23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1465 Mptosiklef merakhsı i$emz... Avrupa mofosilclet yarrşlarında süratı, rnukavemeti ve meianeiile şöhret yapmış, fanşlarda alfın kupalar birincilikler ve en iyi dereceleri elde etmiş, Bu sayede dünyanın itimadını kazanmış motosikletine safıib ofumtz JAWA ve meraklıların hayranlığına mazhar olmuş AZET LTD. STİ GALATA.JKARAKÖY ŞEREF^HAN İSTANBUL En kuytnetli uzvuııuzu koruyıtmız! S A H İ B İ N E B İ R EV I Banlcamızda bir tasarruf hesabı tesis edilmiştir. WR ,üzprtp$ tesis .?dUwi bu. he»ba asagıOAki, »rtlarv uygun olarak para ..yatıraalaru» hepsine bir ev veya apartıman dairesı verîlecektir. 1 Bu hesapta birinci gruba girmek istiyenler peşin 2,500. TL. verecekler veya açtıracakları hesabı 6.8.1955 tarihine kadar bu miktara iblağ edeceklardir. 2 İkinci gruba girmek istiyenler peşin 1.500 TL. verecekler veya açtıracaklan hesabı 6.8.1955 tarihine kadar bu miktara iblağ edeceklerdir. 3 Üçüncü gruba girmek istiyenler açtıracakları hesabı 6.8.1955 tarihine kadar 1.000 TL. ve nihayet 4 Dördüncü gruba girmek istiyenler ise gene 6.8.19 55 tarihine kadar hesablarını 300 TL. iblağ edeceklerdir. 5 Bundan sonra 14.9.1955 tarihinden itibaren Birinci gruptakiler her ay 50 ikinci « « « 25 15 Üçüncü « 20 Dördüncü « « « lira ödeyeeeklerdir. 6 19M yılmın 1. Haziranından itibaren her yılın 16. ve 31.12 günleri çekilecek kuralarla sahibi bir ev veya apartıman dairesinin sahibi olacaktır. biU istisna her hesap DİKKAT Kur'a sırayı tesbit içindir. BOS Y O K T U R . 7 Evinin anahtannı teslim alan hesap sahibinin bu tarihten itibaren ödeyeeeği aylık taksit evin maliyetia« göre hesablanacaktır. 8 Hesap sahibi ev bedeli ödeninceye kadar Bankaya her hangi bir faiz ödeaüyecektir. Tafsilâth bürosürlerimizi isteyiniz. cuufiuifou Bol ve parlak ışık verir, Gözleri hiç yormaz İLAN Yün ipliği tevziatmdan istifade etmek üzere 6/6/955 günü akşamma kadar Odamıza müracaat etmiş olan ihtiyaç sahiblerine fatura defterleri tetkik edilmiş bulunanların belgelerini almak için kontrol servisine müracaatleri rica olunur. (8353) Yaz mevsimimin bunaltıcı sıcağından ve rutubetinden ancak pencere tipl Klimatizasyon ve havalandırma maki nası ile kurtulabilirsiniz Türkiye U HÂ B A N K Eski Muharipler Bankası A. 0 . Chrysler Aırtemp ANKARA İSTANBUL Isianbul Ticaret Odası Worthingtonla daha iyi ve daha bol nasıl alırsınız... Ziraaonız gerek kuyu ile, gerek serpme ile sulamaya ihnyaç göstersin, fonlu ve şakuli Worthington tulumbalarımn temın ettiği bol ve mütemadi su akıcı sayesinde randımanınızı şüphesiz artırmış olacaksınız. Fonlu ve şakuli Worthington tulumbalaruu çalıştırmadan önce emdinneye ihüyaç yoktur. Tulumbanıa montan yapıldıkıan sonra, istediğıniz zaman istediğıniz yeri hemen sulamaya başlayabiürsiniz. Wonhington bayiine müracaat ederek onuc fenni bilgısınden isufade ediniz. Müessesede vazife "gören teknik personel karşılaşdığınız prcblemler hakkjnda tavsiyelerde bulunacakUrdır Worthington Corporation, Ezport DeŞakutl fenlu WorthıngtoB tuhımbalaflnm boy ve nplerine B K bt*ırdıklan vazifelerdea bir kaçı & Deniz ve uft kuyudM» «ı çekme, sinal ve beltd) su ikm»B in»Mt « «« n y e ***** v e S 01 3000 O Gümrük binası ile karşı karşıya depoya elverişli elektrik ve suyu mevcut beto nanna bina kiralıkdır. Taliplerin 43931 Te. müracaatları Kiralık depo Şirketimiz Bostancıdan Kartala kadar asfalt ve demiryollarına müntehi deniz manzarasını haiz müfrez arsalan satışa çıkarmıştır. Arsalarınuzm hepsi kadastro görmüş 300, 400 metreliktir. Fiatlar mutedildir. Satış bürosu: Bostancı son tramvay âurağı No: 538 Telefon: 52812 36 Ay Taksitje ARSA SATIŞI Klimatizasyon makinasının yarattığı sihhi serin havada: Çalışmak İstirahat etmek Yemek ve uyumak Fevkalâde bir zevktir. EGE PETROL T. A. O. Beyoğlu Şubesi Yeni Tarlabaşı Cad. 6 Telefon: 85617 Telg. LASMA Chrysler Aırtemp Yeni vaziyette Massey Harris Motörlü 12 ayak biçer dö ğer. Taksim Saray kat 5 No. 12 Tel: 48177 NİSAİYE MÜTEHASS1SI Sayın Doklorlara İstanbul Atatürk Bulvarında dörder oda. hol, banyolu, balkonlu 5 kat 10 dâire kısmen tamamen. Taksim meydanı 'Yeni Taksim Sarayı II ci kat Tel: 47674 İrfan Bilik Acele Satılık Kelepir Katlar Cerrahpaşa civannda müfrez satılık UC U Z ARSALAR Muhtelif Kablo ve Çıplak Bakır T e l Satın Alınacaktır Ankara Elektrik Havagazı ve Otobiis İşletme Müessescsiüden: 1 18500 m. muhtelif ebad'da NKBA tipi kablo ile 31000 kg. sert çekilmiş elektrolit bakır tel teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 2 Fennî ve idarî şartname müessese ticaret servisinden temin edilebilir. 3 Şartname esaslarına göre tanzim edilecek tekliflerin 29 temmuz 1955 günü akşamına kadar Müessese Umum Müdürlüğüne verilmesi ilâr olunur. (8090) Muzaffer Sezer luıayenehanesini Beyoğlu mağazası üstünden Ka yeni Emniyet Sandığı üstüne ntkletmiştir. 1519 arası Tel: «0818 med Paşa Han No: 6 ve 8. Telefon: 27933 24414/07 OUny» çapında k«Ut« tims»»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle