25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖMD CTJMHURtYET UfORGC StMENON 18 Huiran 1955 Resimli Romanımız 2» "GİZLİ DEFİNE» Ş fi/MİVA* Ol AMA Y/Af£ " r RADYO Bugünkü program tSTANBUL PROF. NIMBUS'ım MACERALARI: \Z.Zl Açılış ve progr«m 12.30 Radyo ialon orkestrası 13 00 Saz eserlen; çalanlar: Cevdet Çağla, Farure Fersan. Vecıhe Daryal, Refık Fersan, Mesud Cemü 13 15 Ş a r k ı l a r : MuaLa Gökçay 13 45 Haberler 14.00 $ a r kılar, o k u y a n : Keceb Bırgit 14 20 riaftanın proeramı 14 30 Dans ve caz muzığı 15 00 Cumartesı konserı 15.3u Şarkılar; okuyan: Turkân Dızer 16 00 Hafıf ş a r k ü a r (Pl.) 16 30 Hakkı Derman iasıl heyeti 17.10 Güzel şehr.mizde artık yaz başVıctor Sılvester orkestrasından oans muzıği tPl.) 17.30 1955 ın meloaılerı lamıştır. Halkımız sokağa, gezmeğe 18 00 Turkuler: Cemıle Ce%'her bol bol çıkabiLmektedir. Bununla Hasan Tunç 18.15 SporcJİarı t a n ı | y a l ı m : Takdim eden: Muvakkar Ekrem ' beıaber bazı müşküllerle karşılaşT»lu 18.25 Necdet Koyuıurk dans | maktadır. Meselâ herkesi alâkadar orkestrası 18 50 Eğıtım saati | eden bir memba suyu meselesi: Al19.00 Şarkılar. okuyan. Mefharet Yıl laha çok şükür şehrimiz au bakımd ı r ı m 19 45 Haberler 20 00 Neveser Kokdeş 20 15 Radyo Gazetesı dan pek zengindir. İşte. sokakta vs 20 30 Dinleyıci isteklerl «Hafıf Batı ce susadığımız zaman oir bardak muzıği) 21.00 Şarkılar• Zekı Muren memba suyunu na=ıl buıacagımızı 21.30 Şehırde bu hafta 21 45 şaşırıyoruz. Taksimden Tünele kaFrank Sinatra ve Dorıs Day 22 00 dar Lstiklâl caddesinde bir cdriak Dinteyıci istekîeri fTurk musikisıı veva 22 30 Cumartesi akşamı ıçın muzik su içemezsiniz. Kimse açık 23 15 Haberler 23 30 Kambıyn kapalı şişelerle su satmaz. Su isteBors Program 23 33 Dans muzığı diğ nizde yerine gazoz verm»k isPlj 24 00 Kapanış. ter. Yani siz arzu ettiğinizi bu!a Bir Bardak İyi Su Bulamıyoruz! İstanbul gibi zengin memba suları bulunan şehirde 1 kapalı şişe, terkostan gayri bir bardak su bulup içmek eni konu mühim bir mesele oldu BASBASA Avlanmıyalım mı? Konya Abdülaziz mahallesi 7 numarada oturan Miraç Yalper diyor ki: Kilosu 300 kuruşa olan saçmanm 450 kuruşa; kutusu 290 kurus olan kapsülün 650 kuruşa: devamlı artıslar kayde derek: bir adet bos kovanın tanesi 25 kuruşa: barut fiatlarının da bunlan takip ettiğine; 24 ve nihayet 15 liraya yükselen av vergisine: Biz avcılar; artık akıl erdiremez olduk. Av: evvelâ bir spordar. Ziraate muzir birçok havvanları imha etmek için de zaruridir. Sebebi izah edilmemis; fiat artısları bütün avcılan hayal sükutuna uğratmıştır. Av mal zemeleTİnin hepsinin memlekette imal edildiğini düşünecek olursak: üzüntümüzün bir kat daha artacagı as.kârdır. İnhisarlar Vekâ!etinin bu islerle ilgili zevatından soruyoruz Bu durumıı: bizlere lutfen izah ederler mi? Bu anormal ve hic bir ölçüye uymayan fiat artısı kararı: hangi esasa göre ahnmıştır? Faideleri nelerdir? Hâl bövîe devam edecek olursa Tarlalarımız domuzun: kücük bas hayvanlarımız da: çakal; tilki ve benzeri yırtıcıların pençesinden kurtulamıyacaktır. ANKAKA 6.28 Açılış \ e pıogfam 6 30 Karma Srfoah muzığı ı Pl.) 7.00 Hafıf i ırkettıa eserlerı IP1.) 7 45 Haberler | 00 Progr.ım.arımızdan seçmeler saati Pl.; 9 00 Kapanış. RESİMLİ ROMANIMIZ Bir Doktorun Nacesarı Yazaa. SOUBÎRAN Elektrik ve Havagazi Sayacı Satııt Alınacaktır Ankara Elektrik Havagazi ve Otobüs Işletme Müessesesinden: 1 7500 aded muhtelif Havagazi sayacı teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 2 Bu i?e aid fenni ve idarî sartname Müessese Ticaret İsleri servisinden parasız olarak alınabilir. 3 İlgililerin sartname esaslarına eöre tanzim edeceklcri tekîiflerini 25 temmuz 1955 günü akşamına kadar Müessese Umıım Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. (7544> Çeviren: MAZHAR KUN1 f \ 1158 Açılıj ve program 12 00 Şsrkılar (.Pl ) 12 15 Caz pıyanısılerı (Pl ) 12 30 Muallâ Aracıdan şarkılar 13 0 OHaberler 13 15 Öğle muzığı (Pl ) 13 40 Turhan Karabulmtan t u r kuler 14.00 Zehra Erenden turkçe tangolar 14.15 Lâtın Amerıka dans oıkeatraları ıPİ ı 14.30 Muzehher Gııyerden j a r k ı l a r 15 00 Fılm m e lodıleri (Pl.) 15 30 Eğlenceli tatü muzığı (Pl.) 16 00 Kayıb mektubları ve kapanış. maz. sat.cınm tavsiyesine uynıanız lâzımcîir. Sokak içlerinde soğutu!muş veya soğutulmamış terkos SLIyunun bardağı 2.5 kuruştur v İSH ğım >uyu satana sordum. O da t»rkos suyu olduğunu söyledi). Eğer o yeri de bulabilirseniz bravo! Istanbulun bazı yerleıinde jije mem1 ba suyuna rastladımsa da jjtı a"in büyüklüaü gazoz şisesı kadardır. Fiatı da büyük boy şişe fiatına; 1015 kuruşa satılmaktadır. Tabiî kontrol oimayınca vaziyet boy'.e oluj^ Savın Valimiz bu durumu çok iyi bilrrekte idi. Zannedersem geçen sene Avrupaya seyahatlermden önce bu durumu düzelteceği'ii vaadetmişti. Aradan bir sene geçtı bir net ce yok. (Adres mahfuzi Talimat verildi! İşçi Sigortaları Kuruma Umum Mudürlüğünden aldığımız bir raektubda deniliyor ki: Gazetenizin 10 5 1955 larihli ri'Shasmda «İşçi Sigortalan otobüsü dolmuş mu yapıyor?» baş.ığ; aitında çıkan yazı üzerme, "sanatoryom Başhekimliğine icab ede.ı tai'.mat verilmiştir. •••••••»•••«•••••••••••• Bu ne izdiham? Dr. Kemal Seçkin dıyor <i: 25 sene evvel ikamet stme!<;e olduğum Göztepeye, yenidıin kıracı olarak taşmdım. B.r milyona nşaa şehrimızin nüfusu, şüphesiz ki bu semtte de kesafetin artmasına sebebiyet vermiştir. Nakliyatın, bilhassa süratin arandığı bu df roç, 25 sene evvelki trenimiz bugünkii taşıma külfetine tahammal g(i«termekte, insanhğın minnet ve şükranlarına mazhar bulunmaktadır. Sarı renkli bir takım halk c'.obüs ler; de. bu kudsî vazifeye ;'tılmışlar ve fakat tamamen hıfzii.sıhha kaidelerine aykın, hırpalıyan, u?«;n, bunaltan istifçiliği üe halkı tsşıma sı insanhğın affedeceği fi'liyatta bulunamamışür. Pamuklu Bez Satısı Adana fabrikasında bulunan muhtelif cins (10.404) metre hatalı bez: mevcut şartnamede yazılı kayıtları dahilinde satılacaktır İsteklilerin bu işe aid sartnameyi görmeleri: lüzumlu izahatı alarak teminatlarını vatırmaları ve tekîiflerini en geç 29/6 1955 çarsamba günü akşamına kadar müesseserniz pamuklu subesi müdürlüğüne vermeleri rica olunur. Müessesemiz satısı vapıp vapmamakta serbesttir. 7901 16 58 Açılış ve program 17 00 Radyo çocuk saati 18.00 Radyo ıle ıngıhzce 18 15 Incesaz 19.00 Tarıhten bir vaprak 19 20 Serbest saat 19 30 Sohbet: Nureddin Artam 19 45 Esen Altandan şarkılar 20 00 Krdoğan Çaplıdan keman soloları 20 1S Radyo Gazetesı 20 30 Sevim Tanurekten şarkılar 21 00 Hafta sonu sohbeti 21.15 Hafif muzık (Pl.) 2130 Fahriye Canerden şarkılar 22 00 Garb rüzgârı 22.45 Haberler ıı 24 00 Yanhşhk bizde! İstanbul P.T.T. Başmüdürlüğü, bu sütunlarda neşredilen servislerile ilgilı şikâyetlere takdire şayan bir tıtızlik ve alâka göstermektedir. Şikâyetler en kısa zamanda tahkiki yapıldıktan sonra neticesi bildirümektedir. Nitekim 15'6 955 günü çıkan bir okuyucu şikâyeti etrahnda aldığımız 16/6 955 tarihli bir yazıda Ueniliyor ki: Gazetemzın 15 6 955 tar.hli nüshasmda «Okuyucuiarla başbaşa» sutununda bahsedilen teigraftaki yanlıçhğın maalesef servislerırtazae sukua getirildiği anlaşılmıştır. Tahkikata başlanmış olup, neticeye göre kusurlu hakkında gereken inzibati muamele vapılacaknr BULMACA SÜMERBANK AIJM VE SATIM MÜESSESESl 1 Arabaya binerek vola çıktık. Rıko bir müddetl ! sustu sonra dedi ki: «Altı av evvel bu yolu takıbederek' wburaya gelmistim. Bu altı ay zarfında butun hayal ve ınanl "/cımı kaybetmis gibiyim. İlk günleri ne hevesli: ne aayretlij )idim: Halbuki şimdi....» Müfeahhid ve Resmî Dairelerin Dikkatine Avrupa menşeli putrel (U) derhirlerimiz satışa arzedilmiştir. Müracaat: • • • At arabalannın park yeri cTaksim caddesinde açıkhıva ahırn. başhkh şikâyet mektubu !ı;ıkkında Emniyet Müdürlüğünaen aldığımız malumata göre: «Şikâyet edilen at arabalarının pârk yeri evvelce Taksim Anaçeşme sokağında iken traf.k bakunın* dan görülen lüzuma binaen Talimhanede Taksim caddesin= naK'eri'.miş. burada civar sakinlerinın vâkı şikâyeti üzerine gene Tak>ımd« Fi't garajı arkasmda hâli meydanhğa Şehir nakledilmişt r » MEHMED KAVALA Müessesesi Galata Rıhtım caddesi Tahir Han kat: 3 Telefon: 47554 Taksimde Satılık MÜLK • • I 2 Fakat bütün bunlar sizi alâkadar eder mı? Bclki de canınızı sıkıyorum Katıyen Benim de basıma gelebilir. Ben de sızin gibi kimsesizim. Tahsil masrafını hep annem cekti.... Hem üç sene evvel az kalsın evleniyordum.., O sırada çiftlige vaklajmıstık. Hastanın bulunduğu odanın oancurları kapalı idi. Riko: «A., a., dedi nasıl olupta kapa.mıslar? Yoksa hasta oldü mü? Taksim Cihangır mahallesi Sormagir sokak 5 123 12 numarah köse bası üc tarafı sokak çok kıvmetli bir miilk izaleyi şuyu yolu\ la 22'6 955 çarşamba çünü saat 15 den 16 va kadar Sirkeci Yolcu Salomında I Sulh Hukuk Mahkemesine satılacaktır. Dosya No: 955/20 İmar Durumu: Mezkur dosyadadır ve 4 kat müsadelidir Müracaat Telefon: 16705 Safılık veya Kiralık Apartman Katı Maçka. Teşvikiye. Harbiye. Ayazpaşa. Cihangir, Bebekte deniz manzarah 78 odalı tam konforlu bir kat aranmaktadır. Teklifler. Telefon iş saati 41108 SOLDAN SAĞA: 1 Denızcılk Bankasının Hattı v a p u r l a r m a şu sırada tatbık edılm e k ' e olan I ıkı kelımeı. 2 Bırdenbıre hıddet edis Uki kelirr.e). 3 E«ki Turk dın aaamı. bir takı. 4 Bir sı + nt takısının tersı. onu piradan daha dıkkatli sarfetmek gerektir. 5 Çevrıhnce her çun fıatlara esnaf ve tüccarın yapmakta oldukları meydana çıkar, tersı cilveli tavır ve harekettir 6 Bayram mujdecisi, balıkların başma drulen çorab. 7 Cumleleri vucude getirmek üzere sıralananlaraan. 8 Sona erme durumuna ırren. Su sıkıntısı yok! "Karşı yaka gene susuzluk çekecek mi"1» başhkh yazı hakkında Suiar Idaresi Müdürlüğünaen aldığımız cevabda: «Gene Elmalı bendi hakkında ı?erekli malumat, bendin 3 6 955 tarihinde açıhşı dolayısile salahıve'.l; kımseler tarafmdan verilmış olup gazetelerde mtişar etmiştir. Bahariye semtinde halen su sı1 Nakliye vasıtalarının vazife=i î Vatana asker yetıştırenler (çoğ'.ıl) kıntısı mevcud değildir» denilmtk3 Eski h?rflerden birînini okunu'u. tedir. çevrilince dünyayı kolkola şereflerH ren çıft mevdana çıkar. 4 Tet:kte bulunmaSa davet. teknik bilgı 5 Çevrilmce ancak u?un Vulakiıya verlebilecek bir emir olur .kalburrian ppcir'> rr.anasına b a ; k i bir emir 6 Kmverlı b.T=kının b ı r a k ' ı ğ ı uc zamandan b'rinın yarısı. dağ kovuSu. 7 T kı d ; rhem bir çekirdek siiFİenmiş kim«e (iki kelime). 8 «Yapmakta olduğun hizıretin başını sereflendir 1 » manasma murekkeb bir emir. • + Çarşıkapı, tramvay cad. 105İ •numaradan Hayati Çorbacıoğluf •yazıyor: î J Çarşıkapıda tiyatro caddesinint • tramvay yoluna açılan dörtyolf 4ağzı, bir trafik memurunun bu*. Üç otobüsün taşıyabileceği insan•lunmayışı yüzünden artık taharn^* ları tıkabasa bir otobüse doldur•^mül edilmez bir ölüm meydanıo mak, ayaktakilerle (100) kişinin tealdı. Bu noktada kas:7 neffüsü hava kapasitesini daraltbir günü nimet ayar c! makta, zararlı bir hal yaratmakta..duk. Bu mevzuda çok yazd'k.J dır. 14'6 955 günü 19.30 da KaJçizdik. Arasıra bir memurun <^aJ dıköyünden Göztepeye kalkan söz• zifelendirildiğinı fakat kıs* biı •f de hizmetkâr 3019 sayılı sarı oto+zaman sonra sanki ' " ı görülbüs, içte böyle idi. Fazla yolcu al^medığine kanaat getirılmış gih mamak, vazife yapmak istenıyorsa •••tekrar geri gazeten z ' n gördük Muhterem ahndığını ıaiı ileî seferleri arttırmak, trafik nizam ve • de niyazda bulunduk. T'evan'l'J kaidelerine aykırı olmamak. insanii şunun için '.onu'mu* lık vecibelerinden değil midir Taksiler n dolmuş yaparak servise ışda denilmeci Tugün (14 •fhazıran saat 16 30). Şu dakikrd:,* tiraklerini, ayrıca belediye otobüsİaynı noktada gene bir zavallı " lerile aym hattın iakviyesini .*ica T kemikleri hurda olmuş > ı lyfitte^' ederiz. • bir tramvayın altından C'knrı'di •• < İ Her gün gözlerimizin önriit^* Ampul için emir alınmamış • cereyan eden bu kaz.alardj «ayJ «Babıâlideki çifte fener» baş'ıklı 4bolan canların hesabmı k yazı hakkında E.T.T. Müdür üğünJ durumunda olan makamın den aldığımız cevabda: • kasım çekebilmek için daha «Fener direklerı kapı önunde bu• kazaya şahid olacağız * lunduğuna göre genel ışık rrevzuu•••»»•••••••»••••••••••< na dahildir. Bugüne kadar Belediyeden bu iki direğe lâmoa konulTesisat iyi değil Biası için emır alınmamış olduğu "Ramazan ve bayram arifesinde bildirilmektedir.» sular kesümemeü» başhklı yazı hak kında Sular İdaresi Müdürlüğünden aldığımız malumata göre: «Bu mıntaka yüksek olduğu cihetle sarfiyatın fazla olduğu zamanlarda b naların üst katlanna su 3. ncü sayısı bugün çıktı. çıkmamaktadır. Verilen adreste yaYerli ve yabancı tanınmış pılan tetkikat neticesi b:na dahilî kalemlerin en faydalı ve tesisatının da uygun olmadığı görü en enteresan yazıları yallerek ilgililere tavsiyelerde bulunul nız ALTLN "kitabtadır«[ muştur.» • • Kaza meydanı ALTIN KITAB Satılık Yeni Toprak Kazma Makinesi Amerikan le Tourneau markalı yol inşaatına elverişli bir aded TOPRAK KAZMA MAKİNESİ satıhktır. Galata, Agopyan Han. 4 üncü kata müracaat. Tel: 92797 1 TÜRKiYE JOREY KULÜBÜ DADI ARANIYOR ı 4 1 yaşındaki cocuğa bakacak tecrübeli bir dadı aranıyor. Dolgun ücret yerılecektir. Müracaat: İstanbul Yeni Postahane caddesi Atabek yanında Temelli Han No: 9 Telefon: 36887 H'İİLİTİOİN 3 Kapı açıldı... 13 yaşlarında bir kız cıktı.. hemen koluna yapışarak sordu: «Xe var; ne oluyor? Pekı annen nasıi? Nasıl olacak öldü.. Bunu söyleyen ., kız hemen oradan uz&klaştı. Rıko'nun maneviyatı son de, rece bozuktu « I Cerrahpaşa civarında müfrez satılık U CUZ ARSALAR Müracaat: Mahmutpaşa Hacı Küçük Camii Karşısı Mehmed Paşa Han No: 6 ve 8. Telefon: 27933 24414'07 AİNİAİEİVİ İ •!S H T İ t İ L İ A İ F «T LİIİNJ H L H YİA E İ Z İ A LİAİRMN LİAİDİAİRİAİKİ* EİMİAİLİHBİİİL R U İ M İ E İ S İ İ .NİA ıfauao rt j»»j»n Cumhııriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Turk Anonim Şırketı Cagaloğlu Halkevi snkalt No 30/41 Sahlhleıi m\\ 1 19 5 5 BAYANLAR / MUHASEBEGI PODRASI FAZLA DALILAH SİZİ DAHA GÖZELLESTİRECEKTİR. I ARANIYOR Şantivede iaşe ve ibatede j bize aid Anadoluda çalışacak tecrübeli bir muhasibe ıhtiyac vardır. Bahçekapı Atabek han | 33 numaraya saat 1012 arası müracaat edılmesi. Tel: 23393 İSTANBUL AT YARIŞLARI ZENGiN İKRAMiYELEk KLASiK KOŞULAR ŞAMPiYON RENKLER TÜRKiYEISfiN BAŞ ÂTLARÎ ŞAMPiYON JOKEYLER NÂZ1ME NADI ve ÇUCUKLAK1 Vaıı ışlerını t i ı e r aır» el*'Mes'UJ MUduı CEVAl) »KHMİ BAŞKLT Türkiyenin En Sevil miş Ses dT okndukları en son şarkıları Yıldızları SAHİBÎNİN SESİ Muallâ Mukadder Atakan Beklerim Her Gün AT YARIŞLARI 19HAZİRAN .1955 PAZAR Gününden itibaren her Cumarlesi ve Pazâı AX 2 6 0 7 4 OJava girdık.. Ölen kadın up uzun yatıyordu. Rıko bırden kızdı ve o sırada içeri giren babadan olan bıteni oğrendi: Aksam koca: ebe ve komsular başlamışlar içmeğe ve cok geçmeden sızmıslar. Hastanın iıvltilerini işitmemışlcr dahi. Zavallı kadın böylece bütilı kanını kaybetmiş. . Riko elinden seleni yapmıstı. Buna rağmen dövünüvor ve »Keşke hastayı sabaha kadar ben beklese diyordu fArkası var) B u Sahillerde YILDIZLISEMALARDA 14:30 da BAŞLAR ^ SABİTE TÜR GÜLERMAN AH GÜZEL İSTANBUL AX 2608 Y A N , Y 0 R ıcALBİM Pazartesi günü satışa arzedilecektir. Buluşalım Türkiyede neşri hakkı yainız'gazetemize aiddir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle