03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Hazîrnn Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet * ii Umerikalılar ve iir adım atlama + • • • • • + • • • • • »»•••• •••••»•••••••+•••»•»•••••••••••» Lâfin Kupası futbol G. Sarayda 50 inci t maçları yıl hazırlıkları G. Saray futbolcuları "* Faris, 8 (SHA) İspanya îtalGalatasaray kulubünün iO nci yıy» Portekiz ve Fransa futbol şam lıru kutlama komıtesi, çaiı^rnaiaucezalandırıldılar piyon takımları arasında yapı'uvîısı na devam etmektedir. Komite. te.skararlaştırılan Lâtın kupast futbo! bıt ettığı 70 bin lıralık ütce ıçın maçlan haziraaın 22 sinde Daşlıya umumi heyetın müsaadeslnı ıs'eeaktır. mektedır Bu münasebetıe G ı'at.ıBu karşılaşmalara bu ;ene Itaî>a saıay kulubii idare heyeti azasını liğ şampıyonu Mılano, Portekiz lıg 16 haziran günü fevkalâde ou kon|ampıyonu Benfıca, ispanya şampı grpve çağıracaktır. yonu Real Madrid ve Frartsa iutbol Medenî Berk temaslara jampiyonası lig lideri Reım» takımları iştırak edeceklerd r. bajladı Lâtin kupası adı altında vapılaYeni Tenis Federasj'onu Başkanı eak olan bu maçlar 22, 23, 25 "e 26 haziran olmak üzere dört güo »u Mecenî Berk, dun Ankarada temaslarına baslamıştır. recektır. Medeni Berk, yakında FederasOlimpiyadlara futbol takımı yon heyetini Beden Terbiyesi Ugöndermiyen memleketler mum Müriurlüğune teklıf edecektır. Adaletin şampiyonluğu ile netice leeen Atatürk kupası maçlarında kendılerinden beklenen oyunlan gos teremediklen için Galatasaray klü bü idare heyeti bazı elemanlarnu eezalandırmayı kararlaştırmntır. Ergun, Sedat ve Saım bu cezadan muaf tutulmuşlardır. 26 haziranda Triestede İtalya (B) rnillî takımile yapılacak karşılaşmaya hazırlanan millî futbol takımunız namzetlen dünden itibaren Modadaki Mano Palas otelinde kampa çekılmışlerdir. Saat 17 de Beden Terbiyesi bölge bınasmda toplanan namzet futbolcular buradan topluca kampa Sitmişlerdir. 15 gun devam edecek olan karapın müdürlüğü de futbol (e derasyonu seleksiyon komıtesi âza larmdan Necdet &deme verilmı? tir Çalışmalara Yugoslav antreoöriı Mıhaıloviç nezaret edecektir. Kompta gelecek 15 gün üçe bölün müstür. Futbolcular bir hafta müd detle futboldan başka her tür:ü sporla meşgul olacaklar ve bilhassa Tosyalıoğlu Savcıhğa müracaat etti. idare hcyeti Bozoka çeşith külrur fizik hareketleri yapa itimadını belirtti, Bulguriuhı ifşaata devam edecek caklardır Bu kultür fizik hareket lerini evvelce yazdığımız gibi AbPazar günü yapüan Fenerbahçe | bu mevzu şörüşülmüş ve idare hebas Sakarya idare edecektir. kongresinde azadan Muhıddin Bul yetı azasından Muzaffer Bozoka isIkıncı fasılda nazari ve amell gurlu, ecnebi maç organızasyonları nad edılen sözler takbıh olunmuşhakkında bazı mühim ve id tur. Galatasaray ıdare heyeti Mu futbol derslerı yer almaktadır. E>n nihayet son fasıl da takımın dıalarda bulunmuş ve bu arada zaffer Bozoka karşı olan büyük ıtıbazı GaJatasaray ve Beşiktaş ıda madnı beljrttıkten sonra bu mev hazırhk maçlarını teşkil etmekterecJerinin de isimlennden bahset zuda teessur duymasının dahı yer dır. Bu hazırlık maçı muhtemelen mişti. Lsraüden gelecek olan bir takıma Dün Modada kampa ciren Millî futbol takımı elemanları iskelede. Soldan itibaren: Turgay, sız oîduğunu ifade etmiştir. Muhiddin Bulgurlunun bu iddis karşı yapılacaktır Özcan, Bulend, Coşkun, Saim, Ayhan, Lefter, Metin; Ergun; Suad. Mehmed Ali. Dığer taraftan bu yapan ve isnadlan karşısında Beşiktaş ku Önde oturanlar: Kadri ve Naci Bilmdiği gibı kampa şu 15 futlübü idarecıerinden Remzi Tosyalı Muhıddin Bulgurlu bugün bu mev bolcu çağrılmışlardı Turgay (G.S) (BJK), Özcan (BJK), da bulunmaktadır ve bugün şehri Kampın disiplinli ve muntazarn •avcılığa muracaatte bulunmuştur. zuda bir basın toplanüsl yaparak Bulent (BJK), Naci (FB). Metin Bu futbolculardan 13'ü dün kam mıze dönüp kampa girmesi bek bir şekilde cereyan etmesi için spor Galatasaray idare heyetınin dün ifşaata devam edeceğını büd'.rmıs.(İS), Saım (Dz. G). Ergun (G.S), pa girmişlerdir. Kadroda bulunan lenmektedir. Yine ımtihanlan buıkşamki mutad toplantısmda da tir. cular çok yakından tâkip edılecekler M Ali (FB), Ayhan (AD). Lefter Beşiktaşlı Nazmi ile Ercaa arkadas lunan Ercan ise ancak iki gün 9on(FB); Suat (GS), Kadri (GS), Er lanna iltihak edememışlerdir. Naz ra kampa gelebileceğini bıldırmiş ve disipline rıayet göstermıyenler şiddetle cezalandırılacaklardıl. can (BJK), Nazmi (BJK), Coşkun imtihanlan dolayıaile Ankara tir. Amerikahlar, umumiyetle atletizrr.de kuvvetli bir manzara arzetmekle beraber. zayıf oldukları bazı branslar da vardır. Bunlardan biri de üc adımdır. Üc adım atlamada dünyanın en iyi on derecesi tetkik edilecek olursa, Amerikahlarm zaafı daha ıyi anlasılabilir. Çünkü. bu on atlet arasında bır tek Amerikalı dahi mevcud değildir. Üc adım atlamada Amerıka rekoru bundan 14 sfne evvel Bılly Brovvn tarafından 15.53 m. ile tesis edilmiştir Halbukı, dünyamn onuncu en iyi derecesi 15 75 m dir. Bundan başka 1954 senesinin en ıyi on atleti arasında •+ da bir Amerıkalıya rastlamak mümkun defıldir 4 Üc adım atlamada s'mdıye kadar elde edilmis en iyi on derece $unlardır: 1. A. F Da Silva (Brezilya) 16 56 m 1955 2. Cherbakov (Rusya) 16.23 m. 1953 3 Devonish (Venpzueîa) 16 13 m 1955 4 Taiima (Japonya) 16 00 m 1936 5 H C Da Sılva (Brezilya) 15 99 m 1951 6 Togarni (Japonya) 15 86 m 1937 7 Oshima (Japonya) 15 82 m 1934 8 Ch Kin (Japonya) 15.32 m 1941 9 Metcalfe (Avustralya) 15.78 m 1935 10 Harada (Japonya) 15.75 m. 1934 HEZENCİOĞLU •»••••••••>•••••»•••«• »• • • • » • • • » Milli futbol takuıtımız dün Modada kampa çekildi Türkiye Kredîli tnşaat Müessesesi ' Müessisi: Salâhaddin Karakaşlı Büyük Pestahane karşısı Yeni Valde Han Birinci Kat. Telefon: 23798, Telgraf KARAKAŞLI İSTANBUL (Eski Vakıi Paralar Müdürlüğünün Bulunduğu Daire) Baş Tarafı S inci Parsel Metre Fİatı No.si Kare Lira 8 907 296 8 908 296 8 909 306 910 8 286 8 911 296 912 296 8 913 8 286 914 306 8 921 308 8 922 307 8 297 923 8 924 318 g 925 308 8 307 926 8 927 308 7 928 307 7 929 308 7 931 288 8 932 284 8 933 292 7 934 293 7 935 292 7 936 283 7 937 303 8 938 283 8 939 302 8 940 303 8 941 283 8 942 293 8 945 271 7 946 253 7 947 262 7 948 263 7 949 271 7 950 253 7 951 262 7 952 263 7 953 253 7 954 253 7 264 955 8 956 284 8 957 250 7 958 260 7 959 T 250 960 260 7 255 7 961 962 7 25S 963 7 255 964 7 255 965 252 7 971 7 300 Tutan Lira 2368 2368 2448 2288 2368 2368 2288 2448 2464 2456 2376 2544 2464 2456 2156 2149 2156 2304 2272 2044 2051 2044 1981 2424 2264 2416 2424 2264 2344 1897 1771 1834 1841 1897 1771 1834 1841 1771 1771 2112 2272 1750 1820 1750 1820 1785 1785 1785 1785 1764 2100 Parsel Metre Fiatı No.sı Kar* Lira 972 300 7 973 300 7 974 300 7 7 297 975 976 296 6 977 296 8 978 293 6 283 979 6 980 316 7 982 290 6 983 300 6 984 300 6 985 300 6 986 300 6 987 300 7 7 988 300 300 7 989 990 290 7 7 991 310 8 300 1000 300 7 1001 300 7 1002 7 300 1003 7 310 1004 6 290 1005 6 300 1006 6 300 1007 5 300 1008 5 290 1009 288 6 1010 300 6 1011 290 5 1012 300 5 1013 S 300 1014 300 6 1015 6 310 1016 300 7 1017 7 300 1018 300 7 1019 293 7 1020 1021 283 8 296 9 1073 1074 300 8 1094 288 6 292 1095 5 307 1116 6 1117 308 6 1119 300 5 1141 5 300 1142 304 S 4 524 300 Tutat Lira 2100 2100 2100 2079 1776 1776 1758 1698 2212 1740 1800 1800 1800 1800 2100 2100 2100 2030 2170 2400 2100 2100 2100 2170 1740 1800 1800 1500 1450 1728 1800 1450 1500 1800 1800 1860 2100 2100 2100 2051 2264 2664 2400 1728 1460 1842 1848 1500 1500 1520 1200 Takıma davet edilen 15 futbolcudan 13 ü kampa girdiler. Nazmi ile Ercan imtihanları dolayısile bir kaç gün sonra gelebilecekler Ecnebî maclai meselesi 1 erlinde neden muvaffak olamadık İstanbul boks ajanı, rakiplerin bizdeo fistun olduklaruıı söylfiyor Garbisı defi eden boksörler piyadlarma bır çok meraleketlerin futbol takımı gondermiyecekîeri anlaşılmaktadır. Şımdi Fransız in'arpcileri de Avustralyaya bir futboı takımı gondermiyeceklerıni RÇULiamaktadırlar Bunlar, boyle l.ır takımın Avustralyaya gonderilmet.inm çok pahalı>a mal oıacağ'm ı'âve etmektedirler. Ankaralı atletler Istanbula Paris, 8 1956 Melbourne olimgidiyorlar çoğahyor Ankara, 8 (a.a.) 1112 haziran tarıhlerınde Istanbulda yap.lacak olan atletizm bayramma aavet e(1 Imıs olan Ankarah atie'ler yarın akşam Istanbula hareket ude;ıî ^leıdır. I Eskışehirde yeni bir kulüb İsveç Boks Federasyonu Başkanı tevktf edtldi Berlin, 8 (aa) Batı Berlin başsavcısı, İsveç amatör Boks Federasyonunun 61 yaşındaki başkanı Oscar Soederlung hakkındaii ıthamnamesıni bugun açıklamışUr. Avrupa boks şampıyonasına katılmak için Berlıne gelmiş olan Soederlung, bir parkta 16 yaşında bir çocukla ahlâka aykın harekette bu lunmaktan tevkıf edılmiştir. Bu suçun cezası üç ay hapisle 10 sene ağır hap.s arasında değışmektej r Eskişehir, 8 (Hususî) Eskışehir Esnaf ve Sanatkârlan Kifalet Kooperatifi, bunyesınden lıer branşta çalışmak üzere bir spor lîulübü km muştur. Esnafspor Genchk Kulübü isml verilen kulüb çahsmaıarına başlamışbr. 27 Mayı* ile 3 haziran tarihlerin car boksörlerile karşılaşmak zorunde Almanyada yapıian Avrupa a da kaldılar.. Şampiyonanın favorısi Pazar akşamı profesyonel boksör matör boks sampiyonasma iştirak olan rakıblerımizi gayet tab.î olalerimizden Garbıs Zakaryan ile kar eden millî boks takımımız şehrimi rak mağlub edemedık. Sadece Ali çılaşıp mağlub olan Cezayir şampi ze üönmüştür. Ferden ve takım ha Melek, Macar rakibine karşı bır yonu Ballarbi Ahmed, Garb.sten bir linae hiç bir derece alamadığımız galıbiyet alabildi. 635 kiloda kur'a revanş maçı istemektedir. «Garbis şampıyona hakkında kafile ile bir ile bir tur atlamamıza rağmen Alp, bu teklif hakkında bir arkadaşımı likte giden İstanbul Boks Ajanı Fey ıkınci turda Macar rakibine mağlub oWu. İddıasız gittiğimız müsabakaza junları söylemi^tir: zı Uman ile konujtuk. Uman, se larda alınan netice normal oldu. Ta » Ballarbi Ahmedin teklifıni der yahatlerinin çok lyl geçtiğini bebiî bu arada seyrettiğimiz yabancı hal kabul ediyorum istediğı yerde lirterek şampiyona etrafında şunlan boksörlerle bizimkiler arasında uuve zamanda karşılaşmağa hazırım.» söylemiştir: yuk farklar oîduğunu kabul etmek Yunan boksörü Ktemıyaduın « Takımımız, lyl bir hazırlan lâzımdır. defisi hakkındaki suaii de Zakar ma devresinden sonra katıldığı jam Şampiyonada en fazla mües :.r oyan çu şekilde cevablandırmıştır: piyonada maalesef derece alamadı. lan devletler başta Polonyilıl X;« Bu defiye şimdilık cevab Çektığmiz kur'alann çok şanssız mak üzere Batı Almanya Rusya, reremiyeceğim. BJindiği gibi şu olması bu neticede başlıca rolü oy Fransa ve Rumanya idı. İtalya iddialı olarak iştirak etmesıne rağanda Tiberio Mitri maçına hazır nadı denebilir. Meselâ Muammer, Alp ve Fikri ilk turöa çok kuvvetli men, peyk devlet hakemlerının anmaktayım. Bunun arkasından da yaptığı âlenî haksızlığa tahammul Taki ile maç yapmam muhtemeldir. olan Rus rakibleri ile karsılaşmak edemıyerek ik.nci gunü müsabakamecburiyetinde kaldılar. Orhan Tuş Bunları bitirdikten sonra EftemıyaBatı Almanyalı, Kemal Yalçmka lardan çekildi Bu hâaise uzun müdisın teklifıni de du^unebılırim.» ya Polonyalı, Hüsnü Özan da Ma nakaşalara sebeb oldu. Alman gazeteieri, peyk hakemlerinın yapvasıflandırdılar. Son olarak organizasyonun çok bozuk oîduğunu bilhassa belirtmek isterim.» , Bej gün devam eden şampiyona sonunda gayriresml tasnifce Batı Al manya birinci Polonya ıİLncı ve İngiltere üçüncu olmuşlardır. Hcr sıkletın yeni Avrupa şampıyonıan ise şunlardır: 51 kiloda: Basel (B. Almanya), 54 kılo: Stefanık (Polonya), .rı7 kilo: NichoU (İngiltere), 60 k. o: Kurschat (B. Almanya), 63.5 silo. Dragozs (Polonya), 67 kilo: G ^ garlo (İngiltere), 71 kilo: Pietrikoski (Polonya), 75 kilo Schatkow (Rus), 81 kilo Sekoppner (B A'manyai, Ağır Sekozikaz (Rus). tstanbul atletizm bayramının 26 ncı yıl müsabakalan bu hafta cumartesi ve pazar günlerı Yugoslav ve Yunan atletlerinin iştirakıle yapı'ıacaktır. Bu münasebetle, bu akşam İstanbul bölgesinde îstanbul atletizm ajanı Neriman Tekil bır basın toplantısı yapacaktır. Istanbul atletizm bavramma iştirak edecek Yunan ve Yugoslav atletler bugün şphnmizde beklenmektedrler. 20 kışiden müteşekkil Yugeslav takımı bu sabah trenle; 10 kişilık Yunan ekipi de akşam uçakla geleceklerdır. İstanbul Atletizm Bayramı SAYFIYE LOKANTASI Her mevsim için milli bir zevkle dekore edilen, alaturka ve alafranga yemekleri, mükemmel gaban. öğle ve akjam servisleriU pek yakında sayın halkımızın ve turistlerin hlzmetine girecektir. Not: Sayın aileler* ayn bir aile servisi de açılacaktır. Adres: İstiklâl Cad. Löbon pastahan«si karjm Oriantal Pasajı. Telefon: 43344. 1 Belgradda yapılacak beynelmılel atletizm müsabakalan Ankara, 8 (a a.) Belgrıdda yspılacak be\nelmılel atle ız n mü«abakaianna Macar, Avustuıyı ve Çek atletleri de dahıl oimak uzere bir çok tanmmış atletlerın iştirak edeceklerı haber verılmekte'ii'. Haziran ajında Belgradda yapılacak olan bu beynelmılel atletizm müsabakalarına katılacak clan üç atletımızle b r iüarecı pazartesi günu İstanbuldan uçakla hareket edeceklerdir. Atletlerımizin idareciliğini antrenör Besım Aybars yapacaktır. Bu müsabakalarda atletlerimızıa iyi derece alacakları ümid edilmektedır. Sekreter Daktilo Aranıyor Fransızca, tngilizce ve Türkçe veya bu Usanlann en az ikisini bilen iyi bir daktilo sekreter aranmaktadır. Ücret dolgundur. Namzedlerin elle yazılmış hâl tercümelerini 20 Hazirandan evvel aşağıdaki adrese göndermeleri rica olunur. Daktilo Sekreter AIU, P.K. 176, İstanbul I SATIŞ ILANI Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İstanbul Bürosundan: Birliğimizin muhtelif yerlerdeki depolarında raercud takriben 300 ton 1953 mahsulü iç fındık açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Bu mallar eskiden kırılmış, sıra malı olarak kontrollatılmış ise de bilâhare' ihracından jarfınazar edilmiştir. Malın bugünkü durumu kontrolsust iç fındık olarak ifade edilir. Açık arttırma 14 haziran 1955 salı günü saat İS de yapılacaktır Talibler verecekleri fiatlara bir hafta bağlı kalacaklar ve bunu temin etmek üzere arttırmaya girerken beher vagon için bin lira depozito yatıracaklardır. Birliğimiz en son fiatı dahi tatminkâr gdrüp görmemekte serbesttir. İsteklilerin belli .gtin ve saatte depozitoları iTe birlikte 4 üncü Vakıf Han Kat 1 No. 13/15 dekl büromuza teşrifleri rica olunur. Fındık Tarım Satt» Kooneratifleri Birlidi Rio de Janeiro, 8 Gelecek seProbst, ameh'yat olacak ne Brezilya millî takımmın AvruViyana, 8 Avusturyanın millî pada büyük bir turneye çıkacağı a futbol oyuncularındatı Erich Proçıklanmıştır. Verilen malumata go bst'a ameliyat yapılacağı bildırilmiş re, Brezilyalı rnillî futbolcular Laz t r. Verilen izahata gore, Vıyananın bonda, Romada, Londrada, Mad Rapid takımında oynjyan Probst, ridde ve Budapeştede bu memle geçenlerde İsviçrede yaptığı maçta ketlerin millî takımları ile karşı sakatlanmıştır. Probst bir muddet laşmak üzere şimdiden anlaşmışlar beynelmılel karşilaşmalara iştirak dır. Brezilya milli takımmın daha edemiyecektir. b a a raemleketleri de ziyaret edeHindistan bisiklet turu rek orada ds millî karşılaşmalar yapmasının muhtemel olduğu, faBombay, 8 (SHA) Hindistan kat henüz yenı teklifler alırunadığı Federasyonu, 1222 aralık günlerin , kaydedilmektedir. de yapılacak bisiklet turuna beş Avrupa takımile Pakistan, Endonezya, Filıpın ve Japonyayı davet j etmıştir. Bombayda baslayıp gene Bombay da sona erecek olan bu tur 1400 SİVİLCELERE KARŞI Milli boks takımunız Berlinde otobüsle bir gezinti esnasında I kilometredır. Brezilya millî takunı Avnıpaya turneye çıkıyor Atletizm Federasyonu cuma günü toplanıyor Atletizm Federasyonu, cuma günü yapacağı içtimada muhim kararlara varacaktır. Goruşme mevzuları arasında bılhassa Akdenız ojunları ıç n konulacak barajla:, Balkan oyunlan hazırlıkları ve min Doybakın durumu bulunmaKtadır. Türkıye atış birincilikleri Ankara, 8 (a a ) Atıcılık Federasyonunun bu seneki faaliyet programı gereğ nce Türkiye atış bırinciliği, temmuz sonunda Çankırıda yapılacaktır. Darüşşafakanm kongresi Darüşşafaka genclik kulubünün senelık kongresi 18 haziran cumar tesi günü kulüb lokalmde yapılacaktır. Mezkur günde kulüb azalarının kongrede hazır bulunmalars istenmektedır. MÜHASEBECI ARANIYOR Bütün gün çalışmak üzere bir ithalat firman için İİMB bilen bir muhasebeci aranıyor. İngilizce bilen ve yüksek tahsilli olanlar tercih edll»cektir. El yazısı tercümei halle müracaat. P.K. 114J İstanbul DERMOJEN DERMOJEN YANIKLARA KARŞI «Cumhuriyet» in zabıta romanı: Çeviren. B. t. Ama bu işte tehlike var ( çıkscağım. Ama ce olursa olsun ' dim. Yani sız benim ış ortağım de Ben bıraz Japon gureşi bilı kızkardeşımin katüını yakalatmak ğılsiniz. Sız bana harekâtınızin heıçj'n ebmden geleni yapmağa hazı sabını vermeğe mecbursunuz Ben rim. size hiç bir izahat verecek değilım. A'ay etmeyin Mr. Mac Kell, rım. Yalmz size tamamen jahsî ve mahJimmy telcrar söze bajladı: bu iş çok tehlıkelı, rem vazifeler vereceğim Bu hizme O halde .. Tehlıkelı oiabılır; ama ben astiniz esnasında en sıkı surette dilikerhgımı yaptığımın Yecı Gınede Yok yok Mr. McKell. alanızi tutacağmıza ve oğrendiklerinizi k'Ier de buradakılerden daha mı az yı bırakm artık. kımseye söylemıvecfğinıze dair natehlikeliydı sanıyorsunuz? Onlar Özür dilerım! diyen Jimmy musunuz ve mukaddesatmız üzeriaJamı boğrnazlardı ama başını ko vazıyetmi tabüleştinnek için bırsi I ne vemin edeceksiniz. Eğer şartlapa'ırlardı. Benimkı de yerinde kal gara yaktı. 1 rım hoşunuza gıtmediyse bu bahsi d ğma gore tehlıkeye karşı biraz > Bu sözleri, dinlemiş olan Ellery I kapayalım Sadece bir saat vakit i.;manım vardır. Tabii vazıyet Ce sanki hiç bir şey işifcmemşi gibi: gecirmiş o'.uruz, ondan ıbaret. le=ie b2kkırsda aynı değıldir. Onu Sozlerimi iyi dinleyin! Bu işte l Susuyorlardı. d^hilî işlcrde cahştırmalısınız. Teh <>Üc silâhşor» romanında olduğu lıkesiz ve muhim ışlerdc. Celeste' gibi silâh arkndaşlığ. falan yoktur. Mr. MecKelI musaade edin de Bu ışin âmiri benim. Ben hiç bir Kız çantasını sinırli sinirîi sıkınıstmpzel kendi":i konuşsun.. izahat vermeden emrederim. Bn ı yordu.. Ha' Buyuıun Mıss. emirlerin hiç itirazsız. hattâ aranız 1 Ne oiursa olsun, kabul ediyoCeloste. da munakaşa bile edilmeden yerine rum. Ben korkuyorum doğrusu.. di gctirılmesmi isterim. Ellery ısrar etti: ye !>oze başladı .. İki gcnc bu sözler üzprine baş Emirlerimı hiç münpk3=:a et TabLÎ. çünkü bu vskalarda... larını kslelırdılar. mcden. itırazsız kabul edeceksiniz. . Buraya tn'rerken de korku Belkı de bu şartı sbe daha Anlaşılr1! mı? de korkaıak gorüsmemizin başında söylemeliy Evet!. iüâ Vmasi Ne çeşid vazife olursa olsun. Evet! Sızce ne ksdar manasız ve tat sız olursa olsun» Kabul edivorum. Bunlar hakkında kimseye en ufak malumat vermemeyi de taahhüd ediyor musunuz? Kimseye bir şey söylemiyeceğım, Jimmy! Siz? Siz bizim gazetedekilerden daha sert bir potronmuşsunuz. Anladık ya! Lâkin sualime cevab vermediniz? Kabul ediyorum. Savdığım şartlarla birlikte.. Evet Mr. Queen! Ellery ikisınin de yüzüne uzun uzun baktıktan sonra: Beni bekleyin! dıyerek yandaki büroya geçti ve kapıyı kapadı. ni başka bir kadınla aldatan kocaJimmy şapkasım giydi ve öfkeli SJII ve kadını küçük bir tabanca bir eda ile çıktı. ile temizlemiş. Genc kıza salon boşalmış görün Tanıyor muyuz? dü. Ben ne zaman çıkabilirim Kadm barlarda oryantal danslar yapan bır dansdz. Erkek zen Mösyo Queen? Ben size haber veririm, Biraz gin bir polıtıkacı. Aldatılan zevce, yüksek sosyetede hayır işlerile bekleyin! Ellery pencereye yaklaştı. Cemeşgul bir kadm. leste çantasını açıp bir pudralık Aşk, politıka; hayır işleri, çıkardı. Fakat kapalı zarfa dokunderken ikinci mektubu da zarfa madı Az sonra pudralığı çantaya koydu ve üzerine «C» harfi yaz koydu. Kapadı ve gdzlerini siyah dı. şömineye dıkip bekledi. Ellery: Bu vaka bir kaç gün için u Mıss Celeste! Çıkabilirsiniz. mumî efkân oyalar. Nedir o yaz Kız bır tek söz söylemeden çıkb dıklann? gitti. Benim başıbozuk teşkijâta Müfettiş, kız gidince oğluna sordu: talimat. Demek sahiden bu saçmalıkta Şu mektublara ne yazdığını ısrar ediyorsun? bğrenebilir miyim? Ellery salona geçti. Müfettiş ka Şımdi soylerim. Sokağa bakpıda durdu. Celeste «C» markalı makta devam ediyordu.. Ellery yazile meşşulken babası zarfı, Jimmy de «J» markalısını . . Hele sokağa çıksın da... odasmdan çıktı, oğlunun yazı ma aldılar. Müfettiş de pencereye yaklaştı. sası önünde durdu Ellery: Mektubu okumak için binanın Şımdi açmayın! Sonra okuyun Baba şehirde yeni bir şey var ve knğıdları yakiR' Okuduktan sonra içinde durmuştur. mı? Nah! Çıktı işte! ] da buraya gelıp bana cevabınızı Polis müdürü telefon etti. Ellerv koltuğuna oturdu. Ne olmus' Yeni bir vaka mı? verıniz. Basıt bir talimat. Celeste'e ı Celeste zarfı çantasma koyarken Hayır. uzvın haber bekliyor. sapsan olmuştu. Jimmy zarfı yan verdığim mektubda Jımmy McKell Ellerv yazd'ğı kâgıdı, bloknottan hakkında iyi bir tahkikat yapmasıkopardı. bir zarfa koydu ve üze cebıne koydu fakat elmi cebinde nı yazdım. Jimmy'ninkine de \Iattuttu. rine büyük bir «J» harfi jazdı m?zel Celeste FiKps hskkında tahSori'ü ıkinci bir kâğıda va7mağ<ı Jımmv sordu: kikat yapmasmı i'tfdim. Bızira tarafa mı eideccksiniz? başladı . Ve soğukkdnlüıkla pıposunu aEllery: Ne habcr olacak? teşledı. Yok yok.. evvelâ sız çıkın «Kedı» den ba?ka katii yok Arkası var) değil k i . 75 inci sokakta kendisi j Jımmy! Ayn ayn gıdımz. Su saafleri ve Avrupa malı karpit lâmbaları Gelmiştir. Halil Taşçıoğlu Galata Kardeşim sokak No: İS Telefon: 40375 İTALYA 1 / Tabiatın şayanı hayret hedij'esi olan Dolomite'lerde; istirahat için en nefis ve en guzel ikamet yeri, Spor ve kibar âlemi. ITALYA'da İYİ SEVAHAT EDECEKSİNİZ IYİ YAŞAYACAKSINIZ ve IYİ SF.YLER SATIN ALACAKSINIZ. Tafsilât Turi?m Sar:i:yii Milli Müessesesi (ENIT) c/o Kamera Komerco İtalvana. Trpptnsı. Vcrııtijo^ Csrldoyi 161, İs+anbul ve bütiin ncent.ılnrmdan Rİınnbılır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle