03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOUti CL'MHLRIVET IMU: 9 Haziran 1955 Resimfi Romanımız gtMENON aı "GİZLİ DEFİNE, r RADYO Bugünkü program tSTANBUL 12 27 Açüıs ve program 12 30 konseri 13 00 Turkuler, okuyan. Salâhaddın Erorhan 13.15 Beraber şarkıîar, çalanlar Sadl Ijılay. Vecıhe Daryal, Izzeddın Ökıe, Vecd; Sejhun 13 45 Haberler 14 00 Dans muz.ii ve hafıf meloaüer (Pl ) 14 30 sarkılar, Okuyanlar. Nımet Ergüder, Nıgar Ulu 15 00 Kapanıj. e r e r 16 57 Açılış ve program 17 00 Bır senfoni 17 30 Hakkı Derman fasıl heyetı 18 10 Kayıb mektubları 1S15 Akşam melodilerı 18 30 Sevket Yucesaz orkestrası 19 00 Şarkılar. okuyan. Murjıde Şener 19 20 Konusma 19 30 Caz muzıgi 19 45 Haberler 20 00 Saz eserleri 20 15 Radyo Gazctesl 20 30 Radyo Tiyatrosu (Ruzgârll kaya) 2120 Ara melodılerı 21 30 Şarkılar (Alâeddın Ysvaşça) 22 00 Sonat 22.45 Dans muzıg. (.Pl ) 23 15 Haberler 23 30 Kambıyo. borsa. program 23 35 Günumuzun melooTlerı (.Pl ) 24 00 Kapanış. Belfi başlı derüerimiz her şehirde orfakhr, diyen ckuyucumuı Edirnenin dertlerini sıraiayıp dökmskfedtr Edirnede isım ve adresı mahfuz bir okuyucumuz diyor ki: Bellibaşh derdlerimiz her şehirde ortaktır. Fakat sabrın dışında kalan şu bir kaç madde de hani yazmaya değer. Gelin siz bır yabancı olun beraberce Edirneyi gezelım: 1 Karnı doyan bir insan evvelâ eğlenmek ister. Sınemaya gittiğinizde buçuklu bir tarifc ile karşılaşırsmız. Insanlık halı uzeıın zde ufaklık yoktur, ekseriyet gibi sız de bütün para verirsiniz. üstünü çe virmezler Eğer cirar.lik edip sorar sanız, (ufak para verseydin) cevasını alırsmız. Tabiî 2.5 kuruşun lâft bile olmaz. Yalnız beledıye nizamı tuşa gelir. 2 Bir işıniz çıktı, (Tapu sicil muhafızhğına gıdeceksıniz). Tavsiyem tanınmış bir asabıye mütehas sısından rapor almanızdır. Sakın «bizım işe» bakar mlsınız diye sor mayın, z.ra hademe süpürge ile sızi kapmın önüne bırakıverir. Muameleniz esnasmda James Langenin öfke kanununa göre 10 defa 10 a kadar sayarsınız. 3 Şehrin en güzel semti olan Kaleiçinin önemli Cumhuriyet ve Topkapı caddelerınden eksenya şe çemezsıniz. Bcğulmayı göze aldınızsa kamjonları yıkayarak Prut bataklığına döndürdükleri caddeden geçebilirsiniz. Evleri titreten gürültüleri ise 952 zelzelesini hatırlatır Halbuki şehır kenannda bu ışe aynlan mahalden başka bir yerde araba ylkanması yasaktır. 4 19 mayıs gibi kutsal bir günde milli hislerinizi bandonun çaldığı (Avaramu) şarkısı coştunjr. 5 Namık Kemalin (Vatan yahud Sil:stire) piyesinin oynandığı Namık Kemal gecesinde Halkevi sahnesinde sanat enstitüsü talebele ri akordeonla tango çalarlar. PROF. NIMBUSTTS T MACERALAR1: Taklid Hastalığı Adanadan L. Tamer diyor ki: | Çarsıda oteberi alıyordum. Burada cpeyce Amerikalı var. Onlar da ufaktefek ihtiyaçlarını buradaki dükkânlardan temin ederler. Bunlardan birı eczaneden tras icın krem ıstemiş; « » diye eline bir kutu sıkıştırdılar. Evirdi. çevirdi. hem ağ;z dolusu soylendi. hem de kutuyu kaldırdı attı. Elbette sinirlendık. O. çıkıp gıttikten sonra ben, kutuyu aldıın. anhyabıldiğim kadar okumağa calıştım. Alîah bilir. basımdan bir kova su vemis gibi oldum. Amenkan tras kreminin ambalâiı aynen taklid edılmis: üzerine ingilizce bir sürü vazı vazılmıs. en altına da ufacık harflerle «Türk mahn ibaresi konulmuştu. ANKAKA 6 28 Açıhj ve program 6 30 Karma sabah muzığı (Pl < 7.00 Hafıf melod ler (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Şarkı ve turkuler (Pl) 8 30 Muzık fPl ) 900 Kapanış. • 11 58 Açılıs ve program 12 00 Öğle muzıfı (Pl ) 12 30 Sevım Çağlayandan şarkılar 13 00 Haberlre 13 15 MEV L1 D Ispanyol muzlklerl (Pl 1 13 30 Radyo salon orkestrajı 14 00 Ismet ÇevıkCok kıymetll büvüjhımUt erden jarkılar 14 15 Baglama takıOrd Prod. mından o>un havaları 14 30 Fılm ŞEVKET MEHMED ALÎ yıldızları soyluyor (Pl) 15 00 Gul BİLCİŞİN'in Batu. Nermln Demlrçaydan şarkılar vefatının «enei devrıyesıne musadıf 10 15 15 Saz eserler! (Pl) 15 30 Pouhaziran 955 cuma gunu ıktndi nama lenc: iki pıyano için konçerto, Pierne: zından sonra 915li camiinde mevlıdı Divertisraan (Pl ) 1« 00 Kapani}. • şerıf kıraat olunacaâından kendisıni ; «e\en dost. akraba ve pek sevdıgı mes16 58 Açıhş ve program 17 00 Meş! lekdaşları ile talebelerınin teînflerinl hur senfonıler (Pl ) 17 30 Rosslni La rıca edcrlı. finta giardinıera üverturu. Davlco: PoBılgıjin ailesl lıfemo (Pl ) 17 45 Alı Candan turkuler 18 00 Ordu saati lg 30 Ince *az (Fahri Kopuz ıdare^ınde) 19 00 Haberler 19 15 Tarıhten bir yapTESEKKÜR rak 19 20 Nevın Demlrdovenden şarkılar 19 45 Dıni ahıâk! musahabe Devlet Şurası Reıslıjtlnden emekli 19 55 Taksim 20 00 Çıgan havaları Merkez Bankası idare mecllsı eski re (Pl ) 20 15 Radyo Gaze««si 20 30 Islerinden merhum profesör Nıuret Mtı/ehher Guyerden şarkılar 21 00 Me^.a ıl« merhum Muruıne Metyamn Serbest »aat 21 30 Çeşıdll soîolar ! olulları ve merhum Taşçtzade Ismall (Pl ) 21.45 Spor Gazetesi 22 00 Hakkı B?yın tnrunu merhum Operalardan sahneler (Pl ) 22 4J HaMEHMED ZAFİR METYA berler 23 00 Hafıf sarküar (Pl ı nın cenaze merasimıne blzzat veya çe j 23 30 Dans parçaları (Pl.) 24 00 Kalenk göndermek suretile ijtirak eden panıs. 7evat ve müessesat ile acımızı paylasarak teskln içın bizzat veya teljrraf ve mektubla tazivede bulunan akraba ve dostlarımıza lükranlarımrzın iblâİın» muhterem fazetenlzin tavassutunu r ıca ederiz. Erıun v« Arda ailelerı ÖLÜM Selânlk efrafından merhum Hafız Al> Beyın kerımesı. merhum Abdülkerım Paşanın yeğeni. emekli lise mualliıtıi Ibrahım Memduh Seydolurt hem•iresı. Zıraat Fakulteji mezıınlarından Gul'ekm ve Melkanın anneleri YENİBİR İLKOKUL DERS KtTABI YEM Müzik dersleri Ba> an NESİME SEYDOL ducar oldujfu hastaliKtan kurtulamıyarak Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenaze:ı bugünku penembe punu öSle namarını muteakıb Fatih ram(lnd»n ki'dırılarak Evübdekı alle makberesıne deînedılecektir. * * * Mertııun Kırşehlr nttftaMmfı S«M YSnlü v* Mukerren Yonlunun otlu. Yıln? Yonlurun eşl, eski Mur.akalât Vekü; Arnıral Fahri Eng'n n kayınblrâdsr Seker Sırketi Müdurlerındpn Osw»n Sunterln bacanagı Fahttnni«a Ene rin kardeşi Kd. Yuzbaçı Fohlr Eng.n vt Melıke Yalrnanın dayıları Kâğıd Fabrıkaları memurlarından Pâuf Nevırın enlştesi. Gl'ty Okav ve Nurav Yflnlünun babaları, AIpullu S«ker Fabrıkaii emektar mernurlsrınıian MATEMATİK DERSLERİ Sınıf: IV Yazan: Sınıf: V FUAD BAYMUR Maarif memurluklarına. İlkokul başögretmenlerinp nümuneler sevkedıldi. Alamıyanların biMırmeleri olunur İNKİLÂP KİTABEVİ BuBün matinelerden itıbaren •••! NACİ YÖNLÜ uzun b'r hantalıiı mııteskıb Hakkın rahm c *me kavusmuçtur. AUah rahmet eyle^ln * * * Gtr'd Hanya esrafmdan mprhtım Hasan Tah«in Kavurun kerlmelerl. e"n» Har.ya ejrafındai merhum Ham >1bovz»de Mehmed Bevın refıka«ı Fstma Redıfer Atıve Ağazade FetanPt Tanrıkjt Muhsin. v^dad lle merhum Hanud ve Haian Kasmamrı anneleri Ze' kJ Redıfler Mehmed Tannkut. Zfkı. ' Rahml vi Ok<av Ka=manın büvlikannelerl ssl'hatı ni^vandan L  L E S İ N E M A S I N D A MPvsımın en muhteşem 2 buvük fılmı birden 1 C E L İ K H A N C E R (Renkü) «The Iron Mıstress» ALAN LADD VIRGINIA MAYO 2 DEKATO FEDAİLERt (Renkli) «Bugles In The Afternoon» RAY MILLAND HELENA CARTER • • • Bueün matinelerdon itibaren AR S İ N E M A S I N D A Mevsimin en heyecanlı 2 büvük fılmı birden 1 A D A L A R K R A L I (Renkli) «Hıs Majestv O'keefe» BURT LANCASTER JOAN RICE 2 t N S A N L I K S U Ç V (OrJjin»l) «A Place in the Sun» Elizaheth Ta>lor Shelley \Vinters *•• Bugün matınelerden itıbaren Kadıkov S Ü R E Y Y A Sinemasında ve ıhtıras kaynaSı 2 büvük saheser bırdrn 1 KORSANLAR KRALI (Renkli) (lUa.Mer of Ballantrae) EROL FLVNN 2 SİLÂHŞORLAR KRAI.tÇESİ (Renkli) Olamity Ja.ncj Dorış Dav HowaH Kecl Izmirden Muammer Izmirlioğlu 451955 tarihinde bu sütunda vazıyor: îzmirde bulunan Müzık okulun çıkan «Bu yolun açılmasını ısteriz> dan stıtade etmek içın müracaat başhklı yazıms gerek musbet ve ettim Mudür okulun ekimde açıhp gerekse menfi bir cevab verılmeilkbaharın sonuna kadar devam et m'ştır. tığını, yaz aylarl okulun tatil olAym zamanda, 1953 yılında Anduğunu scyledi ve derslerin kurs talya gazetelerinde «Güzelsu n«usulü ile yani saat saat verildıgıni hiyemize P.TT. açılacaktır» başsöyledi. Talebeler.n çoğu öğıenci I lıkh neşrıyat sonundg gene bir nedir. Talebelerın yaz aylarmda va ticeye baelanmamıştır, kıtleri daha boldur. Acaba bu dersBu nahiyemiz çevresınde komür lere yazın devam edıp öbür üç mev madeni de ışletmeye açılacastından simden b'ri tatil olsa daha iyı bir mutlak surette şose yolunun hemen netice elde edilmiş olmaz mı? Eaçılması ve P T.T nin kurulrrmsl ğer bu mümkün değılse yaz dersleri sabahtan öğleye kadar devam her halde çok yerinde olur kanaetse nasıl olur? Ilgılılerın bu hu atındeyiz. Akseki Güzelsu nahiyesi halsustaki cevabını bekliyorum. •f • • • • • • » • • • » » • • » » • • • • • ^ kından Mustafa Çana Şo»emiz yapılsa... BULMACA II 1 IH m M 11 1 1 ! 1 1 • II 1 1 H •! 1 1 1 1 m 1 1•• l : Ereıtköyü gene ; susuz! : Emekli Sandığı Nijad Payza diyor ki: Deniz kuvvetleri kurnandanhŞında çalışırken, ücretlı olmam vüzünden hastanede 2,5 ay ya*tıSımdan Emekli Sandığmca emckli malul olarak tekaüde ayrıldım. flal buki en büyük otoriteyi haiz bir hastanenin «sağlam» raporunu »aşıvordum Maaşlı memur senelerc* hasta da yatsa maajını alır fakit ücretli iki ay hasta yatarsa işsiz kahr. İşte ben de böylelıkle Emekli Sandığının kararile bir »ene evvel isimden çıkarıldım. On parasız kaldım; paltomu satarak vol parası vaptım ve Ankaraya gittim. Emckli SanrlıSınn^ tam 15 Kün işlmi Ukib ettim ve bir netice alamadım. Ben çahsırken her ay aylığımdan para kesen .sağlam raporuma ragmen beni emeklive »vıran Emçk lı Sandığı oldufcu halde beni Askerl Fabrika tekaüd ve muavenet «andığına yolladılar. Halbuki »enelerdenberi bu iki tekaüd sandıgına butün donanma mensibıninden nara kesilirdi. B M. Meclisinin bir karan ile Askerî Fabrıka Sandığından parslanmızı verdiler ve Emekli Sandıgına resmen bajlanmıjtık. Bunu da kendilerine hatırlattım. fakat bir netice çıkmadt. Ben şimdi ne yapayım ;bana oil vol gösterin. OSMANU BANKASI Osmanlı Bankası Hissedarlar Umuml Heyptinin esas nizamnamesinin 29. cu maddesi hükümlerine tevfikan 29 haziran 1955 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 12.30 da Londra da Old Broad Street'de Winchester House E. E.C. 2, de içtimaa davet «dildiği ilân olunur. GÜNDEM: 1 Umuml Komitenin 1954 ij senesine aid raporu, 2 3 1 Arahk 1954 de kesilen hesabların tasdiki, 3 Temettü hıssesinin tayini. 4 Umuml Komıteye tayin edilecek azalar Esas nizamnamenin 27 nci madddesi mucibince Umumî H^yet en az otuz hisseye sahib olan bilumum hissedarlardan terekküb eder. 29 haziran tarihinde toplanacak Umumî heyete iştirak hakkını haiz olabılmek için hissedarlarm hisse senetlerini içtima tarihinden en az on gün evvel aşağıdaki adreslere tevdi etmiş olmaları lâzımdır' Pariste 7 Rue Meyerbeer (IX) da Bankanın Merkezine: Londra'da 20 22 Abohurch Lane E.C. 4, de Ban kanın Merkezine İstanbulda Bankanın Merkezî idaresine: ve Bankanın diğer her hangi bir şubesine. "ı ı n ı ı i " 1 1 1 1 I m Selzmiye kışlasımn deniz cephesi f Erenköyden isim ve adresif Tmahfuz bir okuyucumuı d i ^ • yor ki: • ^ Erenköyün Kazasker mevki4• nde sular yalnız geceleri saat^ 423 ten sabah 8 e kadar akmakf • Senelerdenberi vapılmasını sa J ^bırsızlıkla belkediğimiz Elmalı4tbendi maalesef bizi ümidsızhğe^ • düşürmüştür Caddebostanı ve* ^dığer bazı semtlere mütemadİ4•olarak su geldiğı halde Erenkö £ • vune neden geceler: su verıl* *mektedır? Yoksa Sular idaresi4. • geceleri uyanık bulunmamızı.* • gündüzleri de ijlerimizi bırakıpî •uvkuya mı dalmamızı ıstivor? * ZEYNEB KASMAN HBnımefendi 8'6/nsS çar=amba sabahı Hakkın rshmetın» ka\"u>:nni5tur Cena?psi 9 6 n.i." perşerr.be ninü h% e namazım mnfeakıb SiSll cami! şerifinden kaldırıla^ak Ttriköv kabrıl ani"> t«vdı »dılecektır. Mevlâ rafımet eyieye. * * * Eskl Zonpjldak mebusii Madencl tjmaıl ErgenFrm knmptl] e;l N'ecm' Irgerer Ahmed <e Seref Erger.er Ue Bevhan Öncunun sevpiı annfier1 2»bra. Kâmuran ve Suna Ereener Jl« Y M Tbrsh.m Öncunun kavınvalideleri hayırsevsrlıji lle tanınmn ve Isvıçrerie Hakk'i ra^metıne kavusan Bavan ŞAZİYE ERGENERin MÜJDE Pr c1. h» oip ffermpsı mümkün olmayan muteveffa Ordünnrvus Profesor Mathar Osman Uzmana aid Kadıkoy Tuğî.cıljaşı mahnDejinde bahçeli telefonlu butun konforu ırevcTİ çıçek j;ul ve mubtrlif moyveleri bulunan tramvay tr"n ve rna ca^.p\ e pok yakm mcsafeli îelefonlu iki kârZ<r P\ i'e nyni evlcrle hudııdlu 998. 1185 ve 1237 M2 li 3 ariori hahse ve bahcclcrde muhtplif cins meyva bulunmaktadır. Aynca Ü?kuriarria Kuçuk Çamlıca namile anılan çam ağaclprı ve d'2cr agaçlarla muzeyyen fevkalâde manzaralı \e i^ınde tolpfonu bulunan Nazıme Sııltan kosku ile Bevoğlu Bulbııl Mahalleünde köşe başmda 5 ve 7 kapı sayılı iki dukkânın birınci arttırmaları 28 ve 29 haziran günlerinde saat 10 dan 18 30 a kadar ikinci arttırmaları 8 ve 9 temmu? 955 tarihinde Kadıkoy İkinci İcra Dairesinde satışları yaP'lacaSndan bu miKtesna ve her bakımdan fevkalâde oîan KayrımenkulİTİn kaçırılmaması ilân olunur (7457) «n?z# fftreri 10 6'955 ruma gunu Kadıkov HîlıdaSa sokak 30 No !ı |icam»tfâhndan sa^ 1130 4a »hnafak KıHık6v Osmana|a camnnde oile pqm»?i"i mu'eakıb aaba vspuru ile K«hat«5rf gecir!ler«k Edirnekapı Sehidlıâ,ne d>fnedılecektir. Ergener â I»«l * * * Dul Bavan Ajtgık Muta? Bav ve Bsyan Hıracya Mutaf ve evlâdlarl, Bav ve Ba>an Jırayr Mutaf \e «vlâdı. Bav ve Bavan Armer.ak Mutaf, evlâdı, kardeşlerı ve amcaları Bay HAÇİK MUTAFın rtiit ettığını teessurle bı dırırler C > <aaze meracimı hugunku persembe 9 hasıran 1955 faat 14 S0 da Bevojlu BalıküsziT UcHoran Errnenı kıliFesınde ıc'a olunacaiı VAn nlunur Işbu ilân hususi davetiye yer.ne kaındır. Cenaze Le\azıır.atı Becldyan Tel . 41229 S0998 SOLDAN 9Afi\: 1 Bu yıl onümÜ7dekl mevsım böyle tasvır eoılecek bır halde geçecek gahba (ıkı kelımel. 2 «Kendısınden şarab yapılan me\vavı ele geçır'ı manasınr, murekkeb bır emır 3 Dalkavukların meîhur silâhı, tersi bir cıns lopraktır. 4 Bellrtiler (eaki usul çogulı 5 Doktorun ıkı başı. eski ı şnrlerde uzanıp ahenkh okuma suret.le yapılan bir o>un 6 Ters: bir şeyi sostermek kin kullanılan sıfatların ıramerdekı adı idı. kasap onun ko\un Ise can derdindedir 7 Su hahne getıren 8 Eskı Turk kabılelerınden bir ferd. ad YUKARID4N AŞ4ĞIYA: 1 Bir ju kabı 2 Yamyassı olarak 3 Uyku sineması fasıla 4 Re«mi vazıfesı esnasında sarık sarmak ^al 4'ııyetlne sahıb tamseye mu»ealhk hızmet 'İki kelimeı. 5 Çevrüınce «çan ve çeref» manasına gelir. Anadolumuzda btr kasaba. 6 Vaktıle tförtler Rusyanın bu fehrınde bır konferans kurmuçlardı. boyutlardan. 7 İslâmın dHrt halıfesınden biri, Sıbırvada bir nehir 8 Tersi bir yeri bırakıp ptme manasınadır. Okuyucularımızdan Fethi Kurt yazıyor: Eski devırlerde her liman şehrini bir kale muhafaza ederd.. Bu sebeble de her hangi bir liman şehrini ziyaret eden yabancı gemJler o şehrin kalesini (dost olarak geliyorum, bak işte namlularımı boşalttım manasına) top atışı ile selâmlar ve kaleden de bu manada top atışı ile mukabele edilirdi. Bu usul artık bir nezaket kaıdesi olarak tatbik edılegemektedır. Istanbul limanıru ziyaret eden yaban cı gemıler Sel.miye kışlasını kale olarak kabul etmekte ve buradan da mukabele görmektedirler. Fakat bu kışlanın deniz tarafında bulunan bınalar gayet çirkin bır manzara arzetmektedır. Bu biçimsiz binalann kaldırılarak kışlanın denizden gorünüşüne br intizam ve ihtışam verılmesi temen ni olunur. Çöpçüye hasretiz! Ben Fatih Sinanağa mahalles. Hacıhasan Hasanbaba sokak No. 23 2 de oturan Ahmed Balcıyım. Bu sokakta oturanlar 10 gündenberı be'.edıye çöpçüsünün vüzune h&sret kalmışlardır Mahallede çop kokusundan oturulamamaktadır. II gililere duvvınnanızı rica ederiz. Budama değı'l... H. Avni Keçeciden aldığımız bir mektubda, Buyükdere yolu. Zıncirl kuyu ile ( ) ilâç fabrıkası arasındaki «ğaclann budanma şeklı tenkıd edilmektedir. P 280 Litrelik CZEN TÜRK Betonyerlerimiz Ltd. ŞİRKETİ • CİAİSİUİSİLİUİK EİSİAİMİMHIÇ E T A K S tM yUBEMİZİN v SlllPİAİHlflBİN AÇILISI MÜNASEBETITLE Satış magazası. Hprbiyt Cumhurıyet Caddesi No. 273 Tel 81233 NORMSHDİA Teras Restoran Pavjon Yaz Programı lERMANAS del POZO Meşhur Fransız Balesi BALLET VİALINE Inşaalşı ve Tücearların Nazarı Dikkafine BIYIBİKİOİKİEİT IMİ SATIL1K KÖŞK ^ 1 Küçükyalıda tren istasyonunun hemen arkasında 512 50 Mr. bağçeli tarzı inşası beton arme her tür lü konforu, 4 oda ve bir holü havi 10/4 No. lu köşk 11/6 955 cumartesi günü Kartal S. Hukuk Mahkemesince saat 1112 arasmda açık arttırma ile satılacaktır. Mezkur mahkeme baskâ^tibliğine muracaat AİDİIİMİBİTİA T MİEİTKİNİEİT B E BıAİMJAİZİİ \S T E1N | A | T | A | F B ^ BU SUBEMİZDE * ^ ithalMalı (İ>I|ÎMO KAYIB Bıırsa Ismet liönu caddesi 113 numaraaa ıcrayı tıcaret vapan Mustafa Tumbadan aldı|ımız aşağıaa dokumü yazılı 7 aaed bonu kavbnlduğundan hukümsuı nlcııkları ilân oiunur. Vade 30 8 955 20 ' 9 955 4 10 955 20 10/955 5 11'955 20 11 955 5/12 955 Miktar 15.000 14 000 10 HAZİRAN AKŞAMINA K A U A K ENAZ 100 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRANLAR ARASINDA r I Ithalâtçı fiatına 15/6'955 tarihinden itibaren Mavunada teslim edilir. Fiat ve şereit hakkmda izahat almak isteyenlerin aşagıdaki adrese müracaatleri rica olunur. Viktor Bali Perşembepazarı Arslan Han altı No: 40 Galata Tel: 46586 HUSUSİ İKRAMİYE KESIDESİ 4 Adet: Danya Akordeon Şampıyonu JACK HELLENE Fransız Şantoz :.1ELLE GEKEVEVE Tam programla cumartesi ve Pazar gunlerı. MATINE Sıraselviler Tel: 44407 KiRli v» TOZLU HJUIIAR1NIZIYUÜUUK KW B|R TBffOI HALI YIKAMA FABRîKASI YE.DİKULE TlL^f^bnU, 1 2 8 1 8 AFŞAROĞLU 11 000 16 500 14.500 ısooo 100,000 Lira Tutarmda MESKEN KREDİSt, KÂFiDiff. 12 000 Ömser Ticaret T. A. Ş. tstanbul DERMOJEN ÇMANtAM KAR$I YILDIZPARKI } ÇADIR KOŞKÜ MARKİZ Aluessesesi Mudurlüğünden: Yıldız Çadır Köşkü Lokanta ve yazlık pavıyonumuz, ISTANBUL HILTON Otelınin açılışı münasebetile İstanbula ^elecek misafirlerle, sinema yıldızlannın iştirak edeceği bayanlara mahsus bir ziyafet tertıbi ile vazif?lendırılmiştir. Bu sebeble 10 6/955 cuma günü saat 16 ya kadar muhterem müşterilerimize servis yapılamıyacağını ve mutat servisin ancak saat 17 de başlayaca' ğını saygı ile arzederiz. ı SATILIK\ Buz Kompresörleri 47 Talihliye: Sahhk Takma 15 bfevgir çok gz kullanılmış Saat 19 dan sonra Tel 62938 Beher 15 HP lik bilumum elektrik tesisleri. bakır boru serpantinleri ve lüzumlu buz kovaları ile birlikte 2 aded kompresör satılık. Beheri 2un de 3400 Kg. buz istihsal eder. Müracaat: Eğebirliği Şekerciler sokak No: 24 Ankara Tplefon1406? 30,000 LİRA Tutarmda PARA tKRAMtYELERt Çekiliş: 30 HAZİRAN v ÎVAKIFLAR BANKASIİ TelcConı S13O1 B M D ve yaran Cumhuriyet Matbaacılık ye Gazeterılıh Turk Anomm Şırketi Cağaloflu Haikevı sokak No 30/41 Sahlbleri Her Aksam BILLUR KOŞKte Sevimli Şantöz CULİANA en son repertuarmda Cumartesi Pazar muzıkli öğle yemeklerı. Yerlerinizi evvelden ayırtınız Emirgân Telefon: 36199 NÂZ1AIE NAUI ve ÇÜCUKLAKI Yazı ısleıını tı'ler ÛHI> U1*I» Mej'ul Müdtlr CEVAÜ tEHMİ BAŞKLT ffin Sahiîeyi Saklayımz, "CUMHUKIYET,, Sire Cilclleyip Vcrecek V
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle