18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 22 Ekim 1966 SAHİFE BEŞ LİSE ÖĞRENCİSİ GENC KIZ Artist Fatma Girik mahkfim oldu Enliyetsiz araba kullanırken yakalanan filim yıldıa Fataa Girik, dün mahkem* tarafından 250 llra para ceıasuıa maKkum edilmiftir. 10. Sulh Ceza Mshkemesfaıd» yrgılanan Fatma Girik'*, mahku miyet kararmdan önce naalhat eden hâkim, «Ehliyetels olarak otomobll knllandıgmn «â bit görülmü;tiir. Flltm ieabı da olsa bn size ehliyetsis araba knl lanmak hakkmı vermeı. Üçfinefl defa gellnenb o saman bapls cezasmı hak edeTsinl» d*mistir. Daha önce d«, ehliyetsiz arab* kul lanmak tuçundan AtOrfl mahke meye verilen Fatma Glrfk, 100 lira para ceıasma mahkum olmus ve bu eezan bllahare taoil edilmisti. Dünkü duru»mada •avunma tanıjı olarak dinlenen rejuör Ümit Utku Ise, yıldınn filim lcabı •raba kullandığını, çekllen teh oeleri mahkemeya gösterebileceklerini »öylemijse da, bu ifade yıldızm mahkumlyetten kur tulmasma tesir etraenıjftir. lYılmazÇETİNERİ SEVGİLİLER EMNİYETTE SEVGIL1SINE KAVUSMAK •• zledigt «evgllisine kavvf Q mak isteyen H.ö. adında hir lise öğrenclsi, îzmirden tstanbnla kaçraıstır. Aneak sevgilllerin bnlnsmalsnndan tonra çıktıklan şehir Kezisl polislerin baskınt lle yanda kalmış ve H.Ö., îımlre gSnderilmek üzero nesaret altına »hnmıstır. H.ö."nün kaçman Oscrtn* allesi, polise, kızlarınm yaşının kfiçflk olması •ebebiyla bnlannp tzmire g&nderilmecinl istemistir. Polisln mnh»fazs sltına aldığı lise figrenelsi, Rafeti sevdlginl ve onnnla evleneceğini sSTİemiıtir. Fskat yaşı kflçflk oldnfn Içln nezaret altına alınan ogrencl, «Sevdiğim insanls bir «aat bile beraber olamadtn yakalandım, çok flzgünün» demektedlr. H.ö.'ytt ailesinin yanında alıkoydnfn Iddia olnnan *o tÇAN İZMİR'DEN İSTANBUVA KAÇTI f8r Rafet Ite, «Onunla Oç «y önce tamsmıştık. Birbirimizi levdik. Sonra H.ö. Izmire gittl. îki gün önce bir mektup aldım. Istanbula geleceJinl ve kendlsini karşılamamı istiyordu. Arabamla karaıladım. Birer çay içmek için Kumkapı'ya gittık, fakat yakalandık» demistfr. Polis, Ra" fet için de, küçük yasts kıx •Iıkoym» mçnndao kojnstnrma açmıstır. Türkiye'de ilk defa bir işçi tem8İlcisi Yönetim Kurıdunda Türkiyede ilk def» bir devlet teşekkfilünün yönetim knrnInna bir İşçi temsilcisi gireoektlr. 440 layılı Ksnnn hükümleri gereğince düzenle* nen tflzüğün 9 Ağnstosta yfirürlüge girmesiyle tktissdi Devlet Teşekküllerinin yönetim karnllarına bir işci ttyenin alınması gerekmektedir. Denizcilik Bankası da bu tflzflğe oygan olarak bünyesinde bulunan sendikalardan en çok üyesi olan kurolnşnn temsilcisini Töoetim Knmlnna alacaktır. Tuna boyuna doğru Trençin kaled bir kartal yuvan gibi ısrp karaUrm arasında knmlmustur. fimdfiz ovalardan geçerek, PraJ dan Tuna boyuna doğru iniyorduk.. A«falt yollann lki tarafında kurulan modem köylır, bl z* Avrupanın cn medenl toprakian üzerind* bulundugumuzu h»ürlabyordu. Trençin .. Mefhur Trençin kalesi... Kulaklarım Prağdan beri duydağum hikâyelerle dolnydu... Tüık Aluncılarımn, Tuna'dan atlayrp «u diiz ovalarda yaşayan, mavl gözlu, sarı saçlı, guzel vücutlu Sloven kn larını kaçırma, onlan âjık olma hlkâyeleriyle!.. Aşağı yukan 20 metr» genifUğindeki beton köpruyü geçfrkMi, karşıdaki tepenin üzerinde yükjeldiğini görüyorduk tarihl Trençin kalesinin... Aradan tam 5 asır geçmesine rağmen, »apasağlamdı har D TARiHî TRENÇİN KALESi S ASR RAĞMEN HALA SAPASAĞLAM Onlan bana iada edin n« isterMniz vereyim size... Derebeyi; Olmaz diy* cevap verdi... Türk beyi Ömerin bütün lsrarlarma vu bir servet vermeyi kabnl etmesine rağmen inadından dönmeyen Stefan Zapolski nihayet baklayi ağzmdan çıkanp jn i»tekte bulundu: Param, altmım çok... Ama kaletnde bir damla su yok. Şu yüksek kaya üstündeki jahln yuvssı kal'eme su getirebilirsen» anneni ve nişanlını sana veririm!... Türk bcyi Ömer, biraz düşündükten sonra, Prensin teklifini kabul etti. Ve derhal memleketine dönüp, yanına 300 insan ile kuyu açacak âletler aldı. O zamanlar Utanbulda en iyi kuyu açan uzmanlar vardı .. Ömer'in arkadaşlan Trençin kalesinin avlusunu kazmaya ba^ladıkları zaman pek çolc güçlüklerle karşılaştılar. Toprak değil, kaya idi her taraf... Ne burgü, ne kazma Işliyordu... Onlar in •an üstü gayretle çahşırken Fatnı» hapis olduğu kulenin, avluya bakan ufak penceresinden sevgilisini «eyrediyor, sabır içinde kuyunun bitmesini bekliyordu... 300 kişinin çalışması iki yıl cfirdü, bu arada sıhhati bozulan 100120 i n » a gıdasızlıktan, havanzlık * tan aidü. Omer de gOçîfl, kuvveOi olmasına rağmen bir hayli yıpran mıştı. Nihayet 96 metr* derinlikta ra bulunduğu zaman ömer, Derebayine giderek kızı, Fatmayı venne«ini istedi... Stefan Zapolski meramuıa nail olmuj, suya kavusmujtu. Hemen: Verdiğim sözde duruyorum. Al kızı dlyerek Fatmayı tesllm edet ken, Ömer ona snnlan söyledi: Arazin senin kalbin kadar sert ti. Ama ben yine de kuyuyu açıp sana su getirdim... Şimdi artık suyun var, fakat msaniyethı yok derebeyl!» dır!. Ve oraya gayet şık bir restoran yapılmifltır ki, «dı da «FATMA»dır... abriela ve arkadafı Martin Hell bunlan anlatırken biz uzaklara, çok uzaklara bir seyahat yaprnış gibiydik... Genç kız da kımbilir kaçıncı defa anlattığı hikâyeyi bizzat kendısi yaşıyormu? gibi duygulanıyor... Ve belki da lstanbulu, Türkleri bunun için seviyor, merak ediyordu... Daha önce, gördüğü Türk Nâzım Hikmetti . Ona da Trençin kalesinde Ötner ıle Fatmanın hikâyesini anlatmıştı Simdi de ben ve arkadaşıma.. Bır ara dayanamadım, gülerek; SEZONTJN tLK HARİKA M Ü Z A Y E D E S t 23 Eldm 966 PAZAR günü saat 10 da HARBÎYE Cranhnriyet Cad. 289 No. lu Elirak Ap. D«lr» No. T (Orduerl Karfiıi) B«xı nadir parçalınn tafsilâtı: Slmdly» kftdar emsaline tesaduf «illmemij Viyana malı Epok Bldermayer llmon ağacı II parçadan ibaret YEMEK ODASI takımı. Epok Louli XV lake harika YATAK ODASI takımı. Epok Loula XV Bombe Markö. teri Komod. Sevr motifli tekmıll markoteri fşlemeli SEKRETER. Bombı camh Pari» mahMarkoteri SALON VITHINI. Harfika Markoteri Salon Oyun masaları, Meapl Ingiliı SALON takimı. Krapo harika Konser PÎYANOSU. Saks taat ve Samdan, krup heykeller. Viyena Duvar tabasIan, Sevr vazolar, Kapodlmont» Vazo. Mayaen tabak takımı, Delf Duvar tabakları vs. vs. Jmsalslz 58. M. İJ kollu Mortl Krirtal rauhte?em AVİZELER. Düny«e» tanınıms Katalog» Bronz •• Mermer HEYKEL kolekdyonu. Epok Vlktoryen. Kok, FraJ., Ruı GümOı tfjm koleksiyonu. Blcal, Tebrlz. Buhara V». Vs. Kruazont Vazo T» Duvar tabakları, Cinorl Vazolar, Türkiyede llk defa olarak östlerl tekmlli altın. yaldız v« el lle lsleme 24 klflllk Su takımı, Bohem renkll garap takımı, Oall* vazolar Vs. Vs. Amertkan Buı dolap v« Çamasır maklnaları. Elefc. Süpürg». Rady* Vi. Vs. PORTAKAL Tel: 48 lg 78 ÖSncıhk: 6577 123S3 Polis Müfettişinin eşinin saati çalındı Geçen Sah günü Italyadan îehrimize gelen îtalyan Polis Müfettişi General Umberto Man tineo'nun eşine ait kıymetli bir saatın kaldıklan otelden çalındığı iddia edılmektedir. Olay dun, Generahn şehrimizden ayrılması sırasmda meydana çıkmıs fakat Polis Mufettisi hiçbır resml znakama başvurma mıştır. G yanan Turküler bu güne kadar gel misti..: Çek folklorunda Türkler, Türk erkekleri fevkalâde fedakâr, nışan lılannı, kanlarını, annelerini çok seven, onlara kıymetli hediyeler veren, rahat yaşama imkân Ian sağ layan insanlar olarak tanıtılıyordu. «Türkün nişanlısı ölürse çok ağlar .. Kendisınin de kalbi patlar» EOZÜ Çek Türküleıinde vardı... Profesör Blaşkoviç'in bilimsei •raştırmalarında bütün bunlar detaylanyla inceleniyor ve pek hof hikâyelere rastlanıyordu. Barış içinde geçen 130 yılda, bir imparatorluktan, diğer imparatorluğa mülteciler, tutsaklar, tüccarlar iş ve şans arayanlar gidip gelmişti. Bunlar arasında Slovakyaya gelin bulmaya gelen Osmanlılar'.a, karşı tarafa koca aramaya giden Hırıstiyan kızları pek çoktu. Ev'enıp Istanbula giden bu kızlar umu mıyetle mutlu bir hayata kavuşmuşlar ve artık memleketlerina dönmek istememişlerdi... Bunların çocukları da Turk olmuştu tabü. Ve belki de bu yüzden Çeklerd» bugün bile şu söz hâlâ kullanıhyordu: Leğsi Turek od joturcenca.> Asıl Türk, sonradan olandaa daha iyidir.» EKI1VI22 RECEP 8 a U V. E. c O c 5 13111.18 » 1 6.17' 11.5S 14.57117.19118 501 4.40 112.56< 6 38! 9 36 12 00 ^ BU bu sene 5. sınıfı bitirmi? Sğrencilerlı. Bafb bulunduğumuz ortaokul sadece erkek öğrencileri kabul ediyor. Bu durumda agzımız açık hayretler içinde kaidık. Durumumuzu anlatmak için gittiğimis Orta öğretim Müdürü ve Vali tara < fından alenen kovulduk. Herkesten aldığımız cevap «BağU olduğunuz ortaokul almıyorsa ganat okuluna vrrin» oluyor. Sanat Okulu da bizi tenezzülen alacak. «Onlar için bir sube açabilirim» diyor. Bizim sanata istidadunız yoksa ve yüksek ) tahsil yapmak istiyorsak ne yapacağız? Bizim suçumuz kız > olmak mı? Neden kimse bizimle Ugilenmiyor? Bizi cahil mi bırakmak istiyorlar. «Atatürk izindeyiz» demek bu mudur? Atatürkun beykeUlerini dikmek Atatürkün izinde yürümek demek değildir. Çünkü Atstürk «Beaim heykeliml dikip yüzüme bakın» demedi. «Hayatta en hakiki mürşlt Uimdir» ' dedi. Bize şimdiye kadar öğretmenimiz okuma sevgisini aşıladı. Bu küçük yaşta evde oturup ev kadını olmak istemiyoruz. Biz Atatürkün gençlere emanet ettiği bn yurdu uyandırmak, yükseltmek, böylece göğsümüzü gere gere «Atam izindeyiz» demek istiyoruz. Ibrahim Alâettin Gövsa, Kara Ahmet Pa«a ve Çapa Ilkokulu kızları adına: HANDAN YORULMAZ Yamaçlanna kurulan kasaba «•manla gelişmiş, bugünkü mâmur halini almıştı. Çarşısının içinden ga çen dar yoldan çıkılıyordu Trençin kalesine .. Karşıdan gelecek ikincl bir vâsıtanın inişine imkân olmayan «Arnavut kaldırunı» sanki aar larca hiç değişmemi} gibiydi... Içerisi tâmir edılen kaleyi, oturma odalarını, yatak odalarını ve g* nis salonlannı teker teker gezdlk. Trençin kalesindeki a;k hikâyesini dinleyip, meshur «Ask kuyusu>nn görduk... Hem de biz* bunlan; asırlaroa Snce yeniçerilerin aş.ık oldugu Slo ven kızlannın bir efi, Gabricla Andrasakova isminde nnfin, mavi gozlu, mevzun vücutlu mihmaa dar kız anlattı... Liseyi bitiren genç kız, TranetDden dısanya gitmek istememif •• burada çahşmaya başlamıjtı... Gab riela tarihî eserlere pek merakhy dı. Bu yüzden Istanbulu görmek ij tiyon «Bir imkân buluraam mutlaka giderim» diyordu... Şimdi Fatmayı siz yasıyor&unuz galıba burada dedım.. Gabriela neşeli bir kahkaha atb ve: Evet dedi... Onu ya»ıyorum... Ama sarışın Fatma!. ürklerle, Slovakların müşterek hâtıraları hep böyle kız alıp verme hikâyeleriyle doluydu .. O zaman soylenen ve o'avlara da T YARIN NESİLLER GEÇMİŞ AMA HÂTIRALAR YAŞIYOR IS Millî Eğitim Bakammn nazarı dikkatine ı | | Okumak istiyorum Okumak Millî Savunma ben!... Bakanlığının nazarı dikkatbıe MilU Mücadelemize sahne olmuş başlıca bına, karargâh, tepe ve bu zaferlerl yaratan ordu, kolordu, tümen kumanclarılariyle, üstün yararlıkları görülen kahramanlarımızıri bir arada resimlerini, Milll Savunma ve Mılll Eğıtim Bakanlıklannca düzenlenecek bir dergide yayınlanması, milll tarihimiz İçin çok vararlı olacaktır. Millî tarihlmlzden uzakJaştıkça bir çok hâtıralar da kaybolmaktadır. Evet. bir çok öğrencilerimiz, Milli Mücadelemızin kumandarüannı tanımamaktadır. Millî Mücadelemize ait bir çok yayınlar vardır. Bunlar hep eksik ve dağınıktır. Yukarıda ana hatlarını vermiş olduğum dergi, yetkıli bir kurulca «Milll Mücadele Dergisı» olarak yayınlanmasını Milli Sa\unma ve Milli Eğitim Bakanlığından nca ederim. Naü l'ÇAR Beş ki'ilık bir aile düşün ki kırada oturuyorlar. Sağ ayağı askerlıkte kınlan bu durumda maaş dabi alamıyan, üstelık de hıçbir ış yapamıyan bır baba .. Dı^er tarafta hayatta hep mücadele etmış bır anne... Ve uç masum yavru.. Usteiık hiç sınıfta da ka'marmslar. İnadına okuyorlar. İlkokulun 4 üncü sınıfına gıden bır kız çocuk, orta bire gıden çılekeş bir yavru Nıhavet ben... Lise bıre gıden ben... Bır aıle dusunun ki, çocuklarmı okutmak ıstıyor. Çocukları anne ve babasiyle hemfikır Fakat maddı durum koşullar velhasıl her şey bu fıkre karşı geliyor. Çımdıye kadar yazın çalışıp kı«ın okudum Mücadele ettim. Fakat artık mücadele edecek guç kalmadı bende Bu yaz para olmadığı ıçm vatılı okulların imtihanlanna gıdemedım. Çünkü ortada ev kirası, odun. kömür, su parası ve okumak istiyen ben vardım Meydanda hep ben mücadele edıyordum. Fakat artık yokum, bittim... Yoku var edecek bir kimse yok mu? Babam okuldan avrılmamı istiyor. 8 senelik emeğimin bosa gitme*ini istivor Çünkü başka çaremiz yok. Bu olayların önüne eeçecek birisı yok mu? Dilenmekten, merhamet dilenmekten utanıvorum Bunun içindlr kl. adresimi elzlivorum. Başka çarem de yok. Hakkımda bilgi sahibi olmak lstiyenler ve konuvla ilgilenen ler adresimi CUMHURtYET gazetesinden ögrenebiiecekler Yazıvı okuyanlann dost. akraba ve arkada^larına bsh'etmplerini insanivet namına rica edıvorum. Okumak. çok okumak istiyorum .. (î<nm ve adres h'zde maMu7dur) Emeklilerin derdi... Personel Kanunu vapılır Maaşlara Zam Kanunu hazırlanır ve bu vesilelerle Sayın Milletvekillerimiz ve Sayın Senatörlerimiz memurlarımızın geçim sıkıntılannı dile getirirler, gazetelenmiz yana yakıla vazarlar da, büyük bir kısmı vokluk için de çırpınan emekli, dul re yetimlerın acıklı durumlanna hiç dokunmazlar. Gençliğini ve Enerjisinl Devlet hizmetinde harcıyan. az maas h çok nüfuslu. başını sokacak kulübeciği, dikili bir tek ağacı bulunmayan emeklinın almakda olduğu maaşının kuru ekmekleri ne kâfi gelmediğini, <ıkıntı ve imkânsızhkdan ;eşitlı hastalıklara düçar olup ilümii tercih eden ve fakat öliimün dahı tenez zul etmedığı emeklinın iniltisini, ne duyan ne i e gören var. Sâdık Tt'RAN Emekli Yetistirme Yurtlarına öğret = men, Mudur Muavıiı ve Mudur s ]en tâyınde Millî Egitım Bak&n Ş lığınca Korumaya Muhtaç Ço ^ cuklara en ıyı, faydalı olacak ele ^ manın tâvınınde, açık olan kad ro ilân edilır. Istekli olan ojret menler arasında aranan şartlara gore, puan durumu yüksek olan ^ seçilerek tâyin edilir. (Bu husus, Ş Milli Eğitim Bakanhgınm 1966 E Mart ve 1966 Haziran aylannda S çıkan tamimlerde ıle açıklan E maktadır.) E Durum böyle ıken Bolu Millî Eğitim Müdürlüğü, Düzce Yetiş = tirme Yurdunda, 1966 Temmuz E ayında açılan bir öğretmenlıği ^ ilân ettiği hâlde. 1966 Ağustos = ayında aynı Yurtta, Yetışt'rme Ş Yurdu Müdürlüğünü ilân etme den tâyıninı yapmıştır. ZZ Bu müessesede öŞretmenlık ö E nemli de, Müdürlük ögretmenlik Ş ten önemlı değil mi? öğretmen Ş tâyinlerinde tamiml<în uygula. Müdürlüğe gelince kimseye du E yurmadan, hissl nareket ederek E hemen tâyini yap. Vilâyetın en Ş büyük egiticisi, bu kadar basıt S leşerek kendi üst ve âmirlerıne böyle bir usulsüz tâyini nasıl o E naylatabıldi? Bu Yurttaki Ko E rumaya Muhtaç Çocuklara, Mıl Ş li Eğitim Bakanlığının verdiği = önemi, ne çabuk unutarak emir ~* lere uymadı? E Bılmem Sayın Milll Eğitim Ba E kanı bu duruma ne buyururlar? E Imza Mahfuz = arp kayalıklann üzerind» kuru lu, bir kartal yuvasını andıran Trençin kalesinden vaktiyIe doğrudan doğruya aşağıya, etek lerinden akıp geçen Mora nehrine inilirmis .. Şimdi ise bu İmkân yok tu... Asma köprüler. gizli inc« yol lar kalkmıştı artık... Kalenin avlusundaki «Aşk kuyu »u«nun bulunduğu koşeden bütün Trençin kasabası ve etraftaki fabri kaların bacaları görülüyordu. Az ilerde ağaçlann altında eski b'j Macar topu, temizlenmij, parlatıl mıs şehre doğru bakıyordu. Mora nehri... Ağaçlar ve yeşil ovalar. . Eşsiz bir manzara yaratıyordu karşımızda... Ve işte bizimkıler. . Türk akıncıları buralarda at koşturmuîlar, buralardan kız kaçırmışlardı... Gabriela gülerek anlatmaya bajladı... Sanşın Fatma Gabriela Kuyusu» bnünde... «Aşk 15. asırda Macar Prenslerindtn Stefan Zapolski isminde kudretli bir derebeyi, Trençin kalesinin ba hibiydi. Hudut boyundaki çarpışmalar sırasında prens bir grup Tür kü esir almışü. Bunlar arasında bir yaşlı kadınla, esmer guzeli Fatma ısnımde bır genç kız vardı... Derebeyi sevinç ıçınde, bılhassa ıkı ka dını ele geçirdıği için memnundu.. Ve onlan aldı, karısına hediye etü... Aradan bırkaç ay geçmeden Türk beylerinden biri çıka geldi kaleye.. Ve doğru Stefan Zapolski ıle görüşerek: Esir aldığınız kadmiardan bıri anam, diğerı ni^anlımdır ded' Sî mer, senelerce ayn kaldjğı Fat U mayı atına aldı süratle oradan uzaklaşmak istedi... Annesi is» arkadaşlarıyla yola çoktan çıkmıj tı... tki sevgili yokuştan aşağı rüz gâr gıbi giderlerken Fatmanın yu zünü örten <peçe> düştü ve kenar daki güllerden birinin üzerinde kal dı... Ömer, atını durdurup, geri dönerek bunu almak isteyince genç kız: Hayır dedi. Hayır, bb an blle kalmak istemiyorum. Varsın kalsın peçem orada!.. Ve süratJe ayrıldılar oradan... Yıllarca, belki de asırlarca, peçenin düştuğü bahçeye, Macarlar «SCHLEÎER» yâni peçe ismini ver diler... Şimdi Trençin kalesinin bu kısmı hâlâ aynı isimle arulmakta Trençin'de «Fatma Restoran» Fatma ismindeki esir kızın nin düstüğü yerdir. peçesı 1966 GAZETECILIK BAŞARl AHMAGANINI KAZANAN ESER BILINMEYEN ARHAVUTLUK VILHAZ ÇCT1NIH ARHAVUTLU&U SIZLIM AMl*Tiro« . Tutulmuş oldugu hastalıktan kurtulamıyarak 14 Ekim 1966 cuma günu Hakkın rahmetine kavuşan ve aynı gun ebedl lstirahatgâbına tevdl edilen eslm ve babamız Vefat ve Teşekkür 1 L A 1S Dr. İBRAHİM ETHEM BABACAN'ın haıtalığı esnasında tedavisi için yakın alakalarını esirgemiyen bütun doktor arkadaşlarına, cenaze«inde bulunarak ve muhteliı vssıtalarla başsağlığı dileyerek acımızı paylaşan akraba ve dostlarımıza teşekkürlertaüzl sunarız. AİLESİ Cumhnriyet 12388 Devlet Orman işletmesi Milâs Müdürlüğünden 1 Merkez bölgesinin Milâs orman dışı istif yerinde mevcut normal istihsal 7 oarti halinde 4499 adede denk 719.746 M3 III. k. kısa çam tomruğun beher metre kupü 135.00 liradan. 2 Normal istihsal 6 parti halinde 5364 adede denk 412 490 M3. çam sanayi odunun beher metre küpü 105.00 lira muhammen bedelle satılacaktır. 3 Satış İşletme Müdürlüâü binasında tesekkül edecek Kormsyon huzurunda 5/11/1966 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır 4 Sanayi odunların ihalesine iştirak için anbalâjhk ışleriyle uğraşan şahıs ve şirketlerın anbalâjhk emval işleyen tesislerin içinde bulunan yıla ait kapasite belgesini ibraz etmeleri sarttrr. 5 Satışa ait şartname, eb'at listesi, satış partileri tevhit cetveli, Ankara Orman Genel Müdürlüğünde, Muğla Orman BasmüdürlüjKine, Muğla: İstanbul; İzmir; Aydın; Nazilli; Mersin Orman İşletme Müdiırüiklenyle İstanbul ve Izmir. Sanayi ve Ticaret Odası Baskanlıklanndan ve Merkez Bölge Şefliği ile İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 6 Taüplilerin artırma saatinden evvel % 15 teminatlarını yatırarak Komisyona müracaatlan ilân olunur. CCNE'l DftClTrH : MÜR DAĞ'TIM i Cumhuriyet 12392 Sayıştay Başkanlığından Pmarbaşı Malmudurlüğünün 1963 yılı idare hesabına ait 1718 sayılı ilâmın ilgilisi Tahakkuk Memuru 9270 sıcıl sayılı Dr. Leman Zehra Güney'in gösterdiği ıkametgâhı Kalaba Sanatorynm Caddesl No: 37 Ankara'da buluna madığından ilâmın teblıği mümkün olunamamıştır. 7201 »ayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerı gereğince keyfiyet ilftnen tebliŞ olunur. (Basm 22034 A. 13907/123591 Levend'de 1 asfaltlanması | unutulan sokak | Geçen sene Levend •îadds ve sokaklan tamamen asfaltlandığı halde 2 nci Levend Cami yanı SümbtU sokağa çıkan 1 incl Aralık sokak ile ona bağlı olan kısım nedense unutulmu?. Bu yol artık geçilmez hale geldı Bu sıra tstanbulun asfaltlanması tuzla devam ediyor Unutanlarla lhmal edenlerin cezalandınlması 19 zım gelen bu sokağm da yapılma sını beklivonız. Levend Sümbül sokak 23, 27, 29 No. sâkinleri ş ~ E = = E E E ^ =: E S = E Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 0Sİ. Anfalya XIII. Bölge MüdüHüğünden Bölgemiz merkezinde yenl lnsa edilecek Katranlı Ip F^brikasında çalıştınlmak ve 10195 sayılı kararname gere"'ince yevmiye verilmek üzere askerilğini yapmış bir Kimya Mühendisi aranmaktadır.' Isteklilerin en geç Ekim ayı sonuna kadar Bölgemize müracaatlan Uân olunur. (Basın 21972/12368) Denlzll tklnel Asliye Hnkok Hâkimliginden: i6fi/376 Dâvacı, Denizlı Belediye Parkı arkası Otçu Ap. No. 7 de mukım Zubeyde Alpat tarafından Abdulkadır oğlu ve Hafizeden doğma Ethem Alpak hakkında açmıs olduğo gaıplık dâvası duruşmasj sırasında: Dâvacının ana Bir, baba avrı kardeşı Abdülkadir oğlu Hafizeden doğma 1315 do • ğumlj Etem Alpak'ın nü*usta sağ olarak kayıtlı bulunduğunun, halbukı 1961 yılındanberı haber alın^madıpırı bu sebeple adı geçenin £aıpM£ıne karar verilmesini Gaıplıği ıstenılen E'em Alpat hakkında bil^i ve malumatı olanların Uân tarihin den ıtıbaren bir sene tçeri • 6inde mahkem»;mıze mü^acaatlan lüzumu ilân olunur. (Baıın 22130/12364) (Basın ı 4712 2202/12357) lki adef MOTCPOMP almacak Son teklif tarihi 8/11'1966 dır. Şartnamesi Malzemr Müdurlüğü veznesinden temin edilebilir. DENİZCİLİK BANKAS1 TJV.O. (Basın 22131/1231 •ıiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle