19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 EHm I9G6 SAHİFE BEŞ THY m nın kış tarifesi 1 kasınr'da başliyor Türk Hava Yollan, yeni taş tarifesinde uçaklanru Sofyaya da uğratmaya karar vermiştir. Her hafta cumartesl günleri Ankaradan kalkacak olan T. H. Yollannın Vtscount uçaklan Istanbul • Sofya • Münih • Prankfurt seferini yapacaktır. Yenl açılan Sofya hattı Bulgarlstan ve Romanya ile Yugoslavyaya gideceklerin yol lannı kısaltmaktadır. T. H. Y. nın kış tartfesl 1 Ka» sımdan itibaren uygulanacaktır. Adamı sarhos edip karısım kaçırdılar Malatya'dan Istanbul'a iş bulrnak uzere gelen genç bır fırıncı, içkı masasında uyutulmuş, 26 yaşındakı karısı kaçırılmıştır. Kocarun, durumu polıse bıldırmesınden kısa bır sure sonra sanıklardan Mehmet Gunduz, kadınla bırlıkte Topkapı surları dısında yakalanmistır. Diger sanık îsmaıl Erdoğan da Emnıyetın takıbinden kurtulamamıştır. Sanıklar, ıftıraya uğradıklannı ılerı surmuş, bunlardan Mehmet, «Kadın, zaten gönüllüydü, ben de götürdüm» demıştır. Iddıaya gore her ıkı sanık, kocayı lokantada ıçırerek uyuttuktan sonra, «Dişim ağnyor» dıyen karısını doktora gotureceklennı soyleyerek kaçırmışlardır. Mitzeyyen Satar adındaki bir genç kadın, önceki gece, Beyoglunda çırılçıplak soyunmuştur. Çıplak kadının etrafında bir anda yüzlerce kişi toplanmıs ve caddede trafik kısa bir süre için aksamıştır. Anadan doğma soyunan ve eIinde çantası, ayağında ayakkabıları ile kalan kadın, «Göfüslerim, 200 bin liraya sigortalı • dır. Biriniz dokundunuz mu janarsınız» diye bağırmıştır. Aşırı dereeede sarhoş olan ve ne yaptığım bılmiyen kadınm durumunu gören devriye polislerle bekçiler, bır yağmurlukla çıplak kadını ortmek istemişterdır. Fakat Muzeyyen, «Ben böyle rahat ediyorura. Siz ne karısıTorsunuz. tstediğim gibi gezmekte serbest değil miyim?»diyerek caddede koşmağa çahsmıstır. Top lanan halkın da yardımı ile yakalanan Muzeyyen, bekçilerin ve polislerin ellerini ısırmış, bır poİisın de kulaklarına dışlerıni geçırmiştır. Beyoglunda çırılçıplak soyunan bir kadın trafiği aksattı Priştine de tenekeci Sulevman'ın dukkaııında satılan mallar Emniyette dans Beyoğlu Emnıyet Âmırhğıne goturülen kadın, ifade vereme dığı içın Emnıyet Mudurluğu nezarethanesine yollanmıştır. Erkekler nezarethanesındekı çeşith suçlardan tutuklu bulunan sanıklar, çıplak zıjaretçiyi gorunce, «Yuuuhh.. Allah Allah. Bu kadın gokten zenbılle mı indı» dıje bağınşmaya başlamışlardır. Kadınlar nezarethanesine konulan, Muzeyyen, sabaha kadar dansetmış v« şarkı söylemiştır. Çırıl çıplak caddede soyunan, ortalığı birbirine katan, £mnıyet Mudurlüğünde şarkı soyleyip ' danseden Müzeyyen'in fazla alkol almaktan aklî dengesinin bozul ı duğu anlaşılmıstır. 24 yaşında , ki kadının Bakırkby Akıl Hasta. nesine gbnderilmesine karar verilmiştir. Beatnick genç kız bir haftoda değişti ir hafta önce morfin kullandığı iddiası ile yakalandığında çevreye yaydığı pisli£ kokusundan yanına yaklaşılamıyan Avustur>alı beataick Rosa Maria'yı dun ycni elbiseleri içinde görenler jaşırıp kalmışlardır. Savcılıkca takipsizlik kararı verildlğindcn yurt dışıııa cıkış izni almak uzere beraberinde İngiliz uyruklu sevgilisi Da\id olduğu haldc dün Alemdar Karakoluna muracaat eden Rosa Maria'yı gören polisler kızdaki değişiklik karşısuıda hayret içinde kalmışlardır. Annesinin Avusturyadan gonderdiği yeni elbiseleri giyen, arkadaşlannın topladıklan para sayesinde yurt dışına çıkabilen genç kız \e sevgilisine pasaportlan sının geçtikten sonra verilmiştir. «Son Saat* 11 yaşında «Son Saat» refıkımız, Turk basın hayatında bugun 10 uncu yılını doldurmuş, on bırıncı yılına girmıştır. «Son Saat» Gazetesinın yazı ailesini tebrik eder, uzun ve başarılı yıllar dıleriz. B Eski ve yeni binaların ŞU BIZIM arasından görünen Yılmaz CETİNER RUMELİ... binalar bir Osmanlı şehrini hatırlatıyordu insana... BİR ZAMANLAR ANADOLUDAN GÖÇ EDENLERİN GERİ DÖNÜŞLERİ E KADAR HÜZÜIS VERİCİ sküp, Priştine arası aşatı >akarı 100 kilometre. Fakat >ollar v kadar btrenk hir • bu kısa mesafeyi, ancak üç saatte alabiliyorsunuz!.. Bunların tamiri veya genişletilmesine çalısıyorlar amma, işler pek ağır gidivor!.. Priştineve aksam, ortalık kararmak üzercyken girdi. Eski ve yeni binaların arasında görünen camiler, hamamlar bir Os manlı sehrinde oldnğumnzu hatırlatıvordu bize! 115 bın nufuslu Pnştine'nin "a 60"ı Arnavuttu, 25 bin kadar da Turk vardı sehırde .. Fakat halkın büyuk ekseriyetı Muslumandı . Asırlarca önoe Tokat tan, Konya'dan gelip buralara yerleşen yüzlerce aile hâlâ cıvar köy ve kasabalarda yaşıyordu. ralar Türk ailelerini perisan etmişti!.. 1952 yılında, Türkiye imkân bulunca, Rumelidekı kardeşlerine kapılarını yıne açmıştı. Ancak, bırkaç yuz bın ailenın anavatana gelm^sınden sonra göç yine durdurulmuştu. Şunu kabul etmek lâzım kı; akrabalan Türkıyede yerleşmış bulunanlann yanında, Türkluk]e alâkalan olmayan, tek kelime türkçe bilmeyen bır takım kımseler de göç etm«k ıstiyorlardı... Bir takım fırmalann tahrık ettığı bu zavallı Yugoslav koyluleri, oradaki tarlalarım satıyorlar, perml haklarını da 10 15 bın liraya devredıp soluŞu Türkıyede, h»m de tstanbul'un göbeğınde alıyorlardı... Sonra, Türk Devleti de, *opxak vey*,^jy veriyordu kendilerine!^ ^^ Bu yiizden, bizim dısandaki elçiliklerin, konsoloslukların bası belâdaydı... Kim Türk asılllı, kim de|il! Bunu araştırmak mfimkfin mü? Hele Belgraddaki baskonsoloslufnmnznn hali cidden gorülecek gibiydi... Tek bir başkonsolos, sabahtan akşamın geç saatlerine kadar göçmenlerle, göçmen meseleleriyle nğraşıp dindiği gibi, bir de Almanya seferine çıkan veya oradan di>nüp yollarda kalan, parası biten, arabası bozulanların da ılertleriyle uğraşıyordu... Aksu İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden Yapüacak lf Dı» hat «lektrik tesisatl KeRit tnurı Ura Kr. »5685,00 Mnvakkat temlnat Lıra Kr. 6034 25 1 Ekslltme mahaJll ve tanhl 27/10/1968 Persembe eunü saat 15.00 te Antaly» M 1 Eğıtım Müdürlügünd» kapaHJ ü lart usulüyla tbale olunacaktır 2 Sartname ve lürumlu evrak heı gün mesal «aatlerindo Antalya Mılll Egıtım Müdüriüğunde ve Aksu tlkögretmeD Okulu Müdüriüğunde eörülebllır. 3 EksUtmeye istırak e t m e t Utıyenl«i» tatil günlerl hartç Ihale gunünden fiç gun eVvelme «*tJar bu Itlcın Antalya Bayındırlık Müdürlüğünden tlacaklan yeterlık belgelertyle 1968 yılı Tıcaret Odası vesikası ve temlnat mekrubunu muhtevl olarak 2490 «ayılı Kanunun tanfatı dalreslnde hazırlayacaklan teklif mektuplannı Ihale taatınden bır saat evveline kadar Komısyon Başkanlığına vermelert şarttır. 4 Tallplerln Ihale günunden evvel Okul Müdürlöğünden alacaklan yazı tle temınatlarını yatırmalan lazımdır. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. (Basın 20957/12132) EKEV1 16 •O tt RECEP 2 c E V» O c o 2 < Ohri eşrafından raerhum Muderrls Mustafa Efendının kızı. Resne eşrafından merhum Danyal Erdoğan'ın eşi, fedakâr anneraız 14 Eklm 1966 gunü bizlerl sonsuz acılarla bırakarak ebedıyete gosmüştür. Tanrı rahroetlnl eslrgemesın. Oğullan FİKRET ve YILMAZ ERDOĞAN Cumhurlyet 12170 MENKLLÜN SATIŞ İLAM Kadıköy lcra Memurluğundan: " " '"""" """"" " J "" BÖB^ÎÎÖD T*. "'Bı'r'borçfih dbİayı'm'a'bçuz, aşağıda cıns v e kıymetlerı yazılı menkul mallar Kadı koy Suadiye otel, gazıno ve plâjında satılacaktır. Bınnci arttırmanm 18.10.1966 gunü saat 12.30 • 13 te yapılacağı, mezkur günde kıymetlennın yüzde 75 ıne ısteklı bulunmazsa 19.10.1966 da aynı yer ve saatte ikıncı artttrma ile en çok fıat verene satılacağı ve beledıye resımlennın alıcıya aıt olacağı ilân olu • nur. 7101966 Lira Kr. Adet 35000 00 1 Pupin markalı beşlı telefon santralı, Yugoslav malı. 5 Komple oda takımı formika gardrop, karyola, komodın. (Basın 603312159) V EFA T ERDOĞAN V. E. 15 04|n28|18.59| 4 34 112.401 6.30| 9^4112.001 1.31 11.03 ASİYE TEŞEKKÜR Oğlum, kardeşimiz, ağabeyımız, kayınbıraderımız, dayımız ve amcam, Avukat İHSAN YAZMAN'ıı^ (6,'2/1927 12/10/19«6) • • • aramızdan vakıtsiz ayrılıp ebediyete ıntikali dolayısıyle duyduğumuz sonsuz acıyı paylaşan, gerek bizzat gerek bilvasıta tâzıyetlerini bıldıren, cenaze törenine katılan, çelenk gonderen bütün akraba ve dostlarımıza, Ankara Barosu Başkan ve uyelerıne, butun Adlıye camiasına, Orman Genel Müdürluğü Hukuk Müşavirı. Devlet Demıryolları. Sayıştay, Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ankara Hukuk Fakültesi mensuplanna, merhumun diğer bütun dostlanna ve bilhassa Sayın Talât Lâlik aılesine açık teşekkürlerimizi sunanz Annfsi. Iviçün, Bingöl, HacıhasanoJIn ve Yazman Aileleri (Ekspres Reklâm: 1205/12166) Ü Kalkandelen de Al.ua Canuı onünde, öğretmen Süreyya, Yusuf, camide çalışanlardan İdris Hasan ve arkadaşunız olan şehirde 20 yılda 20 küsur fabrika yapıldı. Bu bölgede sengin madenlerimiz var. 6^ mil • yar ton kömür rezervi tesbit ettik. Yuçoslavyanın kömür sarfiratının '.4O'ı topraklarımızın altında yatıyor. Simdi biz de bütün bunlardan istifade etmek için kimya endüstrisi kurnyoruz. Kömfirden 30 çesit madde elde ediliyor. Perlondan sun'î gfibreye kadar». Fabrikalar tamamlanmak üzere.» Şerafettın Süleyman, bir mutluluk içinde aıyordu ki: « Priştine'de ortalama aylık gelir, 43 bin dinardır. Halbuki 1944 yılında nüfus basına düsen yıllık gelir 41 bin dinardı!..» Sehır cıvarındaki fabnkalarda 23 bin isçi çahşıyordu. 3000 televızyon, 9815 radyo, 700 küsur hususî dükkân vardı Priştine'de... Adam basına yılda sarfediten enerjı, (kdmür esa? tutulunca) kilogram olarak 1028 di... Istatistikçıler bunu. Bulganstanda 1951, Türkivede ise 298 olarak gösterivorlardı... caklannı bılemiyor, türlü zahmete giriyordu ev sahıplerı tstanbuldan bır gazeteci gelmış! Prıştınelı Türkler arasında bu haber kısa zamanda yayılmıştı .. Hepsi evleııne ziyarete gıtmemi istiyorlardı Hepsi duyguluydu .. Sedirli. köşe minderli eski usul döşenmiş evlerde papuçlarımızı çıkarıp, terliklerimizi giytp bağdaş kurarak huzur içinde byle rahat oturuyorduk ki. GUnün bü tün yorgunluğu geçiyordu... önce bır tepsi içinde lokum ile su . Daha sonra, kahve .. Arkasından nefıs ev baklavası.. Va nihayet demli. lezzetlı çay . Her gitüğimiz evde lkram edivorlardı Hele Türkçe öğretmenl ve dılci Süreyya Yusufun evinde yaptığımız, çeşit çeşıt börekü nefis kahvaltıyı unutamıyacağun... «Şardağından kalkan kazlar Al topnklu bevaz cızlar» ürkusünu dınlerken bir çün karşımda o meşhur Şardağını görüverdim Yemveşil ve nefis havası olan bu küçük daSm eteklerinde Kalkandelen kasabası kurulmuştu Osmanlı tarihinde bir çck tanınmış sahsiyetler yetiştiren Kalkandelende halk, meyva ve sebze ekimiyle geciniyordu .. Toprakları gayet mümbit ti kasabanm 30 oin nüfusun 3 bin kadan Türktü . Tarihi Alaca camii ve eski bir Bektaşi tekkesi hâlâ bütün güzelliğiyle duruyordu . Recep Paşa Kalkandelende pek çok eserler bırakmıştı Meselâ yukandaki Kaleden açağıya blr tünel actırmış ve su gelmesini te min etmişti. Hemen arkasından Paşa öltince şu sHz çıkmış ve tft zamanîrnıza kadar unutulmamıştı: «Su çeldi, Pasa eitti!» Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NİGHTİNGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulurouz 19661967 AJcadeoaık der» yıb için 6ğrencJ kaydına baslamıştır Use mezunu yatılı. yabsu veya burslu \ta öğrencj kabul edilir Tamamlayıcı bilgl için Okulumı» Müdürlüğüne sözlü veya yazıb muracaat yapılabüeceği pbi dığer Vilâyetlerde Sağhk Müdürlüklerine başvuruJabüir. Adres: Abidei Hürriyet Cad. Şişliİstanbul Tel: 47 55 77 (Basın 19933/12135) 25000 00 ZARURİ BİR flÇIKLAMA REŞAT NURÎ GÜNTEKİN merhumun Bır zamanlar, Anadoludan Rumelı'ne goç edenlenn, Balkanlar elden çıktıktan sonraki geri donuşleri ne kadar huzün veriyordu insana'.. 1930 1940 sıralarmda Türkiye^e muhaceret, büsbütün artmıstı... Yugoslav bükumetinin bir azınlık politikası yoktn o zaman». Hattâ azınlıklan imha etmeğe çalısıyordn Kral!.. Bize iyi görünüp. sonra yapacaklarını yapıyorlardı! Tok pahasına satılan mal, mülk, verilmiven pa riştine Belediye Başkanı Şerafettin Süleyman, 2930 yaşlarmda bir genç adamdı... Esmer yuzlü, enerjik bakışlı, işıni kavrayan bır ıdared... Avrupada en fazla çoeuk doğan şehir denilen Priştine'de (yılda 3000) nüfusun "o 53'u 35 yaşını geçmiyordu... Yugoslav yanın g»nçler şehri diyorlardı oraya!.. Belediye Başkanı: Bizdeki işçilerin aylığı, benden fazle, diye şunlan anlattı: « Savaştan önce, Priştine 3 4 ailenin elindevdi.. O zaman 3 defirmen ile madenden ibaret P »»••••»•' İNŞAAT ILANI •••••• ••••»••••• Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Esletmesi Genel Müdürlügünden: İZMİT Muğla ili Dalaman ırmağı vâdisinde kurulacak Kraft ve koz selülozu. YazıTabı kâğıdj ve karton tesislen sosyal site bU na ve yol inşaatı ile site içi su, elektrik ve kanalizasyon Isleri, şartnameleri uyarmca kapalı ».rf usulü ve binm fıat esasına gcre eksiltmeye konulmuştur 1 hin bir bütün olarak tlk keşif tutan 6.446.781.91 TL. dır. 2 Geçici teminat 211000. T L , kesin teminat Ise 422.000.TL olup sâbittir 3 Bu işe ait eksiltme dosyası bedeli 250. TL. dır. 4 Eksiltme dosyası bedeli karşılığında; tşletmemiz lnşaat ve Montaj Müdürlügünden, tstanbui Yeni Postahane karşısı ara han. Ankara Yenişehir Selânik caddesi No: 5 ve tzmır Konafc Cumhuriyet Bulvan 858 sokak No. 4 deki irtibat bürolanımzdan temin edilebilir îstenildiğinde sözü geçen yerlerde görülebilir. 5 Tekhf zarflan; 4/11/1966 cuma günö saat 16.00 ds Izmit Genel Müdürlük binasında, zarf açma komisyonu tarafından isteklilerin huzurunda açılacaktır. Teklif zarflannm belirtılen gün ve saatten en geç bir saat evveline kadar SEKA Muhaberat servisıne makbuz karşılıâında verilmesı lâzımdır. 6 Eksiltmeye gırebilmek için isteklilerin; a) Eksiltme şartnamesinde istenilen vesikalann orijinallerini veya Noterden tasdikli suretlerini. bi Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az 3 000.000 tutarlı B grupu müteahhitlik karnesıni. c> Bu ışin teknik öneminde ve benzeri, tek sozleşme mevzuu ve en az 2.000.000. TL lık resmî bir inşaatı taahhütsureti lle yapmış ve kesin kabulünü icra ettirmiş olduğunu gösterir belgenin orijmalini veya Noterden tasdikli suretini, d) Asgari 1.000.000. TL lık kredisi olduğunu gösterir milll bankalardan binnden alınmış kredi mektubunu, eksiltme sartnamesine t!i=ik formüle göre yazılnnş bir mekruba ekliyerek en peç 28/10/1966 tarihine kadar SEKA Genel Müdürlüğüne mur?caat ederek yeterlık belgesi almaları lâzımdır. Bu tarihten sonra veya eksik belge ile yapılan müracaatlar dikkate alınmjvacaktır. 7 Yeterlik belgesi 2/11A966 tarihinden itibaren verilecektir. " • 8 SEKA ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir 9 Telgraf ve telefon Ue yapılan müracaatlar lle postad» vâki «ecikmeler kabul edilmez. (Basın 21564/12133) ^ • • ^ * ÇALI KUŞU isimli romanınm filme çekilmesi ve dağıtılması telif hakkını satın almış olduğumuz malumdur. İki aydanberi geceli gündüzlü mesai ile ve büyük fedakârlıklarla çevirmekte olduğumuz ÇALI KUŞU fümimizin ismine bir kelime ilâvesile bir filim müessesesinin gayrimeşru rekabetten faydalanmak için (Garip Çalı Kuşu) isimli bir filim yaparak piyasajTa sürmek uzere olduğunu haber aldık. Fikir ve sanat eserleri kanununun heksız rekabete müteallik altıncı bölüm B. faslının ad ve alâmetlere dair 83. maddesinin: «Bir eserin ad ve alâmetlerile çoğaltılmış nüshalarının şekilleri İLTİBASA meydan verebilecek surette diğer bir eserde veya çoğaltılmış nüshalarında kullanılamaz» şeklindeki s^rahatına istinaden bu haksız ve gayrimeşru teşebbüsü adlî makamlara müracaatla önlemekle beraber uğradığımız ve uğrsyacağımız her türlü zarar ve ziyanı rr.üsebbiplerine ödeteceğimiz gibi Reşat Nuri Güntekin'in ÇALI KUŞU romanından filme aldığımız hakikî ÇALI KUŞU'nun; böyle kısmen olsun adından faydalanmak için yapılan filim ile hiçbir Ugi ve ilişkisi olmadığını saym umumî efkâra açıklarız. KEMAL FİLM LİMİTED ŞİRKETİ İlâncılık: 6485/12164 İstanbul Sağhk ve Sosyal Yardım Müdürluğü Salınalma Komisyonu Başkanlığından: 19.312.50 lira keşif bedelH olup, 1448,44 Ura geçid teminatİL Bakırköy Akıl Hastanesi yemek oeaklan onanmı 25/10/196C sab gfinü saat 15.00 te açık eksiltme nsulfl Ue ihaleye çıkanlmıştır İsteklilerin, eksiltmeye tştirak edebilmelerl için çeçici teminatlannı yabnnıs olmalan ve 1966 yılına ait Tlcaret Odası belgesi Ue Bayındırbk Müdürlügünden alacaklan ehlıyet vesikalarını ibra2 etmelerl lâzımdır Bu işe ait şartnameler. İstanbn] Sağhk ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığında s $ nilebîlir. (Basrn 21014/12134) T Şar dağmdan kalkar kızlar .41 topukln beyaz kızlar nştine radyosunun Türk MUziği Bölüm'ü Şefi udu lle bu şarkıyı çalıp söylerken Yugoslavyalı TUrk vatandaşlanm Süreyya Yusuf ve Celâl Tuna çayımızı yudumluyorduk... «Alişimin kaşlan kare Sen açtm sinemde vâre P • • Vardar ovası, Vardar Ovası Kazanamadım rakı parası... Lofçamn ardında kaya Kayadan bakarlar aya... Bütün Rumeli türküleri birbiri arkasından bir su gıbl atayor, akıyor ve âdeta ruhumuzu yıkıyor du... Eski Rumeli âdeüeri hâlâ devam ediyordu Türkler arasında... Misafirlerüu nasıl agırlıya YARIN KOSOVA • • TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: Kurumumuzun açmış olduğu amblem yanşmasının sonucu asağıya çıkarıîmıştır. 78908 Rumuzlu organizasyon ERKAL YAVFnin eseri BİRİNCİ, 18961 Rumuzlu YILMAZ ÖZBEK'in eseri İKİNCİ olarak seçilmiş ve 11062 Rumuzlu YILMAZ ÖZBEK'in eseri BİRİNCİ MANSİYOtfa 14351 Rumuzlu RİZA METİN EDREMİT'in eseri İKİNCİ MANSİYONVı hak kazanmıştır. İlgüilere duyurulur. (Basın 21788 A. 13630/12154) o <> Pikle koyun derisi ihraç olunacaktır 1 Zeytinburnu Et Kombinamızdan 7000 düzüne pıkle koyun derisi kapalı zarf içinde teklif alma suretiyle ıhraç olunacaktır. 2 Şartnamesi ve eki Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul Bölge ve Zeytinburnu Et Kombinamız Müdürlüklerinden parasız alınabilir. 3 Teklifler kapalı zarf içinde en geç 7 kasım 1966 tarıh, saat 10,30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Yazı ve Arsıv İşleri Şefliğinde bulundurulmalıdır. 4 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. Devlet Ormon Işletmesi Sarıkamış Müdürlüğünden 1 Işletmeraizin Yenigazi, Mesçıtli, Haraamlı ve Merke2 depolarında mevcut istihsal malı 7910 adede muadil 2661.561 M3. orman emvali 64 parti halinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Artırma 24/10/1966 tarihine raslayan pazartesi günu saat 14 de İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Teminat her parti ıçln ayn ayrı olmak üzere flıale günü saat 12 ye kadaı kabul edilir. 4 Şartname ve eb'at listeleri Erzurum Orman Başmüdürlüğü. Erzurum, Anicara İşletme Müdürlüklerinde Kars ve ılgili bölge şefliklerinde görülebilir. 5 Taliplerin belirli gun ve saatte teminatlan Ue birlıkte Komisyona müracaatlan rica olunur (Basın 21755/12158) • ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basm 21782 A. 13661/12155) • • »» » « • • » • • • • »• • • • • »• • • • •»••• • •• • • • •» • • • • •» • •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle