11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖB1 ttesımu Koman: 165 B A N K t K I M M İ L Y O N L A K I .2UMHURİYET Çızen: ¥VES SAYOL Çeviram: Mazhar KUNT 30 Afustos 1961 ııılııııııııııııııiıııııııııııııııııııııuıııııııııaıııııııııııııııııııııııitiııiMiiıııııııııııııııı^^ıaifiıııııııııııııııııtılıaiMltlııtlılıııııltHiaıluıluıifiııııııiiıııııııııııaıııııııtıılııllılıılılııaııaaıifiılılılMiailloıııKlıiiiıtııiKiııiKKUU»wfiMiııııııııııııııifiıifMiııısf•ıııııııııııııııııııııııııı«fıııııatıııııııtıııııiııııııııııııiBiııııııııııııııııııııııııtıııııııiBiııııııııifliıiflifiıttııııcııtııııııtıifitııııııtıııııııaıııııiıııııııııııııııııııııaıtıııııiffiıııııiiifiııııiıııııııııııııaMiııııia YAMAN KOlZAY İM Oraya bagladım sıkı sıkı Tut kı Gecenın «bın turlu hâh var bel «nfw, dedlm, beni ayaklarımdan, h olmaz» dıverek, ıdare lambasi dü»m«yim içiae, sarktım kuyunun nı yakıp, bır koşeye koymuştu Ah agnndan, bağladım ipi...» medın anası Sonra" «Ee«7» < Hadı, gel kızım'» dedı Bız «Eee'sı bu be oğlum. Sonra da yatalım artık O da gırsın odasına indi Meryem. Asağıda kurulu, onu yatıp uvusun Bakalım yann, ne bcklıyen tahtına geçtı oturdu' Son ışler olacak'» ra herıfler geldıler Ama epey sonBır zaman yandan akseden fı ra Arandılar, arandılar, defolup sıltıları dınledı, uvuyamadı Kogıttıler » yun kovuna vatan Mervemle anası «Onu anladım be ana, nasıl nın, bırbırlenne dolaşan solukla indi bu kız aşağıT» rını ayırmaja çahştı «Evl&dım, ya sen saf olmussun Bır muddet de, o «sevgıh variyice. Ya ben bunamışım, l&fımı lıkla» ılk defa, aynı çatı altında anlatamıyorum Nasıl ınecek' Meryatmanın, cıgerlerıne gırıp çıkan dıvenle Yok mu bızım bir ip merMektubu bıtırınce doktor kâğıdı François'ya Fraoçou dıaan çıktı. Bn ıcfer doktor Man oknmaga baaladı. Muhtar şoyle yazıyordn: «Sıze François: «Mosyö, dedJ. Musaade ederaeniı 7 uzattı ve .«Bakın, goruyor masunuz? Mubtara dıven Babanı sulara gomen o u aynı havayla bırleşmenin zevkıvfan hastsnın yanına yerlesti. Fakat çok geçmeden \ erebıleeegım malumat şnndan ıbaret: Lucien'in bir ricada bulnnacagım. Mosyo Mourillon'n gordaba evvel vazmamakla batâ ettınız. Evet dog mşak tekror geldi ve: «Mosyö, dedı, dun kardesım ğursuz tekneden, kala kala bir ip le tıtremekten uyuyamadı adresını bılnuyornm. Fakat Parıste St. Germain mek istıyorum.» Doktor: «Elbette Françols, gideSonra aklına Velı Reıs geldı Jan ru. Çok vanlış ettım. Fakat Hemşırem hakkjnda ve hemsirem hakkjnda söjledıklerıraı hatırlıyor sokağında 44 numarada oturan Mosvo Mourillon bılırsın, dedı. Yalnız bıraz istırahat et. Tesekmerdıven kalmamıj mıydı' Ka; soylenenlere ne dersınız' Bu hususta bır sey kur ederım efendıtn. Yaralı ne olacak?. Camm musunuz? Postacı, Vıgnotte mnhtarından bir mek bu husnsta bılgı sahıbidır Hemşirenız Denise'e kere niyet etmıştim, atayım, go darma karakolundakı kendı mah dıyemıjeceğım. Ne ise şımdı bnnları bırakın da tup getirdi, Hemşirem hakkında bana pek fena gelince onnn Blois hapıshanesinde oldağunn dnv korkma. Ben onun yanından ayrılmam. Gece de zum gormesm şunu dıye Gene de pusluğunu duşundu Ama çok dayakında gormenız nasıp olacak kardeşimzı duşubavadiisler verlyor. dum. Snçn nedır bilmiyorum ama belkı patronn Eglantıne ona bakar. O halde derhal yola çıkıustune Yakubum basmıştır, Meh ha kotuydu Velı Reısın halı Er Parizot sıze bn hnguıta malumat verebiHr..» yoram.» (Arkası var) Bn tSzler fizerine doktor nsektubn alarak medım basmıştır dıye, kıyamamış dekte, kardeşı Abdullah Çavuşun tım atmaga îşte sallandırdım onu o gdrıp olumle dunyadan sıhndıgı ••»»»•••••••»•••••••••••••••••••••• ••••••••••• kuyudan aşağı İndi bu kız, geçtı aynı «ddmın» altında ıdı o «Acaba oturdu tahtına Ben de çektım al «Acaba » dedı Ahmet dım merdıvenı önce sakladım do Abdullah Çavuş gıbı onu da orlaba Sonra ıçım rahat etmedı, bel tadan kaldırmava çalışırlar mı' kı bulur çıkarırlar huylanırlar Meryemı busbutun kımsesız bırak ne ışe yarar bu dı>e Daha erken mak ıçın » dı zaten, ış'klar bıle sonmemıştı Bu dusunceyle aklı başından gı öyie ya kız geldı Bojnuma sarıl der gıbı oldu Sonra bırden rahat dı Aman sakla dedı Bız de deh ettı ıçı «Hayır hayır bır şev >a gıbı sanldık ışfe tndırdık hemen pamazlar Velı Reıse Tam aksıne za\alhyı kuvu\a Bıleydım ışın e bakarlar kı adama bır şev olmaHep bıhrız Kızlarda suslenmek I lar, yuvarldk bır baş Kulakların sasını, o kadar bekletıp de uşutmez sın şımdılık hevesı çok erken başlar Oyuncak ı ustunde «vırgul»ler Ahnda âsı tu Evet şımdıhk dım kuvuda Herıfler ta ne zaman taan hoslanan eller o>mayı da be tamlar (Arkası varj duymuşlar, kızın kaçtığım BuraHem duz, bem dalgalı saçlar nımser hemen Ama bır kuçuk )a ge'melerı, sabahı buldu Ha ıçuı: kızın saçlarınj duzgu n tutmak ne\se aldım merdıvenı, gotur B U L U A C A Kulakların ustunde bırer tuhatta taramak yıne de hatın gayı dum senın Osmamn evıne En sagtam uçları one bukulu, ahnda ya lır ıştır 1 2 34 5b 7 8 9 lam yer orası Tabu anlatmadım Iştır dıje suslenmıyecek mı kızna taralı tutamlar v n yanda onlara bıle meselenın esasını SonBıçım saçın tabıatına uygun se. lar 7 Amenkan modası onları a\ 1 ra dondum Bekle Allah bekle1 rıca duşunmuş Bır ıkı tarakta olu çıhjor Çocuk saçı zaten u\saldır Bekle kı, gelsın herıfler Anıde 2 Bır ıkı tarak vuru>u şekıl ververen pratık «kuvafur»ler yaratbastırırlar dı\e, kuvuda bekhvor mıştır Bır ıkı tarak bır el çabuk meye elbette yeter Yeter kı vekız da «Kızım nasılsın?» dıje ses 3 luğu ama daha ılk bakışta gunun receğınız şekh seçmıs olunuz Çolenı\orum aşağı «î\ı\ım ana'» dı4 modasına u\ gun oldugu gorunu cuk saçında modern havanın sırrı vor, gene bekhvoruz Neyse şukur da buradadır Yoksa herkes çocu verıvor 5 Allah sabah geldıler aradılar ta ğunun başını tarar Dıiz saçlar: radıla rgıttıler de ben de koştum 6 1) Yardan bır yıv dumduz tara aldım merdıvem, sallandırdım aşa lı saçlar ve bır duz yan perçem ğı Çıktı kız Anhjabıldın mı şım 7 Bu {.erçem gunun havasım verır dı' 8 2) Butun saçlar sımsıkı arkava « Anladım ana Anladım As9 taralı arkada mınık bır topur kolsun Sana da kız Yalnız, ya Tam bır modern kuçuk hanımcık Ingıltere de bır papas, ge. gene gelılrerse* IOLOAN SAGADalgalı saçlar: çenlerde, gunah ustune bır 1 Rahatlık lçinde keyif çatan « Gene gehrlerse, gene ıner Yanlar kulakları kapıyacak envaaz verır «tnsanlar gunMer>em aşağıda onu bekleyen, (ıki kelüne) 2 Dügmenln geçecegl seye gıttıkçe uzayacak Ahnda den gune daha fazla suç lş deligi vücuda getıren (ikt kellme) kurulu duzen tahtına oturur' Mer 3 tnsanlara aonradan takılan ad, seyrek yassı bir perçem Saçlann lyorlar Benım bıldığıra 500 Kestıvalın başarılı ekıplerınden L\on Ünıversıtesı Korosu < • dıve n kuyuda, şarkıtıh durujor birşey degıl 4 Karşıhklı olarak yandan bakınca gorı.nen verevıne ıcşıt gunah var şu dunyada» ıçerı Kapıyj da, oyle kolay kolay yapılan mukavele insanın içinl kurt Otto Bıhaljı, Merın gıbı tanın,, «Altıncı Uluslararası Kultur kesılışı ve bu perçem tam bugut'er, ama neler olduğunu açmıyoruz, goruyorsun Sen «Ben glbi kemiren endişe 5 «Kımılda • Festıvalı» Ankaradan eonra îs. mıs vazarların e>=erlerını Avru nundur soylemez Dınleyıclerın ha geldım, açın» dedıgın sıra, Mer \eya herhangi bır yere doğru yola tanbulda da sona erdı Festıval pa Tnatro Federasyonunun duKıvırcık saçlar valıne bırakır Londra'da çu 1 zenledıgı bırçok Festnalde bu yem, yan behne kadar gırmıştı bı cık'» mânasına mürekkep bir emlr i 2931 ağustosta Bursada japılKı^acık keMİtni ; kırpilnm sackan bır gazete vaazı jajınla 6 Bu belll olmadan kimseji »orup Jf dıktan sonra 1.5 eylul arasında yuk basarıyla oynamıştır Şeh le kuyuya Sonra ben çarşna fa bu!aına>ız o lyi işlemlyorsa kartn 1 2: Sırt dstü yattıgınız jerde bu bareketlen \apınız \ınca dort bucaktan mektup îzmırde jenı Açıkhava Tıjatrımızd" Festıvahn >;on gecesını la n gıdecek oldum mu ne olur ne acıkmaz 7 tlkinci derecede önemlar v^gar Öburlerınde neler parlak ve çok hareketh bır o olmaz ındırırım onu kujuya o> ı» mânasına eski bir terim tersl rosunda tekrarlanacaktır vazılı, bılmı>oruz Fakat yunla kapayan Zagrep ÜnıverFestıvalde en fazla ilgıyı uze le gıderım Onun ıçın s>en hıç aMoskova «ehrinln yakınlanndan sjeKollyvvood'dan bır > ıldızla J rıne toplayan başhca gençMte Tıyatrosu, ojnadığı Marın damlar gene gehrlerse dıje canı cen bir nehirdır 8 Fâsıla, uzun b r produktorden gelen ıkı lık topluluklarından orneğın Drzıc Marko Motez'ın «Dun. nı uzme Şımdı>e kadar bu ışın gayretlerden sonra ele geclrilebUen, mektup ılle de bu a O ç*s ı O «L^on Ünıversıte Korosu», «Co do (Maroıe Babı,nın Altm'arı^» altından, nasıl kalktıysak, gene nota 9 îç giyım eşyamızdan tunahı ogrenmek ıstıjor VUKARIDAN AŞAĞIYA Foscarı Tı\atrosu»ndan geçen adlı oyunla, en ılgı çekıcı trup de bır şeyler becerırız evelallah 1 Patlavıcı oldürme aracını yazımızda (X) kısaca soz açmış • sayılmıştır «Maroje Babanın Sen o yanı değıl, bu ışler nasıl du ateşhyen (iki kelime) 2 llgtli tık Dığer başhca ekıplerden Altınları» halk komedısı tarzelecek, onu duşun Velı Reis ne kım^e T KUltür sahlbi insanlarŞapka sUrprizi en ba=anlı olanlarını sunmaja zında, konusu cımrıl gı da düşünce ve kanaat »onucu hasıl olacak, zavallı''» de\am edıvoruz bır ojundur Bu ovunu, seyret olan onunla peynir gemisi yürOmiBir «güdümlü nefes» ve birkaç egzersiz, sizi birkaç ayda fizik ve Sofıa Loren şapka merakAhmedın suratı asıldı tığımız gençler dınamık Itıl•\ecegl me?hur bir sözdür 4 Yükhsıdır Herkes bılır ama on * İNGlLlZ SJhA. ÜNİVEROnun hâla aç olduğunu hatırlalt d^recedeki mektep veya enstltu. psikolojik bakımdan bambaşka bir insan yapar yan «Commedıa dell'arte» us. dan daha merakhsı da var StTE TÎYATROSU:HaroldPın Her kap orasmdan tutulur, bir yan anasryle Meryem, bır seyler lubuna kaçan, çok yumuşak Lana Turner Geçen hafta ter'ın «The Bırthday Party (Do takvı bir taman getırdıler. Zoruna çığneMp yuttu bır mım tarzında ve «orıjınal, I.ana bır ;apkacı>a gıder 50 gum günü partisı)» adlı piyer ı i ı ı ı ı ı parçası 6 Bir Önumüzde yazın bir «yı kaldı şın uç seviveyf f afketme*yl \*lışı Tabı' nefes alışlarınızdakınden damodern dekor ıle soz \e ha ağzında bu>u\en lokmaları Ahsayı, hastalara kar sapka dener, hıç bırını besını Ralph Wıllon'un sahnemet îlk ıkı ayı neye harcadmızsa har nız bu arada Clğerlerınıze hava ha fazla oksıjen almak reketı bırleştır<"n bır sahne şı gösterilen tıbğenmez Sonunda yıne ılk kojusu altında oynayan tngılız ço»umu» aîtında oynadılar Ivo cadınız Bu sonuncuyu daha sıh nın gırışı kollarınızı kaldırışınız Eunun hesabı yapılmıştır* Anasının son lâfıyla, işlerin hıç bt lhtimam harebaktıgı şapka\a doner «En gençlerı o derece başarı gosterSebehc'ın rejısı kadar, Mıro hath, daha sen bır insan olmaya ellerınızın başınızın uzerınde bırraketleri 7 de lyıye gıtmedığı hatta busbua) Içgudu ıle normal rıtmle neçok jakışan o ıdı tlk etkı 1 ',', dıler kı karşımızda profesjo. Pe m»rıc'ın mi'^ığı esere u^ «lçinde sOkun ve harcayabılirsımz v e olabilırsınız leşmesı Nefesı istenııen gevıyede tu n karıştığı, n e zamandır bunu fes alırken bir insan 79 Utre hava ba^ka şeydır verin onu» • nel, hattâ bır Devlet Tıyatrolstirahat halinde çundu Rol alanların başarısıEski bır Hint metodu sızi başka durdurmak çok onemhdır «Gu unutmuşa benzejen genç adamın ahr Bunun 3,3 htre oksıjenmı su ekıpı bulunujor sandık ö der Şapkacı cevap verır yajanıUbilen hana gehnce, topluca kazanılan bır insan yapabüir Adını çok duy dumlu nefes»ın esası da budur. kafasına dank etmıştı Uyanmıştı zellıkle Stanley rolunde Roalıko^ar, 2 5 htre karbon gazını <O şapka satılah bır saat n n mânasına İki bır başarıvı golgelememek ımuşsunuzdur Yoga AliMİmamış daldığı ruyadan Oanka bulmaeanıo kellme 8 Bir < > nald Pıcrup Petey rolunde Ke. dışarı atar oldu madam » Karmnııdan nefes a l m u çın birkaç sanatçının sevrettıbır şey olduğu ıçın gozunuzde bu Elektrıklerın kesılmesıne az kal u«ilrd11ml| ftklı kadın adı, bir J 't ıth Mıles ve dığer rollerdekı • b) «Güdumlu nefes» te ise, aynı cımız yuksek kl&sta ovunu hak \ute bilırsımz Yuzyıllarca 6ncegöz rengi » KOçük römorkftr •fc Çok geçmeden, nefesımzı en mıştı sanatçılann basarılarını kolav kipdaVi ovgu doz'unu fazla ka insan 62 htre hava alır, fakat 4 8 den kalmış diye şuphe sle dudak yuksek se\ıyesıne ulaştırmak için Sarhoşluğu haber unutamıvacağız çırmamak endışesıyle, kışıler ahkoyar, 3,6 lıtre bukebilırsınız O>sa yuzyıllar o llle de kollarınızı kaldırmanıza lu lıtre oksıjenı + ZAfiREB ÜNtVERStTE ııreıırda durmamayı ve butun veren kâğıt nu vıpratamamıştır Bu eski, fa zum olmadığını anla> acaksınır Ya karbon gazı çıkarır Fark meyTÎYATROSlı: «Studentsko eks 'anatçıları bırden alkışlamajı kat hali genç metodu modern he vaş >avaş omuzlarınızı kaldırmak danda perımentalno kazahste (öğrenîçkılı ıken araba kullan. daha uygun bulduk kımler şimdl salık verıyorlar Yo buna yetecektır cı Deneme Tıyatrosu) adını taDaha sonra buna yavaş yavaş manın tehlıkesı malum A(Arkası var) ga'yı bilmıyenler garıp bır takım şıyan bu topluluk Yugoslavyadaha karışık egzersızler ekhyecek merıka'da bırçok lokantı •ff Yoga'nm ıstedığı rıtmı bulSELMİ ANDAK egzersizlerle, acayıp bir rejimdlr da «fvon Goran Kovacıc» kul larda şımdı yenı bır âlet duğuıuzdan emın olmak ıçın şoy sınız Zafer Ba>ramı özel Programı: 14 30 Yurtta 30 Ağustos 14 45 sanırlar Aslında bır vucut ve tur ianat çevresınde yıllarca (X) 28 ağustos tarihlı ga. var Delıgıne para atıyorsu le }<<tıırız Karnınızda n doğru neResım 12 Sırtustu yattığımz (Bu program saat 22.00 ye kadar İstanbul sanatkârlarından sevıçahşmış, Marın Drzıc, Goldonı, ruh dısıphmdir Yoga Ve bugun zetemızde çıkmıştır nuz, ozel olarak hazırlanmı* fes ahrken cbır» dıye sayınız Go yerde, ellerınızi yere dayayıp, baAnkara, Istanbul, tzmir ve Er len şarkılar (Alâeddın Yavaşça, artık Hint ı n malı olmaktan çıkbıı kağıt çıkıyor Araba kul. *>•••••••••••••< zurum Radyolan tarafından müs Saıme Sınan, Muallâ Mukadder, mıs, Avrupalı hekımlerce benım ğus hızasında «ıkı», omuz sevıye caklannızı başınızdan aşırıp parlanacak kımse bu kağıdın tereken vaymlanacaktır) Behıye Aksoy, Aylâ Buyukatasenmıştır Bugunun Avrupalısı sınde «uç», nefesmızı goğsünuzde mak uçlarını yere değdırmek, ustune uç kere hohlu\or tutarken «dort, beş», omuzlardan 6 57 Açıhş ve gunun program man) 15 15 Marşlarımız (Dena uydurulabılmıştır Resım 34 Yuzukoyun yere j aMakıne kağıdı banyo edıyor ları 7 00 Yurttan Sesler Koro nız Bandosu) 15 30 Sazlar ve doğru nefesi bırakırken «altı, >eMavı, sarı yesıl, kırmızı bu •ir Yoga esaıı «nefes cgzersızle di», goğus sevı\esıne ınınce «se tarken, ellerınızle ajak bıleklerısu 7.20 Marşlarımız 7 30 şarkılar 16 00 30 Ağustos gunızı tutmak \ e başınızı kaldırmak ncrt renkten bırını alıyjr ru ne dayanan, Hınth, nefes ahp kız», karin hızasında «doğuz» on» Haberler 7 45 Zeybekler geçı nu Ankara 16 15 Gençlığm seBu egzersızlerle «gudumlu nekagıt Nefestekı alkol dere\erme tarzına buyuk onem \erı BoFalan cığerlerınızı ve karnınızı >or 8 00 AnıtKabırde Genel sı 16 30 Korodan koçekçeler \ or Avrupalı hekıra de bunu ka oylece sıkı tutarken «onbır, on fes»lere ahştıktan birkaç a\ son cesıne gore Bununla da kal kurmav Başkanhgı tarafından 17 00 Çocuk saatı 18 00 ra flzık ve psikolojik her ıkı bamıyor Daha fazla emın ol bul edıyor tertıp edılen torenın naklen ya Marşlarımız 1815 Dumlupııki» Ikımdan tamamıjl e degıştıgınızı nuk ıstı>enlere kajnatılmış >ını 8^0 Marşlanmız 8 30 nar'dan Izmir'e (Yurttan Sesler + Butun bunlar sızl urkutme•^ Bu metodun faydası nedır' ' goreceksınız >bır ığne uzatıyor Araba 30 Ağustos Zaferının >ıldonumu Korosunun 30 Ağustos Zafer Bay sın Yapılacak şey sunda n ıbaret• kullanacak insan her hangı ozel programı 10 00 30 Ağus ramı ozel programı) 19 00 Hajc Sabahleyin, pencerenızi ardıoır yerıne bu ıgnejı hafıfçe tos Zafer Bayramı dolayısıyle berler 19 15 Yasadığımız gunna kadar açacakıınız Çok, çok ha Itına ıle hazırlanbatırmayı goze alınca kanın Ankara Şehır Hıpodromunda j a ler 19.30 Olaylar ve yankılan fıf gıyıll olacaksınız Cığerlerınizdakı alkol mıktarı orta^ a çı pılacak torenın naklen yayını 19 45 Korodan Rumelı ve sermış zengın çeşith aeki havavı ıyıce bosaltacak sekıyor Iğne jdpılacak en ı\ı 12 00 Marşlanmız (Jandanna hat turkulen 20 00 Sılâhlı kılde nefes vereceksiniz Ağzınızyer olarak neresını saglık Bandosu) 12 15 Hafıf uvertur Kuvvetler adına konuşma dan burun deliklerınizden, ikısı ler 12 30 Turk muzığı bayram 20 15 Bir zaferın hıkâyesı 20 45 verıvor makıne, bılır mısı ıle bırden omuzlarından başlıyaT ozel programı I (Solıstler Mu Turk müziğı bavram ozel prog nız? Kulak memesını cak gog^unuzu karnınızı boşaltır zehher Guver, Zıja Taskent, ramı1 II (Solıstler• Neşe Can caiina sankı karnınız bağırsaklaCevrıye Ceyhun, Kemal Öncan, Nevzat Guver, Fıkret Kozınoğrınızı kaburgalarınızın altına ıteSayın muştenlerıne arzeder. Gul Batu, Semahat Ergokmen, lu, Huseyın Gokmen, Nermın cekmış gıbı Nefesınız tutulur gıAhmet Melık) 13 00 Haberler Demırçay, Dundar Balkan, GoFabrıka ve tootan satış yerl bı olurken başlayınız nefe« almave Turk basınından ozetler nul Akın) 2115 Mıkrofonda Sılahçör Cad Evrenozzade Sok No 73 75 ( BOMONTİ %a 13,15 Küçuk konser 13 45 Yedi Tıyatro «Zafer Donuşu» 22 00 Bıra fabnkası karsısı) ISTANBUL Te! 47 51 82 • tlk gün, her zaman gıbi, yânl ) V sohst, yedı şarkı (Solistler: Anf Kara Harb Okulu 2215 Kıbbır çırpıda rıtm aramadan, alıSamı Toker, Medlha Fıdan, Tur rıs'ta 30 Ağustos 22 30 Neşelı Dunj'anın en hızlı gemısı Ingılnır nefesmızı, derın alıp vennız han Toper, Esen Altan, tsmet Turk muzığı (Klâsık Koro) tere'de «Portsmouth» tezgahlarınBu ksdarı ıle bıle bır ıyihk duya Nedım, Sevım Erdi, Mustafa 22 45 Haberler 23 00 Serbest da, ozel bır sıparış ustune yapıldı caksınız Gogsunuz bir ferahlıvaSağyaşar) 1415 Marşlanmız saat 23 15 Orkestralar ve soSahıbı Yunan armator «Nıarchos» cak Hepsı zaten 10 saniyecık »u(Hava Kuvvetleri Bandosu) lıstler geçıdı 24 00 Kapanış İL 8240/3M1 dur Hafıf olması ıçın buyuk bır recek Sonra normal nefeslerınıze kısmı tahta \e alumınvumdan yadonersınız pılan bu yatın adı «Mercur», sura• tkıncl gun cığerlerınızı boşal A tı Saatte 100 kılometrejı bulacak BAY ÜSCAB.tınca bır dakıka o boşluğu muhafaza edlnız Karnınızı hıç gevşet İstatistiklerin dili meMnız Sonra javas va\aş doğru Me"=nur Gallup Muessesesının lurken kollarınızı >ukarı kaldırıyaptığı bır istatıstık, Jackıe Kennız Ellennizı ba^ınızın ustunde ned^ 'yı en çok kadınların sevdığıbirle<;tırene kadar nefes alınız nı meydana çıkarmıstır ErkekleITer zamandan daha bol hava alrm « 59 u, kadınların ise «075 ı o dijınızı duyacaksımz Nefes alıResım 3 4 . Tuzu ko>un j e r e jatıp bu hareketlerl yapınız Mlsis Kennedy'ye hayran Küçük kızlar için saç modası Kiiltiir festîvali büâncosu L U «•«••»»a 500 günah? Yeni Mt Hint metodif Daha sağfan ve daha sıhhatli olmak için t MÛTOBUGÛNKUPROGRA, TRİKOLARINI Diinyanın en hızlı gemisi •IflllllIlfltlllIIIIIIII • •lılıılalllııııııııııııııııııiMiıı P A III 358 LEÖ'NUN BU KAPTI r TlfllLARLA \lhl4i ÖLDUĞUNUDA MI SutttlH ALVND/I 8İ&Eİ VAKDI., PROF NtMBÜS'On MACERAlABIı Ctım 6UNU PÛLî$ TEURAR. 6ELM&Tİ . • •••••"•ıtıııiııııııııllıiMiıııııııiMiııınaaiMiaııaııiTfiaıaııaaaıııııiMMMiııaııııııııııiMinıiM •••• ••• ıııııııııınıııııııııı ••••••••••••• ••••••••••••ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle