23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Demirbank'ın 29 Temmuz Çekilisine İstirak için vâdeli hesab açtığınız ANDA EVİNİZİ SÜSLEYECEK HKDİYELERİNİZİ ALIRSIMIZ BÜTÜN ŞUBE VE AJANSLAftlMIZ EMRİNİZDEDİR. 31 inci yıl sayı 11.'05 u m h u rıyei KIIRUCUSU:TUNUS NAD! Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri 24299. Matbaa 24290 Salı 28 Haziran 1955 PATRONLU ELIŞİ ve MODEL ÇIKTI HER HAFTA BİR SAYI Sigara ve içki fialları dün yeniden artlırıldı Umum Müdür «Inhisarlar rejiminden beklenen hazine gelirini sağlıyamıyoruz. Bu yüzden evvelce yaptığımız zamların mütebakisini ilâve zorunda kaldık» diyor İnhisarlar Umum Müdürlüğü, hükumetin de tasvibile İnhisar mamullerıne dünden itibaren zam yap mıştır. Bu kararın tatbıki için sanşlar dün sabah durdurulmuştur. Bu münasebetle şehrimizde bulunan Gümrük ve Inhisarlar Vekili Emin Kalafat ile görüştükten sonra, Umum Müdür Ömer Refik Yaltkaya aşağıdak; beyanatta bulunmuştur« İnhisar maddelerinden tütün, sigara, ispirto ve içki fiatiarı yabancı memleketlerin satış fiatlarmdan düîüktur. Bu durum inhisar rejiminde beklenen hazine gelirini sağlamamaktadır. Bu bakımdan evvelce yapılan zamnun mütebakisini ilâve etmek zorunda kalınmıştır. Yeni satış fiatlaruıa göre, 20 çeşid sigaradan 12 sine 5, yüksek nevi 8 çeşid sigaraya da 1025 kuruş arasmda bir zam yapılmıştır. Bu suretle inhisar hasılâb emsali % 71 i bulmuştur. Yeni fiat artışı tuz, kibrit, ispirto, puro kanyak, likör, vermut, kınakmalı şarab ve malt hulâsasına teşmi! edılmemiştir. Çaya gelince; Rızeden istihsal edılen kuru çay miktan memleket ihtiyacının dörtte birinı karşılamak tadır. İstihlâk bakiyesi Hindistan ve Seylândan yapılan mübayaalarla temin edilecektir Yeni sıparijlerin ilk partileri memlekete gelmeğe baj Ar"co« Sa. 7. Sü 2 de Dost Irak kralı, Ankarada Bayar tarafından karşılandı Kıymetli misafirlerimiz Anıt kabri ziyaret ederek çelenk koydular ve ihtiram vakfesinde bulundular; akşam Çankayada verilen resmî ziyafette Devlet Reisleri arasında samimî nutuklar teati edildi Ankara 27 (ajı.) Memleketimizi resmen ziyaret etmek üzere kardeş ve müttefık Irakm Majeste Krah Dcinci Faysal ile Veliahd Altes Prens Abdülilâh ve Başvezir ekselâns Nuri Said Paşa, Başvekil ve Hariciye Vekâleti Vekib Adnan A r k a s ı S a 7. S ü l d e Dost ve muttefik Irakın Majeste Kralı Favsal II ve Cum hur Reisimiz Celâl Bayar, Ankara caddelerinde kendilerine tezahürat yapan binlerce halkın selâmlarına mukabele ediyorlar Dün mevcvdun tesbiti ve yeai fiatların ilânı için satı$ yapması dükkâaların dan biri durdurulan tütüncü ^^^ Ingiltere dün Kıbrıs için Yunanistanı protesto etti Atina radyosn, Kıbrıs neşriyatmda "Törkiye bu iş için barb etnez, beyhude endişelenmeyin!,, diyor Aydın hâkim ve savcıları taarruza oğradılar tzmir. 27, (Telefonla) Dün Kuşadasında müessif bir hâdise cereyan etmis ve Aydın Adliyesine mensub bir gurup yolda taarru za uğramıştır. Dünkü ve evvelki gunku domates fiatiarı (dün çok domates peldiğinden, ban dükkânlarda alı« Arkast Sa. 7. Sü. 7 de fiatından daha ucuıa domates satıldıfeı iförülmüstar.) 100 kadar genc, Talebe Federasyonuna ve Kıbrıs Türktür Cemiyetine müracaat ederek bir ordu k urulmasını istediler Kıbrıs gonullu ordusu! Mısırdan gelen kuryenin çantası macera atlattı Knryemiz, Yeşilköy hava meydanında kendi çanfasını bırakıp baska birinin çantasım gölürdü Londra 27, (AP) İngiltere gıbi yayınlann Kıbrıs halkını İnAtina Radyosunun Kıbnstaki bır gıliz idaresine karşı ısyana teşvık durumla ilgili bır yayunını bugün ettiğini beyatı etmıştır. Yunan Hükumeti nezdinde protesBugün Atınada Yunan Hariciye to etmiştir. îngiliz Hariciyesi. bu Arkası Sa. 7, Su. 7 de C.M.P. Genel kongresi dün Ankarada toplandı Inhisarlar Umum Müdürü dün konuşurken Dün şehrimize 30 vagon domates geldi Valt, müstahsillerle göriişmek üzere Yalova. Bursa ve İzmite gitti Vali ve Belediye Başkan Vekili Fahreddin Kerım Gökay, İstanbula yaş sebze ve meyva gönderen müstahsillerle temasta bulunmak, İs Arkası Sa. 7, Su. 8 de Kıbns'da cereyan eden son hâdıselere karşı, gençlik ve halk ara sındakı infiâl devam etmektedır Süıema filimlerine. romanlars mış bin cumartesi günü Yeşilköy TMT. Federasyonu ve Kıbrıe ve hücâyelere mevru teşkil eden, uçak alanında cereyan etmiştir. Cumartesi sabahı saat 9 20 de Ye kurye maceralannın Tıirktür Cemiyetine; Kıbns Mitıngj diplomatik Arkası Sa 7. Su 6 da Arka$x Sa. 7, Stt. İ te şimdiye kadar benzerine rastlanma San Francisco toplantısı sona erdi Neşredilen beyanname ile delegeler harbe son vermeyi bir kere daha taahhüd ettiler San Francisco, 27. (AP) Anayasanın imzalanışırun 10 uncu yıldönümü münasebetile aynı opera binasmda bir anma toplantısı yapan Birleşmiş Milletler dün sulh davasına olan bağUlığmı dört mad delik bir beyanname ile teyid ede rek dağılmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Kongreye Kırşehir parti başkanı reis seçildikten sonra Genel Başkan Ahmed Tahtakılıç iktidan şiddetle tenkid eden nutkuniı söyledi Thornbiırg'un Izmirde tacirlerle dünkü gizli toplantısı Hükumetin malî müşaviri: «Benim için mesele yok, ama gazeteciler bulunursa tacirler istedikleri şeyleri söyliyemezler» dedf ve tacirlerin Thornburg'a bir Amerikalı değil de hükumet erkânından biri injiş gibi içlerini döktükleri görüUHi İzmır, 27 (Telefonla) Türk hükumetmın malî müşaviri Max Thornburg bugün saat 12 de uçakla İstanbuldan Izmire gelmiştir. Thornburg saat 15 te Tıcaret Odasında İzmırlı tacir ve sanayicilenn ıştiraklerile tam 200 dakıka devam eden ve İstanbuldakine benzıyen bir toplantı yapmıştır. Thornburg: « Benim için bir mahzuru yok Fakat tac r ve sanayıcileı bana her arzu ettiklerini, istedikleri şekılde söyliyemezler.» mülâhazasıle ısrarlara rağmen toplantıyı gizli yaptırmış ve basın men sublar) salona alınmamışlardır. Toplantıyı müteakb iştirak eden tacır ve sanayicilerden aldğım malumata göre yarın sabah uçakla An karaya döndükten sonra Başbakan Adnan Menderese takdim etmek üzere Thornburg'un haarlıyacağı rapor bir kaç aya kadar yeniden baş lıyacak olan 300 mılyon dolarlık kredi muzakerelennde Türkiyenin Birleşik Amerikaya tevdi edeceği mufassal kalkınma programına esas tutulacaktır. İlâve edildiğine göre taeir ve sanayiciler bu toplantıda karşılaştıklan müskullen hükümetin iktisadi Arkası Sa. 7, Sü. 3 U Dünkü kongreden intıbalar Ankara 27 (Feyyaz Tokar telefonla bildiriyor) CM.P. nin bu gün toplanan genel kongresinde en çok alkışlanan mevzular nelerdi? sualinın cevabını vermek gerekirse, rahatça aMıllet Partısini kapatmağa mahkum eden meselelerin ta mamen aksini teşkil eden konular» cümlesi en doğru ıfade olur. Bir zamanlar Atatürkün kabrine Arkası Sa 7. Sü. 3 te Ankara, 27 (Telefonla) Cum lerden seçilen 1110 delegeden 890 ı huriyetçi Millet Partisinin senelik iştirak etmis bulunuyordu. umumî heyet toplantısı bu sabah Kongrede CM.P. mebuslaraıdan saat 10 da Yeni sinemada başladı. gayri Halk Partisi Genel Sekreteri Genel kongreye muhtelif vilâyet (Arkan Sa. 7 Sü. 4 te) Anakız 30 yıl sonra Mükafatı birbirine kavuştu Büyük jiri bugün t 30 yıl önce bir dostuna bıraktığı kızınm izini kaybeden kadın: «Ben Eminenin kocası, senin damadınun!» diyen delikanlının karşısında diişüp bayıldı Bursa, 27 (Telefonla) Şehrimizde enteresan bir «kavuşma» hâdisesi daha cereyan etmiştir: Bundan 36 sene evvel Çankında Mustafa Gökçan admda bır genc, Fatma Zehra isimli bir kızla evleruniş ve bu izdivaçtan Emine adı verilen bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Ancak genc çiftin evlilik ha Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Yunus Nadi **••••••••••••••» matbaamızda toplanıyor •• • Bir Amerikalb Hilton otelinde hâdise çıkardı Asansörcü kızlardan birine âşık olan Amerikalı binbaşı, kendisile evlenmesi için genc kızı zorladı ve redle karşdaşmca bağınp çağırdı Hilton otelinde evvelki gece saat 21 sulannda bir hâdise olmuş ve asansörcü kızlardan birine evlenme teklif eden sivil giyinmis. bir Amerikalı binbaşı, teklifinin reddi üzerine sinirlenerek gürültü çıkarnuştır. Yaptığıımz tahkikata göre, hâdise şoyle cereyan etnuştir: Saat 21 de sarhoş olarak otele dönen W D. adlı Amerikalı binbaşı, evvelce göz koyduğu Y. M. adlı asansörcü kıza evlenme teklif etmis. ve teklifi kabul edilinceye kadar asansörden çık mıyacağını bildirmiştir. Y. M. bu teklifi nezaketle reddedince Amerikalı odasıaa çekilmiş ve biraz eonra tekrar dönerek müteaddid de fa aynı asansörle inip çıkmıştır. Y. M. her seferinde teklifleri nezaketle reddetmiştir. Nihayet Y. M. nin saat 23 sıraları da işinin sona ereceğini öğrenen W. D., kız otelin kapısından çıkarken otomobıline binmesi için ısrar etmeğe başlamıştır. O sırada otel personeli müdahale ederek kızı ıçeri almışlar ve bir hâdise çıkmasma mâ ni olmuşlardır. Bu yüzden bir hayli bağınp çağıran Amerikalı kendine gelince, yaptıklanndan utanç duymuş ve tanınmamak için otelden çıkıp gitmistir. Otel idaresi ise Y. M. yi gös terdigı dürüstlükten dolayı dün mü kâfatlandıraıştır. • Gazetemizin roerhum kurucuİ su adma tesis olunan «Yuniıs • Nadi> mükâfatmın 195455 dev» resine aid raüsabaka «İnkılâbla" : Arkast Sa. 7, Sü 5 te ^ 70 yaşında diploma aldı tandaslar için açılan okuma kursu sona ermis ve kursu bitirenlere dün diplomaları verilmiştir. Resim, torunu ile birlikte kursa devam eden ve diploma alan 70 yasındaki kadmı imtihan esnasında gösteriyor. Buna dair yazımız 2 nci sahifededir. Sigaraya gene zam yapddı Gaseteler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle