12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
» A S 1 N AHLAK VASASINAJf OYMAY1 T A A H H Ö T EDBR SahiM: NAZtME NADt £ Geoe! Yarta MfldfirO: 1CVET GÜREStN 0 Sorumlu Yazı îsleri Muduru: EROL OALLJ 9 Basan ve Yayan: CTTMHimiYET Matbaacılık v« Gazetecilik T. A. 5 Cajalojlu Balkevl cokak No. 8941 tLLERt: Küçuksatt Meydanı Edirne Hanı Adana • leiefon; «550 * ANKAHA: Ataturk Bulvarı Yener Ap. • Kenrçehlı Telefon: 12 09 30 • 12 M 66 13 95 44 17 57 35 + tZMİB: Gazi BuJvan No. 18 Tel! S1230 BÜROLAR ABONEveİLÂN Senelik 6 aylık Saylık Türklye 75.00 40.00 22.00 Haricl 198.00 99.00 49.50 Baslık (MaJctuı 2 3 4 5 İnci sittllelerdt (saottml) « 7 nci salufelcj Nişan. Nikâh, Evlenm*. Dojum (Maitu) öiüro Mevttt rpgelcfcttT w KAVIP w n s i cnı Kayıp (Kellmnt) 200 40 35 79 90 1 ulra • > > • > SAYIS1 2% KURÜŞ (Baştarafı 1 inci sayfada) programın icrası, takdir olunacafı veçhile kolay bir iş değildir.» Başbakan Demirel, bu arada son durum konusunda da şu bilgileri vermiştir: « Bölgede 21.179 çadır kurul muştur. 62.642 yorgan ve battaniye dağıtılmıştır. 1176 ton yi yecek v* 56 bin parça giyccek eşyası dağıtılmıştır. 5713 aileve 5.613.10OO lira başka illere gitmeleri için, 4181 aileye de ahır ve •evlerini kendileri yapmaiarı için 1.578,080 lira dağıtıîmıştır. Deprem yardimı için ayrıîan 10 milyon tahsisat da 56 milyona çıkanlmıstir.» Diyanel Işlerinin Muhlariyeft den icra, yani bfikfimet mesuldür. Genel idarede vazife almışların Türkiyede makam teminatı yoktur. Bu vazifeler bir nevi nöbettir. Bu vazifeler değişir. Bu vazifeleri de esasen icra tâyin eder. Genel idarede vazife almış olanlann şeref ve haysiyetinin üzerinde kendi haysiyetimiz ve şerefimiz gibi duracaeiz. Bn zama na kadar vaoılmıs tjvinlerde hiç kimsenin etkisi olmadıçı eibi. bun dan sonra yapılacak tâyinlerde de hic kimsenin etkisi olmıvaeaktır. Bu iddia bir iftiradan. hir valandan. bir tezvirden baska bir sev decildir. Törkivede dini cevreler ve dinî olmıvan cevreler dive bir avmm mevcut deeildir. Din ve vicdan hürrivetleriniıı bulundağu memleketlerde fevkalâde nazik ve fevkalâde miihim olan din ve vicdan hürrivetinin budut ve irtihatlan kanunlarla tâyin edilmistir.» Başbakan, Anayasanın bu konuva gerekli şekli verdiğinl belirtmis ve cevabına şövle devam etmiştir: «tcra, mesuliyetini müdriktir. Bu mevzudaki nolemiklerin kesilmesini canü eönülden temenni edivorum. Ctinkü bu polemikler halk efkftnnı lüzumsuz tedirein etmektedir. ANAYASA DEGİSİKLİĞt Soru Gavri müslim vatandaş lann dinî liderlpri hiç bir vere bajaı deeildir. Divanet tşleri için de bövle bir sey dtisünüliivor mu? Başbakan Hülmmptier. Anayasa ve kannniar daîrpsindp hareket edprler. Kannnları vasama orranlan vanar. Anavasalarm ise nasıl dpristirilrhilrcefini bizzat anavasaların icinde vrr almtstır. Tnrkivede lâiklik ve Divanet tslerinin veri 1!»61 Anavasasiylt tâvin edilmi«iitir. Anavasanın 154. maddesi muvacehesinde. zannrdi yorum ki sornnuz bir anavasa deeisikliei istikametindedir. Benim. hu mesrlede ne düsündüeütnden daha rok. sortmnz bir anavasa deri'ikliri diisiinüvor mnsniraz? Istikametinde otması lâzim erlir. Arialft Partisl flctMannın burnn Meclfrf^rde temvii eriildlci «eklivie hir anavasa dprîsiHiH vapacak çoeunlufumuz voktur. Soru: Bu çoŞunlıık olsa değisikligi vapar mısınız? Başbakan: Kavli mücerrette sualiniz.. Olsaydı yapar mıydınız üzerinde miinakasa vapmam. BORU HATTT Batman tskenderun boru hattının hisse senetleriyle yağma edileceği, bunun TPAO'nı zayıflatacağı, yabancı sirketlere peskeş çekileceSi yolundaki bir baska soruya da Demirel'in cevabı şu olmuştur : , | EĞİTİM TABLOSü Demirel Eğitim durumu ile lle ! li olarak da şu tabloyu çizmiştir: •Bugün ilkokul çağmdaki cocuklann yüzde 83'ü okuma imkânına sahiptir. Plâna göre 1972 de bu oran yüzde yüze çıkacaktır. llkokullarda 4.234.634 öğrenci vardır. 582.445 öğrenci OrtaokulIarcK 114.490 öğrenci Liselerde. 69.815 h» renci Meslek okuliarında, 38.319 öğrenci de Teknik oku'larda öârenim yapmaktadır. Ortaokul ve Liselerde 1428'). Meslek okullannda 4.947, Teknik okullarda 3.117 öğretmen vardır. Ortaokul ve Liselerdeki öeretmen açığını kapayacak olan yükspk dereceli öğretmen okullarına büyük önem verilmektedir. Bu okullarda hâlen 11.270 öğrenci bulunmakta'Ur. Geçen ders yılı 59 bin genc Üniversitelerde, 26.449 genç de Yüksek okullarda öğrenim imkânı bulmustur. r.ENEt, EKONOMtK DtTRl'M Başbakan Süleyman Demîrel, genel ekonomi durumu konusunda da «Büvük gelişmeler kaydedildiğini> söyliyerek sözlerine başlamış, Tanm sektöründe 19S6 yılında yüzde 8.5 oranmda bir gelişme olacağını belirtmiştir. Devlet îstatistik Enstitüsü tahminlerine fcöre, gelişme hızlannı a çıklayan Demirel, Sanayi sektöründeki gelişme hızmm yüzde S'u aşacağmı. tnsaat sektöründe yüzde 9.4, Ulaştırma sektöründe de yüzde 8.4 oranmda gelişme hızı gerçek] eşecefini söylemiştir. Demirel. üretim konulan ile ilgili olarak şunlan sövlemiştir: «1966 yılının ilk sekiz aylık döneminde Demir Çelik üretiminde aylar itibariyle yüzde 29,5 ile yüz de 93 oranmda bir artış sağlanmı*tır. Ham Petrol üretimindeki »rtıs yüzde 44 tür. Çimento üretiml ise yüzde 26 oranında yükselmıştir. Taskömürün üretimindeki srtıs yüzde 14, Liynit üretimindeki »rtıs ise yüzde 11 dir. Şeker üretiminde düsme meydana gelmis ise de, bu 1966 yılı pancar üreti«Halklara. yapılmış tesisleri minin düşük olması sonucudur. kısmen veya tamamen intikal 1966 yılı panvar ürünü idrâk edilettirmenin yağmayla hiçbir alâdiğinde şeker üretimi de önemli kası oldııgu kanaatinde. degilim.» ölcüde artacaktır. IKJLÎ ANLASMALAR' ' Endüstrinin temel maddeleri aBaşbakan, ikili anlasmalar korasında da satışta büyük artışlar nusunda Amerika ile olan müolduğunu belirten Başbakan Dezakerelerin ne safhada olduSu mirel, 1966 yılının ilk sekiz aylık yolundaki bir soruya şu cevabı döneminde ihracatın geçen yıla vermistir : göre 14 milyon dolar fazla ile 268 milyon dolara, ithalâtm da yine «Zamanımızda imzalanmış bir gecen yıla göre 99 milyon artısla anlaşma voktur. 54 adet ikili an477 milyon dolara ulastığını billaşma mevcuttur, 3 tanesi 1930 dirmiştir. den evvel, birinci yardım anlaşBaşbakan yaptığı açıklamalara masıdır. 31 tanesi 1950 60 aragöre, yurt dışmdaki işçilerimizin, sında ve 20 tanesi de 1960 85 bu yıl gönderdikleri döviz de, ilk arasmda biz iktidara geçinceye sekiz ay itibariyle 70.8 milyon dokadar geçen zaman içinde imlar olmuştur. Bu meblâğ geçen zalanmıstır Hükumetimiz bunyılın iki katıdır. ları bir doküman halinde birlesGELİRDEKİ ARTIŞLAR tirmistir. Bu uzun bir mesai alBaşbakan Demirel, daha sonra mıs ve tamamlanmıstır. Diğer ekonomik durumla ilgili sözlerine taraf olan Amerikanın Ankaradevam ederek, kamu maliyesinde daki temsilcilerine tetkik edilde olumlu yolda gelişmeler kaymek ve tetkikten sonra üzerindedildiğini ifade etmiş, vergilerle de görüşülmek üzere tevdi edililgili olarak şunlan söylemiştir: mistir.» «1966 ylının sekiz aylık dönemın «AİLENİZDE NURCÜLAR de vergi gelirleri büyük oranla artmıştır. Toplam vergi gelirlerin VAR» deki artış, Ağustos sonu itibariyBir gazeteci, tsparta'da incelele yüzde 17,6 dır. Vasıtasız vergimeler yapt'ğını, Demirel ailesi lerdeki artış yüzde 17.50 dir. Vaiçinde nurcular bulunduğunu, sıtalı vergilerdeki artış da yüzde Demirel ailesinin nurculan des17.7 dir. teklediğini, buna ait elde ettik1966 yümın sekiz aylık döneleri belgeleri yakında yaymlıyaminde krediler yüzde 9, mevduat caklarını öne sürmüş ve «Aileyüzde 5 ve para arzı ise yüzde 6 niz içinde nurcu var mıdır?» deoranında artış kaydetmiştir. Bu mis. Başbakan dikkatle dinlediartış geçen yıl aynı dönemde arği bu soruya, sert bir şekilde şu tıs hızlanna kıyasla düşüktür.» cevabı vermistir : Demirel. bu arada toptan esya «Simdi. nesriyatınızı yapınız. fivatlanndaki istikrann devam ettigini ve hattfi Ağustosta bir alacağmız cevabı da hesaba kadüşme vapıp, bu düşüşün Evlültınız. Türkiyede mahkemelerin de de korundugumı bildirmiştir. bulunduğunu, kanunlann ve huPLÂV VE YATTRIMLAR kukun bulunduŞunu da hesaba Başbakan Demirel, 1966 da. yılkatınız. A%*rıca. burada sunu sövlardır gerçekleştirilemiyen büvük lemek i'îtivorum ki, sizin vaptıyatınm projelerinin uygulama ğınız tetkikatın sadece sizin eösafhasına sokulduğunu belirterek zünüzle ve neticelerinin de «i'e yatınm gerçeklestirme oranlannı ait oidugunu unutmavınız. Buşövle sıralamıştır: nu. umuma te<:mil eibi bir vet«İkinci üç aylık dönemde gerçekleşme nisbetleri söyledir: Yüzde 19 Yüzde 15 Yüzde ?4 Genel bütçeli daireler »22 »21 » 2 5 Katma bütçeli daireler »18 »15 » 2 2 Döner sermayeli daireler » 25 » 2 6 » 3 8 İktısadi devlet teşekkülleri »22 »21 »30 Tonlam 30 Eylül tarihi itibariyle ise ilk rakamlar şöyledir: Yüzde 47 Yüzde 43 Yüzde 63 Genel bütçeli daireler »49 » 4 4 » 5 8 Katma bütçeli daireler »42 » 4 4 » 6 3 İktisadi devlet teşekkülleri »45 » 4 4 » 61.5 Toplam Demirel, bundan sonra. ikinci kmızin bulunduğunu da ıddıa ebeş yıllık plân üzerindeki calışdemezsiniz, yapacağınız neşriyamalann 1965 Martında tasarlandıtı burada açıklamış olmanızm gı gibî. 1967 Şubatında bitirilecemaksadını da anlamıs değılim. ğini ve Martında da Meclislere Bu ıtıbarla sıze vereceğim cevap sunulacağını açıklamıştır budur. tkincisı, yapılmış olan SORULAR CEVAPLAR her ıddıa cevaplandırılmıştır. Soru Viyanada Kıbns konu5 hazıran 1966 seçımlerine tasunda vapılan giz'i eörüşmelerde kaddüm eden günlerde yapılmış bir anlasmaya vanldıgı bugün bulunan bu iddialan.okumuşsubir gazetede açıklanmıştır. Ne nuz da bizım verdiğımiz cevapdiyorsunuz? ları niçin okumamışsmız? SoyBaşbakan Türkiye, Kıbns lediğınız şeylerin hepsi eevapadasının hiç bir şekilde tek talandırılmıstır.» raflı Uhakına, ada üzerinde yaşıGAZETECİLERİN yan cemaatlerin birisinın. diğeDÖVüLMESİ KONÜSD rinin tahakkümü altına girmesiBasın mensuplanna fülî tecane, daha dogrusu Türk cemaativuzlerin olduğunu, bir gazetecinin baska bir cemaatin tahakkünin dövülmesivle ilgili sorusturmıi altına girmesine »azı değilma sonucunun Basbakanı tatmın dir edip etmediğinı soran bir ga7eDtYANET tSLERt BAŞK.4N1 tecıye Demirel. «Yargı organlaKONTSÜ rına intikal etmis bir meseleyi Soru Diyanet tşleri Başkabasın toplantısında münakasa nının görevinden masonlann etetmek eibi bir yoln açmamanızı kisiyle almdığı dinl çevrelerde ıd rica edecejh'm» cevabuu vermişdia ediliyor, ne diyorsunuz? tır. Aynı soru sahıbinin. «YaptıBaşbakan: «Türkiye Cumhuğım inctlemeye göre, meıele ttyeti Anayasasının 135. maddesiyarjı organuıa intikal etmemif •e göre genel idarenin yönetimin tir. Sommu tekrarhyomm» demesi üzerine Demirel şu cevabı vermiştir : «Sorunuza cevap verdîm hanımefendi. Verdim efendim cevap. Evet. Hsyır cevap verdim hanımefendi. Yalnız, şimdi karsılıklı münakasa halinde degiliz. Yalnız şunn söyliyeyim: Sornnuza eevap verdim. Bu cevap sizi tatmin etmediyse bn şeyden tatmin olunmadık dersiniz.» «KABİNE DEGlSMtŞSE DEGtŞMtŞ OLDR...» Başbakan Demirel'e son soru, kabine üzerinde olmuş, kabinenin değıseceği haberlerinin altı aydan beri ortada dolaştıgı, bunun hem hükumet bakımından, hem teşebbüsler bakımından ve hem de Basbakanm savundugu istikrarlı hükumet ilkesini zedelemesi bakımından mahzurlan belirtilerek, kabine degişikliği konusunda kesin bir beyanda bulunup bulunamıyacağı sorulmustur. «Bana bir stıal mı somyorsnnnz. tavsivede mi bulunnyorsunnz?» diven Başbakan Demirel'e soru sahibi: «Kesin bevan isti" yoruz» demi<:. Demirel de su cevabı vermiştir : «Bn snal. kabine knrnldnin ründen beri soruluyor. Hfr defasında da avnı cevabı vrriyonım.» Sual: Nedir efendim o cevap? Başbakan: «O cevabı siz de bîlirsiniz: (Kabine ilân pdilditi zaman deîismis olur). Bu cevabı be^enmivor iseniı sizin beienecrîiniz hir crvahı vermpk dum [Başmakaleden devam] Halk yararına gördfifünfiz, hem de Anayasaya uyçun, bazı çözüm yollarını bir kısım halkm baskısından firktüfünüz için açıklıyamıyorsanız... Türkiye henüz, demokrasinin havası demek olan düşünce ve vicdan özgürlüğünden yoksan demektirj. O halde ne yapmalıdır? Burada Ecevit gerçek bir aydının, gerçek bir yurtseverin ne yapması gerektigini tereddütsüz söylüyor : «Demokrasiyi yasatabllmek için, yüzeysellikten (satbîlikten), biçimsellikten kurtarabilmek için, gerçeklife kavusturabilmek için, önce, Türk toplumnnda düşünce ve vicdan özgürlügünü kökiestirebilmek eerekir... Bunu saglıyabiltnek için de elbette, bazan haskıların, tepkilerin üstüne yörünecektir.» Ecevifin büyük gerçek payı tasıyan dfisfinceleri, ne yazık ki, yirmi yıllık çok partili hayatımızda pek az politikacının ragbet ettifi dfisfinceler olmuştur. Oysa, valnız dusünce ve vicdan özçürlütünün yurdumuzda köklesmesi için dpül, fakat aynı zamanda herhangi bir hükumetin halka hizmet edebilmesi için de baskıların ve tepkilerin üstüne göz kırpmadan yürüyebilecrk aydınlarımızın sayıca çojalm.isına şiddetle ihtiyacimız vardır. Bir Kitap «C.H.P.'nin devrimciliti. yapılSonra da Co£unlugumuı yebe, mıs devrimlerle sınırlı değil. süAnavasayı deiHstirir misinlz?» de rckli devrimciliktir» derken de nince de sasırmak! Bülent Ecevit. çoktanberi unuKabine deeisikliği haberinin hem tulan bir çerçeîi dile getirtnekhükumeti. hem kamu oyunu, tetedir. sebbüsleri ve her şeyden önce k»n Dilefimiz. Atatürkçü C^.P.'disinin özel bir önem atfettiği <\"lilerin Büyük Knrulteyds devtikrarlı Hükumet> arzusunu etkirim ilkelerini yeniden canlandılediği belirtilerek altı aydır derıp kurtarmalandır. vam eden bu Kidişe bir son ve açik lık verebilecek kesin b!r sey söyNADtR NADİ lentesi» rica edîldiğinde Vızdı yine pembe pembe.. ve %erilen cevap malum: «Knbfne deüştigi zaman. değişmis olur.» muş. Yerli yabancı yüzlerce gazeteciCENEVRE ( ı j . | Dunya Sağ nin huzurunda cereyan eden ve lık Teşkilâtının bir raporuna goiki saatten fazla süren 4. Basın top lantısmm sonucunda da temprre konserveler, insan sağlığına ri etmeyiz ama Basbakanm zarar vermektedir. •Yeni bir sey söylemcdiği. tatmin Raporda, konserve yapmakta edicl cevaplar vermediği ve kaçakullamlan radyasyon dozajuıın maklı beyanlarda bulunduğu» ?eıçindeki bakterilerin mukavemenel bir kanaat olarak herkeste betıni artırdığı. vitaminleri de ollirmise benzer. durduğü ileri sürulmektedır. Yalnız tasal ile de söylemek Serpkirre Başbakan. 4. basm top 1 lantısında. çok rahat olmaya çalıştı ve rjunda basan sagladı. Sesini ivi ayarhvordu. Sinirlendi mt de elindeki Devlet Malzeme OfiMANİLA, (AP) Johnson'un sinin beş kenarlı kurşun kalemyatağı, Manila'da mesele olmuşİPrini kıracakmış s;ibi çeviriyortur. Buradaki zirve toplantısına du. gelecek olan Başkan Johnson'un nasıl bir yatakta yatacağı bılin• memektedir. Johnson'un boyu 1.90"dır. Halbuki, Füipinlerde yataklar, daha (Baştarafi 1 ind sayfada) ziyade küçük ebattadır. Johnson' mesine rağmen, bu kararına uyıın kalacağı otelin özel bir yatak gun bir görünüş içinde bulunamaısmarladığı yolunda söylentiler dı. Hele zaman zaman sinirlenmeçıkmıştır. Fakat bir yetkili, Pîsi, cevap vermediği halde bazı kolipinlerde Johnson'un ebadına nularda kendini cevap vermış sayuyacak bir yatağın bulunabileceması nedendir? cidden izahı güç. ğinden ve fezel bir yatak ısmarSayın Başbakan bazı Anayasa lamaya lüzum kalmıyacağından maddelerini iyi ezberlemişe benemin olduğunu söylemiştir. ziyor. Bu hayra alâmettir. Ama bir meselenin ne zaman Adliyeye intikal etmiş sayılacağı konusunda tatmin edici olamadı. îlhami Soysal olayı tahkikatmın sonucu hakkında soru soran bir ATİNA. (AP) Yunan Kralı gazeteciye «Adliyeye intikal etKonstantin, dün, eşi Kraliçe Anmiştir. Üzerinde konuşulamaz» neMarie'nin önümüzdefci yazın deyip kestirip attı. Oysa durubaşlannda veya Mayıs sonlarmda mun hâkim eline geçtiğine dair ikinci çocuğunu dünyaya getireen ulak bir işaret ve haber mevceğini açıklamıştır. Yirmi yaşmcut değildi. Soruya cevap verirdaki Danimarka asıllı Kraliçe, ilk çocuğu olan Prenses Alexia'yı, 10 ken sinirli görünüşü ise anlaratemmuz 1965 de dünyaya getirsız idi. Bu, daha zıyade Demimiştı. rel in, cevap vermek istemediği bazı konularda (Adliyeye intikal etmistir) perdesinin arkasına saklanma alışkanlığında olduğu yorumuna yol açtı. Albay Dikson mektubu olayında olduğu gibi.. Sovvet Rusya'ya ait 3 harb geBaşbakanın ailesınden birkaç misi, dün öğleden sonra Boğazkişinin tsparta'da nurcuları hidan Karadeınze geçmıştır. maye ettigi noktasma ve iddia160 borda numaralı karakol. sına aŞırlık veren bir sorunun 91 borda numaralı mayın arama Demirel'e sorulma tarzı tasvip tarama ve «Magomet Gadjiev» edilemez. Tabiî cevap da ona göısımlı ikmal gemıleri. saat 15.45 re oldu. Başbakan böyle bir yate Akdenızden gelerek, Boğazyın karsısında Adliyeye basvudan Karadenize çıkmıştır. rabilecegi tehdidinde bulundu. Demirel'in Diyanet tsleri ile ilgili bir soruyu evirip çevirip Anavasa değisikliği esprisine sokması büyük hata. «Diyanet tlticalar gemisi haline gelen tslerinin muhtar bir duruma geBulgar bandıralı Vasil Kolarof tirilmesini dÜFÜnüyor musunuz?» gemisinden dün gece de Türk aseklindeki soruyu «Düsünüyosıllı Mustafa Mehmedof gemiyi ruz» ya da «Hayır, düsünmüyoterketmiştir. ruz» dive herkesin anlıyabileceBir hafta önce aynı gemiden çi bir açıklıkla cevaplandırmak biri kadın olmak üzere üç kişi varken, «Bu sorunuzun aniaımnkaçmıştır. da bir Anava^a değisikliŞi olabilir mi? gibi bir espri var. bıınu mu demek istivorsunuz?» dive veni bir soru haline getirmek ve bunu da «Parlâmentodaki AP cogunlusu bir Ana3'asa deSisikANKARA ( a j . ) Ötrencileriliğine vetmez» cevabını vermek ne sarkıntıhkta bulunduğu iddıa olunan bir ilkokul öğretmeni. <1ün Demirel'in ba"=m toplantısı p«itevkif edilmistir. tddiaya ?öre. koloiisini ortaya koyan tipik bir dğretmen «Y^A.» üç kiiçük öğren örnektir. Sorulan yeni sorular cisi smıf dolabma sokarak sarhaline getirmek. bundan acayip kmtılık etmistir. anlamlar cıkarmak «KONSERVELER ZARARLIDIR» Sonmoda renkleri ihtiva eden yeni çeşitlerle 19661967 çorap mevsimine girmiştir! VOG...tBALl...»ZET.,.tBacaklarıntzıntcazibesini'artıran«çorapIar. Veni Ajans: 8207/12148 Johnson'ın yatağı \ bir «mesele» oldu Demirel, cıçık değil • ÜNiVERSiTE İKİNCİ YEDEK KÂYIT LiSTESiNi AÇIKLADI Pdzartesi günü başlıyacak kayıt donemi için ikinci yedek listede bulunan öğrencilerin puvan durumları şöyledir: Aluıacak ı Fakülte adı Oğ. sayısı İktisat . 300 (Baştarab 1 inci sayfada) lemiştir. Koseoğlu'nun bıldırdıGazetecilik Ens. 62 ğine göre, Parlâmento'nun açıEczacıhk 188 lacağı gun çok kalabalık bir oğrencı topluluğu, Ankara'da buFen: lunacaktır. Matematik Astronomi 1TS Fizik Jeoloji Jeofizik 70 Yük. Jeoloji Zooloji Botanik 41 Kimya Lasans Mühen. 83 Kimyagerlik YTP büyük kongresi (Ba$tarafı 1 inci sayfada) Alican konuşmasında, «seçme" ni istismar tenezzülünde bulunmayan» bir anlayışla, YTP'nin başında bulunduğu 6 yıldan beri yeni bir siyasi kadro kurmanın çarelerini aradığını bıldirmiş, ancak YTP'nin aldığı oyların gittıkçe azaldığını, partı kurucularından üçünün partiden ayrıldığını, son 50 kışilik Genel Idare Kurulu üyelerinden 22 sınin parti ile ügisini kestiğinı söy lemiş ve şöyle devam etmiştir : «öyle anlaşılmaktadır ki, buRÜnkü ortamda, benim yönetimimde bu gerilemelerin önlenebilmeleri imkânsizdır.» •ASGARI MÜŞTEREK ANAYASADIR. Ekrem Alican konuşmasında, Turk siyasi yapısındaki &ksak hklardan yakınmış, ıktidarla muhalefet arasındakı sonu gel mez çekişmeler üzerinde durmuş zaman zaman ortaya atılan (asgari müştereklerde birleselim sözüne değinerek «yeniden asgari müşterekler aramızdaki mânasızhk, hiçbirimizin hatinna çelmemelrtedir. Anayasamız.Türl toplumu için tesbit edilmis asffari müşterekler mectnuunu ihtiva eden bir temel vesika değil midir?» demiştir. Alican, sıyasî partilerin yöneticilerinin sözleri ile davranışlan arasındaki farka isaret ederek şunlan söylemiştir: «tktidardaki partimiz, Atatfirl ve yeni Anayasa ilkelerine baÇlı, gerçek medeniyetçi. lâik ve sosyal bir toplum förüsünön sabibidir. Fakat o iktidara yakınlıçında, hattâ o iktidann sözcü•üğünn yaptıklarında süphe olmayan bazı basın organlanmızm bu iikelere tamamen aykın neşriyat ve bevanlan, sabahtan aksama, memleket sathını çmlatmakta ve bunlara harsı. siyasî iktidanmızın herhanei bir tepkisini eörmemekteviz.» KITUPLASMALAR Alican. 1960 öncesin'n siyasi kutuplaşmalarının bu defa doktrin kutuplaşmalanna dönüştügünü belirtmlş, kurulmuş müesseselerde bir kusur aramanın yersiz olduğunu, asıl bu müesseseleri yöneten kadronun yetersiz olduğunu, söylemistir tşçi • işveren iliskilprine dpginen Mirn. «Hükömet. sınıflasma şuunınu arttırıcı bir «sekilde.: işverenlere (davanın, haklannızı ıvi savunun) «liven bh tuttıma eirecek olursa. olavlann ardmı almak. olavlara salim bir vön kazandırmak imkânı saflanamaz.» demistir. «Kadrolar vetersızdir davramşlar. lutumlar tophımcu değildir» diyen Aücan •htilâle yeni A navasaya ragmen bnlkın vaşayışmda bir lyilesme sörülmedi»in1 bildirmis ve «Türkivemizde 19G0 önc*>sinin siyasî <nıtuplasmalarina nâveten. doktrinri bir sınıf kutuplasmasma doğru gidilmelrte dir» demiştir tKTtDARA HÜCUM tktidann tufumunu eleştiren A Ifean özetle şunlan sövlemiştir: «Hükumet evvelâ millî iradeve sayRintn. her halde ve şartta secmene datkarakluk ve alkısa eslrlik olmadıfım kahul etmek zarnn dadır. tktldar. bueünkiJ toolnm »artları İçinde, basanrı parttzan i bkta aramaktan, dini ve siyari duygulan, vatandaşlann ihtlyaçlannı istismar etmekten, medeniyetçi Atatörk ilkelerinden tâvizler vennekten vaifeçmeye mecburdur.» Alican devarala, «Biz Türk cemiyetinin, yfizyıl önceki Bstı Avrupası kapitalizm • sosyalizm boguşmaları ıçine sürüklenmesinin mânasını anlamakta gerçekten güçlük çekmekteyiz» demış, siyasi hayata sorumluluk ve cıddiyet havası verilmedıği takdırde «partilerin, dört yılda bir seçim kazanma ve kaybetme oyununun şahsiyetsiz figüranlsrı olmaktan kurtulamıyacağını» belırtmiş. aksi halde «özenti de" mokrasimizin bundan önceki de Cen Fakültesinin bütün dallannda, İktisat, Eczacıhk Fakültelerinde ve Gazetecilik Enstitüsünde ikinci kayıt dönemi dün sona ermiş, kontenjanlarda 920 kişilik yer kalmıştır. Yunan Kraliçesi AnneMarie hâmile « Olüm Orucu » nemelerdeU bildirmiştir sonucs ulasacağını» 3 Rus harb gemisi, dün Boğaz'dan geçti Puan Durumu 300.18288.76 307.1831650 347.75339.35 Kayıt süresi 22 cumartesi Saat 13 » 20 Perşembe Saat 17 19 Çarşamba Saat 17 Hanımlar da gençleri, «Olüm orucuy>ndan döndüremedi 298.65286.54 337.87326.53 289.40281 369.15356.94 <Vasil Kolarof» ilticalar gemisi oldu Ankara'da Ankara Hukuk Fakültesine, daha 300 oğrencı alınacagı bildirilmektedir. Giriş puvanı 261^7'ye düşürülmüştür. Bu ve yukansmdaki puvana sahip ögrenciler, 22 Ekim Cumartesi gününe kadar başvurmalan gerekmektedir. İZMİR Türk Kadınlar Birliğinden bir heyet, dün Tekniker öğrencileri Ahmet Zelva ile Yücel Sunduvacı ziyaretle «ölüm Orucu» ndan vazgeçmelerini istemiştir. Orucun 5 inci gününde teklifi reddeden gençler, daha sonra arkadaşlanmn yaptığı sessiz yürüyüşe, sedye içinde katılmışlardır. Zelva'nın tansıyonu, ll'e duşmüştür. 108 saatten beri «Ölüm Orucu» tutan iki tekniker öğrencisinin sağhk durumu dün saat 20'de tekrar bozulmuş, bunlardan Ahmet Zelva, bayılmıştır. Sık sık kendinden geçen öğrenci ile arkadaşma. dün 100'den fazla telgraf gelmiştir. BtLGEHANIN TELGRAFI Devlet Bakanı Bılgehan, her 2 öğrenciye. dün su telgrafı göndermiştır: «Teknikerlerle ilgili çalısmalar devam etmektedir. Meselenin çözüm yolu bulunacaktır. Orucun devamı beni flzer. Vazgeçmenizi rica eder, gözlerinizden öperim.» RAPOR Bundan sonra Parti Genel Sekreteri Fikri Akurgal tarafından Genel tdare Kurulu raporu okunmuştur. Raporda özetle : «Varlığıraızı idame ettirmeyi lüzumlu ve zaruri gaymaktayız. Bizim için bas mesele, hiçbir zaman YTP'yi kurtarmak meselesi olmamıstır. Bizim bas endişemiz daima rejimin kurtanlması ve devam etmesi olmuştur» denilmektedır «BAŞIMIZIN ÇAREStNE BAKALIM» Kongrede öğleden sonra raporun tenkıdı yapılmış, baza delegeler Alican'ın istıfasını doğru bulmadıklannı söylemiş, bu arada delegelerden Muammer Tümen, «YTP dinamik bir parti n» line gelmiyecekse, Genel Başkan, bâri partinin kapatılmasını teklif etsin. Biz de başımmn çaresine bakahm» demiştır «YTP: NEZAKET KtTÜBÜ» Tumen, «YTP'nin mutedil parti olması yüzünden gerilediğini ıleri sürmüş ve şöyle konumuştur: «Bir (Nezaket Kulübü) halindeyiz. Kimseye itiraz etmiyor, ses çıkarmıyonız. Milletvekili fahrikası gibi çalışıyor, çıkarıp çıkanp başkasma kaptırıyoruz.» ALİCAN: «BEN. BAŞARISIZIM» DİYOR Alıcan, tenkidlere verdiği cevapta, «Ben Merkez ve Taşra teş kiiâtından da kendimden de şikiâyetçiyim» demiştir. «YTP'nin Alican'ı Sevenler Derneği olmadığmı» soyledikten sonra Alican sozlerine şunlan eklemiştir: «40 yılhk siyasi Iıayatımızda, benim gibi (Ben başarısızım) diyen, (Ben partinin yüztle 14 olan oyunu yüzde 3'e düşürdüm) diyen Gencl Başkan gördünüz mü?» demiştir YUSUF AZİZOĞLU Dr. Azizoğlu ise, adaylığını koy rruyacağmı bildirmis, «YTP, nöbette kalmalıdır» demiştir. Kongre. bugün çalışmalanna devam edecektir. AHMET ZELVA BAYILDI Bir öğretmen tevkif edildi A L T 1 N Cumhuriyet Reşat Harmt Azız Napolyon 24 Ayar külçe 95009525 1640016500 1190012000 1040010500 990010000 14231425 KAYIP DİPLOMA İstanöul Yuksek Muhendıs Mektebl I Yol Şubesinden 1934 jrılında mezun olduğumu göstereD 609 No. lı dıplomamı kaybettim Hükümsüzdur Mustafa N'eylân Cnsaç MALATYA'DA Sonra da. •ÇoSnnlueunnz yet" se, Anavasayı defistirir misitıiz?» deyince duraklayıp kalmak! Kabine değisiklıgi haberinin; hem hükumeti. hem kamu oyunu, teşebbüsleri ve her şeyden önce kendisinin özel bir önem atfettiği (İstikrarlı hükumet) arzusunu etkiledıgi belirtilerek, 6 aydır devam eden bu gıdise bir lon ve acıklık verebilecek «kesin bir sey söylemesi» rica edildiğinde kızdı yıne pembe pembe.. Saym Başbakan, bu şekildeki sorulara bir çok defa cevap vermiş imiş. Bu cevap. mutraka bizim beğeneceğimiz bir cevap olamazmış. Neymis bu cevap? «Kabine degtştigi saman, doolnr» mu;. Özel Dost tlkokulu Velileri Yardımlaşma ve Öffrencilerini Koruma Derneği Başkanliffindan: Demeğimizin rıDık toplantısı 23X.1966 pazar günO saat 11 de Özel Dost tlkokulu A. Mükerrem Balcı Salonunda yapılacaktır. Sayın üyelerin teşriflerinl rica ederim. Başkan Avukat EMtN ÜLGENER GÜNDEM: 1 Açılı; ve Başkanhk Divanı seçimi, 2 Yönetim kurulu ve muraiıp raporlarının okunması, 3 Yönetim kurulu ve murakıpların ibrası, 4 Yeni yönetirn kurulu Mçlm!. 8 DUeUer. Cumburiyet 12141 Cumhurivet 12138 , MALATYA Malatya Aktam Tekniker Okulu öğrencılerı öncekı akşamdan ıtibaren oturma grevine başlamışlardır. MENSUCAT BOYALARI SANAYİİ A.Ş. İDARE : »lECLİSt BAŞKANLIĞINDAN Şirketimiz esas mukavelenamesinin 5 maddesinde yapılacak değişiklik dolayısiyle, Umuml Heyetimiz 16 kasım 1966 çarşamba günü saat 15.00 de Ankara Ulus Meydanı Sümerbank Genel Müdürlüğü binasında. fevkalâde olarak toplanacaktır. Sayın ortaklarımızın, belli giın ve saatte toplantıya teşrifleıini, toplantıya bizzat katılmıyacak ortaklarımızın temsilcileri için tanzim edecekleri vekâletnamelerln toplantı tarihinden bir hafta evvel, Ankara Sümerbank binasında Mensucat Boyalan Sanayii Anonim Sjirketi adresine gönderilerek, toplantı giriş kartının alınması rica olunurGiÎNDEM : Şirket Merkezinin Tarsv.s'a nakli hususunda, esas mukavelenamenin 5. maddesinin tâdili. Cumhuriyet 12144 Fürk Kodını (Baştarafı 1 inci sayfada) Aksoy, konuşmasında Ecevıt'i övmüş, Fey^ıoglu ıçın de «ileri fikirleri benimsemesine ragmen vağlı gures vapıyor» şeklinde konuşmuştur. Kadın Kollan Başkanı Jale Candan da Ortanın solunu iivunmuştur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle