23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Dost Irak Kralı, Ankarada Bayar târafından karsılandı Thornburg'un İzmirde tacirlerle dünkü gizli loplantısı (Baştarafı 1 inci sahifede) C,MP> Genel kongresi dün Ankarada topîandı Mısınlan geien kuryenin çantası macera atlaftı (Baştarafı 1 inci tahijede) (Baştarafı 1 inci sahifede) Eil ettirmek gibi siyasî ve millî politikasının beğenmedıkleri tarafşilköy pistine inen (S A S) Şir(Baştarajı 1 inci sahifede) tarı nüfus metnurluğuna mektub larını ve bugünkü buhranlı duru ! Kasım Gülek ile kalabahk bir din bir şuur göstermesinden Ueri gelkavdını mıştır. Bu karar haik vicdanmda ketinin bir uçağı, Kahireden İstan yatları pek kısa sürmüş ve Musta yazarak annesinin nüfus mumuıu Thornburg'a gayet açık j l e v i c ' k ütlesi hazır bulunuyordu. bula, diplomatik kuryemizden gay fa ile Zehra ayrılmışlardır. Boşan çıkartmıştar. Çanlundan gelen ceve samimî bır şekilde anlatmışlar ' # Abdurrahman Boyaaglller tara toptön prot » > edilmiştir. E3i)et ri 6 kişilik Mısırlı bir aileyi de ge> mayi müteakıb Fatma Zehra, Emı vabda Fatma Zehranm E^nıne adınve sert tenkidler yapmışlardır. Ta fından yapılan yoklamayı mütea te uzak ohnayan bir gelecekte KJT kıb başkanlık divanı secimine ge şehir Vilâyetinin Nevşehirle bir tirmiştir. ueyi alarak Ankaraya gı'mişt r da bir kıa olduğu, kendis.nin Dr. cir ve sanayiciler Thornburgla a Bir Diğer yolcularla birlikte gümrOk Genc kadas Ankarao* Dr. Mehned Mehmed Şefik ile evU bulunup leşik Amerikadan 300 milyon do çildi. Ve Kırşehir C.M.P. başkanı likte iki komşu ve kardeş vilâyet larlık kredinin temininde rol oyavukat Hayri Çopuroğlu ittifakla olarak miîlî teşkilâtımızda yerinl salonuna giren Mısırlı Hasan Sıt Şefik ile tanışmış ve evlenmiştu kaydınm Üsküdar Nüfus memurkı v« ailesi, gümrük muayeneJeri Ancak. DT. Mehmed Şefik, ' .xnevi luğuna nakledüdiği bildirı'.mıştir. nıyabilecek bir şahıs değil de âdeta ve alkışlar arasında kongre başkan alacağmı ümid ediyoruz. ni ysptırmak üzere eşyalarmı güm istemediğinden genc kadın kızını Yapılan tahkikat neticesinde Fatİkinci başkanlığa da Türk hükumeti erkânından bıri Basım eeza tehdidi albnda yaşat imiş gibi» hasbıhal ettiklerinden, b ü v ü k tezahüratla avukat Saadet mak ve matbuatın ihtiyacı olan rük bankosunun üıerine sermişler mecburen bir dostuna emanet et ma Zehrarun Üsküdarda Hayreddin Çavuş mahallesinin Ferah sokağınmiştir. mali müşavir bundan çok memnun K a c a r s e ? i l d i i s e d e Saadet Kaçar maddeleri hükumet takdirine göre dir. da 16 numaraiı evde oturduğu anMuayene tamamlandıktan sonra idare kurulu azası tevzi eylemek ve sürüngen gazete Bu dost. bir müddet ronı.» Emıkalmış ve raporu için pek faydalı dan ötürü, tüzük hükümleri gere iere devlet kesesjoden ölçüsüz men eşyalaruu toplayan Hasan Sıtkı v» neyi eski Bilec k Beledij v. Reisi ve laşılmıştır. Bunu öğrenen Süheylâolacağını söylemiştir. ince v a z i f e Toplanüda tacir ve sanayiciler dö § alam.vacağım bildir faatler sağlamak suretile tatbik edi beraberindekiler bavullarwîı hama Malatya Valisi Tevfik Bilecıkliye nın kocası İsmet Ünsün, İstanbula vU tasarrufu temini için kemerleri ; âi v e v e r i n e ^eki Ulgen intıhab e len sistem de bu günün Urihine la verecekleri sırada. eşya'ıan ara evlâdlık vermiştir. Bu dostun or gelerek yukandaki adrese gıtm.ş ve 1 sına yabancı bir valizin karıştığı tadan kaybolmasile Fa'^9 ~..ıra ia kapıyı çalmıştır. Kapıyı Fatma Zeh sıkmanın ve ısraftan kaçınmanın dildi. rcal olacak bir faciadır» ra açmışbr. Riyaset divanınm yerini almasıaruk elzem olduğunu belirtmişler, kızının irini kaybetmiştir. Tahtakıhcın konuştıası şiddetle nı görmüşlerdir Kimi anyorsunuz? hattâ bazılan havayici zaruriyeden n ı müteakıb, kongre başkanının tek alkışlandı ve kongre saat 12 den Yabancı valizi tetkik ettikleri za Tevfik Büecikli, hç çocuğu ol Fataa Zehrayı anyorum Ben »ı ithal mallarile bellibaşlı ihra jlin üzerine hep bir ağ'zdan Istikıal ituı I I . ^ L . k.ıitKn.ı. !»,,, man bunun sıkı sıkıya kapau bır madığından Emineyi Süheylâ ısmıolan icıırye çantasına benzediğmi havret le kendi nürusuna kaydettırn.ıştır kencisinin damadı ve Eminenın kocat maddelerimiz üzerinde vesika | marşı söylendi, Atstürk ve şehid j usulünün ihdasını teklif etmişler ler için yapılan 3 dakikabk ihti rer kişi seçüerek AnıtKabre çe le musahede ermişler, vaüzin eşya Malat>a Valisi tekaüd olduktan ;on casıyım. Fatma: ram duruşundsn sonra, parti baş lenk koyacak heyet teşkil edıldi. lan arasına kanşmasından endişe dir. ra gelip Bursaya yerl«";mistır. Demek Emine yaşıyor' diyerek Bugünkü iktisadî krizin daha ne kan Ahmed Tahtakıhç fiddetli alduymaya baş'amışlardır. Oğieden sonraki cdse Tevfik Bilecikli 1945 te vefat e bir çığlık atmış ve düsüp bayılmışkışlar arasınd'i kürsüye gelerek kadar devam edeceği sorulduğu Oğieden sonra geneJ idare kuruSalonda bulunan nöbetçi gümrük dince, Süheylâ halen memur bubt. zaman Thornburg şu cevabı ver nutkunu okudu. lunun çalışma raporu okundu. Bun raemuru da valizin kurye çantaîi lunduğu Bursa nikâh dairesinuckı İsmet Ünsün, kayinvalidesini alıp Ahmed Tahtakıbcm nntku miştir: da paıtının 51 vılâyette teşkilâtlan olduğunu anlayarak, aynı uçakla vazifesine başlamıştır. Genc k±z bu Bursaya getirmiştir. Anakız karAhmed Tahtakıhç. nutkunda ez dığj bildiriliyor. HP. ile mıllet« Bu, Türk mliletinin göstereKahireden celen kuryemize aid bu arada Belediye seyriisefer me.ı.jr şılaşınca ihtiyar kadın, kızını dubileceği feragate ve hükumetinizin cümle sunları söyiedi: vekilleri seçımlerinde prensipler a lunduğunu tahmin etmiş ve kurye larından İsmet Ünsün il« evlenmişdağının üstündek: ben ve renesin« Son 10 yıllık tecrübe ve te rasında anlaşma olmadığmdan biralacağı tedbirlere bağbdır. Belicı mizin aranmasma başlanmıştır. tir. Süheylâ bugün iki çocuk anııesi deki çukurdan derhal tanıyarak de sadece bir »ene sürer.» demış celliler göstermiştir ki «Hürriyet.. yapıimadığı anlatılarak KırFakat bütün araştırmalar boşa bulunmaktadır. boynuna sanlmışbr. Hürriyet, diye vola «kanhnn dev ' W r m e s e l e I e r i n c tir. gitmiş, ve kuryemizin, Hasan SıtTevfik Bileciklinfn eşi 1951 yılınlet ımkân ve nufunınu ellerıne gej ^ ^ basmjn c M p Fatma Zehranın kocası Dr. Mehkınm traş takımları ve çamaşırlan da vefat etükten sonra ortaya ^ni med Şefik 7 sene evvel ölrpüştür. cirdikten sonra mevcud ohmyan I d l g . a ] â k t k k ü r ] e SQna e r i . bulunan valizi ile birlikte şehre git ras meselesi çıkmıştır. Nihayet bun Kadının bu izdivaçtan Talât adlı hurrıyetlerin suııstımalınden, de, tiği anlaşılmıştır. dan 15 gün önce Tevf:k Beyin kar bir oğlu vardır. mokrasinin iklimini varatmak lâ „ . . . . . lâBunun üzerine kurye çantasmm deş çocuklanndan birisi, Süheylâzım eeldiğinden. makul demokra 30 küsur yıl evvel aynlan anakız Raporun tenkıdı siden bahisle memieketi yeniden Malî raporda da 1955 1956 büt şümrüğe teslim edilmesi uygun gö ya onun bu mirasta hakkı olmadı bugün tekrar buluşmanuı sevmc araii 1 ınc! sahifede) şahsî ve kevfî bir idareye sürük çcsinin 250.000 ilra olduğu bildirili rülmüş, ve hayli ağırca kurye çan ğını, çünkü kendisinin Tevfik Be ve heyecanı içinde Mustafa Gökça çiçek koymak istemiyen, basm men Hyebilmektedirler. Bu hal, demok yordu. Raporların okunuşunu mü tası. kuryemize teslim edilmek üze yin kın değil, Çankırıh Mustafa mı aramaktadırlar. Çankırı nüfus müzakerelere geçildl. re (SAS) Şirkstinin Cumhuriyet Gökçan ile Fatma Zehrarun çocu memurluğundan gelen kayıdlaıdan sublarmı kongrelerinden atan MJ>. rasinin bu temel prensipleri üze t e a k l b liler bugünkü kongrelerinde AU • rinde çuurlu bir karsra vanlma | S ö z a İ 8 n delegelerden Bekir Tamis csddeslndeki bürosuna gönderîlnıis ğu olduğunu söylemiştir. anlaşıldıeına göre Mustafa Gökçam türkün ismini sık sık kullandılar j dan yola çıkanlmasından «eri eel b i r ? e k e r fabrikası müdürünün tir. Bunu öğrenen Emine, derhal Çan hayattadır. Majeste Kral Faysal II, Prens Abdülillah, Ankara earında ve alkış'adüar. Basınia işbirliğinin ! miştir. Bu sebebledir ki, C.M.P. si Kasım Gülekle 0=man Bölükbasıya kendilerini karşılıyan Cumhur Reisimis Celâl Bayarla birlikte lüzumup.u defalarca tekrar edip Türkivede inssn haklarını hâkim birer torha seker gönderdijini an Kuryemizin, durumu kaç saat sonra farkettiğini kati olarak tesTürk ve Irak milli marslarını dinlerlerken Türk matbuatı için en iyi temenni ' kılacak ve bunlan güvenilir temi I lottıktan sonra t Şimdl de lut edemedik. Fakat cumartesi süpit ' nata bsğhyacak bir devlet nizsmı fen bir paket Başvekil Menderese nü akşama (Baştarafı 1 mcı sahıjede) Pıens Abdülillah ve Başvezir Nu lerde bulundular. doğru, fırbna gibi! nm kurulmasını gaye bilmiş ve bu eondersin» dedi. *** ri Said Paşa ve mâiyeüeri erkânı (SAS) Şirketinin Cumhuriyet eadMendcres, bu sabah saat 10,15 te Aynı delege Halk Partisi ile birBugünkü kongrenin göze çar hususu pro?r?mmm başında açikça bugün saat 12'de anıtkabri zıya(Baştarafı 1 inci sahifede) desindeki bürosuna giren bir şahıs, Askaraya gelmişlerdir. leşme meselesine de temas ederek pan hususiyetlerinden birisinl CM. ifade etmiştir. Birleşmiş Milletler genel kurulu elindeki çantayı bir köş.?ye fırlata Muhterem mısafirlerimizi hâmil ret ederek blr çelenk kovmuş'ar Mes'ul hükumet adamlanna dile şunları ilâve etti: P. liler arasındaki tesanüd havası rak, « Burada bana aid bir valiz (Baştarafı 1 inci sahifede) başksnı Dr. Eolco Van Kiettens, tren, sabahleyin, Polatlıdan ıtıba ve Ataiurk'un mânevî huzuruuda I teşkil ediyordu. Bir taraftan bir el dikleri gibi hareket etmek ve ada« Evvelâ iktıdar erkânı ile bir ihtiram vakfesinde bulunmuşlardır. olacak» diye haykırmış ve etna'nct sine tevdı edilen Ingılız notasında biı haftnhk çahşma'ann bir huren istasyonlarda toplanmış bulumasaya orurup parti kapatmağa kaMuhterem misatirlerimize, Aıııt | çırpıldı mı bütün salon alkıştan in let mevzuurida bile onlara s?ğ1ı memurunun, hüviyetini tespit ettik Yunanlıların. Devlete aid Atina lâsasını yaparak 60 azanın sulh nan halkın alkışlan ve sevgi tezasollu fikirler ileri sürmek, karar rar verenlerı ve bir paket Bağdad kabre geliş ve ayrılışlarında askerî üyordu. ten sonra. kendisine uz'ttı&ı kurve Radyosunun yayuılarını kontrol e dcvasma olan bağlılıklannı teyıd hürleri arasından geçerek saat Üzerinde hassasiyetle durulan en lar almak imkânını veren t"rilu hurmasına mütareke akdeden proV 10.15 te Ankara garına muvasalat bır biriık selsm resmî ifa ^tmistır. mühim meselenin bir zamanların vazifesini çoktan îfa etmiş olan bu fesörlerı aralarından çıkarsınlar, çantasını bir atlet çevikliğile he decekleri hususunda söz verdikleri ettiklerini söylsmiştır. Irakın güzide devlet ada.rıları m«n kapmıstır. San Francısco beyarmamesi adıetmiştir. habrlatmıs ve Yunan hükumeondan sonra konuşalım.» malum Miilet Partisi yer.ne şuurlu gimkü enayasadır.iı Kardeş ve müttefik Irakm Krah Anıtkabri ziyarete gidiş ve avdet bir muhalefet partisi doğuşunun teYanhşlıkla aldığı, ve yanlışlığı ti bu vaatleri yerine getirmetnek nj alması muhtemel bulunan bu Delegelerden Mustafa Eriş de Bu şekilde anavasanın değistiril vesikada aza mılletler. harbe son Majeste 2 ncı Faysal ile Veliahd Al lerinde güzergâhta yer yer toplan minatını vermek olduğu müsahede mesini taleb eden TahUkılıç, reüm H.P. ile birleşmenin doğru olmadı farkedinceye kadar dikkatle muha le suçlandırılmıştır. prensiplerıne tes Prens Abdülilâh ve Irak Başve mış olan halk tarafmdaa alkışlan ediliyordu. Ingiltere Dışbakınlıgmın bir söz vermeği, anayasaya fazaya çalıştıfı Hasan Sıtkınm traş meselelerine de temas ederek şun ğını sbyledı. ziri Nuri Said ^aşayı Türk Irak i mışlardır. havı cüsü, bahis mevzuu nota Atina b&ğh kalmayı, milletlerarası ihtiIstanbul delegelerinden Ahmed tskımlan ve çamaşırlaruu Yalruz parti mensublarının en ları sövledi: dMtluğuna yakışır bir şekilde kar ] Misafîrler öğle yemeğini Reisicum teferrüat sayılabüecek hâdiselerde « Kendinden evvelki idarelerln Ozverinn konuşması kongrenin sa çantayı bir köşeye fırlatan kurye radyosunun 21 hariraı\Ha yaptığı biı lâilan sulh yolu ile haltetmeyi ve ş hmak üzere başkent dünden iti hur ve bayan Reşide Bajar'la dahi heyccana kapıldıklan gözden baskı hareketlerini miilet huzurun kin havasını biraz kızıçtınr g bi miz, ertesi gün Ankarava gitraiş ve yajmın şıkâyet edildığini belirt i hakıkî bir süâhsızlanma plânı için baren hummalı bir şekilde hazırlan yediler da Drotesto etmek*e titizlik ve has olduysa da bu da çabuk baiünldı. gine bir yanlışlık vuku bulmadıy mıştır. Atina radyosu mezkut U | çauşmayı bir kere daha taahhüt et kaçmıyoıdu. mjş bulunuyordu. ildi Ankara: 27, (a.a.) Busabah | Fakat, fiman maznin kötü hatı sasiyet «österen bugünkü Kor.Uîması sırasmda rayordakı hu sa. çantayı aynı gün ilgilîlere tes rıhts, Kıbrısteki bır teşekkülün bır ! Şehir bastanbasa Irak ve Türk şehrimize golmiş olan kardeş ve Jraînnnı süelim» düsturunu o de hayafn her safhasma şamil bir bı» suslardan dışarl çıkan delegeye sa lim etmiştir. beyannamesinı yayıniamıştır. Bu j Spaak'ın sözleri bayıaklarile donatılmış ve üzeıin müttefik Irak'ın Kralı majes.e j rece bırinci plânda tutuyorlardı ki, | kı tesis etmek gayret ve muvaffa dede gelmesı raüteaddid defalar ih Hasan Sıtkı ise, saatleree itina teşekkül, Adada Ingılız İdaresınt I Birleşm ş Milletler (SanFran d arabca thos geldiniı azfct m 13 | tkinci Faysal ile Veliahd Altes j küçük bir meselenin müzakeresin I kıyetini göstermenin volurîadır. tar edildı ise de heyecaniı delege ile mtıhafaza ediîdikten sonra, hir karçı savaş &çmıs bulunan şahıslaı C J S C 0 ) : 2 7 . < a a ) Belçika firlerimiz» ibaresi bulunan müte | p r e n s Abdülillah ve Başvezir Ek den büyük bir münakaşaya geçer İktidarm hassaten partimize ve par bunlan hiç dınlemedi. Bunun üze köşeye bırakılan çantasmı dün dan muteşekkıldir. lcr: Vekili Paul Hanri Spaak, dun. addid tak kurulmuştu. Treniıı saat j s e ] a n s N u r i Said Paşa oğle yeme ken galiba hafifçe silkinip j'utku till arkidrslara karsı girist'^i bas r.ne diğer delegeler ayaklannı vur fSAS) Şirkrtmln emanet menrarun i Ingiiu Harıcıyesinin sözcusün« «sulh içinde beraber yaşama» pren 10 15 te geleceğinin bütün Ankara | ğ i n i Çankaya Köşkimds hususî su nuyor ve havayı bozulmaktan kur kı hareket'eri mniumunuz'Hir. maya başladılar ve başkanlık didan aldırmıştır. gore Atina radyosunun 21 hazıran sıbıni müdafaa eden bir hitabede hlar târafından bil.nmesine rağ m t e RReisicumhur Celâl Bayar'la tanyorlardı. bulunmuş ve ezcümle şunlan söy rette e i s i c u m h u r Celâl 2 mayıs 1954 den sonra ik*î'ana vanı da celseye 5 dakika ara vedaki yayunında ezcümle şunlar Kâzıtn KtP men. halk, mektebliler, yavrukurt birlikte yemişlerdir. lemiştır: bzskı rihn'veti müvacehesinrie rıür rerek kürsüden inmek istemiyen soylenilmıştır: lar daha sabahm erken sastlrKongrenin en hararetli dakika riyet ve demnkrasi mücadele^inin Ahmed Ozverinn konuşmasını kes Tünkiye Büyük Mi1«Dünya, nizamını harbe karşı .A$u. KlbruUlaf, «saret «ütınUa b' rind'n iübaren kortej boyunca yer let Meclisi Reisi Koraltan, Başve l a n n l «Kırşehirle» alâkalı müza ' zarurî olduğunu gösteren en mü1 m e k mecburıyetinde kaldı. let Meclisi R s i o , ş ğ g 1 N i L er te harrıyet zıhniyeti içinde yetıştl vcgtne çaıemiı olan, beidber ya^alerini almıştl. âl kü Ad k l tkil ti E l â K h M j N u r i L f e r C MP meb kurmalıyız. ef C M.P. mebuslarının niz. Miliiyetçilığrn kanlı mücade ma prensibi üstüne Irak ve Türk bayraklan ve defne 1kil ve Hanciye Vekâleti Veküi Ad keerler teşkil etti. Evvelâ Kırşehir him hMise, sünh°sirdir ki Kır ? e j , M ntJrt M acler08 Başvekil Yardırr mebusu Osman Bölükbaşının geli^i, | hir vilâyetinin IS^v olmustur. j Mecliste takrir vermeyişlerini, Celesi içinde buyudünüz. S»bi£l» ta içuıUe buluiiduğumuz vaziyet, biz dallarile süslü hususî tren Ankara \ « ' Mülki' teskilât bffhsinde yeniden |7âT'Beyae Sa programda Işişçî mtdelegelerin cısı Fatin Rüştü Zorlu, Kütanya müteakıben Kırsehirlı kat ınükam hıssıle meşbu olarak batılılari komünizm denıien vagarına muvasalat ettiğinde müteisimlerinin okunusu ve bundan scn nphiyeler, kazal'r, vilâvetier te^ selelerine temas edilmeyişini tenkid beklediniz. Helenlerin evlâtlaiı. u: kıayı kabul etmek zorunda btrakbessım bir çehre ile trenden men Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibı ra konsre başkanlığına Kırşehir kil edilmesi voluna giden bir ik mişti. Resim hocası bulunan ve tık ayaklanın. Vatanınızı kurtarm. nııştır Şüphesiz ıdeolojık sahada Irak Krah Majeste ikinci Faysal İle büyük elçi Nuri Birgı, iki memle C.M.P. başkanınm seçillşi dakika ', tidann. Krşehir vil? Ptini lâgvetBundan sonra verilen kifayeti birer barış sembolü olan leylâk ve V Tehditler karşısmda sinmeyın. Zu ınücadeleyi hiç bir zaman terketVelnhd Altes Prens AbdüliISH ve ketin karşıhklı büyük elçileri, Ri larca süren alkışlara yol açtı. I mesi ve bu vilâyet halkmın De müzakere takriri kabul edildi ve martı resimlerini bol bol çizmiş omiyeceğiz, ben bu mücade'eyi kolüm karşısında gerılemed.nız!» Eşvezir Nuri Said Paşayı Reisi yasef cumhur Umumî Kâtib veki'i Parti Genel Başkanı Ahmed Tah mokrat Partinin cmemlekeHe çok komisyonlann secimine geçildi. lan babaa, fırçalannı oğluna verîngiliz Hariciyesinuı sozcüstl bb münizmden korkmadığım için kacv.mhur CelSl Bayar çok sam'mî b r ve Hususî Kalem müdürü ile baş takıhcm nutku umumiyetle mute partili bir idare kurulmasmıa istiKomisyon çalışmalan devam eannesi de bun a, hayır duaabul ediyorura Bu hususta bır nasi şekilde k'oşilamıs, kendilerini mem yaveri ve bastebibi. Maies'.e Kral n Fakat biraz heyecanh idi. y e n program maddesinin olsun, derken parti genel başkanı Ahmed r.ı katmıştı Her şeve rasmen Pi tün vaziyet hakkındaki Ingiiiz nuK yaveri ve baştebibi. M a s . e y leketimizde görmekten duydutu Tahtakıhç tenkidleri cevablandır casso. rüvasını eerçek'eslirecektir. tai nazanndan sürekh olarak Türk hutta bulunmak isterim. Komüref?k?tlerie Belk: de umumî heyete uymaya ça ciddî ve samimî olduğuna inanma dl. Kongre çalısmasına vann sabah memrupiveti belirtmiş ve burada ve Altes Veliahdın verilmeiite mzm pıersıplerınin tahakkukuna smd?n ve bu inanc!a mücpdelelePa'isf bir şeyler öftren'tıek için «el hükumetitıe maiumat verilen mihmandarlar, Prct"'.o] U lışıyordu. •nâni olabilmek için, en münasib dost ve müttefik iki devlet ~:M rini samimî buldufu ev'âdlannın saat 8 de devam etmek üzere da miştiı Yann Louvre'i zfvsrpt e olduğunu, rira Kıbıısta Tüık ^kın •jî îjC îj» mum müdürü ve muhtercm misa: samimî müsafahada bulunr / irdan gelme 100 000 kişi yajadiğını u^ul. iyi bir oiçtımaî ada.et» si«Jecektir. Demokra*!" ^ bir türlü öğrene şehsında C.MJV sini Mecliste tem ' İıldı. firlerimizin refako'ler n^eki revat yatetı tatbik etmekten ibaıettir.» dır mediğimiz. r / i doğrusu tesbit e ı Vavaş yavaş aksam olmaktadır. açıklamıştır. hazır buhmmuşlard'.r Molotof juhalandı Bu arada, resmî mahfillerderı ögMütpakıben bando Irak millî ve demefH&İTiiz Urfi bu kongrede de D'şanda çün mavileşıvor. Bu maÇankayada dün akşamkl Chica kabınesı i S ° 2 7 ( A ? ) Sovyetler İstiklâl marşlarmı çalmış ve başsık sık bahis mevzuu oldu. ı vi aydınlık içinde ae'in secenlerln n.i!ildiğıne göre İngiliz resmî ziyafet (Baştarafı 1 mcı sahifede) çehreleri, denizin derinüklerine e Kıbnsın istikbaline daır yeni bır • B l r i zı D'S Işleri Eskanı Molotof ile =„; u, larmda alay sanc?ğı bulunan bir Sözü kesılen delege «Aman vap i Ankara 27 (Telefonla) Cum(Baştarafı 1 inci sahifede) nmızı nasıl komyabiliriz?» gibi ihtiram tsburu selâm resmini ifa hurreisi CelSl Bayar, misafirler şe mayın, yarm iktidan nasıl taleb e I ld renkleri alıyor Bun'ann çoğu. sıyaset beyaoı nesrino hazırlanjnak S?n Fransisco'dan dönmekte olan etmiştir. Bu esnada Majeste Krahn deriz. Evvelâ birbirimizi dinlemeğe jyüzerek veya vasıta ile Kıbrısa gıt kolayca kaleme alınamıyacak bir MoulinRouge vesilesile resim yap tevdir. îngı Ir» nuıntjnelen biı Rus heyeti mensubları bugün kurefine cün aksam Çankayada resmî Ankarava m"v;>sp'atj 21 pare top ahşıp demokrasiyi aramızda tesis naek hususuoda yapılan müracaat mevzuu ihtıva etmesine rağmec mağa gelmiş fakir artistlerdir Pab hattaya kaaar Kıbrıs halkına ken zeybatı ciemırjolu ıstasyonuna var bir ziyafet vermiştir. okuyuculanmızdan iki bin kü !o, secenin bu hayallerini hehrt di işlerinin sevk ve idare^inde mah dıklarında, oraaa toplanan tahmiatımı ile <elâTilanmıştır. Currhurreisi, irsd ettiğ: bir hita edelim> derken, sıcak salonda ter lardan sonra bu defa da; Kıbn» mek stucfl lle fırcasını îorlıyacak dut çapta muhtariyet sa»layan ye nen 700 kişilik bir kalabaiık tâIrak Kralı Msjeste tkind Faysal bede Bağdad p^ktının ehemmiyede ön sırada genel idare ku Conüllü Ordusu kurmak Utıyenrafından yuhalanmışlardır. lelerle bu yarışmaya katılmışlardır. tır Bu devir. küçük âv3renin en ni bir yasa t«klif edecektir. ile Reisicumhurumuz CelS! Bayarın Irakın dost \ U a z a l a n arasında doiaşan sü j ler grubu meydana çıkmışür. Bu "tine, Türk mliletinin Rusları yuhalıyan şahısların kim Okuyucularımızın yazıları mat ürkek devridir. ihtiram kıt'asmı birlikte teftislerinl Atina, 27 (R TÜ.A.) ingiliz oldukları kat'hetle tesbit edilmehjfiuna ve ittifakına verdiği kıy rahiyi gören bir delege; «demokra | arzu ile Federasyona başvuranların baamızda kurulmuş bir komisyon müteakıb iç peronda yerlerini alPembe devir sıye yaklaşaiııyoruz, suyu evA'elâ ! .ayısı 100'ü bulmuştur. hükumetinin protesto notası bugün mekle beraber, bunlaun halen Rus mete isaret eylemistirI târafından incelenerek ıçlerinden bizim içmemiz mış bulunsn ve aziz missfirlerimiBu devirde Pablo'nun ; tÖlvesî burada bir bomba tesiri yaratmışdiyordu. T3I.T. Federasyonu idarecıleri, Majeste Kral, aynı samimî ifaya târafından ilhak edilmiş buluzi istikb3İe şelen Büyük Miilet Feyyaa TOKAR bu gibi müracaatlar karşısında müf | elenenler gazetemizde neşrolunmuş âdeta kavbolmuş köpekîer ve dam tır. Bütün siyasî çevrelerde bu ko nan Baltık memleketlerinden buradelerle Cuır.hurreisimizin ı tur. Bunların sayısı seksen ikiyi bul kedilerinln bir melcsi halHe ?el nu etrafında flkirlet serdedümekMeclisi Reisi Refik Koraltan, Başkül dunıma düştüklerini, müraca sine cevab vermiştir. ya hicret eden kim^eler oldu'tlan I muştur. vekil, Yardımcısı Devlet Vekilleri, mistir Hayvanlann büvük dostu tedir. atcilere dairna sabır ve itidal tavsl sanılmaktadır. Chicago'da yerleşj Bu seksen iki yazı muharrir ar olan İspanyol, nlhayet iki adnn Vekiller VP diğer askerî ve mülkî Aynen Atina radyosM bu gece rniş. bır çok Estonyalı, Lituanya ve ye ederek, Federasyonun bir talebe kacaşlarımızdan mürekkeb «Yunus ötede, onlann krallığını keşfeder: Kıbrısa vaptığı hususî neşıiyatta ekân kıymetli misafirlerimizi karLatviah varrtır. teşekkülü olduğunu hatırlattıkla Nadi mükâfatı komıtesi» târafından (5 inci Medrano. sıl^mşlardır Kıbrısa muhtar yet verileceğı zannı söylemektedirler. tetkik olunmuş ve içlerinden sekiz dört at, vedi çızArtık pembe siluetler tuvaîl»^inl man adadaki Türk azınlığının değil. Müteakıben iki dost ve mütte'ik çizgi mukabil İzmitte bugün millî oyuıılar tanesi «Büyük jür» ye takdim e kaplamağa başlar: Palvaçolar ve Rum ekseriyetinin bahis konusu eginin karşısmda bulunan 7 kadın ve devlet reisi açık bir otomobi'e bilestivali yapılaeak diimeğe lâyık gdrülmüştüf. eambazîar .. nihayet dört yatık çizgi ile üç dık nerek ysbanci misafirlerin ağırlandileceğini llerî sürmüş ve Enosis'e I BaştaraU \ ıncı so/"lerie) çizginin karşıhğı olan 23 erkek uKıbns Türktür Cemiyetinin İz«Büyük jüri'i azası bugün saat Rübizm Cığı kcşke müteveccihen hareket mâni olunması için Turklerln harb mıt şubesi, Izmıtin kurtuluş yıldS 15.30 da idarehanemizde toplanarak Bununla beraber Pîcasso. şair etmelerinin varid olamıyacağını kay e+mişlerdir Bu esnada garı dold'u'! ladığuıdan piyasaya a'garî 300 ton şak tacirin servet toplamıdır. (Baştarafı 1 mcı sahifede) saat sekiz yazı arasından birinci, ikinci lerle de düşüp kalkmakta ve on detmiştir. halk ve elleinde Irak ve Türk' «« v vermek kabUolacaktır.» Yunanistan ile Giridde kullamUn nümü münasebetile bugün ran tanbula ucuz ve bol se'oze ve meyBu arada öğrenaıgımıze nazaran, müşterek yazının çözülmesini pro 20.30 da. eski belediye bahçesinde ve üçüncü mükâfata lâyık görüle lann yardıklanm okumaktadır.Bir bsyrakları olduğu halde mektebBaşpiskopos Makarios da bütün va temini maksadile dün Yalovaya üzerine İnhisarlar îdaresi fesör Alan Wace, asnmızın en en bir Milli Oyunlar Festivali tertib et cekleri seçecektir. gün Rimbaud'da şu p?«aiı keşfe papazlan tophyarak kendilerini Eliler, izciler çok samimî tezahür'ergitmis tir' temin edeceği varidat teresan keşifleri arasına sokmuş miştir. «Büyük jüri» soyadlarınm alfabe der: tObieler artık aynen kopya nosis için mücadeleye davet etmişde bulunuyor, muhterem misafir] ° Vali Yalovada temsslarda bulun70 m lyon lira artacaktır. Diğer ta tiJ' Festivalde, îzmit Kız Sanat Ensti sırasına göre ju zatlardan kurul edilmiyecek Dış dünvadan ahn tir. 16 papaz da bu davada sonuna lerimlzi şid'et!e alkı^lıyorlardı. duktan sonra ora^an Karacabey, raftan bey'iye nisbetinin % 6 ya çımış. basitlestirilmis ve itaat Bundan başka gene Amerikada tüsü öğrencilerinin hazırladığı «Kıb muştur: Kortej Cumhuriyet caddesi. Iskadar mücadele edeceklerine yemir Bursa, müteakıben de Kocaellne ge karldığı ca bildirihniştir. Tevfik Rüştü Aras, Falih Rıfkı alınmış cizgiler renkler ve |ema etmişlerdir. «mazi konuşuyor!.» diye başhyan ns Türktür» islmli elbise de teshir tlklâl c?ddp<;i ve Atatürk bulvarıçece'<tir Yeni içki ve mamul tütün fiat bir neşriyat serisinde eski yazının I «dilecektir. Atay, Profesör Cavid Bay^un. Şair lar sayesinde dııyguhr istenildiği rı takıben majaste ve Altesin Diğer taraftan, Beledive nurakıbları aşağıüadır: izshsız kalan 88 işareti bir tablo ; Aynca, festivale, Rum Ortodok* Behçet Kemal Çağlar, Profesör Sul şekilde ifade edilecek. Yani Rercek ikim?tierir:e tah<;is edilen koştte larından bir heyet eenub vii&vatleTütünler hi Dönmezer, ProfesSr Macid Gök bir büyünün peşinden koşulacak.» halinde gösterilmiş, bunlardan her Patriği Athenagoras da, hususi su kaöar. halkn sürekü alkışlan ve rine Etmiştir. Dön bunlardan ılk Beşinci tütün 30 kuruş, tatlısert birinin birer heceyi ifade ettiği berk, Profesör Enver Z ya Karal, Bir münekkidin dediei gibi artık cöndan tez?hüi"!eri arasında geçrette davet edilmiştir. rapor gelır>ıst r Diğer bır ıkl bölYakub Kadri Karaosmanoğlu, Şük küçük tüplerden (m'kâblardani va tütün 35 kuruş, Bafra tütün 35 ku anlatılmıştır. Bu çözüm tarzına da nıi^tir. Dsha istaşyond'în ıtibsren Adapazanndan Kıbnsa çekilen geye daha heyetler göndtrilecekü K ruş. rü Kaya, Profesör Sıddık Sami O pılmıs resim devri acılıvordu. yukarıdaki işaretler yüzünden vabutün yol boyu iki taraflı. caddetelgraf tir. m Sigaralar kaydedilmektedlr Eski li(Baştarafı 1 inci sahifede) n l d l ğ l lpr U,Tn.>men hınca hınc halk taraAdapazan D D. Y. Sanayiî İşci ! ^ . K 3 f a f 1 o S a lvİ h S e l ' P r o f e s ö r Fi^sso, artık atölyesinp kc P =nVilâyetçe alıran k?rar gere.5ince Kdylü ikinci doeu 30 kuruş, Bı s a n ! a r d 9 j d m U 5 terek unsurlan gösv,v,rr ı s TS;,I.*,". r w,~ ^ d S l i ' a " Ş g " . Hssan Rıza ! mış. muhtac bir âvare deŞüdir IsAydın Ağır Ceza Reisi Cernîl . Haîde kabz maüar bundan böyle fmdan doldarulırıuş bulmnuyordu. K ; b k t u rinci 40 kuruş, Bafra 50 kuruş, Ku t e r m e a i bakımından alâka uyan • ?^ » 1 | Soyak, Hamdullah Supni Tanrıö ' mi, her tarafa yayılıyor. Amerika Pfckcan Aydıc Müddeıumumısi Nsc Yol DJiunca muhtelif noktalara lüb 50 kuruş, Geüncik 55 kuruş, Ye | ÜÎ fatura ke ıneğe mccbur tutuiaFederasvonu Basl.anı Fan v e r ı p , ^ ^ ^ ^ tabiomu, b i r k ] s n u buraya i T a n d l r a n 'ılar, resîmiermi sahn alıvorlar. det Zenginoğlu Müddeiumum) , verlestırılen Kara, hava ve dente . . Mu I cakîardır Bu faturalann biri ksbnice 70 kuruş, Bahar 70 kuruş, U alınmıştır. Her sütun, ayn bîrKaymaka aşagıdakı telgrafe gon pmar, Ahmed Kudsi Tecer, Profe Sefalet. geride kalmıştır. Vaktile r ku% vetleıme msnsub bando'aı dermi avmi Rıdvan Arıkan ,1e Aydın.» , z.malda kalscak. diğer ıkısı de müş«tir: sör Hıfzı Timur, Hasan Âli Yücel. tamnmsmış olmaktsn çok ıstırsb avukatlardan Hamdi Kestelli bera marşldr çalm=kta. millî kıyafetli ludağ 80 kuruş, Boğaziçi 100 kuruş, memleketin işaretini ihtiva eüği ı teriye ve Hal Müdürlüğüne s erileHususî k k l 90 kuruş Yeni har h a ] d e a y n , k a h p v e a y n j ş e k i u e r ] e ' «Ecdadımızın kanları ile yoğrulH î kokulu kuruş, har«Ecdadı duvan Pieasso. simdi tanmmıs ol berlerinde aileleri olduğu genc kızlarımız mektepliler ve halk m u s ax x halde cektir. Müsta!w!îer fe iki fatura man 100 kuruş, Sipahi 125 kuruş,, doludur. * vatanımızin blr parçası maktan avnı şekilde ;stırab çeker blt kaptıkaçtı ile Kusadası plâıia açık bır otomobılle tezahürler ara o l a n Y e kesecek. bunlardan biıini Hal Mü5 u Kıbns'da; bir avuç pall eörünmektedlr Kendlslnden izahat Smda gecmekte olan dost ve kar D plomat 400 kuruş, Asker 5 kuruş, j « K , sütvmu Ghide aiddir. «P» ! nndan hareket ederek dürlügüne göndererîklerdir. Eu saSubay 45 kuruş. Nestor'un vatanı Pylos'undur. «M» \ karyanın ayaklanmalan veya y a y almak istiven ressamlar, «tölvesi deş Irak'm Majeste Kral'ı İkinci doğru yol alırlarken bir kamyocııiı yede :;or,tre"ar daha ko'syca yapıa Muhtelif ^ ne akm akm hücum etmekteHlrMykena, « x ise Theben'dir. Hep I 8 fa koparmalan muvacehesinde T> Faysal ile Reificumhurumuz Celâl kapîdıgım laeak, muhtek r derhn! yakalanaİkinci I kuruş, Türk pipo 225 ku ler. Nereye gitse, hemen etrafm amudî olarak traflği Bayan bir çiçek ve konfeti yağmu I Isfahan 60 fahan 50 kuruş, Birinci | s m <j e ki iştiraki görmek için fazla I her an sizinle beraberiz. Hükumerak millî korunm* kanunu hükümda hayranlanndan mevdana gel görmüşlerdir. vakit sarfına lüzum yoktur. Topu timizin ufak bir işaretile. 24 saat Adliyeciler yolun açılmasını ri terıne tâbi tutulacaktır. miş bir kalabalık belirivermekte birden 88 muhtelif işaret bir alfa sonra Lefkoşe'^ıin O muazzam ca runa tutuyorlar, ellerindeki küçuk ruş, Yerli enfive 125 kuruş. Içkiler Dün şehrimize 30 vagon do.n.tes ve volunu kesmekte'Hr Dünvaya ca etmişlerse de kamyon içinde bu | benin harflerme tekabül ediyor miinde, namaz kıhnamız, hiçten bi Irak ve Türk bayraklannı sallıyor sırık kuruş, 35 Kulüb Kahlre 27 (T.H A.) Mısır gaze yayılmış bu büyük şöhretlnden lunan ve FCuşadası sakinlerüıden gelmiştir. Turfanda sayılan lardı. işçilerl b u g ü n k ü 26 ç o k 30 h a r f e değiIdir T ü r k Kulüb rakısı 50 Cl. 550 kuruş, Ku lik alfabe il elde edilen tekâmtile '\ adma sizlere, AdapazanndPn derin teleri T r b l b d l i Trablusgarbdan verdiği bi sorra eserleri. milyonlarca franga Kâzim Adalı, Ali Mervo, Raü Te dornatesi 85, kır domatesi 75 kudiğl bir b lle d Ankarahların tezahürleri bu sui lüb rakısı 70 Cl. 770 kuruş. tdris El Su satılan büyük ressam, bu netleeyi mel ve Hamit Yörük tdlı şahısldi ruşa satılmsktadr bir ksç bin senede vanlmış oluyor. saygı ve sevgiler, aziz Kıbrıslı ı haberde, Libya retle Majeste Kral İkinci FaysaPın Bele^iyece Halde mütahsil komnusi'nin Türkiyeye yapacağı resmî herhalde sanatının bir kefareti o «Yolu açmıyoruı, siıe ne» diye mu Eğer öyle değil de, bunlar birer şahsmda dost ve kardeş Irak m lle| zlvaretlni tehir etmesi üzerine Türk '.arak karsılamokta ve bundan an kabelede buiıromuşlar ve guruoıar ŞU vüâyetlere aynlan yerde tesis heceyi (çalib ihtimalle) ifade editlne Türk MHIetinin beslemekte ol Cl. 630 kuruş, Yeni rakı 100 bi hükumetrnin Libysdaki elçisi va bir tad duymaktadır. bir kadın yüzünden münakaşaya olunan serbest halc'en dolsyı müsyorsa yazı evvelâ hece ile başladuğu samimî dostluk ve kardeşiik 900 kuruş. sıtasile protestode bulundujunu M. B. başlamışlardir Mütecavizlerden Kâ tahnller Belediyeye te«ek'<iirlerini mış, mücerred harfler sonradan hislerkıin bir nevi tezahürü oluyor Bir kız, kendisine hizmetçi bildirmektedhler. tstanbula temsilci gör.deiyi rakı 35 Cl. 290 kuruş, iyi rakı gelmiş demektir zım Adalı Aydın Müddeiumumısi J du. A v m yerlerini alacaklarını b ldir50 Cl. 410 kuruş, İyi rakı 70 Cl. Aynca kaydedildigine göre, yazı! denildîgi İçin İntİhar etti «azetelere göre, Ankara hüNecdet Zenginoğlunun üzerine yü I NATO Konseyİ Rebicumhur Celâl Bayar muhm e t i b u 560 kuruş, iyi rakı 100 Cl. 800 ku hakkmdaki televizyon nesriyato, I mevzuda istişarelerde bu' rüyerek altına alnus. ve döğmeğe . Z i r a B , n TT terem misafirlerimLzi köşke kadar r u Müdürü toplanıyor 5Amerikalılann pek hoşuna gitmis Ankara 27 (Telefonla) Yeni hlnmak üzere Llbya Elçisini çağırK « u m , . . . , Aii M e r v o d , M ü d d e i . j d ^ l r a ^ , j B " n k M I U m u m getirmiş v« orada bir müddet has mühim bir görüçme Votka 35 Cl. 310 kurus. Votka 50 olacak ki, bazı işcretlerin mânası nifhallede Ragıb Tüzün caddesinde ''«S bulunmaktadır, Paris 27 fA P> Kuzev Atlan «muml Muavmi Rıdvan Ankana bıhalden «onra ayn'mıstır vapmıştır Bu sorüsmede alınan ka Cl. 450 kuruş. Votka 70 Cl. 595 ku nı aklında tutaniar ask mekrubls hizmetçilik etmekte oîan 17 yasla T a n m m i ş b i r film reİİSÖrÜ tik Muaheiesi Teşkilâtına dair 15 ti'karet etmıştir. Anıt kabri ziyaret rara eore. İ.tanbul Beledive.ince ruş, Votka JO0C1. 850 kuruş. | rında bunlan kullanmaktadırlar nnda Saffet Keskin isimü bir k u | .. müttefik devlet Dıs tşleri BakanlaBir müddet devam eden kavgayı Ankars 27 (».a 1 Bu sabsh Cin 100 Cl. 900 kuruş. i Esrarı dolayısile zaten işaret dili. mahalle mahalle çocukl"mın kendisine. . geliyor ! nnm, Cenevredeki 4 büyükleı kon müteakıb sanklar kamyona atla tesis edıien serbest hale meyva ve sebze gönderecek müstahsılieıe gön' • Ankarava »elmiş olan Kardeç vBira (ş'şeli) 50 Cl. 100 kuruş, Bi sevgililerin tama1 ettikleri blr dilhizmetçi diyerek alay etmelerine Hollywooö"un Universal filra şir feransı arifesinde, İB temmuzda bu yıp kaçmışlarsa da Kuşadası ]andar r'erdikleri mallarm bedel müttefik Irakın Kralı majeste ra (fıçıh) litre 110 kuruş. 1 değil midir?. krnnış, bllekler'ni kesmek suretlk 'eti" rejisörü Artür Lubin bu sabaH rada toplanacakları bugün resmen mssmın takibinden w,nra vakalanj bu Bankası târafından derha1 ödt n İkinci Fayval ile Veliahd Altes Çay 100 Gr. 250 kuruş. Tohm ArpteHn İntİhar etmi 5 tir. ° \ uçakla şehrlmlze gelecektlr. , bildirilmiştir. I mışlardır. Anakız 30 yıl sonra birbirine kavuştu Dünkü kongreden inübalar ingillere dün Kıbrıs San Fraıtsîsso bn'aniçin YnnaRİstanı tısı sona erdi prolesVo etfi portreler Yunus Nadi miikâfah Skara ve işki fiafları Tecessüsîer En ysnidan arSlsrıî^ı 30 vageldî Aydın hâkim ve savcıSan laarrnza sğradılar „ .|ı . Mssır basınma göre Libvavı nroteslo eimisiz!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle