23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
GÜLHANE PARKI BÜROMUZDA HESAP AÇAR AK NADİDE HEDİYELER ALINIZ. DOĞUBANK 30 anco fil sayı 11.095 u m h ur i yet RURUCUSU:TUNUS NADf Telgrai ve raektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Poşta kutusu tstasbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri 24299. Matbaa 24290 NİŞANTAŞ Açıhı hediyeleri / Pek Yakınto aç İStAUBtıı BANKASI ^ amiye Cumartesi 18 Haziran 1955 Hububatta spekülâtif hareketler önleniyor Ege bölgesinde tedbir alındı ve aüvre saüşlar 15 hazirandan 8 temmuza tehir edildi Grev hakkı aUşma Vekili, Uçilere prev hakkını tanımak üzere hazırlıklar yapddıjjını soyiemiştir Grev, işçi sınıfinin hükumetlere ve patronlara karşı kullandıgı kuvvetli bir tazyik silâhıdır. Grev ilân e<len işçi kiitleleri fabrikalarda, demiryollarında, limanlarda ve şehir içi nakliyatında faaliveti durdurmak suretile cemiyet hayatını kısmen veya tamamen felce utjratmak imkânına maliktirler Grev yaptnaktan maksad, işçilerin siyasî veya ikrisadi arzulannı yerine getirmiyen makam ve tnüpsseseleri müşkül mevkie diişür mek ve ajjır zararlara maruz bırakmaktır Izmir 17 (Telefonla) Geçen i'il müstahsilin fıatları az buıarak veya dığer düşüccelerle elmdekı buğdayı stok etmesile bsliren darhğm memlekete getirdiği zararlan nazan itıbare alan hukumet bu sene bazı tedbirler almak üzere harekete geçmıştır. Hukumet, geçen yılki spekülâtıf hareketleri önlemek maksadile Toprak Mahsullerı Ofisi mubayaa ekıplerını esaslı şekilSa. 7 Siı 2 de Yurdda telefon durumu 1000 nöfusa 5,2 telefon isabet ediyor Münakalât Vekili 1965 senesine kadar 1000 nüfusa İsabet eden telefon miktanmn 15 e çıkanlacağını söyledi Ankara 17 (Telefonla) Münakaiât Vekili Mtıammer Çavuşoğlu, telefon durumumuz ve son çalıamalar hakkmda kendisinden malumat rica eden Anadelu Ajansı muhabirine aşagıdaki beyanatta bulunmujtur: (Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) Evrelki akşam Beytüddin sarayında verilen ziyafette Lübnan D evlet Reisi nutkunu söylerken (Foto Camhuriyet: Cçak poatMt) Izmir Şehir Meclisi hakkı Bayarın huzurlara % 500 zam yaptı Yeni zamma göre hakkı huzurlarını derhal almak isliyen bazı iiyelerle Belediye muhasebecisi arasında münakaşalar oldu dün Lübnan dahilinde yaptığı gezi Beyrut gibi bütün diğer şehir ve kasabalar da Devlet Reisimizi büyük sevgi tezahürlerile karşıladılar Beyrut 17 (aa.) Reisicumhurumuz Celâl Bayar, Lübnan Reisicumhuru Camille Chamoun ve refakatindeki heyet azasile beraber, bu sabah sat 930 da Beytüddin Sarayuıdan kortej halinde hareket etmı; ve Dağyolu Zahle • Bukaa ovası yoluyla Baalbeke gitmiştir. Yol boyunca hemen her adım başındaki şiıin Lübnan köylerinde v» kasabalannda, Reisicumhunımuz, serefirre dikilmii olan takların etraimda topianan halk tarafmdan nra ezzam ve hakiVaten içten tezahürlerle selâmlanmıştır. Arkası Sa. 7 Sü. 7 de Vekilin ifadesinden anlaşıldtğına gb're. Tiirkivede erev hakkmın isIzmir 17 (Telefonla) Şehir bul etmıştır. Hakkı huzur 1 haziratimali. bir çok kayıd ve şartlara Meclisi haziran devresi çalışmaları na kadar makabline şamil olmak tâbi turulacaktır Grevin bir sivasî nı bitırdığı dün akşamki ıçtımaın üzere 6 lıradan 30 lıraya çıkanltazyik vasıtası teskil etmesine fır da hakkı huzurlara %500 zam ka Arkası Sa 7, Su 8 de sat verilmiverektir Hayari ihtiyaclan karşılayan istihsa] ve hizmet sahpiannda. faalivetin durdurulmasına müsaade edilmiverektir. Grevlerin umnmî menfaate tararlı bir mahivet arzetmesi önlenecektir. t«çiler anrak mtınvven fotihsai kollannda ve valnız ikrisadî «ebeblerle Pazartesi giinü yapılacak açıkcaİKtnaktan itntina edebilecekierhava toplantısuıda. Kırşehrin dir Patrnnlar ise jrrev yapan işçltekrar vilâyet haKne getirilmesi lere vol vermek «lâhiyetinp sahib isteneeek Şehnmizde bu bo'nnaraklardv Grev, çift taraflj bir tazyik silâ lunan Başvekr . BU Inıtır. Calisnialrt»» tmtina eıjfn. a r Adaan Mende•lif çiler. hsznn harrşlarra yevmiveie ru, dün «aat yerlerinde aeıktıava taplantıları yarinden mahrutn kalmaktadırlar. 19 45 te Vilâyepan C. M P, 20 haziran pazartesi Fabrikalan dnran sermavedarlar te gelerek *aat günü Kırşehirde Ziraat Bankasının ise. kazanclanndan büvük fedakâr 20 de Amerikayanındaki meydanda büyük bir lıklarn kntlnnmskhıdırlar Grev es mn Turkiye Bv açıkhava toplantısı tertib etmiştir. nasmria. isciler birikmi; paralannı yük Elçisi Avrs Bu toplantıda C. M. P. Genel Başyenıelrte ve sendikalann verdijH Warren'ı kabu kanı Ahmed Tahtakılıç, Sadık Alyarriım tahsisatile yaşamaktadıriar. etnu? ve kendıdoğan ve Fuad Arna da hazır buluEmek VP »ermaye sahiblerinden sıle 45 dakiic Arkası Sa. 3, Sü. l d e hsneıii daha uzun miiddet zarara gorüşmüştür. tsh'mmül edphilirsp ihritnf o tara Bu görüşmenir fın zaferile sona ermektedir Amme Amerikadan tafcuvvetiniı. m'Hahalp ermedi&i ha! leb ettiğmiî 300 lerde. er<>vi?ı devnmı ve nericesi, milyon dolarıık işçî «ınıfınm malî takatine ve nat kredi ile aiâkal ronnn göze alabileceği zarar mikta Dİduğu sanılmak rır» eoro dejricmektedir. tadır. Vekâletin aldıği prensip kararma îlk Cihan Harbine kadar. grev göre bunlar önümüzdeki Baş.'ekıl mübakkının ücret adaletsizliklerini geıktiders yıhnda aynı yere ni« ölcürtp ta«hihe hizmet ettijH teakıben nakledilecekler frörübnekte idi O tarihJerde, garb sadi \e mali memleketierinde. üeret seviyesi muşavır Max Ankara, 17, (TJÎA) Öğrendihavli düsüktü. Sınaî maımıllerin Thornburg'u ka ğimıze gore, mazeretlerıne binaea bul ederek ken satis bedeiinde. sennave «ahibinin nakillerini ısteyen öğretmenlerin işçilere nazaran eenis bir hisseve disi 'le uzun Maarif Vekâletme yaptıkları müra sahib bulunmast bir vâkıa idi. İs madaet görüş caatların tasnifleri bitirilmiştir. Gerek tih^alin durmasile patronun mâh müş.ür İlk ve orta ğgretım nakil komis rum kaldıeı kazanc. işçilerin kay Arneılkan Büyonlan bugun, tasnıf edılmiş olan bettikleri tnütevazı yevmivelerdpn yÜK E'jisı, geçok daha yüksek rakamlarla ifade rek Thornbourg Arkast Sa 7 Sü 6 da edilebiliyordn. Grev tehdidi ile Başvekine yap karşılaşan fabrikatörler, ancak iş ükları görüşme çilerin davanmağa malî kudretleri hakkuıda bir anin müsaid oimadıeını düşündiik çıklamada buleri raman. zam taleblerini menfi lunmamışiar, cevahla karsılıvabiliyorlardı. yakuz Thorn Muasır iktisad nizamında ise. uc bourg: «Bekle tetler dieer malivet unsnrlan ara yiniz. Yıkınd; sında eskisinden daha tnühim bir her şey düze'e nisbet arzetmek<edir. İşçilerin ma cek» demijUr. Adana, 17 (Telefonla) Şehri I? kudreri de artmıstır. Sendikalar, Amerikalı ik mizde fırın işçjlerıle Çektaş Fınnücretlerden keserek topiadıklan tisaaî müşavir cılar Şırketı arasında husule gelen fonlar sayesinde. vüz binlerce ame den sonra Ma ihtılâf halledılmemıştır. Fırın işçi le\i ıızun miiddet beslivebilmekte liye Veki.ı Haleri. iş kanununun y»rıne getiril dir Ekseri Avrupa memleketlerin san PoıatkanU mesını ve ucretlere zam yapılma de. iktisadî hayatın seyrini hkaya da bir müddet sını, gunluk mesaınin iş kanunu hü cak biiyük trrevler tertiblendikçe, konuşan AdnaJ kümle'ıne gore 8 saate indir.lmesrni işçilerin mukavemetini arthrmak istemektedırler. Menderes, dilr üzere haricden milvonlnk yardımlar Arfcast Sa 7. Sü 5 te yapıldieı da tesbit olunınaktadır. gece menıleke timizde yatırım Fakat grevlerin umamileşmesine ve sıklaşmasına mukabil. iktisadî fay yapmak iâtıyen daları azalmaktadır Ürret zamla bir Franoiz firîuun tenssilcı Dunkü mulâkatlardan sonra Vilâyet binası nnı. ekseriya fiat yükse'işleri takib koridorlarında Başvekil Amerikan Biiyük etmektedir Ucüer, tnüradele ede lerini le kabul Elçisi; Başvekil Thornbourg v e Maliye rek kazandıklan zamian, istihlâk etmiştir. maddelerine yüksek fiat ödemek Saat 22.45 e Vekili Thornburg suretile geri vermektedirler. kadar Vilâyette temaslarda bulunan I hangi bir açıklamada bulunmamışİşciierimiz. grev mevrnu üzerin Başvekıl, ayrıhrken gazetecilere her | tır. dp atâka ile durmaktadırlar. Bir sanayi müessesesini dolaşırken, garb âleminin çalışan sımfa tanıdıçı bu hakkm kendilerine ne vakit verileceğini soran bir kaç kişi daima çıkmaktadır Dünya işçilerinin sahib bulundııklan bir imkâna bizim de artık huduHlarımızı kapalı rutamivarağımız asiVârdır Fakat ırevîn fhfivat ve ha«iretle Inıilanılmasi irereken bir kuvvet olduğıınu dafana hatırlatnak lâzımdır. İşcilere fsaliveti durdurmak ve patronlara lşten çıkarmak salâHyetiBİn tanmAnkara; 17 (T.H.A.) öğrenildiğine göre; 45 ilâ 50 yaşlan dıği memieketlerde, tecrübesizlik arasında ihtiyarlara; bu sene de 45 günlük kısa devreli eğitime ve hevecan yüzünden binlerce aiie tâbi tutularak modern harb silâhlarının kullanılması ve harb NE ACK İzmirde Aylâ isminde nin sefalete sürüklendipi anutula tekniği öğretilecekiir Önümüzdeki eylul aymda baslayacak kur 5 yaşında bir kız, büyük bir kamyonun tekerlekleri altında kalarak mryacak bakikatlerdendir. Grev. sa: bu sene yalnız Ege bölgesindeki 5 vilâyetten ihtiyatlar alı ölmüştür. Küçük Aylânın teyzesi insanhhn >n pahalı bedel ödedjği nacaktır. Bu kursa dahil vatandaslar; normal askerler gibi eği ve kardeşi, feci kazayı öğrenınce, ' haklardan biridir. time tâbi tutularak asker elbis«si giyeceklerdir. Belirtildiğine ijte böyle sokakta başbaşa verip ERGİN «öre; bu kursla ilgili calısmalar tamamlanmak üzeredir. ağlaşmışlardır Başbakan dün gece Amerikan Elçisi ve yaoaca?! miting Thornbourg île ırörüstü C, M. P. nin Kırşehirde Karı koca öğretmenler Lübnanda dünkü tevkiHer Uruguay'a sıfınmak üzere kaçan Arjantin mekteb gemisi Pueyredo; ziyaret esnasmda İstanbul limanında 1952 de yaptıgı Adanada 27 Âsilerden iki fırıncı dün mahkemeye verildi Arjaıttindeki ihtilâli hukumet dün bastırdı yüzü 42 askerî uçak ve iki harb gemisi ile Uruguaya sığındılar Buenos Aıres 17 (R.) Arjantinde mevcud olan rejime karşı do nanma birliklerinin idaresinde ayaklanan ihtilâlcilerin «darbei hükumet> teşebbüsü muvaffakıyetsizlikle sona ermiştir. îhtilâle i?tirak edenlerden çoğu başkenti, yakalanmıyan ele bajlan da memleketi terketmektedurler. Dünkü bombar Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Türk Lübnan dosthığu aleyhinde iki şehirde beyanname dağıtan Ud, yüze yakın komünist yakalandı Beyrut, 17 (Hususi) Türkiye Cumhur Başkam Celâl Bayann ziyaretinden önce harekete geçen Turk aleyhtarı Arablar, komünist ler ve Türkiyeden kaçmış Ermeni ler faaliyetlerine Bayarın ziyareti sırasında da devam etmektedirler. Turk Devlet Reisinin ziyareti sırasında faaliyetlerini bılhassa B e y rut ve Trablusşamda teksif eden bu gruplar, iki memleketin yaklasma sını istememektedirler. Arkası Sa. 7. Sü. 8 de Ihtiyatlar bu yıl da 45 günlük eğitime tâbi tutulacak Kursa bo sene Ege bölgesindeki 5 VilâyeHen ihtiyallar alınaeak Brauo tzmir Şehir Mechsi üyelerine... Baktüar ki hayatı halk için ucuzlatmak ımkânı yok, davayı kendı cephelerinden halledtverdı ler. Hakkı huzurlara yüzde 500 zam, kararı makablıne teşmu... Pekı ama bu zevat Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve mî emir gelmiş bulunmaktadır. kendilerini seçen büyük halk 110 yataklı hastanenın, Haydarkili Dr. Behçet Uzun, şehrimiz haskütlesinın karşısına ne yüzle tanelerindeki son tetkikleri esna paşa Nümune hmstanesine bağh bir çtkacaklar? Bu endışe, onları sında lâğvına karar verdiği Hay poliklinik jekline getirilmesi içın da tereddüde düşürmüj ol darpaşa Intaniye hastanesi içm res Arkan Sa, 7, Siı. 1 4e malı ki içlerinden biri: Milletvekillerinin ma aşlarını artftrmalan, halkta bir tepki yarattı mı ki bizim karartmız aksülâmel uyan dırstn! dıye arkadaşlarım teşci ediyor. Milletvekillerinin maaşla nna zam yapıldığı zaman basmda bir hayli tenkid edici neşriyat görülmüştü. Bunlan hesaba katmadığına göre sayın Şehır Meclisi üyesinin tepkiye bir başka mâna verdiği anlaşılıyor. Acaba ona gbre tepki, meselâ halkın bastnt vekil yapmıyarak bizzat bağvnp çağırması mıdtr? Fakat kendileri hakkında böyle bağınp çağırmağa da imkân yok. Çünkü, verdiklen karar karşısmda milletin ağzx bir kanş açtk kaldı! • • •• J * s Yüzde 500 zam Haydarpaşa İtıtaniye hastanesi lâğvediliyoı üc Batılı Bakan Dr. Adenauer'le toplantı yaptılar Adenauer pazar giinü Londraya gelecek ve Eden ile görüşecek NewYork 17, (R) San Francisko'da Sovyetler Dış İşleri Bakanı Molotof ile yapılacak toplanüda görüşülecek meseleleri dun tesbit en üç batılı Dış İşleri Bakanı bu gün buradaki toplantılanna devam etmişlerdir. Sabahki toplantıda Cenevrede görüşülecek konulan ince hyen Dulles, Mc Mıllan ve Püıay Arkası Sa. 7, Sü. 3 te MAZt. tSTİKBAL..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle