23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1LS ı s Haziran 1953 Cumhırriyet üuyet Cumhuriyet Millî takım namzedleri bugüıt Altay ile karşılaşıyor Italyanlara karşı çıkacak kadro, bu ilk hazırlık macından sonra tesbit olunacak Dün şehrimize İzmirden uçakla Italyanlara karşı ne gibi bir sistem kü maçı gördükten sonra anlıyaca dem, Antrenör Mihailoviç ve bir ha gelen Altay bugün Dolmabahçe sta le oynamak ıcabettiğini her halde ğızkemden müteşekkil olacak ve bu dında millî futbol takımı namzetle antrenörle seleksiyon komıtesi üyeMalum olduğu üzere millî takım kafıleye federasyon genel sekreteri Aldığınız müstahzarın haleri hazırlamışlardır. Bu sistemin kafilesi 15 futbolcudan, seleksiyon Eşfak Aykaç riyaset edecektir. rile karşılaşacaktır . ne olduğunu aşağı yukarı bu gun komitesi üyelerinden Necdet Erkiki Gripin olduğundan Millî takım namzetleri kampa H. S. keçildikleri on günden beri bu emin kalmak için ısrarla gün ilk antrenman maçlarını yaGrıpın isteyıniz ve kutupacaklardır. nun üzerındeki GRİPİN Millî takım namzetlerinin bugün sahaya şu şekilde bir kadro ile çık markasına dikkat ediniz. malan muhtemeldir: Turgay Naci, Saim M AIi, Öz can, Ayhan Lefter, Nazmi, Ercan Suat, Kedri. Barajı aşan atletlerimizdea Cahid Önel İkinci devrede kalede Bülentin, sağbekte Nedimin. sağhafta Coşkunun, santrhafta Nacinin, soliçte Kadrinin, solaçıkta Coşkunun da denenmeleri muhtemeîdır. Velhasıl bugün yapacağı ilk maçını gördükten sonra 26 hazıranda Tiryestede Akdeniz Kupası için İtalBÜTÜN AĞRILARA KARŞI yanlarm karşısına ne tertıpte çık4 saat ara ile giinde 3 adet alınabilir mamızın doğru olabileceği hakkın Belgraddaki muvaffakiyetlerini lah Kökpmarm Türkiye Mısır kar da bir kanaat edinebileceğiz. öğrendığımiz Abdullah Kokpınar, sılaşmasmdaki yüksek tempoculuYalnız bugünkü maçın bir hazır Cahid Önel ve Ekrem Koçağın de ğuna isaret ederken O zaman ikin lık karşılaşması olduğunu unutmırecelerınden Kbkpınann ki hâriç ci olmasma rağmen 14 15 Hk bir de varak oynamakrını Altaylılara bildiğerleri bizi pek şaşırtmadı Ca rece elde etmesinin daha iyi bir re hassa hatırlatmayı lüzumlu bulmak hidin 3.50 ve Ekremin 1.50 nin al kabet halinde mümkün olduğunu tayız. Yarın Dolmabahçe stadında deplâsmanh Türkiye birinciliğı tında koşacaklanm son günlerdeki yazarken tahminimizde ancak 5 sa Türk millî futbol takımının İtaldolayısile İstanbul amatdr küme şampiyonu Karagümrük formlarının fevkâladeliğmden kes niyelik bir farkla yamlmış olduğuyanlarm karşısında alacağı şeklin tirmek müınkundu. İzmir şampiyonu İzmirsporla karşılaşacaktır. rnuzu görüvoruz aşağı yukan bu günkü maçtan son Ancak 1500 metrede 3.49 6 10'ı Geçen hafta Cordon Pirei ve Al ra belli olacağını yukarıda belirtSon seneler zarfrnda mütevazi köşelerinde sessiz sedâsız çalışarak hakları olan şampiyonluğa ulaşan Karagümrüklüler bu maç için iyi haz ırlanmışlardır. 5.000 metrede 14 20'yi böyle çetin man Luegde 1500 metre 3 49 S ve mistik. Sümerbank Bakırköy müessesesi için şezing siparişi alıbir entemasyonal müsabakada ba 3 49 8 yapabilmiş olduklannı. Belçi Diğer tarafan İzmirsporlular da bu maca lâzım gelen ehemmiyeti verdiklerinden üç gün nacaktır. Milli futbol takımımızda evvelâ evvel ŞFhrimize gelerek son hazırhklarım yapmış lardır şarmış olmak bizce aynca büyük kalı Hermon'un Hollanda Belçika Şartnameyi gormek teminat vatırmak üzere ilgililerin bir muvaffakiyettir. Yukarıdaki resimde deplâsmanh grup maçlarında İstanbulu temsil eden Karagümruğün Izkarşılasmasında ancak 3 58 6 ve Da Bahçekapı Sümerhan'da muessesemiz pamuklu şubesimümirde İzmirsporu yenen kadrosu görülmektedir. Ekrem Koçağa gelince 800 metre nimarkalı Nielson'un 3 52. 4 10 ıle dürluğune muracaatları rica olunur. 8055 de bir kumar oynadığı ve tutturabil İsvecli ve Finlandivahları mağlub Ankara futbol diği takdirde birincinin derecesin etmis olduğuna göre Cahidin 3 49 6 den (1 50.5) çok daha ivisini yapa bk veni Tiirkive rekorunu b'r kere Hazirarun 15 ine kadar satılacak idarecileri hakkmda billeceği muhakkakdı. Bu zorlu mü daha övrnektm kendimizi slamıyafutbolculan bölgeye bildirmesi icab cadelede üçüncü gelme ve 1.52 1 '10 caŞız. tahkikat yapılıyor eden kulüblerin bazısl, listeleri yapmış olmak küçümsenecek şey Zatopek'in galibi Abdullah Kök peyderpey vermektedir. Nitekim Ankara 17 (Telefonla) Ankaâeğildir. pınar'a gelince 5 000 metredeki 14 20 Beşiktaşhlar da dün bölgeye ıki ra futbol şampiyonunu tesbit etAkdeniz oyunlan için tasbit edil derecesile Orta Avrupada.. Inail isimden müteşekkil bir liste ver mekte lâkaydisi görülenler hakmiş olan derecelerin çok altında re tere ve Skandinav memleketlerinde mişlerdir. kında Futbol Federasyonu tahkikorlar elde etmiş olmak da ayrıca kendinden bahsettirecek müsabaSiyah beyazbların satışa çıkar kat yapmaktadır. Federasyonun, bu atletler için bu müsabakalara kslar yapabilir. dığı elemanlar Ergun Aker ve Şa Bölgeye sorduğu sualler bugune Yarınki pazar sabah saat 10 da Ortaköv Muallim Naci hazırlanmak ve form tutmak bakı Bu varışın 1417 0 ile galibi olan ban Gülcandır Bu oyunculardan kzdar cevablandırılmadığından yacaddesi 118 2 No: lu yalıda (Lido Gazino ve Ortakov Inmınd»n biivük rahathk olmuştur Alman Konrad. geçen hafta 141S Erguna 2000, Şabana 2500 lıra iszibat Karakolu karşisında Üniversite Kimva Profesörü Dr zı tekid edilmiştir. Federasyon bu Bu suretle gençlerrmiz atletizm ile Cek Ulkhereere 14118 ile Zo temektedirler. Bay Frıtz'a aid kıymetli eşyalar: meşhur İgnatz Wolsch Akdeniz oyunlarına katılacak katılacağımız tekneler hakkında mesele üzerinde hassasiyetle durfederasyonunca tesbit ve ilân edil topek'e mseluh olarak 14 23 6 vaomış Breslan Fabrıkasından mahsus ısmarlanmıs eüzel vemek oda maktadır. olan kurek teşkilı "e dün bölge binasında bir toplantı Gayrifedere kulübler mış olan baraj derecelerinden 800 tı Zatopek'in fena durumuna mutakımı: Viyana mamulâtı komple yazıhane odası; Viyana yapılmıştır. Ankaradan gelen Sumetrede 152 5'e mukabi! Ekrem Ko kabil Alman bir haftada 6 saniye arasında hususî tnaçlar mamulâtı vatak oda takımı: Zeis Frankfurt İngiliz tipi camlı sporları Federasyonu Başkanı Rıza çak Belgradda 1.521 ve Türkiye Mı 6 '10 luk bir tekâmülp erişmiştir kütüphane: 4 Ayak Frigidaire: 4 lâmbalı Kapsch markalı rad Yarın Sultanakmed sahasında Salih Soroy ile Federasyon erkâsır maçmda 1 51 6 vapmıstır. Bu müsabakalarla Akdeniz oyun vo pikapile: Yunkers Riech Havagazı mutbak Lake cocuk kulübü ile nmın ıştirak ettığı toplantıda, u1500 bsraj derecesi olan 3 53.5'e larına iştirak edecek bes atletimiz Cerrahpaşa Ateşspor irin vatak oda takımı: kanapeler: Port Manto; Halılar BibSahilspor kulübleri arasında bir zun muzakerelerden sonra, küıek mukabil Cahid Önel 3 49 6: Yine secilmis oluyorlar Bunlarda Belrlolar ve bir çok esya satılacaktır. dostiuk maçı yapılacaktır. Bu ku5000 metre*» 14.45 0'ine ımıkabıî rad kahramanlanndan basfta viiktajcımımızm Akdeniz oyunlarına ••••••••••••••» Abdullah Kokpınar 14.20.0 aibi mü sek atlamada Erdal Akkan, Çetin lüblerin B takımlan saat 13 te, A 4 tek, tek çifte ve 2 çifte müsatakımlan ise saat 15 te karşılaşaAtletizm meraklılarını son zamanlarda alâkadar etkemmel birer derece ve Türkiye Pahinerdir. bakalarma girmesine karar venl• ,. meğe başlayan bir mevzu da budur Bir yüksek. atlayıcı; rekorlan elıie etmişİMsdir.. S. TÜFKDOĞAN caklardır. miştır. Takımın seçimı ise 26 hayalnız bir ayakkabı giyerek atlarsa avantalı durumda ziran pazar günü yapılacaktır Bı • mıdır.? lındiğı gibi tek çıftede büyük bir ^ 19 haziran 1955, pazar günu saat 10 da Bomonti, HalâskârBu sualin ortaya çıkmasma tabiî ki, bu şekilde atlakıymet olan Fenerbahçeli Tonguç •• gazı caddesi 293 Nimet apartımanı daire 1 (Bomonti tramvay • yan atletler sebeb olmuştuT. Atletlerimiz arasında, geçen Tussan halen Almsnjada bulun • durağmda). Avrupanm en meşhur artıstleri tarafmdan hususî ay 1.97 m. gibi gayet iyi bir derece vapan Erdal Akkanm f duğundan seçmelere ıştırakı ım • suıet e yaptırılrrış gül ağacından markoterıli 12 sandahesi ve atlayışlarını seyredenler bu suali soruyor. Ernie Shelton kânsızdır. Bununla beraber Bar • vitrımle komple harıka yemek odası takımı, maun ağacından mave Herman Wyatt gibi her defasında 2 metreyi asan Ac>ng futbol takımı 20 mağlub ol gişe önünde beklemekle geçırmiş VOLEYBOL selonaya götürlecek tek çifte ele 1 mul İncıUz salon takımı, Louis XIV ve XV obüson kaplı koltuk merikalı asların resimlerini görenler veya bunlar hak muştur. Birıncı devre 10 Brezılya lerdir. Sabah saat 9 da gişeler açı•jr Viyana Bükreşte yapıîan luıca takriben 90 metre uzunluğun kında yazılar okumus olanlar da avnı suali tekrarlamakmanmın Tcnşuç olacağına muhaK 7 ve berjerler. kütüphane odası için rahat koltuklar. Manla hasırlıların lehme bitmişti Avrupa voleybol şampiyoBasında • dan orrne halısile ilk defa olarak arzedılen bir arabesk oda takıtan kendüerini alamıyorlar. * Budapeşte, 17 (SHA) Ma da üç kuyruk göze çarpıyordu. Makak nazarıle bakılmaktadır. • mı, saraylardan çıkma muazzam yaldızlı salon takımı, Epok verdün alman netıceler şöyledir: caristan futbol şampiyonası birrncı ğazada çalışan memurlar spor meBazı atletizm meraklıları ise durumu. kaide ve niErkekler: raklılarına parasız çorba dağıtmış Diğer taraftan 4 tekın Fenerbah • nimartın vitrin bahu. Markoterı yazıhane ve masalar, Holanda kume karşılaşmalannda Honved tazamname bakımından mütalea ederek, tek ayakkabı ile 4 :ekreteı. katologe ressamların şaheserleri. Sevr, Vıyena, NimMısır Avusturyaya 31, Fransa kırru Voroş Lobogo'yu 52 maglub lardır. Avustralyanın diğer şehir çe veya Galatasaray ekiplerinin atlavan bir atletin rakiblerine nazaran daha avantaih bir ^ fenburg, Kanton, Kapo tabak bıblo vazo ve 24 kişihk tabak taFinlând.yaya 30, Macaristan Bel ederek lider olan bu takıma yetış lerinde de bilet satışı başlamışür. bırinden teşkil edileceğı haber wedurumda olduğunu ağırhk bakımından ve endirekt • kımları. renklı Bohem kristal avizeler, 24 kışılik gümuş çatal çikaya 30, Rumanya ispanyaya 3 0, mektedır: İT London Beynelmılel Obmrilmektedir Seçmelerden ev\'ei X bıçak takımı, gi;müş çay takımlan, gümüş tepsi ve nadir parçaolarak kaideleri ihlâl ettiğini ileri sürmektedirler. Rusya Fınlândiyaya 30, Fransa piyad komitesi bugün yaptığı topHâlen puan durumu cetvelinde: herhangi bir tahmınde bulunmak t lar, kıvmeth halı, seccade ve bir çok enteresan parçalar. Atletizmin kıyafet kaidelerine göre. bir atlet. âdâbı Arnavudluğa 30 gaiıb gelr&ijler 1 Voroş Lobogo 21 puan, 2 lantıda 1960 Olimpiyadlaıı kış sporşuç olduğundan 4 tekin ve 2 çıfmuaşeret hadlerini asmadan istedıği kadar hafif giyinedir. Honved 20 puan. 3 Kinizsi 17 pu larının yapılacağı memleketi de seç PORTAKAL tenın kimlerden kurulmasının X bibr Bu itibarla. bir atlet digerlerinin de vapabileceği bir Kadmlar: an, 4 Vasas 16 puan, 5 Dorog miştir. Bu şehir, Amerikada Squ muhtemel olduğu açıklanmamıştır. ,%••»•••••••••••»•••••••••••••••»•••••••••••••••• hareketı yaparken hiç bir kaideyi ihlâl etmis sayılamaz. Rumanya MacarUtana 30, Rusya 13 puan, 6 Pecs 12 puan, 7 aw Walley'dir. Tek avakkabı ile atlamanın teknik tarafına gelince: Bulgarıstana 30 gabb gelmisler Salgotarjan 11 puan, 8 Szom ATLETİZM bu şekilde atlamanın iki avantajı akla gelebilir. Bunlardir. bathely 10 puan, 9 Gyoer 9 pudan birincisi; nisbeten lüzumsuz bir ağırlığın ortadan W Atina Dünya Ordulararaan, 10 Vasas, İzzo, Diosg\or, FUTBOL kalkması: ikincisi ise: vukarıya doğru fırlatılan ayağın sı (C.I.SM.) 955 yıh atletizm şamCsepel, Legıere 8 er puan, 15 bükülmeden bu hareketi yapabilmesidir. •İr Roma Portekiz. Fransa, İs Dosza 7 puanla sonuncu gelmekte piyonası 29 temmuz ıle 7 ağustos Bu stille atlayan bir atlet: her iki ayakkabısını da arasında Atinada yapılacaktır. panya, Italya futbol şampiyon ta dır. giyecek olursa: avağını vukarıva doğru fırlatırken: ya Yunanistan Kralı Paul tarafın kımları arasında 22 26 haziran 1a İt Kopenhag Bir futbol kar çiviler yere çarparak hızmı kesecek veya bundan kaçın rihlerinde Parısin Parc des Princes şılaşmasında Brezilya futbol takım da» bir nutukla açılacak olan mü mak için avağını bükmek veva aksi tarafa yatmak mecstadında yapılacak olan Lâfcn ku larından Betafege bir Danırr.arka sabakalara Konseve dahil 18 dev buriyetinde kalacaktır. Ayağın bükülmesi: atlavıs hızmı letten maada, Finlând ya, HindLstan pası karşılaşmalarmm programı a muhtelitini 52 yenmiştir. kesebileceği gibi; vücudün aksi tarafa yatırılması atlayı^ın Yugoslavya, Kanada. Yeni Zelanâa. şağıdakı şekilde tesbit edilmiştir: İT Geeteborg İsveç millî fut Cenubî Amerika ve Avustralyanın muvazenesini bozaeaktır. Çarşamba 22 haziran: Real Mad bol takımı Rumanya millî takımı Bu avantajlara karşı da: atlayıeı hız alırken: yalnız rid (İspanya) Belenenses (Por nı 41 yenmiştir. Birinci devrede İs da dsvet edilecekleri bildirilmektedir. Bu şampiyonada birinci gelecek bir avağında çivili ayakkabının bulunm^sı bir bakımdan tekiz). veçliler 20 galıb vaziyette idıler. lYatık silindirlil a^ete altın, ıkinci'e gümuş. 3 ünaleyhine olacaktır. Cünkü atletizmle mesgul olmuş herPer=embe 23 haziran: Reiras OLİMPİYAD cüye bronz madalya ve 46, cıya kesin malumu olduğu veçhile: civili ayakkabı ile yapılan (Fransa) Mılâno A. C. (İtaiya)ALMAN MALİ İf Melbourne Melbourne'da bü kaaar olanlara da şeref diploması kosuda: itme kuvveti daha çok kosu ise daha muvazeneCumartesi 25 haziran: Klâsman yük bir mağazada Olimpiyad bilet verilecektir. lidir. Fakat atletizmde avantailar daima mahzurlara karsı Pazar 26 haziran Fınal. VVULFEL Atinadaki müsabakaların gecelehesablanmah ve nihaî karar ona göre veTİlmelidir. •İr Paris Parc des Princes sta leri satışa çıkanlınca 7000 spor me r japılması için tertibat almmakta SANTRİFÜJ POMPALARI İLE TAM dında Brezilya futbol takım'.ann raklısı 60,000 bilet satın almıştır. S. HEZENCİOĞLü dan Fluminense ile karsılaan Ra Bazı meraklılar soğuk bir geceyi o'cueu öerenilmistir 22 senelik TECRÜBEYE sahiptir Barselon Barajını Belgradda aşanlar ĞRİPİN Şezing Siparişi Alınacaktır. YARINKİ MÜHİM MAÇ! Beşiktaş da iki oyuneusunu satıyor »•••Açık Arttırma ile Alman ^«ı Bu pazar giinü yapılacak seçmelerde ve Viyana Eşyası Satışı takım tesbit edilecek Akdeniz oyunlarına katılacak kürekçilerimiz SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi Tek ayakkabı ile yüksek atlama : Mühim Eşya Müzayedesi Dünyadan Spor Haberlerı «Cumhuriyet» in zabıta romanı: 2 4 Çeviren: B. F. Jimmy kolunu silkip kurtardık Böyle iddia etmiyorum, ama Meşhur ruhiyat mütehasssısı söyledi'ım sebeblerle muhakemssi doktor Kazalıs'üı gazetelerde çıkan tan sonra Ellery'ye: ni ve itıdalînı kaybeden bir şahıs beyanatını okudunuz mu? Bu ci Queen! Size bu çirkef işleriboyle hareket edebilir, diye ihti nayetlerı bir delinin, bir manyağın nızde yardım için başka biri lâyapmış olabileceğini ıddia ediyor zım. Bundan sonra bana güvenmemal veriyoruz. kı; ben de kendisile aynı fikirde yin! Dahası var. Gıdıp kendisine, Ben size bir şey söyliyeyim mi Queen? Demin sıze bir doktor lâ yim. Yüruttüğü muhakeme insanı hakkındaki şüphelerinizi de anlatacağım. zım demiştım ya! Yanılmışım. sıze inandırıyor. Böyle şey yapmazsınız Jimmy! Jirrmy dişlerini göstererek: sükunet verici bir ilâc lizım S.z Neden yapamazmışım rica ede sayıklıyorsunuz vallahi! Öyle ise ben de bir manyağım. rim? Jimmy, ben Celeste, Simone'u Bana da onun kadar dikkat etme Çünkü söz verdiniz! ve ötekileri öldürmüştür demedım. lisiniz! dıyerek bir sıçrayışta önün Imzam var mı? Ruhumu da Bu sadece bir ihtimalden ibarettır, deki masanın ötesine atladı. size satmadım ya! Mefisto! Fakat Ellery tetikte olduğundan dedim. Ben hâdiseyi ve onu teşkil Hayu1, buna kimse sızi 'cbar eden unsurlan mantık yolu ile '.er hemen avağa kalktı. Ve Jimmy edemez. Yalnız siz bana geldiniz, liyor, değerllyorum. Bu kanlı vak'a üzerine masadaki kahveyi geçirbu işte yardım etmek istediğinizı larda yedı kişinin canına kıyıldı. mekle kaldı. söyledinız. Ben de bazj şartlar alİleride de daha kaç kişinin o'dü Jimmy, bırakın aptallığı! Deli tında bunu kabul ettim Böyle olrüleceği malum değil. Şimdı ij bu mi oldunuı? du değil mi? halde ıken sırf genctir, guzeldır, Ellery'nrn kolları arasında çırpıJimmy kıpkırmızı olmuştu. Elcazibdir diye Celeste'i bu muhte nan Jimmy: lery devam etti: mel katiller arasından ayıram^m Bırakın beni! Ruh katilleri. Kabul ediyorum. Celeste'in Hangi «cazibıı dir. Eğer sizin Müfettiş geüp Jımmy'yi kolundar katil olması ihtimali on milyonda faraziyenize inanirsak bu bir mec çekti. bir ihtimaldir. Bu kadar zayıf da nundur. Çılgın katil! olsa bu ihtimali gözönünde tutarak Sakin ol oğlum, sakin ol! leste! Genc kız girdı Kızarmıştı. Sinirli ellerile, çantasındaki pudra kutu•unu araştınyordu. Aynasına ba kınca yüzüne biraz tuvalet yapma lüzumunu gördü. Vallahi ne diyeceğimi saşırdım. Bu Jimmy deli mi oldu sabahtanberi? Yoksa sarhoş mu? Kız bunları söylerken sıkılgan bir tarzda gülüyordu. Ellery kızın biraz da canının sıkılmış olduğunu sezdi. Bana öyle geliyor ki yaptığınin pek de farkında değildi. Ne dersiniz Mösyö Ellery? Nadiren rastlanan bir zevzeklik! Yüzündeki boya zararlarını tamir ederken cevab verdi: Bereket ki vahim bir şey deKapıya atmaca gibi ilk koşan ğil. Lâkin itiraf ederim ki şaşırdım. Jimmy oldu. Ellerj' kızı belli etmeden süzer Jimmy! Siz bana burada... Jimmy'nin uzun kolları kızı ku ken: • İk defadan daha iyi giyinmiş •l caklaştı. değil. Yalnız sırtındaki elbise yeni. Jimmy! Kız hem gülüyor, hem Jim i Simone'un parasile alınmış olmamy'nin kolları arasmda çırpınıyor h» diye düşündü. Durum beklenmedik bir şekil du. Sizi seviyortun Celeste! Bunu aldı Umanm kı: Jimmy, ilk fırsatta size izah edecektir. en son öğrenen siz olacaksınız. Müfettiş kıza: Jimmy! Ne demek istiyorsu Lutfen oturun Miss Filips! denuz? Hiddetle kızı kendine çekip du di. Teşekkür ederim Kuzum nesi daklanndan öptükten sonra dışarı, vardı bu çocuğun.. kendinden geçmerdivene doğru koştu, miş bir halde idi. Ellery: (Arkası var) Buyrun, girin Matmazel Ce Ceıeste'e bir şey söylememenizi istiyorum. Kabul edyor musunuz? Benden istediğiniz şeyin ehemmiyetuıi takdır edemezsiniz. Sükut edeceğıniz hakkındaki sözünüzü tutmanızı istiyorum. Bunun ehemmiyeti ne olabılir? Ama ben kızı seviyorum. Ya1 Çok hazin şey! Müfettiş de: Bu kadar çabuk?... Yıldınm aşkı! Müfettiş bey, siz hayaünızda hiç... Ellery ısrar etti: Sualime cevab vermediniz Jimmy! derken kapı vuruldu. Müfettiş seslendi: Kim o? Cleste Filips! JIZEL YATIK VE DİK SİÜNOİRLİ 5 BEYGİRDEN 36 BEYGİRE KADAR WÜLFELNORMAG MOTOPOMPURI TÜRKİYENİN HER TARAFINOA EMRİNİZE AMADEOİR 3 İLA 6 PARMAKUK SANTRİFÜJLE AKUPLE MOTOPOMPLARIMIZ SAATTE 72 TONDAN 230 TONA KADAR SU BASAR. AYRICA 3 İLA 6 PARMAK ÇİFT KASNAKLI BİR KIZAĞA OTURTULMUŞ SANTRİFÜJLERİMİZ GELMIŞTİR. Türkiye Münhasır Ithalâtçısı . MEHMET .. , KAVAL «ÎALATA TAHİR HAN Tel: 47554 1 |Dik silindirlil
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle