25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r Hava otom 951 deki deıtiz faciasımn DÜNYA HADİSELERI Hadnn İMI CUMHURİYET esrarı yeni çözüldü Blr kış giinii Akdenizde infilâk erferek batan minimini Kangaroa yatı niçin ve nasıl sulara gömülmüştü? 1951 yıhmn 4 kasım günü bü tün dünya basını McEvoy isimli bıı Avustralyalıya aid «Kangoroa» yatınm Akdenizde batışmdan bahsediyordu. «Freddy» ismile marui McEvoy» un ölumü de yaşadığı hayat gibi esrarlıdır. Zira, kırkbeş ya5ına gir dıği halöe hâlâ bir maceraperest gibi yaşıyordu. Onun işlerine en yakın dostlan dahi akıl sır erdirenujoriardı. Freddy'nin zaman zaraan çeşıth kimieler üzerinde bıraktığı tesir ba^ka başka oluyordu. Meseiâ, kimı onu, bır sahtekâr, kimi bir do landıncı, kimi de viski kaçakçısı oiarak tanıyordu. Freddy, karısım kurtaımaya ça. hşııken sulara gömüidü. Karısı, Pa rısii bir mıiyonerin eskı metresierındendi. Freddy sağ salim karaya Vat, Fransız limanlarından birinde çıkmak üzereyKen imdad istiyen Lentner'ın Kangaroa da çahşma birinci kaptanlık yapıyordu. Fredkarısım gormü$ ve kurtarmak için sı, McEvoy'un kimlerle iş yaptı die nin sağ kolu mevkiindeydi. Bir geri dönmüştü. Fakat zaten bitkin ğını orUya koyuyordu. Freddie gün, yatın batmak üzere olduğunu olduğunda'n ne kansını kurtarabıl yata, kanundan kaçan canileri dol ' sezen Freddie, Walteri yüzerek ka mışti, ne kendisını... durmu#tu. Halbuki. aynı yata bir i ıaya göndermiş ve imdat istetmif* Yatın sulara gömülmesi esraren çok milyonerleri dâvet ediyordu. , ti. Dalgalarla boğuşa boğuşa karagız bır surelte olmuştur. Zira, her Şu haide Lentner milyonerler ara ya vasıl olan Lentner, yatı ve yatkes yatın Arjantine silâh ve viskı sına girmeye muvaffak olmuş bir takileri kurtarmi|tı. O günlerde kdçırdığı fikrmdeydi. caniydi. Freddie ise onu kanundan . VValter'e bir kahraman gözüyle ba Halbukı kazaya uzaktan şahid o kaçırıyor demekti. kılıyordu. Birçok kimsenin hayatını lanlar ise, geminm müthiş bir inkurtarmak ıçm kendisini tehlikeye .j'ü.yat», Al lıt«b fılâk netıcesınde battığmı söylemış FreddieVıin yatında Lentner, attığından bahisle, gazetelerde releıdi. Bu, Freddy nin Sön seferinde çıkıyordu. Bu sıralarda «Walter Prexmarer» ismi altında, simleri silr.h ve mermi kaçırdığının açık Freddie'nin nasıl elemanlar kullan bir delilidir. dığı polis tarafından öğrenildi. Ga Senelerce Freddy meselcsinin as zetede çıkan fotoğraflarla eldekiler lı aniaşılamadı. Artık unutulmaya karşılajtırıldı. Vaziyet otuzbeş mem yuz tutmuştu ki, Avusturyadaki leketin emniyet müdürlüklerine bir mahkemede Freddy meselesir,e bildirildi. Walter Prexmarer'in uaid esrarın bir kısmı aydınlandı. zun zaman Alman ve Avusturya Mantfer Lentner ismindeki bir polisi tarafından aranan Lentner ol adam muhtelif suçlarla mahkeme duğu anlaşılmıştı. Lentner Viyanaedıliyordu. da doğmuş, sora Hitler ordusunda Lentner, Freddy ile birlikte çahgönüllü vazife almıştı. İkinci Dünfiyordu. Kargaroa dan sağ salim ya Harbinde Rusların eline esir kurtulmaya muvaHak olan altl dü$müş fakat kaçmaya muvaffak tayfanın arasında o da vardı. Yatın olmuştu. Beriine ddmdükten sonra batış gebebini |üphesiz ki, ondan kötü bir kadınla birlikte yaşamaya daha iyi kimse bilemezdi. Leutner bajlamış, kadın evlenmelerini »öy leyince onu öldürmüjtü. Bu hâdiseden sonra Avusturyaya gelen Lentner. bedava geçinmek için her önüne çıkan kadınla evlen meye başlamıştı. Avusturya polisi izini ele geçirince İtalyaya kaçarak genç bır Avusturyalıdan çaldığı hüviyetle «Walter Prexmarer» olup çıkmıştı. Artık yeni ismini kullanan Lent ner, İtalyadan Korsıkaya geçti ve ışte orada Freddie'nin yanına girdi Freddie ondan çok hoşlanrruştı Böylece Lentner son macerasına atıldı. Bu macera Fransız polisi tarafından yakalanarak Avusrur ya polisine teslimine kadar devam etmiftir. Lentner müdafaasınd» McEvoy ile çahştığını söyledi.Delil olmadığı içın de hüküm giymek ten kurtuldu. Bunun üzerine polisler Kangaroanın esrannı çöemeye çalıştılar. Fakat zeki :anl hiç açık vermedi. Bununla beraber. Aldığınız müstahzarın hauzun süren soruşturma sırasında kiki Gripln olduğundan ağzından kaçırdıklan polis için kâfiydi. Lentner yatta «birşeyler» ol emm kalmak için ısrarla duğunu söylemişti. Bu »Birşey» Gripin isteyıniz ve kutulerin silâh mı. yoksa viski mi oldu nun iizerindeki GRİPİN ğundan tlyfaların haberi yoktu. markasına dikkat ediniz. Her ne ise, Lentner yatm epeyi pa ra edeceğini düşünerek, McEvoy ve karısından kurtulup yatı ele ge çirmeyi tasarladı. geçtikçe Amerikada 30.000 tane hususî uçak mevcud, bir otomobil fiatına alınan küçük uçaklar var ve bunkr otomobillerden daha az benzin yakıyorlar Amerikada 30.000 husus! uçak var. Bir ilâ dört kişilik otomobil fiatına alınan uçaklar!... Otomobil harcıâlem oldu. Büyük küçük herkesin bindigi, işini takib için kullandığı vasıtadır. Ona gahib çıkanlarla çvkmıyanlar arasınrVa yalnız hususf ile umumî farkı var. Fakat uçmanın da onun kadar harcıâlem olmağa dogru gittiğini biliyor musunuz?. Bugün iş adamile genel müdürün veya doktorun, mühendisin iş peşinde ayaklsrını yerden kesen uçak ysnn «senin ber\im de» ayaklsnmızı yerden kesecek!. kisilik blr spor uçağından bahsediliyor ki takıp takıştırıldıktan sonra ideal bir uçma vasjtası oiarak kullanılıyor. Çünkü fiaü çok ucuz, kullanıhşı basittir. Komple 5000 liraya ahnabiliyor. Saatte 3 lıra yakıyor. Sürati 100 küometre... Motörü 130 beygir kuwetinde iir kisilik rliğer bir urasjin b.usu«f yetleri He şunl«rdır:N Awmi sürad saatte 170 kilometre Bu sür^t asssri hadde indiği zaman 61 kilometr*ye düîüyor. Yani çabuklukla yavaşhk bir avada sırasuıa göre i? Bnrüyor. UzunluSu 119 metre olan bir «ahaya kolayca inebilhar. Bu y'Jzden mevdan sıkmtısı c=kmiyen en kulîanıslı uçakbrdandjr. BÜTÜN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara ile günde 3 adet almabiür Amerikada «hususf «rııba» eibl huiust uçak sahibleri de çojzslmıştir. Verilen rpkama Röre orada 30.000 kişl «husust» lle uçuyor. 800 kilometrelik bir uçuş me^aOtomobil garajı yanında ucak ffafesi vardır. Bu mesafevi alabilrnek 6 kişilik bir hava otobüsü rajı da var. İnis çıkış meycîanı. ya Müstamel hususi uçaklar, tıpkı tamel» deniyor ve yıpranmış maki için 30 litre benzin kâfi şelivor. civarda bir yer veya bahçenin boş yaptığı uçuş saatlcrinden fazla gös otomobillerde olduâu eibi daha u nplere karşı dikkat tavsiye edili Z5te n istiab hacmi bu miktara uykalsn bir koşesl, I terilmi|«r. O halde katettigi kilocundur. I merenin de ondan fazla olduğu a cuza alınıp satıhyor. Senede 300 yor. Aynı sey Avrupads da taamnrjm . . . . T A. Bir de herkesin edinebilecegi tek saatten fazla uçan bir uçağa «müsI sıkardır. etmektedir. Meseiâ bir şirket. idare meclisi azalarmı mı topl?mak is tiyor: gelsin ucak!. Mümesçilini alş verife mi gönderecek: hava araba^ı hazır. tki kıtada da çogu firmanm bugün hususl uçakla fş takibine Dün ö£I* üz*rl Üsküdarda ucuz atcktığı anlaeıhyor. latılsn bir tramvay kazssı olmustur. Şahıslar da Byle!.. Mpşhur bir dok Vatman Cemil Gür Idaresindcki 340 nutor musunuz. hastanıza uçsrak ye mamlı ikinci mevkl blr tramvay. dün Dotnntişeceksiniz. Ya sizi hususî ucaSmız saat 14.30 sularında ÜıOtudarcîa yapmif. cılara gelincp. el«ktrik knntakt ^ötürecek veya hast^nızin hususisi çerare ve dumanlar çıkmaâa basiamıştarafından alıp götürüleceksiniz. tır.. V»tmsn. kork'j ve hey^candan Bunu müteahhiHin. mühendisin. it kendini dıjarı ıtınca, tramvayda p«nik bajlamıs. halâtçı ile ihracaatçının da yapma kendilerini dıjarı yoltnılar bitter birer atmışiardır. dı§ını iddia edemeyiz. Bu sırada Ahmed isminde Si'eü blr Üstelik uçmak, ama hususf ile vatandaşla biletçinin ksrısı ve k m . B?tı Almanyada kurulmuş olan 1 mpmleketlerdp np=ebi flı rrilvar mşrkı bulmaktadır.» ucmak. otomobille eitmektpn daha yolculardan All Öçkamya, .Melâhat Tır yeni bir cemiyet B«ıiş alâka tnp çocuklar bırakmışlardır. Bunların M'inıh'li avukat bu parayı tahsil pancı ve Adalet Cavlı. muhielif yerleucuza mal oluyor Tek kişilik «ba rinden yaralanmışlartfır. lnmaktadır. Bu cFmivetin adı (Ba geçimi ile hiç bir Alman bab^si (!) edebilecek midir? Alman vergl va arabssı» otomobilin yaktığı benTramvay arabası bir müddet sonra Viaları tarafınHan tanınmiyan ço mesgııl olmamışt;r.» mükPİİPlİP.rı de onu desteklempktezini yakmıyor tki üç kişiliginl o durmu?tur. Vatman Cemil Gür. Ahmtri cuklarm annelerrni koruma cemiSimdiki haldp sorulan sual şu dirler. Cünkü. şimdikl halde bn ve biletçinin ksrısı. yit'arı ajır oldur: (NATO çpcuklan) nin geçimi ile duffiından Nümune Ha?tanesine kaidı yeti) dir! Misaller vererek açıklavalım: ıtTstHk prijimpııl iııtfnen Al dnerud^n ri^ğıuya bunlar meşgul rılmışlardır. Digerleri ise Ubıırcu eBatı Almanya hükümranl'Sın? tki pervanell. alh kisilik hususi dllmistir. HSdise etrafında ÜsMidar kavu'muştur ve işea! kuvvetleri man kanunları. Almtnyanın hü plm=kta. onlardan alınan vergilerle bir hava otobü'ü kilomotrede bir Mürideiumiimiliği tshkikat yapmaktadır. nin şimdi çekilmeleri vpv» nzaltıl kümran deSilken cereyan etmiş bu cocukhra bakılmaktaıiır. »dam başına 7 ila 8 kuru» yazıvor. *** mr.lan beklcnmrktpdir. Bahi^ m°v o)»n e«ki hAdi*elere tatbik edilebiBu türlü otobüslerin »lıs fiatı yük(T^oh^in taraiındsn tanmmıvan zııu cemiyetin korumak iftp^ıği =TI l»rpk midir?» jek olduîurdan ancnk sirketler taUmumiyptle m|spl»nln §on d# cnru'iann annelerini knnamî r e rıolrr i?e bu iş'eal drvresi epnaKinda, rafından Istimal edilebiliyor. e b»>lki •# bey mivpH) Batı Almanysda me<'nid ) askcr veya sivil. iseal kuv\etleri hir ihtilâfa yol ara '4=r'a bir çok eemiyetler^er» dp v^r"Beech Bonanza» tipifide olanı monsublan ile eayrimeşru temas?00(V>0 lirava kaHar cikıvor LSkin larda bulunmuş olan Alman kadın cı>Sı clzİFnpm»rrıpktpHir Alman hu dım görmege başlamıştır. Ksdınlakukcuları dohi 5 mavıstar «w»l rı koruma cemiyetleri de hsrekete I? takibi hususunda Istifadesi çok landır. doŞmus bu nibl coruk'.ar için hak oKıyoT. Dahs kiiciik «nrııbnİBrB» Cfrıiyptin rfisi Jedelhauser adın talpb etmenin imkânR'7'ıŞıni Vabul bu gayretlerl». d»marlaSPİince flç tip çnjp çarrıivrır: Birinda Münih'li bir avukattır. Cemi"et etmektçdirler. Fakat 5 ra=y!stan nnds Fransîz İnailir Amerık»n, oisi saattı» 1S0 kilometrp katpdiyor. rpisi basına vprHiîi bpyanBtts, müt sonra bu şekilde Hünyaya ' selmış Relçik?. Lükssmburî. Hol*rjd». r»i5eri 200. üçüneiisü 270 .. Bevjir tpfik işBsl makamlan nezHinde fp föfukisr ! rin hak tplpb etmek müm *!on'eç. Kınada k^nı bıtlunan çpkuvvetlerl rle onu eörprür. 1S0 den kün olacaktır. cuklan haslayıp 200. 250 He karar kılıyor takHirdp işi I j H?ve a^alpt rl:\'amıdır? Diğer Trk motnrlü ve tek pprvan^lidirler. r;na kadar erttiirecp&mi söylomiştir. bu eibi çnrukbra ad altında bulunan Dogu Almanvâdâ K300 118 fiTOn mptreve k=d»r yükAlman kantınlan. cpmivetin müshpt takmış'aHır. Bunl = ra (NATO çoHamarlarmda Pus kanı taçıysn. neselebiliyorlar. Bunlara «Fieper ma netice elde etmpsi için müsaidrîir. cuklart) Hempktedirler! tebi eavrisahih çocuklann vaziveti kineleri» dpniyor. Fiatl?r. sıraya f Fakat yahancılsra karşı bunlarıTi Bir Almsn Bazetfsine bakılac=.k re o!acak ır' Bştı Alm»nya cemieöre ve bizfm par>ı lle 20 000 lira. ohırs^ (NATO co'iıkicrı) rt\n «°vı yetleri. bu acıklı davanın Sovyet 25000 Hra ve 30.000 liradir. tki vetün dava rla burada! Bu k^nunlar 5i 3S0.0OO civar'nd'Hır. Faksf bu fephesi üzerinde konuşmak bile ya tiç kisiliktirler. Kilomptrp h*clan biri. eayrimpşru rocuSun Ifi nun 1S0 000 i aşm?Hı5ını »nylivpn istemiyorlar. sabı adam başına birincide 10 kuyaşına basmcaya kaHar ' cpcimi. ler de var! nı$. ikinci de 13 kuruş, »onuncuda Hâmi S. tahsili ile babasınm meçaul olma17 kuruş düçüvor. Mtinihli n^nıkat h«ablsrırı vapsmı pmretmektedir. Amerikada 3(1.000 hususî uçRgın rrıstir ona c«re. d,h, ,™HHm |fn|yada sıeaklar Pahis mevzuu cemiypt'n simdiyp Mü*te'ikW bu çncuks^rîi m'lvarl^rfteçen sene yaptıSı uçuş saati. ha.. , Ro kadar müttpfik komut=nlıklan nPZ r va yollannın memleket dahilînde « » 8 ( i i : ) ~ U ç Sundenberi a m ; ,rk borrk.Hınlsr. Buninnn i«dinde yaptı§ı bütün tesrbbüsler «esi. eivimi idn simdive kadar hiç' İtalvada hüküm sürmeğe başlayan reticesiz ka'mıs. Alman mahkemp v,i. , e v V P rilmi. H»5iHir Mürih'li «r;3k dalgası dün bılhassa Komaleri önifcde hic hir dava nçilama avı.kat heMblannı fu şrkiHe vap Ha fiddetlenmiştir. Fılhakika dün Freddie kolay kolay maglup edilePonada kaydedilen en yük=ek h3mıstır Fak?t Münihü avukat diyor cek adama benzemiyordu. Çarpışki: ilâ aret derecesi 34.1 olmuştur. Dığer »Çoruk ma başladı. Birkaç el *ilâh atıldık mark borcludurlar. Ortaisma I T7aly»n şehirlerinde kaydedüen en ııŞimHi Batı Aîmanya hiikümtan sonra. yat infilâk etti. ranhema ka^ışmuştur. Durum dp olarak bunu 800 m=rk k?b u l etsek. I vük^k hararet riereceleri şunlarVaziyet önce Freddie'nin lehiney Öismiştir. Alman mahkpmelpri 6 reçen her sene için borclan 2R0 ! dır: Palermoda 32.1, Napolıde 3U. di Fakat kansını kurtarmak istenünde davalanmızı takib edeceyişi her ikisinin de hayatına mal ğiz!» oldu. Lentner, 19 yaşındaki kamarot Batı Almanya 5 mav;sta hükumModern bir Sinbad'ın haystmın ranlığa kavuşmustu. Robert Guülot'u da plânına karış Haziran keşidesı talihlilerı: hikâyesi, bu şekilde sona eriyor. • ## H. No. Adı Şubesi tııdı. Yapacağı ük iş kadın ve Lentner'in de belirttiğine göre. mil Freddie'yi ortadan kaldırmaktı. On Batı Almanyanin harb snnu da21539 Müzeyyen yoner gibi yaşıyan McEvoy, dünLirahk EVİ Merkez lar olmadıktan sonra yatı Arjanti v?lan arasında en mühim veri iîyanın en büyük kaçakçılanndan bi Bal eden bu ictimaî mPsp'c na=ı! ne götürüp hamulesini satmak ka r;,^i c * *• • , J ı ı 1 5471 Mustafa Lirahk ARSA'yı Pangaltı bir seyir takib edecpk" > , . , , . , " " " • *• rndı. Su testısı su yolunda kınlır. Bazı kimseler şu hususu itiraf n kocanm fırtınah bır havada de | B i r ç o k g e i i p g e ç m i 4 saat ara ile k o r s a n I a r a 46065 Avıe etmişlerdir: Liralık ARSA'yı Merkez nıze du,erek boguldukların, söyle m e z a r o l a n V d e n i r i n dalgalan günde 3 adet almabiür «Hitler ordularına mensub su meK ışten bile değildi. McEvoy'u da kendine çekmisti. 20994 Fıruzan Kadıköy Lirayı bay ve askerler de bir çok yabanc; Butun planlar tamamdı. Fakat \urcihan KESİM Ucuz alialılan bir framvay kazası GARIB SEYLER: Almanyadaki işgal kuvvetlerinm geride bırakfıkları Î50000 babası mechul cocuk için centiyet kuruidu AĞRILARINA r EMNİYET 38.000 10,000 10.000 15,000 1.090 SANDIĞI«% NEVROZÎN zel bir şeydi. Bir iki kere ancak tine değil. Oraya dönemezmiç :> gördüm. tri iri simsiyah gözleri, Greenslepfde ahpablan varmış. ondüz siyah saçlan ve çok tath bir larm yanına gidecekmiş. Yenider» • sesi vardı.B çahşabüecek hale gelinceye kadar j Oliver: «Kısacasî.ı dedi. sesi pek bunlar kendisme bakarlarmış. An I boğuk çıkmıştı. cEzelî hikâye. Kı !aş:hn. kız pek eururluymuş. Aüe j sacası. Chsuncev Arnold bu kızı crır öyleymişler.D bastan çıkarıyor.» Bsssett. Oliver'in kadehine bfl J Bassett bu kadar açık konuşmsk karak: «Bir konyak daha, Oliver? ı> tan hcşlanmamış gibi. öksürdü. diye sordu. «A, avukat olacaksm, bu ne «Hayır.» acele, Oliver!» dedi. «Birbirlerine «Uzatmıyalım. Pek üzüldüm âşık oluyorlar. diyelim.D Cevireh. VAHDE1 (JÜLTEKIN tabiî Chauncey bana bunu sn!=ıOliver acı acı: «Orta yaşh bir a t:nca. Kız para kabul etmiyormuş. Oliver hiç kunıldamadı. Öyle o | liam'a: Ona yanında iş verdi. Da yıllannda kendini pek öyle koyuBassett, hoş bir tavırla, başım damla çocuk denecek yaşta bir kız Yalmz, peşimi bırakın ,bir daha rla turuyordu. y jj ha iyisini bulamazdı. Zaten, adam vermeseydi gene zekâsmı göster salladı. birbirlerine âsık oluyorlar h8!n dij meğe devam edebilirdi. «Evet .Bizim eskiden «hanım ye haykırdı. Sonra kendini tuttu. aramayın beni, diye yalvarıyormuş. «İki yüz dolar kâfi, Mr. Bas i seçmede ustadır.» Oliverin parmaklan koltuğunun •ett» dedi. «Çok yakışıkh bir adamdı ve bir efendi» dediğimiz kadınlardandı Bsssett gülümsüyordu ama. pek Ancak böyle kurtarabilirim kendimi, diyovmuş. Haysiyetini bilen bir Ezra Basset: «Şimdi gelelim asıl kenarında trampet çalıyordu. Bas arada pek... şey ateşliydi Çocuk onlar. Annen hâlâ harıımefendidir. hoş bir gülümseyiş değildi bu. kızmış. doğrusu. Hulâsa, kız kalkıp neseleye» dedi. Sesi hafifçe de sefi pek inc«den inceye gözden I hığumuz, delikanhlık çağımız hep Oliver.» Biraz durdu. «Chauncey «Chauncey kıza müthiş tutul Greensleet'e. ahpablannm yanına ğişmiş: Biraz resmi bir eda almış geçiriyordu. Gözleri yüzünde, vü beraber gecmiştir, Oliver. Yalnız. karısına pek bağlıydı. Onun için, tı. Ellerini pöbeğinin üzerine ke cudünde dolaştı. En sonunda gel sonradan ona bir pervasızhk gel bundan yirmi beş yıl kadar önce, muştu. Hattâ. seviyordu diyebili giriiyor. Chauncey de bana geli»etledi, eözlerini dalgın dalgm a di, parmaklarına dikildi. Oliver he di. Şişmanlamağa da basladı. Üste bir gün bana gelip anlatt'ğı hâdise , rim.. Evet. o muhakkak. f.'asıl oldu yor. O günlerde işleri çok kötü gianlattğı diyordu ama. gene de üç bin dolar teşe dikti. «Çok can sıkıcı bir hi metı elini durdurdu. lik. hayli de içiyordu.» kendisini de pek üanüstü. Beni de. ib u >5.d bılmiyonım.s oHele i düşünuvoe f u b r a kâye. Oliver. Yıllarca önce ölen Basaett: «Eugene Arnold'u naaıl verdi bnna, kız için. Arayıp sormad a bö le " s o f u b i r Rİlmin Bassett, acır gibi. içini çekti. «K.Sacası. ezeli hikâye.. Yaln.z, " " " >' acsı. ezeli y , « k i bir arkadaşımla ilgili. Chaun buluyorsun, Oliver» diye sordu, Bir ara sessiz geçti. Sonra Oli bu seferki biraz deği?ik". Chauncey \ k l zı... Her ncyse. olmuş işte. Ta yacpğına dair söz vermişti »ma. oCey Amold'la.» Tuhaf tuhaf da gülümsüyordu. ver: «Anlatacsğınız can sıkıcı hi vaktile zengindi. Evlerinde sırf A | b i î . hiç birimiz bilmiyorduk bunu; nun hesabma üzülmemek de elinde Durdu. Yeniden: oEski bir ar Oliver: «Pek iyi tatıımıyorum,» kfiye bu muydu?» diye sordu. lice'nin işlerme bakan bir hizmetçi : e ™nim ki Alice bile bilmiyordu O değildi.» ksdaşım» dedi. Öksürdü. «Arnold dedi. «Bin kere gördüm belki ama, Oliver: «Eksik olmasın.» dedi. Hmg? Yo. Daha başlangı kız vardı... Sessiz, sadasız bir ki7 nun çin, şaşırdım. Chauncey bir öldüğü zaman sen daha pek ufak gene de pek iyi tanımıyorum Ara cı bu. yavrum. Chauncey Arnold'un cağız... Menno mezhebindpndi. Bi pün, perişan bir hald?. b:na gelip «Parayı Greensleett'deki bantın. Bilemezsin tabiî... Babanla mızda... nasıl söyliyeyim... Bir evveliyatını daha iyi anlayasm is lir?in bunları dcçil mi. Oliver? Pek de kızm ondsn çocuğu olacağını kaya yoüadım. Bunu Mary'ye adChauncey arasındaki davanın glr bsğlantı yok çünkü, efendim.» tedim de. Mrs. Arnold'u hatırlarsm sofudurlar, kendilerine göre bir haber verince.» larının eizli kslmasını istiyen ahdisiniçıktısinı.» Bassett bu sözlerden hoşlanmış belki. değil mi? Oliver?» hayatları vardır...» Oliver kendini zcr tuttu. Demek pabları gönderiyorlar. diye yaz ! Oliver: «Biliyorum» dedi. gibiydi ama, sadece: cEvet, evet. Oliver'in gözleri önüne birdenOliver konuşacak halde defiildi. bu yezid herif biliyormı5=I Onun da dim. B?nka da bana makbuz yol ! Bassett: «Ya?» diye mırıldandı. tabi...» diye mırıldandı. Sonra an bire Alice geldi. ladı. Makbuz hâlâ bendedir.» | Bir iki saniye Bassett gözlerini oca bilmediği yoktu ki! Sonra içini çekti. Gözünün kuym latmasına devam etti: «Kötü ruhlu nEvet.» dedi. «Alice teyze der ğa dikti Oliver koltuğun kenarlarına sıkı Bassett içini çekti. gu ile Oliver'e baktı. «Ergeç öğ insanlar ne derlerse desinler. dim ben ona. Çok iyi davranırdı «Adı. Mary Bauerdi. On se «Kız işi an'ayınca Chauncey'e s:kı yapıştı. Bassett, mahzun mah I renecektin, doğru. Sonra, Amoldun Chauncey Arnold aptal adam değil bana karşı. Annem de onu arkadaşı kiz yaşındaydı ve, acayib giyinir, söylüyor. Artık burada duramam zun. anlatmasına devam etti: I bir oğlu vardı: Eugene Aferin Wil di .yalnız bir şeyde hata etti. Son savardı.» (Arkası var) i başliksız gezmezdi ama, pek de gü ben. aidcceğim. diyor. Mcmleke Lırayt Lirayı Lirayı Lirayı Merkeı Merke* Fatih Eminönü Merkez 39396 Ahmed 14281 M^hmed 6121 Süleyman 6413 Melâhat 64446 Reşid LOÖÛ j.OÛf! \ Lirayı KAZANMIŞLARDIR 210 Bunlardan bsska 4 kazanmıştır. Kişıye I 9 ı 0 0 0 ^^ ra î 5 8 ^ Talihlilere mekrtub gönderilecektır Öğrenci ikramiyelerinden: I Ankara Lirayı I ] 3 5 9 Yalçın 1 ZıöOU lTa ( 2 0 ) Öğrenciye isabet etmiştiı Adreslerine mektub gönderilecekt A Y RIC A (10) Talihli (10) yıl vâdeli 200.000 Lir.Uk (MESKEN KREDİSINİ) kııanmıslardu 100.000 Liralıl İKRAMİYELER (Her (150) Liraya bir kur'« ÖNÜMÜZDEKÎ ÇEKlLİŞTE *"EMNİYET SAND: Bu Sahifcyi Saklayınız, S'mc VUul&yîp Vcrccek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle