09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r>0 Ayustos 19fil CUMHURÎYET YEDt gangsterin bir de taklitleri türedi Kazlıçeşme Iş Bansası şubesini soyan gangster Necdet Elmas ile bu soygunlarda kendisine yardımAnkara 29 39 yıl evvel 2630 tırılmış te amansız bir darbeye cı olduğu anlaşılan otomobil hır ağustos Büyük Taârruz günlerin rrtâruz bırakılmıstı...» Ankara, 29 (CulnhuriyetTİleMs) sızlanndan Nejat Sinkin'in izıne de bir üsteğmen olârak cephelerYuvarlak Masa toplantısınm Sek3aid Arif TER2İOGLU reterler kademesindeki toplantısı dün de rastlanatnamıştır. Korgeneral Cemil de çarpışan Cevdet Sunay bugün 31 ağüıtos perşembe gunü saat Öte yandan gerek şehrimizde Org%neral olarak Turk ordusunun hâtıratı 15 te Millî Birlik Komitesi toplanve gerekse difer şehirlerde, poli Genel Kurmay Başkanıdır. Birınci Ordu ve İstanbul Örfi tı salonunda yapılacaktır. sin gangsteri yakalıyamamasından Cevdet Sunay, bugün bana, 39 Idare Kumandam Korgeneral CeTuğattıiral Tnrgııt Ö«el, Tflmg. Kemal Atala» Vrti Bir süre önce dokuz tstanbul cesaret bulan bazı kimseler de yıl evvelinın 28 Ağustostan 30 mal Tural dün gazetemıze verdiCengte, Alb. Bahri Karakartal muhtelif suçlar işlemektedirler. Ağustosa kadar uzayan zafer do ğı özel bir beyanatla, 30 Ağustos Mersin, 29 (T«lefonla) Dün ge miştir. llgililer bir labotaj olma gazetesinin teklifi ile ortaya atıce şehrimUde vuku bulan büyük ihüraalt üterinde durmaktadırlar. lan bu siyasî partiler arasında yaBu arada l*mir Buğday Banka lu gunlerınden bazı anılarını nak Zafer Bayramı ile, ilgili hâtıratını pılması istenen cYuvarlak Masa şu sekılde anlatmıştır: yangında esnaiın zararlan tesbit sı merkez şubesinın odacısı, Buğ lettı •• Toplantısı» konusundaki çalışmaeditenistir. Dükkân ve mağazalann «30 Ağustos Zaferine takaddüm Sunay. o günleri naklederk«n day Bankasımn Kıpalar şubesini içindeki mallarla birlikte yanan Sebze kamyonu devrildi lar sona ermiş bulunmaktadır. Mılsoymağa teşebbüs etmi 5 . vakalan sanki tisteğmen rütbesıyl e Seyit eden günlerde henüz Kuleli Aske 11 Birlik Komitesinde tesekkül egayrimenkullerin değeri 2 milyon mış: meçhul blr kimse Beyoğlunda gazı sırtlanndan Afyon Karahisar rî Lisesinde talebe idim Muhtelif bir ölü bir yaralı var den yedi kişilik bir alt komis\on, lira civanndadır. Bu yanan düfc ki Ar Pastananesıne gırerek hiç I da doğan güneşi yeniden gorayor . kanallardan gelen ilk zafer haber siyasî partiler, basın mensupları kânlann çoğu sigortalıdır. Yangı ' leri damla damla yüreklerimize bir "»y alamadan kaçmış, Suadnej muş gıbı oluyordı: Mersin 29 (Telefonla) Süley ile yaptığı görüşmeleri tamamlanın «ebebl henüz tesbit edilemede de 6 kuçuk çocuk «Gang«terlik man Kök idaresindek «tçel 70286ı mış ve bu komisyon tarafından alıEski asker, Genel Kurmay Baş ferahlık verırken, bütün arkadaşlarda gerek bahçede, gerek dersoyunu» o\narken Yapı ve Kredi kanı bu gunlere aıt anılanna plâkalı kamyon sebze yüklü ola nan sonuçlar Millî Bırlik Komitesi hanede ve gerekse koridorlarda Bankasmdan ıçeriye gırmek ısteVb. Nuri Tasdeleıı, Bnb. lurgut Akaıı. l'zb. Basri Coskuner, rak şehrimize gelirken Çopur köyü Genel Kuruluna getirilmiştir. le başladı: birbirlerımizin kulaklanna Afnnsierse de sopa ile kovalanmışBulgur pilâvından zehir civarında devrilmiştir. Kaza so Millî Birlik Komitesi tarafından Yzb. Melih Özkul « Birınci Dünya Harbıne 17 ya yon'un düştüğünü, Ordurnazun lz lardır. şında bir zabit namzedi olarak ka Haştaratı I ıncı sahıfede Yüsbaşılığa yükselen tank üste|lenen 8 kişillk bir ailenin nunda, kâmyonun üstünde bulu siyasî partilere birer roektup gön Dıger taraftan Diyarbakırda, Sil j tıldım. Kuleli Askerî Lisesınde ta mir demiryolunu kestiğini ve Yunan yolculardan Ahmet Tuncel derilmiş ve Yuvarlak Masa Top menleri: fıl, Adnan Oğuz. en küçük çocuğu hasta öltnüs, ağır surttte yaralânan Ali lantısının Genel Sekreterler sevi üstefmenliğe yükselen muhabe Ismaıl Vazıcıoglu. Bal! Yazıcı, v<jrn yolu uzerınde s;lâh tehdıdt ile lebe ıken Fıhstı n cephesme gön nanlılann parçalandıklarını fısıldıyofdnk. Ibrahım Bırtanır. AIı Apaç, Salâ 11 vasıtay. durdurarak yolcuları derıldinl. Fakat orada kısa bir mu Hep beraber yollara çıkıp ordu Bebek adlı diğer bir îahıs da ko yesindeki ön toplantısınm 31 ağus re teğrttenlef: hanede öldü tos perşembe günü saat 15 te Bü Ibrahım Atikler, Yalçın Yerli hattın Imer, Suphı Komut, Babur soyanlsrla ilgili soruşturma geniş harebeden sonra yarah olarak tnma haltnde hastahaneye yatırılgilizlere esir düştüm. Bu sırada ya iltihâk etmeyi düşünüyor, acaSivas, 29 (Telelonla) îlimiz mıştır. yük Millet Meclisi binasında yapı kaya, Necd»t Timur. Ali Kopar, Dajıoğlu, İhsan Kubat, Necatı Ba letilmiştır. îstiklâl ttarbi başladı O günler ba Izmitte rastlıyabilir miyiz, yok Yenimahallede oturan 8 kişillk lacağı bildirilmiştir. Ayrıca, gangsterın bütun vilâyet Adnan Erdonmez, Mete İlter, E N kıoğlu, Nurtaç Se/:gın, Orhan de babam da alây müftüsü olarak sa Bursaya falan mı geçmemiz lâ JEraslan ailesi, dün gece yedikler doğan Ergenekon, Berkan Gooenç, Goker, Hıkmet Guvenır, Nıhat lerin polis teşkılâtlan da aradikla Medine cephesınde bulunuyordu. zım diyerek o ilâhi haberleri kenbulgur pilâvından zehirlenmişlerçelen, Mustafa Sakar, Feyzullah rı için tetikte bulunmaktâdıflar. Nurer Akdağ, Tunçay Ozuan, Gudi iç bünyemizde değerlendlrip dir. Koma halinde hastahaneye Gürsel, Y.T.P. CumhurHayrettın Tamzarah, 1. Menderes'in oğlu Y.T.P. ner Özbayrak, Mehmet Ergül, Mamık, Tasalı, Ahmet Kuzu, Ke Dun plâkasız san renklı bır ŞevO da lngillzler tarafmdan esir alın kendimize göre durumumuzu bir kaldırılan ailenin en küçük çocudı. S0 yaşlannda bulunuyorflu. O'Lokman başkanı olacağmı roie otomobHinden şuphelenen poTunçer Ozen. Hüseym Doğan, Erğu Safıye derhal ölmüştür. nun ısrarı üzerine ben de serbest harekete katılma safhasına intlkâl ne girdi ve basın gun Dora. Pıdvan Yüzçelik, Şener malettin Şener, Hıkmet Gençturk, lis, saatlerre bu arâbayı takip' et bırakılarak mücadele dolu Anadolu ettirmeyi konuşuyorduk. yalanladı Savcıhk olaya elkoymuştur. Sedat Uysal, Ekrem Özerdem, Su mış. fakat soygunla ilgısi olmadığı Akın, Sedat Metın, Mustafa Şenol, Bazı arkadaşlarla kendi aramıztoplantısı yaptı Savasına kâtılmak isteğittıi tahak Baş tarafı 6 ncı sahifede Sema Özcan, Halil Hatipoğlu. Tur at Ozdol, Orhan Karabıber, Cahıt anlaşılm.ştır. da yaptığımız hususi toplantılarkuk ettirmek fırsatmı buldum.» Candırmaz, Nevzat Erdoğdu, Hı Baştarafı i ınoi sabifede Besin Saat 1250 *** Basın Yayın ve Turizm rılan Gürselde Başbakanlıktan ay ni Türkiye Partısıne gırmış ve boy put, Ataman, Okan Kivanç.Osman cabi Bakırcı, Zekr Şener, 1. Hakkı Sunay'm, esaretten kurtuluşu daki konuşmalsnmızda: «Acaba Betir, Gültekin Yenisoy, bu konudaki sorulagangsterin izine rastlaya nun sebebı basit fakat enteresan geçen sene Beylerbeyindeki mekKınay, Huseyın Gumrah, Tahır Ka Ö?dil, Sencan Gönenç, Rıdvan Sora cevaben gazetecilere sdyle de lece siyasî hayata ajılmıçtır. Bakanı Cihat Baban miştir: nat, Sureyja Sumer, Ferhat Gun mayınca. butün tanıdık ve yakın dı. Bunu anlatmasını rica ettiâim t»bin yanındaki depodan denixdeBu münasebetle oğleden sonra |>acı, Erding Türe, Emin Pekgüleç, ay, Bulent Pasınlı, Hasan Kaşdo larının bilgilerine müracaat etmek zaman bir haylı duşündü. Bu ara k) fflotorlara Ufidığımız sllahlann görevinden istifa etti «Benim haberim yok. Daha eok saat 14.30 da Yeni Türkiye Partisi Safa Erdoğan. Galıp Çakır, Sedat ğan, Şevket Karyan, Erdoğan Ar zorunda kalmıştır Bu arada Isda zaten ddâsına sayın General bu zaferde payı oldu mu?» diye Özaydın, Kutal Bursal. Gunçor Bacterafı 1 inoi Bahifede zaman lâzım. Nlhayet Meclis ka Genel Merkezinde tertıplenen ba Özbilir, Harun Yalçın, Halll Oz gun, Vasıf Seymen, Yaşar Yılmaz, tanbuldan başka etzlenmesi müm Sıtkı Ulay girmışti. Bır klt'ada de kendi kendimize husud bir zasın toplantısında partımn Genel rar verecektir.» lct Haşkanına verdıği ittifaname Güner Peynııcı, Ozkan Şınası Gur, Ismaıl Çelık. Hulusı kün fiorülen verlprde tertibât al uzun zaman beraber bulunmuş bu fer payı ayırmaya «avaşıyorduk. Başkan Gürsel bundan sonra A Başkanı Ekrem Alıcan, beraberın uğur, Filvaki h«nüz iskerî lisenın 11. Ozen, Melık Özkul, Faruk Tunç, dınlmıştîr. şövledir: iki eski dost ve asker, birbirlerini Gühpek, I. Baki Kızılkanat. dalet Partisi Genel Başkanı Gu de Yüksel Menderes olduğu halsınıfma yeni geçmiş ve çocuk deFikrı Ates, H. Basn Coşkuner, T. «Sayın Orgeneral Cemal Gürsel, müşpala ve Memleketçi Serbest Hatırlarda olduğu üzere gazete ayakta kucakladılar. de salona sirmis ve talepnameyi Tarbayhfa yükselen tank bin Tekın Demırel, Necdet Aral, MehDevlet ve Hükümet Başkanı, miz tarafından kurulan ve görevi Sunay, Ulay'a derhal şunlan nilecek bir yaşta idik. Fakat milli Parti Genel Başkanı Enver Ada imzalamıştır basıları: met Kavansavcık, İbrahim Öztekın. gangsterliğı yapan şahsı tesbitten soyledı: heyecanımız yüzünden içimiz içıCumhurtyet Halk Partisi kurul kan ile memleket meseleleri etraFethi Keymen. Abdullah Şahin, Müteakıben söz alan Yüksel Men tavtnca parti meelisi üyeliğine se fında konuştuklarmı ve bundan Üsteğmenliğe yfikselen tank teğ ibaret olan ekıpimiz, Necdet El « ImtıhSn oluyorum, Paşam, miz e sığmıyordu. Mektebimizin o Haldun Doıan. M. Havri Arıkan, deres de, politika hayatına atılma zamanki İstanbul idaresinden ayçilmis bulunuyorum. Önümüzdeki çok memnun kaldığını da sözlerı ını şöyle ızah etmiştir: mas hakkında verdıği bilgıler a beni sıgaya çekiyor gazeteci.» Pa'nrı Kutluozen, M. Talât Özkan, menleri: rıldığı ve Anadolu idaresine bağseçimlerde mensup olduğum par ne eklemiş ve son olarak Yuvarrasıida. sangs'erin Ntanbuldan Tuıhan Yıldi7, terıt Kelecek, Esaretten kurtuluşunu izaha baş «Bugün siyasi hayata atılmanın Ahmet Oker. Selâhattin Alpaslan, landığı haberi gelinceye kadar bitinin iyi netice saflamasını mem lak Masa toplantısı tarıhi için bır Gültekin, M. Sahir Haluk Özkan, Yurdanur Altınbı başka Tekirdağ, Ankara ve tsken lıyan Sunay şöyle devam etti: siz basın mensuplariyle karşılaş Salâhattın raz evvel de söylediğim gibi ordu leket menfaati bakımından önemli soruya şu cevabı vermiştir: « Babam pul meraklısı ıdı. Me manın heyecanı içindeyim Sizın Manoğlu, Osman Atıllâ, Necdet }ek, Ali Turhan, Omur Noyan. Öt derun bnlgesinde gızlenebileceğini muzu karşılamak üzer e yollara ortaya atmışh. telâkki ettiğim için 5 tocak 1961 can Kbse. Gurkan, Salâha*tın Mekıs. dıne cephesin e giden diğer zabiaYuvarlak Masa toplantısı 3 ve vasıtanızla Türk milletine bazı tanhındenberi işgal etmekte oldu ya 4 eylül tarihinde olabilir.» Polis. aldığı bır ihbar üzerine tan gibi o da beraberinde eşyaları düşme arzusu ile mektepte durBinbasılıta vükselen tank yüzAlbaylığa yükselen ulastırma şeyler söylemek ıstiyorum Bugün gum BasınYaym ve Turinn BaBabaeskıde bazı «oruşturmalar ile birlikte zengin pul kulleksiyo ma arzulanmızın iç bünyemizde Başkan Gürsel bugünkü temasla Dışişlerı Bakanlığındakı vazıfem basılaryarbaylar: kanhğmdan, mesaimı parti çalış rı sırasında saat 11.45 ile 1250 ara den istifa ettım. Mületıme \e yapmış ve orada hulıınan bazı kim nu goturmüştü. Orada onlarla oya devam ede n mücadelesini hâlâ uOmer Ozaen, Muammer Özcan, İbrahim Uçar, Suat Ener, A. İhmalarına hasretmek maksadiyle is sında da Genelkurmay Başkanı memleketıme karşı olan vazifele Fehmı Ocansu, Nahıt Oğan, Nezih san Sanlı, A. Irfan özay. Hamıt selerla temas temıo etmıştir. Kor lanırken tngiliz kamp kumandam nutamam. Şöyle ki, yurdumuzu düşman Istıfa ediynrum. Bu vesile ile Bakan Orgeneral Cevdet Sunayı rionu yararak Anadolu yakasından her nasılsa pulları görmüş ve ilkabul rime bundan boyle Yeni Turkıye Sarıs. Ah Ballı, Durmus Ozkaya, Bayer. Adnan Sevgör tilâsında n korumaya gitmiş ve fa karşıya geçmış olmasını da müm gılenmiş. Bu suretle hkta bulunduğum müddet zarfın etmiş ve kendisiyle konuşmuştur. Partisinin bir raensubu olarak dedostluklarl kun gören polis, Tekirdag ve ci ilerlemiş. esasen babam bir din kat bir daha da yuvalanna dönme Gfirsel'in temasları da şahsıma karşı göstermij olduvam etmek kararındayım. Y.T.P. varını da kontrol altına almak adamı olması ve yaşlı bulunması miş bulunan babalarımızın ıstırağunuz itimada karşı teşekkür emtısabım, memleket meseleleAnkara, 29 (CumhuriyetTeleks) bını unutan analanmız bızlefe, mecburıyetinde kalmıştır. der Ve lutfen saygılanmın fcabu Adalet Partisi Genel Başkanı Ra rinde parti ıdarecilerıyle tam bır sebebiyle buyuk ilgi gorüyormuş «îşte evlâtlanm, biz bu günü görlunu rica ederim. gıp Gümüspala ve beraberinde •lcir birliğine varmış olmamın neÖte yandan yanında bulunduğu Ingiliz kumandan pullarls fazla dük ya bu bize yeter. Bundan sonCihat Baban» sekreteri Şinasi Ojma olduğu hal icesidır. Bu intisap, memleketın sanılan ve hakkında hiç bır suçtan meşgul olunca, babam: rası da evvel Allah sonra da sjîstifasının kabulünü müteakıp de bugün saat 10 da Devlet ve Hü siyaaî ıstıkrara kavuşmasına bir dolayı kovuşturma bulunmadığı i« Size vereyim bunları de zindir» diyorlardı. Bakanlığa gelen Cihat Baban, teş kümet Başkanı Orgeneral Cemal nebze hizmet ederse bu benim için ortadan kavbolan Nejat Sinkin itılş...» Bu arada kamp kumandaŞu halde ben 30 ağustos denikilâta ayrıldığını bir tamimle bil Gürsel'i Başbakanlrkta zıyaret e çin elbette pek büyük bir bahtiismindekı sabıkalıyı. bir tanık o nı babama neden düşünceli oldudırmiştir. BasınYayın ve Turizm derek çeşitli memleket meseleleri yarlık olacaktır. Mücadelem bulay gunu plâka deği'tirirken gör ğunu sormus, babam ise oğlunun lince ailelerimizin ve dolayısiyle milletimizin fedakârlığının ve fedüğünu ilerı surmüştur. Bakanhğına henüz bir tâyin yapıl hakkında gorüşmüşlerdir. Başba gün de, yann da vatandaşlarımın . tbrahim Birtamer, BafcâVUş Enver Türkyılmaz, Yzb. Faruk da bir başka kampta esir bulunkanlıktan aynlırken kendisı ile hakları, refah ve saadetleri için omamıştır. Dığcr taraftan meçhul bir şahıs. duğunu, ancak onun yanına geti ragatinin mükâfatını aldığı v e ısTnnç, Kd. Bs. Çv«ı. ftlahmut Etkâr konuşan basın mensuplanna Gü acaktır. Bu istikametten asla ıntiklâlinin de temelini kurduğu bir Beyoâlunda Şehıt Mulıtar caddemüşpala şunlan söylemiştir: Tarbaylığa >ukselen ulastırma sindekı Ar Pastahaneslne *vvelki rılmesınden sonra rahata kavuşa günü hatırlıyor ve çoetıkluğum hiraf etmiyeceğim. Seçimlerde ça Irfan Yaj, Doğan Karamörs, Mehcağını, hattâ bir iki gün sonra ifadelerini Ae rttkanda «Memleketin saadeti ve milletin ısmalanmı bilhassa Ege bölgesme met Ekinci, Refet Yılmazer, Meh binbaşılar: böylece gece sabaha karsı kapt kepenkleÖZEL A. Burhanettın Komürcüoğlu, B. rihi kırmak süretiyte girrniş Ve çek tahlıye edilmesine dahi taraftâr kelimelerime can veretnediğim yüzunün gülmesi için sayın Orge :eksif etmek ve adaylığımı Ay met Baycıgit, A. Rıza Aydınbel, olamıyacağını söylerniş.. Kumfln bır İfade ile özctlemiş bulunuyoZeki Yalım, Oğuz Oyal, Behzat Sami Süer, Mahmut Erdağ, N. L c nerale maruzatta bulundum ve e dından koymak niyetindeyim.» KALAMIŞ OKULU öztosun, Tevfik Subaşı, Kaya Sa mi Ermeç, Ekrem Kokalp, M. Nuri mecelen açftmamı^tır. Bunun u dan babamdan israimi almif ve 24 rum.» mirler aldım. Bu meyanda iç ve içinde benı buldurarafe' baYüksel Menderes'in bu konuş yar, A. Ulvi Özyalçın, Ahmet Alpat, A. Necati Yeniçağ, Mustafa zerıne hij bir şey çalamıyatı hir» dıs politika hakkında da göruşSayın Korgeneral Cemal Tural, sız fırar etmiştir. ANA İLK ORTA bathın yanına getirdiler. Babam tük. Bu gdrüşmeden dolayı mem ma.iından sonra partiye giriş ta Yılmaz, Kemal Saldıraner, Niyazi Acar, F. Hasan Ogan, C. Tayyar Kurulu; tarihi: 1»SO «Gangstesliğe 9senen» 6 küçiik .serbest bırakılıp Anadoluya döner konuşmalannı bitirdiğinde gözyaş epnamesi bizzat Ekrem Alicar. ta Hüroğlu, Turan Demir, Doğan Gü Ünal, M. Halit Alayurt, Kemal Onnuniyetimi ifade edebilirim.» larınt tutamamış ve b&lâ o günün Kız Erkek Yatıh Gündfizlü ven. den, Nevzat Ayaydın, Sinan Cizre. çocuk. ellerinde mantar tabanca ken beni de hasta olarak onunlâ heyecarlını yaşıya mafrur bir Basın mensupiannın, M.B.K. nin afından imıa olunmuş ve bu sıIngilızce dersleri mütehassıs n ları olduğu halde «Gangsterlik o beraber gönderdiler ben de bu iuada Menderesin arkadaşı olarak öğretmenler tarafından venllr A.P. ye bir mektupla birlikte seBinbasılığa yükselen alasiırma yunu» oynarlarken Suadiyedeki retle esaretten kurtulmuş olduin.» Türk evlâdı gibi bitiml* VedalaşGündüzlü oğrencüer her «emtyüıbasılar: çimlerde aday gösterilemiyecek ktisatçı Irfan Aykent ile tüccar mıştı. Yapı ve Kredi Bankasımn önune ten okulun vasıtalan Ue tepkimselerin listesinin göndfcrilip' Kemalettin Ulvi Arman da partiEilâl Çakar, 8iıleyman Hepse», gelmislerifir. Banka memurlafı ta Büyük taarruzla ilgili bir anıs>l EH0L lanır. JJ „ • ^ .» •• m nakletrrrtrsihi fstediğim Genel an [öndetümediğt^^eköndeki s«rusu ye kabul edilmişlerdir. Aynı zaİ. Haluk Un^un, Nihat Feker, Se rafından kafolanan çoeujd»^ >' Müracaat' Hergün. Veneryolu manda Kemalettin Ulvi Arman'ın Kurmay Başkanı evvelâ büyük na cevap olarak cBöyle bır sey dat Dofu, Kemal önder, Fethi Ev sokaklardan kaçmışlardır Erguvan Sokak 21. yok. Esasen partimiz tüzüğü gere Adalet Partisinin dört numaralı bir tevazu içinde: « Ben o za C.KJVI.P. Tüzüğtine Anarensel, Orhan özen, Muammer ATelefon: 36 28 13 Ankarada kovalanan araba .üyest bulunduğu ve istifa ederek gince saflanmıza giren en temiz Bastaratı I ınrı «ahifedf man bir üsteğmendim. Benim ne yasaya aykın bir madvanoğlu, Aydın Ersü, Mehmet ö(Basm 4598 4001) Ankara. 29 (CumhunyetTeleks) gibi bir ıştirak ve şaibesiz insanlardan tesekkül Y.T.P. ye eirdiği de açıklanmıştır. Daha sonra günün ehemmiyetini zilbay, Nejat Peyman, Sami Akgüpayım ve anım '••aa»a»»ar»aa»ai ettnistir.» demiştir. Bundan sonra Alican ve Yüksel belirten konugmalar yapılacaktır. ner, Enver Budaklar, Muammer Plâkaıız, sarı bir Şevrole of^j olur?» diye sordu. ve şoyle devam denin girmesi dün güçGece de şehirde havaî fışekler Aral, Recep Çelebi, Vedat Ozbal mobil bugün Ankara polisini pe etti: Menderes'e sorular tevcih edilmiş lükle önlenebildi ve Yüksel Menderes bunlara ceva atılacak ve fener alayları tertip cı, Remzi Sayın, tsmail Yeralan, şinden saatlerce koşturmuştur. « Tabiî tes'id etmekt* olduğuSabahin erken saatlerinde ?e muz zaferin nasıl meydana geldi Baştarafı 1 inci sahifeâe ben, Y.T.P ye girişinde kimsenin olunacaktır. Kemalettin Aras, Zekı Üstünbaş, Ankarada Reşat Algül, Enver Gönenç, Rüştu hir içi karakollarından birısi tara ğinı o günleri yaşamış olmak ba mamasından ancak saat 9 d i açıltesiri olmadığını. ailesınden jzın Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) Altınışık, Kemal özdemir, Cema fından tkinci Şube Müdürlüğüne kımından ne kadar pahalıya mal mıştır. Program tadiline dalr koalması gerekmediğini, çünkü artık okunmasını kendisinin kararlarını verecek yaş. Zafer Bayramının 39 uncu yıldö lettın Adabük, llhami Doğmuş, Is telefon edilerek tstanbuldaki ban olduğunu bugünkü ftesil lâyiki ile misyonun raporunun mütaakıp bir çok delege usul hak ta bulunduğunu, beyanatında yer nümü münasebetiyle bugün MilH met Karaca, Mehmet Nacar, Çuk ka sayguncusuna benzer bir şahtakdir edetnez. alan mücadele kelimesinin, bütiin Savunma Bakanı Fahri özdllek, rü Alkan, Hilmi Yurdakul, Mecdi sın kullandığı plâkasız ve san Dıisman ordusu büyuk devlet kında konuşmuştur. Bir dtlege memleket çapında sarfedilecek Devlet ve Hükümet Başkanı ve Koç, Mustafa Çağırgan, Mustafa renkli bir Şevrole otomobilin sür ler tarafından yardım görüjror «Başkanlık Divanı vazifesini yapgayret demek olduğunu, Adalet t ü r k Silâhh Kuvvetler Başku Güzel, Kemal Erten, Mustafa Ak atle Ulusa doğru geçtiği bildiril du. Bizizm ise millî kaynaklarımız raıyor. Tarafsız kalmıyor bu ışi mandanı Orgeneral Cemal Gürsel'e süvik, Samim Salha, Tacettin Ger miştir. Bunun üzerine Ikinci Şube İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN: yapamlyacaksa istifa etsin» demişPartisıyle hiç bir teması bulunrhameç. Salâhattın Gurcan Ata OŞuz, memurları Ve hazır kuvvet ekiple bıle yetişmiyordu Eşit olrnayan tir. dığını, propaganda müddeti baş aşağıdaki telgrafı gondermiştir: şartlar içerisinde zafere olan güriyle trafik polis otomobilleri sarı «Milli huzur içinde idrâk ettiği20.000 lira muhammen bedelli 1500 lira teminath İstanbul layınca Egeye gıdeceğini, politikaDaha sonra program görüşmeotomobili aramaya başlamışlardır. venimizi asla gevşetmiyorduk. Defterdarhğı bahçesinde bulunan 70001 plâka ve JAM. 40%09 dan başka bir meslek düşünmedi miz Zafer Bayramının 39 uncu yıl10 uncu tnaddeslnde konu*;Hakikaten Atatürk'ün şahsı aradonümü münasebetiyle, kahraman Üç saat kadar devamlı bir sokak ğini söylemiştir. Yüksel Menderes motor sayılı 951 modeli Şevrole marka kamyonet. 5207185. mak üzere kürsuye gelen tstanbul aramasından sonra srı otomobil, daki muvazenesizliği bizim lehimi delegesi Avukat Yusuf Türel su gazetecilerin şimdıye kadar gor Türk Silâhh Kuvvetleri mensupiaYukanda yazılı kamyonetin ihalesi 20/9/961 çarşamba güze çevirecek kadar kıymet ifade nnın tebrik ve tazimlerinl ve içîkinci Şube Müdürlüğü binasının düğü vazifeler konusundaki sorukohuşmayı yapmıştır: nü saat 15,30 da Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda kaarka sokağında bulunmuş ve oto ediyordu. lanna cevaben de 1 haziran 1930 ten bağlılıklarını saygı ile arzede«Komisyon tftrafmdan hıeırlapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Düşman, emir kulu gibi heyemobili kullanan şahıs da yakalanda doğduğunu, Ankara Hukuk Fa tim.ı nan 10 uncu maddede parti din ve memleket kazanİsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatl rfairesinde hazırlanFahrl Özdilek yine Zafer Baymıştır. Tahkikat sırasında otomo cansız bedava kültesi ve Cenevre Siyasî llimler devlet işlerinin birbirinden ayrı mış teklif mektuplarını mezkur tarihde en geç saat 14,30 a kabilin şehrimiz tüccarlarından biri mak peşinde, biz ise anayurdumu olması kabul ediliyor. Bunu parAkademisi mezunu olduğunu, 1955 ramı münasebetiyle orduya da şu mesajı gondermiştir: sine ait olduğu ve yeni alındığı i zu korumak gayretinde idik. Al ti din ve devlet işlerinin birbidar Komisyon Başkanlığma rermeleri. de girdiği Dışiçleri Bakanhğında «30 Ağustos Zafer Bayramının çin henüz trafik plâkası konmadı lah bize yârdtm etti. Düsmân raah rinden ayrılmamasını kabul eder. son olarak konsolosluk dairesi şu(Basın 5698/4008) ğı, şoförünün ise sovguncu Ue foldu. be müdürlüğü yaptığı ve bugün 39 uncu yıldonümünde Türk Silâhşeklinde değistirmemiî lâzıflldır» Yzb. Ali AkyHz, Bs. ÇVs. Tabil zafer çok büyüktü. Bu za demesi üzerine salonda şiddçtli bir ild»i bulunmadığı anlaşılmış de istifasını verdiğini bildirmiştir. lı Kuvvetlerimizin tekmil mensupNevıat Kaplarl ve şoför serbest bırakılmış, otomo fer hakikatte Yunanhlara karşı bir alkış kopmuş (Yaşa Varol) Yüksel Menderes biyoğrafisini aa larını içten se','ilerimle selâmlar değil büyük devletlerin sırtını ye sesleri yükselmiştir. Sözlerine delatırken «1955 de yurda döndüğum bu günun yaratıcıları olan ordu M. Kemal Öz, Tank Alkan, Nıhat bil de sahibine iade ediltniştir. dışmdaki malul gazilerimizle dere getirmek suretiyle elde edilmiş vam eden hatip «Anayasanın 19 zaman bab^m Başvekildi. O za ğerlı silâh arkadaşlanmıza sevgi Erbil, Şaban Gokgur, Nıhat Esin, Diğer taraftan dün Nallıhan ciman serbest hayata atılmayı mah ve saygUarımı iletir, bayramla Fikret Alkan, Şevket Tarhan, Ke varında jandarmalann kursunılyla tir. Tehlike çok büyüktü. tstiklâl uncu maddesin» Temsilciler Meczurlu gördüm, nüfuz ticareti yapı rını kutlarım » fet Orhon, M Kemal Aybek, Ver yaralanan Ayhan özalp ile oğlu ve memleket elden gidiyordu. Iş lisindekl C.K.M.P: Ii üyeler kıryor, derler dedim ve memuriyete han Yurtlaz, Ziya Gokalp Erten. Cengiz Özalp'm sıhhi dururnlan te bu korkunç bâdireler atlatüdı mızı oy kullanmışlardır Biz bu ve bu günlere kavuştuk.» Zeki Baydar. girdim» deyince gazeteciler o demaddeye memleketimizde mektep düzelmistir. 28 Ağustos sabahı cephelerde ta ve medreselerin açılmasmı da ilâvirde «nüfuz ticareti» nden neyı Bostaricı'da kumar oynanatı Yüzbaşılığa yükselen ulaştırma tzmirdeki olay Ibir ev basıldı kasdettiğini sonnuşlar ve Yüksel arruz işaretini bekliyen birlikle ve etmeliyiz» demiştir üsteğmenleri: Dun gec e Bostancı'da polis, her Menderes «dedikodu olabilirdi» diSedat Şenbaşaran, Mustafa Ertuîzmir 29 (Telefonla) Hakkın rin kalblerinin çatlıyacak hâle gel Yusuf Türel kürsüden eller usCevdet Sunay, tünde asağıya indirilmis v etra13 agustos 1961 tarihli Camhuriyeti Dünya \e 18 ftğustos 1961 ye bunu cevaplandırmıştır. Bu sı biri sehrin tanınmış is adamı olan gay, Ahmet Uyak, Sedat Erkan, da her gun baska bir söylenti çı diğini söyleyen e rada bir gazeteci: «Sizin bir baş 8 şahsı, bakara masası başında Özer Özdemir, trfan Akın, Fahir kan gangster Necdet Elmas'ın sa taarruru şöyle izah etti: tsrih v » 1340 sayılı Türkiye Sîcilîi "İftcarct gazetelerinde gündemi nec fını saran delegeler tarafından ; Tuğluk, Kayhan Kurtböke. kâtiplik imtihanı vardı, buna ne yakalamıştır. baha karşı Basmahanedeki Buğday 26 Ağustos sabahı taarruz için eli ve yanakları öpülerek ya^a ? r ve ilân olunan ve 28'8 '1961 tarihinde vaoı'ması mukarrer olan Bostancı'da Yazrlîacı Faik sokaBankası şubesini soymağa teşebbüs verilecek isareti bekliyorduk. Bu varol diye şiddetle alkışlanmıştır. fpvkaiâHe umıimî hpvet toplarltlrniî nisap hasıl olmadığından yapüa dersiniz?» deyince de Y. Menderes ğında 24/1 Sayılı evde oturan tuettiği yolundaki söylenti, şehirde bir top atışından ibaretti. Geceyi şu cevabı vermiştir: «Onun cevaAnayasaya aykın bir maddenin mamıştır. heyecan yaratmış ve bir çok mebını Yüksek Soruşturma Kurulun hafiyeci Mustafa Yılmaz'ın evinAfyonedildiTıirk Ticaret Kanununun 388 ipci maddesi gereğince 20 eylül dan alınız». Son oîarak DOKTOR • mur, işçi bu yüıden Basmahaneye uykusuz geçirdik. Taarruz ve düşdelegeler tarafından tasvip alarnk Yüksel de kumar oynandığı ihbar edil | karahisar'dan başhyacak 1°61 çarşamba eıinü saat 10 da asağıda yazılı gündemi görüşmek Menderes şunlan söylemiştır: miştir. Bunun üzerine sabaha karakın ederek işlerine zamanında gi man İzmir üzerinden denize sürü ğini gör»n Ahmet Oğuz söz şunlan söylemiştir: KÂMRAN ŞENEL t dememişlerdir. i"«re a\Tii mahalde yeniden fevkalâde umumî heyet toplantjsı yapısı basılan evde Parsayan Pamuk, I lecekti. Be n Seydişehir cephesin«Burada hislere gör e değil, Ana Dahiliye Mütehassısı * lacaktır Nergis Gdkçe. Eyüp Tankurt, Re İ Bu arada işın hakikati öğrenil de birliğimin başında top atışım «Bugün tamamen bitâraf bir isit Türker, Sabahattin t o k , Nuri 4 Beyoğlu, Afacaml Sakızağacı • niiş, Buğday Bankasımn merkez bekliyordum. Birden ufuk ağardı. yasaya uyan maddenin kabul edildarenin bulunması sebebiyle bümesi lâzımdır. Programımızda vaCad. No 23 saat 1518 • şubesinde odacılık yapan 26 yaşlaGüler ve Rasim Yazmacı isimli j Tıirkiye Birleşık Tasarruf vi Kredi Bankası ile Bankamızın yeni tün mahzUrlar ortadan kalkmıştır.» X Telefon: 41 55 14 « ruldaki Ali Sülük'ün sabaha karşı Henüz gün ağarmatmştl. Ala ka tandasları itikat ve ibadetten "men şahıslar yakalanmışlardır. den temih olunan 20 000.000. T. Lirası sermavenin de ilâvesiyle bir• 4 sıralannda elinde bulunah sert ranlık içinde ufkun bir kızılhkla eden bir madde yoktur. Eğer bu Sanıklâr hakkında kovuşturma • Cumhuriyet 4019 leştrılmesi ve Birleşme Mukavelenanıesi hakkuıda karara varılması. Dün Haliçte bir romor açılmış, bu arada masada bulunan bir cisimle bankanın kapısını kı kaplahması ve sanki güneş doğu madde aynen kabul edilirse par(Basın 5780/4012) rarak içeri gifdiği ve hesap maki yormuş gibi bir halin ortaya çık timiz üç ay sonra kapatılır. Ana8350 lira v e oyun kâğıtları müsakör alabora oldu nesini çalıp kaçarken yakalandığı ması karşlsında donmuş kalmış yasanm maddesini çiğniyerek okul dere edilmiştır. >••••••••••••> DOKTOR tık. Bülunduğumuz yere AUah Al lar medreseler açıp tedrisat yapa Baştarafı 1 inci Bahifede anlaşılmıstır. Narenciye bol Yıldırım isimli roroorkörde buluAli ifadesinde kasaya dokunma lah sesleri ve top gürültüleri sa cagız diyemeyiz.» Şehrimıze gelen haberlere göre Mütaakıben Başkanlık Divanı nan 4 tayfa deniıe atlamak suredığını. ıhtiyaç içinde bulunduğu dece uzaktan bir çağlayanın uğul Arkadaşlar Yusuf Türel'in teklifinın Anayatiyle kurtulmuşlar. makine kıs bu yıl narenciye rekoîtesi çok beiçin hesap makinesinl alrnakla ik tusu~ gibi geliyerdu. Derl. Saç ve Zuhrevl reketlidır. olduğundan nazarı tifa ettığıni soylemiştir. Ali, devhep bir ağızdan (güneş doğuyor.) saya aykın Ankara Elektrik Havagazi ve Otobüs İşletme $ mında çahşan makinist Hayri Bir Fazla ıstihsal edıleceği tahmin Hastalıklaı Muteba^sısı sen ise sü sathına çıkamıyarak boriye polisleri tarafmdan yakalan diye bağırmaya başladılar. Büyük dikkate alınmıjracağını söyhyerek tstıklâl Cad Harmatckam ğultnuştur. Sulara görhülen Yıldı edilen narenciye çeşitleri başında Müessesesî Urtium Müdürlüğünden dığı sırada, banka müdürünün em Taarruz başlamış ve zaferin bü komisym tarafmdan hazıılanmıs No 66 Tel 44 10 73 nm romorkörü ise bugün çıkartı limon, mandalina, portakal, turunç olan maddeyi oya koymuş v° ekriyle hesap makinesıni tamire gö yük kısmı elde edilmişti bile.. Cumhuriyet 4018 gelmektedir. lacaktır. 1 Muessesemiz ihtiyatı için 8 adet üç safhalı yağlı transtürmek için aldığını söylemişti. Dusman kuvvetleri uykuda bas seriyetle kabul edilmiştir. Bu günlerde piyasaya yeni mah fo'matrîr ücgen yıldız DY 11 Dl veya yıldız zıkzak YZ1 C3 315sul limon ve mandalina gelecek320 KVA 6000 "c 45 400/231 Vdlt) teklif alma usulü ile satın aüDörtlU turnuva tir. nacaktır Baştarafı 6 ncı sahifede 2 Teklif edilen transformatörün evsaf ve menşei ile beteden gayri bütün elemanlannı raber teslirn müddeti sarih olarak bildirileeektir. yedekleriyle değlştirdiler. Özel Goller: 59. dakikada sağdan çe3 Kısmi siparış yao'labilir. kilen kornerden gelen topu B. Ah4 Dgililerin, hazırlıyacakları tekliflerıni 12/9/1961 salı met ortalayınca Erolun sutu Be^ünu saat 17 00 ye kadar Muessesemiz Urnum Müdürlüğüne siktaş kalesinin ağlannı buldu. % 7.5 teminat ile vermeleri, 70. dakikada Güven'in bir ara 5 Teklifler 12 9'1961 tarihinden itibaren 15 gün opsipasmı yakalıyan Erdoğan aşırtma < Yeni ve Eski öğrencilerin, junlu olacaktır. bir sutla topu Galatasaray ağlarıaynı zamanda YUVA kısmına yuvarladı. 6 Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare almmaz. na kaydına baslanmı^tır. Hakem: Semih Zoroğlu. 7 Müesseseraiz ihaley: yapıp yaprnamakta veya dilediNURUOSMANİYE Cad. 1 Aşağıda vazılı i^ler pazarlıkla yaptırılacaktır. G. Saray: Bülent Candemir (Ar felt *2 92 04 ğüıe yapmakta serbesttir. (Basın 5598/3953) i 2 Bu işe aıt sartname İstanbul Küçükyalldaki Bölge Mü dürlüğünde görülebilir. Reklâmcılık (1660 3989) gun), K. Ahmet (Metin) A. îh «•••••#••••••••••••••••••<»••••••• •••••# ••" « 3 İstekliler 4 eylul 1961 pazartesi günü saat 18.00 ya kadar her iş için ayrı ayn müracaatla yeterlik belgesi almaları lâzımdır. san (Özkan). Bahri (A. thsan), B. ••«••tf*ıaaa>aaaa*a>Maaat« • • •. •«.l».. Telgrafla müracaatler kabul edilmez. Ahmet (K. Erol . Mete (Samim), MAKİNELERİNİ ALTIN FİATLARI Recep (Mete), Talât B. Ali), Sel4 tstekliler ihale gunü yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikası, kesin teminat makbuzu ile Komisyona müracaatları.thale saati thale günü Kesln teminat Keşlf bedeli lşin ciösi çuk (B. Erol), Uğur (Niyaıi). zengin cp=;»!eri fle finnamız vasıtasiyle terrllh edebilirsiniz. 29/8/1961 Lira Krş. Lira Krş. 10125101îo Beşiktaş: Necmi (Tanzer . EkCumhuriyet Pınarhisar Lüleburgaz yolunün 15+740 Klm. deki Hâmîabey 1342513450 Resat 10.00 rem (Ender), Mühür (Mtifıt), Tün9 eylul 1961 10334.69 78346.86 koprusü inşaatı 1035010400 Hamit cay (Yüksel), Süreyya (Muhittin), Malkara Ay Şarköy yolu Klm. 0+000 39+000 arasına 96509700 Gulden 10.30 Kaya (Cemil) Arif (Mustafa), 9 eylul 1961 Galata, Perşembepazan caddesi 8076.13 55761^0 5510 M3 stablize malzeme ihzar ve fıgüresi. 1220012250 Ingıliz (Basm 5746/3999) Güven, Şenol (Azmi), Erdoğan, Ah Yoğurtçu Han No: 7 Tel: 44 54 36 "1100 Degussa met (Ceyhun). •no (Reklâmcılık 1653/3995) Ycrlı HASAN Yuvarlak Masa Sekreterler seviyesüıdeki toplantısı 31 ağustos günti yapılıyor Ordu torfi listesi 30 Ağustos xaferi için ne diyorlar Mersindeki yangın iki milyonluk zarara sebep oldu Büyük Zaferin 39 uncu yılı Kanab zarf usulii ile kamyonet satısı Tutum Bankası T.A.Ş. Müdürler Kurulu Başkanlığmdan: Fevkalâde Umumî Heyet Toplantııı İiinı Trnnsformatör Satın Alınacaktır | jTarık Ziya Kırbakan YENİ NESİL İLKOKULU Bayındtrlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Kafayollan 1. Bölge Müdürlüğünden: EİCMARD EHRNGRUBER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle