımselerin Fas yönetimınd» sorununda zaman zaman gömül ı man suvveMrr» (\ıetkong ve Leylâ Gencer, yeni bir başarı sağönem sırasına gore üçüncü şahıs» düğü hesaplı sessizliğin Nâsır ve I Kuzey Vi'tıam) mevcudu avnı tarıhte 281.U00o ıi'am.st • Bu lamıştır. İtalyan operaları festivaolarak nıtelediği Dlimi, Paris'e gel Tilo gibi itd tecrübeli kurdun gölinde iki gece «Norma» operasında diğinde, Fransa ile Fas arasında ziinden kaçması beklenemezdi. " rakam 8 ekım'dekınden . 0d° far Norma rolünü oynayan büyük savarılrmş hukukî anlaşmalar dola Kadın Başbakanın Dışişieriyle gö . ladır. natçımıza dinleyicller hayranlıkyısiyle Fransız mahkemelermc» revli Devlet Bakanını Tito ve Nâ I Amerikalı ilgıliler. 15 Elimde lannı belirtmişler ve kendisini dadeğıl, ancak bir Fas mahkemesinsır'uı ayaklanna kadar göndere I •ona eren yedi gün zarfında çar kikalarca alkışlamışlardır. ce yargılanabileceğini söylemiştir. rek Zirve Konferansı konusunda | pışmalarda 74 Amerikalnıııı ril0 PARİS Habeşıstan ImparaBu görüş, Fransız hukukçularındüriiidüîu'iü. 433 Amerikalınııı hiç de isteksiz olmadıfhnı teyid toru Haıleselasiye, Başkan de Gaca tartışma konusu edilmektedir. lüzumunu duyması, Belgrad ve | da yaralandığin biidırmislerdir. ulle'le göriişmeler yapmak üzere Fakat mahkemeler bu konuda bir Ayrıca iki Amerikalı kaybolmuş Kahirede nyanan şüphe ve tered perşembe günü Cenevre'den burakarara vanncaya kadar aradan ay veya esir edilmistir. Daha evdütlerin delilidir. ya gelmıştır. tki Devlet Başkanınm lar geçeceğe benzemektedir. Franvelki hafta içinde 91 Amerikalı Kısacası Bayan Gandi, üçlfi top özellikle Fransız Somalı'si konusu sızların, öteden beri Fas Içişleri Ba öldürülmüş, 604 Amerikalı yaralantının gerek şahsına, gerekse kanı General Muhammed L'fkir'in lanmış, 17 Amerikalı da kaybol üzerinde duracakları tahmin edılnluslararası siyaset alanında vamektedir. sağ kolu telâkki ettikleri yarbay muş veya esir eriilmişti. tanına faydalar sashyacağı fimiDlimi, bu sure içinde Ben Barka • ROMA Başbakan Aldo Modindedir. Ancak gül bahçesi saGuney Vietnam makamları, olayı ile ilgili olarak Fransız pollro Hükumetinin Komünist Çiniıı nıldığı kadar dikensiz değildir. aynı devre içinde 189 Guney Vısince sorguya çekilemiyecektir. B. M. üyeliğine kabulünü öngoren Zirve Konferansının Vietnam soetnamlı askerın ölduruldüğünu, Dlimi'nin Paris'e gehşınin, «ımdış siyaseti Mebusan Meclisi tararununda Washington"u takbihte 504 askerın yaralandığını ve 85 diye kadarki tek sonucu, bugün fıııdan tasvip edilmistir. asırüığa kaçması, biçare Bayan I askerın de kaybolduğunu açıkla ya da birkaç gün içinde kararın • ATİNA Yugoslav BaşbakaGandi "yi evdeki bulgurdan da e I mışlardır. Bir evvelki hafta zar ilân edıleceği Ben Barka dâvasını Peter Stambolıc ile Yunan riaşdebilir. Çünkü Amerikan Konçre . fında Güney Vıetramlılaı 160 nm 38 duruşmasını hiçe indirmek bakanı Stefano Stafonopulos, dün si, Yeni Delhi'nin dış politikasın I olu, 425 jaralı vermışlerdi, ayrı olmuştur. samımi bır dostluk havası içinde dan hâlâ tam mânasiyle hoşnut ' ca 21 asker kaybolmuştu. VE FRANSIZ BASIN1 başlıyan müzakerelerde Balkanlardeğildir ve Başkan Johnson için Bu sayılara, bu hafta içinde Öte yandan «ParisPress» gazeta da genel durumu gözden geçirmiş Hindistam «Banş irin gıda» proeMekong Deltasındakı çarpışmasi, bugünkü yazısında, «Ben Barka lerdır. ramının kapsamına sokması pek larda verılen kayıplar dahıl edıl sorununda başlanılan yere döııül• CENEVRE Türkiye, Kıbns kolay olmamaktadır. Ama her üç • memıstır. Güney Vıetnamlıların \e tsrael de dahil olraak üzere 1 0 du» demekte ve şöyle devam etülke de daha önce Amerikanın I bu savaşta hayh ağır zavıat ver mektedır: ülkelik bir danışma grupu 2429 Kuzey Vietnam bombardunanını ' dıkleri bildırilmektedir. «Fakat Ben Barka dâvasının ken ekim tarihleri arasında toplanadurdurmasını istemiş bulunmak I disi sona ermiştir. Bu dâva, bu si Guney Vıetnamlılar, bir hafta cak ufak sanayi dallarını geliştirtaciırlar. I içinde 1248 dusman asker: ölduryası cınayet dosyasının, nazari ba mek amaciyle sınai kumelcme iraTito. Nâsır, Bayan Gandi buluş kımdan durumu aydınlatmak ısteduklerını ve 778 esir aldıklarını kânlarının değişik formlarnu inceması, Kremlindeki komünist zir I ıleri surmuşlerdır. yen Dlimi'nin âni gelişiyle tamaleyeceklerdir. ve toolantısı ile Johnson'ın da ka I men karalanan en açık sayfalanytılacajı Manilla konfpransı arası dı. na sıkışmıştır. Her üç yükseh I «Bu, bu yeni dönemin ilk para' kademeli toplantı arasında" doğ I doksudur. Her şeyi bilen ve nazari na sıkısmıştır. Her üç yüksek bakımdan her şeyi söylemek için tur. Fakat Moskovada calısma!* I gelen adam, sükuta mahkum edilnna devam eden Doçulu. Manil I mistir » lada toplanacak Batılı liderlerin Yeni Delhi'den vükselecek sesten I kulak kabartıp etkilenecekleri | şüphesizdir. Kayhan SAĞLAMER I Ingilfere'de işsiz sayısı bir ayda 97 bin arttı DI$ HABERLER SERVİSt VtENTtAN Hâlen Parlste bnlunan Başbakan Prens Snvannı Fuma'nın yönetiminden memnoB olmayan sağcı labaylarm, Vlenttaa sehrinl nçaklarU bombaladıklan öğrenilmiştir. Darbeyi hazırlayan Hava Kur» vetleri Kumandanı Tao Ma ile Al< bay Nufe, Suvanna Fuma'ya bagll Kuvvet Komutanlannı tevldf cttirmişlerdir. Baskent Vientian'ul bombardımanı sırasında 20 ölfl ya rah olduğu sanılmaktadır. Hemen Laos'a döneceğini söyleyen ve Birleşmiş Milletlerden dönüşte Paris'e gelnüş olan, tarafsıa Başbakan Suvanna Fuma, General Tao'nun Savannaket'ten ayrudığl ve Vientian'ı bombardıman ettirdi ği hakkındaki haberler üzerine, kendisinin bir şeyden haberdar olmadığını söylemis, fakat, «bir hiikumet darbcsine teşebbüs edilma si pek mümkündür» demistir. B'.şbakan Vienüan şehrinin değil, Şinaymo karargâhınm bombalanmi| olmasının daha ziyade muhtemeJ olduğu üzerinde durmujtur. Hâlen Laos'ta durum son derec* karışıktır ve ihtilâlin sonucu b«U li clpöîlrlir l. Başkanı, Meclisi kapatan ılüıliiliirc itiraz pfmivnr Brezilya karıştı 3 tarafsız Sayın Doktor ve Eczacılara neosynalar*25cream d e sonra B B Vietnam ve rakamlar Fransız Adliyesi Faslı yarbay Dlimiyi sorguya çekemiyor Kısaca synaıarıocream synalar25cream sy nalar10solution anapolon (^SYNTEX CORPORATİON'ın Yeni müstahzarları piyasaya arz edilmistir. Türkiy« MumesstTl! ilka İISç Ticaret Ltd. ŞtU Imalât v* Satısı : ILAC FABRIKASI S 3! Erhard'ın koalisyon kabinesi sallanıyor NUKLEER' SILÂHS1ZU.KMA NEW YORK (a.a.) * yi haber alan bir kayniktan oğrenıldığme gore. nuk leer sılâhların yayıîmasını önliyecek bir anlaşma aktedıle bıimesı ıçın, Anıerıka ıle Sovyet Rusya arasındakı muzakereler, Amerikanın sılâhsızlanma ve silâhların kontrolu ajaribinın direktorü Wıllıara Foster ıle bu yıl Cenevre sılâhsızlanma konferansında Sovy«t heyetme baskanlık etmış olan A. Rosın arasında bazan VVsshıngton, bazan New York'ta cereyan etmekte dır. Rusk Grotmko muzakereleri sırasında baslamış nlan bu gjruş.melere Sovyetlerın Washıngton Buyukelçısı Anatol Dobr:nın de katılmaktadır. I JOB TRAŞ BIÇAKLARI ve ikramiyeli ORHAN BORAN 6İ/IEN MZAN/YOR ZEYTİNYAO FİYATLAKI PARtS 1 kasım 1%6 dan itibaT ren Ortak Pazar zeytınyağı ıth^ âtında iç fiatla dış fıat faıkını >2iuerici, koruyucu bir si?tem uyçuiamağa bashyacaktır. Ortak Pazar içmde zeytınyağmm îretıcıden alınıs fıatı 100 kilo için 115. dotâr olaıak tesbıt edilrnıştir. DUESSELDORF (a^.) aşbakan Yardımcısı Erıch Mende, «Bütçe konnsundaki anlaşmazhklar yüzünden Lndvig Erhard'ın knrduğa koalisyon kabinesinin düsmesi mümkündür» demistir. Koslısyondn genç ortağı Hur D"mokratların lideri olan Dr. Mende, Der Mıttag gazetesme verdıgı bır mulâkatta, Hıristiyan Demokratlarm, 9 mılyar lira tu^rındaki bütçe açığını, vergileI arttırarak kapatmak yoluna ,'itnreleri halinde, partisinin koılisyondan aynlacağını bildirnıstır. Hür Demokratlar, verçilerln srttırılmasına karsıdır. Koalis • yondakl güçlü ortaklan Hıristiyan Demokratlar ise, baska çare kalmasa, bn yola gidileceğinl bildirmislerdir, Dr. Mende, «açığı kapatmak için basvnrnlacak yolların en kolayı, vergileri arttırmaktır, böyle bir şey yapılırsa, hükflmetle işbirliğinden T»«geçeriz» demistir. Bır gün önce Senato Mally* Komisyonu, bütç«s tasarısında kısıntı yapılmasını ve aigara ve içkiler üzerine konan vergilerin arttırılmasını öngörmüştü. B Fevkalâde ekonomik • odun ve kömurOn kiri yok • su tazyikindeki değişiklikler çalısmasına tesir etme» • ARÇELİK kalitesi«ve garantUİ DEVAMLI BOL SICAK SU OTOMATİK .TERMOSİFONLARI GeneV'Satıcıtart? BEKO TİCARET A. Ş.Ttstiklâl Cad. ? 349,'Beyoğlu~lst.T Tel.:*49 00 39 BURLA BİRAÜERLER ve Ssı.: Hezaren Cad. 6163, Karakövlst.. Tel.: 44 47 20 BERNA ve İLHAN HAKMAN kızları AYŞE BÂNU'nun doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler. 18 10 1966 Hacettepe Hst. irçelike gösterilen güven »ise de güven verecektir İlâncılık: 6055/12371 Cumhurıvçt 12377 Yeni Ajans: 8331/1237S * t
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle