24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
=>=•* '•*)= trr 1 r K U R 1 M 15 S E L E L E «1 A, ABAHA... ÂBÂHTANİ •• w tTiukiyede sigara, şeytan kulağlna kurşun. pek ucuzdur. Bizdekine Bağlarbaşı ilkokulunda, okuma çağı dışmdaki benzer ehvenlik dunjanın hiç bi» memleketinde gorulmemiştir. TÜvatandaşlar için açılan kurs sona erdi ve tun mustahsili Yunanistanda bfl* Denizyollan işletmesi, İç ve Bir çarçamba gunü idi. Harb, Avmezunlara diplomalan verildi da Dumbarton Oaks'da hazırlık bigara hayli pahalı. Hele başka yer»•••%<• Y a z a n : Prof. Dr. çahşmalanna başlamakla atüîar. lerde birimkinden üç beş misli >uD;s Hatlar diye iki teşekkül rupada Almanyanın tesümi ile yeni 1944 yılmda ve iki safhada cereyan karıdır. sona ermişti. Pasıfikte hâlâ devam Üsküdarda, Bağkrbaşı ilkoku « Senelerdır oğuilsrıma, geıı.i1 Oyle dijarlar jörmüştüm ki, yol?'Vn sorıışmMerden sonra bu dört lu^Ja, okuma yazma bilmiyen o lerime, torunlarıma, eve aldıkları haKne getirilerek bir şirket ec .'ordu devlet «Dumbarton Oaks teklıflerı» da sigarasını tüttürerek yıiruyen San Franciscü'da toplanmış olan, kul çağı dısındaki vatandaslar için earete ve mecmualarda neler y3 kurulacak adı ile anılan projevi mevdana gs bir adamın janına, tanımadığl biri, Türkiye dahil 50 mılletın temsilcisı acıları halk dershanesi, ilk devre zıldığını, resimlerin kimi ve neyı dğ Oenizcilik Bankasına bağlı De 26 baziran 1945 te, Bırleşmiş Mil Butün mılletler n ekorıcmıs ve . bu demec bu pıeiiS'plcrı ılân edı tırdi Hakikatte dort devlet Um \an ricakâr, yarı tehdidkâr, yakbitirmiştir. E l Evvelce gosterdığini sorar .onlardan: nizyolları İşletmesinin «iç hatbr» letler Andlaşmasını imzaladılar ve sosyal ilerlemesinı kola>la5uıınak | yordu 1 ocak 1942 de Almanya ile bir fıkir bırlığine varmış değildı Iaşır: Bibi 7 ay önre a , . C a n ] m s a f l a n e ? de «Yiızde 40!» der. ya l 1 ii 2 ! | a r ( j 3 n < b u resim'prden ne anlar ve «dış hatlar» adı altında iki te «Bız, Bırleşmış Mılletler halkı, a için milletlerarası muessese!re baş ve muttefiklen ile harb hâlinde ! Fakat bu teklıfler. asıl andlaşmap'i > bu dersinelere yaşları 12 ile n Bu tabir, ora halkı tarahndan bulunan 26 devlet, Atlantık detne | nın yapılmasıina zemin hazırhyorI şekkü! haline eetirilmesine karar mar]?rım'zı gerçekleştırmek ıçın vurmağa, 70 arasmda 12 erkek ve 32 k?dın sın'» cevabını alırdım. cınde 8 noktada toplanan prensip du. 1945 yılında 3 şubattrn 11 şu manası tesbit edilmiş bir argodun ! verilmiştir Böylece mevdana şele Sayretlerimızi beraberce sarfeünedevsm etmistir Bu dŞrencilerden Azmetmiş olan biz, Bırleşmiş Mil Bağlarbaşı okulunda. okuma ğe karar verdık» dediler. Gerçek letler halkı, bu amacları ^erçek';ş lerı ele alaıak «Birleşmış Milletler bata kadar süren Yalta konferan J «Yuzde altmışını sen tüttür26 kadın. 10 erkek «A» ku^unu ma bilmıvenlere ders ten, imzalanan tarıhî vesıka şu söz tırmek ıçın. gayelerımızı heobeıce demeciu ni neşrettıler Birleşmış ı sından, Roosevelt, Churchıl] ve St" möçsun, geri kalan >uzde kırkını bıd'erek mezuniyet belgesı almış , duyaı duymaz, gidıp okuta Mılletler tabiri ilk defa burada ' lin. en mühim noktayı yanı guven bana devret'» manasınadır. hürriyet verılece», de soylenmek lerlp b<<şlıyardu" laHır Dersanenin en yaşlı ögren , sarfetmeğe karar verdık » dum Oğullanm. torunlanm ; Mnracaate maruz kalan, miira«Bir insan ömrü içinde iki kere c *i 70 vasbmdaki Naztı Üceelen, ' Birleşm ş Milletler Andia^m^stnın kullanılmış ve bu tabırı Roosevelt lık mechsinde oy meselesıni karare 1 beşerıyete tarıf olunmaz acılar yuk irrzalanması ıle Ikıncı Dunya Harbı ilerı sürmüştür Fakat, henüz, de laştırdılar ve «veto» sistemını ka caatçinln gözlorine bakar. Müthiş kursn 12 vas!arınd=ki torunu Hül ] l ™": ^Z^O...^*; ! Öğrendiğımize göre, hâlen Banp ogrenemıveceğımı, leyen harb belâsından, geleceğın ne yılları içinde yaşıyan faalıvetloı de vamlı bir teşkılât kurulrrası bahıs bul ettı'er Gene Yalta'da bu uç bir tirjakınin asabijetini okur: ya Üi"? len'e birlikte devam et etü<J h a . Al, vatandaş, aiiyet olsun! der, I sillerıni korumağa. mış, ögrenciler ar8=mdki çalışkan j emeklerıme v?zık olaeaS,™ söylvmüsbet bir neticeye varmiî, seme mevzuu değıldir Prensipler gaye devlet adamı 25 nısan 1945 te San bu mevzu, geçer... 16, sayesinde pek iyi derece ıle | yorlardı Gecevi gunduze katarak | tnsanm ana haklann?, şahsın resini vermiş oluvordu bakst ha l«r üzerinde anlaşilmaktadır 1943 Francisco'da, Birlesmi» Milletler tahakkuk Izmarid. bojlece. sahib değiştirir. cnlıstım ve görduğıinıi? aıbi iyi dememniyet diplomasını almıstır Pimdıl'k hatları işletmesi için haysıyet ve değerıne, erkek ve ka kıkatte, imzalanan bu jndiaşma, yılında 1930 ekim arasında Mos teskilâtı ond'=ısmasını hazırlamak Son soahatira sırasında, meselâ Dün okulrîa yapılsn bir törenle 6 rec ile mezuniyet dıplomamı al , D e n İ 2 y o l ! a n n d a n fö k i ş i l i k b l r dınlar için olduğu gibi biiyük ve yuzlerce yıl süren bir gelışmemn kova^a toplanan Bırleşık Amerıka iizere, bir konferans toplanmnsı huav içinde okuma yazma öğrenen dım » kücük milletler için de hak eşıtlı netıcesı idl Bu anolaşma, devıetîer Çin, Ingiltere ve Rusyanın devlet susunda mutabtk kaldılar. Çın ile Italvsnları. sigara mevzuunda pek I kadro ayrılmıştır. Nazh Üçgelen, şimdi gfırül gü j Dış HaUar İşletrre MüdürlüSüne ğine olan ımanımızı veniden ilân arasındakı münasebellerin tarıhı adamları, barışsever mılletlerin ha Fransa hükumetinden de davMç! sık'şık buldnm. Yere bir izmarid diplomlan verilmi*nin v« geçmıştekı tecrübelerın ı^ı^ı kımıyet eşıtlığı prens pine dayan?n devlet sıf^ıtıle kendılerine iltıhak fırlptmaya porun, atmaca misali tr Büvf\k bir sevinele mezunîvet rül gazete ve mecmua okumakta, «Ankara» vapuru sflvarisi Şefik! ;meğe, üstiıne seğir'iyorlar. Bu işi meslek askerde buiunan toıununa sahi Goe<>nın, İc Hitbı İsletmp Mudm^ıpir.^n=,nı alan 70 Adaletm muhafrzası ve andlaş altında, ıhtılSfa sebeb olabılecek VP Vıuvük küçuk biitüıı milİPtlere etmelerı ıstendı Fakat Fransa, haedinenler vardır. Bahsi geçen proN^zlı Ücaelen bir arkadaşımız? « feler dolusu mektublar yazmakta lüğüne de Denityollan İşletmesi malarla devlerleratası hukukun dı hallerın azaltılması ve busbütun açık olan bir milletlerarası teşkiiât zırlanmasına iştirak etmediği bu fesvonellerin ellerinde baston, basdır. şun'?n sövlemıstır. Müdür muavini Tarık Aygenin ge ğer kavnaklarından doğan vteıbe kaldınlnidsı huhosunda sarfedılen kurulması zaruretini kabul ettiler., konferansta daha serbestçe hareket tonlarının nrunda da sivri bir çivi lere saygı gc^terılmesı ıçın gereklı gayretterın raahiulü ıdı. Bırıncı Teşkılât sahasında ilk adımı gene edebümek için, bu daveti kabul etm,mıııııııl|i1lll!llinıi|||||!il!| Ulü'i tırl'mesi kuvvetle muhtemeldir. 1 olduŞundan yere eğilmek kiılfetini şartlan jaratmağa, Bağdad Üniversilesi Üıoloji Dunya Harb nden s>onra, «Mılletler bu dort devlet 1943 yazı sonlartn "ii'"' Bu suretle dört dâvetçi dev gostermrksizin izmaridleri avlıyorŞofor Nurinin kalilleri hâlâ let, aralarında Türkiyede bulunan Sos>al lieılemeyi kolaylaştırtrağa Cemıyftı» nııı kuruimasına rağEnstitiı^ü tnevhul 42 devleti San Fraincisco'ya davct lar. ve daha buyuk bir serbestlık ıçın men, Ikıncı bir dunya harbırun çıkBagdad OniversUeM Urolojl EnşbtüOtel merdiveninden inerken: Bundan 2* gun evvel EvOb. bagl, GÖNÜL ÇAVUŞOĞLU ettiler Daha sonra dört devlet 'tade daha ıyı yaşama şartları ihdas mış olması, ve sılâh ların gun geçmev Oh, ne nefis knkn! diye bir Kuvukko uah.vesinde K e ç e u y u mev J «n™* " uahıvesinde ile ,' ha davet edildijinden müzakerele'e tıkçe daha Ldhrıb edıcı ve medenıetmeğe, kıınj. ıkı kışı taıafından bıçakla kat50 devlet katıldı ve andlaşma 50 se< duyabiliyorsunuz. ORHAN ETE yetı tehdıd edıci bir hal alnidsı kar Ve bu maksadla: led.iei fnr Nur, T,l,,rlerm kl.llen | Başımzı çeviriyorsunuz. Koyuden şeh »ni7e orndevlet tarafından imzalarJ.ı Bılln«mem.tır ' h mız e Tesamuhla haıeket etmeğe, i>i şısında, sulhu koruma yolundakı l Bından 20 gun evvel Beyoğlundakl Nîşanlandılar muş olan Urolog Ord Prof Behçet difci gibi, Büyük Millet Meclıs'miz verdiğiniz dumanı. komik bir mestE\i'b Muineium'jmıl'gıne cınavetlt !>abıt Eruiıran taraf'pfan kuru'ıraktır. ırk lı jerlerden bırınae cerrvan eden komşuluk zhı.ıjetı ivmde birbırı çalışmalar bir kat daha hızlanınıştı ' Bursa: 24/6/955 ilcı • mu ear"did ihbar ygpılmasına 100 bu andlaşmayı 1581945 t« kabal likle ciğerlerine çeken sempatik bir bir soygun ve EJSb hadısesıntn hazır mule barışık yaşaırağa, Harbı önlemek için, tecavuz fıılle210 hncı naniiotlinden 10 u mechul adara. den fazla şahsın ifadesı alınmasına lık tahkıkitı ev\elkı gun bıtmış, Fatlh ettiği bir kanunla tasdık etnuşbr. Mılletlerarası barış ve güvenligın rine kaışı koymanın kâfı geimedığı r,.' n blr net ce çıkınamış'ır pasaport aldı nobetçl sulh ceza mankemesine verilen Bu işmarlı talebl farkederek k?n anlaşılmıştı. Nasıl bir memlekette Bu Hnavctm de faıl! mechul clnablrl tevklf edilerek, üç muhafazası için kuvvetlerimızi bırdisine pakctinizi uzaüyorsanuz. UahH'ye VehAIetmın, hac farizasını' nnıklardan suçlaruı onlenmesi için ceza verilleştırmeğe, iibra ta ^ *' h^kktnda da da\a açılmıştır yerme gelırecek olaıı Bin bir teşekkurle bir tane alıyor. tadır mnddeti 30 hazirandai K>s ır.oasida Yenıçesmeae Yelpaze Muşterek menfaaün ıcibbn $\ mesi kâü gelmiyor suçlann çeşıtli nıdığı ır Bizim kötii tütünlere benıen.h^eW ermekedır. ' J * ^ ' , ™ n l 1 1 . ' * °tuKran şında, sılâh kuvvetlerınm ku'bn>l sebeblerı ıle mucadele eden onleBelediyc bir miitcahhidi mez... Sizinkiler harikulâdcdir, Hacı namzedlerinin Sajük Mudur ü^ d a :...^! r a ^"^^ s m ^ d ? b l r k a b 2 1 " mamasını sağhyan prenjıpıen ka me tedbırleune ehemmiyet venlidı.vor. Şunu ben ıçmiyeyim de karmhkemeye vcrdi lugü ıle Sanıl S ı h h v e o e yapılmıkta m1. bundan 20 gün evvel Bevo81«nda bulf ve usullcrı tesıse, yorsa, mılletleıara&ı münasebetlerde T'tık'âl cadae=ınde Turkua? saz «alonma hediye götüreyim bari... Helflııdada su deposunu yapmnsı olan aşıları d3 bugun sona erei'eK^ır nuna gltmıştır Haydar Kırivelll r>avde önleme tedbirlerıne ıhtıyac varSag'ık MıldurlHşüne dun aksama taa hud eden •nutrahhld. harırHnan Kulağınrn araksına takıyor. Bir dos ;a* tine kadar oturduktan sonra dı Devletler arasında, bir dayanış«ar'n^'ne; ı tm rlamadı^'ndan Su! ı ka1=)r rr.ıraTt e^en hacı namredlerı h"sab isiemıs kendıslne 18i liralık bir tane daha ikrnma mecbur kclıyorsayısı 50, Sah 1 Sıhhıyeve yapılan maya, sosyal hayatın bir duzene IdiTsı tarafından mahkeraeye »erılsunuz. mıır^caatle' ı;« 160 ı hulmujtur. nı ;tır. konmasına, dunyanın daha iyi bir Boğaziçi Güzelhisar arsalan 2 tem Idctıaya gore kabzımalın çıkarılan | Asısını vaptuan 210 kışıden ancak Italyada. tütüncüler. çok dehı, ahale getirılmesıne ıht yac vardı. 26 muz cumartesi akşamına kadar Anesaba i ıraz etmesı ü?erine. saz «alo10 u heyet nıuavene^l de v<ıo ı arnk çılrnıs paketlerden tek tek sigara haziran 1945 tarıhınde imza merarunun sahıbı Munmmpr S^>nat gT ıpasaport Içın alakalı raakamiarla tekara Hamamönünde Hamamönü pa•îatmaktadırlar. masa geçrtsîştlr ve bunlardan yalnız lara «Alın a;ajı<> diye emlr v»nnl(sımini muteakıb vetdığı tarıhî nusajmda Türkiye Kredıli İnşaat MüTütun kullanmıyan Tiirkler ise, tır Emre Itaat eden garson Hasan Sak.ıkisi dun pasaportunu alabılmlş ir. AÇIK TEŞEKKÜR tukta Başkan Truman'ın belırttiği eîsesesinin börosunda îatılmaktaıle Mehmed Yılmaz. kabzımalı blr h^vll cıımıiikten çıkarmağa mezun olgıbi, sadece askerî ışbırl ğı ıle musHayatınm tam verimll blr çaBejoilu Adliye binası dövdıikten sonra cebinde 15 Ura bıradır duklan sigaralaruı dort beş pakeHında iken olıımu ile blzleri bet bir neticeye varılamazdı. Iyı nikıb 800 lirasını zorla gasbetmlslerolr sYDĞURDUy boşaltılacak tine karsılık meselâ bir şemsiye «aderın acılara garkeden <CVIJ H Fılm, maket kroki üzerinden arBir hayll dayak yiyen Haydar salonyetlı insanların ve milletlerin, ihtiYangın tehlıkesl dtilavısıle Beyoğlu cRlumuz Kulelı Lısesı maten.jlİK tın alnhilmeUteymişler... dan çıkarken kendlslne karakola gltsanızı Ankarada geçebllirsirıız. Adliye bın..sının tatalıyesi luzumuna ogreüneni memesı IhUr olunmuştur Fakat k«bIşte biz Turkler, tirjakilerimhi lâtlardaki içtimaî «ebebleri ortadan dalr bilirkışı raporu aiâkadarL.ra bllAKİF KAZAN'm Türkiye Kredili tngaat Mdessesesl bahtiyar etmek mevznunda, bu dekalHırmak yolunda kullanabilecekdırı'mıştir. Rapor mahkemeye verilmlş Az, fakat öz yeyiniz! olumunun bırlnci yıldonumü müc^erken bu defa önune Abdürshman ve b'nanın tahliyesi ıstenılmıştir rece Imtiym sahibİyit...» leri milletlerarası b.r işbirüğı menasebetıle, deçerli ve kadır^lnns Yıldirım isminde bir jahıs çıkmıj Midenizi fazla gıdayla Ankara Hamamönü, Hamamönü kanizmasına ıhtiyac vnrdı. arkarjTSİarl ve mekteb idaresi taHac seferine «Çorum» vapuru Ü7erıne hü'um ederek kolundakl par7ehirlemeyiniz Pasaiı kat 3 numara 33 rafından, onun azlz hatırasııv destı^ünü «lıp kaçmıjtır Bövle yazmağa Iıazırianıvordum. Daha haıbın ilk senelerım'e, 14 tahsLs edirdi Akşam yemcklerinde ufak Telefon 11151 ebedıycn yaşatacak hiı Jarzda MaSdıırun karakola müracaatl Qzerme Fakat dun. diçer bazı nesneler aöustos 1941 de Roosevelt ile ChurHac jeferıne «Çorum» va^îurunun tahkabrini yaptırmak ve ona lâvıit Adllyeye in Ikal etmljtir Yaoıbir karton kutu nrasında si^araııın daht satılmadıchill «Atlantik derreci» ni neşrettlslsı kararU'ît.rılmıstır Bu sebeble geml ı hozırlık tahklkât? » n u n d a AbdTli^ekilde bir torenle yadetmek gıbı ÖMÜR YOĞURDU ğıpı. bu itiyad ve keyil maddesi revhyon iormek ve yıkanma tet ıbitı j r>Vnın Yıldırtm evvelkl gün yaklanaler. Bu iki devlet adamı memleket cidden bizlerl minnettar bırakan yapılmak u?ere tstlnyeye alınroıstır. k ,ulh ce?a h»klmllSlne verilmla ve ve •eılarıtnızı paylaşan. basta nin kısa raman içinde gene âyara en sıhhl ve çn beslevici lerinin, onilJJ siyase^erinde daha ıyı olunmuştur. muhterem eski ve yenl Müdür Bir şahid mahkemede tevkîf ' sokulduğunu şagk,ınlıkla ve esefle Tel 16 477 bir dünya istikbali için ümıdlerini DiJer tıç ı n ı k hakkınd» da blr dava Kurmay Albay Yusuf Ziya ve gö'Hum. edildi bazı prensiplere dayamışlardı. tşte açılmıjtır. Sefık Yek Beyefendilerle meslek Esrar sattıkiarı iddiası İle 3 (ıncü Pnhahlıga mı yanayırn, mevzuuRr'daşlarına ve çok sevdiği taAğır ceza mahkemesine verilen Necall Zeyntinburnunda yapılacak mun vanHıjına mı vanayım? lehe'erine ve bu kabır ijlnde yükAslihan Fuad Aslıhan Şemseddın Sen brok apartıman «ek T!ö a gn^teren «ivın Dinış Lâkin sonradan düşündıim ki, ve Ha'ıme Yap ağın dıı^i'snıalarına dun Erunı Beve cn dprln şukr,ınbrı yenl flnttara rağmen «iıçaranin Zeytınburununda Belediyece yaptırıerevam eaı'n ;tır Dunku duru^ma sıramırın dtıvıını)ma«ına gazetenlzin sınd? dlr'eien Orhan Ertg isminde bir ' daireli blok apartımamn emsalsiz uruzluğu ve bolluğu Türleiâlei'nı rıra ederız. ha?.rlıkta ve ^orguda verdi)»l "'•'itı dün ihale edılmıştir. kiyede hamdolsnn devam ediynr. 1 KVZAN AÜ.ESI ıta^eyı tam'Tien lnkâr ett mah Teknik okuld» ''inioma terrii Bu bakımdan mevzuum bozulmadı. keme tevkılıne karar vermıştır. | Iitanbul Teknik Okuiu 19541955 ders Sayın tiryakilerimizi kısmen teselll y ı h dınloma tevzıı ve ıkıncı bgretim edebîlirim. ve kıı^ubhane binalarınm temel atma Trnkide deger nokta: Arkası k«töreiVrı 2 tcmmuz cumartesi günü saat 16 da Yıldızdaki olrul bınasında sllmiyen dalçaiar balinde mijlemaNot«r, Mali>e murakıbı ve îkramlyeK Alie Cüzdanı sahibleri huzurunda,, Atlas sinemasında pazar günü >>pıUc?ktır A\nı gun okulda hazırladi âvar(anı;lar. daha dogrusu â>a* yapılan çekilişte a cıbademdcki bahçeü 6 evi aşağıda isimleri yazıh müşterilerimiz kazandılat: I nan Makine ve E'ektrık lâboratuvarlan rımın bozusiardır ki. yeni tâblıle dıploma projelerı sergısi de açılarile «htikftmet sektörü» ve «ser4 Kayseriden Mahmud Karatoprak 1 lstanbuldan Tcros Çelik best sektör». bir lodos, blr poyraı, Deniz otobüsünün seyir tecrübesi bizi çok yalpalatıyor, küçücük ai5 Odemişten Fatma Zehra Çörek 2 > Behire öriicü yann yapılıyor le gemilerimize pusulayı şasırtı Ist'nyede Sehır HatSarı işletmesi Içir 6 Izmirden Mesud Eren ^ » Zehra Elmastaş yor. ınşa edileo «Caddebostanı* deniz otobüsıi'nn sevir tecrübesi y a n n yapılacakMualllm Nadnin dediği gibl: lalk dersanesiıtİEi 70 !«k Deniz Türk aîdı nakliyat şirketi 10 sene evvel bogünlerde Birleşmiş MiIIetler Teskilâtı nasıl kuruîmuştu? Nurultah Kunter m Başka memSekeflerdeki sigara pahalılığı aleminıden yel alsın! Ben de >azmağa hazırlanıyordtım: g br , y l i ç i n d e f a h v e t e c ed ! r E n i İ U l telI A r Şü 1 d o k l lK Bir barda geçen soyp n ve fifash hâdlsesi 1 h t 1 Sayın Ankaralılara t r h ( c OMUR a n ra t r 1 ? c a k o l ? n 1 2 Bahçeli 6 Evin Talihiileri 30.000 Lira Çesitli Para İkramiyesini tır. OTOBU «Caddcboçtan)» Anadolu tah= oı lecektir. yika'ina Ayrıca 200 emrindedi*' Üftade ANCAK TAŞ5YABİLİR. i i Şehir Tiyatrosu bu hafta SiMvride temtjHer verecek 3 e ı r Tivatrosu v Siz de dahil olmak Uzere Zafer Çekilişinde kazanacak talihiileri taşımak için 20 büyük otobüs be'ki de kâfi gelmez. 29 Ağustosta tam 1OOO kişiys 40.000 lira. Ker 100 iiraya 1 kur'a numarası. tarafından mülhak ver'lmpâe baş'ani mıytır ilk defa cumartesi ak=qmı Ç a ' (aV?da ovnanart Işkılll Memo ve Ge 1 I veze Berber pıyeslen, büyük blr alaka Tivatro «nafkSrları, bnümüzdeki cu ı I mırtesi gurü Silivrı kazaiinı ziyaret ! I ederek emsillerlnl vereceklerdlr. I İkramiyeU Aile Cüzdanı sahibinln isimlsrinl gösteren listeler bütün şubelerimizde müşterilerimizln Para ikramiyelerini kazanan müşterilerimiz ayrıca haberdar edilmişlerdir. bir piyadeyim, ey şehtuvar durl flSBSTOS ; 600 Hisive 100 000 Lira Para İkramivesi Gittikçe üahianan a«nn pahalılıi {a hep bir ağızdan böyle sesleniriz: Dnr! Ezeceksin! 9 Temmuz Cumartesi günü öğicye kadar yeniden cüzdan alaniar da eski cüzdan sahiblerile birlikte bu jekilişe ve bundan sonraki 24 apartıman dairesi ve para ikramiyeleri cekilişlerine girerler. HAZİRAN 28 ZİLKADE 8 Türk Ekspres Ban işde emniyet ve sür'at V. E J 43VU I 17116 18'19 4521.481 2.10 | 8 461 4 32j 8.33 lToo; 203[ 6 25 YAPI ve KREDİ BANKASI Ne âlâ. benim bir şey söylehemen bir kere olsun, şanslannı gdsterdiler. Buyunın. Oturmaz mısınız? dığim yok ki.. deniyorlardı Etrafı parmaklıkla Acaba o da beni beğendi mı? Teşekkür ederim. ç?vrili büyük ma=aya yaklaşırlarOvuna ıltifat etmediniz mi? Benimle çok meşgul oldu.. Vakıâ ken, Baron dö Vıljua. M. Dubois ile karsılaştı. Demin ıçeride idun Baron dö sizlerle de 6yle ama.. Bilmem ne Nasılsınız dostum? Demin ço Viljua'dan burada oldugunu öfren den, sanki bana daha çok yakınlık gösterdi eibi geliyor. cuklardan burada oldugunuzu duy dim, sizi bulmağa Seldim, Kuzum Anne . Bırak şu M. Du dum. Galıba sabahleyin plâjda gorAnne, konuşmadan ona bakıyormüşler du Sitemli nazarlarını Jean D u bois bahsini.. Uykum geldi.. Yata Evet Geleli bir kaç gün olu bois'ya çevirmıştı Jaklin dansedi cağım yor Neden kızdm şekerim? Ssna yordu Biraz sonra müzik durdu. Nerede kahyorsunuz? p'ânlarımı çok evvel söylemiştim M. Dubois genclere dönerek: Normandy'de. Bir teklifim var.. dedi Gelin Dubois, sempatik, bekâr, östelik Bu gece şansınız var mı' göründüğüne nazaran paralı bir Brummel'e gidelim Henüz tecrübe etmedım Pek Deauville'in en neşeli ve en şık adam Bundan iyi bir parti olur oynamak niyetinde de değilim. Sey kabaresinin ismini duyunca hepsi mu? rediyordum.. Lorans, kuru bir sesle «Allah racanlanmışlardı. Biz de Çocuklpr dışandalar Ne ıyı bir fikir. Oranın müzi hatlık versin» dedi ve, muhavereZevcemle ben, yaçımıza daha münin sonunu dinlemeden odasına çegi de daha iyidir. nasib bulduğumuz oyun salonuna Kazinodan çıkarak, karşt kaldı kıldi gelmeği tercih ettik. Anne, Jaklin'e dönerek: Konuşarak masalarm arasından nmdaki Brummel'e doğru yürüdü Peki ama ona ne oluyor? Neler.. ilerliyorlardı. Bir müddet oyuncuAz sonra, oranın neşesi onlara da den sınirlendi? diye sordu.. lan sevrettıkten sonra, M Dubois Canım, sinirlenmedi.. Uykusu müsaade istiyerek dışsn cıktı Pis sirayet etmişti. Bu kevifli akşamda. bir dans kaçırmayı ziyan addedi varmış Sonra ne de olsa, bu kadar tin üzerı danseden çift'.erle dolu idi Tath bir müzik, o yaz herkesin yorlardı Jean Dubois .gene kızların senedir M. Dubois ile beraber çaağzmda dolaşan bir parçayı çah hepsi ile a y n ayn meşgul oluyor hsıyor.. Senln sinik hesablanna şeyordu Jean Dubois, farkettirrnek du. Anne bile, artık ona küskün fini knrbau etmen belki hoşuna git istemeden, ktlabahğın arasında durmaktan vazgeçmişti Muziğin ve memiştir u Allah Allah.. Ne alâkası var.. Lorans ve arkadaşlannı anyordu şampanyanın tesiri ile geç vakte sinik hesab ne demek Bir saattir Biraz sonra onlan uzaktan gördü kadar orada kalıp, eğlenmişlerdi. Gece eve döndükleri vakit, yat beğendim diyorum.. Kıbar, hoş, Lorans pistin karşısrnda oturuyordu. Üstünde agır bir gece elbisesi madan evvel, biraz gevezelik et zengin Yetü. yetü. vardı Çıplak omıızl'n. akseden ışı mek istemişlerdi. Daha doğrusu, Jaklin gülerek sözünü kesmişti gın altında parhyordu Neîeli gö Anne onlan rahat bırakamıyordu. Lorans. ne dersen de., Şu M. O kadar çabuk kalblni kaprünüyordu Jean Dubois, o tarafa doğru llerledi. Yaklastığmı g8rün Dubois .dehşetli sempatik bir a tırma Anne Biraz düşünceli haredam. Ondan intikam bile aiamadım. ket et.. Benden sana nasihat Sonce, geucler masaîannda ona ra sukutu hayale ugrarsjn.. Ne tavsiye ediyorsun» Hemen muhayyileni işleterek bu ise olmus nazarile bakma . Haydi şekerim Ben de yatmağa gidiyorum. Sen de uyumağa çalış.. » » Şerhli ve Izahh ••! KİRA KANUNU Avukat Resid Ulker Millet Mechsi zabıtlan ve örneklerle izah eder Fiatı 150 kuruş. îstsnbulda Unlversite Inkılâb, Ismail Akgun, Cihan, Hajet, Koprüde Kemai, Ankarada Berkalb kitabevlerinden veya PK 1113 Istanbul•B dan tedarık edılebılır ^^m «t'l VHIİÎİYFT» in EIJKBÎ TFKKİKASI: 3 O Havacılık Emniyet Mükâfatı Vazan: BKKIN BHKIAŞ înşalldh rahatsız etmıyorum benım de cpnım suya girraek isti re nezaketını ayarlıyordu.. Kırmızı dur. Iş erımı tahmın ettığımden yor ya. Bu sabah denize gittmiz halı doşelı geuiş merdıvenlerin üsev\ ı MH°deVdım Otomoüili oıan rri' Nasıldı' tunden mütemadiyen üıen, çıkanbiı irV adB=ımın buraya geleceîıni j Hârık^ Fevkalâde. ifr oluvordu Dış salonlarHaki kadvvuioa fırsitı kaçiTnak ı=teme O halde biraz dınleneiim, sa lab=lık. müzık dinliyor, yeni gelen dcn kend'tnı De uvıl'e'e ?tbm at dor+»e buîuşuruz S^z mü* k n sevredıyorlardı Crk ıvi ptMnız J?k Rah^tb'zhk ', Söz.. Gencler, dansetmek bahanesile, nDevzuu bshis değü Nasıl olsa »ızi t Gel Jak, sana odanı ^fstere or?da kalmayı tercih etmış'erdi v duk . lim Yerleş. sonra aşağıda bir'esi Baron dö Viljua ve zevcesi, hususî pm dö Viljua çocuklarımn riz. salonlara geçerek. oyunculara bak1 1 1 elini uzTtmıstı Jak, u=15 Hepsi odalarına çpVilr"i«lerdi mak istemişlerdi Yeşil çuha drtülü DPrm/ıklan dudaklarına HÖ , Vı'.la se'sızd' Lcrans yst?&ına u b'jkara ve rulet masalannın etrafı tü"rî'''e<n sonra. rçenc kızlara 7anm's bir si^pra icerek din!°ni dehesetlı kalabalıktı. Deauville nev yordu Acık nenrereden masmavi sımınin en canlı devresi idı Heyedöndu gök eörüriivordu Y"m«»k ver mi'sln Jık' canlı bakışlar, rulet topunu takib «Ac?ba ParMe hava na=ıl? Ad ediyor, müdavimler, ellerındekı kü Memnunıjetle Dehşetli acıknan şımdı evde mir'ır? İki giın. cuk deftere çıkan numaralan kayüm.. Sofrnda yerıni bazırlarken Anne ' daha iki gtin » Gene kHm ?öz'e dediyorlardı. Tornar tomar fişler, fı^eit ksfrm^dan, projeler yapmağs | rîni kapamıs, rüvaiarına dalmıştı elden ele geçiyordu.. Oyunculann I AdiPTn ffeleceği ftnı düsündüicçe çoğu, gayet zarif elbiseli, kıymetli bpşlpmıstı: Bu ?ece k?zin#ya çidelim m ı ' sevinivor, vii^ünde mesud bir t e mücevherler takmış gene kadmlar Daha evvel biraz gezelim. bfssüm beliriyordu.. dı. Erkekler, bakara masalarmın Trouvılle e ?i''ıp oisine gietrahnı dolduruyorlardı. Sigararelim Kazinonun önünde dünyanm en lardan yükselen ınce duman, tavaJak tasditt etti: süzel arabalan sıralanmışü. Üni na doğru şeifai blr bulut yaratıâmade, irr. hımmpfen formalı kapıcı, girenlere selâm v s yordu.. diler Sız ne '=*erser.iz olur. Zaten j rıyor, eline sıkıştınlan bahşişe g8Salonlan dolduran ziyaretçiler, Sene boyunca, yolcu v«ya müret tabatın ölumiyle neticelenen kaza yapmıyan havayolu şırketme Ame Anne, M. Dubois'yı baştan çıkar rikan Millî Selâmet şurası tarafinmağa iyice niyet etmişti. Fakat bu bahsi artık arkadaşlannı açmama d^n verilen havacılık emnıveti Mu ğa karar vermişti. Nedense onun kâfatını bu sene ikinci defa olarak samimiyetle anlattıklan düşünee Pan Amerie?n kazanmıştır. Amerikan sivil havacılık konse. lerinin hoşlarına gitmediğini faryinin pssnî kayıtlarına müsteniden ketmişti. tevzı edilen bu mükâfat miınesabe Sabah. bütün gnıp, plâjda butile yayınlanan tebliğde «tasıdığı luştu. Anne, yeni bir mayo ile, etrafın nazan dikkatini celbediyoı yolcu!?niî katettikleri mesafe yekunu 8 milyar 276 milyon kılometdu. reyi aşan Pan American Havayolu Lorans bile, onun mütenasib vüŞirketinın ölümle neticelenen bir cudüne, çok güzel bacaklanna bak tıkça, beğenmekten kendini alamı kazaya sebebıyet vermeksızın ıkın yordu. Bir akşam evvel. onunla si cı senesini idrai ettiği» zıkredilnirli konuşmuş olmasından pişman mektedır. dı. Daha tanışır tanışmaz Jean Dubois'yı benimsemesi, süâhlannı ona doğru çevirmesi, nedense Loransı rahatsız etmişti. «Ne hali varsa görsün.. Bana ne? Nüshası 15 kuruştur diye düşünerek soğukkanlüıkla Türkiye Haric muhakeme etmeğe çalışıyordu. Ku Abone şeraiti Lira Ki Uir» Ki. ma uzanmış, güneşin sıcak temaSenellk 42<>U fi »0 sından haz duyuyordu. Kapalı gözAltı aylık <S >" K 90 leri vanmdîiklierle arasında bir per üc aviık uım i* 00 Bıt «vlık IMI *t*j de çekmiş iç âlemine dalmasına müsaade edıyordu. UİKKAI (Arkan r v ) ııaşrtalİGin ediunetır ı»a» aıunmatGazetemi2e gonderlien evratt ^e yazuar üânlardan mesullyeı kabul edilmez CUMHUEİYET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle