24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖCD CÜMHURİYET 28 Haziran 1955 Resimlî Romanımız "GİZLİ DEFİNE» VtLLA/V/A/ B/'R f>eNC£X£St 8ESON M£ YAPtYO*?, RADYO C tSTANBUL 12.27 Açılış v« progıam 1230 Küçük orkestra 13.00 T u r k ü l e r : Şemsi Yastım»n Nezihe Darga 13.15 $ark ı l a r : Şükran Ö ı e r 13.45 Habeıler 14.00 Orkestr» mıizlji 14 30 Şark ı l a r : Mustafa Kovancı 15 00 Kapanış. • 16.58 A ç ı h j v* program 17.00 Turkuler: Azize Tozem 17.20 Akşaaı muzığı 17.44 Radyo küme fasıl heHataylı bir vatandaf, Suriyeye ne şekilde kaçak mahsul gönderildiğini yeti 18 15 Valsler ve hafıf melodı ' ler 18 30 Bestekar portrelerl 19 00 I ihbar «diyor. Tahkikat açılmalıdır. Şarkılar Mürjide Şener 19 20 Dans ve caz muzıgi 19.*5 H a b e r . « 20 Ofl Saz eserleri (Hadıye Ötügen ve Topraklanmızda bulunan Suriyea r k a d a ş l a r n 20 15 Radvo Gazetesl » 20 30 Trafık saatı 2135 Muzik albti Hlerin arazilerinin mahsulâtı 10 ilâ mü 20 S0 Ordu saati 21 00 5 a r 100 misli fazla tahmin ettirilmekte k ı l a r : Natfir Hılkat Çulha 21 30 Şıir ve hududdan geçirildiği sırada da dünyamız: Behçet Kemal Çağlar Bu bashğın ifade ettiği mânada türlü mektublar alı2140 S a r k l l a r : Afife Edıbo|lu 22 10 pamuk kamyonlarmın üzerine ufak ı Piyano dünyasında gejintller Cemal bir kaç çuval konularak tartıya bu yoruz. Bazılarını nesre^tik. Zira. samiml olduklarına kaReşid Rey 22.30 Senfonlk mürik çuvallar esas alınmak suretile hunaat ffetirdik. Varlıklı okuyucularımız da bazılarile ilgi23 15 Haberler 23 30 ProKram duddan da 100 de 200 zamli olarak lendiler. Fakat umumt kaide olarak. bunların mütemadiyen 23 35 Gece yarısı melodılerı ıPl ) pamuklar kaçınlmaktadır. Bövle^e nesrini gazetecilik vazifemizden bir ayrıhs sayıyoruz. İyi 24 0(1 Kapanıs Nahsül Kaçakçılığı PROF MMBUS'on MACER ALARI: «Ha5tayım yardım bekliyorum» RESrMLI ROMANIMIZ Bir Doktorun Nacesarı Ysıaj) SOUBtKAN t 2 2 Cevıren. MAZHAR KUN ı Şair Arthur Hauiot şehrimizde bulunuvor Belçıkada çıkmakta olan ve son sayısında yeni Türk şıırierinden örnekler bulunan «Le Journal | des Poetes» mecmuasmın Müdürü Arthur Hauiot Milletlerarası Resmî Turizm Teşekkülleri Birliğinin kongresi dolayısile şehrimize gelmiştir. İlk şiirini 1933 senesinde yayınlamış olan Arthur Hauiot Park Otelde kıjTTiPtli şairimiz Yahva Kemal ıte tanıştıktan sonra intıbalarını şöyle ifade etmiştir: « Sairinizin çOk açık ve hos bir şıır göriışü var. Teessürü ve hüznü ile bu duygu derhal seriliyor.» Arthur Hauiot, dün 19 da Çevre sanat lokalinde genç şairlerle tanışmıştır. Suna Kan ve Giilseren Sadak Parislen geliyorlar Pariste Devlel hesabına virtüozluk ihtisası yapan ve kısa bir müddet önoe Marguerite Long Jacque Thıbaud müsabakasında ilk elemeyi başardığı halde ikincisıni kazanamıyan vıyolonist Suna Kan 4 temmuzda Istanbula gelecektir. Bu arada gene Pariste virtüozluk ihtısası yapan Gülseren Sadakın da aynı tarıhte şehrimize donmüş olacağı öğrenilmıştir. memlekete eirmesi mukarrer döhislerin münferid vak'alara değil, te$kilât halmdeki faavizin vüzde 90 nifbetindeki bir kısliy«>t!ere yönelmesini istiyoruz. Onun için. «hastayım. yar* 28 Açılış ve prr>g'?m 6 31 Karmı kacınlmaktadır Surivelilerin ma s^tbah mıız'âi 'Pl I 7 00 Karl dım istiyorum» nev'inden mektublarını ne$redemediğimiz Loube orkestrast calıyor (Pl > 7 ıs Hatavdakf arazilerini mütegallibeokuyucularımızdan özür dileriz. Haf.f melodiler (Pl.) 7 45 Haber.er; !er icaT ederek ve mahiulptı da bu 8 00 Programlnrımızdan teçmeîer j suretle Suriveve kaeırarck *enede saati (Pl I 9 00 Kapanıj. Bu lâğım boşaltma en asağı 10 milyon Türk Hrslık Belediye şoforlerinin daha 11 58 Açılış ve program 12 00 Do kavıp ve kpcakçılığa imkân vetedbirli olmalarını dileriz ameliyesi sağhğunızı nald Voorhees ve müıigl (Pl.) 12 30 nlmektedir. Hükumetimizin karar MEVLİD Fahriye Canerden sarkılar 13 00 Ha nlmasını müteakıb Suriveden Türtehdid ediyor Aile buyuĞumuz Yapı ve Kreti°i Ban ber'er 13 1" Budd Tnle tnosu Pl 19 haziran pazar günü yanımda kivpve ne miktar toorak mahpu'ii kası Beyoî'u Subesl Mudüru 13 30 Radvo salon orkestrssı 14 00 geldijf ve Türklyeden de Suriveve annem ve ailem ile beraber EminYeldeğirmenini İbrahimağaya bağ SAMt TEMİNin Nesnn Akcindan şarkı'ar 14 30 Fılm önünden (0472 No lu LevendBeİ ruhuna. vefatının kırkıncı gününe vıldırları gecidi ıPl ) 15 Ofl Berabeı ne miktar çıktıtı ilgililerin m"1A yazıd Be'.ediye otobüsüne bindik lıyan yol üzerinde Ayrılıkçeşme ci! mu^adıf 30 hazıran perşembe günu turkııler 15 15 Zehr? Küı;ük ve Mu« mudur Arada resmen vüzde 99 Otobüs en aşsgı saate 80 kilometre varı sakinlerinin saplığını tehdid | oğle namazını muteakıb Suleyma tafa Seyrandan sarkılar 15 30 Oda alevhimİ7e fark varHır (Ve bu fark eden bir duruma işaret edeceğim: nıye Camu Serifnde okunacak Mev müzfjl konseri (Pl ı 16 00 Kapamı hakiVatte vüzde 500 den cok daha süratle sittiği Sİbı 1520 metre meİstanbul Belediyesi Fen İşlerine safeden kapılarını açıp tam duralidi Yapı ve Kredı Bankası Tıırk * Mason Derneğl Urak yakır akraba 16.58 Açılış ve program 17 00 Hsf fazladır.) Ve işte bu kacakcılardır ğa geld ği zaman herkesın inecefi aid arazözler kanalizasyona bağlan ! lnr, do«tlar ve dlndas'.arımııın tesrtf 'anın kompozitörü (Pl.) 17 45 Mi ki Türk parasının kıymetini Suri anda derhal kapılan kapanıyor, sağ mamış evlerin lâğım çukurlarından ierinl rlca *derı7 (ruelito valdes orkestrası fPI.) 18 00 vede ^0 kıırus» düşürm'i«1erdir. dan soldan bir sürü itirazlardan son top!adıkl?n pislikleri uzun zamanMerhumun evlâdları Radvo İle inpilİ7ce 1S 15 İncesa? Mustafa Taş Gül mahal ra ikinci defa kapılar açılıyordu danberi Demirj'Oİ köprüsünün he18 45 All Candan tiirkdler 19 00 îft 5JC 3]C Biz de Koskada ineceğimizi evvelce men arka<!indaki kanalizasvon çuku lpsi Antakya Hatay Haberler 19 15 Tar.Men bir yaprak biletçiye sövledik Otobüs olanca runa boşaltmaktadırlar. Bu boşalt 19 20 Müzehher Gilyerden »arkılar NOTI'MUZ: 1 Tapu ve Kadastro Umum MüdUrlUgü 19 45 D'ni Ahlâki musahabe | Sıcıl Kalemı Mumeyyızliğmden emekli 19 55 T«k«lm »0 00 tki piyano ile me Bir eazetenin vasıtalarile bövle hızı ile durağa geldi. 70 vasındaki ma ameliyesi tazyikle yapıldığınannemi acele indirdim Fakat tam dan, evlerimizde sifonlardan sızan | S e f.k Soygut mahdumu ve Deniz Al lm*iler 'Pl ı ' m ; T^ivo GazpteM bir iddianın doğruluğunu iğriliâini bayı Necmertdin Soygut ve Ümran va ?fl30 Klâsik TUrk m(İ7İ»i 2100 Ser tahkik mümkün deSildir Mulıbir eşim sahanlığa indiği zaman hışım ve mezkur kanalizasvon deliğinin puru Bajçarkçısı Seref Soygutun kar be*< caat [ Tem.ll 22 15 \n hüvivetini giz'emivor Hattâ ka la kapının kenan şakağına o kad;r agzı devamlı olarak açık bulundu2 ls deîlerl merhıım dre KoçtpTanetz orke^tr?»?] çalıyor ' P1 \ çakçıların kimler tarafından idare müthis çarptı ki hâlâ yüzünde şiş ğundan bu delikten intişar eden pis 22 45 Haherler 23 00 Mnzık ı Pl ı olunduğunu da bildirivor (Biz. her lik eitmedi. kokular sıcak rüzeârlann da tesiAvukat BEDREDDİN SOYGUT 2 rı'e bir kat riaha aearlaşarak etraihtimale karsı o ciheti vazmadık Bu şoför Belediye otobüsü ?ibi fa mikrob saçmakta. ve bu civar ruhuna ıthaf edilmek üzere v?fatının Kimseyi lekelemek istempdik Sokırkıncı fı:nüne tesadüf eden S0 6 955 rulsun). Okuvucumuz. iddiası doğ eünde binlerce kişinin canını taşı halkım şiddetle taciz etmektedir. perşembe gunü öğle namazını mütearu ise meden! bir cesaret göster yan bir vasıtada nasıl kullanılır? Âmme saghğmı korumakla mükelkıb Karapıımrnk çarşıçmda Fetva emini (İmza ve adres mahfuzdur) mistir Tahkikat neticesi alâkadnrlef olanların dikkat nazarlarının Han Nurl efendi CamMnde Mevlidl Serik okunacajından akraha ve dostla ' l=rca bize bildirilrlipi takdirde geçekümesini rica ederiz. «•••"••••••• • « • • • • • •»< rımızın teşrıflerl rlca olunur. ne bu sütunda açıklarız. K. Gürkan ANKARA BULMAC 1 1 H9cıl«ra S0 milyon 1 Dr. Delpeş'in yanına çıktığım zaman, ihtiyar Şu sizin Dr. Riko ile tanışmak isterdim, dedi. Bir akşam getirseniz de görüşsek. dedi Ben de size kaç gündür ondan bahsetmek istiyordum. Zavalh pek ümitsiz bir halde. Tetanoslu çocuk öldüğünden beri onun işi berbat. Bı çare ne kadar da çalıştı... TEŞEKKÜR Anl vefatı ile sllemlzl teessüre garkeden kıymetli bııyüCrımüı Avukat SUPHİ AYITTN'un cenaze torenıne ijtlrak eden teljraf ve mektubla vrya bi«at tazi>ede bulunan kıyme"i irkadaşUnna alle do»tlsrımıza. Tanıs ve Aris S'rketi n.enfubıarına ayrı ayrı tesekltilr v* îükranbrımızı *m (Jerıtı arımıı mani oluujundan b'i hıısu<!ta sa7etppİ7in tavps*.u*ımu rica «deri?. Aytun. Şehirlioğlu. Sualp aıleleri • • • H ı Nişantaşından (H U.) yszıyor. Gazetenizde. 3 yıl zarfında hacılara tahsis ettiğimiz vüksek meblâjjın (50 milyon) olduğunu okuyun ca düşündüm: Memlekete ne lâzım? Hacı mı' Döviz mi? Temenni ederim ki hacılara verip israf ettisimiz dövizleri bu sene vermevip Haha hayırlı işlere kullanahm! (MufaMal adresi bizde mahfuzdur. :Sümerbank'a yazlık: Eminönünde dolmuş durağı sıkıntısı İ kumaşlar ne zaman | Sminönünde dolmuş yapan j geiecek? : silerin durak yerleri tayin ve taktes• ^ Sümerbankm Beyoğlu şube* • sinde yünlü kumaş çeşidinin sa > ^yısı aylardanberi tahminen 30 u ^ • çeçmemektedir. Yaz gelmesınef > rağmen burada bulunan topların + • tahminen yarısını da koyu renk* • li kışhk kumaşlar teşkil eaiyor • • Yazlık kumaşlar ne zaman ge> Tlir? Bu civardaki küçücük ku'* f maşçı mağazalarmda 150 • 200> * e yakın kumaş çeşidi bulunmakİ Jtadır. Sümerbank şube sayıları* • nı arttırsnakU halkış ş(hti^acla^ Jrını tatmin ett;ğini sanrnasınj • Kumaşların ne zaman gelecek^ • leri de belli değildir. İlgililerin^ ^duruma alâka göstermelerini riJ • ca ederim. • ^ (İ.cim ve adres mahfuzdur) ••••• •f 2 Ne münasibet neden işi berbat olsun? İyi bir | doktor sonunda daima muvaffak olur. Arkadaşımız aynı Jgayretle çalışmağa de\am etmeli. Bir £ün kıymeti anlaşı»yakta hükumet tabibi olacak Sakm ha! Neden buna mâ Jni olmadınız? Bu sözleri soylerken son derece heyecanlı lidi. Kıp kırmızı olmuştu. 3 MânJ olmak değil. bu işi hemen ben yaptım. |Dr Riko o derece ümitsizdiki. Havır yanılıyorsunuz | Riko bu işten vaz gecemez. Memur doktor da lâzım ıama Riko ışe başlad'ğının haftasında size lânet edecek... Bir doktor için hasta tedavi etmemek, ümit vermemek Ison derece feci bir akibettir. 21 haziran 955 tarihü eazetenizd* Osmap K Akol imzasile bir makole vardı. Milletvekillerimfzden Bn Aliye Temuçinin korunmava muhtae çocuklar ile mesmıl olmak ffibi hayırlı bir işi ele aldıklannı memnunivetle okuduk. Yardıma çocuklardan evvel baHalan mubtacdır. Şövle ki: 1 1946 senesinde vapılan bir kanunla biz kücük memurlar. on Daıraş turneyc çıktı «ene borclandırıldık ve bu müddpt Tanınmış kemancılanmızdjın Dar memurivet «enelerimıVe ilâve edilvaş bir turneye çıkmıştır. Darvaş dl Geri kalan meselâ benim 14 seBugun matinelerden itibaren halen Beyrutta bulunmaktadır nelik hizmetim hedeî oldu Hip o!Kçnserleri büyük rağbet gormekmazsa on sene daha borclindınl•avdık binlerce vatandas maŞduritedir yetten kurtulur ihtivarM'*» huSinemasında Bildirild'ğine göre, Danaş Lübz\ır içinde vasarlardı. Senelerc* 1 nandan sonra Holanda. Almanya •sonra alacağımız paralan oesinen ve Fransaya geçerek konserler vevereceğimiz icin Emek'i Sandıjına recektir. da vük olmazdık. Robert Taylor KİU'MMRIBİAİZ Muhiddin Sadak dönüyor 2 Gene 1946 senwinde maaş Awa Gardner A[ISJI i IGI A| i LİE ayarlanması vapıldı Jîizim de veŞehir Konservatuarı Koro Şefi n kâletten eelen direktif üzerine .^5 M|A|R|4|ZU Muhiddin Sadak Avrupada en miı lira olan maasımızm 200 lirava vük hım «A. Capella» korolannın çaA|L|t M*|R|EİT selmesi ve bu mik*ar üzerinden Jane Powel hşmaları üzerinde yaptığı tetkik% 5 kesilmesi icab edeıken bi1" '»P h İMİAİZİ A M|P letme müdürü bu paravi çok gön'iten yakında şehrimize donecektir. Howard Kell vor ve maa$ımızı 158 de bırakıvor Yeni bir Vodvil Tiyalrosu lira üzerinden de % 5 Tanınmış operet arLİA Tabiî bu 150 derece kavbetmi? olukesilince iki tistlerinden Orhan AİN yoruz Erçin bir Vodvil Tr Bir çok arkadaglar da avnı hatayatrostı kurmuştur nın zararını çekmektedirler Bunun Sstıhk Halen sayfîye mahalicin vüksek meclUe teklifler yapılACI BİR KAYIB Müracaat: Telf. 47319 lerinde oynamakta olan tiyatro 61774 Beyoğlu Parmakkapı Afrika hanında mafinı T zavallı vavnı'anmız namına havli rağbet görmekfedir. Yuvan Mızancıoglu mıiessesesınin or istir|ı<" > evleriz Hürmptlerimizie îakl^rmdan ve Sınema makinisti Nusret Tura Dz. Bankası. Giizel Sanatlar Akademisi ders tır. Aynı zamanda mezunlara djp. Ba> TODORİ LOGOTETİS Sehir hatlan memurlanndan yılı sonu sergisi lomalan da verileeektir. in bir katb krızi neticesindp vefat Güzel Sanatlar Akaettiğı derir teessurle bıldirılir Cenaze Kumarbazlara ceza artıyor Sanat armaganları demisi salonlannda 2 merasımi yarın çarşamba 29 haziran III iincü Türk Film 1955 saat 15 te Fenerde Rum Patrikhane temmuzda talebelerin da düzenbazlan niçin festivalinde derece kilisesinde icra olunacaktır. eserlerinden mürekalan film ve sanatCenaze Levazımatı ve Servis işleri artmıyor? keb bir sergi açılaANGELIDİS; Tel: 41852 kârlara «Türk Film .•aktır Gazetenizde; (Kumarbazlara vedostlan» nın verectği Bu serşide 100 resim. 25 heykel i sanat armağatıı hazırlanmıştır. Bvı rilecek ceza arttınlacak) başlığı alıe 18 aded mimari proje ile süs ' armağanlan 195455 mevsiminin en hnd^ki bir vazıda: Dr. E R C U M E N ü fstanbul ve Ankars mebusların,eme bö'ümünün halı ve dığer de. muvaffak olmuş senaryo muharrıALACAKAPTANa dan bazılan tarafından Hr kanun senleri teşhir edilecektir. Sençi 15 ri. prodüktör, rejisör, fotoğraf i.. AÇIK TEŞEKKÜR tasansı hazırlandığı ve cezanın 1^ gün sürecek. rağbet gördüğü tak rektörü ve artistlere temmuzun ilk «eneve cıkanbcağı bildirilmektedi'On bir ayrîanberi çekmekte oldirde bir müddet daha uzatılacak haftası içinde verileeektir . lu|um ve her tiırlıı tedavıve inad Acaba, bu kanundan evvsl kon»aen hastalıpımı. Sısli Halâskârtrolsuzluk veva herhanai bir sebeb sazi caddes. 'Mi numaradaki mule artan ihtikâr ve karaborsacılıem yenehanesinde teshis ve tedsvi Q Fennî surette serinletilen SAN Sinemasında iki büyük örüne eeçmek için sayın mebuslaaerek b. na venıden lahat bir hayat yaıama imkânını kazandırımızın bir HO^ünceleri vok mufilm birden: ran Hasekı haîanesı dahıhye dur? ? ERRİK JANNİNGS MARLENE DİETRİCH mutehasfislarından Dr ERCÜSaim Ziya Pangaltı DolabMEND ALACAKAPTANa cindan dere eaddesi No. 287 teşekkıır ederim 18581) Ayvalık Çamhk mahallesl Bu gayretkeşliğe ancak (Die Blue Angel) 41 No da Dldar Dojuacun Unan zaman danberl mtıztarib bulundu^um ve son zamanlarda hayai ımı tehdld eden Fibrom ur unu İtalyan hastanesinde yaptıfii muvaffakıyetli bir ameliyatla alan ve beni yenıden hayata ka\iıçturan kıymeîli N'isaiye mu tehassısı Dr. ZEKİ TEKTAŞa gazeteni7 va«ita^lle alenen teşekkıırlerimin Iblâğına delâleüerinızi rıca edeım. Nezihe Dede AÇIK TEŞEKKÜR Yeni Melek Kraiiçenin fedaisi SOLDAN SAĞA: 1 Dılı yakan bıtki (iki kelime). 2 Ortaklar leski usul çoğul). 3 tstedijini yapmak ve istemedlfinl yapmamak kuvvetıne sahib. 4 Tersi «ce2beden> dir. bir em:r, S Hem istmire yarar hem de yarış yapar, çevrilınce olaRanıistlı istidad gostermiş bir çocuk «ana'kârımızın adı bellrir 6 Para dolabı 7 Istikbali ;yl ve mdkemmel liki kelime). 8 Kapı ve pencerelerae bulunanlardan. ayıların kışhk meskenı. YUKtRIDAN ASAĞIYA: 1 Tanıdık cehreler (çoğul > 2 Fevkalâde cesaret. b;r harfin okunu?u. 3 Hükümdarı memlcketımizı zıy^roi etmekte olan memleket, iSnpİerin ağababa«ı. A Alınan bir Tial^ karşı verilen bir sayının iki bası. 5 Çevrilınce »çıft sayıda İki yüz elliser kilo!uk dlçü» meydana cıkar liki kelmel 6 Hafif rüşvet alan onıı rutan parmağını v.ılar dive miKamaha edilır ın«an Ostu insan 7 Hoş netlce (tkı kelime) 8 Nota onu bulursan ye riavak bıihır=an kaç 1 2 3 4 H 6 Çocuklardan evvel babalan yardima muhtac bit edilmemiş olduğundan burad» dolmuş taksi arayan vatandaşlar çok sıkıntı çekmektedirler. Evüb, C ırşamba, Edirnekapı, Topkapı, KocaMustafapaşa ve Samatvaya sefer vapan taksiler için ayrı ayn durak yerleri tesbit edilmeli ve buralara (Beyazıdda oldugu gibi) lev halar konulmalıdır. Seyfettin Simşek İat. Karaeümrük Dilmaç sokak No. 5 Okulumuza alâka gösterenlere tes^lckür e^eriz 944 senesinde vapılan ilkokulumuzun talebesinin çokhığundan dershane sıkıntısı çekmekte olduğumuzu bizzat gören veni Kırklareli Valimiz Sakir Canalpın alâkalarile demirhane ve depo kısmının nershsT'e haline sokulmisma ilgi eösteren Valimize tesekkürlerimizin okuvucularla ba;ba;a sütununda iblağını köy namına rica ederim. İsa Bavraktar Poyrazlı kö jrü muhtarı ENDİSEMİZ: : Peki demirh?ne ve depo ihtiyacl nasıl temin ediliyor? Bu zat tatmin edilmek istiyor 23 nisan cumartesi günü Sıvasın Kansal ilcesinde D. P. kongresi yapılmıştir. Fakat, Çetinkaya nahiyesinin kongresi vapılmadan ocak kon gresi yapılır mı? Eğer vapıldı isc nahiye müdürlügüne müracaat vapılarak müsaade ^lınmıs mıdır? Köylerdeki deleselere bildirilmis midir? Eğer hildirilmişse, tarihini ve güminü öğrenelim. Mustafa Akvıldız Çetinkavada otelci • 7 Kardese 7 Gelin •İY Hekimin vazifesi salâhiyetsîz kimselere mi bırakıhyormuş CADILLAC 1955 •IKI1|R|ılr OİRİAİN BİKİAİŞ TİAİLİHİMH • MAVİ MELEK (The ma comber Affair) JOANNE BENNETH GREGORY PECK şaşıhr KOCAMI BEN ÖLDÜRDÜM Acele safılık kamyon 951 M. Benzinli takviyeli 5 tonluk NASH kamyon ehven fiatla *atılıktır. Tel: 27450 4 ... Çocukluk etmişsiniz. Onıın asıl yeri hasta|ların başucudur . Lâkin bir az sabırlı olmak lâzım.. var) Türkiyede neşri hakkj yahm gazetemize ACELE EDİNİZ Şirket, Avukat, İş Adamları ve TAGİRLER İçin konforlu yazıhane ve daireler. Cağaloğlu, Turistik Nuruotmaniye asfaltı No. 54. İ STEYŞIN VAGON 4 kspılı on kişilik 1953 Ford Deri dpşeme 9.00C Klm. de caat Ayazpaşa garajı yepyeni Müra CumHurtyei Marbaarılılı vt Gazetecilik Türk \nonlm Cajalnelu Halkev <vAak No Sah'hleri ihZlMt* \Alll YaZi ışienjı rı Me«'uJ CEVAU KKH.Mİ BAŞKITT Beyazıda ayagı düşüp dc karşılarına dikilen blr mezbele ve moloz yığ:nını tanımıyan yoktur Bu yığın üç seneliktir. Üstelik kapıüna bir levha asmışlar: nTıb fakiiltesı Eczscı okulu». Ben de eczacı ta'ıebesivim. ama mektebim ora»ı defiil ki Merak edip soru»turdunı. acaba benim bilm#diğim bir fkinci Eczacı okulu var mıdır diye. Meğer ilerlde bizfan mektebimiz bu argaya yapılacak Yeni binaya tasınaca^ı icin taşınma işierini kolayhstırmak maksadile üç vıl e"velinden i'k o'arsk tabelâvı eötürüp, asmışlar Bu kadar da gavretkeş!l*e sadece şaşılır ö"oğru»u. (İmza ve adres mahfuzdur) Zührevî hastalığma müptelâ olduklan için çok cocuk kaybeden biraderim ile yengem sözde, Aydm 13 aydan mürekkeb bir hükumet tababetinde parasız tedatakvimin faydalanna vi ediliyorlar. Nüfusumuza sekte veren. bu korkunc hastahğı hükukaniim met tabibinin bizzat ehemmiyetle Rakam inkılâbına dair bir yazı ele alması kanun iktizası bulunduyazan muharririmize aşagiki mek ' ğu halde, bu mühim tedavi maatteessöf hastalar tarafından doktor tub gönderilmiştir: «Rakam inkıllbına hazır olalım» ' sanılan ak gömlekli rastsele mebaşlıklı yazımzı dikkatle okuduktan murlara terkedilmekte ve hastalar sonra hazır söz rakamlara ve bil | zarar aörmektedirler. Bu hususta ha^sa 12 rakamına gelmisken sene aid olan makamlara vaki ?ikâvetlelerdenberi zihnimi kurcalıyan me , rimiz üzerine gönderilen mii f ettişseleyi deştiniz. !er yetkisiz memurlan tedavi ederMalumuâliniz, bir sene de 12 ay j îerken yakalayıp menetmiş olmadır. Fakat bu 12 rakamını elde et larma rağmen, ne vazık ki eski hamek için her bir aya etmediklerini ı mam eski tas Sıhhiye müfettisi Ay bırakmamıslar Her bir ayı 30 gün d>nda bulundugu günler onun koryapalım derken. düz yolda aj'ağımi ktı^ile tabib lutfen ted?.viyi vanzı bir tümsege carpar gibi. karşımı makta, müfettiş gittikten sonra hasza 31 günlük Himsekler çıkıyor.Bun «ene salâhiy«tsiz ignelerin elları atlıyalım derken 28 günlük bir bırakllmaktadır. Dikkati çe çukurda kendimiz; buluyoruz. Bu aHaletsiz, hesabsız ve kitobsız (Hüviyet mahfuz) t3ksime aklım erdiğindenberi bir VOTl'MI'Z: mâna veremedim. Bu şikâvetin saplam bir p'ase rlüZannedersem. gene Amerikada bu yandığınd?n süphe etmoklp beraber mesele ile uğrasmak ve bu keşme j durumun tfhkikini dileriz. keş içindeki taksimi dÜ7eltmek PeMörümüzden soruyoruz dünyaya kabul ettirmek için br G çen y !İ cemiyet kurulmustu. U k i n seneler f . rektörümüz bir Ankar s var kl sejlerini duymuyoruz. Bu ! ^ " ' " " ^ 'onra Dinva Gaze müntesiblerin kabul ettirmek iste tesine bir bpyanat vermisti. Bu acıklamads Üniversitelerarası kurul dikleri bir lene: top'antı=ın^a plınsn b,ir karara göa. 13 sy olacak, b. Her ay 4 hafta, yani 28 gun re her asi=t?na 100 lira tazTiinat ömüjdelenivordu. olacak. Tabiatile bizler buna inanmıs ve c. Her ay ayni günle başlıyacak s*vinmi»tik. de F»'',ı* çimA'< bu be! ysnatın lâftan ibaret kaldığım her ve aynı günie bitecek, d Her günün tarihi daima ayni zaman olduju (Şibi eörüvoruz. dört rakamla ifade edilecek. me Hatırımıza «öyle bir şev aeliyor: selâ. pazartesüer hangi ayda olursa Acaba rektörümüz o vakitler şaoUun 1, 8. 15. 22 tarihterini taşıya ka mı yapmış ki? Eğer övle idiyse cak. çok Bu turetle 4 er haftahk 13 «y 52 (tmza»ı mahfuz bir asistan) hafta, 364 gün etmektedir. Geri7» bir yahud ;kl gün kalıyor ki bnnlara yenf ve cazib bir isun bu larak e«kı yıl il e yeni yıl araKulak Burun Boğaz sınd» bütün dünya insanlarmın (Ağız LM?) Ha«ta!ıkları synı günde •ğlenmeleri için bir vesıledir. Mutehassıjıı Âlimlerin, bununla da uğraşmafaksım RpcebD0=a cad lannı diierim. Park Apt. 3 1 Tel: 83098 â Günsur Ir. Ziyaeddin Maktav
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle