20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 16 Ekim 1966 SAHtri DI HABERLER Milletlcr ikaz ediyor Yeni yollar aramolıyız Doğu Avrupa'ü komünist şefler Moskova'da toplanıyor R Gündemde Çîn meselesi var Dünyanın aıda durumu endişe verici (DIŞ HABERLEB SERVİSt) belırttığine gore, «Dunya gıda OMA Bırleşmis MilleUer durnmu, savaş sonrasındaki kıtGıda ve Tanm Teşkılâtı Genel Mudünl Dr. Sen'in, 1966 lık devresi hariç, hiç bir zaman bugünkü kadar feci olmamıştırj. yüında dünyanın gıda v* tanm Rapora nnmnm, «stokların adurumunu ozetüyen raporunda hadiselerarasında Hâlimiz! yuşmazlıklan bir masa başına otnrup karsılıklı konnşarak çozümleMOSKOVA (a.a. • A.P. Radyolar) mefe çalısmak, dövus mekten yeğdır. Turkiye ıle Yuogu Avrupa ülkeleri Komünist Partılenmn lıderleri, önumuzdeki nanistanı, Kıbns meselesi üzerınhafta içinde Moskovada toplanarak Çin meselesmi goruşeceklerde müzakerelere gırişmeğe herdır Komünist hderler aynca, Rusyanın içinde bırden fazlaı lnsan halde yukandaki mantık itmışbulunan bir kapsulunun uzaya gonderümesıni seyredeceklerdir tir. ^ Inamlır kaynaklann bıldırdığıAncak çuvallar dolnsn lâf etne gore, Moskovada toplanacak menin de bir sınırı olması lâzım olan liderler Komünist Çmdekl gelır. Buvukelçıler katındaki gelışmeleri gozden geçıreceklergizli ikilı gorusmeler ncredevse dır. Bu lıderlerm bazaları son altı avı doldurduğu halde, tek zamanlarda Çindekl gelışmeleri bir olnmlu sonuç ahndığına tenkıd etmişlerdır. Gorüşmeler daır ortalıklarda hiçbir işaret sonunda Komünist Çmm sıyaseyoktur. tıni takbih eden bir teblığ yayınIkili görüsmelerin çerçevesi lanması beklenmektedır. nın genis tutuldnğunu, sadece Kıbns'a ınhısar ettirilmedığıni Diğer taraftan komünist liderbilıyoruz. Kıbns nyusmazlığı ve lenn Sovyet uzay merkezi BayTürk Ynnan iliskilerini etkikonurdan gönderilecek bır kapleyen diğer problemlere has guçsulün dunyadan ayrılışını seyrelukleri de takdir etmiyor değideceklen de belırtümektedir. Baş HONG KONG (a.a.) liz. Bizi sahırsızlığa sevkeden kan De Gaulle'un Baykonur uzay yeni bir karakısın yaklasmakta in ordusunda, «Mao Çe Tang' T»ng' merkezıni zıyaret etmesinden son ra olmasıyla, zamanın Yunanistan an fikirlerini İkna yelayU Doğu Avrupa komünist ülkeikna yelayla l e r l lehınde ve Turkiye aleyhınde işyayma» gruplan kurulmakliderleri kendılenmn bu mer lediği gerçeğıdır. kezi zıyaret etmemış olmalarını tadır So> daşlarımız, kaygı içinde pek hoş karşılamamışlardn*. BuBu gruplann, yabancıların Çındorduncu kısı acıkta geçirmeğe nun üzerine Rusya onlan da Bay dekı butun ızlerını sılmek ıçın hazırlanmaktadırlar. Her gün konura d&vet etmiştır. ıkı aydan berı şıddetlı bır temızkotuden fecie bıraz daha vaklaşMoskovadaki toplantıya Bulgalık kampanyasına gınşen ve halmakta olan havat sartlanna ne rıstan, Çekoslovakya, Polonya, kı korkutan yabancılan ıse dehkadar tahammfil edebüecekler Doğu Almanya ve Macaristan kosete duşuren şıddet taraftan Kıdir? Pes edip Makarios'a bevaz münist şefleri gelecektir. Rus • bayrağı çektıkleri gun, Turkiye zıl Muhafızlann yerını alacağı Çin mücadelesınde tarafsız kaliçin, Kıbns'taki çıkarlarımıza anlaşılmaktadır. mayı tercıh eden Romanya ve Pe guzel bir mezar yeri aramaktan 72 yaşındakı Mao'nun yerıni km taraftan Arnavutluk toplanb»şka yapacak kalmayacaktır. alması muhtemel gorulen Satıya gelmiyecektir. Çünkfi (îkarlanmızın hukuki vunm» Bakanı Lın Pıao'nun duöte yandan Sovyet llım Akadedayanağını, B. M. Genel Kururumunun da, temızhk kampanmisi profesorlermden Oleg Gazen lnnun geçtiğimia yılın son ayınyasınm aldığı yeni sekıl sayesınko, Madrıdde mılletlerarası astro da kabul ettiği tavsiye, kararla de kuvvetleneceğı lanılmaktanotlk kongresınde yaptığı bır ko yitirmis bnlnnuyornz. Simdl elidır. nuşmada, «Uzaya yeni kozmonotmizde, Kıbns Turkluğünün kahlar göndermek amacıyla, şu sıraramanca direnisinden ibaret oHong Kong'da dınlenen bir yada Rusyada çok önemli hazırlıklan fııli dayanaktan baska koz yınında Pekın Radyosu, gruplalar yapUdıgını» açıklamıştır. kalmamıştır. nn kuruluşuna ordunun oncuIkili görüşmelerin temposn, luk edeceğıni açıklamıştır. lmkânsızlar etrafmda çene çalRadyoya gore, bırçok bolgede maktan vazgeçmek saretıvle hızsıvıl halk da gruplar kurmaya landınlmalıdır. Bir çözum olabaşlamıştır. Grnplann orgutlerak ne mümkün, ne mumkun nışı ve çalışmaları hakkında bır degildır? «Enosis» veva «taksim» şey bılınmemekte, sadece, «knt* gıbi ifratlann gerçeklesemeve sal» gorevlennın, Mao Çe Tung'eeği çoktan anlasılmıştır. «Fedeun fıkırlerını yaymak olduğu btrasyon» da keza. l'mnma vaptıgı konnsmalann aksine, Makahrtılmektedır. rios bile Kıbrısın Yunanistanın öte yandan HongKong basını, bir oaleti haline gelmesinin imKomünist Çının Kvantung eya kânsızhğını Tnnanlı ydneticileletınde geçenlerde Kızıl Muhare bildırmıştir. Geriye, üzerinde fızlar ıle koyluler arasında kançalışılabılecek en makul çozüm lı olaylar cereyan ettığım bıl olarak bajımsızlık kalmaktadır. dırmektedır. Olaylar, kuraklık Bağımsızhk fonntıltinde mutabayuzunden ekınlerın zarara uğrakata vanldığı zaman, karşımıza dığını one suren koylulenn mevTdrk annlığma verilecek garansım sonu vergılennı odemek ıstiler ve baklar çetin meselesi çıtememeleri dolayıııyle patlak kacaktır. Makanos, Londra ve •ermiştır. Zürich Andlaşmalarına dönülmesine asla razı değildir. Tttrkler ise, Londra ve Zririch Andlasmalanna rağmen başlanna selen bnnca felâketten sonra daMOSKOVA (a a ) Rusların ha genis haklar, daha sağlam savaş sırasında un yapan kahragarantiler istemektedirler. manlanndan Maresal Yorgı JuAnkara için yapılacak ilk is, kof, dun yayınlanan hâtıralannda, Ikıncı Dunya Savaşındakı Atinanın samimh etini (artmak Sovyet Kuvvetlen Kojnutanı Joolmahdır. Uzlasmaya niyeti var sef Stalın'ı ovmektedır. mı, yok mn, sür'atle arastırmaEskı Başbakan Nıkıta Krusçef Iıdır. Eğer Atina kasden savsakzamamnda gozden duşen Marelayarak soydaşlanmızın mukaveşal, «Stalin, iradesinin kuvvetiymetinin çökmesi ve Türkiyede • le, imkânsız sayılanı gerçekleşki hevecanm yatısması için za tir4i» demektedır tnan kazanmak istiyorsa, ikili Moskovada yayınlanan «Le gorüşmeleri terketmeli ve derninskoveiznamya» gazetesı, buhal basımızı ellerimizin arasına 4jınku sayısında Jukof'un hâtıkoymahyız. Bizi, soydaslarımızı ralarından bır bolume yer verıztıraptan knrtaracak ve millî şerefımizi lekelemiyecek bir çö mıştır. zâme götürecek ikıli görüsmeler Jukof, 941 yılında Batı cephedışında yollar düşünmelıvız sının komutanlığını yapmış ve Moskovaya doğru ıl*rlıyen Al Kayhan SAGLAMER manlan durdurmayı başarmıştı. Kısaca, • WASHİNGTON Amerika Sa\unma Bakanı McNamara, «verimli» olarak nitelediği bes gunIuk Guney Vıetnam teftış ve istisare gezisinden donmuştur. • OSLO 40,000 dolarlık Nobel Banş Armağanının bu yılki en kuvvetli namzetlen, B. M. Genel Sekreten UThant ıle ltalyan Sosyolojı yazarlanndan Danılo Dolcı'djr. • NEW YORK Güvenlik Konseyı, butun ulkeleri Kongo Cumhurıyetinin içışlerina karışmaktan kaçınmaya veya buna son vermeğe dâvet etmiştir. • NEW YORK Altısı erkek, uçu kız olmak uzere dokuz çocuğu bulunan Senator Robert Kennedy, önumuzdeki ılkbaharda onuncu defa baba olacaktır. • KARAÇt Pakistan ile Kızıl Çin, 20 ekimde birbirlerine bu>uk imtiyazlar tanıyan bir direkt denız nakliyatı andlasması imzalayacaktır. • GETTYSBURG Eskı Başkan Eısenhower, 76 doğum yıldonumunu buradakı çıftlığınde sakın bır şekılde kutlamıştır • CAKARTA Endonezya Halk Kongresi Başkanı Orgeneral Nasutyon, Başkan Sukarno'nun •Ihtilalin Buyuk Lideri» unvanının gunluk hayatta bır anlamı kal madığını ve kaldırılacağmı açıklamıştır. • TUNTJS Başkan Burgıba, Fransız Kuvvetlennın Bızerte hmanından çekılmelerırun uçuncü yıldonumu dolayısıyla 18 sıyasî mahkumu affetmıştır. 0 KUMASİ Ganalı Emmanuel Boakye, sarhoşken, havlamasına sinirlendiği bir kopeği bacağından ısırarak oldurduğu için tutuklanmıştır. • VENEDtK Hepsi de akraba olan 12 Yugoslav, yanlanndakı yavru çoban kopeği ıle buük te Italyaya ıltıca etmışür. Bır tanesı asker olmak uzere dort Doğulu da, aradakı nehrı yuzerek Ba tı Berlın'e sığınınıştır • PARİS Fransayı resmen ziyaret etmekte olan Bulgar Başbakanı Jivkov, Başkan Johnson'ın Avrupada bir Doğu Batı yakmlaşması sozlerini şuphe ile karşıladığını, zıra samimiyetinden emın olmadığını bellrtmiştir. • NEW YORK 30 eylul ve 4 ekimde bağımsızlıklarına kavuşan Afrıkanm en genç ıkı ulkesı Botswana ıle Lesotho, Bırleşmiş Mılletler uyelığme kabul edılnuş,lerdır. 9 ROMA İtalyan hastanelerinde çalışan doktorlar, sağlık sigortasının devlet tarafından kontrolunu protesto amacıyla üç gun luk bir gre\e başlamışlardır. • ATINA Yunanıstamn Rus yadan bır atom jenatoru satın almasıyla ılgılı protokol dun ımzalanmıştır 15.5 mılyon dolar olan bedelın % 80 ı Yunan tutunlenyle odenecektır. • ATtNA Önceki gun gelen Batı Almanya Dışişleri Bakanı Schroder ile Yunan Devlet adamlan arasmdaki resmî goruşmeler dun başlamıştır. D zalması, dunyayı gıtgıde, yülık mahsulun iyı veya kotü olmasına, yani meteorolojı sartlanna daha fazla bağlı duruma getırmektedır. Bu sebepten, 1966/67 yılı mansul dunımu endiş6 ile beklenmektedır. Dunya gıda ve tanm durumu hakkında hâlâ ıyımser hayaller beslenıyor ıdıyse, son ylUn olayları her halde bu hayalleri yıkmış olmalıdır. Uk tahmınler, genel kuraklık sebebıyle 1965/66 gıda maddelerı ıstıhsalinin bır evvellka yılı geçmedığini ortaya koymaktadır. Halbukı bır yılda dunya nufusu 70 000 000 daha artmıştır. Ortadoğu hanç, geUşme yolunda ki butun bolgelerde, gıda mad.delen ıstıhsalı genel olarak °o 2, . insan başına ıse °» 4 ılâ 5 fikirlerini ikna yoluyla kuruluyor Sayın Ooktor ve Eczacılara neosynalar'25cream d e synalar10cream synalar25cream synalarlOsolntlon anapolon Ç @)SYNTEX CORPORATİON'ın r^~t nsao uzun zaman yazı yazm> tır. Kuzey Amerıkada mansul çok ] | ca, ister ıstemez bazj fıkrai*i olmasaydı, dunya gıda madJ I lan, ve çoğu fikırleri tekrardeleri ıstıhsali şuphesız bu* yıl » lamacian yapamıyor Ben boyevvellkme nazaran, aynı sevıyede le nareket ederken «yeni okuyucukalmayıp, daha da azalacaktı. lar eskı yazdıklarunızı okumamısHava sartlarmın tanm uzerinlardır» dıye teselli bulurum. dekı önemli rolü dıkkate alınırTekrarladığım, hattâ bazan osa, istıhsahn duşmesınin her an kuyucularm da tekrarladığı fıkmumkun olabıleceğı aninşiiTnair. ralardan binsi şu meşhur ha» tadır. mam hırsızı hikâyesidir, anlata» Uzun bır devredenberi dünya yım: istıhsalı, zaten nufus artışım gıiç Adam hamama girert yıkaniTf lukle takip edebüdıği ıçındır kı, çıkarken: 1965/66 mn kotu mahsulu, büyuk Vay para kesem çalındı, diye endıseler uyandırmaktadır bağırmaya başlarmış. Rezalet çık Gıda yardırm meselesme gelınce: Bu yardumn onemi ne dere masın dıye bır kaç para verıp ağzını kapatırlarmış. Böylece hem ce büyuk olursa olsun, kalkınma bedava yıkanır, hem de şantaj yolundaki ülkelerm iaşe durumuyoluyla cımlenırmıs nun düzelmesı her şeyden evvel Bu zenaati o kadar uzun zaman kendı ıstıhsallerım arttırmalantatbik etmış ki, butun hamamlar na bağhdır » bu ber şeyı kaybolan muşterıyi gorünce artık: Yerimiz yok efendim! diye ters yuzu çevirir olmuşlar; olmuşlar ama bır gün adam gerçekten yıkanmak mecburiyetınde kalmış. En çok tanıdığı ham^tti. sonra lardan bırıne gıtmiş: Yerımız yok! dedikleri zaman: VaUahi yıkanmaya geldim. İki gözum kör olsun ki, çıkarken bır şeyim çalındı demem! diye de soz verince içeri almışlar. Hamamcı muzip bir adammıs. Sen misin bize ber defa hamama geüşte oyun eden? diyeceğı tutmuş ve berrf yıkanmak için halvete gıdince kuşağıyla hançerınl bobçada bırakıp geri kalan nesl var, nesi yok butun elbiselerıni kaldırmış. Adam bir şeyin farkmda değiU tyıce yıkanmış kurulanmış soğuklukta dinlendikten sonra eel. 'eni müstahzarları miş odaya giyinmeye Bir de boh piyasaya arz edilmiştlr* çayı açmış ki kuşakla hançeien başka şey yok Ne yapsın'' boz de verdi, bir şey iddia etmıyecek! Turkiye Mumejjıfi: ilka ilîç Ticaret Ltd. Şti. Hiç futur getirmeden kuşaeı beline sarmış, hançeri de knşaeına imalât ve Satifi : sokmuş. Dal kuşak yürümu? dışanya kapıya doğru giderken tfP ABDt İBRAHtM tenbihli olan hamam müstahdem İLAC FABRİKASI leri: Gfile füle beyefendi' diyp uğrırlarlarmış. Nihayet kapının 5ıtci .« uık S' 12152 nünde hamam sahibi de Gule gule kirlenm oeyim! derken dönmüş Hani bir şey diyecek değilım; ama insaf edın' Ben buraya böyIe mi geldim? demekten kendıni alamamış. Şimdi hamamdan aynlalım da gelelim «Babıâli» yokuşuna Bu gazeteciliğin tarifı, ınsanm tecessüs merakını namus ve ahlâka uygun sekilde tatmine t^Uşmaktır. L'st tarafı ışın tnzu bıbe» ri Bunun da baslıca maddesı haber vermektır. Gazete babeı verır. Makale, fıkra, krouık, tartışma, hikâye Bunlar ışin çerezidır, butun dâva haberı çabnk alıp doğru vermektır Müfaiâaiar, eleşttrmeler, meleştlrmeler sonra gelir. Medenî memleketlerde ba tecessüs duygusunun pl&tformu aşağı yukarı aynıdır. Ayn ayn dü. lerde ayn memleketlerde çıkan bir kaç Avrupa gazetesini önunüze serdiğiniz zaman birincl sabifede manşet almış haberleı yüzde 75 aynı şeyierdir. Xüzdo İ5 değisiktir. Mesela: vâktiyle Times gazetesi ük haber sahifesindp at yanşlannı verirdi. Bazı tneıliı gazetelerinde kriket haberlen ba sa geçer. Bunlar ıstisnalardır Bununla anlatmat Istedı^ım sey, dunyadakj basm razife«ınin ne olduğunu, bizmetin nasıl ropılması lâzım geldiğini müşterek bir bUgi ile bilir. Yani bir nmomî seviye ve anlayış yakmlığı rar dır; hattâ birbirine aykın yamaçlara mensup gazetelerde bile Ahnız çazetelen yaymn masamn fistüne, iki tanesinin bu meselede birleştiklerini göremezsiniz. Böyle olunca bizde basın, her haliyle darmadağm ounus n bir ana caddeden yan sokaklara d*ğıUşmış kalabalığa benzer Bunnn sebepleri vardn*. Buna yalnız bizde basm ahlâk ve âdâtı hâlâ yerleşememış obnasma vormak haksızlık olnr Ben bu işe profesyonel olarak 1918 senesi sonlannda girdım Spor ve foto muhabiri olarak rasvir Efkâr gazetesine ayhklafeapüandımGa zetenin sahipleri falha ve Velıd Ebüzziya Beylerdı. Basmuharrır Yunus Nadi Bey, îazı tşlen Müdfirleri Ali Naci e Abıdin Daver Beyierdi Ben de spor ve foto mu habiri idim. Gerçi Tasviri Efkâr 23 bin civarmda basardı; ama gazete idi. Bir o gazeteyi düşunıi yor, bir bngünkü gazetelenmıze bakıyorum, adamm hamamcıya: Insaf et! Ben buraya böyle mi geldim diyeceği eliyor Bir memlekette gazete ne kadar çoğalırsa «basın» denılen kuv vet o kadar zayıflar Ve bunlar ne kadar açılrp saçıürlarsa tesırlerini o kadar kaybederier Bugun Türkiyede bir milli basm zumresi göstermek çok zordur. Ihtivacın üstünde sayıda çık makta olan gazetelerin renkleri, endişelerı, sahıplen muhtevaları her gün oyle değişiyor ki hangisinin ne zaman ne meslefe re meşrebde olduğunu tâyin etmek mumkun ohnadığı için haklarında sabit bir kanaat edinmek kabil olamryor. Bu haliyle bizde basınm hizmeti, tesiri ve itiban izafî oluvor. Bu, basm için sevinflecek bir şey değildir. Bu satırlan geçende bir masa başında toplanmif olan bellibaşü basın erkâmmn bırbırleriyle görüşürlerken aldığım Uham fizerine yazıyorum. Gerçekten birbirinden bu kadar kaçan ve birbirlerinin ne düşünduklerini bilmeden birbirlerine çatan kızan, kınlan ve dardan zümre görülmemistir. Mumkun olsa da basm liderleri, yar liderleri, as Uderlen ara sıra Babıâlide bir yerde toplansa lar, çok şeyimiz daha iyi olacak, hem biz, hem halk. hem iktidar, hem muhalefet rahatlayıp neye ve kime güveneceklerini bilecekler. ben de kalemı belime. takm tek kuşakla bugunkü giblhaçiKmısa aonmıyeceeun. B. FELEK Stalin'e övgi Ktbrtsta yumuşama mt ? LEFKOŞE (a.a. A.P.) ıbns Rum Hukumetı, 1965 aralık ayındanberı Lefkoşe ve Lefkedekı Turk mahallelerme vapılmayan posta teslımatına bundan boyle yenıden başlanacağaıı açıklamıştır. Ugılıler bu açıklamanm Kıbrıs'da Rumlar ve Turkler arasmdaki gergınhğın szaltılması yolunda atılmış ılk adım olabUeceğım ıkrı surmektedırler Turk kesımlerıne postanm dağıtımı ıçm Kıbns'dakı Bırleşmiş Mılletler Banş Gucu ılgıUlerı uzun suredenber. ıkı tarafla goruşme halmde ıd'leı Ote yandan Başpıskopos Makanos'un batı yanmkuresmdekı ulkclere yapacağı zıyaretm, uç gun sonraya ertelendığı açıklanmıştır Makanos, pazartesi gunu Atına \e New York uzermden 18 gun surecek olan gpzısıne başlayacaktır. K General Motors, Chevrolet, Bedford, Opel, Pontioc, Oldsmobile, Buıck, Cadıllac nakliye araçlan Turkiye munhosır mümessili GENOTO General Otomotiv Sanayi A.Ş. genış mes'ulıyetler tekabbul edecek ticarîve idarî bılgı ıktısap etmij tecrubelı Wr ••A******************** Seroet Keşidesinde * • * TİCARÎ MÜDÜR aramaktadır. Taliplerin ingılizce bilmesı gereklidir. Muracaatların hal tercumesi ile birlikte P.K. 136 Karakoy adresine gorderilmeti rica olunur. Mahremiyete itina edilecektir. İŞ Bankasının "Servet Keşidesi" size servet, refah ve saadet vaat ediyor Tasarruflannızı İŞ Bankasına yatırarak Servet Keşid^sine.MUTLAKA KATILINIZ. 50 APARTMAN DAİRESİ 100.000 TL. 10.000 TL. 5.000 TL 100 adet 500 adet* 50 adet 5 adet * * * * * * TüRKiYE BANKASI •k 1.000 TL. tyrıca 15000 adet para ıkramiyesı * 4 parannm... istikbalinizin emniıjpticHr İlâncılık: 6212/124^ Manajana 2695/12143
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle