27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
C'UMHUKIIBT 9 Hariraa 1953 Boğoziçinde ev uopmut *j * Istanbula çok yakın olan GÜZELHİSAR Arsalarından birinî seçiniz^ ııııııııııııııııııııımıımıııı^ Ycrr/st 12 qy vac/e i/e\ I2 Hazirana kadar tesbit edilen | DEVAM ETMEKTEDIR ktanbulda bulunanlar beğendikleri arsdlan hemen'ayınp İapularmı afabilirler Istdnbul dışarısmda bulunanlar telgraf veya mektupla kapatıp iki ğun zarfınd' vekalefndme ve bedellerini yollamak suretile tapulannt alabilirler. Mahdlmdeki satışlara 12 HAZİRAN PA2ARğünü sabah saat 9 da başlamyor. Op'unlerde sattşlarda bulunamıyacaklar veya daha evvelden seçmeği arzu edenfer, Buzelhisdrın 50 den fazla resm'mi ve 1900 Parsellik parselasyon haritastnı parsellerin denize yakınlıpmı^amhk kısımlarını 1200 metrelik büyük yuzme havuzunu etudleri yapılmakta olan b'Oyuk Turistik otelin yapı/acdğı iepey'ı yapılmasma baslanan asfsH yol gü'zergahtndaki arsaları tetkik edip beğendikleri arsaları hemen eytrip tapularını alabilirler Liralık TENZİLÂTLI fiatlardan | Metreleri 3 4 5 6 7 8 9 I 0 | fsfifade edin'nf ııffîııuııımııımııııııııııınııııııııııııııtHiıııııiHiııuıııııııııııiHiıııııııııliHiııııııiiiıııuıııııııf BOGAZİÇİ GÜZELHİSARD Modem birsite kurulmaktadır ARSALARIN AYRİLMASI GÜZELHÎSAR SİTESİNDEN BU HAFTA SATI$A ARZEDİLEN BİR GRUBUN KROKİSİ DÜNYAN1N CENNET1 Dünyanın cennetı, İstanbul'un incisi BOĞAZİÇİNDE ÜSKÜDARÂ 13 kilometre mesafede ANADOLUHİSAR. KÜÇÜKSU. KÖRFEZ. KANLICA varıur iskeleleri ile. muntazam otobüs servısleri ile şehre bağlı sâkin. asude bir hayat sürebileceğiniz. bir semttir. Şimal rüzgârlarına kapalı bulunması, denize pek yakın fakat yüksek bulunması tercih sPbepleridir. Güzelhis?r sitesi Kanlıca körfezinden baslayıp Anadoluhisar ve GÖKSU üstüne kadar devam eder Göksu mesire yerine 5 dakika mesafededir. Gencier için milyonlarca lira sarfile yapılmıs stadyom, plâi ve gazinolar vardır. Anadoluhisar ve Kanlıcada birer ilk okul vardır. GÜZELHİSAR sitesi içinde asırlık yüzlerce çam ağacı. 1200 metrelik tarihi yüzmp havuzu bulunan Sııîtan Mahmut devrinde, bülbüller j'uvası diyerek anılan Kayacık çiftliğinde kurulmaktadır. Ayrıca geçen ve bu seneler zarfında 40.000 50.000 çam ve meyva fîdanı dıkilmek suretile ikı yeni fidanlık tesıs edılmiştir. Dahilde iki ana yolun asfalt olarak yapılmasına baslanmıstır. Elektrik dırekleri dıkilmektedir. Kanlıca Körfezi ve Küçüksu plâiı 1 kilometre mesafede bulunduğunHan herkes denızden ıstifade edebilir. Etudleri yapılmakta olan Asma Boğazici Köprüsü yapıldığı takdirde Güzelhisar sitesi sehrin merkezine 20 dakikada gidip gelinecek bir semt olacaktır. Bütun medeni vasıta ve te.şki'itile asude bir hayat istersenı: yuvamzı Guzeliıisarda kurunuz. Büyük turlstik otelin. dinlenme evlerınin. carsı vc mağazaların. 100 muntelif evin etüd ve proielerinin yapılm3;:na b?.;hndı. Ayrıca arzu edenlerin Eİrebilecegi bir yapı kooperatifi kurulmaktadır. ? Arsalar her vakit olduğu gibi mahallinde parsel numaraları ada numaraları, hudut taşları konmus olarak gösterilmek suretile 12 haziranda ayrılacaktır. Yalnız daha evvelden müesseseye müracaatla edinilecek genis maîumat ile 1900 parsellik Güzelhisar sitesinden bir arsa ayırmanız mümkündür. İstanbul dısarısında bulunanlar telgraf veya buradaki bir tamdıkları vasıtasile arzu ettikleri parselleri ayırabüirler. Parsel numarası ile beraber 250 lia kaparonun tel havalesi olarak gönderilmesi sarttır. Müessesemizin istenilen parselin ayrıldığına dair telgrafı alınır alınmaz iki gün zarfında satın almmak istenılen parselin BİNDE ALTMIŞ NÎSBETİNDE takrir harcı. çap, plân. kroki ücreti üe arsa peşin almacaksa bütün bedelinin taksitli ahnacaksa yarı bedelinin tel havalesüe aşağıdaki sekilde bir vekâletnamenin posta ile yollanması lâzımdır. Hiçbir vakit 250 L. kaparo yollayıp da arzu edildiği zaman takrir muamelesi yapılamaz, Her zaman için aynı parsellere yüzlerce tel^raf gelmektedir. İstanbul'da tanıdıkan olanlar onların namma olmıyanlar asağıdak: sekilde bir vekâletname gönderebilirlcr. İstanbulda Türkiye Kredili İnşaat Müessesesi sahibi Selâhaddin Karakaşlmın Boğaziçinde Anadoluhisar ve Kanlıca mahailelerin deki arsalarmdan .... numaralı arsayı .. lira beclel mukabilinde ipotekli ipoteksiz olarak namıma satın almajja ve bu hususta gereken bütün muameleleri yapmağa Türkiye Kredili İn=aat Müessesesi memurîsrından Orhan Günalp"ı vekil tâyin ettim.» Tel havalesi oara vollanacak banka hesap numaraları İstpnbul Bankası Galata 5019, Sirkeci 5001, Ziraat Bankası BaİT • 1364 Yapı ve Kredi Bankası Bah<;ekapı 4541, Kapa arei i t rsef er s 3hIrrushr r îçareflen elelhüc fesisafmr gosferir KI$Q birzamanda, }2$ arsanm mahallinde gorulmeden müesseçcr^'ze iîimai edilerek ayrılmtç ve fapulanntn almmı$ bulunmast Gouın halkımızm müessesemize karşı qösferdikleri alâka ve çüvenin bark bir delilidir TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ MÜESSİSİ: SELAHADOIN KARAKAŞLI Tutarı Lira 3645 3920 2448 2344 2400 2400 2400 2320 2320 2320 2400 2400 2400 2344 2336 2344 2344 2416 2256 Parsel Metre Fiatı No. sı Kare Lira 292 734 8 293 735 8 292 736 8 737 293 8 738 280 8 739 276 8 740 307 7 307 742 7 308 743 7 297 744 7 318 745 7 300 746 7 300 747 7 748 300 7 749 300 7 754 300 7 755 300 7 756 300 7 757 300 1 Tutan Lira 2335 2344 2336 2344 2520 2208 2149 2149 2156 2079 2226 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 Parsel Metre Fiatı No. sı Kare Lira 758 310 7 759 290 7 760 300 7 761 300 7 762 300 7 763 300 7 Tutarı Lira 2170 2030 2100 2100 2100 2100 2272 1820 1578 1572 1578 1572 1578 1524 1572 1578 1620 1620 1620 Parsel Metre Fiatı Xo. sı Kare Lira 782 270 6 6 783 263 784 254 6 262 785 6 6 786 263 787 262 6 7 788 300 789 260 6 5 790 290 791 300 5 7E2 5 300 5 793 290 794 310 5 795 300 5 5 796 300 797 5 300 798 5 300 801 307 5 S02 5 308 Tutarı Lira 1620 1578 1524 1572 1578 1572 2100 1560 1450 1500 1500 1450 1550 1500 1500 1500 1500 1535 1540 Büyük Pcstahane Kar|ia Yeni Valde Han Birinci KaL Telefon; 23798 Telgraf: KABAKAŞLI ISTANBUKEaki VaJui Paralar Müdürmgunîin Bulcmdagu Daire)> Parsel Metre Fiatı No. 5i Kare Lira 672 400 10 673 4S0 10 674 408 10 675 368 10 676 282 10 677 324 10 673 334 10 6S0 376 10 6S1 314 10 682 408 10 397 691 9 692 395 9 693 292 9 694 28â 9 695 310 9 296 9 SPS 697 397 9 fi98 405 9 R99 405 9 luiarı Lira 4000 4800 4080 3680 2S20 3240 3340 3760 3140 4OS0 3573 3532 2628 2565 2790 2664 3573 3645 3645 Parsel Metre Fiatı Lira No. sı Kare 700 495 9 392 10 701 272 712 9 293 713 8 8 300 714 8 300 715 300 716 8 717 290 8 310 718 8 290 719 8 720 300 8 300 721 8 300 722 8 293 728 8 729 292 8 730 293 8 293 731 8 732 302 8 733 282 8 764 765 767 768 769 771 772 773 774 284 260 263 263 263 7 8 6 6 6 6 262 263 254 262 :63 270 270 270 6 6 6 6 6 6 775 779 780 781 No.sı Kare 307 803 804 308 300 805 290 806 807 300 808 300 300 809 810 300 310 816 822 432 823 280 824 292 825 283 826 293 827 292 828 2S4 829 830 Parsel Metre Fiatı Lira 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 831 293 292 293 Tutarı Lira 1535 1540 1500 1450 1500 1500 1500 1500 1240 2160 1400 1168 1132 1172 1168 1136 1172 1168 1172 No. sı 832 833 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 87S 876 Farsei Metre Fıau Kare Lira iutarı 292 280 450 432 475 500 500 515 470 443 424 420 380 368 412 420 420 428 450 4 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 1400 4500 .4320 4750 5000 5000 5150 4700 4430 4240 4200 3800 3680 3708 3780 3780 3852 4050 Lira 1168 Farsel Metre Fiatı No. sı Kare Lira 878 879 880 881 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 2376 308 2464 307 2456 308 2464 307 2456 308 2464 307 2456 308 2464 307 2456 280 2520 276 9 2484 292 8 2336 286 8 2288 Arkası Sa 1 Sü: • da 443 450 420 414 318 297 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 Tutarı Lira 3987 4050 3780 3726 2544
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle