24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Hulran 1985 CUMHURİYET DAVALAR s Lindbergh'in çocuğu nasıl kaçırılmıştı ? Yazaıt: Tevfik Sadullah 3 Çocujun vatak odası penceresiO geceyarısma doğru Lindnin altında verde. muhtemelen biı bergh'in oğlunun çshnmış olduğ' Betty Gow çocuğun odasına gel merdivenin nemli toprağa tazyik ' hsberi. çeşidli vasıtalarla dünvanv diği vakit. yavrucuğun uykusu a etmesinden mütevellid. yanyana iki hemen her tsrafına yayılıverdi. E^ çılmesırf diye elektriği yakmıyarak iz daha görülüyordu. Tertemiz ba tesi çarşamba sabahı Neu Jerse sadece kapıyı açık bırakmakla yet danalı duvarda. tam pancur kanadı eyaletinin valisi. eyalet emniyf sindi. Küçücük karyolanın baş,ına hozuk pencerenin takriben 75 san ; müdürünü tahkikatı bizzat idarey geldiği zaman bir lâhaa durup timetre asagısındc 67 santim uzun memur eti. Cumhur Başkanı HoCharles'ın nefes alışını dinlemek luğunda iki çizik vardı Aşikâr o "er de. bütün eazptelcrde yayınlp istedi. Nezleden tıkalı bir burnun larak bunlar da duvara bir merdi nan resm* bir emirle. meshur Fc hırıltısını duyacağını sanan dadı ven dav^nmasından mütevelliddi deral Tahkikat Bürosunun (FB1 hayretten kendini alamadı. «tlâc N.tpkfm, r^hlik arkasında bulunar. faillerin bu'unup tecziyesi için mün bu kadar da çabuk tesir edebilir | nierdiven, bira? d«ha dikatle mu kün olan her türlü v?rdımda bulumivdi?» Bütün günü aksırık. tık ayene edilince üçlerden birinin iki n?ca5'nı açıkladı. sırıkla geçirmiş olan yavruceğırı ayBffinda Ha kirec «rirüHd. Ayr"a. Dprhal yol kavşakları. köprüler, Picauo atölyesiııde bronzumı ,>aptı^ı kc«,i heykeli ııntunde duyulmıvacak derecede rahat nefe* eene hem«»n pencerrnin altında. top j vapur iskeleleri tutuldu Binlerce ııuıını t II ılııtııat a: ı.ı.•!;::;!: almastnn imkân var mıydl?. rnft» hafifce gömülmüs olarak kü v« b'n'ıerce yolcu durdur\ılup avak Bettv Gow merak ve telâşl» kü j çiik. ceyrek ousluk bir marangoz üstünde soreuys çekildi. otomobilçük Charles'ın yastığını yokladı.; keskisi bulundu: oancuru boruk leri srandı. 350 kilometrelik nısıf Çoruiun başmı bulacağını sandıjı penrerede. reiHi'iii be'.ir^iz. karı^ık kuturlu bir çevre ^ahilinde. bütün yer bomboştu. Herhalde yavrumk Izler eörüldü hastoneler. çocuk yuvaları kontrol IIIIIIHIIHIUltlUlUlllll'.llHlll dah.n evvel uyanmış. sıkıgmif, anBulunan bütün emareler bunlarla rrüldi. Kıtacası. mahallt «»erifn ten nesi de alıp banvo odasına götür fidvei nerat tslpbnamesinden iba en vüksek lahVik mercii FBI ye müş olmslıydı. Fakat. retti. Avak izleri penceredeki kar kadar. bütün emniyet mekanUmaıı «Çocuk sizde mi, hanımefen makarısık izler bir i«e yarayacak hummalı bir arsma taramaya baıdi?» seyler dejildi Sonradon yapılan ladı. Artık fail veya fsillerin ele Suall.. incelempter nstiresinde de ne pen geçmesi. çocuSun prne ve babaya »Ne münasebet. Odasmda de cerede. ne yerde bulıınafi mpranRoz iadesi cok çok bir aün meselesi olğil mi?» Ve!«ki«inHe ne de merdivende hpr malıydı. Men'i cevabile karsılamnca, Bet hanei bir parmak izine rsstlana(Devamı v»r) ty Gow: madı Buna karsılık mektub. ke^ki »O halde Albay (Lindbergh) vP mprdiren îTeroekten mühim suç n i Mektub imla hatnlnrile dolu almış olmalı» diyerek açağı koş dellllerlydi. Nitekim. Albav Llnd ı olduftu Ribi ingilizce iyi bllmiyMi Önümüzdeki yıl 75 ya^ına basa büyüleyici bir şekilde oturân bir tu. ber*h. kınk mprdiveni aörür eör ı biri tarafından ynzıldığı d» belliHiç beklemedigi bu susl k?r«"=ı" mez. saat dokıızu çeyrek =ıraların dir. Ayrıca vazanın almancanm te cak olan Picasso, yaratma hum kadını, diğerinin de dörtnala gi da neye uğradıjhnı şasıran Albny. da. ksrısile oturmn oda«ınd>ı knnu I siri nltınd» olduğu da »(ikârdır. masile yanıyor. Son 20 yıl içinde den bir atı temsil ettigini gördü. İçinde bütün Cote d'Azur'un merdivenleri dörder dörder aşarak surlarken dııvup da «bir portaknl ( Gerek bu ilk mektubd» gerekse ile ortalama olarak günde iki tablo yukârı fırladı. Eşi ve dadı evin er sand'ğı kapacının verp Hüsmesi» n ridekilerde aynı hatalnr ve aynı yapması artık ona yetmiyor. Can dansettiği ve eski bir »smpany» keîlni takib ettiler. Llndbergh d»r den müt^vplüd z^rrpt+îği ffüniUti ; beri* n'm»nc» tMİri tekerrür et nes'da 25 milyona, b^hçesi de tüccarının villâsı olan bu bin», hal elektriği yaktı. Karyoli bom j rün VıaHVî mahivetini dprhal an , mektedir. Bunlan tercümede müm nize nazır, bir yanı nğaç perdcsi sanki dö?emeleri üzerinde bir büile. diger yanı onu hayranlarmdan yücünün e^yalarının üstaste yı bostu. Yatakta vavrucuSun hâlâ « ı lamış ve bunu da polise söylemi| I kün mertebe btlirtmege •;al'«tık. koruyan 2 metre yüksekliginde bir ğıldığın şahid oluyordu: Eisiklet cak şekli seliHyordu. Yerde sarı. ti. (T. 8.) duvarla çevrili Kaltforniya isimli selesine tesbit edilmiş bir aidon, kirli bir çamur lekesi... Bir... bir bir villâ satm aldı. bir teke kafasının iskeletini andıdaha... Karyoladan pancuru bozuk Bunun eski sahibi bir şampanya | rıyordu. Aynca bakırdan bir manpencereve kadar «ır»lanmı»tı. Açık tüccarı idi. Simdi büyük sanatkSr kpn çanak çömlpkler. işlenmi^ de panrur kanadı ikiHe birde çarpıyor. Kaliforniya'nın üç büyük kabu! mirden çiçekler, bronzdan .bir cok sanki: «Bak! Bakü» diye dikkati salonunu. atölye haline tî?tirmiçtir mahluklar: İlâhlar, insanlar ve çepencere dibindeki kalorifer radyaPicasso, sabahtan akşama kaHr.r, •sidli hayvanlar .. Bütün bunlaı törü tizerine bırakılmış iri bir larfa baska. deniz hayvanlannın süslü duvarlara, Işlemeli döşeme | dan çeklvordu. lere hakmadan heykeiİPr vontuyor. kabukları, sicimler. kemik parçaAnide. her şeyi en ince teferruresim yapıyor, yahud bir çocuk ları, vassı çakıl tasları, kilden, tek atına kadar görüp vaziyeti mükemsevinci İle şekiHerinden ilham al avak üzerine oturtulmus bir ve me'pn kpvramıs olaıı Lindbenîh hiç mak maksadı ile bütün hayatı bo mis'.ik meydans aetiren i'.iremitlfr, bir şeye el sürmeden saşkın. adeta yunca toplamı$ olduSu carib şey j bir bebek. bir n kukla, geçmiyen n deli eihi psine rlnnerek havkırdı: ler: Biriklet gidonları. kutular. banknotlar, k. ?' "''etİ9r vesaire... ırAnn, çocufrumuzu çaldıiar!» şişeler dolu yüzlerce sandıfcı k? i • *** Bu üç kelime «be^eriyet kahrarıştınyor. Bunlarm döıtte üçünii : 1881 de MaİBsn''a do§ap n ' f ? s manı» nın be» senedenberi stlreue! atıyor. Kalanı veni vilHnm yeni j so'nun sanat hayatında çeçidli mer di6( havatı. hu hayatın lwndinre mobilvası olacak. hale'er veya devirler •/archr. Bütahammül edilmez ı«tır«bını hulisa Sanat eseri ml. portmnnto mu? yük sanatkâr. bir müddet Barseedivordu. Bir gün, veni binanın elektrik lon ile Paris arasında nekik do Bir an icin. *anki Atlantiftl açtıtesinatını gözden geçirmek icsb et kuduktan sonra. nihayet Mon! ğı gtinden bu 1932 yılının bir mart ti. İçeri glren elektrikçi. kspının : matre'de yerleşmege karar verdi. EÜnüne kadar «onlar» dan kaçmak arkasındn iki acayib portmanto ile Bu sıralarda en fazla mavi renğin !a geçrdiği hayatın filmini sevrede'kanıılaçtı. Tamird kasketini bun | tesiri altında kaldığı için bu devreeibl spnHpleyerek oiduSu yerde kalardan birine astı ve cnlışmağı baş | ye sanatkann hayatında iMavi lan zavslb ffkahramsn» nlhayet ladı. Cannes'm günesi. binanın be . devir» denmesi âdet olmuştur. kendini toparlayarak m'halit karsyaz cephesine ve yolun rakıllarma | Mavi devir kola ve emniyet müdiHii*(ine tesiddetle vuruvordu Elektrikçi. ce [ 1900 yılında bir sabah Montmarlefonla vakayı haber verdi. Sonra ketini de çıkarıp oteki portmanto | tre köylüleri asî! tavırh, sihirbaz tüfeğini kaptığı gibi dı»an fırladı. ya astı. İsi bitince ceblnden bir gözüi genç bir Lspanyoh>r. plinde Fakat kPranîıkt?n br^ka bir sev kalem cıksrdı ve kapıcıya: bsvulu, Ravignon caddesini tır duvamadı. Ancsk eli bos iceri dön Yeni ev snhibinin ismi nedir? mandtâını gördüler. Bir evin ıkindüeü zaman pencere önündeki radd katmda bir oda kiralıva.T Pablo diye sordu. yitörıin üçtirrtde gbrdüğü zarfı ha Ruiz Picasso. çantasından fırçala Mögyö Picasso. tırladı Elektrikçi. gururla faturaya 5 rını ve boya tüplerini çıkardı YeBu alelâde beyaz bir zarftı İçinmayı» 1955 ile. dünyanın en tanın ni atölyesinin duvarlarına bîkıp deki alelftde bevaz k*Sıd âzerinde mış üç hecesini yazdı. Sonra ce bıışını salladı. Bu ânda Barse'onokuvun yarmasını dnha hetıüz veketini kasketini giydi. O raman, da olduğu gibi duvarlnnna yağlıni "Şrenen birisinin vahud mutadı ilkın portmanto zannattiîi seylcrin | boya resimler vapacak ?erıeti de hilâfına sol elini ktıllanm!« oisn fsrkına vardı. Somunlu vidalar. voktu Boya. çok pahalı. Pablo ise birisinin karkncık burgacık kelirnotör milleri. di^li çarklnr. zem çok fakirdi. Ancak nıle^inin <ıağ mp'eri dans ediyordu. berek parçaları gibi. îarib bir ?e dan soldan topladığı uffk bir paSayın bay! kilde bir araya «etirilmiş bu iki rn i!e seyahat masrahnı ödiyebil Arkası Sa. 7. Sü. 6 da 50 000 dolar bazırlayın.. 25 000 dcr şekilden birinin çok kuvvetli ve krı 20 kaime. 15.000 i 10 kaime ve 1000 i 5 kaime olacak. 24 gün <wn Profesor Alan W«ce lelevlzyonda konusurken ra Dare nerede verilecek biz «iw Geçen haft* Amerikada "3500 e iı»'ı ederken şöyle demektedil' ne evvel in?anlar böyle yazıyordu!» Bir şev kim=ede duyurmamak • Yazının sırrını ke^fetmei* için Yahud nolit/e hzher v#rmem*k diye başlıyan bir televizyon .ıe<.j ibiTi biı detektlf faaliyeti ı?(wteri\xtı memleketin her köşesındc cl.k yt.r Çok derin bır inceleme ve etiçin 5i«e ihtar yapıyoruz. f.ax vc aiâka İle takib edilm ... te rafiı biı arastlrma istiyen yazı muCık iyi eM.«dir. levizyon «eyiıcisinde yazının sırrı amr.asım, arada sırada •> gcçir""*'";« mektublarda alâmet • ! nı çözmek merakını uyandırnnştır. diğimiz vesikalar sayesınde aydın» "iaşiı bir profegör taraiınii.'i ve latmağa muvaffak oluyoruz. KazıV P 3 deilt f l ) . ıüer> izahlara ve gösterilen şekıi lardan çıkan kitabeier, bazı bazı «Tmzma» ve «3 delit» kelimele •re göre eski yazılarda müjtan:* rastlanan taşlar çözüm işine ındhrinin karsısında. muhtemelen bir hı.. =jvetler vardlr F>ki Yvnsî) va tarlık vazifesi görmektedirler. mürekkeb şise?i =ğzım damsa "iHi Ilim, son zamarilarda bu anahkulianmak eiırptiie vpmlmıs. birhitarlardan birini çıkarmış, üstünd?rlni ke.«en birer virmib?$HV biivdk ki işaretlere mana vermiştir. lüfünd» mji.«ivHh ronkt» 1 < hslk» 1l Bu. eski bir Yunanlı yağ tacirıvardı Bu halk»'arın birbirini ke*nin "Mykena» da bıraktığı bir vame?İTİen vüoude Be1*n bevzî seksikadır. Taştaki işaretlerin çözüllin ortamid". gene mııhtemelen bir mesile adamın sahib olduğu servet mıV»Vkpb «i?esi mantnrıni ba'tir • meydana çıkmakta ve aynı zananmsk =ıırptile v^oılmı? kvrm'r>. dolda Girid ada^mda hangi dilin koma V i Hai>p <»örüliivordi'. Bü^iik : >r nuşulduğunu da açıklamaktadır ^al^olann H « kpnartarın^a ve kır ! > Şimdiye kadar meçhul kaıan cır JAEGER 500 mızi rîolma Hpîronir» HP HeTnen rnoır clil olarak eski Girldlinin lisanı a\kezinde birer kiirük delik vardı. | Dizel mötoru İle mUteharrlk dmlıga kavuşmu|tur. Çoktanberi *** 600 Ittre hacminde. ' tenakuzlara düşüldüSü için vesikaBu uzak dağ evine pclisin vetisnm ehemmiyeti üzerinde durulmak mesi varım Faat bile sürmedi Altadır. Giridde bulunan i^aretlerie bsy Lindberen süratle, kısa fakit Yunan yarımadasında keşfedilen işt s?rih cümlelerle hâdiseyi olduğu retler karşıla.itırılınca iki yerde d« gibi anlattı ve fidvei necat taleb aynı dilin konuşuhıdğu kanaatine eden mektubla vatak odasındaki varılmış ve küçiik farklarına rağavak izlerini •îösterdi .Derhal eide men iştirak fazlahğı sebebile GiVuvvetii ceb fenerierile ev'in dVâfl ridlintn de eski yunancayı konuş sistemli bir şekilde aranıp tarandi. tuğu anlaşılmıştır. binanın aüne^' ioev köşesinrlen eiii Profesörün televizyonda gösterdialrmış adim öteHe. bir çalılık küği işaretlere bakıhrsa Mykena'h tamesinln ark«8ind« taht« bir mercir, bir araba, 4 at, 7 kadm, 23 erdive n bulundu. Bu. her biri takrikekten müteşekkıl bir mal ve müjben 2.1 s metre uzunluSund». icice tahdem kütlesinin »ahibidir. kayan üç parcsdan müteşekkil bir İjaret edilen her şekil, karjıtınm#rdivendi. Kımmlardan birinin iaki amud ve ufki çizgilere göre ma kenarı henüz çatlamn. kırılmıştı na kazanmaktadır. Amud çizgiltPabucsuz ayaklann bıraktıeı aşikâr lin sayısı bugünkü rakamlara uyolan izler. coeusun yatak odjîi duğu halde ufkî çizeilerden her biri pencere^inin dibinden baslı\or, mer Esas yazılarda müsterek heceleri beş sayısın3 tekabül etmektedir. gösternı tablo diveni n bulunmuş olduğu çalılığa Meselâ resimde görüldüğü gibi, kadar devam ediyordu Buradan rla. zı°ı, Mısınn hiyeı oğliflerind«a a'ınJAEGER125 ^ ^ arabanın karşısında tek bir dik y ızavnı cesid avnk izleri. Lindbereh'le n.a işaretlere sahibdir. Profesör Agi var. O halde adamın arabajı bir Elektrlk ve B.nHn motoru H.ımüteharrik rirı evinin dosu?una dosru düşen lar Wace, yazı sahasındaki tesif ile mo tanedir. Diğerlerine gelince dö'rt dik anayola kadar uzanıyordu. lastik*tekerlokH\ ırttssiri tarihi tablonun yardımıle Asrın En Büyük Cinayeti: Dünyanın en tanmmış yeni tiyatro müelliflerinden biri ile şehrimizde bir mülâkat İhtiras Tramvayı, ve Karakolda piyeılerinin «üellifi Tenntssee Williams kendisi hakkmda neler söylüyor! Röportajı yapan: METİN ERGİN Dünyanın en tanınmış tiyatro mü elliflerinden Tennessee VVilliams «Ben tiyatroda 2 saatlik bir piyesi seyretmeğe bile tahammül edemem» diyor! Modern tiyatro edebıyatına hepsi dünya çapında 12 eser kazandıran fakat şohretıni m.9m)eketımızde de pek beğenilen «İhtiras Trari' vayı» adlı pısesle kazanan meşhuı Tennessee VVilliams Istanbula bıie arncak 3 gün tahammül edebildı! Öyle ya, k«ndi pıyesini »eyredeı ken bile sıküan modern tiyatronun belki de en büyük temsilcisı şehrimizi beğendiği için 3 gün kalm>$ burada.. Dün onunla Hiltonda ıüs defa karşıJaştığım z«man çok sabırsız, sıkıntıh, mütevizi iâfın kısası özel bir kişi oıduğunu anlamakta gecikmedim. Hiç yapmacık halleri, kendini olduğundan, daha bilgin göstermek gayretleri yoktu. Konuşmaktan da hoşlanmıyordu. Türkıyeye gelen bütün ecnebiier gibi İstanbulun tarihi ve turistik servetleri ve Türklerın misafirperverliği hakkında yüzbin defa tekrarlanmıs klÂsik lâfları da etmiyor du! BEYNELMU.EL PORTRELER i Devrimizin en meşhur ressamı: Picasso Böylesine sual sormak ta bir me sele idi.. Düşündüm taşındım. Siz, dedim. Türkıyede esı beğe nilen tiyatro müelliflerinden birisiniz. Hattâ «İhtiras Tramvayı» ve aKarakolda» adh piyesleriniz büyük ra&bet gordü... Nıçin kcndıniz den bahsedilmesini istemiyorsuouz? Cevabı kettirme çıktı: Ben piyeslerimi meşhur olmak ve her yerde kahraman gibi karşılanmak için yazmıyorum. E«a sen bdyle şeyleri sevmem. Şoyle akhma estigi ve ilham pcrim üzerimde olduğu zamanlar bir #eyler yazıyorum. Esörlerimi herkes beğensin diye değil. nedebi susamamı.> gidermek için yazıyarom. Tekrar lordum: Pekı piyes muharririiğine nasıl heves ettiniz? Neden herkes aynı suali «orax. Bu «ual çok klâsik değil mi? * Bence değil. Çünkü piyes mu harrirl değil de. politikacı, t» adanj| veya esnaf da olabilirdiniz! Derince düşünüp cevab verdi: Daha kollejd* iken piyes yazmağa merak sarmıştım. İlk piyesimi 1937 de Üniversiteyi bitirmeden bir sene evvel yazdım. «Güne$e Tu tulan Mum» idi piyesin ismi.. Ala bama kömür madenlerind«ki işçilerin hayatları canlandırıyordu. Eser beğenildi. Biz de böyle tiyatroculukta karar kıldık. O günden beri 12 piyes yazdım. Hepsi de gaHba beğ.snildi. Sözünü k«tim: Siz en çok hangisini beğenirsiniz? Benim için hepsi birdir.Daha doğrusu hiç birini beğenmem. Da ima iyi birşey yazmağa gayret ede rim, fakat gene tatmin olmam. Fa. kât son piyesim (Kızgın TeneKe dam üstünd?ki kedi) diğerlerinden biraz farklı gibi geliyor bana.. Tennessee Williams'a «Bir piyes yazarken kafanızın içi nasıldır?» dedim. Kafasını avcunun içine aldı: Kafamda belli bir karakteı Tennessee vardır. Herjey o karakter etratın da döner d»di. Piyeslerlmde oiaylar ve mevzu mühim değildir. Piyeslerimde herket kendinin bir parçasını bulur ve zihninin derİTiliklennde kalmif gızli meseleVire ve büyük problemlere dokunuldugunu görür. Hay«t ve sanat felsefeatni de «or dum. Kestirme cevablandırdı: Hayatı k«ndi anlâdlgım, v« gördügüm glbi »ahneye Utbik etm«ku G»yeijı hiçbir zaman kj»lka bgretmek değildir. Müellif HÎOzofluk taslayınc» seyirclnin canını sıkar' TECESSUSLER Yazının esrarını çözmeğe çalısan televizvon nesrivatı Dekor zenginliğine mı, yoksa sadeliğe. hatta dekorsuz sahn*>« mi taraftarsınız? Ber.ce sahnede en önemli faR tör ışıktır. Modern tiyatroda dekor ıkinci plânda kalmıştır. Esasen kud rttli karakterler »eyircilere hiçbir zaman dekor ihtiyacını duyurmaz. (Bizim Şehir) adlı piyesimde yalnız ışıkla idare edilen sahneyi tercih etmem seyircinin alâkasmı çek 12 yaşında bir çocuk. uyuyan adamın 630 Hrasını çaldı VVilliams ti.. Dsmek ki seyirci tiyatroya iyi artistleri seyretmeğe gidiyor. Tennesse Williams hilen 41 yaşırıda.... Hiç de dünya evine gırms miş.. Girmeğe de niyeti yok galiba.. Zira «Aklıma böyle birsey gel medio diyor. Onun deniz ve seyahatten bafka sevgilisi olmadığı anlaşılıyor. Sene nin 45 ayını seyahatte ve denizde geçirdiiini »öylıyen d«İ«rU müellifde üyatfodan bıkmış bir hâl :. O k*<İar ki her vesile ile: tiyatroda iki saatlik bir ptyesi bile sayr«tmeğe tahammül ederniyotjım Mecbur olunca d* sanne arkasından «eyretmeği tercih ediyorum. Başka müelliflerin «erlerini ve piyesierini de okurnak âde | tim değildir diyor. j İşte mefhur Tennessee Williams her bakımdan devrın tevuua büjrünmüş bir edebi dev.. Yoksa oda bazı lâf madrabazlan gibi büyük küçük konuıup küçük eserler ver seydi modern tiyatronun en özlü temsilcisı olabilirmiydi? Bir çocuk denize düşerek boğuldu Dün ak?am deniıde İki ölum hidUesi Aslen Tehirdgğlı olup satıtıak için Istanbula hurda demir getiren Mua* olmuştur. Köprüden kalkan «Kadıkoy» İşcanh ismiıde biri. Fenerdc Abdül» vapuru Sarayburnu »çıklarından geezcl caddesindeki kale duvarı dibind» çerksn. henuz hüviyetı tesbit edılemiO uyurkfn, yanına sokul»n Tekin ismin ; yen zayıf, esmer ve kır saçlı S yasi de 12 y*|ında blr çocuk. ctbinden 630 j lsrında htr kadının denize düîtugü liraiinı çalmıltır. Tekin. zabıt» tara | gorü'müs'ür Güçlükle kıırtarıla" k»fından yakalanark tahkikata başlanmış dın Cenizcilik Bankası haıtaneuna tır. kaldınlaraK tedavi aıtına alı ım.ştır. Diğer tarftan Galatada Arabcamünde Kadırgs Yurd Sltesi plânı Sarızeybek sokağında 28 numarab tvie tasdik edlldl otursn îsmail Turan lsirnnde 9 yastnda Kadırga Yurd S:te = ı hıkkmda Şehir bir çocuk Yağkapanı iskelesi civaıınMeriiainıt» k»bul »dilen plân. dün •» da oynark«n denİte düjrnü* ve bogulmu?tur. Arımalara rafcnen çocuğun cebah Vilâyetçe nsdlK »dilmiştir. Plünın tatbikına yakında ba|lana j s«di bulunamamntır. H â d i » etrafınI da tahkikat yapılmskUdır. caktır. lh$aaîçıtorm ve miiteghhiîlerin nazan dikkctinef TİP R S • 250 Bensln motorlu lastik tekerlekfi 250 litre hacmindt SrffOJEXPORT un Dünyaca maruf Her kapasitede BETONİYER ve her çeşit VİBRATÖRLERİ yoldadır! Mufassal izahat içtn f Urktye y«gAn« Ithalitçısı Çekoslovakyanın tek ihracatçısı .V MEHMET KAVALA P V50O dalmavibratörkri Clektrik motoriu Arkas\ Sa 7. Sü 3 t« mües5wsesineı Müracaat ediniz. GkıaUlt Tahir hait Tel: 47594/1 istanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle