23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Haziran 195S Aneak Dr. ROJA Briyantini saçlannızda tek parçadan yarım saatte yapılan YEGÂNE ELBİSELİK METREKARESİ12 Liraya ARSALAR Sebebi Gayet basirtir Rojayı tecrübc edip saçlarmuda hasıl olacak farlu bizzat mfljahede edisiz. Saçlaruuz elmas gibi ışildıyacak ve buna ragtnen^tüy gibi hafîfligitti anıhafaza edecektir. Çunkü: Roja, milyonlarca ince ve parlak zerreler halinde püskürtülebilir. Bu sayede saclannız yaglanmaka* nn güzelleşir ve beslenir. Sacuıinn her bir teli müstesna, yeni bır tar» da ışıldıyacaknr. Sanşınlara JauneTopaze, esmerlere Bleu • Saphir tavsiye olunur. ARSALARIN EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ VE UCaZLUĞUNU MUKAYESE ETMEK IÇÎN İLÂNLARDA ÇOK MEDHEDİLEN BAŞKA ARSALARI DAHA EVVEL LÜTFEN GORÜNÜZ. Bu hafta en sade ve mübalâğasız ilânlarla satışa çıkardığımız arsalar, Florya plâjlarından sonra Denizcilik Bankası Memurlar Kooperatifi arsaları ile inşa edilen yeni plâj arasmdadır. Deniz seviyesinden 18 rnetre yüksekte olup rutubet•ız. kuru ve saglam havası ve doyulmaz şâhâne deniz manzarasile Floryanın en güzel arşalan olarak başta gelir. S0 metre genişliğindeki Londra asfaltı üzerinde DENİZE YÜRÜYEREK 3 DAKİKA MESAFEDEDİR. Denit kenarında arsa arayanlar için YEĞANE ARS \LARDIR. Gittikçe genişleyen Florya plâjlannın sağında ve solunda SAHÎLE EN VAKIN SATILIK ARSALAR VALNIZ ARSALARIMIZIN BULUNDUĞU MEVKİDEDİR. Sahilin diğer kısımlan turistik oteller ve plâj yerleri olarak ayrılmıştır. 23 ay sonra işleyecek olan ELEKTRİKLI TRENDEN ARSALARIMIZ DİĞER ARSALARIN HEPSINDEN DAHA FAZLA İSTIFADE EDECEKTİR. 1 5 2 0 bin liraya sayfiyelik arsa arayanların ihmal etmeyip arsalarımızı görmeleri menfaatleri icabıdır. Parseller 250 ve 300 metrekaredir. Emsalinden 20 kere üstün olmasına rağmen BİR ARSANIN BEDELİ YALNTZ 2250 ve 2700 LİRADAN İBARETTİR. Daha evvel her türlü arsa araştırma ve Tiukayeselerlni yapmış olup da arsalarımızın ucuzluğu ve güzelliği hakkında tam bir fikre sahib olarak arsa kapamak isteyen müşterile imizden YALNIZ 50 LİRA fTAPARO ALINIR. Arsalara gidiş geliş ücreti 1 Liradır. Anadolııya hsberleşme ile arsa satılmaz. ARSALARA GİDİŞ: Pazar günü 10 da, pazartesi günü 14 de Beyoğlunda merkezimizin önünden, Beyazıdda şubemizin önünden hareket edilir. FLORYÂDA Dikiş bilmiyebilirsiniz... Fakat aldığınız bakiki E D E N R O K kumaşı ise yarım kendinden kumaştır. saatte çok şık bir yaz kıvafeti dikebiIirsiniz. Çünkü E D E N R O K miyen yegâne tek parça patronlu olup terziye ihtiyaç gösterÜstelik E Ü E N R O K çok saglamdır... yıkanabilir... cazip renkleri ve fevkalâde desenleri vardır EDENROK kumaşlarının güzel Istanbulun çjhane manzaraları. . Adana. Erzurum, Hatay, tzmir folkloru... Condollar diyan Venedik... ve çeşitlı yeni desenleri piya&aya arzedilmiştir. 6u p i siz d« kolaylık ve zarafet yoluno Mçini2.n «n aı bir EOENROKa sahip olunuz SATILIK TAKSi 48 model D«oto taksi satıUktır. Yeşildirekte marangoı Hulusiye müracaat. Tecrübeli İstanbul A n İnşaat Müessesesi TAHSIN KARAKAŞLI ADRES: Merkezi: Beyoğlu tstiklâl Caddesi 258 Elhamra Han Kat: 1 No. 1. Telefon: 42740. Şubesi: Beyazıd Koska Sırmakeş Hanı karşısı No 7 Telefon: 42740. Aranıyor. İstiyenlerin (Tesviyeci) rümuru ile îstanbul 176 | | P. K. na yazmalan. TESYİYECt E L B İ S E L İ K L E R TOKNhrCMOMtSSİÜ: ŞEN ŞAPKA (YENİCAMİ 46) VE TUHAFlYE MAĞAZALARINDA SATILIR Ell.nelık EDF.NROK kuponları (slrapleilı etek. deknlte ve bulıızlıı ctek nıodellerını gı><lerea) pro«peklu* ıle lııriıkte kutular içıade «alılmakudır. * VAKKO MAMULAT10IR Sutof zevkinı umnyada en Cok rekor k.rmıj ve namkazannu$ oJan. «mniyetb" ve elconomik bir JAWACZ.| motosikJeüne sahıp olmanız kâfidir. îaîmakkin... Şile Belediye Plâj ve GazİHosu TürkiyenİB Riviyartcı Çilede, uçsuz, bueekâJi Karadenizin ansmda Mrttmiz, küıtolar üstünde hakik! plâj ;ta ytgkm piij r» paiao ••" * * *• •• • Taptaze balıklar, nefî» yemekkr, her türlü içküer DERNAH KINIMLI Cabuk ve temlz yıkar el değmedeı» gıkM tstanbulda ve Taşrada bazı acentelikler münhaldir. VEYSELSAİD AKBAŞOĞLU KARDEŞLER K. Ş. Galata Necatibey caddesi 146 Telefon: 42273 49469 ••••»•••••••••••»•••••••••»»•••»•••••••••••••••• : ÇAMAŞIR MAKİNALARI MOTOSİKLETLERİ Turkiye munhasir bhalatçısı M E H M E T K A V AL Tahir han Galaia Isfanbul T e i 4 7 5 5 4 / 1 Umuml Bayü ALEMDAR HAN PASAJI No: 8. GALATA TELGRAF: FİLİZ İSTANBUL HUSNU BAYER DERHAH S06UK ALGMUĞI NEZLE, GRİP v t BÜTÜN ŞİDDETLİ AĞRILARA KARSI > Ğaktasar*y tÜRKUAZ Salonu \ HER AKŞAM • • SAZ ve yeni SOÜSTLER EĞLENCELER f t t t t t m > M T e m i z Rervin. t 4 4 4444 444 44444 4 < I YENİKÖY i"""i"^i"Ş SAHİL GAZİNOSU ve oteli Bu akşam ve yarın akşam muazzam programına ilâyeten Hakkı DERMAN Şerif İÇLİ Şükrü TUNAR ve saz arkadaşlannın iştirakile MUALLÂ MUKADDER ATAKAN'ı İftiharla takdim eder. NOT: M. Mukadder Atakan Tepebaşı seansından sonra. fabrika tonluk komple karoserili, sağa sola ve arkaya devirmeli tam Oizel IFA kiper kamyontan. DALILAH YEGÂNE PODRASI , SETAPOL ILE MAMUL GDZELLIK MÜSTAHZARIDIR^, İstanbul Sanayi Odasından* Odamız taraiından karpit tevzi edilecektir. Fabrika ve imalâthaneleTinde karpit kullanan sanayicilerin 21 haziran 1955 aksamına kadar 1953 ve 1954 yıh sarfiyatlarmı tevsik eden ve ihtiyaçlarını gösterir belffel«rle odamıza müracaatları rica olunur. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar naıan itibare almmıyacaktır. 2 fonluk lam Dizel IFA kamyonları hafit taşıi işleriniz için en seri, en sağlam, en emin ve en ekonomik vasıfadır. Bu akşam BÜYÜKDERE gecesi Kıymetli San'atkir Tonluk tam Dizel IFA kamyonları her türlü yükünuzü en iktisadî bir şekilde tajryacalc sağlam bir kamyondur BEYAZ PARK'ta ve saz arkadaşlan konseri Halk Türküleri san'atkân: SÜHEYLÂ PANSELER.Sesle çizgiler biricik sanatkârı: CELÂL ŞAHİN, orijinal varyete numaraları. UGUR KIVILCIM, Her gün üsted FEHMİ EGE, Dans ve Caz Orkestrası Şantör Gabriyel. NOT: Müzik saat 17 de prfgram tam 22 de başlar. Deniz banyolarınuz açılmıştır. Telefon: 32001 43 SABİTE TUR GÜLERMAN 18 kJşSik lula tam Dizel tFA Otebüslerl Şehir dışı ve turistik seyahatler Için fevkalâde bagaj yeri de vardtr. 6 % «orAA ten» DizeJtfA lcamyonlar. ağ«r r> kamjronudur Motör*:. 6 siJindîHl, 120 Beyçjr. Tam Dl»h$u ile »ogur nefltar: Hava trenL İŞanjmm: 5 Üen v . 1 geri vitas. Lâstilder: 1100 X 20. Makaslar: Muavin makaslı. 100 kilometr«d« 2 8 litr» maıot ıarted«r. YAKUP SOYUGENÇ ve ORTAĞI KOLL. ŞTL Taksm. Cnmfanriyet Cad No. 3 Pak Apertnnan • İSTANBUL Tekfon: 87352 Td?raf: DEVRİM i RiCA OLUNUR. MÜESSESEMZE MÜRACAATLARI GOZELLİK + CAZIgE = D A L I L A H PODRASI ANADOLU MUHTFLİF VİLAYET ve KAZALARINDA ACENTELİKLER MÜNHALDIR: T A L İ P L E R İ N
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle