20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 CÜMHÜRÎTBT '••»••»>•••»•••••••••••••••••••••»»»•>••••••••••»»••»•<»••••»••»•••»•»»•»••»•••••<••••»• SO AgustMİMl '•»»»•••»•••' YUNUS NADİ armaaanı EN ÜNEMU DAVAMIZ NEDİR? 28[urkiyenin temel dâvası 1 İ9GI19G2 lüğünün parlayıcı ışınlanmn büyük yeri vardır. Bn, yol göstericl, parlayıcı ısına değer vermekle *• • macımıza ulaşmamız bir düsten ö • ,, . , teve geçemez. • Kalbnmamıs ulusların dertlen gerçekten, demokratik bir çok, duzenlen bozuk o ur. Örne \ d ü z f n « J . n s a n c a ^ T1 fcn: Oraanlanmız yakHıyor, top j v , d > n n l is S ek, bir an önce.' düA KT İ F P AS İ F raklanmız aşınma ve taşmma yo fl • ö ö r l u s ü n ü s a ğ l a m a m l 2 lundadır.Jurdun dogaS1 yaşanma * e k j r k / n ı s l n | a v I z . • Lira K. Lira K. za. gltmektedır. Tarım ortaçagdan Celâl YELTEKİN • kalma ve öğreneksel, bu yüzden ÖDbNMEMlŞ SERMAYE SERMAYE 218 368 493,79 verim pek düşüktür. Nüfusumuz 500 000 000,30• K AS A ÎHTİYAT AJCÇELERİ 3 464 807,06 da inadma artmakta, geçim darlığı 28 606 741,58 T. C. MERKEZ BANKASI 12 303 506,32 Kanuni îhtiyatlar na düsen köylüler şehirlere göç Serbest Bloke • Her işin başı eğitim KARŞILIKLAR halindedir. Tarımcı bilinen Tür191 500 797,96 Koylümüz, şehırlimiz bir kasıde4 302 027.64 kiye, dış yardım altnasa, ekmeksiz Sabit kıymetlerin yenilem e fonu 8 001 478,68 39 609 367,59 dir tutturmuşuz.. Anlatır dururuz • kalacaktır. Dahilt sigorta fonu 20 480 053^3 Alamana, Japona daır. Kimi doğKANUNÎ KARŞILIKLAR KA SASI Biriien amortismanlar Gericüik veba gibi yayılıyor. 22 412 275,06 129 281 194,42 Sair karşılıklar Kurnaz ve ahlâksız din ve politi ru, kimi yanlış.. Bir övgü yanşıdır Munzam karşı. mukabil kıymetler 16 860 175.06 2 130 182,42 gider... Ardmdan gelsin kendin • ka yobazları elele vermişler, dün den yakınma, gelsin dertlenme : Diğer kanunî karşılıklar 5 552 100, yanm (neden), (nasıl), (niçin) le «Biz adam olmayız birader..» TAAHHÜTLERİMİZ 405 892 329,62 • V&deli • BANKALAR rinden habersiz saf yurttaşlarımı5 148 235,49 Niçin böyle olduk? TAHVİLLER VE HİSSE SENETLERİ CÜZDANI zı, çıkarlanna aldatıyorlar, ulusu 2 057 470,38 T. C. Merkez Bankasına: Tarihimizin altın çağları, hocası • Tahviller uygarlık düzeyine ulaştıracak in nın atının ayağından sıçnyan çaAvanslar ve reeskont etti. Senet. 23 746 636,33 • : SENETLER CÜZDAN1 kılâplarımızı habire kemiriyorlar. muru şeref bilenlerın çağı... Bu 5 170 022,34 Diğer taahhütler 382 145 693,29 Saır müşteriler Dış somuruculan attık da, içteki nun hikmeti bilgiye saygı değil de BORÇLU CARİ HESAPLAR leri bir türlü temizliyemedik. Vur nedir? 14 423 629,82 MEVDUAT Sl 496 350,69 • Saır müşteriler san vurulmaz, kovsan kovulmaz, Resmî mevduat 8 015 130,44 Ne zaman ki bilginin yerini kaİŞTİRAKLERİMİZ bir belâ ki... Ticari mevduat 57 425 000ranlık düşünceler almış, uçurum 12 541 344,08 SABtT KIYMETLER 580 228 856.22 Bankalar mevduatı Kendine bulunmaz haklar tanı açılmış Nemçe Çesarları ile ara 76 213,97 • Menkuller Tasarruf mevduatı 15 081 835.66 yan (ANAYASA) sına «Evet» de mızda.. Işler tersine dönmüş... 30 863 662,20 Gayri menkuller 565 147 020,5fi menin dinsizlik olacağına inandıNeden sonra bir ATATÜRK duycanevinden. 60 079.27 rılabilenlerimiz az çıkmadı. , muş bunun acısını TEDÎYE EMtRLERt * MUHTELİF BORÇLULAR 66 124 161,54 81 460 502,50 Yazdıklanmız ve bunlar gibi Tutmuş ehnden milleti.. Batı uyMUHTELİF ALACAKLILAR DİĞER AKTİFLER 1 481 170 754,91 1 209 898 553,71 yazıltnamış binbir dert karşısında garlığının kapısını açmış.. Yoklut • DÎĞER PAStFLER İLK TEStS MASRAFLARI 418 142,40 umutauzluğa düşmeğe veya bir lar içinden nurlu yola çıkarmış bi • kurtancı aramağa kalkmak herşe zi.. Bir zaman yürümüşüz aydmlık • yimizi kaybetmek olur. Bütün ta.. Sonra bir gün gelmiş.. Aydınlığa • dertlerimizin çaresi, bütün dünya• da olduğu gibi ((öğretim ve Eği savaş açılmış.. Kötülükleri alaca karanlıkta görünmesin diye.. • tim) dir. îyi yetiştirilmiş yurttaş Onlarm da sonu gelmiş.. Devrim • ormanı korur, çölü yeşillendirir, • tarımı düzene koyar, verim yük güneşi doğmuş başımıza... Yanmayı, sızlanmayı bırakahm selir. Güneyimizdeki bir avuç inda kolları sıvayalım artık. • sana bakınız, dört tarafı da sarıh Ele alalım temelinden eğitim dâiken sonsuzluğa cFüze» fırlatabili vasını... Hesapla, kitapla, plânla, • yor. programla.. Şu kadar okul, şu kaOylar tartılmıyor, sayıhyor. Ye dar öğretmen, şu kadar sıra ve şu • tişmiş ve namuslu yurttaşlar sayı kadar yılda... sını artırmak zorunluğundayız. Birinin yaptığını öbürü bozmaYoksa Demokrasiyi yerleştirmek dan, iyı yapıyı yıkmadan, daha iyihayal olur. Kurtuluşlar için «Bü sini yaparak... • yük Lider» ler devri geçmiştir arBebesinden dedesine kadar, kadıtık. Ulus topluca kendi kendini nı ile, erkeği ile sarılalım eğitikurtarmanın yoluna girmelidir. me... Yaşı geçmiş, vakti yokmuş • Bütün çektiklerimiz, yetiştiremez demeden.. Bıkmadan, yürekte ateş sek daha da çok çekeceklerimiz sönmeden.. Ama tathlıkla, ama zormemleketçi aydin yokluğundandır. la.. • Tutturmuşuz, bu millet adam olBaşka kurtuluş yok bize.. Çünkü maz diye. Tann görüyor, bu dü hangi taşı kaldırsan bilgisizlik çöpedüz yalandır. Eğitilmemiş ve öğ reklenmiş... Yekun r^ • Yekun. 2 468 715 355,33 retilmemiş olmaktan gayn ne güIşçisini, köylüsünü en azındsn nahı var bu temiz milletin? Asıl okur yazar yapmak gerek.. NÂZIM HESAPLAR NAZIM HESAPLAR 393 965 352,95 317 885 839,88 adam ohnazlar, ulusa bu karalaHer okur yazann bildiğini on ki • Kefaletlerimiz maları atan, üstelik onun sırtm şiye öğretmesi şart... 178 079 513,07 Nerede bilgiye, denemeye, plâna dan kene gibi geçinen aşağılık yaDiğer nâzım hesaplar saygı, orada gerçek kalkınma.. rım aydin ve kara yobazlardır. Japonyaya kalkınma gökten zemErek, bütün güçlerimizle mem(Basın 5720'3985) « leketçi aydin yetiştirmek ve onla bille inmedi.. 7 ••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••>••»•»•••••••'•••••• Japonyada halkın 'o98,8 i okur rın elile de halkı öğretmek ve eğitmekten ibarettir. Başka yollar yazar... Japonyamn 239 üniversitesi var... çıkmazdır. önce temel eğitim, halk eğitimi... Kemal ÇEÇEN Arkasından yapıcı tekriik eğitim.. Ezbercilikten uzak, gerçeğe, dene29ye dayanan orta eğitim.. Arastır1 Aşağıda cinsi, miktan, ihale tarihi ve saati, muvakkat temînat macı yüksek eğitim... miktan gösterilmiş olan malzemeler fiyat ve teklif isteme «ureDuşünşe özgürluğii Eğitim dâvamız, aydınlık dâvatiyle satın almacaktır. Demokratik düzenin en kaçınıl mız... Muvakkat maz kosnllarından birisi de düDr. Osman T. tZGt Cinsi İhale tarihi ve saati teminat sünce özgürlüğüdür. Memlekctimizde, demokratik düa 72 kalem marangoz malzemesi 5/9/1961 14.00 3510.TL. 31zrni kurma çabasından bugüne deb 10 kalem marangoz malzemesi 5'9/1961 15.00 3135.TL. ğin sırt çevrilmiş bir sorun da bu | c 20 adet beton elek makmesi 5/9/1961 16.00 6250TL. En önemlıve haita kavramdır. j 2 İhale DSİ Makine ve İkmâl Dairesi Reisliği 'Etlik Ankara) topMemleket sorunlarının, gerçekiek dâvamız lanacak Satınalma Komisyonunda jrapılacaktır. Şartnameler aynı lere nygun olarak çözümleme yoyerden firmanın antetli kâğıdına yazılmı? pullu bir dilekçe ile Toplum hayatında öyle ana dâlu; bu grrçekleri acı da olsa bedelsiz olarak temin edilebilir. ifade eden düşüncelere değer ver valar vardır ki, bütün ötekiler onun dalları ve yaprakları ile meymek, onlara saygı göstermektir. 3 İsteklilerin teklif mektuplannı, idart şartnamenin 9. maddesinde Oysa, gerek toplum olarak ve vaları gibidir. Bizim için bu en istenen vesaik ile birlikte ihaienin yapılacağı saate kadar Komisjgrekse fert olarak düşünce özgür hayatî dâva EGtTtM ve onun soyorv Başkanhğına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. nucunu teşkil eden kültürdür. lüğüne hiç bir zaman gereken de4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak miiracaatlar kabtıl Nemli topraga gömülen gosterisx ğeri vermedigimiz gerçeğidir. edilmez. > siz ve çelimsiz bir çekirdek müsait örneğin, memleket sorunlarının hava, ısık ve ısı sartlan bnlunca 5 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarlan azaltıp çoğaltmakta rözümünde ileri sürülen her kişi filizlenip dal budak salar, yaprak serbesttir. (Kısmî teklif verilebilir). düşüncesi (Memleketin yüksek ve yemiş verirse, eğitim de bir umenfaatleri dolayısiyle) gibi, özü lusun sosyal hayatında aynı şekil(Basın 5709 A. 13880/3988) Tasarrufta, belli olmıyan, tabu haline gctiril de dallanır, budaklanır, yemişlemis. klişelesmis zihnivetlerle. da nw ve bütün öteki dâvalara vücnt az veya çoklnk değil. Kodak VERIFAX ınakinesi ile. ima, reddedilmis, suçlandınlmış verir, yazılmı; veya resmedilmiş her nevi ve hattâ gerçek düşüncenin bofaBir ülkede eğitimin vücuda geİSTANBULDA ı zına dayatılan bir paslı hançer tirdiği kültür kSkleşmedikçe oraevrakın, uzun ve kirletici kimyevi amegibi kullanılmıştır. liyelere hacet kalmadan, kolay, da demokrasi, kalkınma, ilerleme muvaffakiyet temin eder. Snno unutmamalıyız ki; millet gibi dâvalar kısır kalacağı gibi, büçâbuk ve KURU bir şekilde ce. nlaşmayı amaç edindiğimiz ba tün anlamlariyle bir vatanseverlik General Etektrik T. A. O. Ampul Fabrikası PiSENE konvalannı elde edebilirsiniz, Bankamızda bir hesap açınız.tı medeniyetinde, düşünce özgür dalıi bahis konusu olamaz. yasa Faaliyetleri Servisinde çalışmak üzere askerMithat Pasa Tuna Valisi iken, Onsekiz aydan iazla vadetl mevdoala ytlda Kodak VERIFAK, iş hayalik gö'revini tamamlamış. 25 ilâ 30 yaş arasında, bir köyde kilise yaptırmaea kalkıtııuzda fevkalâde kolaylıklar | faiz variyoruz. asgarî lise tahsilli ve trecihan büro görevlerinde Türk ADREMA MARKA • i!san Bnlgarlardan o ksyün valiye sağbyacak bir yeniliktir. tecrübesi bulunan bir memur almacaktır. halkı sikâyetçi olmuşlar ve Adres Makinesi satılıktır. basvurmuslar.. Pasa gelenlere : Başlangıç ücreti brüt 990 liradır. Müracaatî^teklilerin 15 gün içinde Okul yapmasınlar, demis, o KODAK ların 30 Ağustos ilâ 8 Eylül tarihleri ve saat 9 ilâ RISMİ OİSTMBÜTORÜ : müracaatları, zaman haliniz harap olur. MAMULODOR 12 arasında OrtakhŞımızın Topkapı'daki merkez Evet. asırlar boyu okul yapmıy*Tel. 22 48 10 38 EMNİYET EDEBİLİRSİNİZ binasma bizzat yapılması rica olunur. rak bol bol cami yapanlar için güO İ U T l : K A R A K Ö V P İ U S • ZERBANK BAHÇEKAPI Faal 1975/3969 Zfl bir ibret sözü olsa gerek bu BIRADERLERŞ(Basın 5778 • 4011) sözler!.. •••••••»••••»•»* A. Kemâl BALKA.NLI İ S T A N B U L : 8 A N K A H A N • İL 8214/3976 İL 7868/3978 İSTANBUL İFLÂS MEMURLTJĞUNDAN: Bakırköy İkind Stılh Hukuk Râkimüğinden: 960 80 960/271 SÜ. Müflis Marika Maryogiç iflâs masasma müracaat eden alacaklıDâvacı zeki Sarı tarafuıdan dâvalı Osman Ateş aleybine ikame lardan, 47 sıra numarasmda kayıtlı 2399,75 lirabk ve 56 sıra numaraolunan tahliye dâvasmm yapılan muhakemesinde: smda kayıtlı 2761.10 liralık ve 64 sıra numarasında kayıtb 1132,67 liraDevlet Su Işleri Genel Müdürlüğü tarafından Amasya ?ehri içinBakırköy Cevizlik mahallesi Ahmeyçi sokak 7 sayıda ikamet et bk Işçi Sigortalan Kurumu alacaklarınm 5 inci sıraya, ve 57 sıra nude bulunan muhavvile merkezlerine aşağıda belirtilen malzemenin iıyat teklif isteme usulü ile satm almması işi teklifler uygun görülme mekte iken adresini terk ettiği ve bu sebeple posta marifetyUe tebli marasmda kayıtlı Fotini Valiyani'ye ait 10000 liraLk alacaktan 1500 digınden yeniden ihaleye çıkarılmıştır. gat yapılamadığı ve ikâmetgâhının meçhul olduğu zabıta tahkikatı ile lirasmın reddine ve 8500 lirasuun 6. ncı sıraya ve 65 sıra numarasında * 1 Tekirdağ stadında yapılacak 98860 lira 62 kuruş keşif beBu iş için gerekli dövİ7 tdare tarafından temin edilecektir. anlaşıldığmdan dâvalıya bu itibarla yenileme dilekçisinin ilânen teb kayıtlı Büyükada Rum erkek ve kız yetimhanesirun 6000 liralık alaİhale suretiyle satın ahnacak aşağıda belirtilen malzeme bir bü liğine karar verilmiştir. delli inşaat 18 eylül 1961 pazartesi günü saat 11 de Bölge cağının 6. ncı sıraya ve 66 sırada kayıtb Nurettin Ozinanç'a ait 21,664 tün oiarak mütalâa edilecek ve bir veya birkaç kalem için verilecek binasında toplanacak Komisyon huzurunda kapalı zarf liralık alacağın 6. sıraya, ve 68 sırada kayıtlı Arusyak Melkonyan'a Muhakemerün. bırakıldığı 4/9,961 saat 9.40 da dâvalı muhakemeye teklifler nazarı itibare ahnnııyacaktır. usulü ile ihalesi yapılacaktır. gelmediği veya kendisini temsilen bir vekil göndermediği takdirde dâ ait 52643 liralık alacağın mümtazen kayıt ve kabullerine ve sıra cet1 1 adet transformatör 2 Geçici teminat 6250/ lira olup talipler sartname vesair evvanın gıyabında cereyan edeceği hususu dâvalı Osman Ateşe usulen vellerinin düzeltilmesine ifâls dairesince karar verildiği ilân olunur. 400 KVA. 33 ^"bö/6.6 KV, 3 faz. 50 Heıtz, kısa devre rakı mesaî saatleri içinde Bölge MüHiirlüğünde görebi • (Basm 5736/3998) ve ilânen tebliğ olunur. (Basın 5732/4002) voitajı öo5.65 dahîli. • lirler. 2 1 adet transformatör r 3 Taliplerin Tekirdağ Bayındırlık Müdürlüğünden bu iş için • 12.) KVA. 3 3 ^ ı5'6.6 KV. 3 faz. 50 Hertz. kısa devre Eyüp lcra Memurltığundan: • alınmış ehliyet belgeleri göstermeleri lâzımdır. vnltaj] ° ,6. danıiı . 961 707 T. 4 Teklif mektuplannın temmat makbuzları ile birlikte belli • Bir borçtan dolayı hacizli olup 3 1 adet seksıyoner, 3 kutuplu. 30 KV, 200 A satılmasma karar verilen Eyüp Ra gün ihaleden bir saat önce Komisyona teslimi gerekir. 4 2 adet sek.=ıyoner. 3 kutuplu. 10 KV. 200 A Takdir olunan mi Topçular Sayaç handa Ragıp • Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Pafta Parsel Sahipleri (Postada vaki gecikmeler dikkate almmaz, ihale 2490 sa5 6 adet akım transformatörü. 10 KV, •50'5 A. 15 VA CL 0.5 bedel Enbiyaoğlu deposunda 475 adet kamNo. No. No. * yılı kanun hükümlerine tâbi olmadığınHan Komi<îyon ihaH 3 adet akım transformatörü. 10 KV. 60/5 A. 15 VA CL 0.5 yon ve otomobll iç ve dış lâstlkleriMecidiye Mecidiye Kâğıtha Tarla 1999 247 13 Müvekkillerin adresi: İsak İllel. Te 187.800 lira 7 3 adet akım tran.sformatörıi. 10 KV. 15/5 A, 15 VA CL 0.5 leyi yapıp yapmamakta serbesttir.) nln 8.9.961 cujna günü saat 12 İle 13 köy neyolu köy 8 1 adet Dısjonktör. 1 1 KV. 600 A. 150 MVA 1 di Danon, Sultanhamam Hacı Küarasmda satışı yapılacaktır. Tama(Basın 5730/4000) • 9 3 adet ampermetre 050 A (50 5A) mmın 123974 lira 48 kuruş değerintn ^»•»»•••••••••••••••»••»••••••••••••»»^»•»••O çük Cami sokak Mehmet Paşa Han yüıde yetmlş beşlerlnl bulmadığı lü 2 adet ampermetreO20 A (15 JA ) No. 2. vekill^ri Av. A. Ziya Kayatakdirde 11.9.961 pazartesi günü aynı 1 1 1 adet voltmetre. anahtarıyîe. 08 KV (6.6.0.1 KV) oğlu adresi: . trbe Köşe han No. yer ve aynı saatte yapılacak lklnci 12 1 adet COS F metre 0.5 1 0.5 ••••••»••»•»»»••••••»••»•»••••o > 32 33 İstanbul. Haluk Öztap, Bilartırmalannda en son artırana iha13 1 adet sayaç, 50/5A, 6TO0/100 V leleri lcra kılınacaktır. Talip olange Ayşe Öztap, Burhan Öztap. Ni14 1 adet sayaç. 60/5A. 6600'100 V lann mahallinde bulunacak memu • hal Öztap, Nilgün Öztap, Einin15 Gerekli ırtibat malzernesı • nına muracaatlan İlân olunur. önü Çiçek Pazarı Yeni Vakıf İş han al Malzeme Türk gemilennin uâradığı bir limanda FOB ola(Basın 5733 3997) 1 Müdürlüğümüz bahçe kültürleri istasyonunda 4373889 • rak teslım edilecektir. kat 5 No. 1517, Fatma Naşide lira keşif bedelli toplantı salonu inşaatı açık eksiltme ile eksilt • bi Muvakkat temmat ö.Ouü TL. ulup, malzemeyi imal eden Frank, Ayşe Neriman Dural. Meh• meye konulmuştur. » tstanbul 4 üncü tcra fırmanm memlekctındekı bir bankanın kontrgarantisine istinaden Türmet Dural, Eminönü Çiçek Pazan 2 Eksiltme 14/9/1961 günü saat 14 de İşletmemizce teş J kiye'de kâin bır hanka tarafından verilmiş olacaktır. Memurluğundan: Yeni Vakıf İş Han kat 5 No. 1517 • kil edilen komisyon huzurunda yapılacaktır. c) Şartnameler bedelsiz oiarak Devlet Su Isleri Genel Mü961/3204 deki vekilleri Haluk Gztap. Fatma dürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Daıresı Reisliği (Beste3 Muvakkat temmat 3280.50 liradır. Bir borç için hacizli olup satılma • Neriman Okar. Bahçelievler 54 Sok. kâr sokak No. 25) den bir dilekçe ile Temin edılebilir. sına karar verilen 4170 lira değerli 4 Eksiltmeye girebilmek için Tokat Bayındırlık Müdürvatır apartman) 8<1 Ankara (kocası • d) Teklif vermek istıyenlerın teklif edilen malzemeyi imal yerli transformatör kaynak makilüğünden bu işe benzer bir iş yaptıklanna dair belgelere isti • da Ankara Kömür İşletmeler Konv nesi, makanik kiriko, eğe, sekmen • edecek firmanın mümasil malzemeyi imal ettiğine dair tatmin edıci naden verilecek yeterlik belgesi alınması, Ticaret Odası vesisıkacağı, delik zımbası. Spesiyal, trol Müdürü1 malumatı havı brosür. katalog v.s belşelerı 5 Ekim 1961 Perşembe kası, teminat mektupları ve ikâmetgâh tezkareleriyle birlikte takımlan vesair garajda kullamlan üünü saat 12.00 ye kadar vereeeklen dilekçe ile ehliyet belgesi almak Mecidiye Mecidiye Kâğıthane Tarla 1999 S^ Tapu kaydı açık 470700 lira listesi dosyada mpvcut âlfitın birinihale saatinde komisyon huzurunda bulunmaları lâzımdır. • üzere yukarıdakı adrese müracaatları lâzımdır. Ehil Rörülen firmalar köy köy neyolu ci artırması 5.9.961 saat 13.30 14 de. 5 İhale 2490 sayüı kanuna tâbi olmadığından işletme iha • 6 Ekim 1961 Cunıa günü saat 14.00 te ilân edileeek ve ehliyet belgeleri İmar plânı dolayısiyle Florence Nilıgtingale Tesisleri Hemşire Okulu ve Hastahanesi yapılmak ü takdir edilen kıymetin % 75 i nispegonderilecektir. Evvelce mümasıl malzeme ıçın Barajlar ve Hidroelekleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta serbesttir. tinde bedel elde edilmediği takdirde trik Santrallar Daıresı Reislifiince ehil görülmüş olanlarm sartname zere İstanbul Sağlık ve S Y Müdürlüğünce istimlâkleri takarrür eden gayrimenkullerin adresleri, cinsi, ikinci arttırması 12.9 961 saat 13.3014 6 Proje ve keşif raporu mesai saatlerinde Müdürlüğümiktan, evsaf ve bedelleriyle tapu kaydına göre sahiplerinin isim ve adresleri ile vekillerinin isim ve ad de Kurtuluş Ermeydanı No. 28 30 1 talebi için yazacaklan dilekçede bu hususu belirttikleri takdirde. • müzde görülebilir. resleri yukarıda gösterilmiştir. Ayrıca İstanbul 6. cı Noterliği vasıtasiyle alâkalılanna tebliğat gönderü de oto tamirhanesinde yapılacağı ve 5 Ekim'e kadar yeniden müracaatlarına lüzum yoktur. 7 Bu işe ait vergi ilân resmi ve harçlar isi alana aittir. tellâliye ve ihale pulunun alıcıya el Teklifler en geç 7 Arahk 1961 Perşembe günü saat 12.00 ye miştir. Keyfiyet 6830 sayılı kanunun 13 üncü maddesi gereğince sahip ve alâkalılara ilân olunur. ait olacagı ilân olunur. (Basın 5741/3996) kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Reisliğtne tev NOT: Dâva vukuunda husumet İstanbul Sağlık ve S. Y. Müdürlüğune tevcih edilecektir. (Bamn 97» 4OO5) (Basm 5718/3986) di edilmiş olacaktır. (Basm 5654. A. 13809/3984) •»»»>>•»»»•>•»»•••••••••••»••»•••••»•» DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 30.6.1961. TARİHLİ HESAP VAZİYETİ l\ Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüsünden: Kodak DAKİKADA...HER NEVİ EVRAKIN FOTOKOPİSİ Verifa MEMUR ARANIYOR BURLA L I 40 I I IHOLANTSE BANK ÜNİ NVI I devamlılık BÂYINDIRLIK BAKANLIĞI OSİ GENEL NÜDÜRLÜĞÜNOEN Tekirdağ Bedeıt Terbiyesi Bölge Başkanlığından İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Miidiirlüğünden Tokat Fidanlık Miidürlüğünden X
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle