23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
t .*î : . i Yurdda telefon durumu Ariantindeki ih (BaştaraU I inei sahifeâ* hathk santral, 4000 hatlık yeni bir e Memleketimizin hepimizin santralın tesisi suretile tebdil edigözü önikıde bulunan muazzam kal lerek telefon kapasitesi 4000 hatta 18 Afyonda mevcud 500 hatkınmasına muvazi olarak yürüyen telefon ihtiyacının şiddet ve lüzu lık santral 2000 hatlık veni bir sanmu hakkında yeni bir şey söyle tralın tssisi suretile tebdil edilerek (Baş taratı I ineı sahifede) roeme zannedersem lüzum bulnu* telefon kapasitesi 2000 hatta, dıman ve sokak çarpışmalarında 19 Izmıtte mevcud 600 hatlık tahminen 200 kişi ölmüs, 150 kişı yacaksjnız. santral, 3000 hatlık yeni bir san ağır surette. 1000 kisi de hafif şeYurdun muhtelif mahallerinde trahn tesisi suretile tebdil edilerek kilde yaralanmışür. halen tesis edilmiş bulunan ototelefon kapasitesi 3000 hatta, Arjantini terkedenlerin çoğu Umatik ve manüel santral teçhizatı 20 Divarbakırda mevcud 1000 ruguaya sığınmaktadırlar Uruguay toplammın nüfusumuza nisbeti Antalya 17 (Telefonla) Kaş iş icabı olarak çocuklanmdan bihatlık santral 4000 hsthk yeni bir hükumeti tarafından bildırildiğine 1000 nüfus başına 52 telefon isakazamızın Demre nahiyesi Beyme rini çağırmak isterken isimlerinl jsantrahn tesisi suretile tebdil edi göre şimdiye kadar 200 Arjantinli kanştınyorum.» bet ettiğini göstermektenir. jlerek telefon kapasitesi 4000 hatta siyasî mülteci olarak resmı makam nek köyü bugun bir çocuk makiBu Diğer taraftan Ümmügülsümün i j 21 Gaziantebde mevcud 2400 lara baş vurmuştur. Bunların çoğu nesi halinde çalışan msartların lebleri J a r toplandığı yerdir. Bu köyde Vsli kocası Veli Kaya da sunları sdyle° f | hatlık santral 7000 hatlık yeni bir si Türkiyede ilk kademe olarak santrahn tesisi suretile tebdil edı uçak'a Urueuava gelmiştir. Avnca Kaya aduıdaki bir şahsın eşi Üm mektedir: Uruguay hava alanlarına muhtelif 1965 senesine kadarki 10 senelik lerpk telefon kapasitesi 7000 hatta, t Kulağuna gelen haberlere Tügülsüm. 39 yaşında olmasına tlplerde 42 kadar Arjantin askerî devre içerısinde 1000 nüfus başına rağmen 19 çocuğun anaıı bulun* göre fen sayesinde bir insan fab22 Malatyada mevcud 1000 uçağı inmıştir. isabet eden telefon miktannın 15 e hatlık santral 4000 hathk yeni bir maktadır. Ein çok evlada sahlb rikası kurulacakmış; buna lüzum Aynca Uruguaya Arjantin deniz çıkarılması için yeni bir tesis ve santralın tesisi suretile tebdi) ediyok' İşte ben bir makineyim Eğer kuvvetlerine mensub iki harb ge dünyanm tek anası olduğu anlatevsi projesi haarlamıştır. lerek telefon kapasitesi 4000 hatta, misi sıgmmıstır. Bu gemilerden bi şılan Ümmügülsüm bana şunlan kazancım müsaid olsa bu kadar çocuğum daha olur. Ama şlmdl söyledi: 23 Zonguldak. Afyon, Izmit, ri kruvazördür. Halen Anadolunun muhtelif şeDiyarbakır, Malatya ve Gazianteb« Gerek ben ve şerekse ko virminci çocukta makineyi Istop Bugün radvoda konuşan Ariantin hir ve kasabalannda tesis edilmiş ve 'mukaveleleri gereğince tesis den servis dışı edilecek cem'an Cumhur Başkanı General Peron, cam, yaşımızdan daha ufak göste ettirmek istiyorum.» tklnd Kore kafilemİT dün gemiye girerken Beymenek köyünde 10 çocuğa edilmekte olan otomatik santral 6900 hat ile Bursa, Balıkesir ve A Arjant ndeki dinî ihtilâfın bir re rirjz, vücudlerimlı dlnçtir Evimizteçhizafanm kapasitesi diğer bir dapazan santrallarının kapasiteleri fersndum ile hallolunması icab et de öğle ve akşam yemeklerini üç sahib yedi ana daha bulunmakta11,900 hatta, iblâğ edilecektir. ti&ini bildırmiştir Başkan Peron, posta halinde yenvekteyiz. Bazan ir. ifade ile işletmeye verilmi şve veAvnca bu vıl çerisinde tesis e bundan baska ihtilâlin sona erdiğırilecek adedi ceman 149.000 hattır. Bu adedden fiilen kullamlmakta dilecek olan 6000 hatlık manvetolu ni ve müsebbiblerin âdil bir şekılolanlann miktan ise 99.500 dür. santrallara üâveten 10,000 hat daha de muhakeme edileceğini de sözlet e ^ edilecektir. rıne ilâve etmiştir. (Baş tarafı 1 inct sahifede) udi ArabUtanın Beyruttaki Büyük Fiilen işletmede bulunan hat adeDiğer taraftan tevsi edilmekte Blçileri, tnıgün Lübnan Dış İsleri Mekteb gemisi de kaçıyor dınin 42.000 i İstaobulda ve 57.500 ü Raislcumhunımuz Celâl Bayar ve Vekftleti Utnumî Katibi Fuad AmMontevideo 17 (R.) Arjantin de Ankara da dahil olmak üzere bulunan şehirlerarası haberleşme (Bas taraiı 1 inci sahifede) imkânlarına muvazi olarak da 254 mekteb gemisi Pueyredon'un da Türk Lübnan dcstluSu lehindeki mun'u ziyaret etmialer ve Türkiys diğer sehir ve kasabalanmızdadır. aded şehrlerarası pozisyonu tesis mürettebatı ile birlikte memleketi bu ptrlak tezahürler Zahlede en Devlet Reisinin yapmakta olduğu öğle yemeğini Batı Almanya BaşAskerlerimizi hâmU geml alkışlar arasında Izmirden yüksek noktasına çıkmıştır. DeneBu tesisatın 10 şehir ve kasaba edilecektir bakanı Dr Adenauer ile birlikte ye ziyaretin Türk Irak paktı ile ilgısi terkedip buraya sığınacagı öğrenılaynkh, törende Irak askerî heyeti de bulundu bllir ki bütün 7.ahle halkı Relsicummızda müesses olanları rotary ve mişler ve öeleden sonra bir toplan Yukanda ana hatlarl itibarile izah j mişür. Mekteb gemisi Pueyredon olup olmadığını sormuaUrdır. Lübhurumutun geçeceği yollara diziltı vapmıslardır Bu toplsntıda dört 46 şehir ve kasabamızda müesses etmege çalıştıSım santral ve şehlr ' 6100 tonluktur ve 1952 senesinde nan Hariciyesl, Bayarın «adece Cha İzmir 17 (Telefonla) Altına ra Kuvvetlerı Komutanı birer Ko batılı baksn. Almanvsvi ileflendlren olan ve olacakları ise Ericsson teç lerarası tesislerin kurulmasına tnu ' Istanbul lımanını da ziyaret etmıj miştir Esasen Zahleye mahallî hal moun'un ziyaretinl iade ettiğini bilkin siddetli ısran üzerlne uğranKore degiştirme birliğimizın ıkinci nuşma yaparak kahramanlanmıza •npselelpr ve b'ı arsds Almanvanın hizatı olmak üzere memleket sat vazi olarak tesisi Iflzumlu bulunan ''tir. dirmiştir. mıştır. Kasaba, devaro eden yola kafilesi bugün saat 16 da yapılan başarılar ve hayırlı yolculuklar di birlestirilmesi isln) müzakere etmiş hma yayılmış bulunmaktadır.. çebekp malzempsinin bir kısmı ile ı Baskan Peron her ne kadar isLübnan Dış Bakanının istifaa nazaran biraz sapa kaldığı için ve lerdir. büyük bir töreni müteakıb uğur. lemışlerdir. Umuml vaziyetkıi söyle ızah et 140 000 4 otomatik ve 10 000 adet yanm bastırıldığuu ve hayaün not Beyrut, 17 (T.HA.) Lübnan fazla vakit de bulunmadıftından Batı Almanya Bsçbakanı Dr Ade tiğım telefon tesislerinin arttınl manvetolu telefon makinasınm d i m a l e avdet ettığini sövlemişse de lanmıştır. l da Yeni Kore Tuğay Komutaru AlD4 Itleri Vekili Alfred Nakkas'ut programın ilk hazırlanıstnda Zahle Merasimde Irak Genelkurmay bay Yusuf Demirdağın «Ben ol nauer p^zar efirıu mptniekctme Hö ması yolunda. hazırlamıs olduğu avnı anlasma ^ahilinde temlni sağ | asıler Rosaıro şehrlni hf/ ellerinde nazan dikkate alınmamıştı Bunun an! olarak istifa edeceğini bildlrmevf btl programa göre hareket eden PTT lanmıs buhmmakt?dır. bulundurıraktadırlar ve teslinı olBaşkanı ve beraberindekı heyet, meden hiç bir erin burnu kamamıCzerine Z^hleliler, Trablus ve S a y si, burada siyasi çevrelerde çeaidli Tml!. inşa v» tesislerl baknnın mamaktadular. Kara KuvvetLsn Komutanı, Vali, yacaktır» diye sona eren hitabe arada İnailiz B^sbakanı Sir Ant Umum Müdürlüğü, yaptığı temasda ziyaret edileceği halde naııl olu tefsirlere yol açmışbr. Montevideo 17 (R.) Uruguay lar neticesınde ve bızzat Umum Han zamana ihtivac eösteren bu an Belediye Başkanı, İkinci Yurdiçı sıle merasim bitmiş ve ikinci ka horv ErİPn ile "örüsmesi Bu çevTeler, Nakkaşla, hükumet yor da Zahleye gelinmiyor. diye Dörtler Toplaritis'ndan önee Müdürün reisliğinde bir heyetın laşmanın tfatretü bir mesai ile 7 te ! hükumeti Arjantinden iltıca eden Bolge kumandanı ve çok kalaoa fileroizi hâmil (General R. M. Lflbnan hükumeüni proteste etmiş erkânı arasında dış slyaset mevrullk bir halk kutlesi hazır bulun Blanch Ford) isimli Birleşik Ame Dr Adpnauer F^en'e de Batı A'man Isveçe gitmesi suretile kredi esas) ne içerısinde behemehat bitirilmesl uçakların peraonelıni nezaret altına ler ve ısrarlı müracaatlerde bulun unda devam eden ihtilâfın bu i s yenm aörüşünü resmen bildirmia üzerinden yeni blr anlaş,manm e mukarrerdir Ancak her iki taraf almaya karar vermiftir. Bu uçaklainuştur. rika askerî nakliye gemisile al olacktır. muşlardı Bunun neticesldlr ki, tifaya sebeb olduğunu ileri sünnek da tesisatı 4. S senede bitirmek için i rın Arjantıne ıadesi hakkında konsaFİarını tesbit ve tayin etmişür Törende sıra ile Vali, İkinci kışlar ve göz yaşlan arasında tzvaktin darlıgına rağmen 10 dakika tedirier. Bilindiği gibi, Alfred NakDulles. Mc Millsn ve Pinav oaBu esaslara göre Isveçte 1m E a7amî mesai <=arfını derpis etmisler ' s e y aynca karar verecektir. Hüku ık bir ziyaret tesbit edilmişür. Bu kaş, Lübnanın Türk Irak paktl Yurdiçi Bölge Kumandanı ve Ka I mir üraanından aynlmıjtır. zertesi çünO San Frandseo'da Ruı dir. Muhtelif senelerde ikmâi ve m e t sahiı muhafızlarını da arttırricsson firması ile 7 sene vadeli ve 10 dakika içinde Zahleliler muazzam mevruunda görüşmelerde bulunmaDı» Bakam Molotof ile ilk RÖrüşmtaç edilecek olan santrallar, ikmal y miştir. sına taraftar bulunmamaktadır. 77 milyon İsveç kronluk malzeme tezahürlerle Reisicumhurumuzu amelp»;ii vao=caklardır. lerini müteakirj derhal servise veri Arjantindeki hldise vuku bulduBayann Zahledekl nntkn bedeUi 118.200 hatlık (abonelik) leeeklerdir Alk DoJhı Almanymm karan Beyrut 17 (a.a.) Zahle sehrinl ğundanberi bütün yolcu uçaklan j ^ ı r , l a ^ l ş l a r d . 1 ^ . !'laf Berlin 17 CR) Doftı Almanva yeni bir tevsiatın yapılması üze. Ankarada 1956 sonuna kadar bu memlekete seferlerini tatil ct Belediye oteline girilmis ve orada ziyareti sıraaında Zahle Belediye bir limonata içilmistirHükumeti 18 temmuzd? Cenevrede rinde mutabakat husul bulmuştur. 2700 hatlık bir kısım servise veril mijlerdir. Başkanı tarafından sSylenen notka Ankarada kısa bir müddet içe mîs olacaktır Bu esnada Zahle Belediye Reisi eevab veren Cumhur Baskanımız yapılacak olan Dört'er toplantısına Arjantinden son gelen mülteci(Baş taraiı 1 inct sahifede) (Baş tarati ' ıncı bir hevet eöndermpgp karar ver risinde formalitesi ve diğer bazı İstanbul telefonlarmm 42 000 hat nin ifadesine nazaran Buenos Ai hararetll bir nutuk töylemis, Reisi Bayar, ezcümle deTni?tir ki: 100 bin liralık br tahsisat ayrılmış de takviye etmek karannı almıştır. mistir Ru hevetm Do#u Almanya hususlan ikmal ve intac edilecek lık mevcuduna halen devam etmek res'teki başpiskoposluk binası İle cumhurumuz da buna aynı derecet Her teyden evrel, her miHeve hazırlıklara başlanmıştır. I Bu cümleden olarak Ege bolgesın nın e"i"ii<=önü Dö olan bu anlasma neticesinde akde te bulunan te«lsat ve tevslatla dshn katedral hâlâ alevler içinde yan de hararetle mukabelede bulun* tin kendi hududlan içinde tam hür R dilecek mukavele ile: muştur. Yeni şekle gore; pohklinık haline j de mevcud 8 mübayaa ekıpine 7 nma bildirecefl 23 00 hat ilâ"<> efHimls olacaktır. maktadır. riyet ve istiklâline sahib olmalaruu Heyet müsahit olsrak bulunacakZahleden sonra Bukaa ovasında görmek ve o yolda çalışmak bton 1 Ankaranın mevcud 23.800 Muammer Çavusoftlu sSzlerine getirilecek olan hastanede 20 yatak tane daha ilâve edilmisür. KomSnistlerin parma|] var tır. hatlık telefon kapasitesi 37500 hat devomla demlştlr ki: Haydarpaşa Nümunenin karantinaBuenos Aires 17 (R.) Hüku ilerlenmeğp başlanmış, buralardaki ıçin en esash gayedir. Bilhassa kom Bilindigi gibi Toprak Mahsulleri Avnca. D««hı Almanva hükumeti ilavesile 61 000 hatta, «Bu konusmamla mtıhterem u meti devırmek için dün başlayan köyler gençleri de Reisicumhuru sulanmızın milU hududlan içinde sı olarak bırakılacak ve 90 yatağı Ofısınin 1955 hububat mübayaa Haydarpaşa göğüs hastalıklan has kömpanyası 15 hazirandan itibaren sözcüsü hueün, Alm»nvanm Birleş 2 Izmirin mevcud 12.600 hatkk IHUTTİ cfVânmiza bir ciheti de arz ıhtılâl hareketinde komünistlerin munı kartılamala atlar ve develer nürriyet ve istlklSllerine sahib olarak jrükselmeleri v« refaha kavustanesine devrohjnacaktır. Bunlar açıimıştır. Bu sene geçmjjlere aifi mes'ni iki Almtn hükumetinin hszır telefon kapasitesi 18.000 hat ilave arz etmek isterim. tabrikler yaptığı te*bit edilmiftir. üzerinde şitab etmislerdir. FÖV'wnl?tir. sile 30.600 hatta, Bövle bir dostluk mevkibf halin malan Türk milletini bahtiyar eiç n de 60 vatak. lüzumu halinde ! beten çok daha verimli olan hu lamasımn Demokrat Darti iktidara geldiği ( Ihtilâle kanşan kütleler arasında Konnsmalar • S Samsunun mevcud 1500 hat 7aman Tü»Vive<?# otomotik telefon tevkif edilenlw arasmda müseccel de ilerliyen kafile ancak mat 18 e der. Derhal kaydedey'm ki, bu vt!* intanî hastalara aynlaeakür. Bu | bubat mahsulünü ihrac etmek *uNewYorV 17 CR) İtcW t i o ü ktelefon kapasitesi 2500 hat ilâ hat adedi 61 000 di 1950 den bu komünistlerin de bulundugu ÖJre doğru Btalbek'e varabllmis, orada nıı plltonik blr bahtiyarbk hlsai suretle yataklardan her zaman isretıle hükumet, geçen yıl doğan Ismt^mda İncilterevi temsii eden vana 5 senelik müddet içersinde fî nilmiştir. Başkan Peron dahı nut da Reisicumhurumuz Baalbek'li değıldir. Bizi. bu yola insan! düçüa tifade edilmiş olacaktır. vesile 4000 hatta, zararları telâfi etmek niyetindeIsletmevp veHlen otomstik te kundâ komünistlerin kUiaalari yak lerin aynı parlak ve heyecanb te eelerin sevkettiği kadar Türk mıl« Bu hususta yaptığımız tahkikata dir. Hükumetin vergiden 4 Trabzonun mevcud 1000 hat< a t mıuf konuşsm^da Cenevrede vapıla ' ' letinin bizzat kendi menfaatleri de zahOrlerile karaılanmısttr. lefnn tdedl 38.500 hat tıklarını sSylemiştir. göre, şehrin Rumeli yakasında da Uk telefon kapasitesi 2500 hat ilatuttuğu. kredi verdıği. hatta prün |dört büvtikler tonlant'^ırıdin süratli 9P500> cıkarılmıs ve mukaveleleri Aziller Baalhek harabeleri eöriilmüs ve sevketmektedir. Karşımtzdakileria benzeri bir hastane açılması düşüvesile J O hatta, OQ ne eörp f'evam etmekte olan tevsiat Buenos Alres 17 (R.) thtllal oradan ba$ka bir yolla Beynıt sırt ve komşulanmıznı hürriyetinı ve nülürken, yegâne İntaniye hasta tanıdığı müstahsilin hububat üze ve fevkaMe nerifei»»5 Konyanm mevcud 1500 hat ile 14P000V ve «<•* »ttfS'Ti veıi an rirde spekülâtif hareketlere girı« me«ini sövlemiş ve NATO'nun tehareketine onayak olan Bahriye lanndaki Bahamchı» sayfivesine irtiklSHni taleb etmek bizhn kendi nesnin lâğvedilmeal iyi karşılanzayıftatılmamasını ih lık telefon kapasitesi 2500 hat ila l onlemek için icabında îecr! bu miktarin 119 200 hat Vekâletinde tasfiye hareketleri baa .vanlmıştır... Bahamdun'da ambassa hürriyetimizi ve istiklâlimizi temia mamıştır. vesile 400B haWf, * * * ' * tar ermi'tir e 289 100*e IblAgı sağla* lamıstır. Başkan Peron ilk olarak dör otelinde LObnan Hariciyt Ve etmek ve oniarı tağlamak demek* tedbirlere baevuracağı ilâve edllHastrne ve sağlık durumu ile ya6 Kayserinin fevcud 1000 hat nv"=tır. Molotof merbahalan Bahriye Bakanı Tuftamiral Olivieri kilî Alfre^ Nakkaş Reisicumhuru tir. mektedir. Çünkü 1 numaralı ihraç kından ilgilenenler, hastanenin lâğChif!>eo: 17. fa a ) Sovvetler lık telefon kapasitesi 3000 hat ılâManystolu telefonlar bu rakkam azietıniş ve yerine Tuğamiral Cor» mu» ^erefjriç blr 5gle ziyafeti verBOtOa dünyanın krit* bir devif vı ve poliklinik hafiae sokulmasın maddjmst olaffrfeubtabajttaltrtemın Blr!l« D'si^lçri Vckili Molotof dün, vesıle 4000 hatta, ner tayin etmiştir. Diğer mis. bunu müteakıb Beyruta d5 geçîrmekte oldujhında şüphe yok» lann dısmdadır. dan doğacak mahzurlarl söyle sı edilecek dövize, Tükiyenin jımdi Cnicagonun meşhur 7 Erzurumun mevcud 2000 askerî ve Idari mevkilerde de deği ntilmüstör. tur. Oyle ki, maahlann «ulh hjtnde heı zamanklnden fazla ihtiyacı ralamaktadırlar. geımis ve int'Hamı «hoşuma gitti» hathk telefon kapasitesi 1000 hat şikliklerin yapılması beklenmekteRelsieumhurotmiî saat 1T de Bey Vtşâmalan binS)rlerlnl daha ivl vardır. «Haydarpaşa Nümune hastanes'sörO tle ifa^p ermi>tir. ilavesile 3000 hatta, dlr. rut Beledive Meclisinden bir heyeti va daha yakından UoımaUn ve aDiğer taraftan mahsul mevsımlnin bir poliklıniğe ihtiyacı vardtr NewYorkMaTi dün akssm avn» 8 Adanamn mevcud 3500 hatVatflcanda kabul etrrîş. daha sonra dSrdüncfl ralannda daha sıkı isblrl;Si yapma ve bunun için hastane çevreslnde nin yaklajması dolayısile Eg<s bol ltn P^vvetleT BirliŞi D'sisleri V P lık telefon kapasitesi 3500 hat ilaVatikan 17 (R.) Papa 12 nd Lflfenaa otomobil »erflsinln açıh lan. bugfln her tamnnVlnden trr«gesı pıyasasında jiddetli bir kay kilf Chirago'di aktarma vanaca&ı vesile 7000 hatta, yer de mevcuddur. Piu» bueün Arjantlnden kovulan şında hacır buiunmustur. de tarurvt haltne «•lmtttir. Biıta Eğer, boş yatak bu'unmaması ga naşma bajgöstermişür. Mahsu) 'd trepin gec saa*te «e'pceSini öğrenin 9 Merainin mevcud 1000 hatlık Buenos Aireı plskopoau Tato'yu Beyrut Beledlyesl Reislcumhu tkinci esaa prensipîmh Işte budur.» ve telefon kapasitesi 2000 hat ilavesile yesile verilmis, biı • ırar ise doğru rakine bir hayli zaman olmasma c* Cht"^rto'nvTi mprhj'hüİBnrlı kabul etmiştir. rumu7 serefine blnlerce kişinin iş« (Bastaraiı 1 ınn mhHede) değildır. Intaniyeye aynlan yatak rağmen ihracatçılar borçlu olmssı Unlted Stpel müessesesmin izabeha 3000 hatta. Diğer taraftan, Vatikan »ozcüsü tirak ettiji bir kokteyl vermiştir Fınn sahlblerl bu tekliflerl kabul kilisenin Aiantinde halkı ve nskerî lar boş kaldıkça sevinmeli, fakat yüzünden kredi temin edemıyen npiprlni ziyaret arzusiınu izhar etzlyaretler esnatln^a 10 Ceyhanuı mevcud 500 hatonlar gene de muhafaza edilmeli müstahsihn paraya olan âcil ihti miştir. lık telefon kapasitesi 1000 hat ila etmediklerinden, mesele alâkalı mer birükleri ihtllâle tesvik etmediğini Relsicumhurumuzun hemen her geç Re^mf teblig cilerin tahkikine intikal etmiştir. bildirmiştir. dir Zıra en medenî şehrimizde da ytcından istifadeye kalkifarak bax ti}l köv ve kasaba lardo bazan Bevesile 1500 hatta, tşçi Sigortalan müfett şleri tarafınhi, iptidai yaşayanların sayısı faz liyat, yağlı tohumlar. kuru üzum NewYork 17. <a a ) Bstılı D ' Î lediye reisleri bazan hatktan blr U Antakyanın mevcud 500 r ladır. Böyle oldukça da her an bsr tütün, kuru incir yerfıstığı yağlı İsleri b'fkanlan toDİ^n+ılarını h^\ hatlık telefon kapasitesi 1000 hat dan vâki ihbar üzerine bugün Çekgenç blr hltabede bulunuyor ve i tas Şirketine bağlı 27 fınn sahlbi sari hastalık korkusu mevcuddur ve yağsız tohumlar üzerinde dam ''iVtorı sorr' bir t°bHS Turk Lübnan dostluğunu ÖVÜyorilavesile 1500 hatta, lerdlr Bu tebliMe suçüstü müddeiumumiliğine celbe1 İIKt Bu bakımian diğer hastallklardan şımdiden alıvre satışlara a du. rBajfnraft 7 frrri 12 Tarsusta yeniden 2000 hat dilmiş ve ifadeleri almdıktan sonra uzak, tecnde müsaid bir hastane lardır Bunun memlekete ve müs »öre V P M 1 W bllhassa Gece BrUtol otellnde Lfibntn mıttır. bu müracaatlarm üzerinde çalışma lık bir santral tesisi suretile tele haklarında ekmek buhranma sebeZam takriri çok atcfU koDttfma mizln bulunması şarttır. Meclii lteisl. Reiticumhurumut fetahsıle tevlid edeceği zararUrı lanna baslamıstır ve tam«malare sebeb olmttf. n«ti> nsuer 11e eöHS«mek ftrsatmı da el fon kapasitesi 2000 hatta, biyet vermek Iddiasile dava açıl reflne bir tlyafet vermiştir. Komisyon bilhassa ayn ayn yerTürkıstan goçmenleri arasında çı gözonüne alan ihracatçı IjırHkleri de ettiklerlnden memnunluk duv13 Iskenderunun mevcud 1000 mışür. cedt blr mttatenklf ve altı redde Bayara hediye veriidl lerde varife Röretı kankooa ö§ret dbl l k d kan bir kıiamık salgını ile tifo sal sert tedbirler almaktadır B Bu hathk telefon kapasitesi 1000 hat Beyrut 17 fTHA ) Beyru» Be mukibil 21 oyla lehte karar veril• Fınn sahiblerinin duruşmalan menler üzerinde titizlikle duracak gınını, bu hastane sayes'nde önle leden olmak üzene daha önce 15 5nce Pnri«te Nato flvesl İlavesile 2000 hatta, miştir. Netice^i tayin 'çin gizli oy derhal asliye ceza mahkemesinde ve Vekâletln aldıgı prensirj karan lediye heyeti Reificumhurumuz Ce» miştik. Bugün bövle bir salgınla haziran olarak tesbit edilen alivre fstlgnrelrToV bu'unmak 14 Sıvasta mevcud 500 hatlık kullanıinuştır. Zam aleyhinde komaV«'''fle yapılmıştır. Fınn sahibleri, ifadele na g8re, bunlar Snümüzdeki ders lâl Bayara alUn blr tepft içinde karşılaştığımu zaman, poliklinikte mışlar 8 temmuza tehir edilmir serekli hususlar müzakere edllmlf santral 3000 hatlık yeni bir sannuşaniarin vekununun zam aleykıvmetli \e tarihî bir taş hediye rinde, işçilerin son zamanlardı ran yılındabehemehal ayni yere nakleki 20 tecrıd vatağı yetmeyince, 8ö tir. hinde rev verenlerden fazla olduğu tralın tesisi suretile tebdil edilerek tlr. etmiştir Bu tafin Üzerinde şu dıman vermedlklerini iddia etmlş dılfceklerdir. ğüs hastalıkları hastanesindeki 60 dlkkatl çekmUtir. kapasitesi 3000 hatta, ler, 7 fırının habersiz olarak kapaDifter taraftan. sıhhî mazeretten cümle îâksedilmistlr: «Beyrut şehyatağın hastaları nereye gönderiAlevhte olanlann lammin kabu15 Eskisehirde mevcud 2500 tılması hâdisesinin de tamirden mtl Amerika, Bulgaristana 500 Suriye ziyafetlerinde içki dolayı yapılan muracaatlarm, Ve rinin S*nn Türkiye Reisicumhu lünün efkârı umumlyede reakıiyon lecek. hatlık telefon kapasitesi 3500 hat tevellid olduğunu söylemslerdir. kâlet Sıhhi Rurulu taıafından ra runa ileri türmelerine ceya»ağı intaniye hastanesi bınası ile Hayotomobil ihraç ediyor ilavesile 6000 hattâ, Veklleti Umumi Neticede, mahkeme iddia maka porlar üzerinde yapılan ikinci bir darpaaş Nümune hastanesi arasında Şam 17 (TJîA.) Suriye par.' 16 Anadolunun 30 şehir ve mının talebi veçhile son çıkan ko tetklk sonunda yandan faz'asınm Kât.ib Muharrem Nuri Birni buaün Washington, 17 (ajı.) Ameri ğini vapan îbrahim Vural şu been az 500 metre mesafe vardır ve kan Ticaret Vekâleti sözcüsü 500 lamentosu bugünkü oturumunda. kasabasında tesis edilmekte buluuçakla buraya gelmlş ve Bayarın ordlnasyon kararına göre dava dos rpHdedfldijH bildirilmektedir yanatta bulunraustur: arayerde askerî ha=tane bulunrmk otomobilin Bulgaristana ihraç edil Suriye hükumetinin verecegi ziya nan 19.000 hathk telefon kapası. heyete lltihak etyasının kâr hadleri komisyonuna Tavin ve nakillere sid ilk listenin beraberlndeki < Milletvekilleri maaşlarını tadır Hastane binası poliklinik ya mesi hususundaki anlaşmayı hü fetlerde İçki içilmemesine dair ka tesi 15.500 hat ilavesile 34500 hatta havalesine karar vererek durusma temmuz ayı ortalannda çıkacağı I miştir. 2800 liraya çıkardılar. Bu efkârı upıldığı takdırde, buraya müracaat kumetin tasdik ettığini bildirm ştir. nunu kabul etmiftir. 17 (R.) Mısır ve Su mumiyed^ reask'îiyon uyandırdı mt 17 Zonguldakta mevcud 1400 yı baska bir güne buakmı;ür. ilâve edilmektedir Beyrut edecek ateşli hastalar, müracaatlekl biz'm zammımız her hangi bir rinin idare ile ilsiğini vapıp o metesır icra etstn.» safeyi katetmek mecburivetinde ka Diğer taraf'an bu <abah bazı Ş e lacaklar. hastane içinde poliklin k hir MecIısK üyeleri veni zam Ozemuayenesine ihtiyacı olan hastalar rinden 272 Jira tutan hakkı huzurda aynı duruma düşecekler Polilannı almak özere bu «abab Bele» klinik ile hastanenin avrı ayn verdiye muhHsehecisme müracaat etlerde olmas'mn zorluJrunu, Belemişlerdir Karar Dahilve Vekâled veye bpğl' Haseki hastanesi çektince tasdik edilmedpn hakkı hiımis ve çekmektedir Poliklinige giTenzilâth satışlanna H haziran cumartesi günü başlanan ve 4 5 gün gibi kısa bir zamanda fevkalâde ve haklı bir rağbet göıen, Florya piaj sitesinde zurlarını zamh olarak ödemiyeoeâidince trt' bir vak'a ile hastaneve ni belirtme») üzerine muhMebed deniz kenan Lido Plâj Otel Gazino ve Denizcilik Bankasmın kuracağı Denizdler Şehri yanında, tamamen Londra asfaltı ile 50 metre genifliğindrinmpk jorunda kalan veya çok ile üyeler arasında münakasaiaı ol k:ynetli zamanlarını iki bina aradeki Marşal Bulvan üzerinde, elektrikli banliyö tren istasyonuna bisikletle 4 5 dakika gibi kua bir mesaf ede bulunan tahane manzarah arsalanmızdan mahmuştur smda ko^m^kla geçiren doktorlann Zam aleyhinde olanlaı karann dud miktarda kalmıştır. devamlı sikâveti ve mütehassıslann Dahillye Vekiletince tasdik edilmıpolikliniğe uidememeleri. het> bu yecegi kanaatml ileri sürmektedıruzakl'k vüzünden olmuştur Onde ler. bövle bir Tiisal varken blr ikinciyi tecrübe ptmek ne dereceye kadar doftru olur?» ÜCRETSİZ VASITALARIM1ZLA BUGÜN VE SON OLARAK YARIN SAAT 11 de MÜESSESEMİZDEN HAREKET EDEREK MAHALLtNDE GÖRFBfLtRStNIZ Gidiş Belis ücretsiz olduğundan ARSALARIM1ZIN EŞSİZ GQZELLİĞİNİ VE DEĞERİNE NtSBETEN UCUZLUĞUNU MUKAYESE ETMEK VE VERİLEN GAZETE İLÂNLARI İLE MAHALLİNE EN Aynı mevzuda bir alâkalı bize şu UYGUN ARSALARIN ANCAK VE # ANCAK MÜESSESEMİZ TARAFINDAN SATILMAKTA OLDUĞUNU GORMEK İSTIYEN VATANDAŞLAR GELİP ÜCRETSİZ GÖREBİLİRLER. misali vermiştir: dün bastırıdı 39 yasmda, 19 çocuk anası bir Tttrk kadmı! Antalyanın bir köyünde yaşıyan Ümmii Gülsüm ve kocası: «Kazancımız yerinde olsa bu karfar cocn?:umiJ7 daha ofnr!» diyorlar 2 nci Kore kafîlemiz Üç Batıls Bakan Dr. Adenauerie ioplanfı dün törenle uğurlandı yapfılar Bayarın dün Lübnan dahilinde yapığı gezî Haydarpaşa İntaniye Hububalta spekülâHf Hastanesi lâğvediliyor hareketler önleniyor Adanada 27 fırıncı dün mahkemeye verildi Karıkooa öğrefmenler İzmir Şehir Meclitl hakkı hızarlara £800 zam yaplı PARANIZI İSTİKBALİ OLMAYAN DENİZDEN UZAK, ASFALTTAN İCERİDE, KIYMETSİZ ARSALARA YATIRIP HEDER ETMEYİNİZ.. SATISLAR YARIN SONA ERİYOR « Ahşab binalan mevcud bir memlekette bir müddet yangın olmadı diye, tfaive teşkilâtl lâğvedilir ml? Biı eün bu afetle karşılasmca tükrii&ün kâfi gelmiyeceği bilinen bır hakikattir.» BÖYLE fırsat her zaman bulunmaz. Menfaatiniz icabı gelip sförünüz. Babasına ceza yazan Belediye Reisi istifa etti Antalya 17 (Telefonla) Babasına ve amcasma belediye nizaoı lanna riayet etmed kleri iddiasile ceza yazdırmakla meşhur Elmalı ka zası Belediye Reisi Dr Salâhaddin Tekeli, Meclis azalan ile arasında çıkan bir ihtilâf neticesi vazifesinden istifa etmiştir. Inhilâl eden reislığe Salih Miliğ Uminde bir leblebid intihab oluamustur. I SATISA ARZEDİLEN ARSALARIMIZ 2 grup olup, 1 inci grup LİDO PLAJ ve tesisleri yanında Londra Asfaltı ve Marsal Bulvan üzerinde harlkulâde manzaraya sahib 250 ilâ 300 metrekareye ifraı dilmiş M2 si peşın 12, taksitle 14 Liradır. 2 nci grup, Denizcilik Bankasının kuracağı Denizciler Şehrine hudud, Londra Asfalb ve Marsal Bulvan mevkünde fevkalfide deniz ve göl manzarasma sahib OTEL ve VİLLAlarUe meskun mahalde olup lepsi de 255 metrekareye parsellenmiş arsalar peşin 8, taksitle 10 li rsdır. Gerek kara yoıu ile ve gerekse elektrikli banliyö treni Ue Sirkeeiden Deniz Kösklere 1 5 2 0 dakikada gidileceği gibi, sabah ve akşam lan işe gidis. ve dönüş saatlermde elektrikli tren eksprea (direk) fferler ıhdası savesinde bu mesafeyi 7 8 dakikada katedip zaman dan tasarruf eierek DENİZİN TADIN1 DOYA DO¥A ÇIKARMAK, İPEK KUMLU, BİI.LÛR SULU FLORYA SAHtLLERİNDE BANYONUZU YAPMAK. MEKTABD\ GEL*NLEŞEN MARMARAY1 BÜTÜN İHTİSAMİLE •JEYKETMEK, LIDOVUN CAZ NAĞMELERİLE UYKUYA DALIP, SABAHLEYİN KÖŞKÜNÜZDEN KALKIP MAYONUZLA DENİZE Gİ RMEK İSTERSENİZ DENİZ KÖŞKLER ARSALARINDAN BİR TANE VLMAK FIRSAT1NI KAÇIBMAYINIZ. a*nua.a o ı n x « « t Bugün cüz'î bir para ile sahib olacağınız bu arsalar, ummadığınız bir zamanda karşmızs muazzam bir servet olarak çıkacağı gibi elektrikli banlıyo treninin servise gırmesl, Marşal Bulvannuı trafiğe açılnası, Denizciler Şehrinin kurulması, modern plâj ve Lido'nun çalışmağa başlamasile en asağı on misll kıymetbulacağı bugün için herkes tarafından malum olan bir hakikattir. Kapablan ana için 350 lira 'aparo almarak, tapuları günO gününe verilir. . DENİZ KÖŞKLER tNŞAAT MÜESSESESİ Ca|alo|lu Türbe Babıâli Cad. No. 20 BtRlİK HAN1 Iklnc! kat: Daire: 4 (Htimyet gazetesi karşi sırasında) füos tarafı ! ıncı <ahtf«rf#) Bugün Beyrut ve Trablusşamda ziyaretin aleyhinde beyannameler dağıtılmıstır. Beyannameler yayıl maya baslayınca hârtiseve Lübnan polisi derhal el koymus ve iki vüze yakın komünist) yakalamıatır. Tevkif edilen komflnıstler hakkmda kanunî takibat bMİamiftır. Siyasf çevrelerin «nahof» kellmestle Izah ettikleri bu hadUeler hakkında beyanatta bulunan Lflbnan lıj tjleri Bakanı Gabriel Moıırr ez cflnle demis+ir ki: « Hldise flzertnde ehemmtyetle durmaktayız. Bazı tanınınıs ko münlatler. halkı tahrik etmektedir. Hükflmet, bu hâdiselere sebebiyet verenleri «iddetle toesijr* edecek» ttr.» Lvbnanıfa dünkü tevkifter 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle