23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Hariran 135S SON Ellas evladları akıllanın! tina radyosu Kıbnsa dair yaptığı neşriyatta «Ellas evlâdlan ayaklanın» diye barbar bağınyor! Mevcud beynelmilel durum çerçevesi icinde buna verilecek cevab şudur: « Ellas evlâdlan akıllanın!» Akıllarım başlanna almaktan uzak oldukları muhakkak! H A B JL. JE R BİR DAKİKA: Mareşal Tito Noskovaya Hindistan resmî ziyaret yapacak Başbakanı Balılılar ile Yugoslavya arasında işbirliğinin devamına karar verildi Biz bize Belgrad 27 (R.) Yugoslav Dev devam eden siyasî görüşmeler bu let Reisi Mareşal Tito Moskovayı gün sona ermiş ve bir resmî tebliğ ziyaret etmesi için vaki davetı ka neşredilmiştir. Bu tebliğde belirbul etmiştir. Yugopres ajansı tara tildığine göre, batıh üç devletle Yu hndan açıklandığına göre Mareşal goslavya arasındaki işbirliğine deTito geçenlerde Belgrada gelen Sov vam edilmesine karar verilmiştir. yet lıderleri Krutşef ile Mareşal Dört devlet temsilcileri dünyaBulganin in zıyaretlerini iade edenın siyasî durumunu müzakere etcektir. Ellas evladları da kimler? Yunamişler ve beynelmilel davalardaki Bilindığj gibi, Tito, Moskovaya görüş birliklerini teyid etmişlerdir. nistanın besleyemediği Yunanlılar, her devirde, bu topraklan bırakıp müteaddid seyahatler yapmış ve Muallâkta kalan davaların halkaçmışlardır, sağa sola yerleşmiş bunlardan sonuncusu Yugoslavya linde sulh yolunun tercih edilmeKominform azası ve Mareşal Stalin Ierdir. Bugün Atina Kıbnsa bu şesinde ittifk eden temsilciler kuvkilde gidip yerleşmiş olanlan is sağ ıçen vuku bulmuştu Tito'nun yapacağı bu seyahatin vetli ve bağımsız bir Yugoslavyanın yana davet ediyor. ortodoks kilisesi sulha hizmet edeceğini belırtmişvas:tasile bu isyana katılmıyacak tarihi h»nüz tesbit lerdir. olanlan afaroz tehdidi ile karşı kar Belgrad göriişmeleri Ayrıca müzakerelere iştirak eden şıya hırakıyor. Yunan idarecileri Belgrad 27 (R.) Yugoslav Dış yarın. kimbilir hangi uzak ve ya Işleri Bakan yardımcısı ile Birleşik taraflar ittifakla Balkan Paktının bancı toprakiara gidip yerleşmiş Amer ka, İngiltere ve Fransa bü her sahada devamının faydalı olaYunanlıları avnı sekilde isyana da yük elçileri arasında üç gündenberi cağına da işaret etmişlerdir. vet edeceklpıdir!. Onlar da Ellas'ın ınımiMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlJmillllllNIIHIIIIIIIIIIIIHiumuı ı evlâdlan değil mi? Atinada Mareşal Papaços'un riyasetı altında «Yu nant«;tan dısındaki Yunanlıların Ana vatana bağlılıklarını temin ile miikeilef» bir bakalık kurulmamış mıdır? Son Kıbns hâdiseleri bizlere evvelâ sunu acık bir surette göstermistir ki. Yunan hududlan dışında yasanıakta olan Yunanlılar \tinanın tahrikleri ile kısa zamanda menfi hiıer tınsur haline geliyorlar. ekmecini voHikleri memlekete ihanet etmekten kafiyyen çekinmiynrlar! Bizce Türkler. Atlantik paktına Yun»ni«tanın da iştiraki ile kader birliği yaptıkları bu knmsulannın siv?«etini artık derin bir şüphe ile takîh etse'er veridir. Ikinci Cihan Harbi sonlarında, Ru« tehdidleri ile tek basımi7a kald"cımu ve bütün dikkatimizi oraya çevirdieimİT sıralarda. hrsat bu fırsattır diverek Anadolunun avnlmaz parıası olan Oniki adayı ele geçirmUierdi Avnı oyunun şimdi de. ben/er sartlan bulduklarını tahmin ederok. tekrarlamaya hazırlanmışlardır. Türkive bütün dikkatini bir t?r?ft»n •'ahilî kalkınmasına. iktisadî davalanna ve diğer taraftan da deeisik taktiklp devam etmekte olan Sovyet tebdidine çevirmis bulundu&undan hu defa da Kıbns işini kurrslimıslardır. Yalnız bu oyun bu sefer başlanna derd açacaktır. Çünkü 19S5 TiirkiveM. ne Kıbrısı ve ne de oradaki vÜ7 hinden fazla Türkii feda etmivereğini ilân etmiştir. Atinada hirbirini takih eden hükumetler veya askerî Hiktatörler. mevcud hu duHlan irînde havat seviyesini vük seltmesinler. halkın bir kısmını aç hıraksınlar. bunlar da hicret etsinler ve bir gün yerleştikleri yerler üzerinde hak iddiaya kalkıssınlar! Birinci Dünva Harbini takib eden devre sonunda. Ellas evlâdlan nlmakla övüııen fakat tarihî Yunan medeniveti ile ne gibi alâkaları kal dığını hir türlü anlavamadığımız yirminri asır Vunanlılannın artık akllandıklannı. artık ihtiraslardan ve maceralardan uzak kaiacaklarını sanmıstik. Ikinci Cihan Harbi sonlannda ne kadar aldandığımızı On iki ada mevzuunda ve Trakya için ileri sird'ikîeri taleblerle anlamıştık Şimdi de Kıbns hâdiseleri. Ellas evlâdlarının (!) mantık ve akıldan zivade vaygaracılık yolunda gıtmekte ısrar ettiklerini gösteriyor. Yslnız bu sefer biz. Kıbnsta Türk kanının akmaya başladığını unutmuyoruz. Ömer Sami COŞAR « Her hangi bir Demir Perdenin mevcudiyetini farketmedim» demiştir. Avusturya başkentine iki günlük resmî bir ziyarette bulunan Hindu lider, muhtelif meselelere temasla demiştir ki: « Devletlerden bir çokları, bazı müşküller sebebile bundan pek bahsetmiyorlarsa da sulhçu bir koegzistans fikri şümullü neticeler doğurabilir. Koegzistanstan başka çıkar yol yoktur. Diğer şık harbdir. Hâlâ bü\Tİk hocam Gandhi'nin şu prensipini takib etmekteyim: «Kötülüğe asla bo>Tin iğme. Fakat kötüye müşfik davran. Kötülükten nefret et. Fakat kötüden nefret etme!» Bu prensip tahtında koegzistans fikri heıjtesçe şayanı Karaşi: 27. (a.a.) Pakistan Bas Nashville. Tannessese 27 (A.P.) kabul olabilir.» vekili Muhammed Ali. Mareşal Sigaranın kansere sebeb olduğu Nehru büyük devletlerin yıllarBulganin'le görüşmek istediği hak hakkındaki haberler Amerikan tükındaki yabancı menşeli haberleri tün ekicilerinin senede 75 milyon danberi :lk defa olarak silâhsızlankati olarak valanlamıştır. dolarlık bir zarara uğramalarına ma meselesinde bir anlaşmaya varabileceklerini zannettiren ümidli Tekzib ediL?n bu haberlerde. Mos âmil olmuştur. kova radyosuna atfen Muhammed | Birleşik Amerika Tütün Birliği emareler bilirdiğini söylemiştir. Ali'nin Mareşal Bulganin'e bir telg ' Hukuk Müşaviri J. Conn Lanier, 1 raf göndererek. Pakistan ve Rus Amerikan Kanserle Mücadele CemiBaşvekilleri arasmda bir gorüşme j yetlerine şiddetli hücumlarda bu1 vapılmasını teklif ettiği bildirilmjş lunmus ve bunların kat'î neticeler I elde etmeden kanser ile sigara aratir. jsında bir münasebet kurduklarmı sövlemistir. Muşta kanlı bir meydan Lanier. hakikat ortaya çıkmcaya kavgası kadar şöhret ve reklâm delisi dokj torların meşhur olmak için sigaDiyarbakır 27 (Telefonla) Mui ranın kansere sebeb olduğu iddiaşun Sirbafakiyan köyünde bir kiı sını bir vasıta olarak kullanmamaşinin ölümile biten kanlı bir meyBugiine kadar 500 kişi öldü. dan kavgası olmuştur. Aynı köyCelâl Yardımcıya Fuad Hâdiselerin sona ereceğine de oturan ve aralarında uzun zadair de Umid yok Köprülü vekalet edecek mandanberi husumet bulunan Halid Sayman. taraftarlan ile köy Ankara, 27 (Telefonla) Alman Paris 27 (A.P.) Fransız mamuhtarı Ali Seyhan taraftarlan a üniversitelerini, diğer maarif me kamlannın bildirdiklerine eöre, 7 rasında çıkan, vüzlerce kadın ve selelerini tetkık etmek üzere Al ay evvel Cezayirrte başlamış olan çocuğun taş ve sopalarla iştirak et manyaya giden Maarif Vekili Ce milliyetçi hareketi bugüne kadar tiği hu kavgada muhtar Ali. ta lâl Yardımcıya Devlet Vekili Prof. 500 kişinin hayatına mal olmuştur banca ile Halid Saymanı öldürmüş Köprülünün vekillik etmesi hak ve bu hareket. henüz sona ereceğe tür. Bir çok kimse de yaralanmış kındaki karar Yüksek Tasdika ik benzememektedir. tiran eylemiştir. tır. Millivetcilerin tedhiş hareketle rinin Türk Suriye hududunda Aures en fazla cereyan Öettiği yer, ] «Muhabank» mesken dağlık bölgesidir enleHen baska 300 kişi de yaral=>nmıştır. iki kaçakçı öldürüldü cfavasile uğraşacak Ölenler arasında 112 Fransız ve Şam, 27. (T.HA) Burada çıAnkara 27 (Telefonla) Muha kan Al Kabas gazetesi. Türk Suri Fransız taraftarı Cezavirli bulun bank (Tmum Müdürü Naci Kork ye hududunda vuku bulan çarpış maktadır. Âsilerle savaşan Fran maz bugiın bir basın toplantısı ya i mada kaçakcılarla. gümrük muha sız kuvvetlerinin uğradıkları ka parak beyanatta bulunmuş ve ez faza memurlan arasındaki silâhlı yıblar 105 i bulmuştur. Âsiler ise 302 ölü ve 49 aŞır varalı vermişler*cBmle sıınları söylemlştir: düello sonunda iki kaçakçınm öl dir. 347 âsi de esir edilmiştir. w Memleketimizin mesken da düğünü yazmaktadır Bu ağır kavıblara rağmen âsilevasına hizmet etmek gayesile banAynı gazete. Suriye askerî ma rin taarruzları devam etmfk'edir. kamız vtni biı program hazırlamış j kamlarmın kaçakçılar tarafından Âsiler, Fran^anm bir vilâveti obulunmaktadır. Uzun çalışmalar ne Suriyeye sokulmak iste'nen malları lan Cezavirin i^tiklâlini istem?kteticesinde hazırlanan bu plân ile müsadere ettiğini ilâve etmektedir. dirler Silâhlı âsilerin sayısı 1200 binlerce vstandaşımızın bir mesAnkara Üniversitesi öğrenci ile 1500 arasmda tahmin edilmekken sahibi olması temin edilecektir. tedir. Plânın bütün hususiyet ve teferrukabul talimatnamesinde atıanı yakında açıklıyacağız.» Tehlikeli bir para§üt gösterisi Viyana: 21 (a.a.) Scwechat'da yırmı bını mutecavız bir seyırcı kıtles] taidhndan takıp ediien bu hava gosteıısı eanaainda bın metrederj dtıd.van ve altı yüz tnstrede pard^utunu açması ıcap eden paraşut ogıetnıenıermden Dirı paraşutunün açılmadığını görünce, pardşutu saran ortüyu parçalıyarak yeıfc aJtmış metre mesaiede paraşutu açmaya muvaffak oimuştur. yers sertçe duşen öğretmenin yaraları ağır değildir. Yeni inşaat rekoru Memphis, Tennessee, 27 (AP) Geçen salı gunü iki kattan ibaret buıUJian bıı bına dun 10 uncu katı na uiaşmıştır Sekız katın çıkması ta;n 115 saat 55 dakika sürmüştür. B:no ır.şactındakı bu sürat yenı bn beton dökme usulü sayesınde mamkun olmuştur. Btı usul Birle şık Amerıkada ılk defa bu binada tstbık edılmiştır. Ilk ıkı kat her zamanki usullerle inşa edumıştı. tadır. Üniversite yaz dönemi imtihanla rı ile orta öğrstim Devlet Bitirme imtihan neticeleri teramuz ayının ilk yarısında belli olacaktır. Diğer taraftan. Maarif Vekâleti Devlet Olgunluk ve Devlet Lise İmtihanlan rejimi ile ilgili, yenı ka rarlar almış bulunmaktadır. Kazalar sırasında 1 kişi Tatbikı için alâkalı makamlara öldü, 17 kişi ağır ve bildirilen karar şöyledir: Veni imti han (Devlet Lise Bitirme İmtihanı) hafif yaralandı şekline tâbi tutulan intikal devri Trafik kazalanndaki artış devam öğrencileri ile. bu karardan faydaetmektedir. Son 24 saat zarfında şe lanıp Devlet Lise İmtihanı vazılıhirde 12 trafik kazası olmuş, bu kazalar sırasında 1 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmış, 9 vasıta da hasara uğramıştır. Şoför Nazmi Yılmaz idaresindeki Gebze 92 plâkalı kamyon, Yalovanın Kılıç nahiyesme bağlı Karaçınar mevkiinden geçerken yoldan bır yolcuyu aldığı sırada motör stop etmiş ve kamyon rampadan aşağı suratle ilerhyerek biraz sonra devK. Zeytinoğlu. Boğaziçi köprürilmiştir. sünii de içine alan İstanbul Kaza sırasında kamyonda buluetiidüne aid mukaveleyi nan 50 kadar köylüden 25 yaşında imzalıyacak Adile Acar, beyni patladığından der hal ölmüştüı. 33 yaşında Asiye Top Naw York 27 (a.a.) (Hususî tan, Adılenin koca?ı 33 yaşında Ali muhabirimizden): Acar, 26 yaşında Ahmed Toptan, Amerika hükumeti namına Ame11 yaşında Selim Sayan. 41 yaşında Sabri Başyığit, 9 yaşında Cevad rika Ticaret ve Dahiliye Vekilleri Akar, 29 \aşında İsmiyan Akar, 42 tarafından davet edilmiş bulunan yaşında Fehmi Oğuz, 27 yaşında Kâ Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu, mil Yılmaz, 19 yaşında Remzi Seç beraberinde Nafıa Müsteşarı. Kara kin ve 34 yaşında Fehmi Çevik muh yollan Umum Müdürü, Devlet Su telif yerlerinden ağır ve hafif ya Işleri Umum Müdürü ve Karayolralanmışlardır. Yaralılar derhal îarı Umum Müdür muavini olduğu hastaneye yatırılarak kaza etrjfın halde dün aksam New York'a muda tahkikata başlanmı<>tır. ijoför vasalat etmiştir. Heyetimiz hava meydanında. büyakalanmıştır. yük elçiliğimiz mensubları, AmeriDiğer kazalarda yaralananlar şun ka hükumeti adına Su İşleri Umum lardır: Hüseyin Küstçü (ağır), Ya Müdürü ve teskilât mensubtan, sin Şengün (hafif). Emine Kaput Birleşmiş Milletlerdeki Türk dele(ağır), Cafer Cçar (hafif), Ahmed gasyonu. konsolosluk, haberler büOzcan (ağır), Mehmed Koyun (ha rosu ve ticaret ataşeliği mensubfif). ları. Türk kolonisi ve muhtelif Amerikan müesseseleri müdürleri ta rafından hararetle karşılanmıştır. Kemal Zeytinoğhı. bu ziyareti sırasında Amerikan hükumetinin hazırladığı bir program mucibince muhtelif nafıa faaliyetleri üzerinde tetkik ve temaslarda bulunacak, bu mevanda bilhassa su isleri, liAnkara 27 (Telefonla) Şehri man tesisleri. elektrifikasvon ve mizin Beypazan kazasına bağlı Ü iskân işleri üzerinde duracaktır. Teramuz başında Washington'a rpffjl !cH\ıinde dün k^'kunc bir yapacağı ziyaret esnasmda Nafıa cinavet islenmistir. Arif İpek ^dınVekili Kemal Zeytinoğlu, Boğazida bir sahıs. bilinmiven bir sebebçi köprüsü mevzuunu da icine a den dolavı komşuları Havva K o lan İstanbul şehrinin trafiği etü çak ve Fatma Kocak ile münaka düne aid mukaveleyi de imzalıyaşaya tutuşmuş. neticede tabancas' aktır. nı çekerek her iki kadmı öldür Heyetimiz bugün. dünyanın en müştür Bu arada hâdiseye mii aeniş Iiman işletmesi olan, New Türkiyeden îsraele giden Ankara 27 (Telefonla) ÖğrenHahale etmek istiven Mehmed r,York Iiman tesislerini inceliyecekdiğimize göre, Maarif Vekâleti, Hında biri de ağır surette varıU gemi, Beyrutta tevkif tir. Türk heyetinin Amerikayı ziAnkara Üniversitesine öğrenci kanarak hastaneye kaldırılmıştır. yareti resmî ve hususî çevrelerde olundu bul talimatnamesinin birinci madTahkikata devann e^ilmektedir geniş bir alâka uyandırmıştır. Seul 27 (aa.) Guney Kore desile İstanbul Üniversitesi Fen Beyrut. 27 (T.HA.) Beyrut Fakültesi doktora talimatnamesinin Tiakamlarına sığman iki Kuzey radyosunun verdiği bu habere gö ikinci maddesini tadil etmiştir. Koreli pilotun askerî makamlara re, Türkiyeden yuklediğı hamule ile oğrenilmiştır. Onümüzdeki günlerde yayınla verdikleri ıfadeden aeılttı İsraele gıtmekte olan bir tsrael ge nacak olan Ankara Üniversitesi öâ Pilotların söyle?i*ne göre Kuzey Bueno= Aires 27 rA.P.) Katomıs.. Lübnan kaıasularuıı ihlâl et rencileri talimatnamo='nin tadıl e Koreye her gün Rusyadan yeni tiğinden tevkif edilmiştir. uçaklar getirilmektedir. Beş yüz 'ikler dün kiliselerHe toplanarak dilmiş sekli şöyledir: İzmir. 27 (Telefonla) Ikinci Geminin hamulesini Beyrut li«Madde 1 Fakültelere yazıl Kuzey avcı pılcru Rusyada talim ^on isvan hâdisesi e=nasında ölenlo r icin dua etmişlerdir. Yurd İçi Bölge Kumandanı Korgemanında tahüye ettiği bildirilmek mak için aşağıda vazılı şartlardan gdrmekte olup Kuze> Koredeki üsBazı katolikler. dualarını. 10 gün nera! Cemal Gürselin Bornovadakı tedir. lerde de Rus öğretmenler ve idarebiri aranır: Diğer taıaftan, geminin Lübnan a: Devlet lise imtihanmı vprrr.iş ciler bulunmaktadır Ayrıca Kuzey ı •=vvelki isvanda vıkılan kili.=elerin evine dün geceyarısından sonra Hasan Akgedik isminde bir hırsız karasularına gırdikten sonra, Lüb clmak «Türk liselerine muarle'ıeti Kore hava birlıklerınde Rus pilot; hprabeleri arasında vapmışlardırKili";eler. dünkü âyinler esna girmiştir. nan gümrük memurlarının ateş aç Maarif Vekâletince tasdik <>d;!mis lar da vazife gormektedirler. ması uzerine kaçmağa teşebbüs et bulunan vabancı mem'eketlpr MseHasan, Korgeneralin merakh olGüney Koreye sığman pilotlar =ında poli» himayesine alınmış bu' tiği bildirilmektedir. duğu ve büvük itina ile yetiştirdiği lerinde gecirilmiş olan imtihanlar hükumetten siyasî mülteci olarak 'unuyorduİleri gelen kilise makamları hü çiçekleri çalmalc isterken bizzat Son verilen haberlere görs, Mü kabul edilir.» kabul edilmelerini rica etmişlerdir. kumetle anlaşmak için aylar hattâ Korgeneral tarafından suçüstü yatareke Komisyonunun yaptığı tahb: Bir fakülteden veva öğretimi bir sene eeçeceğini söylemekte kalanmıştır. kikat neticesinde, geminin Lübnan devlet lise imtihanına dayanan vük Çinde idam kararları dirler. Korgeneral, Hasanı gene bizzat sularını ihlâl etmediği tesbit edi sek bir okuldan diploma almış olHonk Kong: 27. (a.a.) KomüBornova polis karakoluna teslim Kva Peron anıldı lerek gemi ve mürettebatı cerbest mak. nist «Kvvartgming» gazetesinin buBuenos Aires 27 (a.a.) Peroncu etmiştir. bırakılrruştır. İstanbul Üniversitesi Fen Fakül gün elde ediien bir nüshasından oğ muhtelif teşekküller, bueün Eva tesi doktora talimatnamesi ise ayİş ve Işçi Bulma Kurumu Ski ile seyahat renıldığuıe gore. casuslukla itham Peron'un admı tasıyan müessesenin nen sövledir: Nassau, Bahama adaları, 27 (A.P.) Danışma Kurulu «Madde 2 Fen Fakültesinde ediien yetmiş dört suçludan onu vedinci kuruluş yıldönümü müna 22 yaşında bir kız dün Miami ı'e doktora çalışmalanna başhy<>bil ölüme. dördü iki sene hapse, diğer sebetile Ariatin rnilletinin manevî Ankara 27 (Telefonla) İş ve Bahama adaları arasındaki 200 mek için doktora konusuna aid rlai ierı de muhtelif hapis cezalarına şefi Eva Peron'un hâtırasmı an İşçi Bulma Kurumu 9 uncu danışmillik mesafeyı bir deniz skisi ü dan «mecburî kısım ve lâboratııar mahkum edümişlerdir: mıslardır Peroncu partiye mensub ma kurulu bugün saat 15 te İşçi zerinde olduğu halde aşmış ve se çahşmalan dahil olmak üzere» en kadmlardan müteşekkil bir heyet Sigortaları Kurumu toplantı saloyahatin sonunda yorgunluktan di' az 60 kredi saatinin kazanılmış, İtalyada kabineyi kurma Eva Peron'un, genel çalışma kon nunda Çalışma Vekili Hayreddin şüp kalmıştır. federasyonu merkezindeki büstüne Erkmenin bir nutku ile açılmış ilgili profesörün muvafakatinin atemaslan bir çfclenk koymuşlardır. Dolores Kipple adındaki bu kız lınmış olması. Literatürü takib etır. seyahat: «sadece bunun mümkün debilecek derecede bir yabancı biRoma: 27 (.a.a) Reısıcumhur olup olmadığını anlamak için» yap lim dili imtihanınm başanlması ge Gronchi tarafmdan kabineyi kurma tığuıı söylemiştir. rektir. ya memur ediien eskı Maarif ve Ski, iki motör tarafından saatte Başka Fen Fakültelerinde geçi Ziraat Vekili Antonio Segni bugün 15 ilâ 18 mil süratle çekilmiştir. rilmiş olan sömestrlerin muadilli Dolores Kipple, bacaklarını salm ği. elde ediien belgelere tekabül e ileri gelen parti liderlenle yeni bir kurabilmek bir yağ tabakası ile örtmüştü. Ü den kredi saatlerinin miktarı. her koalisyon hükumeti zerinde de bir mayo bulunuyordu, aday için Fakülte Profesörler Ku için müzakerelere başlamıştır. deniz oldukça dalgalıydı. rulunca tayin olunur.» Milletlerarast para fonu temsilcisi, iktisadeı Thornburg, hir Amerikan firîcetinin mümessili, İstanbulda bulunan Vekillerin Vilâyette içtimalart, füân derken, pat... diye sigara fiatlanna yeni zamlar çıktı. Moskovadan gelen Nehru: Bu arada herkes de, meşŞehrimiz Üniversiteleri vaz döne«Demir perde diye birşey I hur Amerikan yardımı etra mı imtihaolan ile lise ve orta okul farketmedim» dedi fında, konuşmalar yapıhyor son sınıf Devlet Bitirme İmtihanlan, iki gün sonra niheyete erecekzannediyordu. Viyana 27 (A.P.) Hindistan Başbakanı Pandit Nehru buşün Meğp.r Türklerin Türkiyeye tir. Bu sene ilk defa tatbik edümek doğu ile batıyı ayiran bir Demir nasıl bir yardımda bulunabite olan, Lise Devlet Bitirme yanlı Perdenin mevcudıyetini inkâr etlecekleri düşünülüyormuş. imtihanlarmuı neticeleri peyderpey miştir. Doğrusunu isterseniz, şim belli olmaktadır. Şimdiye kadar Bir basın toplantısında, Moskodilik tek mümkün olanı da ahnan sonuçlar, alâkalı muhitlervaya yaptığı ziyaret hakkındaki inde müsbet olarak vasıflandınlmak tibaları rica ediiince Nehru: bu galiba! D.Ji. Devlet imtihanlarma dair yeni kararlar Geçen yıllarda devlet olgunluk diploması alamamış öğrencilere fanınan iki imtihan hakkı dörde çıkarıldı Neredesiniz hanımefendi? Viyanada 24 saatte 12 trafik kazası Pakistan Başbakanı Sigara kanser münaMareşal Bulganinle kaşası ve tütiinrülerin görüşmek istemiyor zararı Nafia Vekilinin Amerikadaki göriişmeleri Kuzey Afrika Bir adam tabanca ile iki kadmı b"rden nldürdü 1954 nisan ayının baslarındayız... Ben İstanbul adayı olarak Taksimde bir açıkhava konuşması yaptım. O günkii hayat pahalıhğından bahsettim hey gafil dese birisi!Vali Beyin Taksimde domates salarına girenlerden, başaramadığı tacağını ilân etmesini ele alarak, ders adedinı birs indirenler, bu deı o sıralarda kilosu 180 kuruşa çıksin imtihanına müteakıb dönemler mış olan ıspanağın Valiyi tuşa ged» girebileceklerdir. Başarısız ders tirdiğini söyledim. Geldi. geçti .. İntihab günleri Vali adedini bire indiremiyenler ıse, dörder dönemlik devreler halinde kamyonlarla ıspanak sattırdı Ve yeni baştan Devlet Lise İmtiharu beni tekzib etti. Biz seçimi kaybettik... yazılı bölümündeki derslerden imErtesi gün evime bir hanım geltihana gireceklerdir. Aynı karar gereğince, şeçen yıl miş. Ben >oktum. Bana verilmek larda Devlet Olgunluk diploması üzere, selofana şeffaf kâğıd sarılalamamış öğrencilere tanınan iki mış büvücek bir paket vermiş... ııntihan hakkı da dörde çıkanlmış Akşam eve geldiğim zaman bana verdiler. Açtım. Içinden solmuş bir tır. demet ıspanak çıktı . O zaman teAyrıca. Maarif Vekâleti güz döşekkiir etmek üzere kendisini araşnemi imtihan günlerini tesbit ettırdım. hulamadım. Bu demek idi miştir. ki: Bu sene Devlet Lise ve Devlet Sen ıspanak pahalıdır diye şiorta okul imtihanlan ile ara smıfkâyet ettinl Millet senin sözüne alların bütünleme imtihanlarma, X ağustos pazartesi günü başlanacak, dırış etmedi Seçimi ka^ettin. Bari 21 eylul çarşamba günü akşamı ni al şu bir demet ıspanağı da teselli hayete erecektir 26 eylut pazartîsi bul! .. «abahı da, ilk öğretmen okullan ile Ne fayda ki; ıspanak solmuş ve lise ve orta okullarda, yeni deıs bayatlanııştı. Belki de mukabil proyılına başlanacaktır. paganda malzemesi olarak kamyonlarla halka dağıtılan ıspanaklardandı Viyemedik . \e attık... Şimdi bu hanımı tekrar anyorum Bana ıspanak göndermek suretile yaptığı lutufkârlığı tekrarlamasını rica edeceğim... Ama ıspanak gondererek değil .. Bam>a istiyorum. Kendisinin pahalılıüından şikâyet ettiğim sebzeleri hana 2ondermek iti\adında olduğıınıı tecrübe ile go'rdüğüm için rica ederim, bana iki, üç kilo bamva gondeısinleketimizin en kesif ormanlarının ler . Piyasada var .. Kilosunu 400bulunduğu vilâyetimiz ormanların 450 kuruşa veriyorlar. da senenin dokuzuncu yangını çıkVe bu satırlan yazarken hatırlamıştır. Antalya Orman Başmüdüriağü dnn... İnsan büyük lokma yemeli, mıntakası dahilindeki Burdurun Bu büyük söz söylememeli: İstanbul Valifi geçen seneler escak kazası Soylu ormanlarında vuku bulan yangında 3 milyon metre nafı tehdid ve İstanbul halkını temurabbalık bir orman sahası ya selli tnakamında: Mecbur ederlerse, Taksim mey narak kül haline gelmistir. Zarar miktan henüz tesbit edile danında domates satarım. demişti . Bclki bu söz o zaman için lâftan memiştir. ibaretti. Lâkin şartlar değişti. Bugün hakikaten Taksim meydanında domates satmak istediğine hiç şüphem jok: ama bu sefer de ortada domates yok! . Vaktile doktor Mazhar Osman tnerhum ucuz jemek Iisteleri yapardı. Bunların başında domates gelirdi . Hey gidi günler heyl Domatesin bu hale geleceğini kim umardı .. Bir kilo bamyanm bir kilo Adana 27 (Telefonla) Biri etten kıymetli olacagını kim tahmin Payas. diğeri Fevzipaşa istasyonla ederdi! nnda olmak üzere iki feci kaza 1954 ün ıspanakpçrver hanımvukubulmuştur. Payastaki kaza, iki efendisi. . Neredesiniz? Adresinizi maraandiz treninin karşılaşması lutfetmez misiniz? Size iki çift sösırasında olmuş, istasyon şefi Ali Er tren altında kalarak bası göv zum var. B. FELEK desinden ayrılmak suretile derhal ölmüstür. Fevzipaşadaki kazada bir lokomotifin kazanı patlamış, makinist Ömer ölmüş, ateşci ağır surette yaralanmıştır. Her iki hâdise hakŞeker sıkıntısı devam etmektedir. kında da tahkikata başlanmıştır. Antalyada büyük bir orman vanpını İki feci tren kazası Şeker sıkınhsı devam ediyor Havagazi tahdidatı kaldınMı Tamırat tamaınlanaığından dun sabahtan itibaren Kadıköy, Bostancı. Üskudar ve Kandilh mıntakalarına normal şekılde havagazı verilmeğe bps'anmıştır. Kuzey Koreye Rusyadan eelen yeni ucaklar Arjantincfe Hiseler Korgeneraün yakaladı eı bir cicek hırsızı Evvelki gun Eyube bağlı Ke<esuyu mevkıındp 517 Akhisar plâkalı hususî bır otomob'l bulunmuştur. Otomobılı TEŞEKKÜR çalan hırsızlar. arka lâstiklerden biri ile. raayoyu sokup almışlardır. Pohs. Oglumuz Ömerın do|umunu yaDan Zey hır*ızları aramaktadır. neb Kâmıl hastanesı Bashekımı kıymetli Doç Dr FAHRI ATABEY ıle kenoisine as.sts eden Dr. ŞEKEFEDDIN Erserim, Dr. Settar MısKilı. Dr. Ferruh Adah. Dr. Rıza Develioğlu ve Ebe Nuriyeve gosterdıkleri hazaka*ten dolayı, doğumu müteakıb yakın aUka ve gosteren çocuk hastalıkları mutehassısı Dı. Zıva Akbay ıle Zevne'o Kâmil hastaresınin dıjer doktor. ebe ve hastabakıcılarına alenen teşekkur Pd°rız Incı Fenık Fanık Fenik Çahnmış bir otomobil bulundu Hollandadan ıthali kararlas^n sekerlerin memleketimize gelen 500 tonluk ilk partısi kavmakamlıklar ve kahveciler arasında taksim edılmiştir. Seker işlerini organize etmek üzere Yalı Gökay tarafından vazıfelendirılen Vali Muavinlerinden Asım Buyukmutlu sıkıtının gıderlmesi hususunda ne dusvmiıldi'ğiinü soran bir arkadaşımıza: o Hiç bir sey duşunmüyoraz • cevabını vermistir. NISANTASINDA KALAMIŞTA Konforlu DAtRELERİ APARTIMJIII ARSALAR ve MEVLÎD I Kıymetli eşim. sevgılı babamız. Samsıın esrafından • AHMED ALİŞAN'ın vefatının kırkmcı gunune tesaduf eden 29 haziran çarşamba gunü öğle namazını müteakıb Su'.eymaniye Camiinde Hafız Kâni Karaca. Hafız Ibrahim Çanakkaleli tarafından Mevlidi Serif okunacak. dualar Hafız Yahya Eskişehirli tarafından yapılacaktır. Arzu eden dost. akraba ve din kardeşlerimizin teşrifleri rica olunur. ALIŞAN An.FSİ Para ikramiyeleri İSTANBUL BANKASI Yunanistanda yeni zelzeleler MEVLID Istanbul Guze Sanatlar Akade mısı Mesui Mı .idswiığınden e mekh, eşım \ < babamız vefatımn kıı kıncı gunune te »adut eden 30.B 955 perşembe gu nu ogle namazını müteakıD Arrıavudkoy Camıı Şerimde. Mevlidi cra olunacagından. tanıyan ve irzu f>1enler;n buyurmaları rica ilunur Eşı Zelıha Çakan Kızı: Derbulend Çakan OSlu. Dr. Ütğm Ercumend Çakan İhsan Kadri ÇAKAN'ın ESKİ ve YENİ HER TİP ve MARKA ARABANIN HER MEVSİMDE EN ÜYGUN YAKITI ^BENZİNDE EKONOMİ >fOZUN ARABA ÛMRO KUVfETU Volos, 27 (T.H.A.) Bugün sabaha karşı, Volos'ta uzun süren şiddetli bir zelzele kaydedilmıştir. Zelzele halk arasında panik yarat mıştır. Halkm bugün öğleye kadar heyecan ıçinde bulunduğu bildirü mektedir. Verilen malumata nazaran, insan ca kajnb yoktur. Amerikanın Japonyaya verdiği teminat Tokyo: 27. (a.a.) Japon Harici ye Vekili Şigemitsu. bugün Meclis Müdafaa Komisyonu huzurunda yaptığı bir konuşmada, «atom bom balarının Japon topraklarında yığılmıyacağı ve ^>u silâhların müsaadesız olarak Japonyaya sokulmı yacağı hususunda, Amerikan Hükumetinin Japonya'ya kati Tosvd. nat verdiğinit bildirmiştir Otel. Lokanta. Pavyon açılmıştır. Öğle akşam vemekleri Müzik. Dans. Atraksvon Her Cumartesi Pazar saat 17 de tam program TARABYADA VİLLA ZARİF
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle