28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET u Haziran 1955 GİJNÜN 20 ev soyan ikl hırsiz yakalandı Şehrimizde bulunan Başvekil, jstanbulun imarı ve yol fitiviuu üzerinde ehemmiyetle durııyor NEVZllAIÜ 1 I Seyahat Nofları | rek sürültysüz dinSenme yerh İstanbul Adaları lr dostiın ctomobOO* Marsilyadan Parise bir günde, Paristen İsviçrenin Cenevre şehrine diger biırgimBatı AlmaRya Başbakana Dr, Ade başbaşa bırakılmış, affedilmemiş de İsviçreden Ahnanyanm Munıh feauer'in Moskovaya davet edilmesl olan Almanya da Bolşeviklere don sehrine bir günde vardık. Mfluıhİle başlanua olân yenl Sövyet dipmüştü Cenöva konferansırllı Mos ten İs\i*teyt, oradan da Italydya... lomatlk faaüyeti yann Arrupada ŞîşH, B«şikta? Te KadıkBy ikovadan gelmiş bulunan Çişeıin İyi bir trtomobille bn uzun mesaeöıtförinde gfcdiklefl «vlferden devlellef müvaientsinl «arsabılscek, başkanlığındâki Sövyet heyeti ıle feler insanı perlşan ettniyor ElveParii tndlaîmalâh M MglaâüUf « ' orâflâki Alman heyeti Cenöva ya tit W s«bahleyifi jfefe «rken y«la on binlerce lira değerîüde blrliği tekrar tehlıkeye düşürebile bılir mi? Bu ihtunal, mevcut ıse yamn teklif ettiği Avusturya ban kınlanndaki Rapallo'ya gitmişler, çıkılsın gecele>in sejahat edılmemücevherat ve ev eşyası Şebrimizde bultinan Başvekil Bilhassa Tramvay ve" Elelttrik cek bir duruni yaratâcak imdır? bile, rayıftır. fl bpinde bir anla^mâya yaklaşan* ferada başbaşa v'ermişler ve Alman sin, zira, tahminiıl fittâfına, Aviuçaknışlar Adnan Menderes, Istanbulun imar idar#sinin Alman Mersedes flrma#** lar olrhafnış değildir. Rus ânlasmasmı akdetmişlerdi. Bu fatiitt kara yollan pek karanlAtır. Sovyet Hariclyesi daveti ıhânldai ve bı'hassa yol işleri üzerinde eherrî sına sipâf.ş ettiğini yazdığınrtt 200 *** İolşevik d'avetiyerihİB AHhan BtşiKtaj polisi, uiun lâıfeandan bir zamanda yaprnıştır. Birkaf güa yeni Öoljevik dfcvletinin bif Batı firittâ Fransız kasıibalar) <ile /inmıyetle durmakta, slk Slk inşaat otobüs de geldikten sonra ba yol beri Beşiktaş, Şişll ve Kadıkoy ta5 Parise dşık şehrb dcmi^ler .. dahilî siyaset Sahnesinde yapacajı Dr. Adetıauer'ifl Moskovayı zt Avrtipa devleti ie ilk andîaşması idi aan yerlerıne giderek teftiş ettnefctedir. jehrih bellibaşh yollanndan biri raflarıHda yirnîiye jrakın ivdeıı on sonra Batı Almanya Başbakânı Bir teslr ne olabılir? Paris andlaşmalatareti yeni bif (Rapallo Habgf, Avrupâ bsşkentlerinde bom İahlr, memleketin biitita lâmbalan leşik Amerikaya" glıîttek, feadi Bu yollardan biri Istanbul Lon halıni alacaktlr. binlerce lira kıymetinde mücevhe Eisenhower ile temaslarda buluna rı yürürlüktedir fakat Alman or sı) na yol açar mı diyorlar! ba gibi patlamıştı. Rapallo aiidlaş orada \andıfi için . dra asfaltıdır ki, Istanbul HavaTfafttvay *e Elektrik idaresi Şiş rat ve ev eşyası çalan iki sabıkalı dusu henüz kurulmamıştır v* bü Napoleon, Mısırı fethettiği zanıaa, ! ması ile İki devlet, karsıhklı olarak câktır. Aynı tarıhte üç batıb DışBirinci Cihan Hâfbinden sonra meydanı yolunu bir kaç kilometre li Beyazıd arasındakj troleybus hırsızı yakalamıştır. İşleri Bakanı datfewYork'tatopIş bazı güçlükler husule getirmeK mağlup Almanyada kunılan Wei harb tazminatından vazgeçiyor diD Iskenderiye zifirî imiş. Diktatör, kısaltacaktır. Ikincisl Şişliden Bü hatbndan başka, şimdi de KadıHalen âskerliğini yapmakta olan tedif. Di|et taraftân Alman halkı mar Cümhurlyeti iktisadî Ve sostal loniatik mühasebeti ktıruyoT, fktisa hapıların üzerine 1 den 4 e kadar yükdereye U7anan ve çok defa mo köy Moda arasmda yeni bir tro ve 2 ay müctdetle kıtaslddcin tcb lantılar yaparak (Dört Büyükler) nın daha fazla düşündüğü faâsele, güçlükler içinde kıvranırken gaye< di iîbifli|min temeilgti âtllıyordu ftnmara koydurtmuî : törlü vesaitin çarpışmasına sahne leybus hattı tesisine haarlanmak düihava alan sabıkalı hırsızlaraan konferansını hazırlayacaklardır! Bu gece 1 numaralılar bittr Sovyet işgali altındaki (Doğu Al ağır olan Versailles muahedesinra Andlaşmanın gizli maddelerme da olan dar asfalt yöldilr k! eVvelce tadır. Halbuki nalen burada otobüs Fehml Btijrükoğlu ile af*4âa|l EeŞhndi Adenauer, «Moskovaya da manya) topraklannm da istikllle tsaill, bilhassa yültlü harb taimi yanılarak Alman askeri eksperleri fener yakacaklar .. Yann gece 2 genisl.eı 7 metreden ibaret iken ve Istanbuldan nakledilmiş bol mık şiktaşta Kılıçalı mahallesinde Aii vet edilrnlş btf devlet adamı» olanumarahlar i M .. dMniş Uött şimdı 30 rhetreyft çıkanlmaktadir. tarda tramvay arabası vardır. Buna riye eaddesinde 23 numaralı evde rak Amerikaya seyahate hazırlan kavtışması ve Batı Almanya ile blr natı işrnln bu yenl cumhuriyet 1§ kızıtorduyu yetiştirmiş, Versailles gece sonra gen i ntırrtarahiat... leşmesidir Bu yolun tretuvarlan yapıldıktan mukabil Usküdardan it bafen Bo oturan Vahdet DumSn, iam 6 ay maktadır. Bu hareketl ile Rusya, hinde halli teklif edilmişti İngilte muahedesinin yasak ettiği silâhları O andan itibaren İskenderi>e p»sonra ortası 19,5 metre olarak ka ğazin Anadoh» yakası her türlü müddetle Şişli, Kadıköy ve Beşik Alıfean Başbakanımn, Eiserth6*et j PariS a»îdla5malarının henuz tasdik rede Lybd Seorfe, Weimar eum da Abnanlar Rus töpraklarında tec rtl |Jirıl donaurtns. edilmediği günlerde Sovyet Di| Ba huriyetinin elinden tutulmasırla ta rübe etmisler hazırlamışlardir lacaktır. vesaitten mahrumdur. Tramvay ve taş cıvarında yirmiye yakın evden ile diğer batılı devletler karşısında Ayflı emir, nelsi Fransaya veNafıa Vekâleti adına îstanbul Elektrik idaresi, muntazam bir vol külliyetli miktarda er eşyası ve diplomatik durumunu takviye etmıj [ kanı Molotof şu tehdidi savurmus raftardı. FraTssız Başbakânı Eıirilmemişe benziyor. Çunkü. ışık tu; « Batı Almanya tekrar silâh and da aynı fikirde idi ÎBunlar Nafıa müdürlüğü tarafındân ya olmadığını ve istimlâklere luzum mücevherat çalmışlardır. Çaldıklan tlr. Halbuki, Adenaeur hükâmetiIkİTici Cihan Harbihden sonra Sı/mıvor. adam gorünmü>or. Gunpılmakta olan bu yölufl m|ââü üg bulunduğunu ileri sürerek buraya eşyaları Vahdetin evinde depo eden nin NATCfya iftiralH T6teltfarsi larur. NATO'ya dahil edilirse, Do şövle bir fealiyet proşramı tasar muttefikler. Rapallo andla^masını duzluri de İngiHere dahil kesil kısma ayrılmıştır: otobüs veya troleybus işletmeğe hırsızlar, evvelki gec? yenl Blr a lâhlanması için batıda gayretler ğu AlmaTiya ile birleşme ihtimal lamışlardı: Cenova'da iktisadi bir yaratan hatalan UTiumiyetle vap hufuslu memleketlerln ıssızlıgı ^rk 1 Gayrettepe Zincirlikuyu, cumhurivp lıyı şaşırtır: yanasmamaktadır. 500 senedenben partıman soyarlarken Beşikta} po sarftdildiğl gtinlerde Scrryet gaze leri de tamamlle ortadan kalkar'n konferans tertip edilsin. Avrupa mamışlardır Weimar Aynı zamanda Sovyet propaganda memleketleri iştirak etsinler. harb ti gibl Batı Almanvayı da Rusva2 Levend Inrtepe, muntazam b'r yoldan mahrum bu lisi tarafından yakalanmıslardtf. Nerede hunlar? teleri genlş neşriyat yapıyor, B*ran3 Istinye kapağı. lunan Boğazm Anadolu yakası halHırslılafın şaldıklan eşyalardan sızlara nitap ederek şöyle diyor sı, Moskovanın da Doğu Almanya sor.u Avrupasını iktisaden kalkm nm kucağına atmarmslardır Dr Arle Cevabl bülmak hıüşkül defll! ^kile ayn bir banş andlaşması akde dıracak işbirlığinin temelleri böv nauer'in hükumeti Streseman hü500 bın lırahk tahsisatla başla kı, Başvekil Adnaıf Menderese baş bir kısmı müsadere edilmiştdr. Suşteler nan birinci kısmm inşaatına gece vurarak halen mevcud yoldaki bir lular dün 2 nei Şube hırsiîlı» ma du; « Buna fırsat vermeyin. Ba deeeğmden bahsetmişlerdil leee atılsın! Diğer taraftân Fransa, kumetinin goı9ü$ü iktisadi felâketı Almatıya KÂTO'yâ alınır, tekAnfak öğle iizeri. yahud »k^amgündüz çalışmak sufetile devam e ' kaç binanın istimlâki ile btı yolun sası memurlan tarafıhdan mağlup Almanyanm kendisine Sde tl tdtmâmı|tıf. İÖf2 yılifirfâ tiiç 6if Bunlardan hiç biri olmamı?, biı ıV'kft le\in, yolları bir bisiklet. not')Mkdilmektedir Vekâlet yol ihşaatında da açılmasını istemektedirler. tle Içln Beşiktaşa götürülürlerken, l.un rar ordusunu kurarsa FVansa bey. Scvyet tehdidleri de bir tarafa bı mek mecburiyetinde bulundupu kıymeti haiz olmavan Alman markullanılmak üzere lüztımlu makl ride bu yolun piân dairesinde ge lardan Vahdet, meinurların lindîn nelmilel alanda ikinci plâna düşe rakılmıştır. Moskova bir zamanlar harb tazminatı mevzuunda tavizler kı bugün Avrupanm en kuvvet'i let akınıdır kaı»tıyot. Hemen hiç yürüyen jok. İrtsan viirudİeıi ıkı acek. gölgede kalacaktır!» nel*>n de göndermektedir. Oyle an n'şletilmesi imkânı elde edileblle kaçmağa muvaffak olmuşttır. (Alman halkmı yalnız Doğu Almin versin, buna mukabil İngiltere Pa paralarmdan biridir vaih yalnıı Rezinti için kulİHniMJr, laş'lıyor kl kıs mevsimine kadar bu cektir. Basvekilto bugünlerde tetTahkikata, Beşiktaş Emnlyei Aya komünist hükumeti temsil ede ris hükumeti ile bir garanti pakfa Bugün Paris andlaşmaları yürür Bu vazivefoe veri RusA!man ao geri kairfrt yeHere hep tekerlekle yol tamamlanacak, Boğ szl fj Rüfneli kiklerde tnılunarak halkın arzusu mirliğince ehemmiyetle devam elüktedir. Bu sebebledir ki Sovyet bilir) dedigrni de unutmuştur. O akdetsin! jrüşmeleri bambaska bir hava için gidiyor. semti gürel bir yolla Beyoğluna nü yerine getirefceği umul«yor. dilmektedir diplomasisi, sık sık görüleM sert rîe derece unutmuştur ki, Dr Adenau baüanccaktir. Bununla bir Fransn! Alman va Ide cereyan edecektir. 1955'te boi Şu moto^iktetlerden otomobildevFnad ÖtrfAtt ğişikhklerden birine daha sahne er'i Moskovaya davet ederken DoArahca tedrisat yapılıp kınlaşması husule* gelebilecek We şeviklerin fciinde mevcut tek koz ken de. pijadeyken de, Ijır yerde oolmuştur Batı Almanya S mayıs ğu Almanya korministleri arasmda yapıhnadıği siki surette imar cumhuriyetiTTİn temelleri fle Doğu Almanya töBraklandır! Pa ttırtırkcn de. hattâ otclde yataıken 1955'ten sonra tam istiklâline kö bu ziyaretin husule getire"bi1ece|l jfeflık ta bunun etfafmda cerevarı de bizar öldum. Allah İstanhul «chkontrol edliecek tepkileri dahi nazan itibara almak kuvvetlendirilec&kti. Fakat Fran *flec#kt}r Bütün mesele btma Dr rini ve diğer Türk sehirlerini 'jriMaarU Vekaleti. muhttlH yerierde vuşnruş, NATO'ya alınmıştıf. Fasw meelisinde (ille de Versailles 1 latıtı istüaeından e«irge<;in. Pnİ kSr' arabca tedrisat yapılmakta blda|una kat silâhlanması, sanayii gene baa lüzumuTiu hissetmemiştlr. muahedesi) diye tutturanlar afır Adensuer'in ne flyaf v dalr IhbaHir Uîerlne, bütOn Tllâyetltre (harb sonu) tahdidlerine ba?1! kalsesine nşu'jen mtısallat sinekier KÎW Moskovanm (blrleşmek isteyen basıttışlar. Bria^ıd istifa etmiş, ve tw hösusla llftll bir tamlm y»yml«hfcr taraftan vızır vızır Sitma mıstır. Muettam bir iktisadi kal Almanlara) Uk yaklaşması Avtls Almanyâya kar?ı sert politika taKnçökkSy elnayetl tahklkatına dün Serbest d6v\ı karaborsasmı beslede devsm edılmış. fakaf kahllerl ele mekteh bnşka blr ?eye yaramıyan kr*mHtadplesi de^inden evvelki EretiYeni '^ıkan, karton Veitâlet, tamlminde, vllâyet fnı8tıd kmmaya rağmen bu devlet (Büyük turya bafif ândlasmasi Ile olniy? faftan Poincarre Başbakan obmı?, geeırecek en ufak bir ize rastlanama dlli ithalât sistemine son venleceği lan ıçınde arabca tedrlsat yapılıp ya er1) arasma almmış degildir Ewel tur. Rtısyahıfl talebî üzerine AvuskHy sivrisinekleri bile bunlara niskutulardaki mt«tır. Tahkıkatı ldare edenlfr. bundan pılmadtğl yohında devamlı incelemeler kı gün Dr. Adenauer'e davetiy* turya tarafeıi kalmayı kabiı! etmiş, Barthou'yu d« yardımcı olarak yanı htten Incesa/dılar. Bİ7İm otomolıil12 gün evvel Ankarada baçı Kw!lerelt na almıştı. Dolaşan şaylaiafa g8r« fıükflmet A de bulunulmasını ve neticenin her ay lerin, kamyflnlann giirültu^ü bungöndermlş olan Bolşevik idaredle bunun üzerifı^ de tfuslar işsâl kuvkatlettilen kadınia, Samatrada eesedi merıkadan temin edeceğ: kredi İle borç Vekâlete blldirılmeslnl lstemektedır ların »anınria pek ağırbaşlı saMİ'f. Weimar etofihiıHyetini bir tfirlfl bu'unan gencln KUçükköy eınayetlle lann buytık bir kısmmı verecek ve Tamım. sehrimızdeki butun kazalara rinin şu şekilde hesaplar yapmı? vetlerini getl çekme^e razi olmuşKe«tarı» (iseâ[i rrisali patırtııarı liirabıtası olup olmadığır.ı araîtırroak otıdan itmti krtdlii lth''â' sistemine düyurulmuş olup. netlceler Vekilete olmalan muhtemeldir; lar bu memleket birleşerek İStik galipler arasına âlmak. onun düstadırlar hamıniilfer«a Üstelik de bu kamusaade etmlyeeejrtir Btı savede lthâl blldlrthnektedlr »juh<*ll< Kanılatdan lâline kavusma yoİuna glrmiştir maü bldugmitl unutmak fstemıyen « Moskovaya davet »aîlitilş Sovyetler (Almanya da aynı »ekii yeni Fransız hükumettein takip e< Saadet isminde bir kadının hâdlseyle mallarının fiarında böyuk d«îUkl(lIt vCrllen malumita göre, mayıs ayı Jçındnra şamata. bir tek adamı 'aside ar?bca tedrise ra^tlanmamıstır. çok yakın alâkası bulunduğu şayiaları olacaeı belırtılmektedır. bir devlet adamı 6larak Washmg de birlesebilir) demişlerdir. mük i<in Her ko^ebasından ':cıi tifi siyasettir ki Almanlah, yenl cr aya atılmişsa da, Saacîetin ancak blr Terbiyevî rehberlik kursuna tcn'a gidtcek olan Batı Atmanya be«l belirİTor. Hatl t '••"' rı '<hu«usun sorulması Içln lfadeslne lüzum Amerikatıııı Usakşark Ordulan Yeni Alman ordusunun kurulma kunılan ve her türlü taviz vermeşehtimhti&t iki BerCtm«ı Başbakânı. son kontrolların da kal tlrabat eftirmek, hastalan şita v.f; Kumandanı şehrihiltde hasıl olmujtur. Fakat yapılân ararhada ye ha«r gSrünen bolşeviklere vülriştirak edecek rrtek ıi*ere kurulmuş .phiı ve kadınlmasthı, feüyükler atasında ken sı Alman bütçesi için yeni bir mai ka'iımn evlnden ayrıldıgı anlaşılmışAmerıkamr Uzakşark Ordul rı Ku Ankara Gazl Terbiye Enstitüsunde raf kapısı demek olacaktır Bu da. laştırmıştı Cenova'da toplanan Av. sahalarda bile aynı .dziyet .. tır mandariı örseneral feafl* Everard Pat 27 haziran oszarte»! ffllnö îtçıMca* Blan nisine yer verilmesini isteyebillr! sanavii kalkınmasının hızmı nis rupa iktisadi işbirliği konferansı Bu ^atırlau. haı ikulâ^e >r <>hirî Dığer taraftân t»!nc| Şlıb* MOdur ridg#. dun <:aat 13 te husıı*! bir ucakla Terbiyevî R'v^erhk Kur^una, sehnmtı Bu ta^epleri Batıhlar arasında yenı h Mine vetıı bâçlayan Adll Öafıcali ıle şelırhnıze ge(m!ş ve hava alanında aa ilkokul 6gretmeil<>r!nd«>n Ref!« Aynufe ih*ilâflara. iBttiş aytılıklanfta vol b°ten yavaşlatacak, ihracat tempo Fransız Başbakânı Poincarre'nin Hen, Floran^adan j azıynrıım: BaC n.vet Mısası Sefı Ved'ad Sokullu dun k»rl merasımle karsılanmıştır sıth nŞiîl «?•!'' Pi?iın r?H'o j• * Jİf» su ıle MeHhat SDraco,lu iştirak ede açabilir Bnvlelikle de bunlar Rus suna Ja tesir edebilecektir Bu hu hstalı politikası ile {iyasko vermce 10 klslllk blr rmıtehassıs hevetle tma Setınmızde bır kaç ffiın k3İac~k olan Merdır harb sonu iktisadi felâketleri ile (ii'f'nfl aısmıvornm desem v:>lan .. ce ya ile Dörtlü konferansa zayıflamıs SUTU cU nazarı it bara alanlar. Rusyetın gl Amerıkalı getıeral, kend^'le knmı^an Bu oğretmenler. SnihnCzdek! d*r» yıh Eger A*rvtii mPrtleketİTİp.in hidcrpfc 3 saat süreö lncelemeler yapmıj gazetecüere. Turklyeve husti'î bir ziya Içinde a'd oldııMarı Öeygtld »e Aksa bir halde gelmek mecburiyetinde rlnde )>f*yr(p (ıhrarıst olsnydım, *oy* lardır. rette bulunduğunu soylemıştır. r»T tecr\ıhe ilkokullarında, terbiyevî kahrlar'» le «Uyetektim: * rehberlik konularını tatbik edeceklerFakat Bat: Almanya Başbakânı. dir. tttrkiv»*!» Büyilkada. IKjlıeBllindlği etÖU Terbıyevl Rehberllk. bugüne kadar takip edeqeldi5i reHada. Bıırga*. Kınalı diye miM«v*dğ'encnerın terbive ve tedrlslerlne y5n alist politikadan avnlarak yann na yerlcr vârdır. Buralarrta tıiç verme. meslek >=eçrnelerni kolaylaştır Washington'da Moskovanm davetlmoiör mevrnd dei'ildir. In^rtıılar m> u<nıllerini ıhtlva e'melttedir. yesuıi bir paıarlık mSvttlu yapabaşlarım dlniijebilirler . Biz de Belsdlre hudndlün dışmda TürklM taklid edip tarihî ve şirıh bînalar 250 metre kareden « kasabalarımıîı, SB şehirlerlmiıi, afSalata inşa edilemiyecek plâjlanmızı öyle gurHltusüz hale soVüiyefçe alınan bir karar gfereğince hallnl .. beledive h'jdudiarının harîcindekl at1 5 Hazitan salara blna Insaatına müsaade edllmesl Turistîk ptopagandaıtıiz l>akımııi* ıçm bunla'ın e a* 251 netre kare olAkşamına kadar lan Mr ş*y akllrrta geifli. m ı\ şrt kotılnnktanır ReMâmlanmJzdâ: İstanbBİ aflâ» Ancak mesKen buhraiı dolayislie açtıracağınız hesabla larıridîl ttiottfr, nı»rto*:iklet şlmdiye kada' bes bln vitstıöaîin tak?ü olmadığını rahai sitle sati?lirdan lsiifade ederrt art•ırdıkları cırilarla 230 metre »areTerâtime ve Tefsir Edeııi nl, rahat UyunabiİPfeSinın göfc'u'a c'en kuçük arsa stemln ettikleri prıaltnnzü gete gere ilârt Hebıürh. Bt»t sıtm'kfadır V ' i " pı bunhrl •• r hhim iHn rsrlkıı'adc Wr «ffevvttkmagdtıt edecellriaefı. kararıfı ?lmdi#e tur Belki de tek teievvttfcttn TAra, kad>r sa'ın alınan arsalara sam!l 61maApartımanınm masl Istenmektedlr. Vllâyete bu yolSa motöt gürüHü<îurtdert »hiitemadl şi; Ör eok sikâyet gelmek'edir. İlk dairesini kâyetlcre ra^thyortm. Çifi kapılard Mücevherat ve para kolek^iyon"•alrrieh oVtiyamiyanlar jjek ^ohtur. veya terı iki salonda teşhir ediiecek Bu çatırtl, bu patıftı. fnötör sesinl Arkpolojı muzesınde mocevherat ve Ijoiarnk yeni bir icaria knâat dalp:ırq koleksıyonlarına aıd iki yenl saArabea mettıJ, hakikî Hafıi ÖSm*n hartı te Arab H*ıSil« he* sâhifeye ilâve edttiniijtif. ma «iinlr boza^aktiK lon tertıb^enhr^tl*. Arrıca 15 21 e#6u kadâf yer (îeiaştırri. bliltii k* efimSsi kalın. tefsiri ince hâMİefit! tâbediierek avfdfhıstlr. Lİsanı sa^e. ifadesi aeıktır. 'ul tarihlerı srasın^a şehriTiIzâe İ5Şdalar Heteresinfle kâfa flîtllendlrelanacak 10 Bevne'nılel Bızantolojl Arabca a^İlhda her âvetin bir numarası vardır. Tercume kısnunda eene bir numara ıle Kongre"=i mjnasebpfile Arkeoloıı MU?eBahçeli Köşk Ar9ası cek yere rastlamaaim de^ehi do|burtnn karMİıgı oöcterilmistir. Bövlece Kur'ani Kerimden hançi âyetin rtıânasını ö ü sintie Öiiarls ve Bizansİa VtHV e**r ve rudur. İieıid" t!e. f<:t?.;'..lihn çok mek ister^niz derlıal bn numara ile bıılmanı* mümkünfliir. yahud fotografliraafı miiteşekkıl blr ?er|ı hü\oku«:lu ve t!ar vollü olmaSı. biil zırlarmaktadır Bu kongreve muhtelif moto'iUIet istilâsınrian küttıy • Itmılletlerı» mensub 400 kadar Bizin'oDcîgun para ikrarh \a£ iştirak edecektlr Arkeoloj! MUtir. Düz araziii şebirlei'îhizde şaÜÇÜNCÜ BASK1SI ÇIKTI. İki büyük bez cild halinde takım elarak ze^erı Mııduru Rustem Duyuran sergi ved turi^tik olmak !=t! o ' • h<ç > kazanabilir8İniz. ve Vonare haıırhkları İle meşgul oldecilse baii kısıtnlannı nıo<5r 5femaktadır. siridfcn âzade bir dııruraa sd'vitiaİiHer ISOLiraya flırlar. ÖAZİRAN 9 ŞEV'VAL 18 Bir iştirak hakki Geriye eİbette radyo yirdiîtinriu kahyor: « Başkasınm rad^>osunu dinlemeğe mecbıır olmamak ı > ve Kâftd cıhk t L.S tsiahbul Dünjadaki bütün medenî in«anV ] 4 !9'l*n'lM? 1440 214li 2 10 lann zihnine \er etmiş böjle bir ,"*. j 8 491 4 İ3~9S4!lT«d' Iffil 8S1 fiklr \ardır. Bu da, motor giirultüsü derecesinde sinir bcîittu, mcngörür değil mi? rans.. fur bir şey sayılıyor. Eskiden ve ka «e>1efİP mUâaf dkbilöi hü tikleri bir bina veya bir park hak«CIMHURİYET» faı E1>EBÎ TEFftlfeASI: 11 Hakikaten öyle. şu İtalyanla Aifecİin.. sSyİiyecek söz bula îimdi nzun zaman dölaştısım Batıh mevetıdiyeti öldüİtinu dniatma|a kında ttahat veriyordu On dakika tın ne inee zevkleTi var. Bakrfl, madım birdenbire.. raemleketlerde blr flefa hile rady* çalışieaktı Makinelesmiş temasla gittıkten sonra, taksi önfdii Kapıyı. üriiformalı bir «enci açtı her şey insafiın gfeflnfl okşıiyor.. dinizi tatilde hissetmiyor musunuz? vaiındıfırıı dııv<iuidırrt Halbuki İsrını tiii şahsî temas balüıe getirtîer tefemiatm üzerinde durul Neden? Siz de benim gibi ken vifrede yatiıçım epey ınütevazimek istiyordu Bu düsünee ile tek Bembeyae dişlermi göstererek. bozuk bir rrarisızea ile misafirleri kar muş.. Müşteriler dahil tenkid edi Bu an için *y!e . Fakat yann otelrte bile ber odanın bir radyorar saatine baktı Öarsonu çafırasıladı. Girdıkleri lokanta. Lorans'a lecek eaı küçük seyi görmuvorum. sabah.. *u vardı. rak besabı imzaladı ve hole çıktı •Paristeki MaJtitn'i hatırlatmıştı Beiıi burays ggtir^ipinizden dotayı M Dubois sözünü kesti: Italjanlar ki o derccc îürüitücü Bir kaç dakika sonra, Loraas aXIX uncu asnn ilk senelerinde ho çoK teş^kkür eâefiriı Lorans. sizden bir şey rica et milleitir, onların da sehir'erinde \e satısorden inıyordu. Simdiye kadar şa gidelı şekilde tezyin edılmiş, onu Valnız büro kıvafetile ^Srmeğe îüks olduğü beİli bir lokaldi. thı He lü«ıms«* şey.. Sizinle bu sem dedikten sonra biraz tereddüd feöylerinde radyo i^itilmivor. Gerçi otobiisJerin opaılörleri var. Fakat Vajıan: BERİ!H BÜRTAŞ alısık olrth M DuboisVl karsısın varlann kenarlafuia yerleştirilmiş rada olmak benim içifi Syle büyük le cümlesine, devam etti: bir aevk ki. Simdiye kadar eesaret Bu akşam benimle «iş» keli yoleulardan her birlnin avrıca mumâhdud.. Bilmem nedetı, bu sene daki genc kızin zarafeti bir an ha kücük m":alan çiçeklerle süslemiş etmemiştim Benöh gibl kır saçh Hayır efendim.. Biraz dolaşLorans ağır adımlarla kalabalığa konuşmanızı ssadesini istiynrlar. Eğer biri itiraz mftk ıstıvcrdum sanki dühyanin bütün işlerini hal röketstt bırakü Lorans, aralannda lerdl. Örtülef, ^eç«teiert en niee bir adafhla vaktinizi «yafi «tmefc mesini kullanmadafl karıştl.. ederse radtoytı a<ni!yoflar. sjs sjs ^ s letmek için herkes bursda sözleş her taöian bir bafavatı Varntis öibi ketetıden, tavaMdan sıiah bafit i$»k isterfiivereiihiz dösünmüftüm. M^n ısiiyeceğim Ne ölur Ö mevzuu ha İsterse"iz sımdi çıkın . YemeAçın>a da. iceriki bir salondan tıflâtmayın.. Bana biraz kendinizşshsiyetini gizleyen ifadesini bu la parhvan bardaklar kristaldendı ; M Dubois, otelın barmda, yalrüz rpîş; Öyİe kalabalık ki.. Sokağâ $ığe saat sekız buçukta buluşalım d fihpablarınıt, kendl hayatmız den, bayaitnızdatl, eviniîden bahse haflffce âihlerıirniiş gibi açıyorlar. 1 akşam üstünden atmış, şık, müte Ortada henüz boş, fakat ileride | b?şma oturmuş. içkısını ıçerek vak kıncs fe9reeeksiniz.. oJmaz rru ' var. Fâkat bu afeşam enların hepsi dm. Bu tjece siriflie ilk defa olarak Müflk, muhavereyi boymuyor, <'uI tın geçmesini bekliyordu. Evet.. Mühım toplart'.lar var.. bessm çok güsel bir kadrh olarak âans eden çirtiefifı dtiiduracakları uzak. Bi* de fatlİdeviz degil mif Peki. Merrlhuniyetle.. betabe? ealışan ikl insati eibi deâil, siine«i*f darmadağm etmivor. ilerlivo+dü: biı pist vârdı. MüziK. şirtidllik haI Mılâno'va her gelişinde aynı o Bana bir viski öetiHf rHisifcii*? Lorans, bir Üelime! s8ylem«!den beraber ^entek yiven fkl döst gibi Avrttpada bir çok memleheller Lorans ,M. Dubois'nıh harikâne telde jcaldığından, garsonlarm he Bekletmedim ya? fıf parealaf çalıyord^. M. Dubois, geveze garsonu başefine abklvordti. M. EWbM»'yi he"f ^örtiselini «lmaz mı? Mlâksöh yasafi koyatfıamış. Bit cok teklifından (nütehassis olmuştu. men hepsi onu tanıyorlardı. Yainız Kpt'iTven.. Ben de henüz hoM. Dubois. f5»tefilefl tflasaya mi zaman masa afkâSfioa İ8rm*|e 6 Ğây^et etmSfe sBz verVorö* ftiemleketler,rtj«to<!İklefgtirültıisü Fd sten uzak gefir.ligi ilk akşatn, oturduğunu gören barman, gülüm şmdan savmaK içJn baska çare bu le gelmiştim. bmamıştı. îfitekiın. barman, vazife safiri ile beraber ilerledi Vaktinde defece alısmıştl ki, iİk 9efa ölârak Sieinle «uri«â fayriihtivar! f«fim leihdeelir Bunlsr hamdokiın bi/de yalnız kalmnk pek fatsız olacaktl. sıyerek vaklaştü Milâno'yu hiç görrhemiştim. telefoîıla tutülsn yerlerlhden bü onri herhangi bir er*e* gibl \f9hvt U eidufüfmi hisSeaiyorum İn.. Mör Wk Öir «le rrfyö giirülliisiJhden sşkı ile önünden bosalmış kadehi Dışarıda hava tahmirl ettığinden Hoş geldini*, Mösyö, dedi Se alarak derhal uzaklaştı Bar yavaş Vakıâ pek gördüm sayılmaz ama.. tün salona ftilrırdilat Şefi metraö şuf dujrunca ao'eta yadıfgadı Şiffl bâtee *Ji»fcân1ıfc.. Fakal âftık »«Hulsak. ist«ü o zanian: d^b ! =ı."ktı KTfp^r=t çck vskm yahatiniz iyı geçti mi? yavaş dolmuşru Loransla buluş Demin meydanda biraz dolaştım, ne telle konustırken, iefıc kız e'trafins diye kadsr mühaveYe'!*fi aneak ev *mPmnu» keiîmeyi külİâhnîlf^a Baş dinfemege bhe buyrun! olsn oteünden cıkatken genc kız Evet Teşekküf ederim. malstma daha yarım saaf vafdı. İlk güeel şeyler var. Pek değendım tetkikle meşguldü Birbirlnâen P rak. tlösva rtfevSuianna inhi'âf §treklâmlar yapabiliriz. bir an etrafıni •îevretti Duımâ mey tste'rseniz bbş Vakitlerde site zel kadıhlar, fnücevherler, elbiselet n>işti. §iirenun eiddj havası i§İHd# Epeydir g^örüşjherriiştik Çok defa genc kızla beraber yemek yiLotânâ btt Jtâfafdan hoşianmiftı Belki de davetimizi kabul »d»ndanım çevreieyen gütttnlat araslfl kalacak mısinızf refakat edebllirim. Kaç kere geldi gozleri kamastıfıyordu Bffekler de cereyaiı edefl bii SSrüsrhelerde Löyerrk olan M Dubois, içinde bir * olur. İettden kendi Kendine bu dgfeee dc uzaktan bubırindçn cazib gö Bn ay Kadaf zahnederim nazan tlikkfiti celrJecleeefc kadar ilk rarts kefiâlni «etiFe çök yakıfl h talpbe sabırsızhğt duvrrakta idi. V jim bir şehif» diSJ«lİfiinden Aoİifi her vakit kıVâVı*ı runen dukkâttlar vardl. İtalyanca, Ne kads* ifi. t^fc teşekkür baklşta rakıs«kl! görühuvoflSrö'l. Çok gtMel bir fntVsim seçtıniz zun zamandır aynı büroda çahşmaiardı. Neşe II*; köJnmırlarken vakfrar<>]7CR. ineiÜKee kofnişan( vitrinEderim. Böylelikle beni türistlık Bü vaban« şehirde, bılmeaigi btı Havalar iyı gidivdf. şehir de bu keme edisifli «efcasım1. 8İ9iii Va tin nasıl geefilinm farkma varmalerın onunde dararak kaldırımlan pralık pek hareketli.. Bir kaç kon larına raSmen. iş görü'î'ıelerinden ten Ktirtertm* olursunttt.. loranfada. hiç tafıırriadıÇı ins^nlaf rarlflfl beîenirdi BirdVnkire, kar dı. M Dubois. hakfkaten hoşsohbet. haric. aralannda hususî bir mevzua kaj?bl k'astıran pek çok insan, ferans aynı zamanda toplanıyotKotlösaHk oteideıl fiMmışlardı. arasıfıdn bııluhmak LorBrts'ni çok sısffi^a kâeıdlarmdan uiak, yâiflö s^İffiİİ, « « Bif adamdı Nezafceti. yoüaıdd şı^ıp gelmekte idi. Biraz mus Vakt'nde yer tutmsmıs olan sid beş dakıkahk bile bir muha M. Dubois bir taksı istedi Şofore hosıına gidivordu Kefidhifii bif onitfl fSnSti öruh feviîik rne^eul mîsafitpervefiifi, âlâkasi genc kıza vere ge"ner+ıişti t^jrans onu sâüe'ırfe. bn kahvenin taracasında b:r çok müşterslerimızı slam'dık bir aâre» sdv!e"dikten sonrd Lo füm d#kfrtrnda fâf^diVördU dece b' fef telâkki ^divordu M bir prk^k sör ; 'Pce, genc kız vaban onun değişik bir cephesini tanıtırp'k'ı r bUt'fcrl* fehre bir yaz ha Siz otelHIer hep böyle söylpr Htıhiis Sundan emindi Öu eece ise. fansın iceri girmesine yardım etti. Fatih tel İ3915 İ4331 cılasfiil^ fiiç tâfiımadı^ı feifîsî Ue fofdü. Yavaf ^aVaş aydmlafıân Bu fîegendiniz rit! Lorafts? vası veren grup]ar otuı jyordu. siniz.. Nasıl oba ihtiyat odalarıdız taksin'r, geçtiği yollara genfc kız Hasta ka^jul saatlerl 1218 ış*" t?mas ettnek niyeünd? r1e§itdi m^fak!? bakıvord'tl. HaVa n#nüi aybsŞbaşa (talmış gib1! tlraz şaşirtfliî ce{)h#§i ise fahnlin ediîdiğihden cok Cfk. pe"k (;blt fıfjkı sin CanJı reeelî, d"erd"sîz göninen bir vardır.. daha cazibdi.. k ev B Ada Cpnka Ö. Kerdısınin de Canlı bir insarı. ma dn'ıktı Sefı gülümsiyerek onu sey giblyini. halk kut esi.. va Cad No' 13 •BESB < Tabi!.. Fakat ömiu dltlh, §ek saij, fldsyalârı ve yazllarından baş râdiyordu. Arada bir önünden geç Bir şey söylemiyorsunuz Lo(Arkae? varl BU lükSü tasdh Parİste bile az azııt Anadoltı sahili haîkı da yol istiyor Adenauer davetin ne niçln çağınldı, ıteticeleri olabiür? ÖMER SAMt COSAB Küçiikk"y cinayefi diin Krtöll ifhılât sisfeml de aydmlaiunaA bırakılioak mı? KUR'ANlı fCERÎMİN ÎERCÜME ve TEFSİRİ KALAMIŞ TAN RI BUYRUĞU İ SL M A L t Mt SARIYERDE ÖlyfGR RIZA DOĞRUL 35 LİH\I>II6. Bankasi AHMED HALİD YAŞAROĞLU Dr. BERK I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle