16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EN BÜYÜK YAZARLARFN EN GÜZEL ESERLERİ * NANA F y,u * SEN BİR MELEXTİN c ZoU * KAMUYflll KJWIH A D„„.<ı ,u * DIRILİS L TM * SEYTANIN KURBANlâR! v . , , ^ * * «NNET YOlü . , „ , . ; + NOTR£.MMEIH KAMBURU \• !!„,„ + OGUIUR ve SEV6İÜIER D H L.rtn.r • MAOAME 80VARY c ru,*,,. * SİLÂHLARA VEOA ,, *A5K OTOBÜSU ŞfiÜlm * MHSâUM N shu,. • GUNAHKÂR WHLAR a H !..<«.„„ * DOKTOR ^ JIVA60 B P..tem a k • SENİ ÎS» su., GÜVEN Y A V I N EV I A. Maurois u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ SIYASI PROPAGANDA J M. DOMENACH Cevdet Perin'in tercüme ettiği ve «KülHir Serisi» nin 25. sayısıru teşkil eden bu eserde, gerçek Demokrasiyi kurmak üzere milletçe gayret sarfettiğimiz şu sırada, propaganda denilen .nüthiş silâhın bütün meşru ve gayrimeşru usullerini, yakın tarihten alınmış örnekleriyle okuyacaksınızFiyatı 200 Kuruştur. REMZİ KITABEVİ IL 7661/3973 38. yll 5>3yi 1 3 . Telgra* «• mektup «drwd: Cmnhurty*» Istanbtıl Port» Kutuau: tttaabuj No. 248 Teletonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 42 8 8 2 2 4 2 B 9 ^.1,.. V 3 1 ? » 1 " 0 3 m «"J Ax, » AgUSIOS 1 1V&1 ( U 1 İL 166*4016 39 uncu yılı Bugün nemiz varsa hepsinin temeli olan (30 Ağustos) un yıldönümü, bütün yurtta parlak törenlerle ve heyecanla kutlanıyor Bugün 30 Ağustos Zaferinın yıldonümüdür. Türkiye Cumhuriye tinin, inkılâplarımızın ve bugün nemiz varsa hepsinin temeli bu bü yük zafere dayanıyor. 30 AğuMosta Türk yurdu düşman ıstilâsındat temizlenmiş ve böylece yıne 30 Ağustos yeni Türkiyenın insası içitılk gayretlere başlançıç olmuştur. Türk milleti kahraman Ordusun* ve onun kahraman Başkumandanı Atatürk'e borçlu olduğu bu büyül< SÜnün ehemmiyetini fazlasiyle kavramıştır. Onun için her yıldönümr vfltan sathında daima artan bir heyeranla kutlanır. İKTANBILDA Zafer Bayramı münasebetiyle şehir bugün baştanbasa bavraklnrln. gece de ışıklarla donatılacaktır. Taksim, Gülhane Parkı ve Şemsipaşada ışıkh sular akıtılacak, Beyazıt ve Galata kulelerine mahyalar kurulacaktır. Hazırlanan programa göre. bugün saat 8 den itibaren Orduevindeki Anıta, Atatürk'ün Şişlideki evine, Taksim âhidesine ve Üniver ' site bahçesindeki âbideye çelenkler konulacak, Üniversiteye Turan Emeksiz bayragi çeküecektir. Vatan caddesinde yapılacak büyük askeri törene saat 10 da top atışı ile başlanacaktır. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te • J Yuvprlak Mcıscı Sekreterler seviyesindeki toplantısı 31 Ağustos günü yapılıyor Bu hususla ilgili olarak MBK tarafından siyasî partilere birer mektup gönderildi Yazısını 7 tıci sahifenîn 3 üııcü sütununda bulacaksın'? Ordu terfi listesi Binbaşılıça yükselen muha = bere yüzbaşılar = Lutfı Sel. Osman Kırdım, = Necatı Akar, Osman tleri. ş Osman Demirmen. Cihat E Çiftçili. Bidat Akınsal, Nec = det Tezcan, Nevzat Fırat, ts = met Dizdaroğlu. Ömer Ter = can, Celâlettin Cantoray. Ab r dullah Yurdakök. t^lâm Son E suzısık. Hulu?ı Koyuncu. = Ahmet Gulhan, Kemal Ha = mamci, Altan Caner, Ahmet = Yeğen. Rafet Kaplangı, Fer = hat Çizmeci. M. Rüstem Çe E tinbay, Dursıın Özmert, Or E han tğmen, Mehmet Namlı, E M. Ali Yılmaz, Kemal Erkol, = Hikmet Oğuş, 3 Tüzbaşılığa yükselen muha Z ~ bere üstegmenleri s E M Ali Arslan, Necmettin E E Bağcı, Sabri Arat. Fuat Ye = Ş tik. Ömer Acar, Turgut Eker. = = Arif Temiz, Ali Balkan, Na E ~ hıt Atik, Y. Kenan Özlüer, E ~ Sait Apay, Hasan Öncü, Mu ~ E zaffer Yertut, Hâluk Akpı E ^ narlı Cevat Ersoy, M. Nuri Ş Ş Şahiner, Fuat Akdemir, Tur Ş = gut Çetinaslan, Aytok Koç = ZZ lar, Şerafettin Gürsan, Feh ~ S mi Özinal, S. Irfan Karan E = Arkası Sa. 7, Sü. 4 te = 30 Ağustos zaferi için ne diyorlar Orgeneral Sunay ve Korgeneral Tural bize hatıralarmı anlattılar Orç. Sunay (solda) ve Korç. Tural Yazısı 7 nci sahifemizde CKMP Tüzüğune Anayasaya aykırı bir maddenin girmesi dün güçlükle önlenebildi • • Son Değii Başlangıç liMiımııııııııııııııiMiııımıııııımıiMiııımımıııııımımıııııiMiııt lajımız savaşlarında oıduyu nu şerçeklestirip gelistirmeye ça milletten ayrı bir varlık o lışmıştır. (Hattı miidafaa yoktur düşünmek gittikçe sathı müdafaa vardır) diyen Bügüçleçiyor. Ordu, bugün her yük Komutan. Milli Kurtuluşu sağvcrde milli yaşama gücünün bir Iıyacak son taarruzu hazırlarken ifadesi sayılıyor. Gerçi sivil yöne Büyük Millet Mecli$ınden aldığı timle askeri teşkilât arasında her yetkilerle valnrz orduyu değil, bübakımdan yine bir sürü ayrıntılar tün yurt kaynaklarını harekete gevar. Ordunun öfretim ve eğitimi çirmıs. kutsal ülkü ugruna en ubu i; için yetiştirilmiş uzmanlar fak bir enerjinitı israfına meydan kadrosu tarafından başarılmakta vermemiştir. Sakaryadan Dumlndır ve güııdelik toplum hayatının pmara kadar geçen bir yıllık süre ynnıbaşinda >alnız yurt savunma îçinde bir vandan Türk ordusu gesı ıle ugraşan muntazam bir kad ce şündüz çalısarak savaş gücünü m EÖze çarpnıaUtadır. Fakat bu arttırırken, öte vandan Türk milgjn berhangi bir savaş ihtimali i leti kadını ile erkeği ile ordususjz konusu olduğu zaman kendini ; nun maddimânevi desteği olmakordunun. yani milli savunma göre [ ta kendi kendisini agmaya gayret \ inin dışında farzedecek bir tek edivordu. fçrt düşünülebılir mi? îine her30 Ağustosun Türk tarihine kah'ngi bir savaş ihtimali belirdi zandırdığı bir büyük anlam da bo ğıde, ateş çı?!;ısinin azağında ka zaferin toplum hayatımızda yeni Izbüecek bir kar>şlık bir ynrt par yeni hamlelere bir başlangıç saçası akla gelehüir mi? vılmasıdır. Bunu Atatürk tzmire girdiginifı ilk günlerinde, daha ayağındaki çizmelerin tozunu silmeye vakit bulmadan yanındakilere açıklamış, «asıl vapacaklanmıza bundan sonra ba$lıyacağız!» demistir. Bunun ne demek olduğunu birbiri ardı sıra başarılan devrimler açıkça göstermiştir. Türkiyeyi kurtarmak için saldırgan sömürge. cileri denize dökmek yetmiyeceğini, her bakımdan toplumu yükseltip çağdaş medeniyet düzeyine ulaştırmadıkça askeri zaferlerin bir değer taşıyamıyacağını bize ilk söyliyen Kurtulu; Savasının en büyük kahramanı olmuştur. Bu söz, geleceğimize tuttuğu göz kamaştırıcı ışık bakınundan, baslıbaşına Dumlupınar zaferi kadar değerlidir. Tİiıııımıııııııııımımııımmıımın «Parti, din ve devlet işlerinin aynlmamasını kabul eder» şeklinde bir madde teklif eden delege omuzlar üstü nde taşındı (iümüşpala Raskan Giirsel 'in yanından ayrılırken Gürsel, Y.T.P. Cumhurbaskanı actayı olacağım yalanladı Devlet Başkanı dün de A,P. Genel Başkanı Gümüşpala ve M.S.P. Genel Başkanı Enver Adakanla görüştü Ankara, 29 (C.umhuriyetTeleks) Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bugün, Yeni Türkiye Partisinin Cumhurbaşkanlığı adayı olacağından haberi bulunmadığını söylemiştir. Arkası Sa. 7. Sü. 2 de Dütı Haliçte bir romorkör alabora oldu Dün Haliçte bir deniz kazası olmuş, Haliç Tersanesi önünde Sivas tanlcerini çekmekte bulunan «Yıldırım» isimli romorkör bir taraftan rüzEâr, diğer taraftan da tankerin ağırhğı tesiriyle alabora olarak batmıştır. Arkacı Sa. 7. Sü. 3 te Ankara 29 (CumhuriyetTelekst C.K.M.P: kongr<>sinin üçüncij gününde parti programı üzerinde yapılacak değişikliği görüşmeğc başlamıştır. Programın bir madde si görüşülürken söz alan Istanbul delegesi Avukat Yusuf Türel la yikliğe ve dolayısiyle Anayasaya aykın bir tadil teklifinde bulun muş alkışlarla tasvip edileceğ; anlaşılan bu madde Ahm«?t Oğuz un yapmış olduğu izah ile redde dilmiştir. Sabah saat 8 de başhyacağı bi! dirilen kongre ekseriyetin bulun Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Evet. vaiıni'zda ordu ile millet avrılmaz bir bütün teşkil etmektcdir ve yurdun saldırna uğrama§ı karsısında avrıntısız her birimize büyük görevler düşmektedir. Bu yeni ordu anlayışı, diyebiliriz ki Türk Kurtuluş Savaşından doğmustur Lskiden hükümetler harb ilân eder vatandaşlar vergi v r i r ordular da dövüşürdü. Bir ordu venildi mi. taraflar bir araya gelir ıyi kötü bir barış imzalapır miüptler de bunu kabul ederlcrli. Türk Kurtalus Savaşı, yenilmeye bo\un cğmiyen bir milletin bPTi kendi hükümetine, hem de ga'iplere karşı topyekun ayaklanmas:nın hikâyesidir. Yurdumuz her vandan istilâva uğramış, elimizde silâb dive bir şey bırakılmamıstı. Ordudan ne kaldı ise perisan bir halde idi. Millet ise yorgu"du bitkindı. 19 Mayıs 1919 da Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasi ile bu şartlar altında başlıvan Kurtuluş Savası. nasıl oidu da 30 AŞustos 1922 de, tam 39 ay on eünlük bir süre içinde. dünvayı hayran bırakan parlak bir zaferle sona erdi? Bu sorunun çerçeğe en yakın karsıheı her halde milleti orduya ve orduvu da millete bajlıyan kader. ülkü ve gayret birliei olsa serektir. Atatürk, bu birliğin zaruretinl sezmi; ve bütün gücü ilp o Menderes'in oğlıs YTP'ne girdi Yakalanamıyan gangsterin bir de taklitleri türedi Dün Izmir Buğday Bankası Şubesini soYmaya ieşebbüs eden bir Banka odacısı yakalandı Yazısıru 7 nci sahifenin 6 ncı sütununda bulacaksımz. i ve basın toplantısı yaptı C.H.P. Parti Meclısi dün toplan arak Genel İdare Kırulu üyelerini seçmiş veseçilen şahıslar ar alarında vazife taksimi yapmısSardır. Resimde C.H.P: Parti Me clisinin dün Genel Başkan tnnü'nün riyasetinde yap tıgı toplantı görülüyor Ordusu ıle, gençliği ile, temiz ve Iyi yürekli halkı ile Türk milleti, Atatürk'ün izinden ayrılanları hiç hir şekilde hos görmiyeceğini 27 Mayısta gösterdi. Dünya basınının (centilmen devrim) diye selâmladığı o dersi görüp de hâlâ bir sey ö'ğrenemiyen hırslı politikacılara akıllar dileriz. Şehitlerimizin kanı ile yuğrulan lükscl Menderes bu mubarek topraklarda Atatürk Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) ilkeleri her gün biraz daha kö'k salarak vasıyacaktır. Bize bu imkâ Sabik ve sâkıt Başbakan Adnan Ankara. 29 (CumhuriyetTeleks) Hükümet Başkanı Orgeneral Cenı saShyan 30 ASustos Z/feri Türk Mendere«'in oğlu Yüksel Menderes bu sabah Dışişleri Bakanlıgın B^smYaym ve Turizm Bakanı mal Gürsel'e vermiş ve istifa?! kamilletine kutlu olsun! daki görevınden istifa ederek Ye Cihat Baban bugün istifa etmiş ve bul edilmiştir. Cihat Baban'ın Dev Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Arkası Sa. 7. Sü. 3 te saat 12.15 te istifas;nı Devlet ve NADİR NADİ Basın Yayın ve Turizm BakanıCihatBaban görevinden istifa etti Banka odacısı (solda) ve soyulmaya teşebbüs edilen banka şubesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle