01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
<5ÜMtıU Rİ SON Suriye Mecüsinde kavga çıktı ahallenin çöpçüsü ş«•nrmağa razı olmak bile Moskova çenlerde bir basın tol» hesabına hayret edilecek bir fedalantısı yaptı. kârlıkbr. Bu fedakârhğa katlanmaHatın sayıhr bütün zazeteciler Mebuslar birbirlerine tekme { lan için Rus Hderlerinin mutlaka I orada idi. Çöpçü soze başladı. Maarif Vekili nutkunda, k»nıis bir başka hedefleri bulunmalıdır. ve tokat savurdular | Gazetcci de>ip de kendınui yenun çalışmalan ve bütçesi Bizce bu hedef, Baü Almanyayı bir şey hilir sanmayın.. bh maŞam 8 (A P.) Dün akşam Suhakkında izahat verdi VATO'dan aytrmak. Alman silâhı hallede ne var. ne vok çopcü bıhr. riye mebusan meclısinde halk parlanmasını önlemek, daha doğrusu | Aha şu yandaki partımanın hanıml Ankara, 8 (Telefonla) Unesco Almanyanın tarafsızlığinı sağlamaktisi menpublarile sosyalist mebusjpasakhdır. Bevin eski golmcklcrini lar arasında • bir atbecîe kopunca. Atina, 8 (T.H.A.) İngilterenin nun, İngiliz Yunan münasebatı ve Türkiye millî komisyonu IV. devre tır. Avusturya b»nş andlaşması ve cop tenikosine ataı. Onun altmmeclis reısi celseyi tati) etmiştir. Atına Büvük Elcis> Sir Charles Pe Kıbrısa dair yeni İngiliz siyaseti ile genel kurulu bugün saat 10.30 da Mareşal Tito'ya gösterilen büyük daki pistir.. çorab vıkanıaz. meııdıl Ankara Dıl v« TarihCoğrafya Fa saygı işareti. bu hedefi gerçekleştirMebuslaı devlete aid araz.nın tev ake'in önümuzdeki günlerde. oğlu .Igili olduğunu belirtmektedirler. yıkamaz. Kirden pistcn eskir. cop zii meselesile ilgıli rnüzakereler sı nun duğunünde bulunmak üzere Atina gazetelerine göre, İngiltere kültesinın Hâmıd dershanesinde ilk mek uğruna göze alınan ilk teşebtcnikcsine atar. rasında gırtlak eırtlağa gelmiş. tek Londraya yapacağı ziyarete burada son hâdiselerden sonra Kıbrısa dair toplantısını yapmıştır. büslerdir. Bir Batı savunma sisteBcri yandaki kokozun evinıle Maarif Vekili Celâl Yardırcı, minin kunıimasını baltalamak yome ve tokatlar teati edilmiştir büyük ehemmiyet atfedilmektedir. politıkasında bazı ceğişiklikler yapırasanın, soğanın ku,Mu£uııu. laHalkçılar bu konu ile 'lgili biı ka Bugünkü Atına gazeteleri, Charles parak. şimdiye kadar takib ettiği tolpantıyı bir nutukla açmn ve lunda Rusyanın çok daha derin fehananm kbküııü. pancaıın yaptdtıun tasatısmın müzakeresmi geri Peakr'in oMunun düğününden son «tert» hareketinden vazgeçecek ve ezcümle demıştir ki: dakârhklara katlanması beklenebifeını. engiııann sapuıı \crlcr, Çop « Bugün Unesco'ya aza olan 72 lir. Oeniş ölçüde yeni bir pazarlık bıraktırmak iftemiş olup sosyalist ra Londrada kalacaâına isaretle bu durumu tekrar gözden geçirecektir. tcnikesiıule zarzavat löpu buluııdevletin 64 milli komisyonu vardır. siyasetinin kapılan açılmıştır. Heler kendilprmi partizanlıkla suclan ııııııımılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllliniımııııııuııııııuı» raaz. Onun üstündekikr gcçen >ı) Bu komisyonlar içinde Türkiye mil men Tann bizimkileri sa.sırtraasın! dırınca. ikf taraf sille tokat birbiKİraz yirlerdi. Çekiıdeklerindeıı an lî komisyonunun çalışmalan zaman rine girmiştir. NADİR NADİ lardım. Bu yıl çekirdeği gormcjıniçinde gelişmiş, hükumetimizın de )r Fransanın Suriyeyi protestosu alâka ve yardımları ile çok faal bır SERBEST B1RAKILAN AVUSTURYAL1LAR 15 mayısta Vı ce >emnı lar sandım. Souradan Şam, 8 (A.P.) Fransız hükuhale gelmiştir. Şurası muhakkak ki, yanada sulh muahedesınin imzalanması üzerine Rusvada esır Hikkat etiim. Kirezin çbpu var, t e meti, Şam radyosunun kuzey AfrıParif, 8 (a a.) Moskova radyoUnesco programının bütün maddebulunan 250 Avusturyalı eskı muharib serbest bırakılmıstır. Ek kirdeâi yok. Ağnadım ki kirezi gay ka halkına tevcih ettiği yayınlan. sunun Parısten dinlcnen bir yayılerinin memleketimiz ölçüsünde taserisi, 25 sene ağır işe mahkum edilmis bulunan bu Avusturya ri çekirdeğile yiyorlar. Bu yıl kirez Suriye hükumeti nezdınde protesto nından anlasıldığına Köre. Sovyetleı hakkuk ettirilmesi uzun vadeli çaLondra 8 (BBC) Demiryolu lılar Vıyana istasyonunda törenle ve birer kahraman olarak pahalı >a, çekirdcğini bile >i>oretrristir. Yetkili mahfillerden ıjrc Bırlisı Vekıller He\ etı Başkanı ?IAlar. Biz de cj le japıvorduk. AdaAnkara, 8 (Telefonla) Maarif karsılanmıslardır. Resim, bir karsılama ânını göstermcktedir. grevlerinin sona ermesi için müza lışmalara mütevakkıftır. nildığine göre, Fransız notasında rcşal Bulsanin. Hındİ5tan Başvekilı raı tok tutar. Allah sizi inandırsın, Fakat daha şimdiden bir çok mad Vekâleti, 19551956 yılında Tekir, kerelerin zemini hazırlanmıştır. Bu Suriye radyosunun ku7ey Atnka ve Dış İfleri Vekili Nehru'yu bu ya7 geçiyor. daha bir tek çürük çi| maksadla hazırladıkları 5 maddelik delerin ele alındığını ve bir kısmı dağ, Sinob. Adapazan, Muş, Gümüş halkını Fransava karşı kijkufııak abah kabul etmişt.r. lek görmeriim tenikelerde.. hepsınl biı plfnı. 8 milyon'.uk isçi kütlesinin nın fi'liyat sahasına geçmiş oldu hane ve Adıyaman ortaokullarının maksad le hava'iis ve yorunvar yayiyor millet.. gözünü sevejbn. Mulâkat iki aat kadar dev«n müme'Sili bugün Başbakan Eden'i ğunu ehemmiyetle kaydedebıliriz. lise haline getirilmelerine karar ver yınladıfı beyan edilmıçtır î"crıdfc ıtmjtır. Siz bana hakın,. hani gazatacısıHükumetimiz, gerek dünjada, ge miştir. zivaret ederek kendisine vermistir. bu vayınların Fransanın iç iş'tıiıie nız ya! Haberi çbplukten alın.. alıa rek memleketimizde Unesco idealiLise haline getirilmis, olan bu orLondrada Nurı Said Pasaya Bugun ılk defa olmak üzere işçi bir müdaha'e sayıldığı da tsbariışu köşedeki eski evde oturan hota mümessilleri ile ışveren mümessil nin gerçekleşmesi için elinden ge taokulların tedris kadrosu en kısa nı'şan verildi rttınlmiştır hanım var ya! On yıldır çdpunü len her türlü yardımı şimdiye ka zamanda tesbit edilecektir. I leri resmen karşılasmışlar ve müîzmir, 8 (a a.) Dün bölgemitokerim.. patates, soğan kabuğunLondra 8 (AP) Kraliçe Eli | zakereler üzerinde bir karara var dar esirgemediği gibi. bundan böy ze gelerek tetkiklere başlıyan DevYeni radyo ıstasyonlan dan başka şey tökmedim. Yandaki le de esirgemiyecektır. zpbeth bu?ün Buckingham Sarayın mışlardır. yeni partımandaki kiracı museviAnkara 8 (Telefonla) Üç vi let Vekili Dr Mükerrem Sarol, (1950 yılında on bin lira olan dd kabul ettiği Irak Başbakanı Nu Müz?kereler yarın çalışma Babu sabah kendisini ziyaret ederek, nin tenikesinde eünde muz kabuju milli komisyonumuzun bütçesi bu lâyette radyo istasyonunun tesisi n Sait Pasaya St. Mıcheal ve St. kanlığında başlayacaktır. seyahatleri ve dünkü tetkikleri hak olmasa olmaz. Huseyin Be>ler var yıl 85.000 liray» çıkarılmıştır. Ma işi bundan bir müdde evvel R.C.A Georae nisanmı tevcih etmiştir Dok iscilerinin grevinin de yakmkmda intıbamı «oran muhabirimiya! Hani yeni taşındılar.. onlarda Irak bundan bır müddet evvfl da sona ermesi beklenmektedir nevî yardımlann günden güne ar firmasına ıbale edilmişti. zin suaüni şu suretle cevablandırkırmraı kabuklu bortü böcek eksik Aldıgımız malumata göre bu rad Turkıye ile aktettığı Bağdat ıttıfa Halen 171 eemi muattal bir durum tan bır hızla maddî fafctörlere inmıştır: olmaz. Narıl da yerler babam. Ben Amerikadan Türkiveye yollanan kı çerçevesi dahılmde İngiltere ile yo istasyonlan Izmir, Erzurum ve zimam edeceğini vaadedebıhrim.) dadır. c Geçen sene noksan kalan işgörsem korkanm. Diyarbakırda kurulacaktlr. Daha Genel kurulun eğıtim, bilim ve paketJer Selânikte çaluıdı de yeni bir askeri ortaklık kurmuş 20 bin dok i?çisinin grev yapmaAğnadıni7. mı arkadaşlar.. şimdi kültür sahalarında tanınmı; şah evvel istasyonlardan binnin Ada lerimizi tamamlamak üzere Egede sına sebeb, 10 saatlik mesainin çokSelânik, 8 (THA.) Yunan po tur sirinle hiraz de «eytin ekmek yiriz^ siyetlerinin verimli çalısmalarile bu nada tesisi düşünülmüş, bilâhare bir tetkik gezisine çıkmı» bulunuhj&u. hayat şartlannın düzeltilmesi, yorum. Turizrn bakımından işlerilisi, büyük bır posta sovgunculuğu 6. ncı Şube Müdürü, «ahadaki faaliyetimize değerli y»r tesis mahalli değiştirilmiştir. Bir de çay içeriı. Bu zeytinleri begemilerde iyi yerlerde banndmlmizi daha semereli. daha verimli hâdısesıne elkoymuş bulunmaktadımlarda bulunacaklarından emin lediyenin satış yerinden aldım. Çeİzmirde trafik durumunu mak ve daha faza yemftk tahsis e olarak bu hayırlı teşkilâtm kurubir hale sokabilmek için bir çok dır. Beynelmlel bir şebeke tarafıni kirdeği büyüktür emme. tok tutar. vesilelerle ifade ettiğim gibi şimdidilmesi arzularıydı. dan yapıldıfı zannedılen bu soyinceliyecek luşunun onuncu yılının memleketiÇayı yeni demledik.. şckerimiz az lik hizmetlerimizi ve emeklerimizi İngiltere parlamentosu toplandı gunculuk neticesinde Amerikadan miz ve bütün dünva Icin meud ve | kaldı. Kusura bakmayın. birer tene İzmir. 8 (T.H.A) İstanbul 6. İstanbul. Ankara ve İzmir olmak Londra 8 (A.P.) İngilterenin başarıh olmasını diler, hepinizi h ' r Türkiyeye gitmekte o!an muhım Şube Müdürü Orhan Eyüpoğlu, be ağzını^a alm.. çayı içerken ağzınız üzere üç bölgeye tahsis etmiş bumiktarda p o ^ kohsı çahnmıştır. raberınde iki trafik mühendisi ol yeni parlamentosu dün, gergin bir met ve muhabbetle selâmlarım.» tadlanır.. ekmeği bol yevin de.. zey lunuyoruz hava içinde, an'anevî merasimle ilk HâdLse. bu kolılerı Türkiyeye getinden faydanız olsun. duğu halde İzmir Belediye Reısi toplantısını yapmıştır. Tabiat güzelliğinin yanmda bintirmekte olan Amenkan bandıralı Gazetecilerden biri sordu: Dr. Selâhaddın Akçıçek'in davetli lerce senelık tarihî eserleri ve meAvam Kamarası, Baskanhğa ye«Examiner» posta vapurunda vuku Çöp tenekelerinin kokusuna s: olarak şehrimize gelmiştir. Or niden William Sheperd Morrison'u denivet âbidelerini bağrmda taşı KOCASLNIN MAHKÛMIYETİNE bulmuştur. Vapur. Selânik lımanasıl tahammiil ediyorsunuz? yan aüzel İzmirin ve hinterlandı GÜLÜYOR Amerikalı smema yıl nında Yunanistana aıd kol lfıı çı han Eyüpoğlu. belediye zabıta mü seçmiştir. Muhafazakâr Parti azası Alışkanhk efendi gardaş.. ilk dürü ile görüşmüş ve şehrimizde olan Morrison, geçen sefer de basnın turizm bakımından srzettiği e dızı Bruce Cabot, mahkeme kararı karırken, henüz izi tesbıt cdiWr.iiönceleri çok rehmet çekrik emme hemmiveti bilmem ifadeye lüzum ile İtalyalı dilber Franchesca de yen soyguncular. Türkiveye gcitü trafık mevzuunda tetkiklerde bu kandı. yava? yavaş alıştık., şimdi o kadar var mı?. Scaffa'nın çocuğunun babasi olarak Asılzadeler de, ermin yakalı kırriılmekte olan posta kolilerını gız lunmuştur. İzmirdeki trafik durutesir ermiyor. Izmir 8 (Telefonla) Pazar gümunu inceleyecek olan Orhan E mızı pelerinlerini giymiş olduklan Geçen sene Bergamayı görmüş tayin edildiği halde 25 bin dolarhk lice alıp kaçmışlarrır. Mikrobdan korkmaz mısınız? nü Kızllçulludaki cepanelikte vuve Kermeste buhınmuştum. Dün nafakayı ödememi^tir. Cabot, CaÇalınan posta kolilcr'nin miktarı yüpoğlu. şehrimizde üç gütı kala halde Lordlar Kamarasında toplan kua gelen yannn ve infilak hâdise Mikrob da ne imi^ canım... lifornia'da mahkum olmuştur. MahMervemananın ikametgâhmı, Efes vı kıymeti ancak Tu.ıt posta giiın cak ve gordüğü aksaklıklan bir ra mışlar ve anayasa gereğmce and si ile ilgili tahkikata askert bilirkişi Hastalık vapar. ve Selçukn zivaret ertim. Hırisrl kumiyet kararım duyan de Scaffa por halinde belediye reislığine bll içmıslerdir. rüklerinde tesbit olunabilecekf.r. tarafından devam edilmektedir. Efendi wn nasıl gazatacısın? yanlık âleminin pek haklı olarak son derece memnun olmujtur. ReParlamentonun esas açılış merasi Son safhaya göre cepanelik persoBu posta gemısı. N ;w York tan direcektir. Bn kadar hastalsr çöp tenikesi mi bütün dikkatini üstünde tophyan simde, de Scaffa'nın gülüşü görülmi perşembe pünü yapılacak ve nelinin her hangı bir ihmali veya 27 nisanda hareket etmişti. kokluyor. Mikrob «enden benden Ankarada bir yangın bu ziyaretgâhın yapılmakta olan mektedir. Kraliçe ElızabetH, Başbakan Eden bir sabotai ihtimali kat'iyyen mevakıllı. Çöpe atılan verde kalır tnı? yollannda çahşmalar büyük bir Ankara. 8, (Telefonla) Bugün hükumetinin programının ana hatcud değildir. Yangınm çıkmış ol Mesleğinizi sever misiniz"' hızla devam etmektedir. Bölgenin D. P. il müteşebbis heyeti öğle üzeri Bahçelievlerde 8 inci du larını belirten bir nutuk »öyleye dugu depoda mevcud 6 ton barut Sevstn de. sevmesen rlf bir Snzah olmasına rağmen buraya TYRONE POWER VE KIZLAK1: dün toplandı 50 seneliktir ve menşei de yerlidir. rakta 3 numarada oturan Devlet cektir. kere ki içine düşınuşüz ağabev! teksif edilen mesai bütün bu mahİstanbul D. P. 11 müt«çebblı htytU Allah da kısmetimizi buradan verTiyatrosu Edebı Heyet Azaların Dünkü merasim daha ziyade. par Verilen malumata göre yerli ve ya Şehrimizdeki Hilton Otelinin açı zurlan gidermiş, bugünden trafiğe da<ı Lütfü Ay'uı evinde bir yangın lamento azalannın yerlerine yerlej baneı menseli olmak üzere iki cins lı?ına davet edilen şöhretli Ameri açılmış bulunmaktadır. Temmuzdan dün taat 18'd» toplanarak önümUz miş. Ama bana sorsan ben bu işi dekl pnrar gilnü yapılac&k 11 koıtgrebaşlangıcı olmuş. vaktinde yetisen melermi temin için yapılan bir an barut vardır. Yerli barurun faran kan yıldızı Tyrone Power halen itibaren ve bilhassa hac mevsimine d hasırlıklarmı gözden geçlrmlştlr. bırakmam. ti müddeti 10. yabancı barutun ise Londrada bulunmaktadır. Geçenıtfaiye tarafından bastırıla^ak bü »ne\r| toplantıdır. Neden?. yetistirilmek üzere asfaltlanması i U kongrettnln tkl B«n devdm edecegl Toplantının g«rgin bir hava için 15 senedir. lerde kansı Linda Christian'dan bo çin gerekli ihzaratın yapıhp, lü tahmin olunmaktadır yümesine mâni olunmuştur. Eyyyy! Piyasayı buradan ö j Kongreyl taklp etmek de yapılmasına sebeb İngilterenin Mütehassısların ifadesi, barut es şanan Tyrone Power, resimde Tarytı zumlu tedbirlerin alınma.«n alâka leyidlar lçta davetlyeler lsttyen dln renirim. Bir evde hanım pasaklı bnstırılmıv Irak askerî heyetinin sanayiini felce uğratmak tehlikesi kidikçe iştial ihtimalinin arttlğı mer ve Romina adındaki kızlannı orauz lılara tebliğ edilmiştir. Vilâyetin bu tır. Dayetlyeglz dlnleyld kabul edll mı. temiz mi buradan öğrenirim. ni doğuran demiryolu işçileri gre kezmdedir Binaenaleyh kuvvetli lannda gezdirirken görülmektedir. mevrudaki yakın alâkasuu ve gös mlvecektlr Evde dirlik düzenlik var mı, jok tetkikleri vidir. bir ihtimalle yangın ve infilakın terdigi hassasiyeti takdirle karşı Sıhhat Vekâletinin bir tavzihi mu bnradan öğrenirim. Ankara: 8. (a.a.) Şehrimizde Sıhhat Vekfiletinden IU açıklama garanti müddeti sona ermiş barut Nasıl oğrenirsin? lanm. İzmir Radyosu Müdürü gönderllmi;tir' mışafır bulunan dost ve kardeş ların fazla sıcaktan kendi kendine Çanak çömlek. bardak kırığı Aziz varlığı ve manev! değer ve «Muhterem gazetsnlzln Î8 mayıs 1955 Irak Eıkânı Harbiyei Umumiye Re değiştirilmiyor iştiali ile çıktığı tahmin edilmekTEŞEKKÜR hatırası bizim için de çok büyük ^arlhlt nüshasının 3 üncü sahifesinde. çok nlursa kavga var demektir. isı Tümgeneral A. Refik Arif Kay 29 mayu 1955 pazar günü araolan bu ziyaretgâhın her türlü lâ «Siird vilâvetinin Pcrvari kazasmdn 40 Kavga olan evde tat tuz olmaz. İzmir 8 (Telefonla) istanbul tedir. rnakçı rıyasetindeki askeri hevet. mızdan ebediyen «yrılan pek Ote yandan mevcud barutlardan Pivasayı nereden anlarsın? übaliliklerden ve hürmetsizlik tel çocuk bojmaca hastalıjından öldü» radyosu program müdürlüğüne gemuht«rem ve aevsiH babamız bashklı Diyarbakır mahreçll bir yazı bugün Kmkkaleye giderek fabher sene bir nümune ahnarak An Çöplerden. Zarzavatın sjpı, kin eden hareketlerden korunması lntişar etmıştir. tırilen îzmir radyosu müdürü ve BABA KURBANGİL'in nkaları zivaret etmiş ve öğle ve BasınYaym genel müdürlüğü il karaya gönderilmekte ve yapılan icin serekli tedbirler ahnacaktır» Mahalünden yapılan tetkik neticesi yemisin çöpü çoksa piyasa gevjegfrek cenaze merasımlne ve gcmeğıni makine ve kimya endüstnsi tahlili müteakıb alınan sağlam raDevlet Vekili. bölgemizin yefli bojmaca hastalıgından BHim olmadığı miştir. Azsa sıkışmıştır. Sen ne direkse evımize geltrek, mektub ve temsilcisi Umid Demirilin bu tayini poru ile barutlar bir sene daha hıfumum müdürünün misafiri olarak geri alınmıştır. t«lefonia derın acımızı paylaşan otellere olan ihtiyacı hususundaki ve (3) çocukta boğrnaca hastalıgı tes yorsun efendi! Ben bir evin hançi bft edildiği ve gerekli tedbirlerin alın partiden olduğunu bile bilirim. zedilmekte idı. Bu suretle infilak bütün «kraba. dost ve tanıdiklara ] vemiştir. suali: «Atatürk bulvannda Emekli dığı anlaşılmıjtır.» Halen şehrımizde bulunan Devv« merhumun tevgili arkadaşları Amma yaptın ha!... Yemekten sonra Ankaraya av let Vekili Dr. Mükerrem Sarol, Ü eden 7 numaralı ambardaki barut Sandığı tarafından mşa edilecek ona «yrı «yrı teşekkürt teessürü Çöpü bol mu beriden.. cöoü det eden heyet. Etimesğut uçak fab mid Demirilin vazifesinde bırakll lar tam 50 sene saklanmıştır. Vetelin ihalesl ve mukavelesi yapılmöz mân) olduSundan gazettnlz rilen malumata göre bu şekilde bu az mı eeriden... Onunçun siz çnr)«'îı vasıtasile iblâğını rica ederiı mıştır Buna müvazi olarak hin rikasını gezmiştir. ması için Izmirlilerin yaptıklan ri lunan bütün barutlann esasen imKızları ve damadlan deyip de hize hor bakmayın! Havterlandin ehemmiyeti bakımından TEŞEKKÜR cayı kabul etmiştir. Ankarada yakalanan hası gerekmektedir. dikkati çeken üç mühim köşesinde, di fiile güle.. şu zeytinleri de ısEbediyete intikall İle ailemlzi sonsuz keder ve ıztıraba garkeden Ateş yakmasını bilmfyen çeşme. Efes ve Bergamada ş.imdilik terseniz hir kâğıda sarıp alın. Çebir hırsız kıymetll eşün. sevgili annenuz ve küçük eb'adda otel ve oteller yakirdeğilen yutarsanız tok tutar... kardeşimiz Ankara 8 (Telefonla) Dün ge bir kabile ile temas edildi pılacaktır. Bu husustaki hazırlık Çöpçünün bn mühim basın topBayan LEMAN ÇETİNER'in ce saat 21 de 17 yaşında bir hırsız Kalkuta, 8 (a.a.) Hind antrolar ikmal edilmiştir» diye cevab lantısmdan memnunlukla avrıldık. GOÇMEN EVLF.Rİ Izmıı Kacenaze torenındie bulunmak. eviAmerikan yardım heyetine mensub poloji servıslerine mensub bir helandırmış ve inşa edilecek İzmir Ben adamın ^öylediklerini yazdım. vakhpınarda yapılmış olan 58 göçmıze gelmek. telgraf ve mekmb Howard'ın evıne girerken polis ta yet, henüz ateş yakmasını ve taşradvosu için de: «Bildiğinjz gibi. Vebali onun boynuna! gondermek suretile acımızı paylamen evi dün merasınıle göçmenlere rafından suç üstünde yakalanmış tan en ıptidaî âletlerin imâlmi biltesis edilecek üç radyodan birisi fan ve bizlfri teselliye ko{fn akverılmiş ve bu münasebetle Devlet tır. 17 yaşındaki hırsız Yaşar Can mıyen bir kabile ile dostane bir raba. dost ve tamdıklarımiii sonİzmirde kurulacaktır. Radyolar R. Vekili Osman Kapanî bır konuşma suz minnet ve lükranlarımızı polise verdıji ıfadede Kavaklıde temas temınine muvaffak olmuştur. C. A. firmasma ihale edilmiştir. yapmıştır. Bundan sonra Bucada arzederlz. rede Alman Sefareti şoförlerinden Bczaet ÜLKER OYMAK Müteahhid firma, İzmirde inceleme Bu kabile, Bengale körfezinde, yapılacak göçmen evlerinin temelCetiner ailesi efradı Richard'ın ve MaıHigosun da evler Kalkütaya 700 mil mesafede bululerini bitirmiştir. Yakında inşaata ile leri atılmıştır. Resimde, Devlet Verini soyduğunu bildirm ştir. Bun nan Andaman adındaki küçük bir başlanacaktır. 18 20 ay içerisin\Eczaa GÜRBÜZ ERDOĞAN kili Osman Kapani, temele harç koAÇILDJ MEVLİD dan baska üç mühendisin daha evi adada yaşamaktadır Bu kaoı s de ikmal edilerek hizmete girecekyarken görülmektecir. Ni;anlandılar. ni soyduğunu anlatan Yaşar Can «Onge» adını taşımaktadır. tir» demiştir. Sahmetll reflkam v« kıymetll anne7/VI/955 « PARA YATIRANLARA CAZtT HEDİYELER mlz hn ay akdar evvel mühendis TbFransah dördüzlerden FATMA MELÂHAT rahim Moralıya aid bir otomob.li A|nc» TEŞEKKÜR calarak kactığını da ıfade etmiştir. SARAÇOGLU Hanımm TEŞEKKÜR btri öldü irtihalınm ikinci yıldönümü münase• AOANA KİB husosi açılif ikramiyeleri Eşlm Oç yıldanberi çekmekte oiduğum 11 Hırsız Yaşar Can bugün adalete betile 10 haziran cuma gunü Bostancı Paris, 8 (a.a.) Geçen hafta. ÖLÜM tihabl) bobrektaşı ıstırabımı çok teh teslim edilerek tevkif edilmiştir. ASIM TUNCAY'ın cami şerifinde. cuma namazını muteOurges'te dünyaya geıeu ^ıduzŞadiye, Mediha. Hamld. Maeid likeli bır duruma gırdığı anda derhal kaybı dolayısile yapılan merasiakıb Hafız Esad Gerede, Hafız Ibra• BtR EV Amerikada asgarî ücret teşhis ve ameliyat ederek hayatımı lerden bin bugün ılmuştür. Dokme istirak eden, çelenk gönderen, him Çanakkaleli. Haftz Hüseyin Se ve Cahjd Kayranın annelerl kurtaran çok değerli uroloâ operator KADRİYE KAYRA torlar, dığerlermin yaşıya^ .ğı katelgraf, telefon. mektubla ve biz bılcl duagu Hafız Yahya Eskışehırli \Vashington 8 (A.P.) Ayan • 10.000 T.L.,Devlet Amortisman zat evmize gelerek taziyette bu8 '6/1955 çarşamba gunu vefat Dr. KEMAL ÇAGLARa ve ilâhici Nişancı grupu hafız efendlmeclisi çalışma komisyonu dün A naatindedirler. lunan bütun akraba. dost ve ya lari tarafından HShl. hatmi serif duaetmı$tir Cenazesi 9/S/1955 persemT» Şışlı Sıhhat Yurdunda yattıiım merikada. asgarî ücretin saat başıSandıgı Tmhvilleri kınlarımıza duyduğum derin be gunu öğle namazını müteakıb sıle mevlidi nebevt okunacagından Eskişehirde ilk arpa muddetçc alakalarını eksık eımiyen minnettarhğın iblââına sayın gaKadıkoy Osmanaga camiinden kalyakınlarımız ve dostlarımızla din Dr. Danay Becite Dr Nııran Borana na 1 dolar olmssına karar vermiştir. zetenlzin tavassufunu sahsan ve mahsulü dırılarak Sahrayı Cedid'dekı aıİE kardeşlerimi2tlen arau buyuranların Ad«n* : Abidin pafa caddesi Ticartt Sarap hemşıre Nesrın Eregli He dıser klinik Halen asgarî ücret saat başına 75 [ ailem namına rlca ederim. makberesine defnedllecektlr. te$nfleri rica olunur.. personeline derın minnet vt teşekkur centtir. Eskisehir. 8 (Telefonla) ŞehriAfife Tuncay 174411 lprımin gazetenız vasıtasıle iblâğını Cemaleddin Saracoglu. Seblâ 1938 de Amerikada tesbit edilen mizde ılk arpa mahsulü Muttalib nca ederız Özbilen, Bmine Tınaztepe Müzeyyen Kurtul ve kardeşı ilk asgari ücret saat başına 25 köyunde alınmış ve davul zurnacentti. larla borsaya getirılerek satılmıştır. Mukaddes Kurtul İngiltereıtin Kıbrıs siyasetî değişiyor mu? Atina gazeteleri, Londranm «durumu gözden geçireceğini > yazıyorlar Unesco Millî Komisyonu dün toplandı Rusya Ne Yapmak İstiyor? Bizim çöpçünün basın toplantısi (Ba$makaleden devam) Bulganin Nehru ile goruştu İngilterede grev yapanlarla miizakere başlıyor Lise yapılan ortaohullar Dr. Mükerrem Sarolun turizm faaliyeli hakkında beyanatı Çalınaıt posta paketleri! KızılçHİIudaki infilâkta ihmal ve sabolaj yok POSTA KUTUSU NİZAHÎ POLİS ROMANI Dünyamn en meşhur pol i« hafiyesi lstanbulda! 1955 22 günde S/S G E Z İ L E R İ M İ Z TÜRK TARSUS TRANSATLANTİĞÎ BÜTÜN AKDENİZ Hareket: 13 Haziran 1955 Dönüs : 4 T«mmuz 1955 Gemi. Pazartesi günü hareket edeceğinden kayıdlara bugün ve yarın devam olunuyor. BEYBUT HAYFA TELAVIV KüDÜS KIBRIS RODOS MALTA BARSELONA NİS KAN MONTEKARLO NAPOLİ PİRE ATİNA 60 gün devam edecek ola n büyük Amenka seyahati A K B A B A Kahkahalarla Okuyunuz. Hareket : 9 Temmuz 1955 Dönüş : 8 Eylul 1955 A y r ıc a: PORTEKİZ AFRIKA ITALTA İSPANTA CEBELİTARIK ve ATLANTİK ADALARI. Kayıdlara devam olunuyor. Bu geziye pek mahdud yolcu alınacağmdan müracaat sırası esas tutulmaktadır. Eşsiz mı'zah gazetesi bu günkü sayısında neşre baş ladı... HERİKİ GEZİDE DE ÖDEME KOLAYUGl: T A K S İ T L E Müracaat: T Ü R K TURÎZM SEYAHAT ACENTASI I Beyoğlu Tepebası Meşrutiyet caddesi N o. 50/52/54. Telefon: 42305. Telgraf TÜRK TURİZM istanbul Ankara: Termen Ticaret v e T u r i z m B ü r o s u : Ziya Gökalp caddesi İşkur Han No 20 Telefon: 22160 Te lgraf Telman İzmir: Gazetedler Cemiyeti Telefon 5452 '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle