20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALTI CTnvrFITTRtVFT 16 Ekim 1966 «••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BHpMİ' ve BAŞLA Turhan GÜRKAN 1932 yıhnda Muhsin Ertuğrul tarafrndan çevrilen «Bir MiIIet Uyanıyor» filmini, Ertem Eğilmez, yenideu perdeye aktarıyor. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun aynı adlı yapıtından etkilenerek senaryoyu da kendi yazan yönetmen: «Eski filmin tekrarı olnuyacak. Bir Millet Uyanıyor fikrini alarak, Istiklâl Savaşı destanını vermeye çalışacağım. llk filimle yenisinin tek benzerüği kişilerinin adlan> diyor. Kartal Tibet Yüzbaşı Davut'u, Tugay Toksöz Teğmen Faruk'u, Miinir özkul Tilki Çavuş'u, E rol Taş tek kolu yok Ahmet Onbaşıyı, Atıf Kaptan Yahya Kaptan'ı (ilk filimde de aynı rolü oynamıştı), Hayati Hamzaoğlu, önder Somer, Senih Orkan, Dan yal topatan, Şeref Gedik, Ahmet Kostariga da öbür rolleri oynuyorlar. Filim düzeninde aşkla uğraşan kadın yok. Mermi taşıyan, vuruşan adsız kadınlar var. Yunan işgaliyle başlayıp, Dum lupınar'la bitecek filim, 18 ekim de Eskişehir'den Ege dolaylarına kadar savaşın geçtiği yerlerde çekilecek. Ordunun da yardımı sağlanacak. Büyük Taarrnz final olacak. Kurtuluş Savaşını kapsayan en iyi filim adının «Bir Millet Uyanıyor» olduğunu soyleyen Eğilmez şöyle diyor: «Bu konuda 10 filim yapılsa aynı adı koyardım. Mucizeden de öte bir şey diye kabul ettifimiz knrtnlnşnmnzda, Atatürk gibi aynı isyanı dnyanlann hikâyesi olacak. Vatan, millet edebiyatının en bol olduğn ilk filmin çekimi sırasında, savaşın tansiyonundan benfiz sıynlmamıştık. Bu yüzden filim o zaman çok büyük iş yapmıştı. Şimdi o tansiyondan çok nzak olan seyirciyi bu filimle hizaya getirecefim.» Ilir Millpf Lyanıyor,, ycnidcn cevriliyor UMITYAŞAR TAŞLAR (Varan2) Taşocağı Dünyanın en büyük Çilesi bizdedir Akılsız başlardan Dünyanın en büyük Nehri bizdedir Akan yaşlardan Ve dünyanın en büyük Taşocağı bizdedir Başbakan Süleyman beye Atılan taşlardan. 16 Ekiın 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Gazi hazretlerinin fırka kongresindeki nutukları D ilen ci Bir adamdı gencecik Bilendi yaşadıkça Gördü bilendi Duydu bilendi Sevdi bilendi Çekti bilendi Bir ihtiyar oldu incecik Şimdi Köşebaşında dileniyor. Dün Ankarada Cumhuriyet Halk Fırkasının (Partisinin) büyük ve tarihi kongresi açılmış ve Gazi Hazretlerl bu münasebetle büyük bir nutuk irad etmişlerdir. Reisicumbur Hazretlerinin bir hafta devam edecek olan bu tarihi ve fevkalâde ehemmiyeti baiz nutuk lannın mühim bazı parçalannı buraya dercediyoruz: «Milletin istikbalinde ve vicdanında tanıdığım ve bizzat kendi vicdanunda bir millî sır gibi taşıdığım milletin büyük tekâmül istidadı Ue mütenasip bir halde bütün içtimai bünyesinin tedricen tebdili icap ediyordu. Bu pek müşkül olmakla beraber mücade leye girişmek lâzımdı. En fenası mahvolmaktı. Fakat hiç mnkavemet edilmediği halde dahi bu teb like mevcuttu. Fakat dövüşerek, mücadele ederek ölmek hiç olmazsa şerefli idi. Hüniyeti gasbedilen bir millet ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsnn mütemaddin insaniyet nazannda bir uşaktan daha iyi muameleye lâyık değildir. Türkün şerefi haysiyeti. büyük ve yüksek kabiliyet leıi vardır.» Siyasî bir cinayet Prag, 15 (AA) Bir Arnavut talebe, Arnavutluk Sefiriru tabanca Ue öldürmüştür Yakalanan kaatil talebe, Sefır Senâ Beyi, Arnavutluğu Yugoslavyaya satmak istediğl için öldürdügünü söylemıştir. Bu suikast siyasi mu hitte büyük heyecan uyandınnıştır. Beyrut kadınlan Beyruttan bildırıldlğine göre, 500 tslâm kadını. Beyruttaki Pran sız Fevkalâde Komiserine bir heyet göndererek Müslüman kadınların sokağa peçesiz çıkmalarma müsaade edilmesı tçin Şam hükümeti nezdinde icrayi nüfuz eyIemesini rica etmişlerdir. Kaldırım Taşları Tanrı gazaba geldi Taş yağdı gökten Kullar boznlmadılar Didindiler, çalıştılar Tornlmadılar Yollar yaptılar o taşlardan Evler, kaldınmlar yaptılar Ve aradan yüzyıllar geçti «Asfalt icat oldu, yollar bozuldu.» İ kt i d a r Başka bir taş bulalım diyoraı Bırakmıyor Üzülüyor, ağhyornz Gözyaşımıza bakmıyor Bu ne biçim çakmaktaşı Süleyman bey Çakıyoruz çakıyoruz Yakmıyor. BİR SAVAŞ FİLMİ Osman F. Seden, Zafer Davutoğlu ile birlikte geçen yıl başladığı Kıbrıs, Erenköy savaşlarma ait «Severek Ölenler» adlı filmini 15 ay sonra bitirebildi ve adknı «Kartalların Öcü>: olarak değiştirdi. Üç genç subayın denizaltıdan botla Kıbrıs kıyılarına çıkışını ve Kıbrıslı Türk mücahitleriyle birlikte Rnmlara karşı savaşını anlatan filimde hava ve deniz kuvvetlerinden de geniş yardım sağlandı. II. İnönü Denizaltısı, Koçhisar Muhribi, bazoka, havan toplan, stenler kullanıldı. 2000 gerçek mermi harcandı. İzzet Günay, Fatma Girik. Süleyman Turan. Serpil Gül, Muzaffer Tema, Cahit Irgat, Kadir Savun; Nubar Terziyan; M. Ali Akpınar oynadılar. Fotoğrafta Savun ve Tema eöriilüyorlar. Mısır Kıralı Mısır Kıralı Fuad, Fransız Akademisl tarafından fahrl ecnebi âzalığuıa intihap edilmiştir. Ekmek narhı Şehrimizde ekmek dünden ltlbaren ucnzlayarak 16 kuruştan sa> tılmay8 '»şlamıştır. aiHnııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Bir Akılsız Baş İçin Zımpara Taşı 6.25 Açıllj 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Oyun havalan 7.25 Sabah melodUeıi tSTANBUL h , RADYOSD 7.45 Haberler 8.00 tstanbulda bu. giin 8.05 Bu sabah siztn için 9.00 Açılıs 10.00 Dlsfcotekten 8^5 Küçük üânlar 8.30 Gönlünüzseçmeler 10 30 Pazar melodlleri ce türküler 9.00 Çocuk bahçesf 11.00 Piyano sololan 11.15 Akor9.15 Şarkılar ve siz 9.40 Keman deon ve Gitarla melodller 11.30 soloları 9.55 Kısa haberler 10 00 Mediha Demirkıran'dan sarkılar Konçerto eaaü 12.00 SevUen melodiler 12.30 Minyatür müzik 10.20 Plâklar dönüyor 10.40 Dört Dil bahsinde gerict olanların topnna oyun . Dört konuk 11.00 tstanbul 13.00 Hafif müzik 13.30 Öğle Kudretli kalemiyle bir tek Nadir yetişir. Bclediyesi Konservatuarı konserinin konseri 14.00 Gençler İçin 14.30 naklen yayını (Batı müzigl) 12.00 Oruvar'la Monşer'i düsürmüyor dilinden Kanşık sololar 15.00 Melodl dizisl Yurdun sesi kadınlar topluluğu Dilcinin de böylesi hayli nadir yetişir. 15.30 Oda müziği 16 00 Caz 12.35 Küçük ilânlar 12.40 Plâklar saati 16 30 Çay saatl 17.00 Paarasında 13.00 Haberler 13.15 zar konseri 18.00 İyi akşamlar Hafif muzik 13.30 Reklâm prog18.30 Senfonîk müzik 19 00 Hafif ramları 15.00 Pazar konseri müzik 19.15 Akşam konseri 15.25 Nadir Hilkat Çulha'dan şarkılar 20.00 Gençlerin sevdikleri 2100 Gece konseri 22.00 tzahlı caz mü 15.40 Müzik şenliklertaden ziği 23.00 Tatil aksamı için 23 30 16.25 Küçük ilânlar 16.30 Kitap Muzikaller 24.00 ÇeşiÜİ müzik Iar arasında 16.45 Vasfi Uçaroğlu 00.30 Gece ve müzik 1.00 Kapaorkestrası 17.00 Maç yayını nıj. İmalâtı branşında imalâtçı veya müteahhit olarak ciddî 18.30 Serbest saat 18^5 Türkuler işbirliği yapabilecek firmaların gerekli teknik malumatla 18.50 Reklâm programları 20.00 Haberler 20.30 Büyük stüdyodan birlikte Posta Kutusu 199 Şişli'ye müraeaatları rica olunur. 6.25 Açılıs 6.30 Gttnaydın yankılar 21.00 24 »aatln olayları 21.10 Irfan Doğrusöz'den şarkılar 7.00 Köye haberler 7.05 Sabah 21.30 Evvel zaman İçinde 21.40 müziği 7.25 Oyun havalan 7.45 İlâncılık: 6464/12163 Haberler 8.00 Ankarada bugün Kuçük ilânlar 21.45 Radyo baiif 8 05 Bağlama takımından oyun havalan 8.20 Küçük ilânlar 8.25 Turfc müziği dlnleyici istekleri 8.55 Sabah konseri 9.10 Muzikli çocuk oyunlan 9^0 tstekleriniz raikrofonda 10.00 Kısa haberler 10.05 Pazardan pazara 10.35 Özel eğlence programı 11.30 Aylâ TENZİLÂTLI SON SATIŞLAR, tSTANBUL VE ANKARA BÜROLARIMIZDA Doganay'dan türküler 11.50 Bitmez tükenmez Anadolu 12.00 Ey17 EKİM 966 GÜNÜNE KADAR YAPILACAKTIR fel'den müzik 12^5 Küçük Uânlar Hususî ücretsiz otobüsler 16.19.966 günü saat 10'da Tepebaşı bürorauz önünden kalka 12.30 Yurttan sesler dinleylci iscaktır. Gidip görmek isteyenlerin gidecekleri günden önceki günlerde otobüslerde telefontekleri 13.00 Haberler 13.15 la yer ayırtmalan rica olunur. Sevdlğiniz sesler 13.45 Mustafa Er2 oda, tnutfak, duş, tuvaleL balkon. babçe, tumsai, plâj. ses'ten şarkılar 14.00 Çocuk bah. çesi 14.15 Reklâm programları 1 Deniz Ustü dairelerlne biUşlk, ve arazl meyline göre deniz sevlyeslnden 2 llâ 1 metre 15.15 Kısa haberler 15.20 Düek yükseklikte bulunan ve denlzl mükemmel surette gören zemin kat daireleri 20.000 kutusu 16.20 Fatma Türkân'dan Uradır. türküler 16.35 Müzehher Güyer'17J0.966 gününe fcadar %20 son tenzUfit la 16.000 Uradır. den sarkılar 16.55 Kısa haberler 2 1 . 2 3 katlat 22^00 Liradır. 17J0J66 gflnüne kadar %20 son tenzUâtla 18.000 Uradır. 17.00 yurttan sesler kadınlar top. 3 Deniz Gstünde 2 ve 3 üncü katlarda 2 daıre vardır. Beheri 33.750 Liradır. 17JL0J66 gülulugu 17.30 Köy odası 17.50 nüne kadar %20 son tenzılâtla 27.000 Liradır. Nusret Ersöz'den sarkılar 18.10 4 Daıreler lrtifaklandunlmış olup. tapulaı derha) verilmektedir 110 Ura masrat muşteriya Sorunlarımız 14.30 Dans müziği aittır Betonarm» karkaa dairelerin yan bedeli daire aynlırken. diğer yarıa tapu esna 18.50 Reklâmlar 20.00 Haberler sında ödenır 20.30 Pazar faslı 21.00 Şür dünyamız 21.05 24 saatin olayları GELİR: Yanımızdakl Turistık Motellerde Dir odanın Dlr güzüük yemekslz ücreü 50 Uradır. 21.10 Geçen hafta 21.25 Bedia KUMBtTRGAZ PLÂJ SÎTESİ: Akartürk'ten türküler 21.40 Spoı Tepebaşı Meşrutiyet Caddesi Na 107 BAŞAR ANKARA Sıhhıye Ambarlar Caddesi dergisi 2 U Kevser Tanrıkut'tan PASAJ1 kat 1 Telefon: 44 38 56 Beyaz Saray Ap Kat. 5 Telf 17 35 38 şarkılar 22.15 Müzik dünyası 22.45 Haberler 23.00 Hafif muzik dünyasından sesler 24.00 Kapanış Bızde sinemada yaş haddi hâlâ yanlış ölçüler içinde yorumlanmaktadır. Mnzaffer Tema jönlük tahtında en uzun denenmiş tek sanatçıdır. Orta yaşlılıgında yıkılmamak için bir dönüş yapmış ve başarmıştır. Beyaz perdede gelmiş geçmiş bütün kadın oyuncularla gönül seriiveni geçirmiş ve ününü bu yolda surdürmüş Tema «Bu geçiş, ken* dimi önceden hazırladığım için kolay oldu. Toksa rol adaptesi, her jönprömiyenin kolay kolay bazmedeceği bir olay değildir. Bizim yaşta insan en olgun çağını yaşar. Bozuk bir sistem yüzünden benim dönüşümü yapamıyanlar, sinemaya veda etmek zornnda kalıyorlar» diyor. Bu yıl Avrupa Sınemateklerinde gösterilecek Tıirk filimleri tespit edilmeye başlandı. Ocak ayında Sofya'da yapılacak «Türk Filimleri Haftası» na aşağıdaki rejisörlerin filimleri gönderilecek: Atıf Yılmaz: «Muradın Türküsü», Lütfi Ö. Akad: «Beyaz Mendil», Metin Erksan: «Sevmek Zamanı», Memduh Ün: «Üç Arkadaş», Osman F. Seden: «Namns Uğruna», Halit Refiğ: «Haremde 4 Kadın», Ertem Göreç: «Otobüs Yolcnlan». Bu yıl Romanya'da yapılan «Balkan Filim Festivali» için Türkiyeden de 2 uzun metrajh ve 3 dokümanter filim istendi. DIŞARI GİDECEK TÜRK FİLİMLERİ Konulu filimler henüz belli değıl. Dokümanter filimler: Adnan Benk: «Ben Asitavandas», Sabahattin Eyüpoğlu: «Taşamak İçin», Kemal tnci: «Keklik ve Toğnrt». Batıdan Türk filimlerine karşı büyük istek var. Prensip olarak bütün dış ülkeler, Türk filimlerıni tanımak istiyorlar. Sinematek Derneği ilk listeden sonra genç Türk yönetmenlerinden de neme filmi olarak Fransa için ikinci bir liste hazırlamış: Atillâ Tokatlı: «Denize tnen Sokak», Erdoğan Tokatlı: «Son Kuşlar», Duygu Sağıroğlu: «Bitmeyen Tol», Cengiz Tuncer: «Sevmek Seni», Alp Zeki Heper: «Soluk Gecenin Aşk Hikâyeleri». Demosten konuşmak için Çakıltası koyarmış dilinin altına Bizdeki geveze politikacılar da Konnşmamak için Zımpara tası koysalar Ne iyi olurdn. Anladım Bu toprak benim, bn mezar benim Ve benim bu mezartaşı Bu eller benim Bu ayaklar benim Ya bu baş kimin başı Bu akılsız bas Bu sersem baş? İSTANBUL müzik orkestrası 22.00 Reklâm programlan 22.45 Haberler 23.00 Her hafta üç orkestra 24.00 Kapanış. Sabırtaşı Her taşın altında yalan Her taşın altında menfaat Her taşın altında rüşvet Sabırtaşından insanlar Ve taş kesilmiş bir memleket! DOSTLARA TAŞLAR Nadir Nadi'ye KAMYON VE OTOBÜS ANKARA SİZİN MEMNUNİYETÎNİZ GRURDIG DENİZ KENARINDA 16.000 LİRAYA SATILIK 2 ODALI SON DAİRELER ın ZAFERİ DEMEKTİR... YEHİ 9 8 WT Modeli cereyanlı şık masaradyosunda memnun olacağınız her vasıf mevcuttur••• 98 WT CEREYANLI ŞIK MASA RADYOSU 8 fonksiyonlu 5 lâmbalı 4 dalga bandlı (2 Kısa, Orta, Uzun) Mükemmel alı; kapasiteli Yüksek kalite, ideal tonalite İlâncılık: 6377/12150 Nevar SINEMALAR BESOĞLU A.TLAS: (44 08 35) Bağdat Si. ATLANTİK: (55 43 70) El Kızı hirbazı (D. Shan). (T. Şoray). DÜNYA: (49 93 61) Pariste ÇELİKTAS (Maltepe): Kara. Aşk Başkadır (W. Holden). kolda Ayna Var. E3IEK: (44 84 39) &aptan HELEK (Eyüp): (21 58 76) EFES: (36 35 84) Altın Çocuk Grand'm Çocukları (H. 1 Yakut Gözlü Kedi (C. (G. Alsoy). Arkın), 2 El Kızı (T. ŞoMiUes). KADIKÖY: (36 49 24) Tatilde ray). FİTAŞ: (49 01 66) Kantoma RENK: (21 15 25) Aşk Sa Aşk (T. Noye). Coşuyor (J. Marais).. natı (E. Sommer) R.T. OPERA: (36 08 21) Baybora1İNCI: (48 45 95) El Kızı (T. ŞAFAK (Ç. taş): (22 25 131 nın Oğlu (K. Tibet). Şoray. Bay Bora'nın Oğlu (K. Ti. ÖZEN: (36 99 94) B Kızı (T. KONAK: (48 26 06) Aşk Sabet). Şoray). natı (E. Sommer). ŞIK: (22 35 42) Altın Çocuk REKS: (36 01 12) Fantoma LÂLE: (44 35 95) H Kızı (T. (G. Arsoy). Coşuyor (J. Marais). Şoray) matineden itibaren. TINAZTEPE (BJCBy) (71 65 18) SINEMA 63: (Küçükyalı) Fantoma Coşuyor (J. Ma (55 10 84) thanetin Sonu LEVENT: (63 55 39) El Kızı rais). (O Walles). (T. Şoray). YENİ (Bakırfcöy): (71 88 26) SUNAR: (36 03 69) Matineler,ÜKS: (44 03 80) Altın Ço. 1 El Kızı (T. Şoray), 2 . den itibaren Fantoma Coşucuk (G. Arsoy) RÜYA: (44 84 39) Bay Bora'nın Oğlu (K. Tibet). SAHAY: (44 16 56) thtiras Vadisi (S. Hayworth) R.S. SİTE: (47 77 62) Paris'te Aşk Oevlet Demiryoüan Haydarpasa BEYOĞLU: Aynalıçeşme, GümüşsuBaşkadır (W. Holden). (36 04 75) Sırkec): (27 00 50). Deyu. Kember. ŞAN: (48 67 92) Bay Bora'nizyolları: (49 18 96) (TatU gunleri EM1NÖNÜ: Sirkeci Merkez, Cağaloğnın Oğlu (K. Tibet). .44 02 07). Şehlr Hatları: (44 42 83), lu, Beyazıt Merkez, Vefa, Aksaray. YENİ ATLAS: (48 65 02) Bay Türk Hava Kolları Bilel Satış: Bora'nın Oğlu (R. Yurdaknl) EYÜP: Petek, Sağmalcılar, Yeni, (44 47 00) (Danışms: 44 02 96) Nümune. TAN: (48 07 40) Ringo Taban(Hava alanı: 73 82 8 0 7 3 84 40), FATİH: Karagümrük, Gündoğdu, Yecah Serseri (M. Vod). İlkyardım Hastanansel: (49 60 00). ni Şifa, Oğuzhan. Cerrahpaşa, Merhaba, Nümune Bastahanesl: (36 59 00), YENİ AB: (49 64 72) Kartaca Karadeniz. Gureba: (21 65 00) HaselE) (21 26 80) Yanıyor (P Braseur) GALATA: Ege. tşçl Samatya (21 62 50) Belediye YEM MELEK: (44 42 89) Mer GAZIOSMANPAŞA: Seyhan. Santral. (22 45 80) Belediye Zabıta haba Charlie (T. Curtis). Mudurlüğü: (22 67 14, Meteorolojl: KADIKÖY: Mısırhoğlu, Halk, GüGÜREL (Besiktaş): (47 03 94) (73 86 84). Trafik Şikâyet: (44 10 67). ner. Kazasker, Pelit. 1 . AJtın Çocuk (G. Arsoy), tstanbu) ttfaiyeai (21 43 22) KASIMPAŞA: Halk. Yenl. 2 Kırbaç Yarası (A. MeSARIYER: Büyükdere. Emirgân. kin). NÖBETÇİ ECZANELER ŞISLI: Marmara, Nlsantajı, Yıldız, İSTANBUL Atakan. Tepeüstü, Meral. BAKIRKÖY" AltuJ. Yesllyurt, OsmaÜSKÜDAB: Üsküdar, Çamlıca Nük. AYSU: (21 19 17)B«ybora'nın niye. het, Kısıklı, Merkez. OJlu (K. Tibet). BEŞİKTAŞ: Tashk, Çınar, Bebek, ^VLEMDAH: (22 38 83) Yakut Gül. ZEYTİNBtHlNU: Gunej. Gözlü Kedl. BULVAR: (21 35 78) El Kızı (T. Şoray). GUNEŞ (Aksaray): (216140) AJtın Çocuk (G. Arsoy). KUtÜP: (22 72 77) El Kızı (T. Şoray). MARMARA: (22 38 60) thti. ras Vadisi (S. Hayvrorth). Yakut Gözlü Kedi (C. Ar yor (J. Marais). kın). SÜREYYA: (36 06 82) Takip YENİ (Şehzadebası) (22 58 93) (S. Adams). Pembe Kadın (Y. Kenter). RADIRÖV tSTANBUL rtYATROSU (44 22 361 UtSTER VELİVAN Hergün 21.15 te, Çarsamba 15 te matine. Pazartesi temsi) yoktut KEN1 OYUNCUUAHI (44 36 63) VEB ELINİ YENİ rEPEBAŞl riYATROSU DÛNYA Çarsamba hariç her (44 2] 57) MARİUS Pazar. gün 18 de. PazartesJ 18 ve Pazartesl. Çarsamba. Cuma 21.15 te. 21. Pazaı 15.30 da. YENİ KOMEDI rTYATHOSTJ DORMEN rtYATROSU (44 97 36) tBUGÜN GİT YA(44 04 09) tŞGÜZAB CumarRIN GEL» (Pazartesi cuma tesl Pazaı. Pazartes) 21. hariç hergece. Çarş., Perş. Pazaı 15.30. CANAVAR SOF. 15 te) cuma 15 ve 21.15 te RAS1 Çarsamba Persembe Asşşk. Cuma 21, Cumartesi 13.30. ITYArROSU fATtH TİYATROSU (22 0171) GENAfi (49 3) 09) tKl E ATES L NUHUN GEMİSİ Hergün 21, Hergün il.30 Çarsamba 18 Pazar 15J0 da Pazartesi de. Cumartesl Pazaı 15 te gunlerl oyun yoktuı GÜLRİZ SÜBÖRİ B^GIN ÜSKÜDAR rtYATROSU CEZZAB rOPLULUÖU (El(38 E ll> ÇATAIJJ KÖY « HergüD 21, Pazaı 15.30 da, hamra riystrosu) (44 22 36) «PALTO» Çarsambs narıc. Cuma gv>Ierl temsü yokhergün 18.15 Cuma 15 ve tur. 18.15. Pazartesi 18.15 ve 21.15. TIYATROLARİ Lîızumlu Telefonlar CİHAN KOM. ORT. Sulfanhamam Katırcıoglu han kat 5 İstanbul ilâncılık: 6484/12165 'P OPXUOĞLO rtYAl ROSU (KUcuk Sahne)) Pazartesi haric hergece 21.15 le Çarsamba Cumartesl Pazar 17 de matine (KAKTÜS ÇIÇEÖt) l'el «9 56 52 ÜLVİ (JRAZ rOPLULUÛU (Karaca riyatroda (44 54 021 «HABABAM SIN1F1» Sall hariç hergün IS ve 21.30 da BULVAR TtYATROSU21 48 92 . 21 76 82 Azl2 Basmacı • Kenan Büke IKabzımal Cemile) Pazartesi tıanç hersün 21.15 Çarsamba Cumartest Pazar IR15 21 15 ARENA TİYATROSU (49 84 19) Bir Kuçük Aslancık Varmış (Pazartesi hariç her gün 18 ve 21 15 te). AZAK: (Gönü) Olkü Gazan. fer özcan) «r.ülüman Bacanak» (Pazartesi hariç her gece 21.15, Çarsamba, Cumartesi, Pazar 16.15 te matine).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle