30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Hazifan ti Fakat, bu beşlerin, Dofu A l manyanin da katılması ile Altılar Kanunun meriyet târihinden (Rastarni> t u.cı 5<ı>uf(»rfe> (öa?tarafi 1 inct sahıfede) daki zaman zarfmda Turkiye, İnolmasından korkarım, dıyerek bu 1955 şubatına kadar hangi rinden dolayı ödenmemiştı. Bu mik gıltereden 29 mılyon TL. lık itha ri takdirde mahkemeye verilecekarzusundan müteakıben vazgeç miHetler. ne kadaf S^fJnUye 6|er çoğalmadıysâ hâlâ aynı lâtta bulunmuştur. Bu rakam ge leri kendilerine bıldirilmiştır Lübmiştir. Bunun içindir ki, şansolyeyatırdılar? çen senenın ocaS ile mart ayları nan basın dairesı şefi bu solcu ve seriyede durmaktadır. nin bu yeni Sovyet teklifleri üzearasmda yapılmış olan ıthalâttan komunıst gazetelere yaptığı ihtarDığer taraftan. geçen ocak aymda Ankara, 8 fTeiefonîal 23 ocak rine ilk karanna rücu edıp etmi daha yüksektir. Geçen sene Turki da. Turkiye aleyhınde hiç bir tah1 yeceğini şimdiden söylemek müş 1954 tarihinde yürürliige çiren ya Türkıye ile İiîgiltere arasmca va ye, Ingılterecten 349 mılyon TL. uk rikata müsamaha gosterılmiyeceği banci sermaveyi tes\"k kanununa rılan yeni ticarî anlaşmamn hosule ithalât yapmıstîf Ocak ile mart a n. işaret etm stır » küldür. g'ÖTİ, yapılmakta olan taiebler mü getırdığı hususî aranjmanlardan ıs fasmda Turkiyenin bu sene İngilİnftİteYe «hdişg eünlyöf Orta doŞd'nnn savnnması tıîade' ederek infüij fhrnalârında, tereye yaptığı 'liracat ıse, Ijbndra 8 (PA) İrigiliz harlcl temadiven artmaktad'r. Lübian basınınm belirttiğme gö alacaklarını kurtarmak içın bir haKanunun mer'iyet iarinindeiı yesi bugün Batı Almanya Basbasene aynı mudflet ıçınde yapılmş re Türkıye Cu"ihurb?şkanınm zikanı Konrad Adenauerin Rusva 1955 şubat sorıuna kadar memleke reket baslpmıstır. Çünkü, Osmanlı olan miktardan ikl milyon Türk iı yaretı, orta doeu müdafaası etrafm timize ^iren yabancl sermave vö Bankasının üç aylık bültenlerinden ile gerelı Almanyanın yeniden bir ralık bir düşüj kaydetmıştir. Ge daki çahşmalarda yeni bir safha leftirilmesİ gerekse blr siıln muâ kÖhü V/073 0Ö4 liradır Bu m"Wâ sonuncusunflak nde bulunan bir ra çen senenın 12 ayında Turkiyenın açacaktır he"desl aKtnii kendi ba|ma thüzaltere ğm 55 541099 lirası avnî. 19 535 683 pora g3re, İngıliz imalâtçilarındaiı İnjiltereye yaptığı ihracat ise 2»0 Lubnana verdiğimte toplar edfhiy'e'cğinl, « r â buyük Batıh dev İirası nakdî ve 1 99R 3İ2 lirası da bir firma, ofcak anlaşmaslnm hudud milyon TL. idi. (Bir İnfriz lirası Beyrut. 8 (T H A ) Turk hügayrimaddî hak ve hizmpf karşı ian dahılinöe bir mukavele ımzaSovyet Rusyanın daveti, Almah letlerle F'ed'efal Bonn Cumhuriveti 7 TL.). kumetırın Lubnan ordusuna hıbe ÖİR PIYAüfc lifh olarpk ffirr"i<:tir lamıştır. Bu mukavele mucıbmce, iivasî çevrelerindg riây'fet tifSfıİif âfasınrfa ffievcüt «tiafie^eisfîfı feriNeticeg*, âleyht*fci ticaret bi ettığı 24 top bugün merasımle tes 131 ınci pivade alavının 40 ncı kurulus yıldonümu di'n torenie İngıliz firması, TörKiyeden 3 bin Daha zivHe kimva. kai""uk. te^imıştır. Batı Almanya hükürfiran na mâni olduğuml belirrmıstir lânçcu takfîben 31 milyon TL. dan lim edılmıştir. kutlrnmıs. bu munasebetle eosteriler yapıİTiıs erlere ve r'a. etlistil ve m=kine sanayi kollarmda ttoı bakır alacak ve ı'ıatı LbnSra LSına kavuştuktari stmra Rtisya Bir Hariciye sözcüsü bnnunla be 100 milyon TL. na çıkmısbr. Bu meras mde. Turkivenin Bpy lere kuzulu pilâv ikram edilmistir. Resim, gösterilerden b'rini f"^!anan bu sermaveyi Tü r kıyeve borsası uzerınden te:bit edilecektam yanaşma yapaeafı eSasert bek raber tjazetedlere verdifi Öu Senenin başırtdanberi Ameri rut Büyük Elçısi Cevdet Dulger ve tesbıt ediyor. yatıran meTi'ol''*'prin bs=ında A tlf. leniyordu. Fakat trunun btı kaîîar kân ihracatçıları, Turkiye ile olan İnçılız hükufnetmifı frpfika gelmekteHir 8«, :kî menıleK« ârasiftdaKi ygni tieareti sürâÜi bir tempo ile ge Türkiyeden gelen altı kışiden müaçık bir surette olacağı da akla gel ifl basireti«& tatn bir rövenl tesekkıl bır askerî heyet ha?ır buBtl memleket 17 W> 43# Hra av anlaşmanm sagladıfı bir borc tasfi^msmisti. Bu daveti ALman siyası nu ve Sovyet Iiderlerile miizakprelişiif mektedirler. Bu îenenin ocak <le lunmuştur. Verilen malumata göre, nî, 14 805'00 lira nakd! vatırım yâp ye amMiyesinin bir başlangcıdır. çevreleri ihtiyatla, fakat glfli bir tere girişse dahi buhdan dd|aHı e mart âylan arasında Amerıka, Tür mıstlr Afılaşmaya göre, bir İngiliz taeiri, Hyeye 1954 yılının aynı tarihleri bu topların 12 si havan, 12 si ağır fnemnuniyetle karşıİamışlârdif eek fietîcelef hakkıritta h^r K'hsi Öifer memlpkpt'ef ise söyledir: İhgiltefede muhtelif sebeblerden do arasındaki fhracatmı btr fnisline çı toplardır. Federal Almanya merlfezinde tik bir efıdişe duyfhad'ğmı Söylemi<=t!r A!m=nva 1^ 4?0 473 lifâ ayni, layı satış imkâhlan mahdud olan kartaraü birinei vaüyete geçmışdefa olarak bir Sovyet teşebbüsü\ݧ51990"li Tiirlt mallarmı ifhal ermege teşeb tir Amefikanın Tüffciy^ye ihraeatı n« «amelî bir kıym^ti âKnıyân Btf S6zcü, Kremlinin Adenauere M.>s 303 333 tıakdî ftalya (Baştarati 1 ÎTÎC "n fBa*tarafi 1 'nct propaganda hareketi» nazarile bak kovavı zivaret etmesi hu'u=unda ra aynî, 179 ""in h"kflî. Fransa büs ettıgi takâırce nortral borcla 93 mlfycrn TL. m b«Wu|u hsMe Altesmil ettîği daveti yorum'arkpn: 1 301 1?0 lira avtı!. 10 600 nakdi, nfl Sdenmesi ftususundaki listenm manya 47 milyon TL. ile ikinci vahur (Kazasker Ahmed Abdurrsh lunur. 1955 malî yılının bu üç aymaktan içtmab edilmektedir Avu«lum 471 <W lifâ avnî, 140 000 dışına ^ıkmagEl, yafrf eh eski bfcreman eamii) metruk bir durumday lık devresinde elde edümiş olaa aüşmüştür. Alman siyasî mahfilleri, Batı Al « Dr Adenauen son dprece hasıret ı M Belnk? 93§Ö0O lira avnî, lartrl ilk once odenmeshîe dair pren mış. İş, o muhitin haritaya geçi varidatın yüksek seviyesi hakkında tnanyanm dünya işlerinde oyna li bır itısan telâkki etmekteyiz.» de (FimMhıl t ulle oyundan çıkmaları yüzünc'en rilmesine gelmee, Kazasker camii daha açık bir fikir edinebilmek ıçin, nakd; ITrf'üf.v 700 000 hra sipten muaf tutulmağa htüt kazantnağa namz=d bulunduğu rolün e miştir zayıflaciı. Bunrîan istifadesini bılen her ne h'kmet^e mihrabmdan bS 1950 yılının mart, nisan ve mayıa n?Mİ Hollanda "> 5'0 *K)0 maktadır. Buradaki bflzi rfsmî ŞerfeleHn kfl aVrl!. nemmiyeH ttere'eesinln bti âat«tle İtalyanlar arayı açmağa muvafînk lünmüs ve koca camîin en möhim aylannda vaki tahsilât yekünunun Esaen, Tiirkiyeye dâha" evvel ifiparlak bir şekilde tasdik edilmiş 'atinS göre de Rusva'nm batı Al liN avfil İ5"îf1000 H^k^î ÎT»i]tefe oidular ve maçı 8663 kazandılar kısmı, ikiye avrılarak îki avn sa 325 milyon 134 bin 691 liradan iba* 3S1O7BO Mra avfti İ 5»K W0 rakdî, rac edilen mallann brfelini tansil OlduğunS kaildirler Gerîe aynı mah manya'yı tanımasmın, do?u AlBizim tsfc'mm «avılarını Yalçın (31), hn adrna tesefl edilmiş! Camiin ret bulundugtımı zikretmek kâfidir. Dütiimarka !* « aynî 49ÖÖÖ0 husüsunda karşılaşılan güçlüklefe • fillere g8re. Rİbskovanın bu t e manya'daki Grfete^oh] hukOmetırHn Turan (91, Yükse! (3), Erdofan b5y!ee£ mühhn bir kısmına sahib Synİ. rağmün, geçen senekı eö*'î bif duâBu rakamlar 195S malî yılının ilk jebbüsü, Bonri sryaM adartılânfla de batılılar taraf>hdan twınma»i ps naVdf. İsvec 60^ nf)Ö lir a (7), Altan (8), Cahid (3) ve funç olan iki ramı sahîbînden birî Fet üç aylık devresinde yapılan tahsifrn ^73 nskdî Hibnan 125 000 hra me harie, Turkiyeye yapılsı. ihra1 8, (Ap) Mötei'afl v'eöl (2^ yaptılar. jimdiye kadar erîipe'ryaHstierln yâr sile rçrrlp pnilfhî'î oirnP^ı î^nkân hi Y?ltınkman adm^a bir zattr. lâtın, 1950 yılmm aynı devresinden?kdî f*tap1 462 000 lira eatt>> bir artma femayölü görfileekingen ktr saçh Frankhırt dımcısı nazarile bakan komÜTiist i dahilindedir Bövle bir p7arl'Şı ba âvnî. Italyan takımı bizdeh daha üs O sralarda by isler pvni, n^kdî. İsvicre 951770 mefctedir Meseia bu yıhn ilk 4 â >i bif kıi cümaffesi getesi burada ya ki tahsilâttan yüzde 125 nisbetınde, dareeilerinin hareket hatlannda tılı devletler hiç bir şekilde kabu! lifa avnî 157 015 riakdî, Yunarı<= yinda 5 mılydn 8W bin sferhnhlt ılaeâk Avmpa Oaieüik Kraliçe1 tündü Taknıımre yann Finlandi eamîîri ?rka tarafmda te^kkül et yani 407 milyon 596 bin 158 lire tsm bir tebeâdüie l#arel addecHlhü 33fi0n l ı r a a r r ı ! , nakdî, ıhfaeat, gecen senenlri aynı zama sl müsabakasının favorilerindftnoır. ya ile karşıla^acafcfır. rAkkovtınlu) «ökafı icîn ba fazla oldtığuna göstennektedır. mekte ve gıfht Wı teÇeİîHk ktmtoDifer rraçlarda Rusya Runîanya FetH B»vîn ar^asra^an bîr kısmı Frnt^ndiya lira aynî, 28 000 nıfla kıyasla takfiben bir mılyofr By kı^ Sonyâ Öâhfik'dır. MtmleBu demektir ki, 1955 yılının ilk ne lerini şimdiye kadar Moskevanm yı 79S9, Fransa îneiltereyi 9554, nakdî. Wa«ri]n!îtOT( g (ft > iriîi. uSradıŞı zarara ma üç aylık devresi lçinde 1950 nin fteflinlık bir artış kayd^tmekteöır. ketınde modellikle geçinen Alman Bulgaristan nazarmda müsfakbeİ Almatfyanın Danımarknyı 10733, kabil kendisine aynı miktsrda a aynı devresine nazaran günde 4jS korifgransırıda gteeiİe Fakat şunu da kaydetra#k lâzımJır güzeli, açık sarı saçlarını arjanteye demokratik ve meşru yegâne tem basin svec Luksembuıevı 5452, Polonya razi, cami ar^aimdan verilmij ve milydn liraya yakm daha fazla bör Baskan Eisenhower'den, Moskova ki, esas maddeieide gortileö bu ar boyatmıştır. Burajr< geldiglnden be Şilrıleri olarak tasavvuf etmekte da Avusinryay'ı 9ff90 vendSe*. HJvlece hsk yerini bulmu?' Esasen gelır temin ve tahsıl olunmuşror. tış hareketı evrelce sipariş ed len ri ıkincı plânda kaltmty"! terrfn efeulunan DoSıi Berlin Sîyilset adam nm Öatı Alftıaflya Ba<îbpkanifıa gdrl Sadece 1955 mayıs ayı içiîıde derdili aave"(iye hakkih<^§ sual sdr bumih»«Bıri die'ef kısmı da mailara mühhasırdır. Meselâ Türk der gibı davranmıştır. larının 4ımnen red ve inkân maAnkara da dünkü na benzer bif sebcfbie ba«ka bîr devlet varidaöndan 248 milyon 748 f^smî makamları geçeh sene Inginlvetini taşıması itibarile de avnı muîlardır. 17 yaşındak, İtalyan güzeli, VanEisenhower, davetM. Rusva Z3•îahea veriîdiğinde^ ortaya rfie^sele bin 133 lira tahsil olunduğunu gör* lii ıhracat kredi g'arantı dairesmih desa Guida da diğer güzelleı için inahfıllerde gizli bir memütıniyet trafik kazası (Bnstaran i Inet mek nasıl bir seviyeye eris,tiğimM vivesinden kendis.'ne fnantıkî bir tıyandırrriaktarl>r Bv arada Şemseitfcı dilfîaltâyın yardımı ile İngilterenin Turkiyeye ciddi bir rakibe sayılmaktadır. Ankara 8 (Telefonla) Saat kaİTn=tmı<î ve bu iki parça arazi jesf fribi M6rüfldü|«hü, daveti ka t H P genel başkahma vS 6.H F bedeli ileride ödenmek üzefe hidroo iki snhTt adına tapuya tescil et açıkça ifade e<ier. Simdiki halde Bufâcia ifi mestlf İl,30 da Ulustan hafeitei eden SüBeşler Zftrettignn bu rakamlar 1950 yıBıll 3dib ptfnWiek hnSü^fı^aiH kaelektrik santrallan ve dığer büyük şahıslar, guzellere refakat timekte eyman Uslu idaresmdeki 246 plâ UrflmMîr' Bonn flvasî mahfillerinin mfita rara gelince, bunıra miinhasiMh politikasma karşı takınniıl olduSU bndan bu yana milletçe giriştiğimil projelef ıçin lüeumlu mal*enieyı olan "hamileridîf». itıtlârdau he* kalı beledîye otâbösü Osmanlı Ban tavra da temas edjlmışttf Beri vanda ise, beledirenin can fei«ına S5re. şimdi ortaya şu m e Batı A'mar.vavı genis ekonomüt kalkınma hareketilailen^ıren bir fîilî Evvelce dusuncelerini şazetecile vermesihi temiri etffÜşlerdir. EJtse birinın bir bekçisi vardır. ~>e Van kasının onune geldıği sırada trafı tevziatına itiraz etmiverek fcele çıkHsk^adır: Bti §6vyet İ S kafar öldtiŞünti sötleffıllitf. riya ba gibi SipaHşlerle, taleb edi desa'nmkı har:ç dığerlerımn 'epsı ğin kendisine ffapah oldtıfunu gö chırirmu avneri kabuî edeh Vaiîif lerinin vatandâş gelirleri üzerindeHf biifliffrı ÖUhaltâym b§yanat vei *ebhü<=ü, Dörtler konferansı üze E senhower şunlprı lâ\e iti'i^tirlen rriallann sevkiyatı arasında u erkektır. Belçıka ğiizeline Brilk'«1 re>ek âfiî fren yaprtuşrır Bu sıra lar trlare< fiu (asarrufu yıllarca o ki sevindirici ve müsbet tesirleri* rmde ne Hereceye kadar bir tesir "Başvekil Adenauer'i tanıyor ve o nıekten bırdenbıre Vaiöeçriftesi cenin açık delilini teşkil etmesi bazun bir müddst geçmektedır. Ha Guzel Sanatlar Akademısuıi.ı t it da, frenlerı tutmıyan otobus yolun sek'lile rlevam «ttirmis, bilânare fiScıl edeceMır Hatırlardadır ki M. na en buvük ıtimadı np ; , , şith tefsırlere yol âfmıştır kımmdan bilhassa şayanı dıkkat len E C G D. Turkiyenin kredi Uı Profööfü, t ö r i » füzeline Vt f<öii mtyilli b'ması sebebile dtJramtya v»oiİ!»n Vn^ri'sfro da »!«ngm e a f nt 5l V( r 7 Dun C.H P ıl başkaiı Mıitilîs Sır fenltmmaktadır.» A^rnauer geçen baharda bu dörtler Adenauer dsvrin en büyük devlet leblerınm kabul edilmesıne karşı tikacı. Fransız kızıfta oir EİPo:ya1 rak önünden yolu katederek geç esas alarak dvrumu vukanfla fearıknnfpTansmın Batı Almanya da adamlarmdan bıridir ve d •stlan'iın, mah kendısile konuşan bir arkakoymaktadır. Zira Turkiye, İngıl ve Gü*e) SanÜtlâr himlsi, frflSTt; olan 334 nHmaraK * i araBa •ierBtrmîf a^VîT^^ f^jrH e<mi*Hf. nil olmak Ü7ere beşli bir konmiittefiklerinin safında kalmağa de daşımıza Günaltay mes?lesi haktereye rr.evcud haricî borc nrukta dahya bir milyoner, f a r k vi 'rv*ç sına fiddetle' Şarpmıştır. Bu anî Yani tnrıu VP kadastro kavıdlanna kında şunlan söylemiştir. ferans olması ümidini izhar etmiş vam edecektir.» nnda «âzamî hâd» de erişmiş bulun Biref çarpma fiet'cesinde afaba fetıfaahaş söre", Ksz^tef esmffnfr» mh+*)n« Bizce Günaltay meselesi ka maktadır. Yeni taahhüdler ancak es Btt olmü#, atlâtf V* arabarrm üstfinde m dri icme alan en möhim kıs #, panmıştır.» ki borclann tasfı>esi nisbetınde ya gecesi Helsinkinin büyük sergl sahı bulunân sürüca Âli Biçer ile yar mi haleri îki avri sâhsm fepuitı SıS Arkadaşımızın. C H.P kurultayı pılabilir. Türkı>enın ticarî borcları(Baştarafı 1 tnet sahHfd*) âğtf f*1til& yafalannî'? hdfr' nm tehiri ihtimali hususundaki «u nı ödeme temposu ise cok yavaş yında sıfet SefUffirip ^jöfivı i$*kV â Te'fsircî bilhassa a askerî pakthri edecek ve Avrupa ^üzeiını sıcerrk ardıf Durum. vıllar yilı bu sekilde süalıni Muhlis Sırmalı föyle eevap gıtmektedir. Borclannı esaslı b:r şelerdir. Yanlız kendi güzeıieri icın Yaralılar Nümune hastane^ine Vt aleyhınde konuşmuştur. Şu sırad* landırmıştırkilde ve yakm bir zamanda azalt oy veremiyeceklerdif. Moskovada bulunan Hindistan Ba^ (Bastaraft 1 inci aâhifede) kaldırılarak teHavi sltına alınTiış, fia kiralamışlardır. Ruslar btl * fcuruitayın tefiirlnj muhte mak için Turkiyenin 5dem« duruheyeH yedSklefile feîflikte lfetifa etır yaralı Alı Bıçerin sıhhî duruabal'p halkı ile birlikte camiin bakanı Nehru da (askerî paktlaf Ikı hafta ıçın 4000 dolara kıralaraış mel görmekteyim Bazı arkadaşla munda maalesef hiç Mf düSabrM »ts<«nbaf Erdek LİMsi aleyhtarı) olarak tanınmaktadır. «nuntın vehamet kesbettiğj öftenil tesebbfis lardır. San Francısco toplantıları miştir. îstifa sebebi olarak idare nn isteklerirıj' uyıllduğu takdırde hakikat Meztmlarmm konseri lâmetı de mevcud deeilflir. Bilâki?, miştir Hâdiseye savci yardimcısı bütiin heyetındeki üyeler arasmda şid taraftan son zamanlarda Sov 20 hazirancian 24 haarana kadar ortpva c'kmi' fstantnil Erkek Llsesl Mesun ve Men Fıruz Çilıngiro^lu el koyarak tahkurultayın aeustos sonlarında ve bu senenın ilk avlarındaki ticaret yet propagandasının (Balkan pak devam edc ek v< Mölotof İt hâM Idetli bir ğeçimsiziiğin bas^BSter ra Bylul ayında toplanmâsı etı kav olmuştur. istatistikleri aksi Istikamettedir subtarı Cemlyeti. 13 haziran geces) s»»1 kikata başlamiş, şoför Süleyman tİt da Saiı slnemesı salonunda btr fânda bir nutuk Söyhyecektir. Me | diği ileri sürülmektedir. Heyet ü vetlı Simdi. Vakıflar tdaresi. 10 uneu tı) aleyhinde açiktan açığa nesri* 1955 in ocak ile mart avlan arasın konser tertlb etmlstlr. Uslu tevkif edilmiştir. rasım Başkan EisÖıho\frer'in nut yelerinin bir Itısmı, Rauf Onursal hukuk mahkPTnpcHde Fe*hi Yal yat vapmakian vazgectisi de gorülgruptınu, diier kısmı da Öelediye idarecilerinöl ku Jİe açılacaküf. tınkman alevhine dava açmıs olup mektedir. Sovyet ReW Ör. SalâhadaHı Akçiçefi ıH«Dörtler honlerariSi mihrsbı seri i^temektedir' Dava Belgradı zivaretlerinden sonra SCT¥ Washington 8 (AJ 1 .) eumhtır dafaa etmekte idL 1ı tarcfsa kırk vıldanberi mihrabı yet propagandasmda bu değışıklik h fdare heyetinin ğitikçe ftrtah Başkanj EisenhoW»r Hlgib! felr Bâaramıvan Vakıflar İdaresinin mö müşahede edilmiştir *ın toplantısında Terfliii beyârlatta, Istifalar kafşislhda nasll bir tedbir runı zaman, sebebile bövle bir daflaha fazla vaktiö yerinde ve iyiye ala"6âgifli ve KarşıyaJta llçe te^kiva acma§a hakkı olrrndıemı beürtsarfed lebıleceği iıât&n vk ihtiıhil lâfena tta§ıl Bir müteşebbis heyet mekfe Ve1 Vafcrflsr trfaresinin bir leri behrdığı takdirdö, ıflutasaVve* e t i g l , bemokratlar tarafindah hakkı var«a, o h?kkı. vanSm &*Pbeklenmektedir. âörtlü konferansın 3 Veya 4 gtine larını tevzi eden belediyeden arabıhisar etmesi husüsuhda Jsrar et^nası ieab ertfğınî IJerı sürmekte(Bnstatajı 7 tnci tnhtfeıfe) ıhlyeceğıni söylemıştir. Bufiiifila <Hr. liz televizj'on yıldızlanndan Miss beraber Başkan, b8yle bir toplaâsahsln Carole Carr Hiltotı otellnin •sçılış BTI ntr«tr5ta dSfı, teun gene de zaman kayBına yöl avuk?tı B°kîr Sami GömO^enie e5 riıerasiminde bulunmak üzere dün açmaması gerektiği) zira keridisml rfis+ük Bt?e, "nırılan gece BEA uçağı ile şehrimize gelRusya, Ingiltere v# Ffansâ hök4* BrzTm icin mühim olan nofe miştir. met reisleri hüâfina bit d« ifaa ta. tafpn ve kpdsströ kavidlartdır Ankaradan gelenler (Bastarah 1 inci snhHede) gerekli devlet reisİifi Tâflfeleri bv Camiin mihrabi. resrfî muamele ne Ankara, 8 (Telefonla) İstanbtll dan anl Baskınlar yapıhnıştır. Verticesinde bîr şahıs adına kaydedil Hilton otelinin açıhş merasimine ktnduğunu belirtıHiştif. mişse. bunun v.ebali süphe=iz ki bütün Vekıller, mebuslar ve ileri ge 3 batıh devlet, nüKuıüet teisle gi kâçakçlhğı yapbklan iddia edibize aid degildir' Vakıflar tdaresi lenler davet edilmişlerdir. rinin 1821 temmuz ftrasında Ce len n'rmalarm bütün defterlerine hakkmı biz^en dpgtt. beledlveden nevrede toplanmalafifll dcrpiş ei el konmuş ve maliye uzmanlari taYaz göçü dolayısile trenlerdeki rafından tetkik edilmeğe başlanarasm Bu arada biz, her ne kadar izdıhamlardan başka, Hilton davetmişlerdir. r mıştır. öğleöen Svirel polis müdi camiin miinîm kısmına sahfbsek lileri de İstanbula akın etmektedirBir gazeteci, tbfliâhiınm â Uâ 4 de, dinî hi<=lere de savgımız var ler Bu arada öğrenildiğme göre b« güne tahdidınin Bahts njerrtru o riyeönde tertifeat alan müfetbşlCr, fat BTJ «;eb>b!e Sehremini halkı, yıl Ankatadan Istanbula göç edenlup olmadığmı sofunca, Ctınifiur berabefl§*iâde sivil eniniyet mfemur her za'Ytan oWu§tf gibi buTidsm son Başkanı bunu şöyle bîf sortı ile c« larî oldustt halde şehre yayühuşİerin miktan Jier yıla nisbetle dal r* da «erV««t«e arazimrae tfirip i irablandırmıştır: Banş davası uğ lar ve ihbar edilen firrnalarln {icaha fazladrf. reOıarielerile evlerinı basarak büI badettp bTil'jnpbı'ecpktir Biz bım ruhda her ne zaman oltırsa olsun, S<m dakika 1 dan dsha fa^ls ne vapabiliriz's tası tarağı toplayıp THörtrakiu yeya tiih errakı ele geçlrmişlerdir. AlNew YoTk, 8 (a.a.) İstanbuld* dıfımu malSmata g9re vergi kaçâk t DiŞer taraftan tapu sahibi Fethi |imal kutbttna gitrtı«ye Razif bif 1 Yaltınkmanm Bakırköv Akıl has kunılan Hilton otelinin açıüs, tn«* devlet reisöıilı 24 »aatUfc trtr Ütm çıhfıhin gayet şümMİlü ölduğu ve +ânes'nde bulunduŞunu duy3uk. rasimine katılacak fki özel «fâlr did meselesi üzefiflae diıfâea'gma bir uamüfi da İstanbn] ve Ankaraya dayandığı tahmin edilmekteOsrendiğimize göre FeOıi 'Taltl bugün 107 yolcuyu hâmil olarak fljtimal verilir mi? Toplâfrfa ıızıırf «Bmandsnberi hasta New York'tan hareket etmiştir. Btt dir. da 6 gün bile Stirebilir. Takai f sefer için uçaklardan birine «Uçaft nede baskât'blik vapmakta olup hah» diğeYine de «Sihirll halı» adl de bir zaman tâhdidi kenulmâlidlf. Başkan, batıh d e v l « İ « n kofl*«^ m i üzerindeki baklarmdan kat verilmişt'tı Uşaklardan biri LonÖpefatör Urölof Df ransa 18 temmuzda Cenevrede feaşivven feragat etmek niyetinde de dra ve Parise, diğeri Paris ve Rolanılmasl yolundakj tekliflerinin «•ldir. maya uğrıyaeaktıf. Yolcular arasınfitıs hükum^tinee henöi ferâBlanRpk^lım bu enteresan dava nasıl da sinema yıldızlanndan Sonja Hefdrâr ve îenasül riastalıklan dlrılmadığıru da kaydetmişür. bitecek ve cami mihrabı kime ka nie, Merle Öberon, İrene Dunne, ftriİTEHASSISl lacak? EHana Lynn ve Leo Carillo bulunGalatasaray. Söterazı So No 12 ÇinH ilkokul öğrencilermm Maarhâfıh, verflecek kâraY ne 6 maifadır. OSör Am. T«l 4İ436. toti !« resim ser&fei lursa ol<nm. Vakıflar idaresinin. Sahte bir yüzbaşı yakalandı Bundan bir müddet evvel Ankarada baba vadigân mailara ne derece aöz i#llan, Mllllyetçl Çlndekl İlkokul öğKeDdlsme yüzbası silsu veren Hlda•t^İak olStıfö dâ bu vesıle ile bir yet Can'erdi lsmlnde blr sabıkalı, Ko feicllerlnln reslm ve ellşlerlnden mfl kere daha aiılasıimaktadır » İ k e p sergl büyük alâka toplamıştır reden gelen İsmall Avcı lsmlnde blr Serglnln şehrlmlz Cevrtkalfa llkoku Şahab Balcıoğlu ert is bulmalc bahanesüe dolandınr iı 1 incı sahıferlo ifle sflrülen iki memleket arasm daki siyaset, ticaret ve kültür müfiasebetlerinin tesisi yolundaki tek tifleri memnuniyetle karşılar. Sovyet notasmm bu hususta keün bir görüş ortaya atılmadan önce Sovyet notasınm etraflı bir tetkike tâbi tutulması gerekmektedir. fiu tetkik faaliyeti is* Dâşlafhli bil lunuyor. Faaliyetin sonuHdâ Federal Altnanya Başvekili ile Sovyet idareeileri arasmda bir görüşmenin fay dah olacağı netieesjfie Vanlmasi beklenmektedir » Adenauer Moskovanm Yabancî sermaye kannnunun davetîni kabul etti neticeleri ingiltereye olan ticarî borçlarımiz Bayarın Löbnanı î\yarefintfe komünisfler niimayişler yapacaklarmış? 2 vatandâş, bir cami sahibi! İfalyaya ytnüdik Geîir lahsifâlında 1950 ye göre yüzde 125 arfış var Affipi hrıHftfl Kasım Sükk 2e Nolotof Amerikaya â;idiyor Izmir D, P, teşkilâtında islifalar Möâkova gene bize çatıyor! büyük bîr KÖPRÜLÜ ESKİ TİCARET SARAYI Mağazalar Dükkânlar Yazıhaneler Bedelteri Üz ere. TahsitU ı o Sertede Ödenmek Teher teker SATILACAKTtR 1 Bİnâdâj kâlofJf#r, İkl adâd asans^f ve bina «ântırahnâ b a | h te^ott tpgisab mevcud oUcftktır. 2 S İ R K E T İ N I İ Z , Müracaat edenler arasında tercih hakkını YERİNDE DERDESTİ İNŞA HA Hilton Oteli yarın tSrenle açılıyor KEMAL OACLAR hftda açılıması karaTlaştınlmıçtır. Teş Bif edllecek eserler dün Maartı MüOOrlüŞüne gelmlştlr MiHetlerarası Standardizasyon Konferansı 'MEHTAB' CADDEBOSTAN fSMET SIRAL Arkadaşları Orkestrası 10 Haziran 1955 Cuma akşanıından itibaren ken yakalanmış, adllve\e verilmısMr İTarm Stockholmde toplanacak MilKtlerarası Standardizasyon Konferansıfü memlekehmiz de davet edilmiştir. Tıırk S'andardîzasyon Enstitusu BaşKanı ve Odalar Birhği Umumi Kâtibi FıJhık Sunterin nyasetinde bir heyet 9İ memleketin istirafc «8eceB t * feflff*ye gffniijtif. ( Üsküdar Sultahtepö Selvilik Gad. 513 M2. Müracaat Telefon: 47400 Salâhaddin Atasayar Satılık ARSA Acele SaUlık veya Kifahk Cibalide Kerestecilere yakm gayet işlek bir yerde Silme. şerit ve plânya maI kinaları işler Wr vasiyette yerin.le devren satılık Veya kiralıktır. Sirkecide Akşehir Palas Öteline müfacaat §dilmesi. Teİefon: • 2622§ 3 ESKİ KÖPRÜLÜ HAN kiracılannın rüçhan hakkrmı kullanm^k Ü7ere 10 Haziran Cuma aksamına kadar müraca&tUrı 4 Savın tüccar ve is adamlarımızm di^er şartlsrı öprer>mek ve vefîerinî âvırtmftk üf€rö, Yeniööitahâhe Caddesi 70/72 No. da 3 tin<*ü kstta ilrketimıf murahhas saygile rica olunur* •••••••»•»• ••<r» •••»•••»••«••»••« r r f • • azâlığma müracaatları İstinve Ter8Sın68İ 1 ^^ TersaflemizSö rrHitgfakirrl tahniirîen (2i ton Kadar hurda pirıne MondeflSfer boftilarının oâiârhkla satışlan yapılaeaktıf. 2 İsteklüerin htırdalâfi eörfnek ¥# ^atış gtin v§ şart lannı nğrenmek uzere. 9'6'955 günüf1â#n 18 e'«»55 Sünü ne kadar (camflrtesi pazar harig) hef ı<ün saat 10 12 14 İ6 arasında Malzemc Servisimize müracaatları (7474) DOĞU İŞ T.A.Ş. MHMI>MIM)MltWIIMMMMtMMMM>MMtM» >••»»>••••»•>•»••••••• H f U t n H » M M » * 1 t H » « İzmir, 8 (Telefonla) Dün gece P S A T I L I K »' Kadifekale semtihde iğrenc bif hâGoztepe tren istasyonuna dise cerevan etmiştif 1 dakika Tarıkbey sok. Fidan Ali, Otuzikî Hasan ve BoNo. 4 Koşe başı 2700 M. dur Hüseyin avlarındaki üç şahıs, Kare fevkalâde bahçe. 2 saaf 22 sulafmda işinden evine gelkat 9 oda parkelı telefonmekte olan 12 yaşlannda İ isimlı lu gara]lı bahçıvan evi bir kızın önünü keserek bir eve kuyu gavet mükemel götürmüş ve burada zavalhya ta.200.000 liraya Yazjhane sallut etmek istemişlerdir. Bütün TeV 82669 cebir ve şiddete rağmen teslim olmıyan İ .. bir fırsatını bulafak eS A T I L I K vin dâftıından fırar #tmiş Ve du Fxnebi blr aile tarafından fevruniu polise bildirmis^ir. kalâde güzel bir lüks yazıhaPölis memurlan, suçluları yakala ne kütıibhanesl ile berabefJ mış, fakat Fidan Ali kısa blr bo kofnple Avrupa mamülâtı ga §u=fnaclan sonra kaçmağa muvaffak yet zarif bir çocuk yatak odâHeren Zımef ' olmuştür Polis ve fifarî arasında "T 9 parçadan l cereya neden heyecarılı bır yarış Aİman mamülâtı halı vağli ' maflan ;onra «durn ihtarına aldır bova tabloları gaz ocağı çomıj'afl Ali, ayağındân ve kolu"dan cuk oyuncaklafı ve Sâire 1 AyazDaça Park Oteli arkâtabâfica ile var^larînifik sufeiüe ele t«s sifMa 27 Kitlu sokak Uğuf ÜskudarJa 400 İzmirde 12 yaşında numarah evdeTopta^ı >acde:inde Ser'n oturan Tumcz lsmlnde btrt, kendlsinl evlnln bahcetara* bir kıza saldıran ırzslnde aeaca asarken komşular ahnfmdan »oruîerek tedari altına mıstır dtfffliânlârı Bir adam kendisini açaca asnıak isterken kurtanldı Apf Daife 5.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle