03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DEMİRBAIK'm 230 TaKhBy. tkramiyelert Apartıman dbiresi, « n g i n para ikramfyeleri, vadeli hesablara zarif hediyeler nncı umhuri 11.086 RURUCUSUrTUNUS NADt den önce uzun suren fevkalâde bir toplantı I den akdetmıstır Adenauer hukumetınin negrettığı teblığde soyle denılmektedır € Federal hukumei Sovvetler Bırlığının dun kendısıne tevdı edılen notasında Arha<:\ Sa 7 Su 1 ,ie AZABI MUKADPES Büyük Hiciv Üstadı Merhnış NEYZEN TEVFİKIi Sürlerıni bir araya topladığı eserdır Esere, kıymetlı ressamlarımızdan Kemal Sönmezlerin yaotığı N«Vzen Tevfığe aid bır çok orıjınal r«feımler ılâve eoılmek suretıle km^fetı blr kat daha artmıştır Davet Almanyada hayretle, fakat aynı zamanda gizli bir memnuniyetle karşılandı, hükumet uzun bir toplantı sonunda resmî teblig neşrederek teklifi kabul ettiğini bildirdi Dllfilfa denauer Moskovanın İzmirde Büyük Bir davetini kabul etti Vergi Kaçakçılığı On iki büyük (irmaya baskınlar yapıldı, çok şümullü olan kaçakçılığın bir ucunun da İstanbula ve Ânkaraya dayandığı samlıyor Mudde umumılıge yapılan bır ıh bar uzerıne bır ıhra<at \e ı*h3İat fırması hakkında tahkıkata başlan mıstır lddıa\a gore bu fırma \arım mılvon lıra\ı bulan vereı kaçakçılığı vapmıştır Dun polı= tarafından fırmanın defterler ne el konulmuştur İzmirde Izmır 8 (Telefonla) Dıbar uzerıne bugun şehrımızde 12 buvuk fırmava malıve mufettıjlerı tarafırj Arkası Sa 7 Su 2 rie Tdgraf *• ınektab tdresl Curahuriyet tstaobul Fort» Kuruau UttnbaJ Ho S48 Telefonlar: Unuml Santral No. n: 24298. Sfaa Ifleri 24290 Matbsa 24290 Perşembe 9 Haziran 1955 1NKILÂB KITABEVİ HUcfd Ne Yapmak Istiyor? ov\et \e lugoslav IIrlerlerı arasında yapılan Belgrad goruşmelerı Mo»ko\a\ı acaba ne ka/andırdı" Haftalardanberı dunva efkarını merak ıçınde bırakan bu goruşmelcr muşterek telılıg \ajınladıklan sonıa da halâ a\dınİanmi5 degıldır Şınıdı zıhınlerı ktııralnan haslıca soru şudur >Io«Uo\a hııkumelı. Belgrad g o nışnıelerıne bıı\uk onem vermış, deUetın ve partının en >ııksek şahsı\ellerıııı Mare«H«l Tıto nun nvagına kadar gondermekten \e kınmemutı Bo\le tı\atrom«ıı hir ]e<ile katlanmak ıçın. 1948 de bozulan ıkı de%let arası munasehetlerını dıızenlemek basıt bır sebebın utüınde lıeıhalde daha başka maksartlar olmalı degıl mıdır'' Soııra, gerek konu'jinalara hakım olan atmosfer, gerck bu huMisla \a\ınlanan teblıg daha zı>ade Rusların Marcşal Tıto onunde bo\un egdığını gostcrcn ısaretler laşımaktadır Rııs he\etıne partı genel sekreteıı Kıırıışef ba^kanlık ettığı. ha\a alanında ılk nutku o sojledıpı ve Cumhur Baskânı Tfto'yiP fcâmant dhe hitab etmek suretıle R©rnsmeIrre Moskovaca bır komınform samınmetı verılmek ıitendıgını avK» Mirdugıı halde, \aMiılanan muşterek teblıgı Ruslar adına Kuruşef degıl Başbakan sıfatılr Bulganın imzaladı Bo>lehkle goruşmelerı ıkı de\ let arasında resmı bır temas çpıçe\esınden ote\e gcurmege rarı olmnan va\ın Tılonun tezıne katildıklarını Kıı^ldi fi leıı gostPrdıleı Fakat onlar hıı kadarla da nalmadılar \awnlanan tehlıgde de\letlerın ıç ışlerıne karı>>mamaw prensıp olaıak kabul eltıkten ba%ka her sosvalıst rejımin kendı >o>\alı«.ııı anlaMşını da sa\gı ıle karsılnacaklarınt taahhııd ettıler Bonn 8 Ra a )) Batı Almanya Ra» Batı Almanya hukume'tı bugun yaptıgı Uk acıklamada Sovvet hukumetmın dun gonderdıgı davetname>i memnuniyetle karşıladığını kaydetmıştir Rusya, Batı Almanva Basbakanı Dr Adenauer ı Moskovaya davet etmıştır Alman hukumetı bu teblıgı nesretme Molotof Amerikaya gidiyor San Francisco'da Eisenhower, Sovyet Dış Bakanı ile goruşecek NewYork 8 (R) Sovyet Di} Bakanı Molotof un cuma gunu buraya gelmesı beklenraektedır Moskova radyosu Molotofun bu akşam Moskovadan hareket ettıgım bıldırmıştır Molotof, dığer Dış Bakanlar gıbı, Bırleşmış Mılletler tej k latının onuncu kuruluş yıldonumu munasebetıle San Francisco'da yapılacak toplantıda hazlr bulunacaktır Ruslar San Francisco'da ıçınd» 15 vatak odası ve buvuk bır ynzme havuzu bulunan buyuk bır bı A r k a s ı S a 7, S u l d e İzmir D. P. teşkilâtında istifalar Karşıveka ilçe irlare hevetî vedeklerile bırhkte çekıldi Hilton otelınm açılış torenıne katılacak folklor ekıplerımız dün tosterılerinin nmnmi bir provasını yaptılar Izmır. 8 (Telefonla) D P Izmır teşkilâtında son gunlerde basgosteren kavnaşmalar son haddını bulmuş ve ılçelerde başlıvan ıstıfalar merkez kazalara sıra^et et mıştır Bu arada merkez kazalardan en kuvveilısı olarak kabul edılen D P Karşıyaka ılçe ıdara Arkası Sa. 1. Su i de Ç4N KAY SEK TKF1I<> KDITOR Smıalı For mozada bır eezıye çıkan mıllıyetçı Çın Cumhur Bakanı Maresal Can Kav Sek, 21 bın kısılık askerî bır kuvvetı de teftıs etmıştır. Resımde, Mareşalın kıt'aları teftıj edı^ı gorulmektedır • Moskova gene bize çatıyor! Moskovaya gorc, Turk • Irak paktı tecavuzi (!) maksadlarla kurulmuf Moskova radyosu dun ak;amkl neşrıyatında yenıden Turkıyeye catmıştır Sovyet tefsırcısı, Turk Irak paktmı ele almıs bunun te. cavuzı (') maksadlarla kurulduğunu, paktın Bırleşmış Mılletler anayasasına avkırı bulunduğunu ıddıa edıp durmuşrur Arkası Sa 7, Su 8 de Hilton oteli yarın törenle açılıyor Amerikanın meşhur film, radyo, televizyon sanatkârlarından ve gazetecilennden mürekkeb 130 kigihk bır kafile bugun husuai uçaklarla fehrimıze gelecek ~* Hilton otelının yannkl açılış lorenınde bulunacak olan artı«tler, tamnmış »ahsıvetler, gazetecıler, radyo ve televızyon sanatkârları bugun saat 15 "50 16 arasında 130 kışılık bır kafile halınde ıkı katlı ıkı Panamerıcan Stratocruner u çağı ıle şehnmıze gelecektır Aynı kafilede otelcıler kralı olarak tanman Conrad Hilton da bulun maktadır Son dakıkada vapılan değışıklıkler vuzunden eelecek davetlılerın tam hstesı bılınmemekle beraber evvelce bıldırılenlere ılâve olarak otel ıdaresı tarafından bazı ısunler açıklanmıştır Geiecek artıstler arasında Sonia Henıe, Irene Dunne Ann Mıller, Merle Oberon, Dıana Lynn, Ferrv CeHr tahsilâtında 1950 ye göre yüzde 125 artış var 1955 malî yıhnın 3 aylık devresinde devlet gelirlerinden 732.730.849 lirası tahsil edildi; 1950 yıhnın aynı devresindeki tahsilât 325.134.691 lira idi Basketbolda jtalyaya yenildik butçcının uç a\hk devresi tahsil o'unmuştur Geçen yıl aynı ıçınHek tahsilât durumu hakkında de\ re ıçındekı tahsilât vekunu 559 ızrhat ste\en bır muharrırım'ze mılvon 853 bın 749 lıra olduguna Mahve \ekılı Hasan Polatkan aşa gore bu vılkı uç a\lık de\rede \apılan tah^ılatın bır yıl oncesıne gıdakı bevsnatta bulunmuşrur r ı Ma\ ıs avı sonunda hıtams nazaran r 3 1 fazlasıle 172 mılvon eımş bulunan 1955 malî vılının ılk 877 bın 100 lıralık bır arUş kavBu o dereıe onemlı bır ofdur uc a\lık de\ıe=ınde deslet gelııle dettıgı memnunıvetle muşahede okı. harfuen ınanıldıgı taUe* ıd" t,u rırden 732 mıKon 730 bın 849 nra Arkası Sa 7, Su 8 de lıınç olnıak mukadderdır. iugosla\\a\ı Demır Perde dı>ıra kuıran Mosko\a çaresızlık ıcınde. n ıdakı reıımı tanımıstır Nıtekım K rıl Çının hagımsızhgını da tanınıaktadır Fakat >aıın Polon\a Çekosln\ak\a \e\a Rııman\ada heılidiıgı bır rejıjti avarlama haıeketı ba>,io^ter«e 'Mo«ko\a bıınu sa\gı ıle k ırşılnabılecek nııdır" Hatta Fran<ı/ \r\a Itahan komıınıst pa.lılpıı Mo^ko\anın dırektıflerıne a\kırı Financial Times: «Alacaklanmız, Türk ma\f\a o dııektıflcrden farklı bır \o\ ttıtmak ıste^cler Kıemlın buna kamlarının lüzumlu dövizi tahsis etmek isteme" g07 \umaink mıdır"* Bo\le bır şe>e melermden dolayı ödenmemiştir» diyor ıhhınal \eımek hızce ımkanMzdır Mosko\anın degismez prensıpi elırın allındakını ezmek >etı^emedıA^og,da okuvacagınu makaîe, Bır kaç sene once Ingılız ıhracatgıne ıse selara laknıaklır Financial Tımes gazetesınde çıkrrus çıları 1012 mıljon terhn alacaklı duruma duşecek kadar Turkıjeye Bıınunla b«>ıaber kcidı durumıı tır Son a\laıda, Turk^enın Ingıl. mal gondeımışleıdı Bu alacaklar, nu bo>lcsıne elalem onurde aoıga tereye, tıcari muamelelerden hasd Turk makamlarının luzumlu dovız NADIR olan borclarında şa\anı kayıd bır mıktarını tah<:ıs etmek ıstememeleSa J Su ö te azalma \oktur Sa. 7 Su i te îngiltereye olan ticarî borçlarımiz İzmirde 12 yaşında Bayarın Lübnanı bir kıza saldıran ziyaretinde komünistler ırz diişmanları nümayişler yapacaklarmış? Lubnan hukumeri, ale^hte gosteri vapmağa hazırknan komunistlere sert ihtarlarda buhındu Beyrut 8 (R) Lubnan gazete programda bazı tadılât yapnıışlarlen, Turkıye Cumhurbaşkanı Celâl dır Boylelıkle Turkıye CumhurBayar'ın yakında buraya yapacağı başkanınm zıyaretı esnasında genıj zıyarete ve cerevan edecek gorus halk torenlen yapılması mumkun melere buyuk ehemmıyet atfetmek olacaktır Yenı programa gore Tur tedırler kıye Cumhurbaşkanı Trablus ıle L'Orıent gazetesı bu zıvaret hak Saıda'vı zıyaret edecektır Dıger taraftan Turkıye aleyhınde kmda şu tafsılâtı vermektedır, < Hukumetın elde ettıgı bazı ahrıkat vapmakta olan bır takım raporlara gore, Turkıye Cumhur solcu gazetelere de ıhtar verılmı» başkanının zıyaretı esnasında ba ve do«t Turkıve ıle munasebetlen n solcu gruplar aleyhte numayıj bu şekılde bozmava devam ettıkl* ler tertıp etmeye kalkışmıslardır. Arkas\ Sa 7, Su. 6 da Bunlarm, hazırlanan buvuk karşılama torenını de bozmak ıçın hazırhklar vaptıklan oğrerulmıştır Bu nun uzerıne Lubnan Cumhurbaşka nı Camılle Chamoun ıle Başbakan Samı Sulh harekete geçmışler ve Budapeşte 8 (Osman Solakoğlu Moore, Claıre Blom. Mary Martın, bıldırıyor) Avrupa basketbol şaın Jean Louıs, Marou gıbı şohretlı «a pıyonasındakı ılk maçımızı bu sanatkârların bulunması kuvvetle bah Nep Stadyomunda Italyaya Itar jı yaptık Bızun maç saat 10 da ıdi muhtemeldır Garetecıler lıstesınde de Hedda ancak yagmur yağdığından saat 12 Hopper, Henry Mılo, Lovella Par de kapah salonda oynanmak uzeıe son, Ted Patrıck, Joseph Pertle, tehır edıldı Fakat çok geçmeden Elaıne Shepherd (artıst ve gazete yağmur dmdıgınden saat 11,30 da cı), Gereon Zımmermann, Pıerre tekrar açıkhavada oyna*ıdı. Galante, Wılham Heorst, Mary Le Tskımımız oyuna ıyı başladı 7 ncı atherby, Leo Conllo, Francıs Grıf dakıkada 115 ılerı durumda ldık hn gıbı buyuk şohretler bulun De\ ren n ortalarında vazı^ et 1515 maktadır berabere oldu Itaha takımı bunTed Strater orkestrası ıle muh dan sonra hâkımı\etı lehıne çevırtelıf memleketlerdekı ve Amerıka dı ve haftayımı 3832 galıb bıürdı dakı 13 Hilton otelının muduru de Takımımız ıkıncı devrede Yahm Al bugun şehrımızde beklenmektedır tan Erdoğan \e Turanın beşer faIngiliz televizyon jıldreı geldi Arkası Sa 7, Su. 6 da Mılletlerarası şohrete sahıb Ingı Arfcası 6a 7, i u 8 de { Oramiral Fechteler Ankarada Kasasker Ahmed Abdurrahman camH l'aralı olarak yakalanan Fldan AL hastanede (Yazısı 7 ncı zahıfem'zde) 2 vatandaş, bir camı mihrabının tapulu Vakıflar İdaresı mihrahı geri almak uzere dava açti; fakat davahlardan bıri 40 sene ewe> beledi\e tarafından kendisine >erilen haktan feragat niyetinde değil Şu Istanbul her bakımdan eşsız reminı semtı de harıtaya raptedilşehırdır vescelâm' Şımdı sıze an mıştır Bu ışler yapıldıgı ıırada meş latacagım hıkâye Iitanbuldan baş Arkası Sa i Su 7 de ka hangı şebırde vukubulabılır"* Bı zım pazar ılâvesmdekı (ıster ınan, ıster ınanma) serısıne mevzu teşkıl edebılecek mahıvette olan meselevı hulâsa etmek icab ederse şu kadar soylıvebılırız Istanbulun en meşhur camılerınden bırı tapu ve kadastro ka\ıdlarıle mıhrabından bohmerek ıkı avrı şahsın malı halıne gelmış bulunmaktadır' Hajret mı ettınız'' Oylevse dınXATO Gune\ Avrupa Kuvvetlerı Baskomutanı Oramiral Fechteler dun sabah uçakla lz levm Bundan 40 \ıl once Istanbul mıre gelmıs Gune\Dogu Avrupa Muttefık Kara Kuvvetlerı karargâhını znaret etmis, oğle yangm yeılerımn haııtası beledı\e den sonra gene uçakla Ankarasa gıtmistır Resimue, üıamual Fcthteler, Ankara hava alanında tarafından vapılmıs \e vangın âfemerasım kıt asını teftiş ederken gorulmektedır. tıne ugıamış semtleı aıasında Şfh Kasım Gülek şehriıtıize geldi C.H P. çevrelerı «Gdnaltay me»ele8İ> ne kapanmış gözüyle bakıyorlar Balıkesır C H P ıl kongresındc sert bır konuşma yapan C H P genel sekreten Kasım Gulek dun şeh rımıze gelmıştır Dun ıl merkezıru zıyaret eden Gulek ıç pohtıkadakı son mkışaflar etıafında Istanbul C H P ılerı gelen len ıle bır hasbıhalde bulunmuştur Arkası Sa 7, Su 3 t« Tarih İlâvemiz Bugün 57 jıci tlâveyi veriyoruz Sevijorlar, «p\mnorlar se\ı\orlnr se\mivorlar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle