13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE tKÎ 22 Ekim 1966 CUMHURtYET EHOSİSe ÇIKACAK YOL lgitilerin konımaya çalıştıklan derin sessizliğe rağmen, Türkiye ile Yunanistan ara«ında yapılan lklll görusmeler ilerledikçe, Kıbtıs anlasmazhğının çevresindeki esrar petdesi aralanıyor. Gerçi bu konuda çıkan haberler pek çesitUdlr. Fakat bunlann hepsi, Türkiye ile Yunanistanm hlç degilse bazı noktalarda anlaşmaya vardıklarında birleşmektedirler. Gerek Atina'dan, gerek Ankaradan yükselen seslere bakılırsa, üzcrinde anlasma ya varılan noktalann başında, Kıbrıs bağımsızlıJına kıyılması gelmektedir. Gcrçekten, Yunan Hükftmetinin, daha görüştnelerin ilk gününden başlayarak, •Enosis>e dayan mayan bir çözüm yolunu kabule yanaşmıyacağmı açıkladığı pek iyi bilinmektedir. Tiirk yöneticileri de, «tek taraflı enosis» diye bir şeyin düşüniilemiye eeğtni bildirmişlerdir. Makarios'ıın da dikkati çeken bir sesslzlik içinde olduğu gözönüne alımnca. arhk Kıbrıs'm bağunsızlığından söz edcn kalmadığını söylemek yanlış bir önerme sayılmamalıdır. Su sırada taraflar arasında tartışılan, olsa olsa, Yunanistan için «enosis» sayılacak, Türkiye için de kendi kamu ovuna iki taraflı katılma. ya da bölüşme diye sunulabilecek bir çözüm yoludur. t Doç. Dr. A. Haluk ULMAN ürkly» İle Yunanlstan arasındakl darnmun bir de özelliği vardır. Gerçi her ikl devlet de NATO içmdedir. Fakat bu ortaklık, 19«0 öncesinde olduğu gibl 1963 den aonıa da, zaman zaman birblrlerile silâhlı çatı^naya gidebilecek kadar derio aniaşmazlıklar Içine düşmelerine engel olamamı;tır. Kıbrıs anlaçmazlıfı blr çözüme baflansa bile, Türkiye fle Yunanistan, blrblrlerine güvensizilkle bakmaya devam edeeeklerdir. Çfinlrii, Türkiye bülün olup bitenlerin arkasında bir «Megalo ldea» hortlamasmın bulunduğundan şüphe etmekte, Yunanistan ise yakın geçmişin bütün ezikliğini hâlâ içinde duymaktadır. 1EMIKEBLLR KONVSU "••• :::: •*•• ••>• •••• •••• »••• •>*• Güzel olan. Karanlık bir salon, do|rudürüst islemiyen mikrofonlar, bonıkdüzen organizasyon, sigar» dumanı. terli bır »ıcak, v« koiu. dedikodn, tertip, dolap, hesap... Burası Halk Partisi Knrultayının toplandıgı Ankar» BüyUK Sinema salonudur. CMJ. Kurultayını izlemek için Ankaraya geldım. Kumltay devam ediyor. îazıları iki gün önceden yazmak gerektiği ıçın, sız bn tıkrayıokuduğıınuzda her şey olup bitmiş, seçim sonuçlanmış, partinin kaderi tâyin edilmiş olaçak. Kırk yıllık partmin kaymağını yemekte ötedenberi öncelikleri musaddak Osmanlı tenperestleriyle, gardrop Atatürkçüleri fısıl fısıl. Bu soy cilâlı kafalar ve bu tür cin fikirliler nasıl bir kumpas kurup partinin üstunde oturmaya devam ederiz diye muhasebe hesaplariyle meş?ul. İnançtan yoksun ve idealden mahrum eyyam politikacıian, ortanın solu nu tntanlann yfirüyeeeği yollara karpuz kabuklan koymak için yarısa çıkmıslar. Ismet Paşa üstüne yapılan spekülâsyonun da naddi hesabı yok : ' Pasa "6'lara demi» ki... Paşa istiyor ki... Pasa, ortanın solundakileri yalnız bırakacakraış... Pasanın listesinde... Çoğn kisi kuskulu. Paşa son dakikada acep ne yapar diye tahminler jürütülmekte, ve kötümserlerin yoramları değer kazanmakta . Millî Knrtuluş Savasını yürütmüs kişilerin kurduğu «Fırka» nın kompradorlann âmâline hizmet eden «Parti» haline ?elmesi, ve bu yolda yürümesindeki hazin tezadı Kurultaydaki deleçcler arasında çözle görmek mümkün. Kimileri inançlarından ve memleket gerçeklerinden eüc alırlarken, kimi tenperestler de kırk yıllık türkülerini çığınyorlar : Çamaşır yıkanm. bez dokurum, sarkı da okumm, yağ satarım. bal satarım, pptrolümii madenimi de satanm» Konıprador efendilere hızmete âraade hımhım politikacılar, Halk Partisini, çöküntfl devresindeki Babıâli'ye benzetmislerdir. Padısahın oevresinde voeunlasan saray entrikalarını bir solukta daŞıtmak ve Halk Partininin np oldujunu ve ne olmadıçını açık secik kamu ovuna anlatmak. C.H.P.'nin yapacağı budur. Üstelik anlatmak da yetmez. Halk Partisınin artık halkın gözünde güvenini kaybetmis politikacıian hir yana itip. sözünden dönmez, fikirlerinden tâviz vermez insanlara yönetimi teslira etmesi gerekir. Iste düşüncelerin bu noktasında Halk Partisl Kurnltayında Bülent Ecevit'in konusmasını dinledik. Bülent Ecevit'le süpbesiz dıısıincelerimizde aynlıklar vardır. Ama düsünceleri her noktada birbirine uvmıyan bütün vat3ndaşların birleseceği noktalan açık. kesin. korkusuz. kuskusnz dile getiren Bülent Ecevit'in su sözlerini kim onaylamaz? Vatanını »even, insan haysiyetine, hasımsi7İık onuruna yürekten bağlı kim Ecevit'i : « Yabnncı ?irketlenn petrolumuzu ipotek altına almalarına kar«ı mücadele edıyoruz. Millî Kurtuluş Savaşında Atatürk'ün öncülüğünde toprak'ann ü>;tunden kovduğumuz yabancı sömürücüleri topraîın altmdan da kovacaği7» dediği zaman yürekten alkışlamaz. Bülent Ecevit, Halk Partililere : « Biz küskün vatanda<:lardan oy alabılmek için onlara kendimizi inandırmalıyız. Bunun için projektörlerl kendimize ve kendi içimize çevirmeliyiz» demistir. Turhan Fcyzioğlular. tsmail Rüstii Aksallar, Ferit Melcnler ve peşlerinden gidenlcr projektörü kendi içlerine çevirmektedirlrr Korkak. pısırık, hımhım. sağı solu kollavan ve her zaraan kompradorlara hizmete bazır ka\pak bir politikanın adamı oidukları için venilmislerdir. Pasa'nın liste^inp firseler de vcnilmislerdir Kulis ovunlannda kazansalar da yenilmislerdir. Gittikçe bölgelesen. gittikçe itibaruıı yitiren kisilikleri. bırakınız Türkiye'yi, Halk Partisi çerçevesinde bile solmaktadır. ötrden beri lüzumsuz takdirlerle çevrelenen marifetlerinin 18 inci Kurultayda iflâs etmesi. karsılanna ilk defa bir fikre inançh kişilerin çıkmasından fitftrüdür. Bülent Ecevit ve arkadaslarının Kurultaydaki basansını kabul edenler vardır, liste oyunlannın üste çıkacafını, heyecanlann eeçecegini, eski itibarların siirecejini umanlar vardır. Derhal söyliyelim ki, bostur bn lâflar. Halk Partisinin lç seçimlerinde ne olnrsa olsun bir sev değişmistir. Halk Partisindckı eardrnp Atatürkçüleri, kavbcttiklerini kaybetmislerdir. Kurultav sonundaki seçimlerde kaxanmaları kaybettiklerini geri getirmiyecektir. Bülent ve arkadaşlannın inanrlı müeadelcsi İse. dolap, besap. knlis, entrika", ffediTîodu, tertip, iftira ile doln bulntlan yırtan bir eüzeliikle. bütün eski kurtlara gereken dersl vermlstir. Bu ders. Tiirkiye'nin milli kurtuluş mücadelesi yolunda verilmiş bir derstir. T Önemli olan şey bir çözüm yolu acaba ne olabilir? BirAmerika'nın bir sürcdir c^ki Achcson plânlarııu yeniden canlandırmak istediğini yakından biliyoruz. Fakat Atina, Yanan kamu oyuoa Türkiyeye toprak terkj pibi görünecek hir çÖ7Üme janaşmak niyetlisi değildir. Papandreu Hükumetinin kuvvetli bir çoğunlukla RÖze alamadığıııı. blr bakıma azınlık hükumeti sayılabilecek Stefanopalos yönetimi hiç göze alamaz. Ynnan yöneticilerinin balunarak çözüm yolnnu kendl kamu oylarına benimsetebilmeleri için. verilccck toprak parçasının Türk ülkesi statüsünü kazanmaması gercklldir. Onun Için, ortada görünen en çıkar yol, Acheson plânlarınm Türkiye'ye toprak verecek biçimde değil de, büyükçe bir askerî üs verecek biçimde yeniden ele alınmasıdır. Anıa Türklerin duromuna gelinee, onlara da bazı yönetim ayrıcalıkları verillrse Türkiye içln de göriişünü kurtaracak bir adım atılmış olacaktır. ! Eğer kulağimıza gelenler yanlış dcğilse, iklli görüsmelerde bundan sonra ele alnıarak konular Türkiye'ye verilecek iissün nitcliklcrile ada Türklerine verilecek yönetim ayrtcalıklarınm kapsamıdır. Bunlar üzcrinde henüz bir «nlaşına olmamıştır. Anrak, bir kere Kıbrıs'm bapımsizlığı blr larafa itildikten sonra, bes aşaih beş yııkan yapılarak nitelik ve kapsam pazarlıklarının pek fazla önenıl yoktur. Çünkü. bize kalırsa. hanei koşullara vc garantilere bağlanarak verilirse verilsin, Kıbrıstaki Türk üssü fazla ömürlü olamıyacağı gibi ada Türklerine tanınacak yönetim ayrıcalıkları da, azun sürede, onların Rum üstünlüğü altına girmesini önleye mlyecekrlr. İste önemli olan budur. İki ülkenin birbirlne karşı beslediği duysular koiayca silinmeyeceğine göre. Yunanistanm kendi toprak 1 an içinde blr Türk üssünün varlığma ne kadar dayanabileceği çok tartısma götürür bir sorudur. Başlangıçta ceşitll lç ve dış baskıIaTİa buna razı olacak Yunanistan. aradan çok geçmeden, tıpkı Makarios'un 1964 anlaşmalarma karşı yaptığı gibi, bu üs«ü zorla vennek çaresizliğinde kaldıgını ileri sfirmeye başlar ve kaldınlmasmi isterse, o zaman ne olacaktır? Unutmamak gerekir ki, NATO o zamana kadar ayakta kalsa bile, dünya kamu oyu nun sempatisl yabana üslerden yana değildir. Pahalı bir iş bunlara ek olarak. Kıbnsta bir Türk üssünün kurulması ve korunması çok pahalı bir Istir. En güçlü devletler bile, son yıllarda, yabancı nlkelerdekl üslerinm giderlermden yakm*maya bajlamışlardır. Bugün Kıbns'ta kurulacak Tiirk Üssünün ciderlerl NATO çerçevesl içinde ve anlaşmazlıthn bir çözüme bağlandığını görmek İ3tcven Blrlejik Amerika'nın yardımıyla karşılansa bile. günün birinde durumun değls.ebileceği ve o zaman, bu üssün, savunma giderlerl zaten butçenin büyük blr kmnını yutan Türkiyenin sırtma ye nl ve ağır blr ytik olacağı hartrdan çıkanlmama'ıdır. Bütün bn sakıncalan sıraladıktan sonra adada kurulacak bir Türk üssünün Kıbns anlaşmazlığinın cözümü içln geçici blr yoldan başka birsey olmadığını, uzun süre de su, ya da bu yüzden ortadan kalkmak tehlikeslle karsılasacagını ve belkl de yenl Türk Yunan gerginllklerine yol açarağını söylemek acaba yanlı? mıdır? Ada Türklerlne verilecek yönetim ayrıcalıklanna gclince, bunlann da ömürlü olacağı sanılmama lıdır. Lozan anlaşmasına bakılınca burada Batı Trakva Türklerine önemli ayncalıklar verildiğt görülüyor ama, acaba bugün bunlann hangisi u>gıılanmaktadır? Uluslararası anlaşmalarda önemli olan, taraflann bunlara uymak hususundaki niyetleridir. Eğer taraflardan biri anjaşmaya uyma>i aklına koymussa. değil bunun değişmezliğini, tam olarak uygulanmasmı bile sağlayabilecek bir uluslararası yol henüz bulunmuj değildir. i: :: •• •a •••• •• •« •• •» •••• •*••• • ••a Modası çeçen üsler TT7* ıbns sonınunu Türk Yunan illskllerlnden * ^ ayn düjünmek nasıl mümkün değilse, Kıbrıs'a verilecek yenl statüyü bugünkü uluslararası gerçeklerden ayrı düşünmek de o kadar mümkün detildir. Dünyadaki genel gidlş, egemcn dcvlet kavTamıyla yabancı üs kavramının artık birbirile bafidaşamamaıı yönündedir. Hiç blr egemcn devlet;" hujjün. eğer ortada ortak bir tehlike yoksa, kendi topraklannda yabancı üsler bulunmnsını haklı ve jrerekli görmemektedir. Hattâ bazan ortak tehitkeler bile yabancı iisleri sevimll göstermeye yetmiyorlar. Fransız Devlet Başkani General de Ganlie'ün NATO karşısındakl davramşı bnnu açıkça ortaya koymaktadır. Uzaklara gitmeye lüzum yok, Türkiye bile bir süredir ülkesindeki yabancı üslerin dunımu üzerinde dikkatle durmaya başlamıştır. Hele topraklannda yabancı üs bulnnan dcvletler kcn dilerini bu üslerin sahiplerile aynı tehlikentn karsısında eörmüyorlarsa, o zaman üslere karşı tepkileri daha şiddetli olmaktadtr. Buna verilecek eıı püzel örnek de, bir zamanlar diinyanın dört bir bucaçına serpildikten sonra jiındi teker teker kapanan İngiliz üsleridir. En uyçun çözüm ••*• •••* •••• :::: ütün olasılıklar üzerinde dikkatle durulunca, Türk diplomasisine düsen görev, Kıbrısın bağımsızhğı için kararh biçimde ve korkusuzca israr ermek oluyor. 1960 anlaşmalarmın kurduğu düzen yürümemiş olabilir. Fakat bunun suçu 'bağımsızlıkta değildir, bağımsız Kıhrıs devletine yötreâm dibTenlndeM Iksaklıklar ve ek~1 Tiirkife Vunanistanla pazarlık m»sası başına Kıbrıs bağımsızlığma nasıl son verileceğini araştırmak için değil, bu bağımsızlığın Adada yaşayan her iki topluluğun haklannı ve Türkiyenin güvenliğinl sağlayacak biçimde nasıl korunablleceğini araştırmak için oturmalıdır. Bunu yapmadığı takdirde. hem günün birinde ya cenosıs»e, ya da yeni bir Türk Yunan gerginliğine ulaşacak geçici ve aldatıcı çöcihnler pesinde koşmaktan öte :::: ye gidemiyecek, hem de çok değişken bir politikarı olan Makarios'un kendine has hesaplarla yapabileceği dönüşlerde dünya kamu oyu önünde Kıbrıs'ın bağımsızlığına kasdeden devlet olmak dunımıına düşebilecektir. •w T nıılulmamalıdır ki, dünya ülkelerinin çoğunlugu yabancı üslerden yana değildir ama, mutlaka Kıbrıs'm bagımsızlığından yanadır. B Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Oenel Miidürliiğünden: 1 A^ağîds. cinsi, miktar'. ihale tarihi ve îaati. muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme, fiat ve teklıt isteme suretiyle satm alınacaktir. Satınalma No. ve Cinsi Mu\akkat teminat thale tarih miUtarı ve saati 3 500.TL. 3 '11/1966 15 00 900, TL. 3/11/1966 16.00 MEYLID Aziz büyüklerimiz HÜRMÜZ ÇELEBİOĞLU FERİD BİLEN Bahaettin KUBANın aziz ruhlarına ithaf edılmek üzere 23 Ekim 1966 pazar giinü öğle namazını müteakip Aksaray Valide Camii Şerifinde Duahan H. Hafız Sadettin Evğiner, H. Rifat Gürses ve arkadaşları tarafından okup.acak llevlıdi Şerıfe arzu eden akraba, dost ve din kardejlerimizin teşrifleri rica oîunur. Kardcşlcri ve Evlâtlan Cumhuriyet 12354 66D/141 Çam ve Kayın Kere^e 66D/135 3 Ad. Marangoz Tezgâhı 2 Ihale, DSİ Makına ve Ikmâ! Dairesi Başkanhğında (Etlik/ Ankara) toplanacak satmalma komısyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve Istanbul'da DSt 14. Şube BasmühendisHğinden (Yerebatan Cad. Salkım So£üt Sok. No. 20 Csğaloğlu) talep mukabıhnde ahnabılır. 3 İjtekhlerin teklif mektuplannın idarî şartnamcr.in 9 uncu maddesınde istenen vesaik ı'.e bırlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komısyon Başkanhğına makbuz mukabıhnde teslim etmeleri şarttır. 4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 îdare ıhaleyi yapıp yapmamakta, miktar!an azaltıp çoğaltmakta serbesttır. (Basın: 2:040 A 13869/12370) mı, yok mu, süratle araştınlma lıdır. Eğer Atina kasden savsaklıyarak soydaşlarımınn mnkavemetiııln çökmesl ve Türkiyedekl heyecanm yatışması için gjınıan k^Tanmük Istiyorsa, ikill görüşraelerl terketmell ve derhâl başımrzı ellerimizin arasuıa koymalıyız. Biıi, soydaşlanmızı ızdıraptan kortaracak ve millî şerefimizi lekelomivecek bir çözüme götürecek ikili görüşmeler dışında yollar düşönmeliyiz.» Ben daha açık ve seçik ifade edeceğim ki, Kıbrısı ancak ve ancak Atatürk Diplomasisi ile kurtarabiliriz. Büyiık Atatürk'ün ilhamı ile Jrurulan Balkan Antantı ve Paktı zamanında Karadeniz, Adriatik ve Akdeniz havzasmda en uMÜHENDİSLERİN fak bir sivilce bile patlak vermeüan hikâyesine dönen Kıbrıs mişti. KUŞKUSU konusunda çok şeyler dinledık Çörçil'in de itiraf ettiği gibi v» okuduk bugüne değin... Fa Balkan Paktı, NATO, VJS. nın ilaman zaman bazı mühendlskat sonuç itibariyle bu yolda tek ham kaynağı olmuşru. Bundan böylerin, kalemlerinden çıkan adım atmıj değiliz... le, Atatürk'ün «yurtta sulh, cimakaıelerıni izledim. Onlar handa sulh« yolu üzerinde yüriiBazılanna göre, Kıbns iş' «5bu halk çocuklarını istemiyorlar. yen hükümetimizin bu ufku süzülme yolundadır, kurtuluş çok yeGenel olarak: «Bir dehadır miiratle geliştirip gerusletraesini bekkındır... Makarios siyasi hayattan hendislik. Kelimenin anlamı da liyoruz. Çünku bu şahsiyetli poçekilip Manastır'a çekilecekmiş budur. Mühendislik için temel lıtikayı, sadece bir parti değil W"keğitim Ister. Bn temel liseden ge ve ne merkezde olduğunu bilmediği mil vatandaşlar ve sadece 32 millenlerin ksfssmds mevcnttnr. miz ikili TürkYunan görüşmeleyonluk Türkiye değil, dünyadaki Girsinler ıınavlara, kazansınlar. ri »onunda Kıbns selâmete Kavubütün Türkler ve Türklere dost Bacakmi}.. Oknlları, ögretiro üyeleri, prog milletler de desteklemektedir. Bazılanna göre ise, bilâkıs Kıbram ve .vetişmeleri yetersizdir Necip ALPAN rıs dâvâsı daha tehlikeli bir çıkSakın bunları mühendik yapmaM. Eg. B. Müşavirlerindeo yın tekniker kalsıniarj» anlamın maza girmiştir, «ENOSİS. gerçekleşmiş gibidir, sadece hukuki bir da savunmaları vardır. formül aranmaktadır.. Bir kez bizde dâhi (öke) olarak; yetişen mühendis göremedık. T e s ÇELİŞİK VE nikerlere karşı çıkanlann bu saayın llhan Selçuk 21 Eylül vunularım okudııkça Hürriyet GARİP HABERLER 1966 tarihli gazetenizde «OkulDaha çeliaik ve garip haberler Meydanım düşündüm. Çökea lar Açıhrken» başlıklı yszıstad, sinema, Doia.abahçe cadde de var: sında çok önemli bir gerçeği be Niye Kafkasya, Balkanlar ve sınde biriken vagmur suları ve lirtmektedir: Millî Eğitimi yabanmilyonlarca gecekondu yığıl.n.ır.ı du^ündüm. Mezopotamya.. daki cılarm yönetimindeki okullardan Bu alandakı gorı kalışın.ızı du Türklerle mesgul olmuyoruz da, beklemek .Millî eğitim» kavrsmı Kıbns'taki «yüzbin» Türk meseleşundüm. Imarımız.n peıışan duile bağdaşamaz. sini göklere çıkanyoruz, bir barrumunu «luşundum. Acaba bunu Ne var ki Türkiye'deki eğıtiıo dak suyun içinde fırtınalar yarayapan dâhıler Kımlerdir? Bu. müesseselerinin tamamen TürkleTurk ulusu olaıak bır dihi tanı tıyonız!.. Yüzbin kişilik Kıbns Türkle rin yönetim ine geçmesi ancak zarız. Eserlerıyle övunduğuuıuz Sımanla, ulusal hayatımızm her ari yüzünden 32 milyonluk Türkiye nan'dırl Sınan teorik Dilgısım lanında köklü bir gelişmeyle geryi ateşe atamayız!.. pratık uygulamal^rıyle bulan bır çekleşebilir. Bu zaman süresince Acaba, bu fikirler Hatay dâvâdonıdır. yabancı okullann milli varlığımısınm görüşüldüğü 193637 yıllarınza zararlı olacak her türlü etkiMuhenü'sleıiT'ızın bır kısnunı da söylenebilir miydi?.. lerini önlemek için bu okulların iki alanda takdir edıyoruz. MeHiç kuşkumuz olmasın ki, bu gerektiği gibi kontrol edilmesi lâzun olur olmaz başki ülkele^e egzajere düşüncelerin kaynağı dızımdır. gıtmek tir. MüteahhıtlıK yapmak. çandadır, bunlar bizim malum Tarsus, Talas, îzmir, ve Üsküıkı. Kary çıkanlann çogu da bun olan düşmanlanmız tarafından idar Amerikan okulları, yazarın lardır zannımca. Müheuüisük uu mâl edilip ithâl edilmektedir. vanı verümesın oıye çırpımrlaı. Bu fikirleri bilerek veya bilmi çok yerinde bir görüşle «Atatürk* ün anladığı anlamda bir eğitim Etkılemek isterler, iyi niyetli yet yerek yayanlara haber verelim kl, değildir. dediği gayelerini gerçekkılı kişilerı Kujkularından aa Kıbns Lozanla çlzilen siyasî sıleşürmek için çok serbest hare»ır dışında kalan 4050 milyon hakları tardır. ket edebilmektedirler. Bible HouTürkun ümit kaynağıdır. Kıbrı»NEDEN HAKI^LAR taki soydaşlanmız tek kişl bile kal ..şe'un yayınladığı broşürde ad] Reçen okulların «Müslüman bir üleknıkerler fakır fıKara çosaiar, biz bu dâvâyı bırakmamahkede Hrlsriyan sevgisinin bir yolu cuğu. Muheı.cis olurlarsa )» yız. Zira, bundan vazgeçmek, yüz olmak veya «Hristiyan felsefesibaşında tulurr. gıyerleı. Teo yıldan beri Bizans hayali pe;inni okul hayatının her veçhesine ijrık bilgıleriyle ış alanında başîde koşan Palikarya'ya taviz verlemek. diye tarif edilen amaçlsn rılı eserler yapacaklar. Toplura mek demektir. , ve bu yoldaki gayretleri kolaylıkiçmde, özel ve resmî i> alanlarmBalkanlı komşulanmız da unutla müşahade edilmektedir. Okullar da beğfenılecekler Kıravatlı mümasmlar ki, Kıbrıs işi sonuçlnnbu gayretlerini başlıca ju yotlarhendisler yalnız kazançlarını yı dıktan sonra, sıra Kuzey Epir'e, dan yürütmektedirler: tırmiyecekler, toplumdaki yerleMakedonya'ya ve Baü Trakya'ya O Misyonerlerin okuttuğu külri de sarsılacaktır. gelecektir... tür dersleri, Gerçekten haklı tarat.arı var İLGİNÇ UYARMA A Misyonerlerin yönetimindedır. Teknıkerlerın öğrenımleri ki ders dışı faaliyetler; özeler yazısında, fikir ve görüş yetersız olabilir Okul v» öğretim likle köylerde, hastahane, bakımından okuyuculara yepüyeleri vönünde eksikleıı vardır. çocuk yuvası v.b. yerlerde yeni ufuklar açan Dı; poliüka Bunu gıaermek ıçın ilgıülere niyürütülen «Sosyal Servis» çın yol çoştermıyorlar? Sürelerı, yazan Sayın Kayhan SAĞLAMKR, faaliyetleri, Kıbns konusunda yazdıŞı «Yeni program te öğrHÜm üyelerınin Yollar Aramalıyız makalesinde, O Talebclcr. mezunlar ve veyararh riuıuma şıttırilme'ine ya>özet olarak su ilginç uyarmada lilerle genel ve sahs! mönadımcı oisunlar. Bugüne dek mubulunmaktadır: sebetler. hendis, u.'kemizde teonk bılgileisyoner yönetmen ve dğret•Ankara için yapılacak ilk iş, lin satıcısı olarak bılinir. Tesmenler bu alanlarda aşın serAtinanın samimiyetini tartmak nikerlerin getırdıklen bir yembestlilclerini, Türk yönetmen olmalıdır. Czlaşmaya niycti var lik vard:.: Teorik bılgiyı pratik ve öğretmentere karşı sorumsuzte uygulamaktır. Onların pratıkluklarından almaktadırlar. Hattâ te başanlı yönlerı fazladır. Mubazı Türkleri de gayelerine âlet hendislerm ise teorik bilgıleı edip perde olarak kullanmaktadıralanında ustün 'araflan vardır. lar. Teknikerler eksiklerıni kabulleBu konuların sağladıklan bütün nırler. Vfiişmek isterler. tstemi faydalar için millî benüğimızden, yenleri ise «Bn kadar bilfi yemillî varlığımızdan birşey ödemeter! Bo^Ur emriraizde olsun! yi kabullenemeyiz. Bu okullann Mühendis olmasınlar.» Acaba Dr. Baha ÖNGEL Türk öğretmenleri, özellikle soıum Teknikericrden başanlı, iıstun lu Türk yöneticileri titizlikle seOkullarda ve kurslardi okuyetenekleıe sabıp kımseler yok çümeli ve yukanda işaret edilen yanlara Temel Dil Bılci'i. mudur? EJbette vardır. Şu halde faaliyetler kontrol altına alınmaFiıl çekim lıstelerı de varbunları nıçm engellıyorsunuz. A hdır. dır. Kıtapçılar^a nayasamı/a bile aykırı bır tutum tlfet Berna HAMURDAN dur bu. Bîrakınız okuyacak olan îlâncıhk 652012372 O.D.T.Ü. ANKARA lar, okusuDİar. ylardan beıi Tekntkerlerin boykotunu izliyoruz. Dindıren olmadı çilelerini. Halktan gelen bu otuz bin gencin ıorunlan çötiilmeliydi. Şu «ölüm Orucn» cun devam ettigl anlarda binlevce aile, milyorüarca insan çile çekmektedir. Uluı yararına bu î«e eğilmenin zamanı geimedi mi acaba? 19661967 öğretim yılında tekniker okullarmdan mezun olanlar için «Akşam Yüksek Tekniker Okuln» açıldı. Mühendislik bakkı verilecekti. Smav güniRrl ya«laşınca uındukları olmadı. Toplum hizn.etinde yetkisiz kışiler clacaklarını anlayınca boykota girdüer. A lsHyen mühendisleri her zaman yermek hakkınwzdır. Bu tuturrdaki kımtelerın fikri i l ı mesleıtaslar arasında dayamsma ve beraberlik sağlanamas. Ulu önder Atamızın «Hayat damanmız» olarnk belirttikleri sanatla trüclenetim. HalV gözüyle izlediğimiz Tcknikerlerin bu »orunu, ulusumuzun yararma çözülecegıre umutluyuz Hüseyin BAYEZtD Mecidiyeköy t.isesi öeretmeni Yenı yollar aramalıyız Z Y Okullar açılırken S T H 5 Seııe ıksitle Reklâmcılık 4171/12390 Yeşilköy'de şahane deniz manzaralı daireler. Kaloriferli 4 yatak odası 70 metre salonlu. GÜNDEŞ SİTESİ İstasyon Caddesi 76 Tel: 44 06 12 M TörkçeAçıklamalı Fransızca Gramer Ozeti A. N. KAMYON VE OTOBÜS SANAYİİ A.Ş. Istanbul'da malzeme mübayaa şubesinin idaresi için derhal işı başlamak üzere Almanca bilen tecrübeli bir TEKNİK ELEMAN ARANMAKTADIR İlgilenenlerin Tel: 47 98 50 ye bizzat müracaatlan rica olunur. İlâncıhk: 6571/12384 YAPILACAK İŞ i O Teknik okn 1lara dayalı «Teknık Tatbıkath Yukses Oiulu» veya cTatbikati' Mımar Sınan Yüksek Okulu» açmalı. Süresi ozatılmalıdır. Benzeri diğer nluslarda vardır. Bız benzerını değil, bize yarariı yönünü seçmeliyiz. A Oegıci olarak «Yüksek Tek niker» ünvanı verılmeli vo öğretım ^ormâl duruma gelmce «Tstbikat Mühendisı» ünvanı verılmekter. çe*ınmemplı. A Brs yıllık plânda, VTI. Millî KŞitiro Sura'sında alınan karar ve öğütler dik kata alınmalı. O Ögıetım u>elıği, okul, prog ram sorunu yetkilıler tarvrafından tespit edıimelidır. Lıseye davalı mühendis o kulları, teknık okul çıkıslarına ne Kadar kontenjdu tanırsa, «Teknik Tatbikjt Yüksek ÜKUIU» da lıse (,]• kı;a öğrenrilere aynı kou tenjanı taıumalıdır. Q Yalnız uygulama yetkı<.ı teRtııherlerde olursa verinı li olamaziar. Bilçilerivlı mütenasip yetkilere sahıp olmablar. Davnl bunlann bovnnnda, tokmakta baskasında olnrsa. çıkan sesin ezçisı kulaklara bo« ge' mez. u ışıa ancak hükumetimiztn iyi jiyetli tjîumlarıyla giderileceğıne in.ınıyoruz «Fahrî Genel Raskan» fcayın 8ılgehan" ın bu ışe eğildıSıni ızlıyoruz. Bn halk gözüvle beiirttığımız ysr melerimlz mühendUlerımizin tumune değil. Konuyu olumlu bır sekilde çrzmeyl «rzulayanlar ço\ tur. B<1< h i l t lt«r»ı ft'jrup MrHÇc VEFAT Tire eşrafından İbrahim Rıza Beyin mahdumu, Saibe Türkkan'm eşi. Orhan, Reha Oğuz ve Atillâ Türkkaa'ın babalan. Selçuk ve Ertuğrul Yener'in amcalan, Ziya Olcay, Vedia Kardeş, Özel Ülay, Hörmet Dalkılıç Nahide ve Önder Olcay, Nükhet Ocakoğlu, Feride Ünlü, Fikret İlter, Turhan Çıprut, Belkis Görgün, Perihan Sipahi, Lamia Erokay'm enişteleri; Naşit ve Belkıs Fesci'ıun dünürü; Zeynep; Nebahat ve Emire Güntckin Türkkan'ın kavınpederi, Reşit Yünlü ve Refet Saygılı'nm dayılan HALKALI ZİRAAT MEKTEBİ; DARÜŞŞAFAKA LİSESI CEBİR TRİGONOMETRİ VE TOPOGRAFYA PROFESÖRÜ TAPU VE KADASTRO LİSESİ KURUCUSU ŞABIK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ YÜKSEK MÜHENDİS V EFA T Rahmetli îlustafa Ateş ve lrfan Ateş'in oğlu, Fikret Ateş'in sevgili <?şi, Ertunga ve Toktamış Ates'in babaları, î.lahmut, Mustafa ve Yadieâr Ateş'in ağabeyisı, Mehroet Ateş'in kardeşi, r*ıametli Kemal özyurt'un kayınbiraden, tstanbul Üniversitesi £aebiyat Fakültesi pmfesörjerınden. Sarkiyat Ens'itusu Müdü>ü ve Islâm Ansıkiupedısı Tahrir Heyeti Murahhas Müdürü ELEMAN ARANÎYOR Fabrikamızm Dış Mübayaa Scn.'isinde çalışacak iyi Almanca bilen genç bay veya bayaa elemana ihtiyaç vardır. Isteklilerin Kazlıçeşme'de MENSUCAT SANTRAL T. A. Ş. Personel Şefliğine bizzat müracaattan. Reklâmcıkk: 4177/12389 İ LA N T. K. İ Mahdut Mes'uliyeüi Pmür Satış ve Tevzi Müsssesesinden: 1 Kok kömürlerinin Zonguldak ve Ereğli'den T.K.I. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbu! Şubesi Kuruçeşme. Maltepe, Bakırköv (Z Bumu) B»vkoz depoları, Haydarp :şa liman sahası. İzmir Şubesi deposuna. taş kömürleriniTj ise. Havza'dan İstanbul Şubesi Kuruçeşme deposu; Havdarpaşa limanı »ahası ve İzmir ile İskenderun depolarına, briket kömürierinin Zonguldak'tan Kuruçeşme deposuna deniz yolu ile taşmması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 2 kasım 1966 çarşamba günü saat 15.00 de Müessesenin Ankara Merkezinde yapılacaktır. 3 Bu işe ait Müessesece tasd'.kli şartname. Müessesenin Ankara Merkezi ile Tstanbul. Izmir ve Zonguldak şubelerinden imza mukabili temın edilebilir. 4 Taliplerin şartnamede yazılı muvakkat teminat ile diğer vesikaları da 'htiva eden tekliflerlru en geç ihale günü olan 2 kasım 1966 çarşamba günü saat 15.00 e kadar Müessesenin Ankara Merkezine tevdi etmeleri ilân (Basın 22026/12358) Prof. AHMET ATEŞ ır.ü^arek Regaip Kandıli 20 E'iim 1966 Cuma gece^i âni bir kflb krizi sonunda Hakkm rahrnetiııe kavusmuştur. Cen^zf namazı varın (bugün) 22.X.1966 tarihinde Be.•a2it camii se.ifinde kılına • cak ve ö'SJe namazını mütcakıp Üniversîte merkez binasmda vapılacak törenien FOTIra Merkezefendi mezarlığma defnedilecektir Tanrı rahmet çyleye. Ateş ailesl Cumhuriyet 12385 HALİT ZİYA TÜRKKAN müptelâ olduğu rahatsızhğı mütaakıp ka'.dınldığı FRANSIZ PASTÖR Hastanesinde mübarek Regaip KandHi gecesi (21/10/ 1966) Hakkın rahmetine kavu«muştur. Merhumun cenazesi 22'10'1966 cumartesi günü öğle namazını mütaakıp Şişli Camii Şerifinden abnarak Zincirlikuyu kabristanma defnedilecektir. Ulu Tanrıdan kendisine ve cümle ümrr.etı Müslümana mağfiret dua ederiz. EŞİ VF ÇOCl'KI.ARI Cumhurivet 12381 Devlet Yatırım Bankasma Sınavla Mukaveleli Uzman Yardımcısı Almacok 1 Bankamız Proje Tahül Gruplanna; Siyasal Bılgüer, îktisat ve Hukuk Faküiteleri ile îktisadl ve Tıcarî tlimıer Akademilerı veya Orta Dogu Tekjuk Unıversıtesı Iüarî Ilımler Bolümünder veya bun'ann muad»leti Müll Eğitim BakanlıŞınca onajlanmjş benzeri eŞitım Surumlanndan mezun olup 30 yaşını doldurmamış ve askerlikle ılgısi bulunmıyanlar (askerllğıni vapmış veya er^elenmiş olan> arasından vanşma sınavı İİH mukaveleli uzmpn vrîrdımcısı almacaktır. 2 Smav vazılı ve sö?Iti olup 28 K.asım 1966 pazartesi günü basııyacak ve Ankarada vapilaoaktır 3 Smava katılmak istivenlpr smava girebilme fartlan ile yollamalan perekpn beleeler, smav konuları ve uzman vardımcılariyle ilgili esaslan havi tıro^ürü BankamızdaD talep edebllirler. 4 tsteklilerin gerekli belgplerle beraber en geç 19 Kasım 196t. tarlhlne kadar Devlet Yatinm Bankası Personel Müdürlüğü Yurt Sokak No. 2/B ülus Anicara adreeme mürscaat etıreleri gereklidlr. (Basın: 22096 A. • 13956 12362) Muayenehane, Yazıhane, Terzlhane vesair ıkametgâh İçin elveriçîi ve tam konforlu birincı katta kiralık daire Teşvlkiye 32 No. lu N'armanli arartımsnı. Telefon: 48 79 M Cumhuzlyat 12371 KIRALIK DAIRE B WANTED: Competent person well experienced in promoting marketing and handling of medical products. Thorough knowledge of this market, competition and Enghsh essential. Age between 30 and 40. Address handwritten in English, applicationa to Import Department PK 62 Istanbul. State remuneration r«quir«d, Cumhuriyet 12379 fitmeyl, öjreniıa» led çtkmeyi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle