23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHVRİYET 28 Haziran 1955 Cumhurîyet arselona gidecek millî güreş takımımız Dün yapılan 67 kilo seçmesini Tevfik Yüce kazandı; böylece kadromuz belli oldu CumhuMve! Cumhuriyet Türkiye İtalya maçının akisleri İtalyan matbnatı, yan hakemi ZSlbahara ateş pfiskttrfiyor Trieste 27 (A.P) Italyanlar. ofsayd sayılmış ve iptal edi'miş bugün, B. Millî takımlarının dün tir. burada yapılan bir Akdeniz kupaTürk takımı ikinci haftaymın 34 sı maçında Türk MilH futbol ta üncü dakikasmda Lefterin 30 metkımı ile 11 berabere kalmjş ol reden kaydettiği güzel bir golle be masından mes'ul tuttuklan Türk raberliği elde etmişlerdir. yan hakemi Zülbahar Sağanak'a Maçtan sonra, bir zamanlar ttalateş püskürmektedirler. yan profesyonel takımında oyna İtalyan takımı dün topu, Türk mış olan Türk takımının yıldızı kalesine 3 kere sokmuş, fakat bu Lefter, fikrini soran gazetecilere: gollerden yalnız biri sayılmıştır «İyi oynamadık. İtalyanlar bugün ı Diğer iki gol, hakem kararile ip bizden iyiydi. Fakat hiç kımsenin hakkı yenmedi» demiştir. I ta) edilmiştir. i Dünkü maçta İtalya, Lorenzo Fakat bugün bütün italyan gaI Bettini'nin bir golü ile maçın 16 zeteleri Türk van hakemine hü 1 ncı dakikasmda başa geçmişti. 3 cuma geçmişlerdir Bununla beradakika sonra aynı oyuncu bir gol ber gazetelerin çoğu, İtalyan ta daha çıkarmış veyahud İtalyanlar kımmın da berbad bir oyun pöster bunu gol zannetmişlerdir. Türk'er, diğini kabul ve itiraf etmektedir bu gole itiraz etmis ve Bettinı'n'n ler... ofsayd vaziyetinde olduğunu söyRomada çıkan «ü Messaggero» lemişlerdir. Hakem bu hususta van gazetesi. Türklerin daha iyi oyun [ hakemi Sağanak'm fikrini sormuş çıkardıklarını yazmış ve: «Daha ve Sağanak, Bettini'nin gerçekten müessirdiler» demiştir. ofsayd olduğunu söylemiştir. İkinİtalyanm en büyük gündelik f=por ci haftaymda İtalyanlar 31 inci da aazetesi «Corriere Dello Sport» kikada Pesaola'nın ayağı U» bir «Herkes hatalı ve berbaddı bil gol daha kazanmışlarsa da, bu da hassa hakem» demiştir. 50.000 ATLANTİK AŞIRI UÇUŞ yatnız dünyanın en tecrübeli havayolları Pan American'ın eriştiği bir rekordur Barselona'da yapılacak ikinci Ak da da rakibsiz olduğun<îaH Hâm»1 deniz oyunJarı grekoromen güreş Kaplan ayvıldızlı Millî formav karşılaşmalarına iştırak edecek o giyeceklerdir. lan Türk Millî takımının sekiz sikSekiz sikletten malum olmıyar letinden yedisi evvelee Güreş Fe 67 kilo için dün yapılan seçme mi derasyonunca ılân edilmişti Bu 7 sabakasını Tevfik Yüce kazandı siklet dünya şampiyonası için kam 1 ğından, o da grekoromen Mil' pa alınan ikişer gtireşçiden Alman takımımıza dahil olmuştur. yaya gidemiyenlerdi. Barselona'da bizim güreşçiler i Barselona'daki ikinci Akdeniz oçin en kuvvetli rakib, İtalyanlarlyunlaruıda grekoromen güreş kar şılaşmalarırun 52 kilosunda Ahmed Mısırhlardır. Bilhassa 52 küoda dünva greko Bilek, 57 kilosunda Mustafa Daşıstanh, 62 kilosunda Rıza Doğan, romen şampivonu olan dilsiz vf 73 kilosunda Mithat Bayrak, "9 sağır meşhur Ttalyan güreşçisi Farkilosunda Bekir Büke. 87 kilo ha. ya Ahmed Bileğin ve yahud dt sunda Süleyman Baştimur, ağır Mustafa Dağıstanhnm rakibi olacaktır. Dığer sikletlerde ise gureşçılerımizin iyi dereceler elde etmeler beklenmektedir. Esasen, ilk defa 1951 ydında İs kenderiyede yapılan Bırinci AkdeDunku seçmeyi kazanan Tevfik Yüce niz ovunlarmda serbest gureş karşılaşmalarına gıren gureşçüerımız Yazan: ÖMER BESİM sekiz siklette de birınci olarak üstünjtıklerini ispat etmişlerdi. Kurtuluş kulübunun atletızm Bu sefer, Mısırdaki ekipe nazamusabakaları, Dolmabahçe stadın da vapıldı. J ran daha kuvvetli bir kadro arzeOTOMOBÎL ATLETİZM İlk defa 1939 da başlıyan bu mü | den grekoromen ekıpimızin gene 8 siklette de iyi bırer derece *1 İf Londra İngiltere ve MacaCesena 1400 kilometre üzerm sabakalann dune kadar elde edı len rekorlarını gösteren listede h^j maları kuvvetle ümid edilmekte den yapılan Milano Taranto yan ristan Atletizm Federasyonları araşu müsabakalar vapılmıştı.. 100, dir şında havanın yağmurlu, ve yerle sında varılan bir mütabakata naEsasen Millî takımımızda Ahmed rin ıslak olması müteaddit kazalara zaran, bu iki memleketin atletizm 200. 400. 800. 1500 3000. 110 mânia. 400 mânia, yüksek atlama, uzun, Bılek. Mustafa Dağıstanlı. Tevfik sebep olmuş ve üç kişi kaza netice takımları 12 ilâ 13 ağustos günlerinüc adım. sırık atlama, gülle. disk. Yüce. Bekır Buke gıbı tecrubelı ve sınde ölmüş. üç kişi yaralanmıştır. de Londranın White Cıty stadında karşılaşacaklardır. cirid. çekiç atma ve nihayet 4X dünva şsmpivonu olmuş veya i e rece alrr.is oehlivanlar ve Hâmıd Avusturyalı yarışa Brımoda devri 100 bavrak yarışı.. İharos, Szentgali, Kovacs, RoszaKurtuluş kulübünün atletizm Kaplan gıbı buvuk unJâieı var lerek kafa tası çatlamış hastaneye volgy gibi meşhur Macar atletlerikaldınhrken yolda ölmüştür bavramı. Beden Terbiyesi İstanbul dir. nin Büyük Britanyanın as atletleri Böleesinin nasıl oldu da şozünden ile karşılaşmalan çok heyecanlı olacaktır. kaçtı, şaştım Dolmabahçe stsdmda yapılan müsabakalara herhaJde bea İr Moskova Dün burada Dynaizin vermiş desilim.. mo stadında yapılan atletizm müStadyom tenha idi Teskilâtm sabakalarında Danimarkalı şampiyaptığı atletizm müsabakalan da yon Gunnar Nıelsen, 3 dakika 46,6 zaten bundan fazla kalsbahk top saniyelik bir derec* ile 1500 metrelamıvordu. Küçük. bıivük, ku. de Sovyetler Birliği rekorunu kırMart aymda Mexico Cıty'de yapılan Panamerikan oerkek ptletlerin bütün zevklerine vunlarının uzun atlama müsabakası atletizm tarihinde ilk mıştır. Müsabakalara 12 memlekete raemen, tertibat biraz fakirane i X defa olarak ıkı atletin sekiz metreyı geçmesi bakımından mensub atletler iştirak etmekteydi. di. 1500 metrenin eski Rus rekoru, 3 Meselâ, çıkış işaretleri dudükle X nasıl enteresan bir hâdıse teskil ediyorsa. 1936 Berlin Odakika 48,2 saniye idi. verildi Bizim devırde iyi kötü man • lımpıyadının uzun atlama müsabakası da ilk altı atletin 4 elde ettiği dereceler bakımından ayrı bir önem taşımaktar tabancası kullanıhrdı JİMNASTİK Hülâsa. iyı bir spor günu ya T tadır. X Bir mılde dort dakika. sulle atmada 60 fit vs nasıl son şadık •k Prag Evvelki gün başla Knrtulnsun Bayramı Dünyadan Spor Haberlen Son milli maç hakkında Pazar günü millî maç hakkındaki tahmin yazımıza son venrken: «Velhasıl bugünkü maçtan, ilân edilen takımla galib olarak çıkmak bize göre Cenabı Hakkın lutfuna kalmıştır> demiştik. Evet bu lutuftan mahrum kalarak sahadan 31 mağluğ değil ama yan hakemi Zülbahar Sağnağın sayesinde 11 berabere aynldık. Bu suretle de artık bundan sonra dünya şampiyonası gibi bir zaruret olmadıkça ttalyanlann A. millî takımlarile karşılaşmamız hayal haline gelmiştir. Atletizm tarihinin en büyiik uzun atlama müsabakası Fenerbahçe atletizm havrami 23 temmuz tarihlerinde yapıl ması kararlaştırılmıs olan Fener bahce atletizm bavramı bırçok vabancı atİPtlerin menfî cevab condermpleri vüzünden idare heveH tarafından sonbahara tehır edilmış bulunmaktadır. Yslcın Gr^nit geldi Avrupa basketbo! şampiyonasında başarılı ovunlar çıkarıp ayak bileeinden sakatianmıs olan Mılli tekımımızın en as elemanı Yalçın Granıt. Paristen uçakia şehrimıze gelmiştir. zamanlara kadar bu branşların bir limıtı olarak kabul edilıyorsa eskıden uzun atlamanın limiti olarak 25 fit (7.62 m ) kabul edıliyordu. 1936 Berlin Olimpiyadında altı atlet uzun atlamada bu «lımıti.. asmak muvaffakı\etinı göstermislerdir İlk altı atletin elde ettiği dereceler hesaba katıldığı takdirde, atletizm tarihinin en büyük uzun atlama müsab/kasının bu olduğu anlasılabılir. Bu müsabakanın en enteresan taraflarından biri de. 1935 te 8 13 m ile veni bir dünya rekoru tesis etmis bulunan Jesse Owens'ın seçmelerde ancak uçuncü atlayışı ile fınale kalmak hakkını elde edebılmıs olmasıdır. Owens uzun atlaıra verıne geldığı zaman, müsabakanın baslamıs olduğunu bılmedıgı ıçın. bir deneme atlayısı yapmak üzere atlama tahtasının uzerınden kosarak geçti Fakat hakemler bunu bır atlayıs olarak kabul ettıklerinden Owens, üç hk f mış olan an'anevi jimnastik gösterıleFİ altı yaşından altmış yaşına kadar olan 200.000 kadm ve erkek sporcunun iştiraklerile yapılmaktadır. 1882 yıhndan 1948 e kadar altı yılda bir yapılan ve evvelce Sokol jimnastik şenlikleri adı verilmiş bu lunan bu muazzam gösteriler. biruıci Çekoslovak Sparta Kiyade'ı adını almış bulunmaktadır. Bu müsabakalara dünyanın yetiştirmiş olduğu en büyük sporcular davet edilmiştir. Çekoslovanyada 54.000 lisansiye atlet bulunddğun Açıkhava Inz voleybol rnaclan mısillu pekâlâ yapılabilecek bu basit değişiklikleri akıl edememiz Türk futboluna atılm:ş bir çelmedir. Hele hakem hususundaki kredimız, Triestede tam manasıle sıfıra inkılâb etti Zülbahar Sağnak Istanbulun pıeşhur gedikli italyan hakemi Marchetti ile Italyanlann iki galibiyet golünü favul ve ofsayd diye îtalyan neslinden Isviçreli orIstanbuida: Hilton Oteli, Tel: 825958301680422 ta hakemine iptal ettirmesini bil Ankarada: Ankara Palas Oteli. Tel: 13681 diler. Zülbahara sorarsanız? Vazifesıni lâyıkile yaptı. Bize sorarsanız? Bu spor değildir. Ama italyan idarecilerinin ve futbolcularınm da Bizce bu durumdan futbol fedene olursa olsun maçtan sonra harasyonu mesuldür. Elimizden geldi kemlere tecavüzleri de sportmenlik ği kadar kendılerini ikaz etmeğe, değildir. tehlike çar.lannı çalmağa çalıştık. Gelelim en mühım davaya! AkBir kaç defa doğru yola girdilerse de gene kendilerini mesuliyetten deniz kupası protokolunun hiçe saDÜNYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLLARI kurtaramadılar. Haddi zatında fe yılması ve 5 inci maddeye riayet derasyon prensiplerine sadık kaldı edilmemesi keyfivetine!... Bu sebeble de seleksiyon komitesiBugün dünya futbolünde ikinci nin bütün hatalannı kabullendi ve hattâ üçüncü dereceve düşmüş Halbuki Türk futbolunun Italyada bulunan ve Yugoslavlarİan bir çıriki sebeble prestijinin kırılmasına pıda 4 gol vemiş olan Italyanların bizce federasyondan evvel seleksi B, millî takımile hakemlerin sayeyon komitesi sebeb olmuştur. sinde berabere kaldıktan sonra ar1 Tnesteye gitmiş olan 15 otık ne İtalyanlar, ne Fransızlar ve yuncudan oynayan takıma kıyasla hattâ ne de burada yendiğimiz Isdaha iyi bir tertib yapmak müm panyollar bize karşı A. millî takımSivas, 27 (a.a.) Demirspor ku62 kilo: 1 Seyfi Özen (Ankara); lannı çıkarmazlar. Ve daima da kündü. Bu yapılmamıştır. kaçamak yollar arayacaklardır lübleri arasında tertiblenmiş olan 2 Halil Harlık (Sivas); 3 Ha2 Seleksiyon komitesi oyuncu serbest güreş şampiyonası» sona san Şenturk (İstanbul). Çünkü sarih bir 5 inci maddeve rağ seçerken hissî hareket etmiştir. men Triestede A kadromuzla ov ermiş bulunmaktadır. 67 kilo: 1 Nadır Salgmlar (EsPazar günü muhtelif membalarDevlet Demıryoüan İdaresı tara kişehir); 2 Rıza Keser (Sivas); nadık. H ç olmazsa durumu kurdan aldığımız haberlere göre tatarmak için ve protesto makamın j fmoan her sene tertiblenen bu mü 3 Salâhaddın Ustaoğlu (Ankara). kımda aksayan oyuncular ilk sol da biz de sahava îtalyanlar gıbı B. ı sabakaların bu seneki karşılaşmabek (yedığımız golde büyük hatası 73 kilo: 1 Mithat Bayrak (Samillî takımımızla çıktığımız bü ı lan şehrımızde Devlet Demıryolları vardır), sol haf, santrhaf ve santratün dünyaya ilân edebilseydik (o I cer atelyesi smema salonunda ya karya), 2 Cemil Sarıbacak (Anfor olmuştur. Bu aksama Triestede da kendi kendimizi aldatmak olur j pılmıştır. kara); 3 Türab Alıncak (Sivas). bulunan diğer oyuncularla pekâlâ du ya! ) bir parça kredimizi vikaye I İki gün devam eden ve binlerce 79 kilo: 1 Ali Özdemir (Sivas); haddi asgariye indinlebilirdi. Meseetmiş olurduk Olan oldu. Artık her , Sivaslı sporsevenn alâka ve heye 2 Reşad Guler (Eskişehir); 3 lâ oyunun başında Nedim sol bek şeyi. husumeti bir tarafa bırakalım j canla takib ettikleri müsabakalar, Yahya Arık (Sakarya). ve Mehmed Ali sol haf, Coşkun sağ da Triestede kınlan Türk futbolu cer atelyesi müdürü yüksek mühen 87 kilo: 1 M. Ali Arslan (Eskihaf, Nazmı santrafor, Suad sağ ıç, nun prestijini kurtarmak için elbir dis Feyzi Özilin bir konuşması ile Coşkun sağ açık oynatılsalardı, neşehir); 2 Hacı Özdoğan (Sivas); liği ile çalışalım. başlamıştır. tice daha başka olabılir ve hüsiki güniük karşılaşmalardan son 3 İskender Pehlivan (Sakarya). Haluk SAN ranla da karşılaşmazdık. Ağır: 1 Memduh Ertek (Eskira sıkletlerinde derece alan güreşEğer seleksiyon komitesi vaktinçıler sırasile aşağıda gösterilmiştir: şehir), 2 Kemal Ay (Ankara), de on beş futbolcu arasına Basriyi 52 kilo: 1 İlhan Kaynak (Si 3 Sadeddin Dalaylı (istanbul). de ithal etseydı, santrhaf meselesi vas); 2 Hüseyın Varol (Ankara); Takim tasnifinde de, 16 puanla Si de kendihğinden halledilirdi. Basri 3 Nejad Atar (Eskişehir), vas birincı, 12 puanla Eskişehir sol bek, Nedim sağ haf ve Naci de 57 kilo: 1 Saim Aycan (Sivas); ikinci, 12 puanla Ankara üçüncü, 5 santrhaf oynarlardı. 2 İlyas Öztürk (Ankara); 3 puanla Sakarya dördüncü olmus,«Kristof Kolom'un yumurtası» Ercan İdiz (İstanbul). lardır. Demirspor güreş şampiyonası ! EMİN OLUNUZ ^ ni aldığmndan KİNİNLİ Vmasl 1930 da, ikıorı çocak dunyaya Buna rağmen feîâket k=pılarını ve tedavi esnasında iüdallerini mu geldikten sonra Kazalis bir sinir hafaza edemıveceklerinden, teşhıs ço.lnvs Madsm K5Z3ÎİP 1927 de bive tedavide tamamen hislennden buhranı geçirmış. rincı ^e 1930 da ikinci co<uğunu Ellery ve müfettiş ıkisi birden Ölu olarak dnsurmus. deeıl kurtulamıyarak yanhş bir şey ya sorarlar: pacaklarından korkarlar Ama pek mi' İlk tanıst'ğımız akşam Doktor Sinir buhranı mı? Kazaüf bu malumatı b'na ker.dısı çokları da kendi hastalarını kendı Sinir buhranı mı? leri tedavi ederler Demek ki bir vermisti e Evet! Fazla çalışmaktan mü K^dın için de doktor için <i harb emeklisi olan Doktor Kazalis j tevelüd yorgunluk neticesi bir sinir bu hâHiseler büvük da>be olmuş de bunlardan biri imiş. Herşeyı kendinde arayan. ken buhranı. O zaman 48 yaşlannda tur D^ktonın bü+ür ıhtımam ve I gavretmp rasmerı cocuklarm haya dıne irca eden ve kendinden baş imiş ve 25 senelik hekim imiş. Zen I gin olduğu için hastalarını kaybeka=ma süvenmiyen bir tip. tı kurtul amarr.ıştır. deceğini düşünmeden karısile birEllerv Doktor karısmı kendı tru fo' Amma da merhametsizce ko likte bir dünya ruru seyahatine çığurtmus' nuşuyoısunuz Jimmy! Olmüş be karlar. Panama kanalından Pasifi Evpt' Her defasında: Demek Seligman'la birlikte bekler hakkında başkaca malumatı ğe geçıp oradan Avrupaya Lâkin Jımmv dikk^tle Ellery'e baktı daha Avrupaya varmadan doktor i çalışmış Müfertis elleri arkasında pencere nız var mı? Hayır .yainız dogumun ikısinin kendine gelmiş Tamamile iyiles , Dört sene Kazalis Zürih'te de den bgkıvordu. mış Hic değilse öyle sanmış Lâ' Bir hekimin kendi hastasına de çok zor vukua geldığini ve ikisi kin 1931 de Viyanada hastalık nük bulunduktan sonra kankoca 1935 te Amerikaya dönmüşler. kendinirı Hakmas' asulf avkm de de sezayyenle olduğu için Madam setmiş. Jimmy boş bardağı iki elile kavKazalis'in artık çocuk doğuramağı] midir0 Ellery süratle: ramış duruyordu. dîğını oğrendım Asls' Gerci ekserisı bunu vapEllery sordu: Nüksetmiş ha? Yenl bir sinir Devam edin devam. maz am? hissî =ebeb!erden dolayı Hepsi bu kadar mı? Müfettiş tekrar şişenin önüne ge buhranı mı? yapmaz1 Bunlar hay Allah. notu lip oturdu. Yani nuksetme tabiri lâf. Hâ Evet.. yani hayır hayır. Bir nereye soktum? Bunlar ameliyat dise daha ziyade bir akıl teşevvüşü nev'inden bir şey imiş. Viyanada bulunduğundan istifade ederek meşhur Profesör Bella Seligman'a gitmiş: muayene olmuş. Ve... Müfettiş: Bella Seligmau kimdir? Canım. Bella Seligman, bilmiyor musunuz? Bu adam. Ellerv 'âfa karıştır Önce ruhiyatta Freud. sonra Jung, sonra Seligman gelir Jung gibi bu ihtıyar da hayata yapışmış Hâlâ vaşıyor. Evet, hâlâ yaşıyor. Avusturya Almanyaya ilhak edilirken Londraya geçmiş orada bir kürsü işgal etmiş. Sonra Hitler Almanyasının çökmesı üzerine Viyanaya dönmüştür Zannederim hâlâ orada.. 80 yaşını geçmiştir: ama o tarihte mesleğinın en parlak devrinde imiş. Anlaşıldığına göre o zaman Kazalis'le çok alâkadar ohnuş, herifi zihin hastahğından kurtarmış ve üstelik onu bizzat ruhiyatla alâkalandırarak bir mütehessıs olmasma imkân vermiştir. mühim nokta daha var. Bir sene Birbirimizle teması muhafaza kadar oluyor Kazalis bir kriz da edeceğiz değil mi Jimmy? ha geçirmis. ekim ayında. Acaba yarin akşam Celeste'le guçlük çekmediler. Lâkin dolabla Tekrar mı nüksetmiş hastalık? beraber olsak bir mahzuru var mı? nende neler yaratıyorsun? ı ı j Hayır, ne mahzuru olabilir? Fazla tıbbî tafsilât sormaym, Eyyy! Elde ,z olmaymca ha ™™™*™™?* o^smm ka Teşekkür ederim.. ha! Bir da yal çalışır. Ah biraz daha bir şeyler bilmiyorum. Belki de yorgunlul^an ustahkla becerdi Bumütevellid bir şey.. çünkü herif 70 kika.. bilsem. rada Kazalis ailesınin bütün kırık Ne var? yaşmda olduğu halde durmadan, Dikkat et oğlum. Başını bir yedökük eşyası bulunuvordu. Klâdinlenmeden çalışıyor. Bu hasta Allahaşkına herifi tevkif eder re çarpmıyasm! lıktan çok endişe etmiş. Hastaları ken bana da haber verin! Baba! Bu mücadele açıldı.. ar sorlerin varıbaşında camlı bir sannın büyük kısmmı bırakmış. Tedatık üst tarafı bir zaman meselesiv st de başladığı tastalara devam Jimmy kapıdan çıkar çıkmaz El dir. Herifin sapıkhğı vavas yavaş doktor ç=nt?sı duruyordu. edip tedavilerini bitiriyor. Yeni geRuh hastslannm fsİTi muayene tebellür edivor. Bir h?stahk.. arlerv1 yerinden kalktı. Babası: lenleri baska arkadaşlarına göndekasmdan bütün manasile bir ruh hane olan odada du Rra dayalı çe Bir viski daha ister misin? riyor. İşte edindiğim malumat bunlik Harb esnasındaki bu sinir çarpıklığı. Bence paranovayya, ya ı a ı bir dolabda idi. Bu dolab kilidli dan ibaret, diyen Jimmy önündeı buhranı? Bu krizler. Hem de mes ni oldiirme deliliği son haddine ki zarfları topladı | leğini tam manasile tatbik ettiği sı yaklaşıyor. hattâ bu hududu aşı I Baba oğul iki polıs hafiyesi büEllery garibce bir eda ile: I tün zamanlarını Vuf kokan sandık ralarda! Sonra da birdenbire ruh yor.. düşünüyorum acaba... Mersi Jimmy, dedi Ne düşünüyorsun' ' odasmda gecirdiler. Abernetv'nın hastahklarile alâkalanması. Birbi İstediğiniz malumat bunlar rine bağlı şeyler. Acaba.. şu ölü doğan iki ço ı anasının dosurma vaziveti hakkınmıydı? Babası oardağı uzatarak: cuktan birini herif kendısi boğmuş daki fişte hastan<n normal vazivet İstediğim malumat mı? olmasm. te olduğu vazıb idi Oğlunun fışin Al şunu iç! Evet, öğrenmek istediğiniz şey de de doğum tarihi. Başka bir hu Dehşetli bir adam. Bir ego Ne ile boğabilir yahu? susiyet kaydolunmamıştı. ler. santrik.. herşeyi kendine alan, her Göbek kordonile.. Ellery vereeeği cevaba dikkat e şeyde kendini gören, elli yaşında Babası hayretle oğluna baktı ve: 98 beyaz karttan sonra Smit Cuderek: ruhiyat mütehassısı oluyor Elli beş Haydi bakalım artık! dedi. lalie'nin fışinı buldular. Buna da Verdiğiniz rapor. çok entere yaşmda büyük bir müşteri kütlesi üzerinde: ssn! dedi elde ediyor Hiç bir şeyden çekin1905 1910 işaretini taşıyan dosViolet Smit. kız. Doğıırj tarihi: Jimmy kadehi masadnm üstüne miyen her vasıtayı hoş gören, işini ya gözünü açtıktan bir dakika son 13 ştıbat 1907. akşam saat 6,55 te. gördükten «onra onu kaldırıp ^tan ra beyaz karton üzerine yazılmış bıraktı ve: Yazılı nembe bir kart ilişık idi. Ben arbk sizi sırlannızla ve bir adam Üstelik kendinden yan Abernety SarahAnn yazılı fişi bul Smit'inkinden 164 kart sonra: yaş daha gene bit kadmla evleni dular. Bu fiş destenin 11 incisi idi. ipuclannızla başbaşa buakıp gidiOrellv Rian. erkek. Doğum tarihî Bu fişe iliştirilmiş olan mavi bir yor.. hem de ne kadın! yorum. dedi. 23 arahk 19"S. Sabahleyin saat küçük karttS: Ya iki acıklı doğum vakaKimse cevab vermedi. 4.36 da* Abernety, Archibald Dudly, erBunun da vicdan azabmı heJimmv kadehi masanm üstüne sı Yazılı mavi bir fis bulundu. İşte bir McKel! ne yapabilir saba kat! S!inir buhranı gelmezse kek. Doğum tarihi: 24 tnayıs 1905, sabahleyin saat 10,24 te. ne olur? Yorgunluğu kabul ederim; ] göriinüz! Yalnız iş gösterin kâfi! (Arkası var) Fişlerin bulunduğu klâsörlerinde İyi çahşmışsımz McKell. Gece an» viedan azabı.. manevi azab I niz hayTolsun. Güle rflet
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle