23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Haaran 1 9 » CUMHURİKR Up Kızları) nın 50 yıllık [nanılmaz bir iddia! Jeanne d'Arc yakılmadı tarihçesine toplu bir bakış Krallann ve komutanlann resimlerile beraber karyolalann başuçlanna çivilenmek üzere cephelere taşınan, takvimlere milyon takvim sattıran ve bugün yalnız Amerikada kızlara niçin altmış mecmuanm çıkmasma sebeb olan (PinUp kızı) derler, bilir mitiniz? basıhrıa iki j : i reaimlerin sahibleri güzel Bir Fransız tarihçisi, yeni vesikalara dayanarak Fransanm millî kahramanuu değişik bir çehre ile ortaya koyuyor Bir Fransız tarihçisi, «Jeanne 'Arc yakılmadı» diyor. Ona göre u meseieyi iyice aydınlatan tarıhi ketler, artistlerin ismini doğru oFotografın inkişaiı ve tıcari hamevzu olmuştur. Rejisör, Russel'in esıkalar yeni ele geçmiştır. O kaylarak verdiler. Böylece, bugün anyata gırmesıle "güzel kadınları» gegdğsünün pek dik durmadığını gör akiara dayanarak Fransız tarihınladığımız manada filmcilik başlamış düğü zaman, bilhassa hususî bir nış halk tabakalarına tamtmak san oldu. sütyen yaptırtmıştır. Bu filmın A e m llî mefahirlerden olan bir hâatı doğmuştur. Bu sanatın beşiği, Birmci Dünya Harbinin patlak merikada reklâmı şu şekilde ya ıse ile onun kahramanını aydıngeçen asnn sonunda Ingiltere ve bu vermesi üzerine, Florence Turner pılmıştı: Bir tayyare gdkte iki attığını iddıa ediyor. asnn basında da Amerıka olduğu İddia, Jean Grimod adında bir daire çiziyordu. Bunun mana.mı ve Mary Pickford gıb; şöhretler ve için verilen «PınUp girls» kelime:arıh bılginine aiddir. Orleans bâherkes anlamıştı, tabıî. onların sihirli hayallerini taşıyan lerının dılimızde tanı karşıhğı yokcırei Jeane d'Arc için şu mafotograflar, Kaiser'in resimlerile tur Fakat. şu şekilde te'cüme eGünümüzde pinup kızları Ameümatı ihtıva etmektedir: Orleans yanyana cepheye taşındı. Bırinci debilırız: • Halkın hoşuna gıden ve rikalıların hayatına bir daha ..ıkDunya Harbinin en meşhur pinup yatağının başucuna astığı kadın mamacasına öylesine girmişlerdlr Dükü ıle Kralıçe Isabeau'nun gaymeydana ları Kirchners kızlarıdır. ki, halen her yerin ve her jeyin imeşru birleşmesinden resmi •• Fotografla birlikte PinUp 1944 senesinde durum tamamen hâkimi onlardır. Ticaret hayatında ;e!mıştir. Şu halde VII. ncı Şarl'ın kızlarının da sayılan artmıştr. değişti. Kirchners kızları eski sükdahi satışı yapan pinup kızlarıdır üvey kardeşidır. Loren'de gizlıce 19 uncu asrın sonlarına doğru etiştırılmış, Fraıısanın kurtarılselerini kaybettiler. İkıncı Dünya Sırf pinup kızlarından banseatn Lilv Langtry ve Marie Studholme meemuaların sayısı 60 tır. 1953 yı masına dair krallık meclisı tarafınHarbinin meşhur pmupları, Amegıb aıtistlerin kartpostala basılmış an hazırlanan plânın tatbikatında lında bir Rus gazetesı, Cumhuririkalı genc kızlardır. Bu seferki. fotogrpfları elden ele dolasırdı. İer alrr.ıştır. yetçilerin seçimi kazanma sebebını pinup kızları, halen sokakta dosin en tııruf tarafı. bu resimleri Kiâsik tarıh bılgsınin dedığı giMarılyn Monroe'da bulmuşlardır. laşan kadınlardan bin kere açık b:iha?a kaHınların koleksiyon yapKomunistler, Marlene Dieırich'ın ıl netıcede yakılmamış, bilâkis osaçıktılar. malarıdır. Daha sonra, müzikal koun yerine başka bir kadın ateşe şahsında kendılerine kuvvetli c:r 1920 senesinden sonra res.mli nec medi artistlerinin resimlerini lavi destek bulmuşlardı. Çünku, Mar erılmıştir. Sonra bâkirelik iddiası muaların artmasıle pinup kızları r a >anlı^tır. Jeanne d'Aıc resmen k3"fno=*a11a moda oHu. Yiblero? j lene, bir konuşmasında $ovle demodası daha da yayıldı Reklâmraişti: «Amerika göğüs budalası. ilu gösterildıkten beş sene sonra ?Ibüm meydana getirdi .Hattâ. arlarrla ve eğîence yerlerinde pinup FJI şık kadınlar dahi, göğüsier n îobert des Harmoıses adında bir ksai!?r arasında, "hakıkaten çok kızlarının kullanılması, bir çok deki o balinalarla pek çirkin ı?d silzade .le evlenmıştir. Huvneti de eüzel. değil mi?» kel'meleri bulugenc kızı bu 13e sürukledi. Zıra, rünüyor.ıı iştırildiği için evliliğı de gızli kalnan kartpostallar teati edilmeğe artık pinup kızlarının sağlam bir mıştır. Jean Gırmod'nun ortaya atbaşlandı. Bazan, nadir bir re=ım, Sinema yıldızının bu resmi. iki Lstikbali vardı ve film ıdarecıleri, Bu yazıda asrımızı idare eden pinupluk eden kızları daha çok kıyn^etli bir dosta gönderilirken alpinup kızlarının elli yıllık bir ığı bu iddialar, Fransız haik eftakvim sattırmıştır. ânnda genış vankılar uyandırmıştercıh ediyorlardı. tarihçe=ini okudunuz. Pinup kıztına' ' Sizde bu resrrin olmadığını yıîti.^ları pinup kızıarının vv Bu isimler pinup hikâyesini da ! larının halk tabakaları üzarınüe Sı ır. Kudsallaşmış millî bir kahrasanı>oıum> şeklinde kelimeler yaa'dı. O zamanlar film şirketleri fi ha iyi anlatır. Sarışın bomba Jean raktıkları tesiri de yabana atma manın alışılan çehresıni değıştırzılırdı. atlann yukselmesinı onlemeK ı .n Harlow, tatlı kız Lana Turner, Ann mak gerekır. Meselâ, Şen Dul 0 iektedır Çünkü eskıdenberi tarıh fotoğraflarm alüna, artistin ismmi Sheridan gibi hâ!â sevdiğimiz ve pereti artistleruıden bın ?iyc'.ıği ?e litablarından öğrendığine Eore Jenne d'Arc Goren'de doğmuş hir yazmazaı. Fakat halk an. aa *. ı beğendiğimız artistler, ikinci dünniş kenarlı şapkayla, moda yarstka o kadar fazlaydı ki. sirketl<=" ı ya harbinin kalburüstü pinuplamış ve kısa bir zamanda her kadın, :oylu kızıdır. Fakir bır çoban kıJeanne d'Arc'tn bir tablosu hayet artistleriü uydurma isimler rından bir kaçıdır. Betty Grable, aynı şekilde şapka giymeğe başJa :ı .. altınaa tanıunak zorunaa ka nııar. Rita Hayworth, Jane Russel de bemıştır. Efsaneleşen huviyetıle İngilizlere Jeanne d'Arc, 1431 yılıada yan nayı yakmağa kıUunıştır. Bunun neticesınde Mary Picıifırd, ğenilen pinuplardı. Bilhassa îusBu yüzden Jeın Grimod ortava arşı Frartsızlan galib getirmiş, Re mıştır. Fakat tarihçi Jean GrimodGene ilk güzeilik müsabakasının Doıothy Nicholson adı altmda epey sel'in göğüsleri, şehrimizde de çok ms'de kral VII nci Şarl'ın taç ve ya göre o yıl ateşe verilen meçhul attığı idditnın tejirini katmamazyapılma^ına sebeb olan cjüzel oir sükse yaptı. Ondan sonra da şir beğenilen «Kanun dışı» fılmıne kk edemiyor Galeyana sebeb olpinup kızıdır. Hk güzeilik müsa :ahtını kurtarmış, fakat İngılizler bir kadındır. Yüzü, o vakte mahsus bakası İngilterede Daily Miror ta larafından yakalanarak Rouen'de bir başhkla örtülü olduğundan ta mamak için yahud da halk efkâakılmıştır. nmmamıştır. Jeanne d'Arc piskopos nnı yatıştırmak bahanesile şu >TIrafından 1908 yıhnda yapılmıı ve Dillerde destan yanma sahnesi de Cauchon tarafından saklanmi} ve muşatıcı sözleri de ilâve etmekteİvy Close isimii bir kız bir ivuhçı Asnn başlarmda herkesin elinde u şekilde cereyan etmiştir: fngilizlere teslim edilen diğer bir dir: almıştı. dolaşan bir PinUp kızı Bır dııeğe bağlanan Jeanne d'Arc kadın onun yerine yakılmıjtır. Bu «Bu tez, h«Uun ulvî hislerine ayNurcihan KFSİM başıucunda ölüm yaftası, ayak kadının bir büyücü olması kuv\'etle kın gelmemeîi. Incinmek için seucunda da tutuşturulmağa hazır muhtemeldır. beb yoktur. Çünkü Jeanr.e d'Arc alıçırpı ile odun yığınları varGrimod, iddiasının, Fransızlar ü her feye rağmen tarıhi ve millî çea ır Bunlar ateslendikten sonra. ö zerınde yapacağı tesiri bilmekte resinden bir jey kaybetmerrişt.r. Konvedi Tiyatrosu öniimuzdeki sergisi açmışlardır. Bu sergide Ceüm mahkumu sevırcilerini tak dir. Zira bir vakıtler bir müzede Kurtarıcı gene o kurtarıcı olduktan me\sim feni binada faaliyete lâl Kavurun, Fransız «imressıois etmektedir. Acı çeken yuzünün Jeanne d'Arc'ın saç kesimini »n sonra kahramanın büyüklüğüne haTokyo 17 (a.a.) Japon HariciGalatasaray kulubü fevkalâde geçecek niste» lerinden mülhem olarak 'adesi, Allaha valvarmak için ön anevi şeklıle gostermıyen bir hey lel gelmez. Ancak tarihi hakıkate ye Vekili, Londrada Rus ve Japon kongresi toplanarak. 50. dönüm yılŞehir Tiyatrosu Ko meydana getirdiği peyzajlar sanate göke sonra seyircilere uzanan kelin uyandırdığı heyecanı hatır götüren yol değiçmiş, efsane ile heyetleri arasında yapılmakta olan larını kutlamak için hazırladıklan medı kısmının önü severler muhitinde alâka ıle karollar ve nhayet alevli dumanlara lamaktadır. Halk o zaman mukad tamamlaııan bazı noktaiar aydınuğa müzakereler münasebetile verdigi 75 bin liralık bütçe kabul edümiştir. müzdeki yıl İpek si şılanmaktadır. Sergı bir hafta daha ıujtur.» karışarak görünmez olan bir vü desatına dokunulmuş kımselerin kav bir beyanatta, iki memleket araGalatasaraylılar, 50. ddnüm yılnemasında faaliyete devam edecektir. duygusile müzeye hücum etmiş, biT. A. smda normal münasebetler tesısi larını eylul ayı içinde bir çok spor geçmesi için çalışılSon giinlerin yayınlan n, Sovyetler elinde esir tutulan şubelefinde birden kutlayacaktır. makta&r. Halen dahili tâdılât meBedii Faikm Ameri Japon askerlerinin kayıdsız şartsız Futbol, basketbol, voleybol, atle•• •• yamnda sahnenin genişletilmesı aka seyahat notlarını serbest bırakılmalann» bağh oldu tizm, kürek, yelken ve yüzme spor Kanun Dışı filminin eşsiz yıldızı meliyeşi devam etmektedir. Yakınlarında ecnebi kar?ll»?malar yapıtoplayan «Sam Am ğunu söylemiştir. Bu filnı. 24 nıihon Türk Lirası da oturma mahallerinin yaptınllacaktır. canın Evinde» adh hasılat yapnııştıi". Japon Haricıye Vekili, Londra masına bdşıanacaktır. Bu iş ıçın Futbolda Arsenalın gelmesi ve küçük el kitabı Ye müzakerelermde bazı görüş ayrıZamanla pınup kızlaımın resım | muhteiıt fıımalarla tenıasa geçıınilık Yaymları arasında satışa çı lıkları zuhur ettiğini, fakat netıce dünyaca meşhur Ingiliz futbolcusu erı sıgara ve kıbrıt kutularının ka mıştır. Mathews'in de san kırmızı form» karılmıştır. hskkında bir tahminde bulunmaJt >aklarında. daha sonra da gazele Bu arada bıldirildiğine göre, Ilhan Köroğlunun «Destan» isim için vaktin henüz erken olduğunu altında sağ açık oynaması tahakek!âmlarmda görülmeğe başladi. «Sumer» ve «Melek» sınemalan kuk etmiş durumdadır. B r aıa, kadınlar çıplak olarak aynı zama'nda tahlıye edılecektıı li şiir kitabı da orijinal bir kapak sözlerine ilâve etmijtir. Geniş bir program hazırlıyan Gaiçınde ve içı desenli olarak seçilrruş îösterildi. Daıly Mırror isimii r.ır Dram Tiyatrosu haline getirilecek Hariciye Vekilme nazaran, Rus latasaraylılar kuruluşlannın ellinci hikâyeler yaymevi tarafından basngüiz eazetesi, biçimsiz kombine »Melek» sinemrfsının sahnesi «Sülar elinde bulunan Japon harb e dönüm yıllarını kutlamak için bü:onlu bir kadın resmi neşrettijii za mernin saîonundan alınmak sure tırılmıştır. sirlermın sayısı 12 bin 642 dir. yük bir gayretle çalışmaktadırlar. Gene son yaymlar aıasmda Rem nan. halk arasında homurtular îvop tı!e genişletilecektir. Bu sinemazı kitabevinin bastırdığı Kemal Hakem kurslarmı, bir •u. Bunun üzerine Northclıffe .OKÇekoslovakyada nm da çocuk veya prova tiyatrosu Tahırkı cSağır Dere» adlı romanı âm şlerıne bakan müdure şöyıs Ingiliz hakemi idare edecek yapılması düşunülmektedir. bir idatn bulunmaktadır. Bu eserde Anadoledi: «Saçma reklâmlarla gazetevı Şehir Tiyatrusu sanatkârları lu, objektıf bir gorüş içınde büAnkara 17 (Telefonla) Memr.ahvediyorsun!.» Ankarada Bratislava 17 (a.a.) Bir ted leketimızde hakem kurslan açmak tüîi hususıyetleri ve insanlarüe 1910 vılından itıbaren de, fi'n Şehir Tnatıosu Komedi kısmı anlatılmaktadır. hişçı grupunun başkanı olan Ber ve icabında bazı muhım karşılaşsanatkârları Ankaraya gitmışlernard Nemzcyk, bugün, Bratislava msları idare etmek üzere İngılteBenım gibi Vefalı bir okuyucıunFıkret Akduranın askeri mahkemesi tarafından ölüMalum, îlkokul Oğretmenleri büs dahi ancak kendilerinin alâkadır. Ista'.Tbullu sanatkârlar 15 aa İskender reden davet edilen futbol hakemi an bir mektub aldım. Şahsım hak Yapı Sandığı, ilk öğretim teşkilâ lan nisbetinde verimh olacaktır. zırandan itıbaren Küçük Tıyatroda «Kubbe Altı» admda yeni bir şiıı mc mahkum edilmiştir. hakkında Ingiliz Futbol Federasmdaki ilk tahmini «üslub benze tında vazife görenlerin kiralama, Türlü tenkidlere uğrayan, türlü temsıllere başlamışlardır. İlk oia kitabmın çıktığı da haber alınmışGrupa dahil bulunan diğer on yonundan müsbet cevab alınıruştır. meyişine» rağmen doğru olan bu onarma, inşa ve temlik suretıle mes hoşnudsuzluklara mevzu olan Yapı İstanbuıa rak «Yelpaze» piyesi programda tır. «Kubbe Altında» j bes kişi muhtehf cezalara çarptırıl Bu gelecek Ingiliz hakeminin geçen kuyucum. bankacıdır. Bır arkada ken ıhtivaclarmı karşllamak mak Sandığı da tereddüd götürmez bir dair şiirler topla'nmıştır. yer almıştır. sene Kral kupasmı idare eden mıslardır. ile buluşup görüşeeekmiş. İstan sadile kurulmuştu Şimdi münaka iyi niyetle kurulmuştu. Işlediği Giilhanede rölief sergisi l'eni çevrilen filmler hakem olduğu acılaşılmıştır. Üç ay >ulun, Beyoğlunun, hattâ Boğazın sasına girismiyeceğimiz sebeblerden müddet içınde başarılı olduğu saııııucr Nail Macuniunu ro memleketimizde kalacak olan tn evvelce eazino. kahve gibi oturu dolpvı ortaklar bu teşekkülden halar yok denilemez. Fskat son seffAtlas Film» onuEdıbin (.Vurun Kahbeye» ?dlı rolief sergısı Gülhane giliz hakemine zarurî masraflar'i lacak yerlerıne gitmişler; fakat bu memnun olmamıslar. Muhtelif gel:r nelerde kanunun emrettiği umumî müzdeki sinema mev | manınm ser.aryosunu yenıden haPaıkında açılmıştır dan başka 200 sterlin ödenecektir. kahvelerin gazınoların yerlerinde kaynaklarile elde edilen 7,913,331 heyet toplantlları bile yapılmıyasimi için dört film zırlamıştır. Filmin dış sahnelerinın I Sergıde elli Türk bü Bu İngiliz hakeminin ismı E. W. hep venı yapılmış banka binaları liralık sermayenin sandığın ilgası cak kadar bariz bir ıhmale uğramış, hazırlamaktadır H?.l çekilmesine bir hafta sonra ba^laj yüğünün kabartma ulmuslar. Okuyucum. bunları tatlı ve tasfive ile ortaklara geri veril hedefine götürücü olmaktan uzakBond'dur. dun Tanerin «Tuş» nacaktır. j portıeleri teşhır edilmektedir. atlı hıkâye ettikten sonra şöyle mesi uzerinde durulmus: fakat bu laşmıştır. isimii hikâyesinden alınan ve aynı Bir Amerikan tepkili Muhittin Sadak İtalyaya gitti ! Scrgi, Bahar ve Çiçek Bayramı yazıyor: nun uzun yıllar süreceği ve ortakBu tecrübeyi gözönünde tutarak Şehir korosu şefi ta1 dtvamınca halka açık bulunduru isimle senaryosu hazırlanan birınri uçağı düştü «Bankacılığın bu kadar revac lar için favdall olmıyacağı gözönü ortaklar, gözlerini dört açmslı: gefilm tamamlanmak üzeredir. Şadan i lacaktır. nınmış sanatkâr Muulduğu bir devirde ve bir verde. j ne ahnarak bu para ile bir tesis rek ksnun hükümleri. gprek buna Tokyo 1" (a.a.) Sabr F 86 Kâmılin rejisörlüğü altında çevri I hittin Sadak İtalya ve Fransız Konsoloshanesinde yumakta olan ve oldukça mühim ] kurulrcıası maslahata daha uygun dayanılarak yapılacak statü Ti?dtıpı bir Amerikan tepkılı uçağı len bu kordelâda Münir Özkul baş ! Almanyada yapılacak resim sergisi bir sermayenin heder olmaya vüz | görülerek bir banka yapılmasma delerini yakmdan kovalamalıdrrlar. şehrin yakınındaki evlerin üzenGenc istidadlardan Galatasaray rolü o>Tiamaktadır. Gene Mürur ' müzik fe'tivaile'iide tutmasırı mevzuu bahis edeceâ'm: karar verilmiştir. Kendi işine bakmıyarlann iş ni Lısesı talebelerinden Celâl Kavur Ozkulun bas rolü oynadığı diğer bulunmak üzere hareket etmiştir. np düşerek bır çocuğun oımesır.e Ilkokul Oğretmenleri Yapı Sandığı. Bu banka, veni kanun tasarısma ve diğer beş kişinin varalanmasına Bilvasıta ilgili oldufum bu sandık göre ticarî. sınaî. ziraî teşebbüs ve kimse lüzumu nisbetinde yürütmpilt Güvenç Ayhan, Fransız Konso bir film rejisör Aydın Arakonun M Sadak Avrupanın büyük «A. ye muktedir değildir. Bu defa banloshanesınde yağhboya ve pastel idaresi altmda çevrilmektedir. perek arzularile, gerek isteks.z taahhüdiere girebilecek, bılhassa ka bütün maarif mensublarını içiCanclla» korolarını da tetkik ede sebeb o'ımuştur. Uçağın pilotu da ölmüştür. inşaat uzerinde çahşacaktır. Halen ne alacaepna görp sshznı 2?rris. P T İlk Giizellik Kıaliesi Iv> Close tabloİEidan miirekkeb bir resım «Atlas Fi'.m» Stüdvosu, Halide cpktir. olarak kaydedilmiş öğretmenlerin 1913 sene«irdenheri birikmiş olan, Sandıkta parası bulunan ilk ösret tesi rrıiihım olacaktır In=*at ışinden ağıı bir pişmanlık üzüntü^u auyu rivayete göre. vedi sekiz milvon li menler, bpnkanın kurucusu savılsCurphıırı>cl"in Kdebı başka sahalarda terr.Pttü saslavıcı yordu rasının bosuna durduğunu duyu caklar ve hazı imtivazlara sahib o işlere giriçiiebüeceği srzorün^le tuC lıver kolunu Uiulca çekti. Ur vorum. Döri: beş senedenben aidatulursa bunun etraflı hir tec"iıh«ve Yeni tasarı kanunlaşmca eski ve devamh calı=m=va 'htivac ci*suJa ya acıvordu ama, ^eıe de gü tını vermekten çekinen öğretmen'ürnsiyebildı. lerin parssını geri almak isteyenle 4357 sayıh kanun ortadan kalka tereceS' meydandad'r. Bti"Un lim «Gideyım biı bakavm» dedi rine «emekliye aynldığınız zaman cak, bankadan yalnız ilk öğretmen yanacaktır? Masrif Bak^n! sı. Yi'k.•fJvujorsa rahatsız etme'i Yerre vereceğiz* denildiğini. en son va ler değil. bütvin maarif mensubları sek Ticaret ve E^îon^rpj okul'ari^e ğ" kadar dinlensin.» tıstıncı t°dbir olarak da «Oâret istifade edecektir. B?nkamn m»»r Ticaret lise ve okull^rınrîo^i öen bankası kurulacak ve Meclis k°zi Ankarada olacak ve lüzum aö tim elemanlarmdan istîf=rle pdr'njL'ısula onun arkasından ;n'l'.^eı.tat le gırmeden önce bu tasan ka rülürse Vıankalar kanunu hukiim lir. Fakat bu da kâfi <1°T; Hir Ale bakü. Wılliam onu gorunce ülprine uvularpk şube ve aianslar zülüyor ve utanıvoı muvdü pcaba0 nunlasacsk» diye vadedildisH hald^Tiakllll VP h^'.'lİ Vlll~^ck eorm^' ç de ve Meclisin tatil gününde 47 da 5cıl=bı)ecektir. Bankanuı müdber neyse, •• ışten geç.ııbti artıV * ve saiâhivetli bir b^n^s " ' = c * r n kanun tasdik edilirken bu konu ü deti. kuruluş tarihinden itib^ren Barbara'ya döndü: (99) yıl olacaktır. Bankanın itibarî gore işi livakatJ" ve rjıkkatle idare Çgvıren VAHDL'l üULTEKIN .ıGel gidelırc biz oturebnı. Yt zerinde hiç bir tsraftan sakkışefe etmek icab edecektir. boşandı. Julia kocasma döndü. Oyle meğe kadar b.rsz konu^a ır.ı» deci er''lmediğini isitince dolrrusu çok sermavesi, beheri 100 liralık 500 Eugene bunu sozde korkuyla soBatı yamnda safran =ari3i soğuk bır I ma, bak soyhyeyım sana, Julıa, onu bin hisseve aynlmış olarak 50 mil Kâr e<îeym rlprken hırlıi rincton ruyordu ama, tuhaf tuhaf gülüm durdu. Ağzı aralandt, kaşıarı ç=ıgol beiırmış, uzerinde skşam yıl bıle gdzüm görmü>or.» Olıveı, mernıeı döşeh, kırnıız üzüldüm. Bankacılığm ahp vürü yon Türk lıra^ıdır. rizîknlara eırmek. bu sa'JİsrI=ı od.zı, buz kesılm.ş. bojuııa kırpîşıp Heyecansız. gayet sakın konuşu sediği alaca karanlıkta bile belli tıldı. kfpıı oriaya !ı>sru usul asii vuıu müş olHuğu bu devirde bu sermaHisse senedleri A ve B grupları | l=ğ^n i'lerHrndir Her haH» b'ikıi .Bıliyor musun. Genc'' > dçdı. dü. Eşiğe gelince durdu. Ursula du yenin âtıl bir durumdan aktif bir duruyordu. Arabanın janısıra dağ yordu. Julia memnun memnun gü oluyordu. duruma gecirilmesi hususunda va na ayrılmıstır. A gruDunun hısse I mpt. bu cihet'eri dü^ünprek »rurî Julia: «A! Gene. o nasıl lâkır «Sen o Oliver dsnen rren'iebura r e M daki havas?a» lâmbalaruiı kı.^m lar vürüyor, bıı bıı lerıne orauz ve lümsedi. Sonra ka^larını çattı: terlbirleri kanun t^carın^a h e r senedlpri kaldmlacnk. Sandıkta ve ı rorek yükseliyorlaıuı. ..Eabam da. niye çekilmiyor dı!.> dedi. «İşleri zaten şimdi da sen kadar benziyor^ıın! Kımi mdıvıyor, tı odanın koıkunc deruu'k 1 * \ . z'lirınızla vardımınızı dilerim.T» hükme bağlava^ktır. K>nun h'ısanki! Daha ne kadar...« dedi, dur çeviriyorsun. Kaldı ki, babam çeki kımi andırıyor. diye ne vakittır duVefalı okuyucum haksız mı? Ya rilmis parnsı bulunarılara tahsis eArtık, arabanın corı Juvan azırlığmn bu kpdar uzun b'r zo"nnı n karanhktaydı. \Villiam bır koş du: Yakı^ık almıyacak bir sözü. lirse kendi için iyi olur. Günden şünüp duruyordum! Şimdi r farkma pı sandığı, beş yıldanberi islemez dlecektir B grupu hrase senedleri n ra=ında. Julia için1 liokebilirdi. de, koltuğuna uzanmış, uyııyord bütün öğretmenlere ve Maarif Ba vemis olması. bize ko unun eb=nvardım. Ne kötü! Ne acı ; y!" halde Meseieyi bu sütunlarda b.r «Şimdi gene Tom'a sanki iş soylerken dilinin ucuna gelmişken, güne. çöküyor. Sonunda kendi de Oliver içeri süzüldü, ftı'iama ccğ m yetıle mütena<:ib inctl^m 0 '" in Arabacı kapıyı açtı. iki defa açtım Banka yapılmasım. kanlığı merkez ve taşra teşkilâtınler yolunda gidiyormuş, yakında tutmuş gibiydi. Değiştirdı: «... ken memnun olur.» Eugene sadece: ..Geldik > dedi ru yaklaştı Göğsune iüşmüş bs Thomas'ların evi, güneşin hittığı bu tesebbüsten önce teklif ettim. da vazifeli olanlara. artarsa hakikî yapıldığı ümiduıi uva^^trıyor R=ıPrescott Kereste Şirkeıinin yöne dini zorlıyacak? Hasta, zira.» •• şına. aşağı sarkm s ell^ı'ne. pek za Bakirlıg:n da avnı düşünce ile üç ve hükmî şahıslara tahsis edilecek zı islfrımizde görul'I'iŞü eibi hu Eugene. düşünceli dujunceli. göz yerdeki tunç renginm uzerinde fcı. "Gir koluma, yavrum Burısı > « tım kuıulu başkam olacakmış gıbi % vallı ve bezgin bır 1\J! P uyuyujun caman bc\az bir yığın halinde, gö var.» vıl önce harekete eeçtiğini işitince tir. A grupu hisse senedleri nâma. gecıkme. bövle bir sc'v brl«>n rîpjil davranacağız!" diyoıdu. "Ah! Gene. lerinj önüne dikmişti. baktı. XIII bu scfer o teşebbüsü destekliye B grupu hi.^e scncdleri bamilne de takibsızl k %'eya İİITPHPH I t\nğjavrum, dayanamıyorum ben bu «Baban dünyada çekılmez • de runmuştu. Wıllıam onun \aptıklarını hoş cek yazılar yazdım Okuyucumun muharrer olacaktır. Banka, tahvi! muş ıse üzülmek, son nıukad' cr oBarbara. Billj nın başlrfl Üe pa'1 Eugene gene gülümsedi. «Sonunna. Çünkü, sen de, ben de bıliyoruz di, «yerini Tom'a bile bırakıp çeluyor, demektir. Bence B 'aniık, ki başkan sen olacaksın. Tom'u se kilmez. Sen de bıhyorsun bunu. da kendi de memnun olur.» Kar> tosunu çıkarıp hizmetçı k'za uza gormuştu ama. gene de unutarm vazısı üzerne Bakanlıktan yaptı cıkarabüecpktir Kanunda her banverim; eskicienber severım. Ama, Tom'u ikinci başkan yapar. Ama, smın bu sözleri uzerinde düşündj. tırken: ..Babam nasıl?» Jıve sordu. yordu. N çın. Oliver bılıyordu btı Sim soruşturmalardan anladım ki. kada olduğu gibi ihtivat akçe, u imtihan kararlan eibi bunu da mat Ursula: «Uuyuyor. yahua dm e nu. Barbara en az değer ve.c'.ığı kanun tasarısı hazırlanmış, diğer mumî heyet idare meclisi... gibi buata aksettirmeden bir oldu bitti ne de olsa, sen başka. Her şey sesağ kaldıkça başkanlığı dünyada bı Sonunda... Baba, oğul her iki Presevlâdıydı ama. ne de olsa ^en; >e Baknrlıklara gönderilmek üzere hususlara aid umumî hükümleri olayı vapmamalıdır. Aksi h5İde, he cott'un sonu olacaktı bu. Kenîisi n;yordur.> dedi. rakmaz.» Eugene karısımn kürkünın hakkın Çok çalıştın çünkü.» Oliver onun yanında durınui; kn verdi. k:zıydı çuakü. Onun Olı limi Bu ne aeır vürüvüş? diyecek pösteren maddeler de bulunacaktır p mizin esasmı hosnud'ııl*'a ksr«ınü yeniden sıkıştırdı. "Zorlanırsa, Jualia'ya güvenebilırdi. Karısı ca Eugene onun elini tuttu, sıktı. Kanun tasarısının dğrenebildicim ladîğımız bu eüzei te»'^hiis ioirı ondan yanaydı. William işini iyi yap lunu boynuna atmıştı G.'!'u şv'rfez' ver'e kendamin nedense dü^man siniz Doğıu!. Fakat itiraf edelim «Yıllardır sabrettim Jıılia, yav o başka.» cl mıştı: Çocukları ona ne acırlardı. rie solgun yanaklarından comi.'. u kesildiği bir aama varmak ıste ki biı an önce Bakanlıklardan ce foplu manzarası budur. Şunu mes bir kaç sene sonra rahnetli s^rH'k «Daha fazla bekliyemezsin, Ge rum, artık çoğu gitti, azı kajdı. Sab nesine bir turlu akıl erdirememış \b se'me?ni ve öniimuzdeki dev lekdaşlanma açıkça ifade edeyim hakkında busün söylpniipnl^rin ia ret biraz. Tabii. Tom hiç kuşku ne. Bu zorlama işini sen yapacak ne de yardım ederledi; ikisini de Ursula boynundakı kolun süvşıie ti. saıılışını hissedı>ordu. SsV.nen oreîe oİ5un kanunlaçmasıru dahi ca ki, kanunla ve iyi niyetle yapıla ha fazlasının ileri süruleceğınden bekliyemezdi onlardan. lanmamah. Şimdiye kadar hep be suı.» cagında şüphe olmıyan bu teşeb şüphe etmemeliyiz. nur kendisine dokunmasıls avunuı Beyaz evdeki göz karnaştırıcı ışık «Ama, sonradan başıma kaknimle beraber çalıştı, ne dedimse J lar arabanın pfncerelerin'i^n icci rshatiardı: şimdi ise için p s.!decf= hepsini yaptı. Sevprim Tom'u A ALEMIND Rusyada 12 bin Japon esiri varmış G. Sarayın 50 inci yıl hazırlıkları Türkiye öğretmenler bankasma hazırhk Yazan: Eski Bir Oğretmen Oğretmen ve Oğrencı Köşesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle