11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cç DÜNYA Yeni bir isim jagan ailesi HÜBERLERI on gunlerde tnpUnan ve mpsaisini ikmal ederek şeCPn pazar «sünü dağilmıç oSuudı Arabistan Kıral ailesine vazifelilerden başka kımseM alalan Halk Partisiıi'iı 15 inci mensup 44 kişilik bır kafile daha nın içine bırakmamıştır. Kadınlar. koneresiııde ba7i hâdı«eler oldu. dun Istanbula gelmıştır. Gelenler prense<ler ve carıyeler uçağm ya Gülfk ve taraftarları knnçredfi Emir Muhammct'ın oğlu Emir nına çekılen Suudı Arabıstan p!a giizp carpacak hareketler yapttİ3r. ırtım Venezuella ile BrezilBender'in karıları çocukları ve kalı 9 otomobıle bindırilerek tPİı Kongre nldukca dalçalı vn çeki*yaya dayamış, yüzü Caraibe •• cariyeleridir. Ayrıca Muhammet' re gonderılmişleıdır. Suudı Arabis melı çeçti. Ve sonundı müspet denizine çevrili tngiliz GuChamonıx. Fransa. 23 (A,P.) ın kızı Emıra Cavhara ve dort ço tanhlann 50 kadar bavul v e valiii npticplpr elde ederek dsjıldt. yanında seçim oldu. tngilteAlçaktan uçan bir jet uçağı Gros cugu da gelenler arasındadır. 3 kamyonete doldurulmuştur. Malk Partisi konçrelçri, umumire kadar büyük olan bu toprak Rognon i«imlı daiın eteginden geSuudi Arabı:»an Kırahnın kar ' Öte yandan bğrendıgimız'; g'ire yptle Halk Partisi bareketlpri ınfm parçasında 600 bin kadar nüfus yaçerken bir h*vai hattı koparmi; deşı olan Emir Muhammet ve oğ yaz tâtillerını geçirmek uzere Bo lekrttp hüvük atâka uvandınr. şadığı ve bunlar da hep sahilde ve içi volcu dolu bir vagonun dağ lu Enur Berıder beklenmelerine ğozıçmde 6 koşke yerleşnıı;. olan Cünkü Türkivenin en büvük ^e birikmiş oldukları ıçin, memlekeeteğind<» parçalanmüsına sebebiyet rağmen vıne şehrimizç gplmemış 100 e yakın Kıral aıletl şehrimız tprrübPİi partisıdir. Ben bu partitin ancak Georgetown çibi deniz vermiştır. bölgeleri seçim hnmmasına kapıllerdir. Kendılerımn. bır hafta son. den çok memnun kalmışlar ve ye men<>uhum dive s<h lpmivorum. Vason içınde bulunan 9 yolcu ra Islanbuia geleceklerınden bah ekim fonuna kadar • ikametlerını Gerrk filvir, sfrek karaktpr. çerek dı. Malumdur ki tngiliz Guyanı deuzatmıslardır. Yalnız havaların Fİpman bakımmdan eu zenein parBatılılar ilkönce bütün nüklear | filâklar hariı; olmak üzere buturı derhsl ölmu;tur. Diğer 90 yolcu sedilmektedır. diğimiz bu yer 1620 de Holandalı Cenevre, 29 (AP) Birleşik j son gunlerde bıra/ serin gıtmesı tidır. Ataiürk küçük silâh denemelerinin durdurulması | nüklear denemelerin durdurulma havad<i asıh ve creyansız kalan lar tarafından sömürge haline ge Amerika ve Ingiltere inkılâplannın heSuudi Arabıstanhiarin dun 14.40 i bunlardan bazılannın soğuk alıp tirilmişti, bunun tabiî neticesi ola taktik atom silâhlarını dahi içine nı ileri sürmüşler ve kurulacak o sını istemişlerdir. Toprak altında vagorılarda beklemektedirler. Hat men bpmpn yegâtıe mütevpllisidir. alacak bir «nüklear denemeleri lan beynelmilel kontrol ve nezaret yapılacak küçük çaptaki deneme pilonlarla birbirine bağlı oldusun da MEA uçağı ile Yeşılkoye ınışie nezle olmasına yol açmıştır, Bu Bu bakımdan da gerici kuvvetlerak da oradaki toprakları işletmek için yine Holandalılar, buraya çok ducdurnıa anlaşması> mn yapılma sisteminin takviye edilmesini iste lerin tesbit edilemiyeceğinı, dola dan bu yolcularm hayatı t^hlike ri sırasında Hava Alanında çok sı arada Kıraliyet aile^i îstanbulu'n rin daima busumetini çekmiştir. alınmıştır. tadını çıkarmak ıçin su gıbı para mikvasta zenci esir getirmîşlerdi. sı için dün Sovyetlerle müzakere mişlerdir. Fakat Rusların kendile yibiyle bunlara müsaade edilebüe de bulunmaktadır. EkFpriji turist kı emniyet tedbırlerı Halk Partisine olan VP sönmek bil klf rine bir veto hakkının verilmesinı cegi ileri sürülmüşse de teklif da olan yolcuların kurtaıılması için Bir foto muhabirınin kafıleyı kar harcamaktadır. 1796 da tngilizler burasını Ho lerde bulunmayı teklif etmiştir. g ş miyFn düsmanlık*'^undandır, ÇünBender'in Teklifi B. Amerika delegesi Ar talep etmeleri üzenne görüşmeler daha o zaman Sovyet delegesi Tsa lıelikopterler vak'a mahalüne gel şılamava gelen Emir landalılardan aldılar, ve buraya thur H. Dean iki Batılı devlet adı çıkmaza girmiştir. Batılılara gore raokin tarafından reddedilmiştır İlk kafllenin gunluk yemek tııas kü Atatürk'ım Hilâfeti yıkıp Cumkızkardeşı Emıra Nura'nin resmı Hindistan el emeği yani zenci yemiştır. hurıvetı kurmakla bashvan «reni çekmesı, yeni bır olaya yol aç rafları takrıben 1 bln lırayı aş0 rine Hintli getirdiler. Onun için na yapmıştır. Nüklear denemeleri Sovyetlere veto hakkı tanınıiığı Bunun üzerine diin yapılan tekform» lanndan zarar eörenlerin durdurma konferansı 34 aydanbe takdirde kontrol ve nezaret siste lifte Sovyetlerin iki şıktan birlni mak üzere iken ancak fotografçı maktadır. bugünkü Guyanın nüfusunun hemetıfi tepkileri sürüp gitmektrdir. İnsanlığın devamı için nın resmi kullanmıyacağına daır Nadir DATI men yarısı Hintlidir. Zamanla ri çıkmaza girmiş bir durumdadır. minin tümü kolaylıkla felce uğrd seçmeleri istenmiştir: 1 Bilâis31 ekim 1958 de başlamış olan yacaktır. soz vermesi ile qn!enmıştir. UçaBu vüzdrtı Halk Partisi daima. Hintliler zencilere tefevvuk ettiler, tısna bütün nuklear denemelerin Batılılar bundan evvelki 'eklif durdurulmasına matuf bir anlaş tohumların muhafazası ğın inı^i sırasında hiç bir gazeteri hücuma maruz kalacak ve faer mülk toprak sahibi oldular, ve ne görüşmeler elân devam etmektelerinde 10,000 tona kadar olan in i manın kati olarak yurürluğe glralana sokulnıamıştır. 40 kadar TPS fırsatta. trnkidp utnvacaktır. Bu, ticede Guyana da sahip çıktılar, dir. gerekiyormuş mesi için fen adamlarının iştırakıy mi unıformalı pohs ve ınzibat erı onun vazife;ınin icahıdır. şimdi zenciler yine toprak prolele bir konferans toplanacaktır veIndiana. 29 (AP.) tndıana uteryesi olarak çahşmaktadırlar. Bunu parti nıensubn olan VPTJI ya 2 «Gereken ayarlamalar» va niversitpsi profesorlerinden Dr. olmıyan bütün ınkılâp ve Batı me Guyan madenleri ile meşhurdur. sıtasiyle denemelerin kontrol e Hermann' Mueller bu nuklear dedeniypti taraftarları böyle bilmeAltın ve Boxit istihsal eden bir dilmesi maniasının ortadan kaldi' virde insaniyetın devamını garanmemlekettir. Ornıanları boldur, iki li ve bundan aslâ endije etmemerılması için dehal bır anlaşmaya tilemek ıçin ınsan tohumlarının tnşiliz sirketi de şeker kamışı zilidir. vanlacaktır. konserve edilerek muhafazası geraati yapar. Bu memleketin ihraSon Halk Partisi kongresi de Üç devlet delegeleri yarın bir rektiği tezini ortaya atmıştır. catının '«40 ını bu şeker kamışı ve işte bu busuraetin bilerpk, bildaha toplanacaklardır. Bu arada şeker teşkil eder. Geçici Cezayir hükümeti nde yapılan bu beklen Tsarapkin'in Batılıların yeni tekli Nobel mükâfatı kazanmış olan Havana. 2 TAP) Fjdel Castro miyerek peşine katılmîş olanlan T ümitlendirdi. Bu kongre tşte bu memlekette seçim oldu. bildirmesi beklen Dr. Mueller bıoloji ilmi enstitusün Bırleşik Amprika ile iki memleket hayli medik değişikliği müzakere için Fransız kabinesi i fini Kremline Sovyetlerin bu tekli de yaptığı Bir konuşmada bundan Ve seçimleri Cheddi Jagan kazanmekte, fakat arasındaki anlaşmazlıklann halli bâdiselerıııi birer zaaf eseri oladı, Jagan, Terakkiperver Halk Par ı fi de kabul etmiyecekleri zanne sonra insanlar uzun seneler evvel için görüşmeve âmade olduğunu rak çördüler.. Çünkü, sziz okutoplantıya çağırıldı yaşamıs bir ınsandan çocıık temin tisinin lideri olarak bu secimlere dilmektedir. açıklamış. fakat artık Kuba'da yucular, biz güdümlü kon^relere Lusaka. Kuîey Podezva. 21 kendi re.ıımi verleşmiş bir rejim alışmı?, bayatiyet ifade eden çeedebileceklerdir, demiştir. Uzun katılmıştı. Parlamentoda mevcut Tsarapkin Sovyetlerin «troika New york, 29 (A.P.) New evvelce komünist olarak bilinmek <ç İ5 sandalyeden 20 tanesine sahip kontrol ve nezaret sıstemi üzerin seneler evvel olmüş bir insanın (AP> Dun gpı^e g = vakit hava olduğundan Birleşik Amerika ile kişmelpri hıvanet telâkki ptmişircıktı ve 13 Senato üyeliğinin 8 ini York Herald Tribune gazetesi bir te idi, Fransa, Tunus toprakları ü de artık ısrar etmemeketdir. Sov çocugu yeni «tohum muhafaza> sis meydanında uçağa binmpden Bir iki nfüstakıl ve esit devtet olarak dır. Bunu da bu alanda. acemiliğiUazandı. Rakibi Zenci Forbes Burn basmakalesinde Cezayir muvakkat zerinde faaliyett* bulunan geçici yetlere tanınacak veto mize vermek yerinde olur. hakkının temleri ile kolaylıkla elde edile leşik Amerıka Dışisleri Bakan Mu Eorüsebilecegıni bıldırmiştir. avini G. Mennen \Villıams, BirlpMam'dı. O da eskiden Jagan'ın hükümetinin basına Yusuf Ben Cezavir hükümetini resmen tanı sistemi tamamen felre uğratacağı^ bilecektır. Biz ne isteriz? Fidpl Castro. Amerika. Küba'nın fik AniPiıka'nın Afrika sıyasetini partisine mensuptu, o bütün gay Khedda'nın eelmesi ile Cezayirde mamaktadır. na inanan Batılılar bunu kati suDr. Mueller bilhaı^a feza pilot tasvıp etmiyen bır Kuzey Rodez ekonomık zorluklar içinde bulunKonçre toplansın.. tttifakla bir retine raçmen 11 mebusluktan faz huzursuzluğun artacağına muhakGeçici Cezayir hükümetinde ya rette reddetmişlerdir dueundan bu coruşnıeyi istedigini larından ve orduda nuklear denela alamadı. Son dört mebusluğu da kak nazariyle bakılabileceğini yaz pılan bu beklenmedik değişikliğin Batılı müşahitlerin kanaatınce, me \e diğer nüklear sılahlarla ug yalı beyaz tarafından yumruklan ima ettıcini bildirmiş, bunun dos kongre reisi.. Sonr» idarî ve mali mıstır. rapor.. Alkışlarla, ittifakla kabul. sağcı Peter Agiar kazandı. maktadır. Fransız kabinesinin çarşamba gü Tsarapkin'in artık «troıka» dan ru olmadıgını ve ancak «sulh 'ter 1958 senesindenberi bu geçici hü ,nü Genera! De Gaulle başka^Jı bahsetmemesi, Sovyetlerin b)r sn rasan gençlerin «tohunılarının. aVaka cprejan pttığı ranutı Ku mini istedifiimiz için hu göruşme Arkasından bir namzet listesiDoktor Jagan ve Caraibe'lerin lıntnaMm tavsiye etmekte ve bu raten evvelden herkese dağıtılPasionaria'sı ismini alan refikası, kümetin başında bulunan Ferhat gında yapacağı toplantıda ele alı laşmaya varma ümidini tamamen şekilde bu gençler herhangi bır zey Rodezya vaiısı Sir Evelyn leri ıstemezteyız» demiştir. nııştır haydi bir de ittifakla seAbbas, mutedil siyaseti ile tanın naca£ı tabmin edilmektedir. kaybettiklerine delâlet etmektedir. Hone vaka mahallınde bulunmaktngilterenin eski tanışlarıdır. Ameşekilde radiatıon neticesinde «kı ta idi. Valı Wıllıams'ı ugurlamak (im.. Baelılık tplgraflan.. Tamaam. rikadaki tngilterenin tek mülkü makta idi. Şimdi onun yerine ge« ı» kaldıklart zaman yine çocuk icin bir heyet ile hava meydanına •r İşte kongre bu "... olan Guyandaki bareketlerin ba çen Yusuf Ben Khedda ise solcu babası olabileceklerdir, demekte gelmiş bulunmakta idi. Vakaya saBöyle cenazp namarı gibi konsında Jagan ile refikası önde ge fikirleri ile tanınmıştır. dir. Mueller ayrıca bu sistem ile hıt olan bırısı Wılliams'a yumruk ULYA TIRAT New York Herald Tribune'e nagrelerdpn bu memlekete ne fayd» liyorlar ve tngilizlerle istiklâl uğbundan çok sene sonra kısır olan savuran şahsın hâdıseden sonra geldi ki? Bir kongre, bir parti kon runda mücadele ediyorlar. Jagan zaran Fransızlar Khedda ile hererkekler çoktan ölmüş olan fakat kanlar içinde olduğunu bildirmij TANSU ATASEV'in grest, hple Halk Partisi gibi ister 1918 de doğmuş olduğuna göre 43 hangi bir anlaşmaya varmakta da«idealleHnde» yaşattıkları adamla ve adamın bunu iftiharla herkese Nıkâhları iktidara cclsiıı, ister celınesiıı.. yaşında genç bir liderdir. Aslen ha fazla muşkülât çekecekler ve rın tohumlarından istifade edebi gosterdiğini boylemiştir. Yakın dost vp akrahaları hu(Çünkü avnı işi 10 scnrlik muhso da Hintlidir, ve ırkının bütün Cezayirde tedhişçi hâdiseleri artazurunda yapılmiftır. Genç lecekler ve bunu o zaman normal lpfpt dc\rınde de vapmıjtır) *îtı Asyalı inceliğini taşımaktadır. tlk caktır. Herald Tribune: <Ben Khed Mütecaviz Dolis tarafından yakaçiftlere »aadetlpr dılerız addedeceklerdir, demiştir. memlpkptiıı mııkadderi üzerirdp' ve lise tahsilini Guyanda yaptık da'nın Cezayir muvakkat hükümelanmıs, fakat hüviyeti henüz açıktzmir 3i •• , bir tıu'naralı lnr inpIuI'iS'in k"ntan sonra, Chicaço t'niversitesine tinin bajina geçmesı: «Fransa için, lanmamıçtır. Wılliams seyahatine uresinde prcıısıplpr, a ı u UIP<.CIPdevam etmıştır. gitmiş ve oradan dişçi diploması Batı için ve hattâ Cezayir için köBir boğa güreşçisine IPT de^il dp bir cenpl spkretrr *palmıştır. Chicago'da tahsilini \a tü ve tehlikeli bir haber teşkil et Konferansa katılan devl etlerin bir 3 üncü blok riniiııdrkı rrKiMiiPİeri tehlikeli bir filim çevirmesi için parken harbin en gürültülü zaman mektedir.» teşkili cihetine gidecekle rine ihtimal verilmiyor hâdise cilıi ı;i)rni"'U bira/ mi>op lanrıda bugünkü karısı Janet ile Yeni geçici Cezayir hükümeti bir milyon dolar snrüış olur. KonçreİPrdp sahıs çetanışmış ve aslen Amerikalı olan ve Fransız çevreleri Belgrad 29 (AP) 1 eylülde baş lasiye, Nepal Kıralı yaşıyan «AlUİMUPİpri djima. vardır, daiına oJanet ile evlenmiştir. Janet de o Paristekı Fransız siyasi müşahit teklif edildi Meşhur REGINA markalı lacaktır. Kahnııi hıi> ük partilprıtarihte hastabakıcıhk tahsili yap ler, Ferhat Abbas'ın geçici Cezayir lıyacak olan tarafsız devletler Zir lah» Mahendra ve Kıbrıs Reisicum 1/2 X 5.1S ııın kongrplcrindp hu. bizimkine Madnd, 2a (A.P.) lspanydnın. makta idi. 1943 te Guyana avdet hükümeti başkanhğından çekilme ve Konferansına katılmak üzere huru Başpiskopos Makarios buncok daha ıııühıtn I F acır <een ileri boga güresçisi Antonio Oreden genç evliler istiklâl parolası sinden sonra, gerek siyasi ve ge bugün Belgrad'a gelenler arasın ların arasındadır. ohır. Hattâ lıu vüzrlpn na yapışmışlar ve böylece memle rek askeri sahalarda milliyetçile da Endonezya Reisicumhuru SuKonferansta B.A.C. ni Başkaıı donez'e Hollywood'da bir filimde partilprdc saı;, snl \e mprkcz srup ketin kaderinde büyük bir rol oy rin daha sert bir şekilde hücuma karno da vardır. Beş gün sürecek Nâsır, Yugoslavyayı Tito, Tunus'u ba> rol alması için bır milyon doGelmiştir. ları tp^ckkül edcr. MiH 011la bagnamağa baslamıslardır. olatı konferansta Berlin buhranı, Habib Burgiba, Hindistan'ı Başve lar teklif edilmiştir. geçmelerini beklemektedirler. IIM olan bir partiniıı bütün onüııe Meşlıur rejisör Orson Welle5'in Fransız resmî çevreieri, geçici müstemlekecilik, silâhsızlanma ve kil Nehru, Afganistanı i&e BaşveTelgr: âTESELMER Jagan 1950 de Terakkiperver çFçcıı l>a>ları, tcfcrrıı.ıta kadar diğer dünya meseleleri görüşüle kil Muhammed Davut Han temsil idaresi altında çekilecek filim. mıi . hükümeti başîanhğına Halk Partisini kurdu. 1953 te se Cezayir İSTANBUL avnı ı,ehrc>i arzrdpı>n."zlor. Ederteveffa tnuharrır Ernest Hemıngedeceklerdir. yerine Yusuf cektir. çimlere katılarak göze görünür Ferhat Abbas'ın lersc ca>ri (ahii olur. Bu arad» Newsweek mecmuasmda intişar 25 memleket temsilcisinin iştira way'ın «Kanlı yaz» isimli kitabınbir muvaffakıyet elde etti. O ta Kherlda'nin getirilmesi ile ilgili os,ö\İPiıen. ortaıa atılan sozler I F IL 8289 3982 rihte on bakanlıktan altısını kendi larak bir yorumda bulunmaktadır. eden bir habere göre, konferansa kiyle cuma günü Belgradda açıla dan alınmıştır. ıddıalartla laraflar birbirileriııe partisine ayırmak suretiyie BaşveYusuf Kheida. 41 yaşındadır ve katılacak delegeler dunya çapın cak olan tarafsız devletler Zirve mp\lit nkuıııa/lür. En zarıf konuşda bir eilâhsızlanma konferansı Konferansı beş gün devam edecekkil oldu. Karısı Janet partinin Genıaların örııeklerini ta*uaıı tııçinın yapılmasiylc ilgili bır karar tir. nel Sekreterliğini yapıyor ve teşlız ParlâmpntoMinda >f parti konsureti kabul edeceklerdır. Bu kakilâtçılıkta muvaffakıyet çösterigreİPrindp cok daha aaır iddia ve »••«•••«••»*•••••»••••«•«•••»•••••••*% rarın konferansta oy birliğiyle ka yor, hem de Parlamentoda Reis fikırlcr aı,ıUlaııını>lır. Yalnız oraHakkm rahmetıne kavuştugu • bul edileceği büdirilmektedir. vekilliği vazifesini deruhte etmis da astzlar \e knlaklar bu i^e rok nun 10 uncu yıldöııümü münabulunuyordu. Newsweek mecmuahinjn 4 ağusalısıh olduUUnndan ınpselelpr sebetı.vlf tos tarihli nüihasında SilâhsızlanBu idare uzun sürmcdi, günün hâdı>t olıııaz. Ord. Prof. Dr. MAZHAR ma Konferansına Kızıl Çinin de birinde Georgetown limanına geOSMAN UZMAN'ın dahil edileceği bildirilmiştir. len tngiliz gemilerinden çıkan siBi7dp bn manzara^ı çörrnlerden ruhuııa ithaf edilmek üzPre lâhendazlar, hükümeti devirdiler, Belgrad Konferansına katılmak Halk Parlısıne »araftar olanlar 1 pylul ruma günü. cuma nameclisi yıktılar, anayasayı rafa üzere yola çıka n Nehru Birmanya mazından gonra, Nisantaşı, Tpç Vah ;ah >ah! Npdir bu hal Buenos Aires, 29 (AP) Polis koydular ve geçici bir hükümet Başvekili U Nu dün Yeni Delhide vıkıyp Camıı IjerifindP, Hacı makamları dün sabah erken saatranım! Menılrketm tam kpndileteşkil ettiler, böylece de nizam ve Hindistan Başvekili Nehru ile goHafız Hasan Akkuş. Hâcı Hafız 1e Avrupa yapısı bir otomobilde rınd'n hırınpı istpdıc bir zamaııda Nusrpt Yeşılçay. Hafız AH GUrintizamı tesıs ettiler (!). tşte bunBlokunun bulunan iki kişinin buradaki C^ rüşmüştür. Tarafsızlar bov|p knııcrp plur mu BFP. Haf'z FPVZJ Mısır. Haf'? dan sonra Janet'in faaliyeti arttı. kurulması fıkrını destekleyip des koslovak Elçilıginin cephesini maAzız BahHyplı. Hafız İPmail IIIVP hivıfîaınrlar. Demir perde arkasına gitti, Ko kineli tüfekle taradıklarını bildir teklemediği hakkında gazetecileD'inış t.ır^fmflan nkunacak HalU FsrtiKini iftpıııivpn!erç eepenhag'daki Kadınlar Kongresin miştir. rin sorduğu bir suale U Nu: «Kon Her zaraau olduğu eibi bn vıi da muazzam b>r hamle >p tfddk»' <>k pabasına, dun^anın en buMEVLİDİ NEBEVİYİ de söz aldı. tngiliz basını onu kolincP ar3İ«ırı»d'T • yuk Mım âmiüen oUn (M.G.M. PARAMOINT FOX \e COLVMBtA) Şirketleri ile Fransa, feransa ıstırak edecek olanlar aElçilik kapısında beklemekte onıuhterem i'tnıaat ve ppvpıılerın münistlikle itham ediyordu. O ise !tal\a. Aiınanva vp t n c l t e r e prodiıksivonUnndan »eçilen en yeni »»hçserlerden mütesekkil, Enrül Hapı \ uttnlar kartlpşim. Birlan bir polis memuru dfrhal ınu rasında hiç hirinin uçuncü bır teşrif etmeJ**rini refikaçi S^ahürriyetperver olduğunu söylü kabıl ateşe başlamışsa da müteca blok teçkılı istemıyeceğinı zanneınemis ku»»ette h a n k s listvntn ilk kısmuıı muhteretn müşterılerine ve sınemasever sajın halkımua hırlprıne gırdıler. Mab\oldular. %i. det Uznınn VP talebelcri takdim etmekle »pret du< ar. yordu. Aynı sene Jagan Londraya vizler kaçmışlardır. bi tahiniPİerp du^fr, âlenen de: dıyorum» şeklinde cevap vermıjgitti. Komünist olnıadığını, fakat Halk Partısındp de iş yok! tır. t KWAY K'Jl'RÜStı WUham Holden Ale< Guınnpj R. CS. halkın refahı için ı;alı.ştıçını söySıı Koncrp\e hakınu! dive facia Bu arada Kamboç Prensi Noro2 NOTRE PVMIN KANBURU R' CS. ....... Gına Lollnbngıda Anthony Quınn < ledi, nıeramım kimseyc anlatamatal>ln anu «ızmpvp çal'sırlşr.. 3 ROKKO KARDEŞLER dom Sihanouk ile Suudi ArabısAlain Delon Claudla Cardınale dı, tngiliz gazeteleri, Amerikadaki Halbuki hakıkat ııe hıriııcilprin. 4 GİGİ R CS. ta n Haricije Vekıli' Seylı İbrahim LeMıe Caron Louıs Jourdan demir perdenin ilk memlekcti Gupndiscsme, ne ıt.incili'rın temennıR CS. 5 fk; SİLAHŞORLAR Kuwaitly Belgrada gelnıışlerdir. Myleııç Demongpot yan mı oluyor? dive soruyorİ3rdı, i *me uvgıındur. l!3\ati>eti olan « CIPLAK MAYA R. CS. Tarafsızların Zırve KonferanAva Girdner Anthuny Francıota işte tanı o sırada Guyanda büyük her H'tımai buııvede bö»Ie M ^ a 7 GENÇ ASLANLAR CS. id bir İnıparator, yaşıyan «AlMarlon Brando Montgomery Clıft bir grev patladı, millet tngilizlere nasmalar olur, helç 1« senelık bır 8 DEHSET KORSANLARI R. lalı» olarak lanınan bir Kıral, iki Yul Brynner Charlton Heston karşı isyaıı etti. Jagan Hindistana ıstırap de\resînr]p lıer türlü imti9 AZAP YOLCULARI Prens, bir Başpi.skopos, 10 ReisiR. CS. eidip Nehru'ya dert yandı, Mısırda tngrid Bprgman Curt Jurgens baııları müspet vererek busüııe uin KONT DE MONTE K K t S T O , cumhur, 7 Başvekil v e iki HarıcıR. CS. General Necibi fördü, her yerden Louıs Jourdan laşmi^ hir partinin ilk bürrivrt Jl HARPI..E AŞK ARASINDA ye Vekilı iştirak edeccktir. R. iyi sözler dinledi, fakat kimseyi Brigıtte Bardot konşresindp bir anma törcni 8Ü12 SON TANGO R. Habeşistan İmparatoru Haile Se harekete geçiremedi. Artık kendi Sarita Montıel kuneti beklemek abestır. 13 SUC KtMtNDİK? kuvvetine ve kendi milletine güAlec Guinnes Nicole Maurey 14 ARZ1N MERKKZtNE SEYAHAT R. CS. , Ne isterdiniz? Halk Partisi lider venmeli idi. James Mason Arlene Dahl Sao Paulo, 29 (a.a.) Dün gel.'ı TEHLİKELt GÖZLER R. CS. lpri de MendfTPs ;ıhi konçrede bâ Anthony Quinn Rıchard Wıdmark limanında Avrupaya Tekrar memlekete döndüğü za ce Santoş dise vıkarma^ı nıuhienıel olanlan 16 FEZADAN GKLKN MİSAFİR Jerry Lewis man karısını hapiste huldu, partisi gitmek üzere «Uruguay» adlı yolDaima yepjenı bııluşldrl ı parfidpıı \p\a UnusrPcİPiı Uo\ııp 17 G I Z U TEŞKtLAT R. CS. kapatılmıstı. Arkadan kendisini de cu gemisine bindirilen ve birkaç Gary Grani Eva Marıe Saınt "iı gu7Cİ, en kalıtriı ve en işi sjüdümlü konsrc balme mı çe18 A.ŞK VE ÖTESt tevkif ettiler, parti arkadası zenci gün önce istıfa etmek zorunda kal| Brigitte Bardot verimiı iş fılmlerini yapmaktire idi? Bunu >apabilir mi idi? m MACERALAB YOLUNDA R. CS. Burnham onu arkadan \urdu ve mış olan eski Brezilya CumhurDeborah Kerr Yul Brynner la ıftıhar eden ACAR FtLM :<1 MACERA BOYLE BAŞLAD1 R. zencileri alarak Jagan'ın partisin başkanı Janio Quadros rıhtımda Sophia Loren Çlark Gable Senelprdir kendi i<.inde \e memmüessesesi bu sene de IIPT den aynlıp baska parti kurdu. Bun toplanan binlerce kişilik kalabalı21 SOKAK KTZI ROSEMARİE İpkpttr dpmokratiU hürriveti müNadja Tıller Peter Van Eyck sinemanı.ı serpf programıııı çıkarıdan sonra Jagan Hint ırkını, Burn ga cBeni mpnıleketimden 22 EEŞ K l ' R U Ş VERSENE R. dafaa ptmış olan bir partinin yüRDannv Kaye Louis Armstrong teşkil tdecek olan dört şahalıam da zencileri temsil etti. Artık yorlar. Fakat, size bir şey vaade23 KIZGÎN DAMDAKİ KEDÎ R spk idarp kadpmpsin€l»n bunu bek Elı?abeth Taylor Paul Newman ne film hrmrladı. İFİmlernıi Guyanda ırk mücadelesi başla deceğim: Beni tekrar aranızda göMo?kova. 29 (AP) Sovyet 5 a 24 GEMİMI TERK EDEMEM Ipmpk Halk Part'sine iftira olnrJerry Levıs v» kıymetİ! artıstlerini iftıreceksiniz, gcri gelecegim» demiş hıllerine denızin altında devriye mıştı. R. du Romy Schneider Karl Heinz Bohm 25 AŞK1N KANUNU VAR harla takdim edivor. tır. gpzmek maksadiyle yaklaşan yaJagan'ın etrafıııda \atandaşlar R. Alain Delon Marıe Laforest 2fi KtZGIN GÜNES FarJılrr dp insan viicudu şibidir. Eski Başkan bunları soylerken bancı denizaltıların bıından bfiyle 1 Ö Z L E Y İ Ş toplanınca. Inçilizler fazla ısrar e kendim tutamamış ve gözlerınden tahrıp edilecekleri dün gece SovR. CS. Mark Forest Broderick Crawford Kpndi fizvolo.jik Uanunlarına tâbi27 HERKÜLÜN İNT1KAMI MUZAFFER TEMA BELGİN demediler, dişçi lider Common yaşlar dökülnıuştür. R. CS. Louis Jourdan Nicole Maurev dır. O kanunlar bilâfına vajıya"H POMA BAKİRELERİ yrtler Bırlıei tarafından açıklanDOPUK tJLVİ URAZ wealth içinde bağımsızlık istiyorR. CS. Jayne Manefield Kenneth Moore maı. 29 SİLAHLI DİLBER öte yandan D°vlet Başkanına mıştır SALtH TOZAN NUBAR du. Buna rıza üöstermez çibi ha vekâlet etmekte olan Milli Meclis R. 30 İLK MACERA Mario Lanza Johanna Van Koczian Sov\et Tas< Haber Ajansımn Halk Partışı dp hstatıvptıni bu TERZtYAN reket eden tnçiltere nihayet son B?şkanı Ranicri Mazzilli de bu sa31 GUZELLEF Ş1RKET1 Anita Ekberg dun yayınladıcı bır bildiride devtnünakasa. ve tnüşavprelerden ala^çimlerdcn sonra işi anladı. bah bir roesaj Ydyınhyarak silâhh let kara tuları hududutıun son ?a32 GENÇ AŞIKLAR Claudıa Cardınale cak ve daima fpraçat vp akh «p. 2 Y A B E N T A O. Şimdi bütün tngiliz çazeteleri kuvvetler komutanlarının, halen, manlardd rnuhfelıf dpfalar ot KAN VE GUL R. ıhldl Elsa Martmelli Annette Vadım lim «ahiplprı muttak» calebe çalaAYHAN ISIK PERVIN Guyana verilecek bağımsızlığın seyahatte olan Ba«kan Yardımcıpı edildiği ilpn surürmüştür. "4 CAMDAKİ KIZ ....'. Marıa Vîadi Lino Ventura caktır. Çünkü bu parti, tek parti PAR AVM DILLİGİL şartlannı münakaşa ctroeHc meş Joao GouJart'ın Brezilya'ya dbne35 KADEP YOLCULARI R CS. Sovyet GUİarına giren denızaltıFrank Sinatra \F cok partı dpvrindp iktıdar \e YAVUZ CENER HAYRI guldürler. rek Baskanlıga geçmesine m'ihalıf ların hangi rrilletlere roen?up nl3fi JAPON ÇİÇEG1 R, CS. John Wayne Eıko Ano muhalffette mproleket idaresinde ESEN olduklarını bildirmi^tir. R. CS. 37 TORPEDOLAR GELIYOR dukları açıklanmamış, ancsk bunNOT 40 yıl müddetle Daily Glenn Ford Erne?t Borgnıne bulu>! \p dıravpt cö«termî5. büPorto Alegıc radyosu He valilık ların keşif ve malumat toplamak Mail gazetesinin muhabirliğini ya33 MUHIM HADİSE CS. Rıta Hayuorth Anthonv Fran çıosa vük tprrübelPr edinmiştir. t?st ta• T UMURC AK " pan ve kırk yıl dünyayı dola sarayında «Mesruiyet radyo yayın maksadiyle Sovyet kara sulanna :<9 HOS MEMONUM MACEPALAR1 R. Peter Pa'mer Leslie Parri=h rafı tocuk partılerin şamatasıdır, f AKA B A S M A Z yayınlar girerek denizın altında manevralar san eski gazeteci Ward Price Lon postaları» adı altında 40 VENEDİKTE MEHTAP R. Alberto Sordi Marisa Allasio onlar da. Halk Partisi gıbi çeliçpFtKPET HAKAN RİLVİY* yapmağa başlamıştır. tstifa e<ipn yaptıkları iddıa edilmiştir. drada 75 yaşında olduğu halde ve41 ANN FRANKIN HATIRA DEFTERİ CS. Mılhe Perkins cekler vp şpüsınrpvp kadar bfl PENSES ALTAN ERBUfat etti. 1912 de Balkan Harbinde Başkan Guadros'un tarafını tutan 43 VALENStYA R. Santa Montiel Armando Calco LAK VAHDt ERStN partinin çeçtı|ı zor yollardan çeradyo bu sabahki yayınlarında şu Türk Ordusunun yanında harb mu 43 TARZANIN EN BÜYÜK marerası R. Gordon Scott MUŞERREF FOSFOROGLU çeceklerdır. habirliği yapan 191418 harbinde sözü birkaç kere tekrarlamıstır • 44 SAHANE TARZAN Gordon Scott NUBAR TERZtYAN. R «Kırk sekiz saate kad'r Joao Dün doÇup buşün« iktidara gplCanakkalede gazetesi namına bo4İ PLAJDA BÎILUŞALIM Antonella Lualdı Domenıco Madugno R. CS. mevi uman ve ıstiyen partıleri eör ğuşmayı takip eden, 1940 ta Fransız Goulart Brezüya'ya dönecektir 415 KIRALİÇENİN TALİHt Rommy Schr>çH<=r Karl Hemz Eohm R. 4 Ö L ÎT M dükçp Saltanat devrindeki beşik Ordusiyle beraber harbin içinde Goulart, ya hakkı olan Başkanhk 47 EVVELA OFVŞELİM Glenn Ford Debbıe Ra^nolds R. CS. FİLM ÇEKİTOIî nlpma?! hatırıma şeliyor. «Gece sa yaşıyan Ward Price, Hitler Avus görevine başlıvacak. ya da bu u48 ŞIMARIK KIZ Rex Harnson Kay Kendail R. CS. ORHAK GUNŞIRAY MUHfası» denılen bır çiçek vardır. Bir turyayı ilhak ettiği zaman, onun ğurda can verecektir.» TEREM NUR GONUL Bu arada bir başka radyo İSP 49 KOVBOY Glenn Ford Jack Lemon R. avda. 5armaşar3ik asırlıU rınar aarkasında üçüncü otomobilde ViyaBAYHAN MUALLA KAıRio Grande De Sul eyaleti Ana50 DOKTOR MASTTSUN Maceraları ...• . Da\vn Adams Peter Van Eyck ı Santıago, 29 (a.a.1 Hükümeti gacınm tepesınp cıkar.. Bır av sonnaya girmişti. Türkiyeye bir çok VUR NUBAR TERZİYAN r,l ORMANDA DUELLO Curt Jureens Marıa Schell R. ra omrü bıtpr, Uornr. çörçöp olur. defalar gelmiş olan Ward Price'in yasayı korumak üzere devlet üze devirmek uzere hazırlanmış olan KEMAL BEKtR rine yapılacak olan yürüyüşe ha bir komplonun meydana çıkarılmaö2 LTJKS KADINLAR R. Belında Lee \Vaiter Chiarı Kanunı tabiat bıivledir. Agır büburada da bir çok dostları vardı. yırdır.» şeklinde yayın yap^nıştır S.1 TATLI SERT R. sından ve bazı kimselerin tevkifmRommy Schneider Carİ05 Thompson vüyen, açı r vüksp.lfn pmm büyür, M. P. Radyo her on be? dakikada bir den sonra Şili'de durumun rakın ACAR FİLM Merke/ı A!54 ORMANDA MACERA R. CS. fffl'n vııkselır. Çabuk buvüyen, Audrev Hepburn Anthony Perkıns şunları tekrars ba'şarnıst'r: yon Sok, K"r Han Ko. 9 in olduğu ışaret pdilmektedır ;,.s AŞK MEVSİMÎ rabult yüksplpn de perp safası çiR. CS. . . . Joanne Woodward Paul Nevman «Dikkat... Dıkkat . Konçre Ria Içişlerı Bakanı basın mensuplant !> U T «I E T. E R t çejı sıbi kunır. ... . Pobert Stack .16 ALKAFONUN MACERALARI Grande Do Sul eyaleft tarafından nı kabul edPiek bu komplonun fazAnkara Gureli Film Bıırha Anthonv Perkins Sılvana Mangann ;,7 HONGHONG FACİASI Demokrst Par+ınm felâkftli akıkorunacaktır. Mılletvekıllerı, Ay?n la önemli olmndığıaı belirtnıiş, ponettın Gıire!>, Adans . A<la<. Nad.ia Tıller Peter Van Eyck :,H DÜNYA BtZİM 6iri| imijkaalarııu Hazırlama Kurtları betım bıraz d ı bu tabıat kanunnüyeleri hükümet darbesini yapan lisin uzun zamandanberi sılâh deFılm tsletıne?.! Nerdet KımlPomnıv Schneider P. Hubschmıd 1 Eyliild* baflıyor ,Î9 SEPSEEt KIZ R. na avkırı barekFtte arsınak hakkuvvetlere boyun pğmeyin.» po edili^inden ve plâniardan haoelu. tzmir . TÇP Atlaş Fılnı Lında Darnel Dana Andrews 60 KOP UCUŞ sız olmaz.. Bundan basks. Psrarıs rativosu berdar olduğunu ılerı surmüstur. Nlefnıpsı Marît Giir. SaniMm Brezilya hükümetinin bütiin lise tçişleri Bakanı. bu arada hükümet Atla> Film tlftmeıi Sadık Yenı partıjprp i f «mıjıyıvetle * Bİ'ITUN FILIMLERIN TURKÇELERI MEVCUTTUR Bıyajlu, Ajjıcanii Saknağacı CatMta.3 ve üniversitelerde tgitimi tatil e darbesınin eski NazıİT ve TroçTürk seçmenlerıne bu bır ıbret fırKuboUçu Talefon: 4 4 4 7 7 8 J IL. 8501 4009 den bir kararnamesinı yayınl^mış kistler tarafından lıazırlanmış olİIJ.' 8295 4 1 UT safıdır. İ L : 8081 3980 tır. duğunu da acıklamı;tır. ^•••»»•»•»»•••••••••••••••••••••••»•»•••••••••••••••••••»•••••••••» B. FELEK Mtık, Niiklear denemelerin durdurulmasını lemin için Batılılar Sovyetlere yeni bir müzakere teklif ettiler 34 aydan beri hiçbir netice alınamiYan muhielif nüklear konferanslcmndan sonra Rusyanm bu yeni teklife nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor Görülmemiş uçak kazası Alçaktan uçan bir jet uçağı havai hattı kopardı. yere düsen bir yolcu vagonundaki dokuz kişi öldü. diğer yolcu vagonlarında mahsıır kalan 90 kişinîn hayatları tehlikede Suudî Arabistan Kıralının ailesinden dün 44 kişilik bir kafile daha geldi Hedıseter Halk Partisinin hâli S Geçici Cezayir Hükümeti nin yeni Başvekili sol temayüliü tanınıyor Casfro eşil şartlarla Amerika ile Amerika Oışişleri müzakerelere hazır Bakan Yardımcısı olduğunu söyledi Wi||iams Afrika'da yumruklandı A Tarafsızlar Konferansında Berlin, müstemlekecilik. silâhsızlanma ve diğer dünya meseleleri görüşülecek ~«. Vlotorsiklet Zincirlerimiz Ârjantindeki Çek elçiliği makinalı lüfekle tarandı FİTAŞ FILIMCİL K T. A. Ş. Breziiyanın bir ıç harbe sürük ermesi ihtimali belirdi Sovyet sahillerine yakJaşan yabancı denizaltılar tahrip edilecekmiş Şili'de hükümet darbesini eski Naziler hazırlamış TEKNIK UNIVERSITE GÜVEN DERSHANESİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle