13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CEP SÖZLÜKLERİ INGİLİZCE TÜHKÇI TÜRKÇK tNGtLİZCE Doktor Baha öngel TRANSIZCA . TÜRKCB TÜRKÇE rRANSIZCA NnrnlUh Tilgen ALMANCA • TÜSKÇB Plsıtik kaph, ayn «yn S'er Hra, Blrlikte clltli 10'ar lira. İNKILİP v e AKA KİTABEVLERİ TOrkçe ve yabancı dlllerde MtNİK, CEP w BÜTÜK, çok çesitl) töz!ükleriml2 vardır. Öâncılık: 6258/12382 TOHKCE ALMANCA Zlya Sak KURÜCUSÜ: rüNUS NADt 43. yı! sayı 15169 Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 90 2 3 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 224299 Cumartesi 22 Ekim 1966 ELMALI GAZETEMİZE MAHKEME ELİYLE TEKZİP GÖNDERDt Cumhuriyet Gazetesi Yazı lşleri Müdürlüğünt Poata Kutuıu Ko: 248 İstanbul Gazetenizin 13.Ekim.1968 tarih ve 15160 «ayılı nüshasında birinci tayfanın birinci lütununda dedikoduya dayanan v« aslı e•ası olmayan bir yazı neşredilmiştir. Halk efkârında reaksiyon çekici bu ve buna benzer haberlerin hiçbir delıl ve esasa istinat etmediği sadece yıpratıcı bir taktik olduğu aşikârdır. Haysiyetlerin kanun teminatı altmda bulunması gerektiğine kaniim. Aynı gayfa ve cütunda tekzibini rica ederira. Ibrshim Elm»lı Diyanet îşleri Başkanı Eski Diyanet İşleri Başkanı Danıştaya başvuracak INÖNÜ'NÜN İnönü, 929 oyla tekrar Genel KONUŞMASI: Başkan seçildi. Gülek, 230 oy aldı CHP Yeni görevine başlamak için kararnameyi bekleyen Hakses Nurculugun zaraılı oldnğnna inanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 18'inci Kurultayı, dün gece geç vakit sona ermiş, 1220 oydan 929'unu alan İsmet İnönü, tekrar Genel Başkan seçilmiştir. İkinci aday Kasım Gülek ise, 230 oy almıştır. 51 oy boş çıkmış; bir pusulada «Sosyal demokrasi», birinde «Yeter», diğerinde «İnönü'ye hürmetler» yazılan görülmüştür. Bir pusulada da Gülek'e hitaben, «Akılsız başın cezasını taban çeker» ibaresi okunmuştur. Kurultay Ortanın Solu,,nu Kurultay'ı kabul etti olmustur» Kurultay. (ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Parti Meclisi ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimlerinın sonucu, bugün belli olacaktır. Kurultay, Ana Dâvalar Komisyonu raporunun «Ortanın Soln» ve «Petrol Bornsn» ile ilgıli bolumlerini, Kurultay bildirisi olarak, ittifakla kabul etmiştir. Özellikle, «Ortanın Soln» bildirisinin kabulü, buyuk gosterilerle karşılanmıstır. Kurultay'da dün de Ortanm SoIu ile Ortanın Solnna karşı olan görüşler çarpışmıştır. Bu arada Ismail Rüştü Aksal, Prof. Muammer Aksoy, Prof. Turhan Feyzioğlu ve Bülent Ecevit soz alarak kendi görüflerini savTinmujlardır. (Arkan Sa. 7. Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Inönü, yeniden seçüdikten sonra yaptığı Kurultay kapanış konuşmasında, «Bu Kurultayımızda, siyasi hayatımızda ihtilâflı bir meseleyi aydınlığa kavuşturduk. Sizin %A gündür dinlediğiniz Urtışmalardan üzüntü duyduğunuza biliyonun. Bu sizi üzen hâdise ler, tartışmalann en hafife bürünmüş ifadeleridir. Bunun çok daha sert ve kırıcı safhalarını t senedir takip etmekteyim. Cektiğim azabın hududu yoktur. Ama, mükâfatını bu Kurultaydan almış olarak çıkıyonım. Bu Kurultay, bir yeni sahaya açılış Kurultayıdır» demiştir. iyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmah görevinden alınmış, yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ali Rıza Hakses getirilmiştir. Bilinçli Güçler din» ister Batıhlaşmak densin, iıter çagdaş «y. garlık düzeyine nlaşmak, Mster teri kalmısüktan knrtnlmak.. Türk ulusn uzun bir •üredir kendi gücünün bilincine ermek ve bn gücfl geregi gibi degerlendirerek daha iyi yaşam koşullannı yaratmak lornnn ile karsı karsıyadır. Bu gerçeği bugün içimlzde açıkea inkâr eden kimse yok. Sözlerimize bakılırsa evvel Allab hepimiz Atatürkçüyüz, halkçıyız, toplumseveriz. En çıkarcı, en tntucu politikacılar arasından bile şimdiye dek bir tekinin ayağa kalkıp: «Hayır arkadaşlsr, ben Atatürkçü değilim. Ben halka ve toplnma karşıyım!» dediği işitilmiş midir? Elbette işitilmemistir ve bundan böyle de isitilmiyeeektir. Zira, ölmfis olan Atatürk de, gücünün bilincine henüz ermemiş bulnnan halk da yurdumuznn birisi eseri ile, öteki va'rlıgı ile iki büyiik gerçeğidir. Bn nedenden ötürüdür ki, Atatürk'e ve halka karsı olan politikacılar, tıpkı Atatürkçü ve halkçılar gibi Atatürk'ten yana görünüp, fakat Atatürkçülügü ters yüz ederefc balkı kandırmaya, yani halkın kendi yaratıcı gücüne kavusmasını önlemeye, hiç değilse geciktirmeye çaba harcamaktadırlar. Ortada dnrnp dnran bir varlık gözlerden ne denli gizlenebilir, halk kendi gücünün bilincine ermekten ne denli alıkonabilir, bilinmez. Yalnız şu var ki, yaratıcı toplnm gücünün sa yüzüne çıkmasını geciktinnek bakımından gerici çevrelerce harcanan gayretler de bngüne dek basanlı olmamıştır denemez! Özgürlük içinde yurdnmuzun bir an önce kalkınmasını özle\enler, bn gecikmeye bakarak, yarmımız için kaygılanmakta haklıdırlar. Hangi yoldan olnrsa olsnn, yaratıcı toplnm gücünü sürekli olarak nynstnrmak, ya da baskı altında tntmak imkân•ızdır. Isı derecesi günden güne yükselen hareketli ve dinamik dünya kosnllari ortasında, kapaIı bir kazan misali, bir kösede kendi basımıza oturabileceğimlzi sanmak, gosyolojivi bir yana bırakınız, en basit fizik kannnlarından habersiz olmak demektir. Kapagını vaktinde açıp da lç ve dış ısılar arasında bir denge knrmayı beceremezseniz, kazan bir gün mntlaka patlar. Sosyoloji dilinde bnnnn adına Ihtilâl derler; kabını yırtan yaratıcı gücün sahlanındır bn. Bn güc kendi disiplinini knrnncaya dek çok aeı çekilir, çok degerler yitirilir ve.. derookratik Bzgürlükler üzerine de, Nihat Erim'ln deyimi ile, bir sal. hem de kalın bir sal örtülür. Halkımızı, kendi çücünün bilincine kavnştnrmak ngrnna Atatnrkçü aydınlar vaklt geçirraekdzin, gecevl gnndüze kata Bu konudaki karamame dün Resmi Gazetede yayınlanmamakla beraber din işlerini yürütmekle görevli Devlet Bakanı Refet Sezgın, Elmah'nın yerine, Hakses'in atandığını açıklamıstır. Elmalı makamında çalıştı Görevinden alındığı yolundaki karamamenin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından imzalandığını dün sabah gazetelerden öğrenen Elmalı, saat 8.45 to makamma gelerek çalışmasma devam etmiştir. Elmalı, makamında Diyanet İşleri Teşkılâtı Personel Daire Başkanı ve Baş(Arkan Sa. 7. Sü. 4 de) SURIYELILER, SMRI GEÇÎP BİR ÎSRAEL KÖYÜNÜ TAHRİP ETTİ (DTŞ HABERLER SERVtSİ) rtadoğuda her an için bir savaşın kopmasına yol aca cak dorumdaki Suriye İsrael gerginliği dün de bir «ımr çarpışmasıyla devam etmij tir. Bir İsrael ordu sözcüsünün bıldirdiğine göre, El Fetah grupundan bazı tedhişçiler tsrael'e sızmışlar ve Ürdün îsrael arasmdaki sınır yakmmda bulunan Ayn Gedi köyünündeki bir binayı havaya uçur muşlardır. Sadece maddî hasar mev cuttur, can kaybı olmamıştır. Şamdan gelen haberlere göre, Suriye genç kızlan silâh kullanma sını ve ilk yardım tekniklerini öğrenmeleri için eğitime tâbi tutulmaya başlamışlardır «ORTANIN SOLU ESASLI SINIRLARA BAĞLANMIŞTIR» İnönü, özetle sunlan söylemlştir: «Ortanın solu üzeıinde iki senedir geçen münakaşalar, esaslı sınırlara bağlanmıştır. Ve tereddüt götürmeyen bh açıklığa ulas tırümıstır. Kurultay çalısmaUn. karşı zanııegrten fikirlerin bir arada ittifakla ortanın solunu kabul ettiklerini gostermiştir. Ortanın solunun smırlan memlekete aydınhk verecektir. Bize yöneltmek istenen tenkidleri hükümsüz kılacaktır. Ortanın solu meselesine, belki de dalgınlıkla ağızdan çıkmıs bir haU gözü ile bakarak tartışmaya girdik. Bugün tam tarifini bulan ortanın solunun boş bir iki kelimeden ibaret defil: mânası olan ileri, önemli olan bir muhteva taşıdığını kabul ve ilân etmis olarak aynlıyonız.» İnönü, Kurultay çalışmalarmı da övmüş, Genel Başkanhğı yeniden kendisine verdikleri için teşekkür etmış, kendisine vardımcı olmalarını istemiş ve «Tes kilâttan gelmiş olanlan canlı ve kararlı insanlar olarak çördiim. Onlara sorumluluğun ehli seçkin bir insan kitiesi olarak bakıyorum» demiştir. O CHP KUBULTAYINDA BÜLENT ECEVİT KONUŞMASIN1 XAPTIKTAN SONRA tNÖNÜ TARAFINDAN TEBRÖC EDİLÎYOR. Kıbrıs'ta 2 Türk öldürüldü LEFKOSE, (a.a.) Kıbrıs Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bir sozcüsü, önceki gün Alaniçi köyü yakmlarında, başı kurşunlarla delik deşik edilmiş bir Türkün cesedine rastlandığını açıklamıştır. Çarşamba akşamı da Taşpınar köyü yakmlarında, başka bir Türkün cesedi bulunmuştur. feı§ket U r i h i n d e b 5 y l e b ü y ü k yoktur» dedikleri faciadan bir görünüş: Kömür yığını altından ölü çıkarılan bir yavru, kollar arasında . Binden (azla madenci, çocuklannı knrtarmak için ellerinin parçalanntasına aldınş etmemiştir. (Telefoto: AP) GAL'DEKİ FACÎA E y a l e t i Dolmuscular da zam istiyor İhsan ONUR Şoföıler de, İ.E.T.T. İdaresinin otobüs, tünel ve troleybüs ücretlerinî artırma teklifine paralel olarak, «dolmuş ücretlerine» 25 ilâ 75 kuruş arasında zam yapılraasını istemişlerdir. Kömür dağı PARTİ İÇİ İLİŞKİLERİ Parti içi ilişkilerde birlik ıçınde çalışılmasmı isteyen Inönu, diğer partilerle de ciddi ilişki'er kurulmasmı ifade etmiş. partizanlığm kaldırılmasını istemıştir. MAKARİOS: «AZINLIK HAKLARI TANIYABİLİRİZ» PANAMA ClTÎ (AP) Makarios, burada verdiği demeçte, Kıbrıs'taki Türk toplumunu hak larından mahrum etmediğini ileri surmus, «Azmlıkta olduklan için kendilerine, bazı imtiyszlar tanımaya hazırız» demiştir. Makarıos sozlerine şunları da eklemiştir: «Ancak, bir veto icra etmelerl, genellikle memleketin istikballni veto etmekle gelismesini dnrdnnnalarına müsaade etmiyecefciz.» [DIŞ HABERLER SERVİSI] ABtRFAN, (ÎNGİLTERE) Bir komür dağı, dün kara bir çığ halinde, bir madenci köyünun üzerine kaymış, bir okulla 14 evı kaplamıştır. Gece de projektörler altında yapılan çalışmalar sonunda, ancak 55 ceset çıkarılabilmiştir. Bunlann çoğu, 711 yajlan arasmdaki öğrencılerdir. Ölü sayısmm 200'e çıkmasmdan korkulmaktadır. kaydı, 200 çocuk iihlii ^ ^ ko5u!llt TÜRKİYE VE SURİYE İSRAEL GERGİNLİĞİ ANKARA, (CnmnnriyeVBürosn) Birleşik Arap Cumhurıyetı, Ürdun ve Lubnan'ın Ankara Buyukelçileıı, dün Dısişlerı BakanJığı Genel Sekreteri Zeki Ku neralp'ı bırlikte zıyaret ederek, Suriye İsrael gerginliğine Türkiyenin dikkatini çekmışlerdir. Halkm, elektrik parasını bankalara yatırması isteniyor İETT Genel Mudurluğu, Iş Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile, elektrik tahsılâtı konusunda gorusmeler yapmaktadır. Olumlu bir sonuca varırsa, bundan böyle. İETT saat okuyucularının duzenleyeceği tahakkuk fışleri, aboneler tarafmdan, bir halta zariında adı geçen bankalar şubelerme yatırılacaktır. Şolörler ve Otomobilciler Cemiyetı ile Şoforler Esnaf Derneğinm muştereken hazırladığı teklife göre, dolmuş tarifesi 75 kuruştan başlamakta, 300 kuruşta son bulmaktadır. Zamla ilgili olarak kendisi ile görüştüğümüz Şoforler ve Otomo bilciler Cemiyeti ile Şoför Esnaf Derneği müşterek kurul başkanı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Zam niçin isteniyor? ANALAKIN FERTADI ,ehp .„„, oknl çöktü!» dediğini söylemiş ve Binden fazla madenci, ellerinin sonra şunları ilâve etmiştir: parçalanıp kanamasına aldınş et meden, kömür yığınını kazıp, ha«Hemen oknla koştum. Sankl yatta kalabilmiş yavrulannı kurdeprem olmuştu. Binanın bir kıs tarmaya calışmaktadır. Yan bel mı çörülüyordu. Fakat geri kalerine kadar çamura batmış anlan kısmı tamamen gömülmüştn. neler, ağlaşarak kömür yığını alHer şey birkaç dakika içinde oltındaki oktılun etrafını saran podu.» lis kordonunu yarmaya çalışmış Çocuklan kurtarmaya gıdenler, tır. bazı öğrencileri sıralarında oturOkulun 64 yaşındaki müdiresı 'dukları şekilde ölü bulduklarını kömür yığını altından sag ola soylemişlerdir. Bir çocuk da karak çıkanlmışür. lorifere yapışmış olduğu halde, can acısmdan bağınrken bulunGÖRGÜ ŞAHİTLERİ muştur. ÇAĞLAYANGİL, DÜN AMERİKAJS ELÇİSİ İLE ÜÇ SAAT GÖRÜŞTÜ ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) Dışişleri Bakam Ihsan Sabri Çağlayangıl, dun Amerıka Birlesık Devletlerınin Ankara Buyukelçisi Parker T. Hart'ın talebi uzerıne, kendısıyle uç saate yakın bir gorusme yapmıştır. Goruşmeden sonra Çağlayangıl, basına bir açıklamada bulunarak şunları soylemiştir: «Birleşik Amerika Büyükelçisl ile her iki memleketi iigilendi(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) l DAKİKA AIS1SE KAATÎU MAHKEMEDE BABAS1NI DA ÖLDÜRMEK tSTEDl KONTA, <a.a.) Cinayet suçundan 18 yıllık mahkumıyetini tamamladığı gün annesını dldüren Mehmet Kocatürk, bugünkü durusması sırasmda babasmı da öldürmek istemıştır tlgililerden alman btlgive eöre. Birinci Ağırceza Mahkemesınde vargılanan Mehmei Kocatürk bir ara. salonda bulunan babası A h met Kocatürk'ün O'erine saldırmış ve babasımn bogazını sıkarak öldürmek ıstemlştir Jandarmaiann müdahaiesiyle kurtarılan baba oaygın »azıve^ te salondan çıkanldıktan sonra. anne kaatili Mehrret Kocatürk kria geçirmış ve dunijma vanda Oı rakılarak sanık cezaevı revırıne kaldırılraıştır «MUM GİBİ...» Beledıye Meclisinin dünkü top lantısında, elektrik dâvası üzerınde durulmuş, Tabii ve Enerjı Şakanının tutumu tenkid edılmıştır. Bu arada, uyelerden Hurşıt Ungan, lâmbaların mnm gıbı yanmasına dıkkati çekerek, «Orta Çağ devrinde bile bn kadar kötü dnrnm yoktn. Enerji Bakanı Mehmet Deriner, görevinde bnlnndnğn sürece Istanbnl'nn elektrik dâvası halledilemez» demijtir. 2 göı = 2 çeşme Spor: Millî kkımımız Rusyada çok güzel bir «vnn kazandı. Maç> tan sonra oruncular ve orada bulunan rürkler hıçkıra bıçkıra ağlamışlar. Politika: Kkrem Alican partis> nin başkanlığından çekildi. Kurultay üyeleri otumıaşlar hüngür hüneür ağlamışlar Böylece aflamab memleketimizde artık içkiye döndü. Hani adam bir şeye sevinir içer. üz3lür yine ıçennis va. avnen ona benziyornz. Gülenler, galiba, dışandan bize bakıyorlar. D. N. ANLATIYOR H. ZİYA Tt RKKAN H. Ziya Türkkan vefat etti Eski Tapu ve Kadastro Gencl Müdürlerinden Halit Ziya Türkkan, önceki gece vefat etmiştir. 188S yılmda İzmirin Tire ka. zasında doğmn; olan Türkkan, hayata Aydın Nafıa Başmühendls yardımcılığı ile atılmış, bilâhare bazı okullarda öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra Tapu ve Kadastro Teşkilâtına giren Türkkan, Genel Müdürlüğe kadar yükselmiîtir. Türkkan, Millî Mücadeleye da kurdutu Milis Tejkilâtı ile katilmıj ve birçok başanlar uglaraiftn. GörgU şahitleri, kömür yığınınm bir buzul gibi akmaya başladığını ve hfilft da akmakta olduğunu, nerede duracağmı bilmedik lerini söylemişlerdir. Madenci George Thomas, madende gece vardiyasmda çalıştığını, sabahleyin eve döndükten bir süre »on ÖLÜM ORVCUNDA B/R HAFTA Ankara'da 2 nurcu dün tevkif edildi ANKARA, (a.a.) Nurculuk propagandası yaptıklan iddiaslyl» yakalanan 5 nurculuk sanığısdan ikisi, dün akşam tevkif edilmljtir. Tevkif edilenler; Sait özdemir il» Şerafettin Kartal, difer »anıklar ise: Mustafa Cahit özsoy, Muı tafm Türkmenoğlu ve Vahdettin Karaçarlı'dır. Hepsi d«, toplantı "Yüeutları kendi kendini yiyor,, ÖLÜM OB17CUNDAKİ TEKNİKEKLER Teknikerlote hakları 0* tlgül bir ç^ıama yok Gazeteler NADtR NADt Teşekkür ederiz, karnımm tok!. (Arkası Sa. T, S(L f da) •• ium (.rucunun yedinci güniine gelen beş teknıkerli öğrencının sağy lık durumlan, Valinin gönderdiğı tıp heyetinin raporuna gore: «Ağızlanndan asit kolnısu geliyor. Bu, vücudün kendi kendini vedi'n anlamma gelir. Kilo ve tansiyon durumlan çok düşük. her an fcomayr. girmeleri ibtimali mevcuttur. Derhal bir hastahaneye kaldınlmalan *e tedavi altına alınmalan gerekir.» şeklındedır. Arkadaşlannöaıı uzak kalmamak gayesiyle hastahaneye gıtmeyi kabul etmlyen 5 tefcnlfctrllden M.hmet Civan'ın aol kolu dün tamam?n uvusmustur. (Arkaa Sa, 7, St. S de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle