16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
iAmerikada yaşıyan Portekizli bilginin keşfîj İinsanlığı bu korkunç belâdan kurtarabilecek mi?l Birleşik Amerikada yaşıyan aslen Portekizli bilgin, doktor Sergio de Carvalho, Pittsburgta verdiği bir konferansta, «İnsan vücudünde husule gelen ksnserin sebebi olduğunu tahmin ettiği» bir virüs buldu. ğunu söylemiştir. Doktor Carvalho bu hususta şöyle demiştir: « Bu olayı hareket'noktası edinerek kansere karşı bır serom imali için lâboratuvar hayvanlan üzerinde denemelere giriştim. Bu denemelerden « * • aldığım neticeler beni, kanserli 4%? insanlar üzerinde bu seromu kullanmaya sevketti. İlk tecrübeler cesaret vericidir. Fakat bunlann kesin neticeler verdiğini söyliyebiknem için senelere ihtiyacım var.» Birleşik Amerikadan gelen ilk haberin hulâsası budur. Doktor Carvalho'nun bu tekniğe bağladığı ümit gerçekleşecek olursa, modern tıbbın en önemîi keşiflerinden biriyle karşılaştığımızı söyliyebiliriz. Fakat önce Amerikalı bilginin araştırmalarının, kanser hakkında yapılmakta olan son çahşmalar arasındaki yerini iyice belirtmek icap eder. Her hakkında sene yüz binlerce insanın ha ci hayai yatma mal olan bu hastahk mak için Kansere karşı serom 3ü Ağustos 1961 CUMHURÎYET BEŞ I Miîletlerarası PortreleA Perişan Italyayı kurtaran ve yükselten De Gasperi Dr. Carvalho lâboratuvarıııda çalışırken fikir yürütürken feda, sistemli bir şekilde kötümser olmak da zararlıdır. sukutlarına uğramaModern kanser mütehassıslafazla iyimser olmak Memlehet röportajları! Izmir Fuarı bu yıl çok Amerikada güzel ve düşündürücü Yazan: MAZHAR KUNT Fasruı geee manzarası Her sene olduğu gibi bu yıl da cera. Senenin bir ayında dünyada Fuar daha ziyade makine ve tek• Izmir Milletlerarası Fuan knbat eşi az bulunur, belki de hiç bu nik vasıta bolluğuna boğulmustur Sanat Felsefesl : rüzgârlannın serinletmeğe çalıştı lunmaz bir gahada kurulan Fuar ama kıvır zıvır karşılığı bir sürü * YARATMA ÜZERİNE. Freud ğı bu cana yakın şehre yeni bir hakikaten görülmeğe değer. dövizin harice çıkması önlenmiş ve Adler'e karşı bir görüş. Yazan: canlılık vermiştir. Bu Fuann taBuralarda neler yok! Luna par tir. Hünsü Yurdusev. Bozüyük'te barihini seçen muhakkak ki iyi seç kın âlâsını başka yerde bulamazBu kaidenin haricine en fazla sılmıştır. Yazann adresi : Ertuğrul miş: Şimdi îzmirde o yakıcı sıcak smız, Tiyatro sahneleri, patinaj pe. çıkan devlet belki de Fransadır. Gazi Lisesi öğretmeni, Bilecik. Salardan artık pek e»er kalmamıs rileri hep burada. Mahmutpaşa Bu pavyönda güzel kokular, tu tış: Gürer Kitabevi, Bilecik; Okul tır. Hele akşam üstü serinlemek buraya taşınmış. Altıdan sonra a valet eşyası vesaire göze çarpmak Pazarı, Bozüyük. 38 S. 150 kuruş. âdeta mümlriin. çılan bu Fuarın biihassa gece man tadır. Fakat bu ince, zevk okşayıcı (Kitap: Ölümsüzlük arzusu ve Yaharikulâde güzel ratma konusunu işlemektedir.) Bursada otelsizlik zarası zevkine doyum olacak gibi meta yanında îzmire bu defa otomobille Bur değil. Küçücük gölleri ortalığı se bir otobüs de arzı endam ediyor Yazarın, bu kitaptan önceki desa Bahkesır üzerinden gittik. Ya rinletirken, Lozan Kapısına doğ ve seyircileri hayran bırakıyor. nemesi : lova Bursa arası yol hâlâ bitme ru, Amerika ve Almanya pavyon* BİR FELSEFE GÖRÜŞÜ. öEn fazla tspanya ve Yugoslav miş. Oldukça berbat bir halde. larının arasından uzanan sahanın lümsüzlük Yolunda Yaratıcılık. pavyonlan insanı saşırtıyor Bursaya geldiğimiz zaman bu jöh muhteşem dekoru insana uzak uYabancı pavyonlar arasında en Bilecik 1960. 16 S. 100 kuruş. retli su şehrimizde güç hal ile bir fuklara doğru giden sonsuz bir fazla insanın hayretini uyandıran • gece konaklamak imkânını bul yol hissini veriyor. Ispanya ve Yugoslavyanınkiler o Resim : duk... O da köhne bir pansiyonda. * EMPRESYONİST RESSAMYeşillikten örülmüş duvarlar, luyor. Meğer bu memleketler foAma ne yapahm, buna da katlan nefis şelâleler, yarı karanlığa gö toğraf malzemesinden silâh ve sa LAR. Hayatları ve Eserleri. Yadık ve beldenin kesif bir turistik mülmüş köşeler hep bu serginin nayi tezgâhlanna kadar, sunT i zan: Sadun Altuna. Îstanbul, Hafaaliyete sahne olduğunu düşüne huzur verici taraflan. pekten demir ve çelik teçhizata ka yat dergisi yayını. 222 S. resimlı. rek teselli bulduk. dar ne kadar mütenevvi eşya ya 6 lira. (Içindekiler: Manet, Monet, Mfithis bir kalabahk Sisley, Degas, Lautrec, Renoir, Cepıyorlarmış! Korknnç bir yol zanne, Gaugin, Van Gogh. KitapBursa . Bahkesir arası yol dar Ama sakın Fuarın tenha olduAmerikan, Rus, Alman taki resimler hakkında bilgiler.) dlmakla beraber çok muntazam fa ğunu sanmayınız. Müthiş bir kapavyonlan ve diferleri Aym seride ilk kitap : kat ondan sonra işler bozuluyor. labahk buralarda gezinmektedir. Fuarın dev devletleri muhakkak * BÜYÜK RESSAMLAR. HaBiihassa Balıkesir Biğadıç arası Lâkin tuhaf değil miT Günde yüz ki Sovyet Rusya ile Birleşik Ameşosenin hali düpedüz korkunç. Ka bin kişinin ziyaret ettiği bu fuar rika.. Burada yok yok: Optik âlet yatları ve eserleri. Yazan: Sadun rayolları makineleri buralara kum da öyle fazla gürültü yok, rahat lerden tutun ağır sanayi vasıtala Altuna. 215 S. resimli. 6 lira. • ve toprak yığmları vücude getir sız edecek kadar patırtı işitilmi rma ve otomobillere kadar; telemişler. Fakat bunları seçmenin yor. Galiba en hareketli kısmı yi vizyon, radyo, bina maketleri, Tür Şfir : * BÎR ÇATI ALTINDA. Sabih imkânı yok. Yol inşaatı olduğunu ne Luna park tarafı: Sâkin yer is kistan, Kırım, Uzak Şark memlegösteren bir levha da bulunmadı tiyenler çay bahçelerine çekiliyor ketleri mamulleri halılar, sema Şendil'in şiirleri. Istanbul'da basılğından tehlike her an hazır. Nite lar. verler her şey var. însan bilemi mıştır. SU yayını: P.K. 11 Sıvas. Bu sene galiba ilk defa olarak yor: Birinciliği Birleşik Amerika 63 S. 3 lira. kim hendeğe kayan bir taksi de * EVREN ÜSTÜNE DESTAN. parkın göllerinde su bisiklîtleri y a mı, yoksa Rusyaya mı vermek gördük. îsmail Ali Sarar'ın şiirleri. lstangörünüyor. Isıklar o kadar iyi ser lâzım t Bütün bu zahmet ve tehlikeler bul'da basılmıştır. Çağrı Yayını, galiba İzmire varışı insana daha piştirilmiş, aralarındatti ahenk Bunun yanında kendi kendine Konya, P.K. 99. 64 S. 250 kuruş. da şirin gösteriyor ki bu şehirde o kadar iyi temin edilmiş ki park hesap yapan makineleri, korkunç • mevcut otel s.kıntısma rağmen o heyeti umumiyesiyle insana büyük şekillere boyanmış yol yapım maÇeviri : raya gelen misafir bir kaç gün bir huzur veriyor. kinelerini de unutmamak lâzım. £ VAROLUŞÇULUK. Existentiaiçinde öyle kolay kolay ayrılamıYabancı devlet pavyonlan Batı Almanya pavyonunda en lisme est une humanism. Jean Paul yor. Bu yıl Fuara yirmi altı devlet teresan ıcöşeler mevcut. Burada Sartre'dan çeviren: Asım Bezirci. Fuar, bakikaten görülmeğe değer katılmıştır. Bu rakam iştirakin da yine otomobil bolluğu aöze çar 2. basım. îstanbul 1961 Ataç KitabeOtel demişken Egenin incisi o gittikçe yükseldiğini göstermekte jıyor. Italya pavyonu çok zengin. vi. Ankara Cad. 45. 64 S. 2 lira. ıan bu şehirde dâvanm bu tarafı dir. Ne yazık ki bu sene dost Ira îngilterenin doldurduğu köşenin «Bilgi Dizi: 2» (Asım Bezirci'nin nın hiç de iyi idare edilmemiş ol nın son derece bilgi ve zevkle tan dikkate değer taraflan var. Büyük önsöz'ü ile) duğunu söylememiz gerekecek. zim edilmis pavyonunu ve Hindis bir sanayi memleketi olan Çekos% OBERMANN. Senancour'dan Bir kere otellerde ver vok. Sıff tanın zarafet timsali meşherini gö lovakya ile Romanya, Macaristan çeviren: Bedia Kösemihal. Îstannacak bir tek köşe hulamazsınız remedik. İranın yerini Japonya al ve Bulgaristan da Fuarda mühim bul, Milli Eğitim Bakanhğı. 192 S. Otel kâtipieri bundan istifade ede mış. bir yer tutuyor. Nihayet tsraeli, 4 lira. «Dünya Edebiyatından Terrek sizi belki de evvelce anlaştıkBu dost memleketlerin neden Norveçi, büyük dostumuz Pakista cümeler. Fransız Klâsikleri: 215» ları pansiyon sahiplerirıe gönderi kendilerini temsil ettirmediklerini nı, Avusturyayı ve Benelux dev• yorlar Bunlar da beş lirahk ya anlamak istedik. Anlattılar: Her letlerini de unutmamak lâzım. Çocuk kitapları : tağa yirmi beş lira istemekten hiç yıl Fuar kontenjanının yüzde on Bunlann hepsi kendi çapmda bir * TAHTA ÇANAKLAR. Çeviçekinmiyorlar. r.ispetindeki kısmı için ithalât iş varlık göstermektedir. ren: Cevat Dizdar. Îstanbul, Yankı Fakat bütün bu s:kmtıh taraf tirak edenlerin arzusuna bırakıl:Bu haliyle Izmir Fuan insan: Yayınları, P.K. 1278. 63 S. Resimli Iarma rağmen tzmire bu mevsim yormuş Bu yıl bu kadar geniş cidden düşündürecek bir karakte 150 kuruş. «Yankı Çocuk Kitaplığı: 4» (Dünya uluslarından seçilmiş de seyahar cidden iç acısı bir ma davranılmamış. Bu yüzden belki re sahip görünmektedir. De Gasperi. büyük bir Italyanîkincı Dünya Savaşından sonra 1 dı, fakat aynı zamanda büyük bıı talyamn kaderini elinde tutan De X aZOTl . 1*1. insaniyetçi idi de... Onun için İtalGasperi 1954 yılmın 2» üncü ağusya onun sevk ve idaresinde Avru • tos günü öldüğü için Romada ve pa Konseyi ve Avrupa Birligi n, kansere bir virüsün sebep doğduğu Taranto'da hâtırası taziz fikrine hararetle sarıldı De Gasolmasını muhtemel görmekteedildi. Büyük yenilgı ve buhranlaperi harbi önlemenin tek çaresını t riirîer 1961 de. Cenevreli iki rın içinde yuğurulmuş bir insan oAvrupa vahdetini kurmakta bulu j bilgin, doktor Divriligio ve Inlarak iş başına gelen De Gasperi, yordu. Öldüğü zaman Müşterek I vatanperverliği, ileri görüşiülüfante, kanserli hastaların kaPazar meselesi halledilmemis ve ğü ile ve biihassa, ruhundaki isnında virüs tohumları bulmuşttalya bü t "n ruhiyle bu dâvaya tikrâr ve sükunet ile savaş sonlardır. Bunlar sıhhatli insanlakatılmamıştı. Fakat, onun ektiği rası İtalyasının aradığı insandı. O rın kanmda görülmemiştir. öte tohura yeşerdi ve îtalyarr.n ideasıfatla idareyi eline aldı. Kinleri, yandan Sovyet doktoru Ageenlist insanı, bir gün altı devletin ihtırasları yatıştırdı, memleketm to, geçen mayıs ayında, Varşogelip Romada bu birlik vesikasına ekonomik imkânlarını arttırdı. vada toplanan Kansere Karşı imza attıklarını mezanndaki raItalyaya büyük yardımlar temin Milletlerarvsı Birliği Kongresihat uykuEunda hissetti. etti. Bu sebepten dolayı da şimdi, ne verdiiğ tebliğde. hayvanlar hem dostu ve hem de siyasi rakipüzerinde yaptığı lösemi aşılaDe Gasperi katolık ıdi, leri tarafından takdirle ve hayırla riyle kanser tevlit etmeğe muiçin de Papahğın büyük yardımını ] yâdedilmeHedir. vaffak olduğunu bildirmiştir. görmüstü. Fakat, onun bu kato1 Ölümünden sonraki yedi yıl likliği dar bir taassup haline hıç Bütün bu tecrübelerden sonra zarfmda yine onun partisi iktidarbir zaman gelmedi. Yıkılan, hisvarılan hukme göre, kanserin da kaldı, fakat, bu parti onun sen ve maddeten parçalanan bir ' bir virüsü vana, bu virüslerin izinden sadakatle yürüdü denileItalyayı menfadan gelip de teslım I ^ ° • < portörü olan hasta nesiçlerin mez. O kendi partisi olan Hristialdıgı zaman, bu muazzam enkazın sağlam vücuda zerki, bir koyan Demokratları hükümet işleiçinden. bu kadar kısa bir zaman | l\ runma tepkisi yaratmakta, her rinde kuvvetli bir motör, hareket da yepyeni bir devlet kurabilece L | virüslü hastahkta olduğu gibi ettirici kuvvet olarak görüyordu, ğini kimse tahmin etmemişti. Bü ' bunda da organizma, kansere fkat o bu görüşe parti farkı göyük gözlüklerinin arkasında sakin ! zetmeksizin iyi niyetli bütün Italkarşı kendi kendini müdafaa ve o sükuneti içinde demir gibi bir ( yanlann katılmalarını da istiyor edici bir kuvvet kazanmaktairadeye sahip olan bu zat, o dağı j ve bunu da temin ediyordu. Böydır.. De Gasperi nık, korkunç dere,ede sefil, yıkık lece yalnız kendi partisine daDoktor Carvalho 1958 den yanarak değil, diğer partilerin tinin içinde kendi bindikleri dalı Italyadan on seneden daha kısa :' beri üzerinde çalıştığı bu mevve bağımsızların da yardımını el kesenler çoğaldı, mânevi otorit. bir zaman içinde bir mamure ya : zuda, üç sene içinde. cesaret de ederek hedefine dogru yürü zayıfladığı için, her kafadan bir ratmağa muvaffak oldu. Onun | î * 1 * 8 dayanamıyan küçuk Freddi rerici neticeler almış bulunuses yükselmeğe başladı. Çeşitli muvaffakıyetinin sebebini ara«tı j » n c» k b u lulıkta »okağa çıkabiliyor yordu. 1 yor. Doktor Carvalho'nun teci kombinezonlar ortaya çıktı. ranlar ondaki su hususiyeti bulduSon yedj yıl içinde iş başına gerübeleri müspet neticeler verlenler bu geniş yüreklilıği göste | Partinin sol kanadını teşkil eden lar: Akhnı kullanıyor, hislerine diği takdirde, kansere karşı zebun olmuyordu. Bu sebepten doremedikleri gibi, Hristiyan Demok • Fanfani, kendi arkadaşlarından koruyucu bir aşı bulunmuş orat Partisi de sağ ve sol kanat J yade sol partilere dayanmak ist© layı da, kendi aleyhinde olanları lacaktır. olarak belirli şekilde birbırinden I di. Bu sebepten dolayıdır ki önü bile memleket yolunda seferber ayrılan iki blok haline geldi. Par müzdeki arahk ayında toplanacak etmesini biliyordu. Hırssız, iddiaolan büyuk kongrede ne olacakT. sız bir politikacı idi. Insanlığın diye herkes merakla beklemeKte iyiliğini istiyordu. O insanlığın bir dir. Hristiyan Demokratlarının cüzü olan ttalya bu geniş iyilik başına otorite sahibi birisi gelebi duygusundan nasıl olsa bol bol lecek mi, yoksa Fanfani, bu an'a nasibini alacaktı. Nitekim aldı da.. Işık görür görmez hastalanınesi eski partiyi istediği istikameyor, doktorlar ne yapacaklaDERLEYEN: S.N.'O'ZERDİM . tp sürükliyecek mi?. Bunu zaman nnı şaşırdılar gösterecek. Ekonomide bu son yedi yıl zarEsine belki de rastlanmamıs bir fında Italyada bir gerileme olma> dram: 8 yasında Freddie ışık yüzü dı. Bilckis De Gasperi zamanında görür görmez hastalanıyor. Deribaşlıyan işler gelişti, savaştan sonsinin ısığa kursı alerjui var. Ayra kurulan endüstri kendi kendini dınlığa çıkarsa bütün vücudunda * AMERİKA'DA KÜTÜPHA 10 masal ile Tolstoy'dan üç hikâ amorti etmeğe başladı. Şu var ki, dayanılmaz kasıntılar başlıyor. NECİLİK TECRÜBELERİ. Kütüp ye). kuvvetlenen endüstri, hükümet Sivüceler döküyor her tarafı. Cılhanelerin Mazisi, Tipleri ve Kütüp Dergiler : icraatı üzerinde de tesirini göstedi siyahlaşıyor. Hekimler bugün^ hanecilikte Bugünkü Davranış. Ya * YEDİTEPE. 16 ağustos, 45. rir oldu Biihassa Italyanın Müştekadar bu alerjiyi önliyecek hiç yınhyan: Prof. Dr. Carl M. White. sayı. 100 kuruş. (Bu sayıda Halil rek Pazara girmesini müteakıp bu bir çare bulamamışlardır. Küçük Ankara, Ankara Üniversitesi Dil Bedi Yönetken'in cGerçek halk endüstrinin sahipleri nüfuzlarını Freddie elleri, bacaklan, hattâ ve TarihCoğrafya Fakültesi Kü müziği ve piyasa türküleri» yazı arttırdılar ve kendilerini dinletbütüa yüzü sıkı sıkı sarılı olarak tüphanecilik Enstitüsü. V+92 S. 6 sı.) meğe başladılar. Bu arada umuldışarı çıkabiliyor Okula bu acayip lira. Fakülte'nin 134., Enstitü'nUn * YENÎ UFUKLAR. Geçen ya madık bir başka olay da cereyan halle gidip geliyor. Arkadaşları 3. yayını. (Amerikan Haberler Mer zımızda derginin adı cYENl FOLK etti. Kendilerini hükümete kabul ile sokakta ancak böyle oynıyabikezi'nin yardımı ile basılan eserde LOR» olarak çıkmıştır. Düzeltirit. ettiren büyük endüstri ve teşebliyor. Son günlerde olağanüstü su yazılar bulunmaktadır: Prof. Temmuz, 110. sayı. 125 kuruş. (Bu büslerin sahipleri bu sefer de bir olay diye onu hastanede tedaDr. Carl M. White: Önsöz. Prof. sayıda, Nusret Hızır'ın «Eski man kendi teknisyenlerinin kararlarıvi altına altın uzmanlar cildini Dr. Carl M. White: Amerikan kü tık, yeni mantık», Sabahattin Eyüb na bağh kaldılar. İşler o kadar gesantimetr» karelerle, yavaş yavaş tüphaneciliğinin tarihi ve sosyal oğlu'nun cDostluk» konulu yazıla lişmiş ve o kadar teferruata boaçık ışığa göstererek alıştırmayı yapısı. Prof. Dr. Carl M. White: n.) ğulmuştu ki, patronlar bu işlere denemektedirler. tşin kötüsü FredMeslekten yetişmis kütüphaneci. hâkim olamıyacak hale gelmişler* BAKIŞ. Temmuz, 211. u y ı . die yalnız güneş ışığına degil. Ikbal Argon: Dewey Onlu Tasnifi. 100 kurus. tstanbul. di. Bu sebepten, tekniğin, plânın, sunl ışıklara karşı da alerjiktir. Abdülkadir Salgır: The Library * ASRIN DİNÎ Müslümanhk. ilmin ve bilginin sesi daha yüksek Hastabakıcılar bir ameliyat ye • of Congress, Dr. Berin U. Yurdaçıkmağa başladı. rinin sargılarını açar gibi onun doğ: Üniversite kütüphaneleri. ll Ağustos, 4. u y ı . 100 kuruş. Ankara. * TÜRK KÜTÜPHANECÎLER Bir taraftan teknik elemanlann derisinin her gün ufacık bir yerihan Kum: Halk kütüphaneleri. taraftan ni çözüp sayılı dakikalarda el»kSolmaz lzdemir: Okul ve çocuk DERNEĞt AYLIK HABERLER nüfuz kazanması, diğer BÜLTENÎ. Temmuz, 103. sayı. Tek da işlerin verimli ve parlak gitBERLİNDE NÖBET Doğu triğe ve güneş ışığına gösteriyorkütüphaneleri. Dr. Werner B. Elsir. Ücretsiz. (Bu sayıda, Türk. Kü mesi işçi yevmiyeleri üzerinde de Berlinden Batıya geçiş kapıların lar. Tedavinin nasıl bir sonuca linger: Hukuk kütüphaneleri.) Enstitü'nün bundan önceki ya tüphaneciler Derneği'nin, haziran müessır oldu. Italyanın başta dan birinde nöbet tutan Amerikan varacağı daha bilinmiyor. Bilinen içinde yapılan Genel Kurul toplan Torino gibi sanayi şehirlerinde ha askerinin tam teçhizatla nöbet tut. şu yalnız: Bir umut bu. Bugün yınlan : • ' 1. Doç. Dr. Osman Ersoy: TÜR tısında değistirilen, Derneğe şube yat seviyesi yükseldi, refah arttı ması dikkati çekmektedir. Resim için son umut. tlim bir fevkaladeve buradaki komünist hücrelerine de, Amerikan askeri nöbet esna lik yaratmaz.bu tedavi de boşa KİYE'YE MATBAANIN GİRİŞİ açma olanağı veren yeni şekliyle devam edenlerin miktarı »zaldı. Kulunmaktadır.) sında görülüyor. giderse Freddie, böyle kalabilir. VE İLK BASILAN ESERLER. 5 li TM ra. 2. MODERN KÜTÜPHANECÎLÎĞİN ESASLARI. Birle»ik Amerika Devletleri, Batı Almanya ve DanimarkaMa Kütüphanecilik Nazariye ve Tatbikatının özü. Yayınhyan: Prof. Dr. Carl M. White. 6 lira. Her tiirlii ışıga Yayın Haberleri J karşı alerjisi olan çocuk Kiitüphanecilik IERA Evinizi neşelendirir saadet ve huzur sağlar. S A 4002 A/36 MODELİ SİERA RADYOSU R*dyo tekniğinin bütün yeniliklerini havi, çehir cereyanı ile çalışır, 4 dalgalı ve 6 lâmbalı mükemmel bir ahizedir. 2 kısa dalga bandb, orta, uzun dalgalı pikap ve munzam oparlör prizli ses volüm a^arl ve g & ay8r llmbalıdır. Çift oparlörü mevcuttur. Hassasiyet ve istasyon ayırtna kabiliyeti yüksek, tonalitesi mökemmeldir. ED müşkülpesent dinleyiciyi dahi tatmin edecek olan bu model,evinizi neşelendiren zarif möbleli yüksek randımanlı bir salon radyosudur SİERA S A 3006 Â/36 MOOCÜ Modern hatlı yepyeni stilde bir ahizedir. 2 kısa dalga bantlı, orta, uzun dalgalı pikap ve munzam oparlör prizli, ses volüm ayarlı, ince kalın ses ayarlı ve göz ayar lâmbalıdır. Aynca ahizede ferromanyetik çubuk anteni mevcuttur. Her nevj kalem için SOLVEX İHTİVA EDEN YEGANE MÜRCKKCP PARKER 11 oos (2fl. ems )TL. 1.80 • 2 ons (59 cm')TL. 2.70 • 1/2 litre TL. 12.501 en iyi mürekkep. Yazarican, dobna k»(«minirl temtrkr. Ş A 6132 T MODELİ PORTATİF SİERA RADYOSU 7 TRANSİSTORLU, 2 Germanium diodlu yüksek kapasiteli bir e> radyosudur. Çok ekonomiktir, yalnız 4 adet 1,5 voltluk U2 tıpi cep fener pili ile çalışır. Kısa orta ve uzun dalga ile ferromanyetik ve çerçeve anteni mevcullur. İL 7443^3975
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle