09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKI ^IIIUIİIIIIIIUIIİIIIIIIIIIIII B Ü Y Ü K 11111111111111111111 IIIŞ 30 Ağustos 1961 1 zafer günlerinde ( | Bir Yedek Subayın hâtıraları i •TİIIIMIIIIIIIIIIIMllllllll ıııâııııııııımıııııııımııımııııııııııııııııımıııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııiıııı 1 Şehrimizde sadece 13 memba suyu satılabilecek G Ü N Ü N K O N U L A R I 1 fiıı|ıııınıınıııııınıııuıımmııııııııunnııııi!iıııııııııııııııııııııııııımıııııımıııııınıııııııııııııııııı|uıı Kolorduya yetişemiyordum 4 n: Cemal TOIID Bu fırka emrinde zikredilen ka lunuyordu. Tümenimizin dığer ayıplardan biri idıra. Bu yüzden a layları, hettâ geride kalan birinci layımdan uzakta endise fçinde süvan rümeni de bize yetişmişti. kolordunun peşinde koşuyor, fa Bu dar yollanJa Sdeta tümenlerkat bir türlü yetişemiyordum. Ak arası bir yahj ba?lamıştı. şam vardığım yerde, kolordunun Bir burnu dönünce güzel îzmir o sabah oradan hareket ettiğini göründü. tzmiri bütünii ile kavrıoğreniyordum. Nihayet Salihli ci yan solumuzdaki küçük bir tepeKaçak memba sularmın satışını varında kolorduyu buldum. Ara de kumandanlar da toplanmış budan geçen taraan içinde alayımın lunuyorlardı. Llmanda, yabancı önlemek, dolayısiyle şehir halkıkatıldığı Belova ve Dereköy hıu devletlerin harb gemileri bir ha nın fağlıgını korumak için Beleharebelerinde bulunamadım Top yal gibi. hafif bir si< tabakasi ar diyenin sıhhî kontrolundan kaçırı ladığım hâtıralarımda bu kısmı, dında görünüyorau. Bu manzara lan ve özel işaret taşımayan memo zaman takım subaylanndan e karsısında gözleriıji yaşardı Kafi ba sulannın Belediye hudutları mekli Hamdi Atlıhan'dan naklen netice almmış demekti Vakıâ içinde satışı menedilmiştir. yazmıştım. tstanbulda satışmda .mahzur eo kat'i netice daha 30 Ağustos günü Selendi'den sonra Kula'ya gel alınmıştı ama. bugün gayeye Var rülmeyen 13 memba suyunun isim leri Belerlive kontrol teşkilâtına diğimde yalnız gündüz yürüyüs mıştık. leri ile alaya yetişmenin mümkün Bornovaya yaklasırken. alayın bildirilmiştir. Kontrollarda Belediye Zâbıtası olamıyâcağını düşünerek bir ye önünde bulunan bölügumüzü, samek molasından sonra tekrar yü ğımızdaki sırtlar» emnıyet altına ile Sağlık tslerı Te«kilâtı, işbirliği rüyüşe geçtim. Çeltikçi'de kolor almağa gönderdilfcr. Biz Bornova halinde çahşacaktır. duju bulduğum zaman ikinci tü nın kuzeyindeki bu sırtlan taraÖte yandan içinde yabancı mad men yehi hareket etmişti. Bir sa makta iken ovadfln üzerimiüe ke, de bulunan su şişelerinin satın aatlik bir mesafede onlara da ye sif bir ates açıldl. lmmıyarak derhal Belediye Zâbıti.ştim. Tümen Kumandem Zeki ta kar«kol!arına bildirilmesı geO çünkü yürüyüş sırasına gore rektiği hatırlatılmaktadır. Beyden afay arkadaşlarıma kadar herkes beni sağ ve salim görerek arkamızdaki üçüncii bölük kol basevinmiçlerdi. Ben de anasını tek şmda kaldığından i!k defa tzmire i Yenikapı ttoleybiis rar bulan bir çocuk sevincl için Yüzbaşı Nuri (merhum emekli Al hattı bügiirt saat İT de bay Nuri Gürer) kumandasuıdakı de idim. Karaoğlanlı isminde bir isletmeve acılıyor Rum köyünde geceyı geçirdikten bü bölük girmi$H. Alayın dieer Sışli ile Yenikapı arasında busonra, erken hareket edildi. Ala böJfikleri Bornova'dan geçerken biz de yettjtik. Bir aralık bomba günden ıtibaren troleybüs işletilyımız öncü idi. larla kar?ıla*an ve duraklıyan trel meye başlanacaktır Bu münase îzıhire doğnı yolutnuza devanı bafinı, Alay kumandanı Binbaşı betle yann saat 17 de Şişlı garaedecek, Mahisayı Ve geride kalan tCâzım B*yih iradeli ve ce«urane jı önünrie bir toren vapılacaktır. duşman döküntülerini birinci tü h«r*keti sökmüştü. 8700 metre uzunluğundaki hatta mene bırakacaktık. O gün alayıBor'novaya girdiğimizde sokak simdilik 15 troleybüs çalısacaktır. mızın sol yanını temine memur lara fırlıyan halk heyecan içinde • Yenikapı trolevbu« servisiedıldim. Manisa yanıyordu. Üç bizi karsılıyor. evlerinden getir nin havai hat'.anna 1800 000, dıguridenberi şehird'en dısan çıkan dikleri temiz kaplarla a^kere su reklerine 574 000. tâli merkezlerine olmamış, dışarıda kalenlar da içe «jağıtıyorlardı. Yaçlıca bir hahım de T50ri00 lira farfedilmi^tir rı girememislerdi. Bir kenar ma1 «benim oğlum da sızin aranızda, hallesinden geçerken üzerime ta Mülâzim Cemali goreniniz var İ. K. T. T. tdaresi btrtbits. trobanc« ile ateş edildi. Ateş gelen mı'> diye ' sesleniyordu. Adımın fcyfeiis ve tramvay seferlerini veri tesbit ettim, bir evin demır Cemal olmasından <)türu benı zanarttınyor kepenklerinin arkasından ate* e hettnişlerdi. Halbuki onun ollu 30 Ağustos Zafer Ravranıı doladıliyordu. Alayım için bir tehlike Mülâzim Cemal Menemenden gir Kiyle t.ET.T. Idarısı gerekli ted olmıyan bu dfiîmanı da bırakarak mekte olart süvarı tümeninde idi. birleri almiR, otobus. troleybus ve ılerledim. Türk ahali ftumlaf ve Onun bir kaza kurşunu ile şehit tramvay «eferlerini tak\'iye etmişYunanlılarla mücadele halinde oîduğunu daha sonra öğrenmiş* tir. Ayrıca Vatan Caddesine ilâve ıdıler. Yanık ve metruk îîoroz tik. «eîtfrlpr yapılmasma ve gece geç köyünden de geçerek şoseye çıkvakitlere kadar vâsıta çahstırılma Bir demır volu istasyonundan sına karar verilmi'tir tım. Bu defa Sabuncubeli'ne doğru giden alayın arkasmda, geriye Izmire gırerken. Aydından gel1 kahnmamasına dikkat edîyordum. mekte olan bir trendeS ! Yunanlı Evvelki s^pce 4 ickili lokantaya lar teflim alındı. Evvelâ mukavekanahna cftzası verildi Sabuncubeli'nde topçu ateşi ile B^ledive örel ekipi evvelki gekarşılaşınca, arkamızdan gelînek met etmek i^tıyen bu düşman asp te olan Tümen Kumandanı, sol kerlerine. orada bulunan FranMz C de şehrin muhtelıf semtlerindedaki bir tepede takımla blrlikte denizcileri içi anlatmışlardı. Bu ki eğlence yerlermi kontrol etmiş mevzie girmemi emretti. Biraz sırada hiç unutamıyacağım bir hâ tir. Bu kontrollarda Yefilkov Istassonra makineli takım subayı Gi tıra da, aynı trenin basamaklaritli Seyid AH (Pamir) yanımda rında duran bir Türk çocuBudıır. yon Caddesinde Emine Berrin'e Biz de ait içkili lokantaya. aynı caddede mevzi almca biraz îerahladvm. Ha Tren henüz duımamıştı vaya saçılan taş ve töprak yağ yanında ilerlemekte idik Çocuk 44 numaralı Kosti Yermonoya ait muru altında ak?ama kadar düş sevinç g'öz yaçlan içinde bizim Kapri Deniz gazinosuna, Mişel Timana ateş edildi. Bizim ateşin Türk olup olmadığımizı bana so navj ve Panarot Raafa ait Röneonlara tesir edip etmediğini g5re ruyordu. Bu ansızın karftlaşma parka, Ye^ilköy Fener Caddesinde miyorduk, ama onların topçu a dostu da, düsmam da hayrttte bı Hacı Mehmet Sevk'e ait Fener ga para ve ikişer gün kapa teşınden fazla müteessir olmamış rakmıçtı. tık. Ancak tzmire girmenjizi biraz tımir Kordonunun ?^Hil»rmd« rafc \ffHitby Rıhhm Caddeslede geciktirmisti. bir sokakta halk özenBilferimizj ö Vasil Cirigpz'e ait Gaskonyalılar k^ttl lokantasına da sa^ece püyor. «gazanız müHİrraF Gece başka bir noktada nöbette diye bizi kucaklıyorlardı. kadife para cezası uygulanmıştır. Tepeidim. Aralıkh silâh sesleri dağlakaleye dogru, ardımda seyisim ol bası Cumhuriyet Gazinosuna iki ra aksediyordu. Sabahın saat üduğu halde bir Yahudi mahalle günden fazla kapatma cezası veril çunde nöbeti teslim ettifim teğsinden geçiyordum. Kapılarının mesi için açık zabıt tanzim edılemen Kayserili Enverin daha ileri önünde beni alkışlayan bu vatan rek Şube MüdürlüSüne gönderilgiderek vaziyeti bildirmesi emredaşlar da kendılerine has şivele miştir. dildi. Biraz sonra, düîmanm göKapama cezaları 30, 31 Ağustos riyle: «Çok şükür ezan sesi duyrünmediğîni ve îzraire doğru giduk,> diye haykırıyorlardı. Guya tarihleri ile 4 eylül tarihlerinde deceğini bildiriyordu. Müslümav»ık duygularıma f>ıtap infaz edilecektir. Alayımız dünlcü gibi öncülük ederek kendilerini muhtemel bir Zeytinyaçı rekoltesi vazifesi Oe hareket etti. Bizim taarruzdan korutaak istemişlerdi. Bu seneki zeytinyağı rekoltesi dordüncü bölük lrol başmda bu(Arkası var) hakkında yeni tahminler ileri sürülmekredir. Zeytinyağı rekoltesini tesbit he yetleri ^bölgelerde henüz faaliyew Dr. NECDET ÇAMLI Röntsen Mütehassısı + te Reçmişlerdir. * Avrupa seyahatinden ddnerek hastalaruıı kabule başlamış t Heyetler, eylül ortalarında mah • tır. Tafeim, Lftraarttıı cad. 21/3 Tel: 4T 69 26 X sul te?bitin başladıktan sohra ke e «> (Cumhuriyet 3991) f sin netice belli olacaktır. Aftuıstoıs Zaferinin itlaııbıılılaLi akisıleri Atatürk'un lısanı ile «T,ürk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin goz bebeği Istanbul» HEM NALİNA M1HIMA İkİ îacia ün iki gazete haberi vardı; iki facia. Gerçi bu faeialar birbiriyle ölçülecek mahirette değildi. Ama birinin maddiliğindeki acılık kadar ötekinin mânevi acılığı vardı. Facialafın birincisi, Gaziantebin Kilis kazasında, bir sinemada çıkan yangın yüzünden olmuş. Bu sinema yangınında, panü: olmuş, beş çocukla bir genç kadın, kalabalıkta ezilerek ölmüşler. Otuzdan fazla da yaralı var. Paniğin sebebi, sineıtıanin tek kapıh oluşu. Yangından korkan kalabalık o tek kâflly* hflcdm edince, hengâme bu facia ile sona ermiş. Bazı Istanbul sinefflalarının kâpılftrı gözümün önünde geçit yaptı. Giriş kapılarının Snüntt doldunp yeni seans «aatlerini bekliyen seyirci kalabalığını yararak dişsrı çıkmak kabil olmadığı için, arka tarafta bulunan çıkış kaplal açıldığı zaman orada dutup hayret ve ibretle seyre dâlmanızı tat*i\e ederim. Müşterilerin daraclk kapilardan, et makinesinden kıyma cıkar gibi girift halde canlaflnı sokafa atışlannı gördükçe, tarihln büj ük tiyatro ve sirk yangmlarını hâtırlamamak elden gelmlyor. Kilis sinemasındaki facia, daha d» fazlasiyle, günün birinde tstanbulun bu iptldal teslsailı sinemalarında da görülebilir. *** tkltlci facia. maddlden zlyade maııevi tarafı olan facia, Sofyadaki sporcu kafiletHlte dahil bir voleyboleanvn lebep olduğu Bir Bulgara otuz beş çift naylon kadın çorabı tatarken suç üstü yakalanıp karakola t8türfllmU|. Şimdi Sofyada çâlkanan çünün haberi bu. Sporcu çorip tuccarının marifetl, bitlnt gatetelerde elbette, failinin adi ile, sânı ile yatllacak. Ama Bulgaristanda »Imdi hu ad ve bu sâtı yeritıe sadeee «bir türk sporcasu» bahis konusudUr. Kadın çstabı kaçakçıtıfı yapan adam. şimdi Btllgarlar naza rıtlda, sadece blr »porcu defil bir «Tttrk» tUr. Türklüklc sporcttluğu. blrblrlni /tamamlıyan bu iki fOzel vasfı, bir yabancı diyarda, kaçakeılık fibi bir yflc karasına bulaştiran bu saşkin adam, çorap satayım derken başımıcr >8yle bir çorap ördfl ki tecberi sökülmez. Sporda seçmelerin yalnız bedeni vasıflar ölçüsünde dcfil, biraz da, hattâ bir çok da, ruhî ve ahlâki Slçttlerde olmaat getektiğini bir kcre daha anladık. ttamdi VAROGLU YAZAN: Haluk Y, Şehsuvaroğlu atlerinı bildığım için fazla şey •soylemiyerek. > rade efendimizindır, diyip sükut ettim ve bir iki Birinci Dünya Harbinden sonra, malariyle, evet efendim, birçok âfâki sözden sonra müsaade etavdet eyledim düsman işgaline uğramış ve Istan hayret ve sevinçle duydum ve mu meleriyle odaya bulun münevver, hassas halkı ıztı hakkak lutfü inayeti ilâhiye olan Bazı esbabı mesbukası veçhüe son bu hale hamdü sena ettim. Nasıl radan, kap'nın donatılmasına emir raplı zamanlar yaşamıştı. Vatanperver Istanbullular. Birin hayret edılmesin ve sevinilmesin, verilir ümidiyle, odaya avdetim ci Dünya Harbinde, Çanakkalede aylarca mesaii azime ve türlü es den lânei hakiraneme dönüneeye tarihin esini ender kaydettiği bir İehai cedide ile teçhiz edılmiş o kadar, pencereden aralık aralık hamasetle vuruşmuşlar ve tstik lan ve metanetınden ehemmıye taltanat kapısına atfı nigâh ett lâl Mucadelesine canlariyle, var ile bahsolunan bir mevkıi mustah İ6em de, o yolda bir harekete delâlariyle katılmışlardı. Millî Muca kem, on gün bile tatrıam olmaksı let edecek bir hal göremedim ve dete, tstanbuldan büyük ölçüde %i zın kâffei levazım ve teçhizatiyle zavallı adam, harıçte harekât olan lâh ve cephane yardımı gormüş zaptolunuyor kl, bu şüphesiz ke ca hıziyl e yol alıyof, sen ne vâditü. Izmirın işgali gibi felâketler cie puyan cluyorsun? diye, soylenasıl en büyük aksini Istanbultla remi ılâhî ile harikai namasettir, ne EÖyl«>ne evihıize vasıl oldurrt kulunuz Afyonkarahisarıhı bir a bülmuş ve Sultanahtnet mıtıngi ile Padişahın yalhız Saray kapısm: hisli ve heyecaniı bir şeknde ee ralık göfdüm ve her tarafıhı zi olsun bu ?kşam tehVir ile rtıesaryaret etti idim. Memleketin üç ta vabını almışsaı İstiklal Harbihin ratı umUmiy§ye sureti iştirak büyük zaferieH de en coşkun bir rafı dik ve yüksek sırtlar ile mugSstermettıesi, muzafferiyatı katişekilde tstanbulda kutlanmış ve hattır. Bu sırtİarm birinin ücun yei muntazıra henuz ikinci Bafhası nihayet Dumlupınar Baskuman da onündekı ovaya hâkım büyük clan Afyonkarahisar muzafîeriyeti danlık Meydan Muharebesınin ka ve mürtefl bir kaya ve bunun te h&ddi zatmda ne kadar parlak zanılrnası bu tehirde büyuk coş pesınde Selçukilerden kalma bir olursa olsun muEafferiyatı kâmile kunluklara Vol dçrnış; geee beş istihkârri harabesı vardır ve kaya İCih dahj katedilecek m*safeler yüz senedir görülmemis bir şehrâ oyulmak suretiyle tneydanâ getii buluTrnasma ve netlcenln he olayınle İstanbul bir gündüz manza rriiF, mustatılulşekil iki de su havuzu vardır ki, buçun yapılmış gi cağı evvelden tamamiyle kestirılerasına bürunmüştü. bi yepvenıdir. Meıtıleketin bu va miyece5ıne gore tenvirat hususunOsmaniı saravının son Başkâti zıyeti itibafiyle icap eden yerlferi da acele nııivafıkı ihtiyat gorülehi Rıfat Bey yayınlanmamış hâtı lâyıkıvle teçhiz olunursa müteas miyecîji ve bahusus vekarı hürelarındn büyük zaferin «araydaki i sırutteshır bir mevkii askeıî ola kümdarî ıl e telif kabul edemiyeaksini şöyle anlatmaktadır: cagı yeknazarda anlaşılıyor iai, de ceği düsüncesine matuf olabilür i<;e de revsi hal ve maslahat bilet«Bu senelerde İngılterenın Bas dim.' raf nazarı teemfnüle alındıkta hüs vekıli olan Loyd Corc namında bir Bu ifadatımı dinliyordu. Muzaf nü kurunîu mahsulü oldugu süpçiftçinın Yunanhlara bütün Ingılız askerî depolan sszın ıçın açık leriyet ve şehrayin haberleri ahn he sötürme? » mabeyın tır. istedığinizi meccanen alabilir dıktan so:ira. biraralık sınız, yolundaki müsaadesi ve di kâtiplerinden Reşat Bey yamma j^er birçok muavenat ıie vücuda gekli. «Bu aksnm devairi resmive get'.rilen tahkımatın her gün birer donatılacak imiş, Sarayı Hümayun TEŞEKKÜR türlu destanı medayıhi isittikçe buna yalnız seyirci vaziyette kalVefatiyle bizleri sonsuz acılamuteessırane ve mütevekkilâne mayıp hic değilse Saltanat kapısıra garkeden ailemiizn kıymetli encamı halı bekleştiğimiz günler nın tenviri ile iştirak edilmesi pek rtiknü den bırındc Afyonkarahısarı mev munasip olur. Bunu siz arz ve MÜKÜR AMMET kıı müstahkemınin tamamiyle istiıan ederseniz efendimiz kabul TEKCANın zaptolunduğu müjdesi mesamii buytırurlar» demiş idi. Zaten fi.kir cenazesine iştirak eden. ratkmuntazıramızı teşnifsâzı div âvade bu fikitde bulunduğümdaı tup. telgrnf ve telefonlarla acıze kusı zafer ile her tataf tahın pekâlâ olur cevabını Vermiş idim. mızı pay'açan akraba. dost Ve endaz oİmasiyle bittabi abdi ah Yukarıda kaydettiğirn müsahayakınlarımıza ayn ayrl teşekkarı da subuhi neşe ve neşveye küre büyük acımız mâni oldugarık eylemiş ve o akşam hariçte battan sonra, o yolda bir arz ve ğundan sükranlanmızın iblâşehrâyın yapılacağı da söylenmış istizan yolsuz olmıyacak addedileğını muhterem gazetenizden idi. Bütuh rüfekayı kiramım ile miyeceği cihetle, efendim, malumı rica edcriz. kalblerimız sürur ve şâdi içinde şahahfeniz bu gece dısanda şehrâTekcan, Katabuhtt reyhan, raksan ve gözlerimiz dumuı mü ; irt yapıla;ak imiş. Ortahğın kal'Hığ. Giingör »IleUrl rarmasına daha hayll zaman var. fceklâmrılık U»98 4010) bahat ile gıryan olduğu halde, bu ruzu behçetfuruz ikındiye te Tehsıp ve ferman buyrulursa, Sakarrup eylemiş idi ki, zatı Haz rayı Hümayunun yalnız Saltanat reti Padişaht abdi âcizı ferman knpı^ı oHun donatılarak şehrâyıbuyurdukîarı ve kendileri büyük ne iştirak sureti izhar olunursa pek Nüshas) 23 Kutus havuzun yanmda oturrtiakta bl muvafık olur ise de her halde Türklte Rariel dukları haber verildi. Hemen pür ferman efendimizindır, dedlm. Bu Lira Kr Ura Kr. neşe oraya gittim. Zatı Hazreti maruzatını üterin» elindeki sişasenellk TSOn 150 00 Padişahî güvercinlik ittihaz olu rasinı bir iki nefes çektikten scn« aylık to.OÖ 80.d0 nan küçük kış bahçesinin yanında ra «Dur acele etme vaat ve işaa 3 aylık 22 00 44.00 bir ağaç gölgesine mevzu koltuk kılındığı veçhile Yuaniler IrmirBasan v e Yayan ta oturuyordu. Emrü i?aretleri den denize dökülsün o vakit yalCumhuriyet Matbaacılık ve veçhile karşılanndaki sandalyeye O a z e t e d l l k TOrk Anonbn Şirftetl kuud ettim. «Başkâtip Bey sabah nız kapıyı değil, Sarayı bastan Cağalnğlu Balkevı Sofeak N o 3941 ki havadisi duydun mu?» buyur» bnsa donatnım. Simdi ise bir kan'îahlbl dil bile yakmam» dediler. Tabi t fa/la şte durmuktan ileri qp|p" CUMHURİYET NAZÎME NADİ İşlelmeeilik İhüsas Programın? Öğrenei Alınaeıktır Istanbul Üniversitesi, tktisat Fakültesi, Işletme Iktisadı Enstitüsüne 1981 1962 ders yılı için ahnacak öğrencilerin : 1) Bir Fakülte veya Yüksek Okul mezunu olmalan; 2) .Askerligini yapmış veya tecilli buhmrhaları; 3) 2/Eylül/1961 Cumartesi saat 13 e kadar gnstitüye müracaat etmiş olmalan; gerekmektedir. Giriş testi 4 Eylül 1961 Pazartesi saat 10 da ve mülâkat 8 Ey' ü ' J * " Salı saat 9 da Enstitüde yapılaçaktır. (Basın5723/3983) ^^^*^«^»'^ •^*^^^^<fc^«W^^%^*, Yazı Isiennl fliİPD ldare eden Mesuı Müdür VECDİ KIZILDEMİR Gazetemlze gönderilen evrsk ve ne?redilsin edllmesln lade edllmez tlanlardan katml edllmeı Abone ve llâa Hlert lçln. zarfın U'tune «Abone» veya «llan Servirt» kaydının krmması lânmdır * BU GA2ETB BASIN AHLAK ASASINA ÜVKAr. TAAHHÜT ETMlSTtR ^••••••••••»••••••••»•••»••»••••••••»•»»•»••^ 'Miıııııııııııın SAMSUN VALİLİ6İNDEN i 1 20145.05 lira keşif bedelli Bafra Devlet Hastahanesi Kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeiie konulmuştur. 2 Eksiltme 18^9'1961 pazartesi günü saat 15 de Samsun Bayındırhk Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 İhale evrakı Samsun Baymdırlık Müdürlüğünde görüJebilir. 4 Muvakkat teminat miktarı 15\1 liradır. 5 İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir iş yapmış olması çartiyle (Resmî tatil gühleri hariç) ihale gününden en az üç gün evvel Samsun Valüiğins müraeaatla bu Işe gireceklerine dair belge almalan lâzımdır. (Basın 5766/4013) Etibank Umum Müdürlüğü Batı Almanyadan ilk parti olarak 600 kilo saf gümüş ithal etmiçtir. Muay*ne ve ayar analizleri ya pılmakta olan gümüşlerin kilosu 430 liradah satışına bu hafta içinde başlanaeaktır. Hâlen külçe gümüş 460470 lira arası muamele görmektedîr. Saf gümiiş Hhal edildi ASIRDIR UKLENEN AKŞAM GAZETESİ ŞEHİR Sahibi: İLHAN BÂRDAKÇI Reklâmcıhk 1687/4015 OPON faydalıdır! OPON, baş, diş, adalc, sinir, lumbago, romatizma ağrılannı leskin eder. OPON, bayanlann nıuayyen zamanlardaki sancılannda faydalıdır. OPON, günde 6 tablete kadar alınabilir. Faal 1983 3971 j Ağustos t a an Rebiülevvel 18 c c c 2 tf tr. Pazarteıi günü yepyeni bir sekilde çıkıyor. ( V. ] 5 25 12.15 E lio."i 2 15.57|18.4B'20.24. 3 33 n 1 ! Î : 1 ı,0 ! 3H 3 51 ve OlACHKil Ö.OMAİNİ1 60 HAREMDE Suıira da, kendisıne kârsı a/ cok sempatı duyduğum bir ııı.'ana zehirli kahve içirmenin iok Iptıa bir is cilacajıhı düsüi'düm. » lla«aıı. çözleH sevinçle parlıvarak ' .rimıtii ye baktı. Mac Neill : Simdi, azititn, dedi, artık Fabtennp'in eliylfc öltniyeceğiniıt cmin oldu*unu«a eöre, clddi istprı konusme&a baslıvalım. Itııruhıu siikunetle hiilâsa edc iiın. Fabicnne. kendi hayatını tehhhetp hayarak sizin hayatldizı kurtanyor. Tamara'nııı hendısine haber verdiÇi karaıv lıh istikbatl eö*6ntine alarah btınu pek halıramaııca hir ha rehet «attvoratıt. Fabienne'in de sinlediŞi gibi. pek çok kadin bilirim ki. bövle bir tehli ke harsısındR si*c bu zehiri içirmekte bir an bile tereddfit etrhetler. l'ap'acagım su makayeseh mazur şSrüıı. Hizler, amca ile vpçpn iki yarıs atı çibisinic, Blrinden birine oynattıalı ki, ramııı kıırtarabilesin. Fahieııne'irı defliîi çibi. haremdeki kadınlardan harılarının kazanma ilıllmalini naib tarafında gfirdüklerlnıieıı sfipheliyim. Madernki Fabietıhft sl*t ttiverterek her tehlikeyi göze allyor, hendisine hiç değilse,' galebe çalmak ümidinizin sebepleritiden yana teminat vermelisiniz. Hasan: Ofttet tabii, diye hftk m di, sonra Fabienne'e dönerek ilâve etti: Sevgilim, beni dikkatle dinteyin. Savaşta mntaffer ola eağıtnı niçin utnduğutnti bilme ni isterim. fevvelâ, adamlanm. kendi davaları deınek olan benim dâvatn a*runda yeıımeye veya fllmeye haıırdırlar. Kaza nırlarsa, büyük kârlan olacak ttr. betnek oluyor ki, her türlü tehllkeye atıltnaya hazır bir âskerî kıtam var. bu trr.ceraria kacanvlı çıkacak olan tbn Sbu la n da naııâ sadaktle bağlıdır. Haber aldıttl ki Hayber'in tevkifi düşmanın mâneviyatlhı sarsmıştır. Neken, paraya dHıkün. inatçı, alil, zSUttı ve her tttrlU terakkiye dllşman bir Ih iiyarıri ttğhında isttverek 81ün mez. Mac !Neıl| lâfa karıstı: Hasan ı tehdit eden tehlikeleri iyi çörmek lâzım. Bas AMERİKALI cerada benim halim ne olaeak? Unutmayın ki Tamara dört gün zarfında benden is bekliyor. Amcanıı sizi bir an evvfcl gömülmBş g«rmek isHyttr. E|er dört fün içinde prikan* zehiri nin Biç bir tesir yapmamtş oldoguntt fBrflrse hayatım tehlikeye düşecektlK SevgiliM, kttksekiı saat souru glilice Tamara'ya haber gtinderir, hazırlıklannttl yapmakta oldu|unnzu blldirirsiniz... Suikast yolanda gldiyor, HAMU1 V A R Ü C L Ü dersihi*... Hattâ şimdiden bir ta. Hayber'in, adarnları tarafın avafırmn meıarda olduğunu dan kurtarılması korknsu var. söylerslniz. Shulan'ın yapmaya muvaffak Mac Neill takıldı: olduğu işi, camie hücum ede Birleşik Amerikada olsa, rek başkaları da yapabilirler. bu iş içinl adam öldürme piya Buna eevap *;tece|im sası beş bin dolardır. Naib de Jimmy. Shulan'a emirler veramma çtngene ha! dim. Manafız huvveti artıtılFabienne de aynı lâtifeci limıştır. Yetmişbeş askerle dört sanla mnkabele etti: mitralySz, mahzeni netrafını ku Tamara olaeak a nekes ka şatmıştır. Selihı Zeyd^u muka vemetl kıraeak kadar henüz • rı, bu zahmetime mukabil bana bi rşişe kolonya bile vadetkuvvetli defildir. medi. Ha, işin püf tarafı burada Hasan: işte, Hasan KSfi dereecde kuv Üzfilmeyin, sevgilim. dedi. vetli değil, ama ay başında oBana verdifinir küçük sişe, ya lacak. Sovyet semisi sayesinde kmda güzel bir hediye ile mübol miktarda silâh ve mühimkâfatlandırılacak. ma« alacaklar, «izi bttyük bir tchlikeye koyabilirler. iki gözüm Hasan, sizi ze Dogrn, Jlmmy. ama bn iş hirlemeyt kabul etmeyisim mtt de de Petrolameo"ya çok güvecevher kazanmak için deŞildir. niyorum, o benim yardımıma Vegâne 3rzunı. ay başından kosabiiir. sonra yine hayatta kalabilmek PlDgramımı yarnı sabah iıih sizi idare etmeklir. Shulan'ın yanında size avıhlıya Kalacaksımc, sevgillm, si cagtttt. hemen alfansa'ya harere A emin edebilirim. ket edetegim. Çiinkn artık her Mac Neill ayağa kalktı: gecen ısünün kıymeti var. Bu kadar çeııe ralmak >eFabipnne onların konuşmala ter. dedi. l'nutmayın ki dâ\a\ı rını dikkatle dinlerhisti; I.a7anabilmemize daha vakit Peki ben? Bu korkulu ma\ar. Hasan: ber gelseniz de şu zavallıları Jimmy haklı, dedi. Fabibir az teselli etseniz. Bir kaya enne siz dairenize dönfin, hiç parçasıha sığınmış alh tâne ka bir sebeple de haremden dışazazedeye benziyorlar. n çıkmaym. Talnız, Tamara Ben de zaten enlarla kesabırsızlanırsa teminat vermek nnşmaya gelecektim. Haydi glirin onu çörmeye gidebllinıidelitn, Anielka'cığım. 8izln de niz Benim damımın altında iyimserliğiniz öyle sâri ki, bu emniyettesiniz. Arkadaşlannızı sayede mucizeler yaratılabilir. teskine çahşın. Çünkü şimdi oHoldan geçtiler, prensin «evrası telâş İelrıde, hepsi, hürneeeleri ile buluştular. Zavallılar sin etrafıtida bir kedinin dolaş âdeta yemefe el sürmemişlertnakta oldufunu fBrmfiş civdi. Bakısları kederli, konuştuk eivlere benılyorlar. ları mevzular çamlı şeylerdi. Aynı gfinün akşamı. FabienFransız kızı ile Polönyalı ki ne hol'e çıkmaya hatırlanırzı. yakm istikbaiin bttlutlarını (sen. Anielka kendisini sanki ansızın dağıtma kudretiye geldf. Tasalı ne sahip ihsatılarrnı? gibi karKapıyı telâsla kapayarak: ştladılar. Hepsinden daha ye Kardeşim, dedi, sizinle baş isli olan llona, Fabienne'i yanı başa konuşmak istiyordnm. Ha na çağtrdı, bo|uk bir sesle san'ın macerası hakkında ne sordu: düşündügünüzü bana açıkça Tetll blr haber var mı?. süylemenisi rica ediyorum. Ken Blldiklerinizden başka blr şey ydk. disini binbaşı kttrtarmış, Havber de zindana atılmıs. Bu aFabienne, öğrendiklerinin hen damların arasındaki yarışta bi sini blr bir anlattı, dikkatle zim basımıza neler gelecek aca diıılediler. Pek tabii, zehir me fta? stlesinden bahsetmedi, prensln, hukfiitıet darbesi isinde Galebe eaUcak tarıfta bulundusBnınz ümidindeyim. muvaffak elaeafına dair kanaatini israrla belirtti. Doğru söyleyin, Hasan'ın saraya dfinüsfi sizin içirli* Nortna iç geçirdi: kttşku v«rmiyt»r mu? Bizim prens hayatı pespembe çörüyer, Bir Fransız ge Hiç vermij'or. nerali, şimdi adını anuthlm, Yaradılışım kötümser de1940 senesinde galiba şByle bir Ama şu solı günlerde lâf etmiş. Bir ineydan muharc iirpertiler dhyuyorum. besi kaybetmek harbi kaybetArkadaslarımızin sızlâtimaları mek dempk değildir, demiş. Ben etrafa sirayet edici bir şey. Bu de onun çibi. Sarkta bir mergün öğleden sonra Hasan onların mancvivatını kuv\etlendan muharebesi kazanmak harbi dirmeye çalıştı, ama pek mu kazanmak de|iiair, diyoratn. vaffak olamadı. Benimle bera(Arkası var) Denizcilik Bankası T.A.O. Malzeme Müdürliiründen İç pıyasacian, evsaf değişikliği dolayısiyle yeniden ilânma zaruret duyulan bir adet otomatik telefon santralı satın alır.acaktır, Teklifler 4.9.961 akşamma kadar kapat'lmış zarflarla Müdürlüğümüz teklü kutusuna aHacaktır. (Teminatı " 3.000, TL. dır.) Şartnamesi veznemizde satılmaktadır. Basın 5721/3987 r tlk Okul Öğrendleri îçln Mektep Önlüğii Memleketiraizin enfistün,en parlak ve dayanıklı önlük kumaş» meşhur BOZKURT Sateninden mamuldür. Çift eepll, arkadan ilikli, önden çift pliseîi ve kemerlidlr. Çocıığa tatn blr hareket »erbestisi safhyacak şekilde dlkilmişlir. BütüD boyları mevcıtttıır. SİYAH 30TL 1 adet beyaz pike yakalığıyla birlikte Bahçekapı • Atabek Han Faal 1976/3972 mııııııııııııııııııııııııımıııııımııııııııı^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle