23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Harirm 1»53 O Amerikanın Yunanistana yeni yardımı 19551956 malî yılında 65 buçuk milyon dolar tahsis ediliyor HA B E LE Kesikbaş cinayeti aydınlandı Ankarada Zeliha isminde bir kadını boynundaki beşibirlik altınlara tama' ederek boğan, ile kafasını viicudünden ayıran iki katil yakalandı Batı Berlinde komünistleı hâdise çıkartmak istediler Doğndan gelen I I I kızıl beyannameler dağılırken polis farafından tevkif edildi Rusya 3 Amerikan ataşemiliterini hudud dışı etti Adlan açıklanmıyan subaylann tardına sebeb olarak «uygunsuz faaliyetlerde bulunmak» fi'li gösteriliyor Washington 17, (AP) Sovyetler Birliği, Moskovadaki Amerikan elçiliği mensuplanndan 3 ataşemili teri hudut harici ermiştir. İyi haber alan mahfillere göre Rus Hariciyesi bu ataşeleri «uygunsuz faaliyetlerde bulunmakla» suçlandırmıştır. Ha riciyeye mensup kaynaklar, hudut harici edilen ataşemüiterlerin hüvi yetlerini veya halen nerede bulunduklarını açıklamaktan imtına etmislerdir. Rusya. geçen yılın temmuzunda da Amerikan elçiliğinin iki mensubunu aynı şekilde hudut harici etmişti. î fngiltere Seçimlerinden Notlar J İngitiz siyasi psikolojisi Yazan: Dr. Tarık Z. Tunaya Gelelim tanzim satışınaM, ilmem hatırlar mısmıı? Bir aralık Sebze ve Meyva Kooperatifi İstanbulda mağazalar açmıştı. O M man da günune göre bır sebee pahahlığı vardı. Kooperatıfm açtığ, bu mağazalar işlediği müddetçe piyasada nâzım rolünü ifa ettıler. Piyasanın tam göbeğinde açılnus olan bu mağazalarda her şeyin yüzde 101520 daha ucuz olduğuna gbrenler oradan alışveriş ettiler. Yandaki dükkânlar bir dereceye kadar dayandı, sonra onlar da fiatlan indirdiler. Lâkin her teşebbü» r ibi o da yarıda kaldı. Ne oldu bünıem; Koopeıatif bu satışlardan vazgeçti. Belki de esnafın tazyikına maruz kaldı. III [ ] • Atina 17 (T.HA.) Bugünku Atina gazetelerinin verdiği haber1955 genel seçiminde, 34 milyon ki evet; fakat belki de hayır.» Berlin 17 (A.P.) Doğu A l m a n Komünistlerin dağıttıkları beyan lere gore, Amerika 195556 mal! yadaki 17 haziran ayaklanmasının namelerde. 17 haziran anma m e r a seçmenin muhtelif partilere mensub İngiliz seçmeni okuyor, dinliyor, lenesi içın Yunanistana 65.5 milyon bugün yapılacak olan ikinci yıl a n siminin bir faşist nümayişi olduğu 1400 aday arasından 630 unu seç soruyor, münakaşa ediyor ve oyunu Ankara, 17. (Telefonla) Şeker dolariık bır yardım yapacaktır. mesi gerekiyordu. ona göre veriyor, o seçime inanv e Berlinlîlerin Bayramnnm ikinci günü Akköpma merasimini protesto etmek m a k ileri s ü r ü l m e k t e İngiliz seçmeni. muhtelif iktidar maktadır, seçimi ciddî bir olay sayWashmgtondaki resmî kaynak sadıle yüzleree komünist nümayişçi buna iştirak etmemeleri istenmek rüde çobanlar tarafından bulunan teklif'.eri karşısında kalmıştır. maktadır. lara atfen verilen bu haberlere gö Batı Berline bir yüriiyüş yapmak tevdi. keşikbaşın esrarı, emniyet makam İşçi Partisi, 19451951 seneleri »1955 genel seçiminin neticelerine re, yardırri şu işlere tahsls edil istemişlerse de coplarla mücehhez ları ve jandarmanın yaptığı israrBu, son üç hafta içinde Berlinde rasındaki iktidar devresinden örnek göre, seçmenler Muhafazakâr Parmıştır: Batı Berlin polisi tarafından dağı v u k u bulan ikinci b ü y ü k kargaşa J1 t a k i P sonunda nihayet aydınler alarak, seçimlerde kazandığı tıyi tekrar iş başında' ve daha bü1) 15 milyon dolarhk miktar tılmışlardır. hktır. F a k a t yaralanan olmamıştır. lanmış, cinayet faillerinden Hasan ı cırde yapacağı işleri çeşidli neş yük bir çoğunlukla bırakmışlardır. Başkan Eisenhovver tarafmdan, dış 111 i Sovyet bölgesinden olmak Diğer taraftan, doğu Berlinden Tunç dün Kalecikte, Yakup da r yatı içinde açıklamıştır. İşçilere 1951 seçiminde Muhafazakâr Parti memleketlere önümüzdeki malî üzere 120 kızıl Batı Berlinde komü alman haberlere göre, bugün y e n i Çankın da yakalanmıştır. göre seçmen sandık başına giderken verilmiş olan oyların yüzde 48.2 sini sene içinde yapılacak yardım me nist m a r ş l a n söylerlerken v e be den ayaklanmalar olmaması için Hasan Tunç cinayeti şöyle anlat hiatojen bombası da insanlık üze alarak 318 mebusla (İşçi Partisine yanmdan verılmektedir. yannameler dağıtırlarken polis t a komünistier geniş çapta tevkifler maştır: Bu şekilde nâzım rolü oynamak rır de görünmektedir. böylece par nazaran 17 mebusluk bir farkla) ikrafmdan tevkif edilmişlerdir. « 20 mayış günü 25 yaşındaki 2) 1.5 milyon dolar teknik yaryapmak tadırlar. tizaı. bir görüş dışında, asıl seçim tidara geçmişti. Bu seçimde oy nis üzere Beledi>e son zamanlarda Zelihayı Çankırıdan getirdik. mak dım olarak yapılmaktadır. ""iııııııllıllfllllllilllllltllllinıııııııııııııınıııınmiuıımı beraber yasamak veya beti yüzde 49.84 e, mebus adedi b:r yani iki yıl evvel tanzim sati| sadımız para ile satmaktı. Akköp 3) Zelzele felâketine uğramıj topyekun mahvolmak şıklarından bi leştiği teşekküllerle beraber 343 e, yerleri açtı. rü civarına geldik. Zeliha, Yakup olan mıntakalar için 5 ilâ 20 milBu satış yerleri Belediyenin derini tercih mecburiyeti ile karşılaş eski 17 mebusluk fark bu dönemde ve ben akşama kadar dekovil hat yon dolar arasında bir yardım tahğildi. Yüzde muayyen nisbetten, olmalaııdır. Bu ıztırablı hava 60 a yükselmiştir. tı civannda oturduk. Bir ara kasisi de bahıs konusudur. tzmir 17 (Telefonla) Merkez iç'.,de İşçi bir iktdar dış politikaSir Anthony Eden bu neticeyi, te fazla kâr etmemek ve diğer emsadma kendisini satacağımızı sövle Bu tahsisın, Amerika tarafmdan kazaya bağh Kilizman nahiyesinde da silâhsızlanma, dünya gerginli levizyon konuşmasında şoyle tefsır linden ucuza satmak üzere bir kldik. Buna fena halde kızmıştı. Ya evü bir kadının ırzına geçen yaşlı ğinin gevşetilmesi ve gelişmemiş etmiştir: "Bu bir inkılâb oldu, tak sım esnafa kirasız yerler gösterildi. arttınlıp aı ttırılmıyacağı, zelzele nımızdan kacmak istedi. Yakup Valimizin bütün talâkatile övmebir zoıbanın evınde yapılan arama memleketler meselelerini on plâna riben yüz yıldanberi, ilk defa olabölgesinde bugüne kadar yapılan İzmir 1" (Telefonla) İıtikâb Ankara 17 (Telefonla) Maarif da Zelihanın bu hareketine çok da üç kama ile bir aded Ingil z alacak ve H bombası çalışmalarının rak bır hükumet faalıyetı içın da sine rağmen bu satısların da fiatlar ımara göre ayarlanacaktır. suçunâan maznun komiser muavini I Vekili Celâl Yardımcı beraberinde kızdı. Hava iyice kararmıştı. Zeli 4) 15 milyon dolar, mıllî savun Hüseyin Sakallı hakkında üç ayJMüsteşar Osman Faruk Verimer hanın vücudu kadar, bovnundaki mamulâtl el bombası ele geçiıilmış durdurulmasını teklıf edecektir. İç ha fazla bir ekserıyet taleb etmıs. üzerine tesiri olmadı. O kadar aimadı ki: bugün bu satış yerlerintir. polıtikada, içt'maîiktisadî program ve almıştır.n ma işleııne tahsıs edılmektedir. danberi t i Birinci Ağır Ceza j olduğu halde pazar günü Almanya beşibirlıkleri de güzeldi. Hemen ka den ayakta duran bir kaçındaki fîzm r Mahmud admdaki zorba Kilizman şu vecize ile özetlenebilir: «HerkeIşç Partisi bu seçimden mağlub Buna sebeb olarak, 105 bın olan mahkemesinde devam eden duruş1 ya hareket edecektir. Vekil. Alman rarımızı verdik. üzerine atıldık ve atlardan daha ucuza çarşıda sebze asker mevcudunun 120 bine çıka ma bugün sona ermiş sanığın üç! yadan yurdumuza ddnerken Avus boğduk Cesedi köprünün altından nahiyesı sakınlerınden uç çocuk s e iş, sefaleti kaldırmak, gelir ve çıktı, kurulduğu tarihtenberi, ikannesi bir kadına göz koyarak ta mülkiyetın hakkaniyetli dağıtımı, tidara geçmediği seneler de dahil bıılunmaktadır. rılması gosterılmektedir. akan Çubuk Çaymdaki dereye gö sene dört ay müddetle ağır hapsine | turyaya da uğnyacaktır. kibe başlamıştır Ikı gun önce kadın daha iyi öğretim». Fakat ingiliz sos olmak üzere, aldığı oy nisbeti (1931 Son günlerde. son demlere mahNaf 5) Savunma islerine yapılaeak ve müebbecren âmme hizmetlennl türdük başını kestik. Yakup kan' a Vekilinin seyahati tarlada yalnız başına çalıştığl bir yalistleri, ıçtımaî adaleti Markisst senesi müstesna) daima artmış olan sus bir gayrct gpsteren Belediye yardrmdsn öaşka. Avrupada bu den mahrumiyetine karar vetıimışl Ankara 17 (Telefonla) Nafıa lı başı alarak Yenimahalle istika sırada ölümle tehdid ederek ve bir dille taleb etmemekte oldukla bu partinin gel şme tarıhınde 1955 Meclisinde hayat pahalıhğı münahınan Amorikan ordusu için Yu tir. Vekili Kemal Zeytinoğlu bu sabah metine gitti. Bir müddet sonra dön icab ederse evinı bombardıman e rını daima belırtmek taraftarıdırlar. senesi de oy münhanısinin aşağı ın kaşa edilmesi üzerine «makam» nam=tans sıpıris edilen malzemeGüvenlik Konseyi Gazze şehrimize gelmiştir. Nafıa Vefcıli dü. Başsız cesedi de orada bıraka deceğını bildirdıkten sonra tecavü Mülkiyetin kontrolu insan şahsiye diği bir nokta olacaktır. Partinin bir hareket • >ıak zararetini his.> rak uzaklaştık. Besibirlikleri sata etmiştir. Kadın ve kocasının şikârın karşılığı olaıak 15 milyon iopazar günü Istanbuldan kalkacak tine tam bir riayet ile istenmekte bu seçimde oyların yüzde 46.39 unu setmiş, tan/ını satışı yerlcrinde meselesini inceliyecek laı bır vardım daha yapılmaktadır. uçakla Amerikaya hareket edeeek rak bölüştük. Hâdiseyi müteakıp yeti üzerine harekete geçen Kıliz dır. Fiatlarda istikrar. maaş ve ücalmış olması 1951 de ıktıdara geç yüzde yirmi fiat indirilmesini emBirleşmış Mılletler (New York) i tır. Amerikan kara yollarımn da Yakup Çankırıya gitti.» man nahiyesi jandarması Mahmudu retlerin hayat pahalılığına göre a mediği halde yüzde 489 unu al retmiş. 6) Bu yardımların dışmda 10 mil Hasan Tunç'un hâdiseyi izah et yakalamış ve S'lâhları musadere e yon dclarlık bir «müteferrık» yar 17 (a.a.) Amerikan ka.vnakU vetlisi olan Kemal Zeytinoğlunun yarlanması, müstehlikı iyi ve temiz mıştı) bir hezimet olarak tefsır e Mcrhaba Vali beyefendi!.. Kinndan öğrenildiğıne göre, Güven bu seyahati bir ay kadar sürecektir. mesi üzerine derhal faalivete gecen miştir. dım ılâve edılmektedir. mallarla korumak, aıleye mesken dilm:ş. Avam Kamarasındakı mebus min malının fiatını indirelim? Nafıa Vekilinin beraberinde Na jandarma ekipleri Çankırıya gideHakumet çevreleri, bu yeni A lik Konseyi Başkanı M. Henri Catemini. çocuklara tahsil hususun sayısı 277 ye düşmüştür. Neticelerin Derlerse araba her şe>e cevab rek Yakubu vakalamışlar ve tevkif Mahmud bugün yapılan ilk sormeıikan vardımı ile venı bütçenin bot Lodge. Fılıstindeki durumu fıa Müsteşarı da bulunacaktır. gusunu müteakıb tevkif edilmiştir, da eşit imkân tanımak ve burs sağ belli olması üzerine, Mister Attlee bulan doktnr buna ne der?. etmislerdir. lamak, millî sağlık teşkilâtının tam yi parti merkezinde ziyaret eden tedenkleştirılip. açığın'ı kapatılma tetkık etmek üzere Güvenlik KonZaten şu mahud çifte etiket fiKadının boğazını sıkarak öldüBir askerî heyetimiz manasile parasız tedavi, mümkün levizyon muhabirinin sorularına iş yasko verdi. Çünkıi e\velâ kontrol sının mumkün olacağını belirt seyinin onumüzdeki hafta zarfında ren Yakup cinayeti inkâr etmişse mertebe çok insanı ev sahibi yap çi lider şu cevabları Iraka gidecek toplantıya çağırılmasının muhtevermiştir: yok; değil mi?. Ikincisi tesiri yok. Londra 17 (BBC) İngilterenin de üzerinin aranmasmda, cinayet mektedırler mel bulunduğu keyfiyetinden Biı en büvük uçak motörü fabrikların aleti ustura ele geçirilmiştir. Bağdad 17 (R.) Yetkıli kay mak, âdil bir vergıleme, yeniden ••Genc nesil her halde maziyi u Fiatlar me\rlanda. leşmış Milletler Genel Sekreterını dan Rolls Royce'un imal ettiği bir açıklandığına bazı devletleştırmeler ve bol mah nuttu ve geleceğın imkânlarını kav Şimdi hunlara < fiatları ucuzlaTahkikata ehemmiyetle devam naklardan bu gece âlet ile tepkili uçakların kulak tır olunmaktadır. göre, yakında bir Türk askeri he sul. «İşçi Partisi ile ileri» başlıkh rıyamıyor...» Parti içindeki bolün tını diye emir verince hâlden alahaberdar etmiştir. veti Iraka gelecektir. Türk askeri küçük özet programda gayet şü melerin bu neticeye muessir olup cağı malın düşük ve ucuz kalitesiYunanistanda bir Bul^ar malayıcı sesleri kısılabilecektir. Bu âletin tecrübesi bugün Londranın heyetinin Türk Irak paktı çevresi mullü bir iktidar pohtıkasının baş olmadığına da: «Uçan reyler» in bir ni alacaktır. Zaten Vali hey de göfBaş taraiı I tnc? • ?'>'vf.>) casusu idama mahkum oldu bir askerî hava alanmda yapılmış , dahilinde tetkik ve temaslar yapa lıkları okunmaktadır. Parti, ayrıca kısmına tesır ettiğine kani bulun riiyor ki bunların hir kısmı çok atom devrinde yaşandığını belirte duğu, bundan böyle mütecanis bir perişan bir halde., Hele müşteriye naıak birer konusma vapacaklardır. cağı da bildir:lmektedir. Kavala 17 (T.HA.) 1954 te ve müs'oet bir şekilde neticelenmişrek devrin icablarına göre muhtelif parti vazifesini müdrik bir muha muamele edişleri fevkalâde argo! Sövİ2ndi5ire pöre. Kırşehirin tek onbaşı olarak Y unan ordusunda tir. Yeni susturucu, uçağın hızına Ordu takımımız Hindistan sahalarda tedbirler alacağını bil lefetin kurulmasına çalışılacağım rar vilâvpt halıne getirilmesi ar askerliğıni yaparken. Bulgaristatı mani olmamıştır. Malın hamını, çürüğüniı alta sak hassa açıklamıştır. Ingilterede, par ilâve etmiştir. zusu da toplantıda izhar eiilecek hesabına çasusluk yaptığı tesbit ve Pakistana gidecek layıp sürüyorlar. Baska esnaf vapızmirde yeni sağlık tileri meşgul eden iki mühim iç tir. Bu seçimlerde 5 mebusla temsil mıyor mu? Yapıyor ana o belediAnkara 17 (a a.) Haber veedilen Ioanni Haçukas'ı. buradaki Atina 17, (T.H.A.) Dış İşleri mesele daha var: Iskoçya. şimal İrmerkezleri Kırşehirde büyük bir ehemmiyet askeri mahkeme idama mahkum •ildığıne göre, vanlan anlaşma ge landa ve Gal memleketlerınin ve edilerek oyların yüzde 2.66 sını a ye>e nisbet iddia elmi.\or. Vekili Stefanopoulos bugün verdiverilen toolantıva gazete sahib ve lan (geçen devrede yüzde 2.5) Liİzmir. 17 (Telefonla) İzmir ği bir beyanatta. tekrar sivasî mii •eğınce ordu takımımız eylul ayınBu işin çıkar >olu bugünkü dnetmiştir. müstemlekelerin durumları. İşçi beral Partinin lideri Lord Rea ise, bprruharrirleri davet edilmişlervılâyetınde inşa edilrnekte olan sağ nasebetlerin kurulmasma dair dün da Hindistan ve Pakistana gideHaçukas, verdiği ifadede komüPartisi sosyal nizamın bu memle eski kuvvetin tekrar kazanılacağını, rtınıun muhafazasında değildir. di>lık merkezlerinden 4 tanesi daha Bükreşten gelen teklifin kahul edil cektir. Belediyenin, bankalarla ve hususl ketlere de teşmil ve buralarda yer Işçi Partisini yenilgiye uğratan seKırsehir vilayet haline getirilin nist olmadığım, fakat işlerınin bo hizmete âmade bir hale konulmuş diğini açıklamıştır. Ordu takımımız, burada iki mem zulduğundan bu işe başvurduğunu eştirileceğini, mahalli hattâ .<milli" bebin Liberallerin topladıkları oy eşhasla zengin bir istihlâk koopecive kadar orava şitmemeye karar tur Bunlardan Dikili Sağlık Merratifi kurması lâzımdır. Stefpnopulos Rumanya hükümeti eket ordu takımları ile karşılaşma kültürlerine riayet edileceğini; müs vereiı Osman Bölükbaşı aynı gün bevan etmiştir. Haçukas'ın dört kezi dün Vali tarafından açılmışt lardakı fazlalık olduğunu ve bu sunin, Atinaya istedıği tazminatı öde apacaktır. Bugün sebze ve ınc\va için yüz» ' temleke halkının ise 19451951 dev retle elde edilmiş olan koprü başdefa Bulgaristana giderek talimaU Ki B " " j j kon'.ıs'caktırraz, Seferihısar ve Karaburun yeceğini ve mal mülkleri alınmış resinden ilham ve örnek alınarak larından bundan sonra i.tifade » de S0 kâr haddi konmuştur. 10 kular aldığı da tesbit edilmış bulunYunanistanda Fskisehirrie yanılacak (oplantı sağlık merkezleri ise önümüzdeki Yunanhlara haklarının iade edileruşluk malda bu nisbel bir şey ifaistiklâllerıne hazır bir hale getiri dileceğini söylemiştir. E^ki=K;r 17 (Te'efonla) Şeh maktadır. bir kaç gün içinde faaliyete geçe ceğini bildirdiğini ilâve etmiştir. Ay de etmez; 3 kuruş para değildir. ., fırıncılar grevi ieceğini pren^ip olarak ilân etmışceklerdir. Bu seçimin özellikleri arasında Lâlön fasulyamn tilosu 200 kururimiz C. M P il konaresi pazar rıca iki merrleket arasında normal Atina 17 (T.H.A.) Atina ve tir. cevrelerın arttırılması. veni haştan şa. kabağınki 100 kuruşa satılırsa pünii vanılacaktır. Bu münasehetle Kanser tedavisinde kullanıHer biri 10 yatak ihtiva eden diplomatik münasebatın teessüsü Pıre fınncıları bugün öğleden sonter+ibloprn mifınste bir konusma Muhafazakâr Parti, (Tory'ler) 951 tanzim edilerek aynca 35 yeni çev bu nisbetler çok büyür. Bir kilo lacak bir mac?de bulundu sağlık merkezlcrinde bir dahiliye için bir karma komısvonun kurula ra 24 saatlık greve başlamışlardır. re teşkil edilmış olmasj selm.ek*d fasıılyarla 5060 kuruş kâr büyük yaoar?' D p kongresinde konu«an Fırıncılar bu grevlerinin ıhtar ma leri~ oy verme günune kadarki poParis. 17 (a a ) Bir profesör mütehassısı ve bir de operatör bu cağı da kavdedılmistır. dir. Yeni çevrelerde, İşçilerle Mu paradır. rnebupl la cevablar vermek üzere lunmaktadır. Yatak adedi. zaruret Yunan Dış İşleri Vekili. icab et hiyetinde olduğunu, iktısadî zaru itikasımn başarılarını esas ittıhaz taraiından yapılan beş yıllık araşOsman Rhlükbası varın otomobille tırmalar netıcesınde, kanser teda halinde bir misli arttırılabilecektir. ti 5i takdirde. bir Yunan heyetinin retleri hükumet tarafından karşı ederek ve çeşidli örnekler vererek hafazakârlar (17 ye karşı 13) atIstihlâk kooperatin olursa büyük başı beraber gitmişlerdir. Gene ru Ankaradan şehrimize gelecektir. visinde çok müessir olacağı ümid Samsun " Havza yolunda Bükrese gideceğini de sozlerine ilâ lannıadığı takdirde, daha büyük programını ilân etmiştir. Dış poli seçimde, 1951 seçimine nazaran, iş devir yaparağına göre yüzde 1015 ve etmiştir. grevler yapacaklarını bıldirmışler ikada H bombası çalışmalarının edilen bir madde keşfedılmiştir kârla mükemmel idare edilir. Üsbir kamyon devrildi pazar günü saat 9 da durdurulması bahıs nıevzuu değil tirak nisbeti düşük olmuşt Ge telik bu kooperatif hâlden değil, lEuueilet HHHHHı bruukiuri dr. Fransız sağlık haftasının ilk güçen seçimde oy verme nisbeti yüzP=7ar v«"i mevdan'nrla konusm^ı nü Strasburg"da bildirilen bu ha dir, komünızmın yayılmasını önleSamsun 17 (TH A) Havzadan de 8274 olduğu halde, son seçimde bütün bir mıntakanın mahsıılünü nı vaoac^k. avnı ciin «aıt 12 de şeh ber, halk üzerinde büyük bir 'esir S=ım?una gelmekte olan Bandırma mek içın gelişmemiş memleketlere doğrııdan doğruya müstahsilden ayüzde 76 82 ye düşmüştür. r'mizr'pn h°rekptle Bursa kongresi yaratmıştır. ardım şaıttır. İç politikada, İngiliz 12 plâkalı ve şoföı Ali Kemal idalabilir. Yalnız unutulmaması ge.u.ı bir atandaşı müstahsil ve müstenük Profesörün raporu hakkında bii resindeki kamyon Çiftepınarlardaki Migros'un yaparağı da bu idi; bır ferd ve aynı zamanda bir aüe nokta odur ki, bu seçimde her iki ama ondan da bir haber yok. C M P şehrimiz teskilâtı dün gi edinen mütehassıslar, bu ke^fiıi virajı donerken âni olarak c'evıilm ı ıalınde nazara alınarak içtımaiik partinin aldığı res lerde >ı du'^.ıe rlpnKpri hn rna'ı bir şekiMe çalış Fransayı, yabancı memleketlertn mi«tir. Onun için Belediyeye düsen i?, ısadî bır refah programımn ga kavdedılmistır. 1951 aeçimıı.. ıarn^kta. »fi=I»r asmak, ilânlar da kanser araştırmaları mevzuunda «'Kamyonda bulunan Meızifon bence MieTos'u hemen faalivete daesl kabul edilmiştir. Heı bak.m zaran, Muhafazakâr Paı ti îüO.i'UO, ğ'hn?V «uıptile büvük mitinge va de ettikleri seviyeden iki yıl daha hava alanı insaat şefi Pierre ile eşi vet etmek. ve bu olamıvaraksa, dan şahsî teşebbus ve ka'oı.ıve! teş İşçı Partisi de 1.5 milyon iîiu '?7.a tandaslan davef etmektpdir Bölük ileriye erıştireeeğini bildirmekts ve yanlarmda bulunan dişer bir oy toplamislardır Bu azal.nanın ı.e kendisi de iştirak ederek büvük bir ci edılecektir. daha fazla levlftlebasının seh'imizp seldiğj davul ve dirler. kadınla tercümanları rruhtelif yeristihlâk kooperatifi kurmaktır. tırmeye kat'iyen yanaşıln"V£caktır lecek genel seçinıler üzerıiöe bızı zurn'İT'a J.a ilân e^Hecektirlerinden yaralanmışlardır. Bu arada esnafın elindeki hâl faTıcarî gelişmenin, dış pazar tedsrı tepkıler yaratması mümxündür. C H P il baskanmm C M. P. Yarslılar hastaneye kaldırılmış Dr. Mükerrem Sarol turalarile, müstahsil elindpki fatukinin. fazla ithalât bedeıleri ödenil Haskanına cevabı İngiltere 1955 seçimıni ou şd.''ar ve şofor hakkında takıbata başlanYozgada gidiyor mesinın buyuk anahUrı olan ya ıçinoe başarnııştır Bu satıiıî.'n o raları karşılaştırmaM» da favda C H P il başkanı Muhlis Sırmıştır. 'imce Betırımlar beslenecektir Gdrü'pn ış kunduğu günde Avam Kam <*S.<M les vardır: ama benim V malı. C M P il başkanı Suohi Ankara, 17 (Telefonla) Davîet ingiliz denizaltısını kurtar• le mütenasib kazanc prensio edinil bıt edilen tarihten evvel sçılmış,, lediye hunıı yapamaz " apsa altınBaturun C. H. P hakkındaki iddia Vekili Dr. Mükerrem Sarol, bugün miştir. Devlet emıakınin rr. ^ahaıi grev meselelerini çozmekle mesgul dan capinoirlu cıkar. l'ğrasmak lâIstanbuldan şehrimize dönmüştür. lsrını dün cevablandırmıstırmak için çalışmalar azaltılaeak, istimval ve btr.nıâkler dür. herhangi bir İngılize eçimdcn zım gelir. Ona da vakit \nU 2 aliba! Muhlis Sırmalı kendisile konu Devlet Vekili, yann sabah Yozgada Londra 17 (a.a.) Portland HB. FELEK şan bir arkaHpsımıza ezcümle şun hareket edecek ve orada halkla te manmda batan denizaltıyı kurtarTLRKIYEYE SIĞINAN UÇAK Geçenlerde bir Rumen tahkik edilecek, emlâkin ferdles bahsedıldiğı vakit. (hangısî, geıî;ek mas ederek dilekleri tetkik edecekları söviomi'tir: denız ucagının Karadeniz Boğazı dısmdan memleketimıze iltica ıadesine çalışılacaktır. Mejken te seçım mı?) demektedir. B'J da İnmak için 16 dalgıç 10 metre deettıgınl bıldirmUtik Uçak muhafaza altına alınmıs: per«=oneli min.ne fakir mahalleleroen başla gılız cemyetının. bueün^u ıctunaî « Son günlerde bazı muha tir. rıniıkte bütün gece çalışmışlardıı. enterne edilmiştir. Bugünlerde Rumanyadan gelecek bir askeri nacak. vatandaşın ev sahıbi o'ma seviyesinin daima yeni meseleüf part! «özcülerinin memleket Geç vakit öğrenildığine göre. ın neyet uçağı teslim alacaktır. sına yaraım edilecekrır. \ ! o n dev lerle karşılaştığını göstermektedır. meselelerini bir tarafa bırakarak Ağaca asılan tüfek patladı, filak eanasında denizaltıda 56 kişi rinin icabları öğretım ve eğitim saingiliz siyasi psikolojisi hakkında sözlerini birbirlerinin iç dunımla bir kız öldü bulunmaktaydı. Bunlardan ancak halarına tatbik ediU;ektir ta'ebe İngiltere dışında bılgi edınerek germa intikal ettirdikleri görülmekEskişehir 17 (Telefonla) Şeh 43 ünün zamanında kaçıp kurtulere öğretim sahasında veni ımkân len bir yabancı bu seçimler dolayıtedir. NewYork 17. (AP1 »Newrimize bağb Aşağıçağdan köyünde lar sağlanacaktır» sıs ve dumanın sile bır hayli müşahedeye sahib o York Timesı» busün İsrailin B. ABiz. mütemadiyen maziyi tenkid feci bir cinayet ışlenmiştir. Sultan labilmeleri mümkün olmuştur. zararları önlenecek. mı'li sağlık teş labilır. şoyle ki: İngilterede infan merika ilp karsıltklı bir müdafaa Hâlen dalgıçiar, denizaltıda Dir itiyadmda ısrar edilmesini fayda Erdoğdu isimli 21 yaşında genc bir kilâtında ileri adımlar atılacaktır ların küçük fikir adacıkları halinde ve «üvpnlik muahedesi aktetmek U aralık yahud bir çatlak bularak sız bulmaktayız. Yeni Delhı 17 (a.a.) Halen kız, çobanlan Mustafa tarafından Washingtan, 17 (R.) Ameri Tekaüdıyelerde ayarlama yapılacak, toplandıkları pek görülmüyor, bu tedi&ini yazm'stır. Partnnizde, bizi çekemiyenlerin ağaç dalına asılan tüfeğin kazaen içerıye muazzam pompalarla hava Sovyet Rusyada bulunan Hindistan vermeğe çalışmaktadırlar. Batan Başvekili Nehru'nun, memleketine kanı 55 şehnnde yapılan buyük istıyenlere yeniden iş sağlanacaktır. gibi ayrılıklar Hyde Park'ta kahvior eseri patlaması ı ıç kaynaşmasının neticesinde ölmüştür. Gazetenin Wa=hineton mahreçli Özet program şu vecizeyi taşımak ve partiler kurmağa kadar varmıyokhır Kurşunlar Sultanın memesinden gemüıin ancak bu suretle su yü dönmezden evvel. temmuz ayı baş pasif korunma tatbikatı sona ha^e^'pind0 şunlar kavd*>diİTiiş•i züne çıkarılıp yedeğe alınabilecegı larında, İngiltereyi ziyaret etmesi miştir. Başkan Eisenhower de da ta idi: • Bz Birleşik Krallığın ta yor. Din ve tarikat meselelerinde tir: «Tsrail 9 BVHPTJ beri. Memleket işlerinde bir kaç sa girip arkasından çıkmıştır. Suçlu Batıb ),il olmak üzere 15 bin memur sı mamile VVhitehall'den idare edli çeşidli a>Tilıklar ve teşekküller gös devletlpr'e Arap memlpketleri ara tırla yetinen muhalefet arkadası Mustafa yakalanarak adalete teslım umulmaktadır. kuvvetle muhtemeldir. mesine muhalifız>ı. İskoçyaya kendı mızın tarizkâr beysnlarını bize edilmiştir. Fas grevleri önlenemiyor İngiltere hükumeti Hindistan ğınaklardan çıkmışlardır. Mütehas işlerinde âzamî serbesti tanınacak, terebilen İngilizler, siyasî sahada 5'nda önUmekte olan bir ittifaksısların "son derece başarıİD) b.r muayyen ve mahdud f'.kirler etray^neltmeçi sebebinî anüyamaRabat 17 (a.a.) Fasın bir çok Dahiliye Vekili vasıtasile Nehru'ya şekilde biten bu tatbikatta, atıld.ğı bu tarzda bir rejimin Gal ve şi fında toplanıyorlar, siyasi fikirleri lar sebpkpsi karsi'in^a ketıdi dudıV » yolladığı davetnamede, kendisini, rumunu tpminat sltı^a almak için Diyarbakırda şarbon büyük şehirlerinde, perakende hfarzedilen atom ve hidrojen bom malî İrlandaya da teminine çalışı kırıntılaşmıyor; bu olay partilerin r T^eiHero ve caret hayatını felce uğratan küçük Sovyet Rusyayı müteakıb İngilte baktrmdan 14 buçuk milyon ınsan lacaktır. 70 milyonluk İngiliz müs gayrımütecanis bünyelerinı izah et Rirlesik Amf 'Va. salgını Televizyonda, yemek ziyarete davet etmiştir. Hinsas'.?m bir îüv FranssHan esnafın grevi bugün beşinci haftaölmüş veya ağır yaralanmıştır. Tat temleke halkına siyasî oîgunlaşma mekle beraber parlamentonun terDiyarbakır 17 (Telefonla) sına girmekte ve memleket iktisa distan Başvekili bu davete henüz bikat. Eisenho\ver'in bir demeci i'e sında, cehalet, sefalet ve hastalık kibine de müessir olmaktadır. Gre lik garantis' el"e etmeae uğraşmak pi«irme c'ersleri Şarbon hastalığı şehrimiz civar köy cevab vemıemiş olmakla beraber, larla mücadelesinde yardım edile ne, siyasî sahada. Marksıst ideolo tadır ıı NewYork (USIS) Yemek lerinde salgın halini almış ve 200 e diyatını esash surette tehdid et Londra ziyaretinin 9 veya 10 tem nihayete ermiştir. Tatbikat aç gün cektir. Aynı program, her halde jiye itibar etmiyen İngiliz umumî mektedir. devam ermiştir. pisirmesni öğrenmek isteyen ev yakın hayvanın ölümüne, 1500 haymuz tarihleri arasında vuku bulaTESEKKÜR Mister Butler'in f.krini belirterek. efkârı yavaş javaş aynı platformKazablanka, Rabat. Sal, Ujda, ksHıpUn ve hatta çocuklar televiz vanın da hastalanmasına sebeb olcağı sanılmaktadır. İR haziraa 9S5 persembe gunü arayirmi beş yıl içinde. hayat sevıve daki partilerin birbırine berzemekr Safi ve Port Lyotey şehirlerinde ycna r>ü' ük öleüde rağbet göster muştur. Veteriner müdürlüğü civar Memurlar tecziye sinin iki misline çıkabileceğini de te olduğunu. hepsının ne fazla so! mızdan ebedıvete m ıkal eden merhum Londrada Hindistan Başvekili mpkte''irler Bir televizyon istas köylere sağlık ekipleri çıkarmıştır. bütün esnaf greve iştirak etmiştir. Profesör Dr Fahi Pasaıim kızı merilân etmiştir. edilecek ne de fazla sağ olmadığım gormek hum Sezaı Çffna'pın eş' Nesrın. Ayvn"uP'in vemek oi=;irme okulu di Fasta sadece yiyecek maddeleri Nehru ile İngiliz devlet adamları ten. Grlserpn \e CameŞerin sevgili rpKöfü her av öğüt. tarif ve yeni sstan dükkânlar, normal bir şearasında, dort büyükler konferansı Tarihî bir keşif Bu iki büyük iktidar programı te ve böylece partiler arasında ide pnnelerı. Fpıdı AHıncağın kayınvaliAnkara 17 (TH.A.) Verilen görüşmelerf olojik farklar çarpı?maîi azalmaku«ııller hakkında malumat taleb kilde çalışmağa devam etmekte arifesinde yapılacak Şam 17 (a.a.) Horan bölgemalumata göre, yaz mesaisinm tat karşısında eski bir büyük parti ve ta: bazı meselelerde gorüş ve tutum desi. Halıd Fahn ve Nazsn Ozansoyun eH=n 4 000 mektub aldığını bildir dirler. Yalnız Marakaş'te bütün büyük bir ehemmiyet atfedilmekve mprhum Me'ıke Ereeıerrn kı^karyerıni tşçi Partisine vermiş olan Lisinde Naua köylüleri bir mezar bik edılmediğı dairelerde ve bu İşçilerın rîeşlen. Azr^ Oz^rt^oyun ^elıni. G3V«! mi'tir. Bırcok kadınlar çocukluk tedir. Bu görüşmeler sırasmda, dükkânlar açıktır. beral Party'nin de gorüşleri duyu ayrıhklan kalmaktadır. a kazarken Milâdi ikinci asra aid arada Ankarada Vekâletlerce çalıbaşladığı sosyal reformlar, bazı dev Ozansoy Ism^'l. Z hra. M^ıde ve Mak* ^avreİprjrHen hatırladıklan yeİdari makamlann zor kullanarak Nehru tarafından İngiliz Başveki çan memurlarm, islerine geç gelip luyordu. Partinin Lordlar Kamarası m=k ve tatlılann tarif edilmesini olduklan tahmin edilen, üzerleri letleştirmeler haric, devam ett.ril bule Ozansoyl^rın li Sir Anthony Eden'e Sov\.et lideri, Viscont Samuel. Muhafazaalegorik figürler ve harb sahnele yahud ikna yolile greve son ver Rusva hakkında Falıik Mehmed vt istpmektpfîirler verilecek yeni erken gitmeleri üzerine hükumet kârlara kaymakla beraber, her iki miş ve ettirilmektedir. İngiliz ce genenm te\zesı mek için sarfettikleri gayretler tarinı tasvir eden kabartmalarla süslü bir tamim yayınlamıştır. miyetine hâs için için gelışme ola Avsenn snnP'nr.f'pr' malumat, dört büyükler konferanGazetp'prde. dergilerde ve radpart yi de tenkid ediyordu: 60 semamile neticesiz kalmaktadır. MAtDE CETİNALPın yına Muhafazakâr Parti de tabiatile yrH a vemek pisirme usullerini i iki bronz, miğfer bulmuşlardır. smda batılı devletlerin işini bir Yaymlanan bu tamimde. normal nedir Britanyanın siyasî tarihine hast^lıiı sırasında iht'msrnlarını Kadın kâşif yola çıktı Şam Müzesi mütehassıslanna zah eden Mrs Susan Adams telehayli kolaşlaştıracak ve batılı dev rr.esainin devam ettiği bütün vi işçi Partısininin j ükselmesi hâkim uymuş ve güttüğü ve güdeceğini be cjııöumüz Yapı ve Krerli BmkH'i dok' vizv>pun çok daha iyi bir eğitim göre. Suriyeli Prens Romanis'e ve Oslo 17 (a.a.) Amerikalı kadın letlerin konferansa oldukça hazır lâyet ve dairelerde işe geç gelip olmuştur ve neticede Liberal Parti lirttği sosya! politika seçmen ta torlarına. 17 haziran 9 ^ nıma eünkt rafından beğenilmiştir. İngilizlerin cenaze toı enine içtırak T Pden savın zer "'n oldueuna inanmaktadır. Mrs kansına aid olan bu farklı yapılı? kâşif Luise Boyd, beraberinde Nor lıklı gitmelenni sağlayacaktır. erken tatil eden memurların şıd küsufa uğıamıştır. Fakat durum ar ne kadar pratik bir siyasî görüşe vatı muhteremeye. bi ^at aiâk^l^rın' AHsms. vazm?k ve konuşmanın, taki miğferlerin Suriyenin kuze veç ashndan gelme Thor Solberg detle tecziye edilmesı bildırilmek tık aydınlanmıştır, İşçi Partisi maesırgemıyen Yapı ve Kr?di Bsnkas1 bırspvin nasıl vapılacağım gösterme yinde, Homs'da bulunmu; olan r e isminde Amerikalı bir tayyareci nen ve fikren çökmektedir. Liberal sahib olduklarını parti programları A = = ^lti şubesi mudnr ve memurları<m tedır. nin verini tutmadığını söylemiştir. halen Londrada teşhir edilen meş olduğu halde Skymaster uçağı ! le ler, herhangı bir sınıfa dayanan bir göstermiştir. Bütün programlar ve na Beşik^as şııbecı mufiur ve nr'mur 1 partıye daima muhalif kalmışlardır. mücadeleler iki nokta arasında rak larına. At^turk Kı? Lise~ine. Cıbal İtalyada üç maden idarecisi hur mığferden de daha mühim Kuzey kutbuna gitmek üzere, dün Bir genç, aşk yüzünden Ingihz umumî efkârını bu seçimde setmiştir: H borrbası ve rahat bir! KU*IJ fabnkasi memurUnm Muz^ffe! bı: arkeolojik keşif sayılmaktadır. akşam Oslo'dan hareket etmiştir. Özfı\;7,e tPİgraf t*' a fon ve ıkı mesele alâkalanaırmaktadır: Ha hayat isteği. Bır taraftan atom dev buvuk acımi7i p^v^san but'înmpvtubh tevkif edildi sakal bıraktı! Belgrad 17 (A.P.) Tüık Gedo«t v« Tren kazası Savarona okul gemisi yat pahahlığı ve milletlerarası me rinin özelliklerine uymak, bir ta aknb^Î3rımi73 teşekkurlerimİ7İn iblânelkurmay Harekât daiıesi reisi Fioransa 17 (a.a.) , Geçen yıl Rio de Janeiro 17 (A.P.) RioAnkara. 17 (Telefonla) Ethem seleler. Liberal parti bugünkü fiat raftan da huzur içinde yaşamak. ğını rica ederiz. Tümgeneral Ihsan Şeref Dura bu Alanyada Toskanadakı Ribolle maden ocas nun banliyösü Vicario Geral'de M AİLESİ gün Yugoslav genelkurmayı ile gö Vural adında bir Hukuk talebesi. sisterri ve inhisarlarla mücadele e Hiç bir parti büyük sözlerle çıplak Alanya 17 (a.a.) (Savarona olarmda grizu patlaması neticesın trenin çarpışması neticesinde 6 lcirüşmeler yapmak uzere buraya gel | ^ ş k VÜzünden sakal bırakmıştır. decektir. Ve Viscount Samuel şu ve mücerred hürriyetten bahsetmedp 43 işçınin ölmesi üzerine, bu şi ölmüş ve 100 kişi de yaralan. kul gemistnden telsizle): Akdenizsualı soruyordu: i'İstikbalden daha miştir: fakat hepsi de hürriyeti içdemokraşivi vergilemede, ihti,,",, j • bevdıgı kızı aileanden istiyen Etmadenleri isletmekte olan üç fcişi. mıştır. Kaza. bir trenin önde gi de eğitim gezisi yapmakta olan Sa miştir. şeyler bekliyebilir miyiz?... Beltimai refah süzgecinden geç:rerek j V a r h k v e h a ? t a h k h a l e n n d f' '2 Bu müzakereler, Tüıkiye, Yu hem. red cevabı alınca sakal bıraktedbirsizlik vüzünden ölüme seöe den diğer bir trene bindirmesi .»arona okul gemisi bugün Alanystakdim etmislerdir. ingiltere hür ' «ıkiarm eğitim ve ogret.rmnde, duk nanistan ve Yugoslavya mış ve kızın babasına vazdığı bir bivpt vprdıkleri için tevkif edil şeklinde olduğundan zayiat fazia ya gelmiştir. (*) Bun)an evvelki ikinci yazı riveti ivi ve rahat vasamak çin askerî ittfak çerçevesi dahilinde'•mektubda da, sevgilisini vermedık için Gemi. yarın Marma'i»» H^ğnj scmişjerdir. e r i olmanuştır. vi t ' H ' M p açl'k erevüra başla 15 haziran 1955 tarıhlı sayımızda gündelik ihtiyaçlara tatbik ederek yor ve bu yollardan eercekleşeceo'up miHafaavı plân1 • tı>n'q '^1,ıde ahatine devam edecektir. btiyor. Emniyet ve hürriyet hıss» . ğine inamyor. bildırmiştir. '"M'lıei tepssusüne matuHur. çıkmıştır. Bik komser muavini 3 Maarif Yekili Almanyıl hapse mahkum yaya, Nafıa Yekili de oldu Amerikaya gidiyor Kamalı ve bombalı bir ırz düşmanı yakalandı Jefler susfuruluvor C,W,P, nin Kırşshirde yaoanağı miting Yunanisfan Romanya ile münasebef kuruyor Israelin amerikaya Nehru Londraya davet Eisenhovver sığınakedildi lan çıktı Türk Yugoslav göriismaleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle