25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HJMHUKİYK1 18 1 • ( • s o II 15 E T L E R omanın merkeı gan, bfl» tün dünyadakileri bil^ mem ama, bütün Avrur^adakiler arasında en güzeli, en karşılamak arasında hiç bir farK Geçen bütün bir hafta tstanbulun büyüğü, en pratiği... Mussolini, buYAZAN: gözetemez olduk. Emlâk Bankası ve Belediye tarafmdan istimlâk sa" başmdan türlü vak'alar geçti, bunrasını, devrinin bir âbidesi olarak Bu havadislerin resimlerine ba Ebedî Şehre hediye eylemiş. Her lar arasmda. tabiî cisıayetler, cürhasmda yapılacak dükkân ve ticarethanelerin kirakarken göze en bariz surette çar türlü vasıtalar, buradan kalkıyor. mü meşhutlar daha nice vakalar pan iki nokta oldu, birisi Ameri Hani «bütün yoUar Eomaya gider!» Bazı mfiessese ve ticarethaneTprin varsa da bu son haftaki vak'a böylanmasında mükteseb haklann tanmması isteniyor , kadan ısmarlanıp getirtiien Rum diye beynelmilel bir söz vardır ya; kasalanni kırarak binlerce lira le polis vukuatından sayılabilecek 1 ha! ve meselelerden değildir. Çün cinde behresi herkesce musaddak fına dünyanın en güzel Kadınları patriği o muhteşem sakal. âsa ve o meşhur kelâma göre, clhanın tekBalıkpazan Toptancı Tacirler ce içine tevessul edilmesini arzula çaran 20 yaşındaki hırsız, Floryada kadınlarla âlem yaparken ki aylardanberi İstanbulun en gü kimseler idare ederdi, oyeri mu dıye tahayyül ettiğı kendi harem kaJpağile hazır bulunmamasj ve ta mil yolları bu istasyonda nihayet miyeti dün saat 14 te şetutimiz Ti ! maktadır. zel yokuş başlanndan birine arka vakkaten san saçlan havada dal takımını toplayacağına inanamıyo ı kat Diyanet İşleri Reisimizın buluyor. ele geçti Aynı zamanda Emlâk Bankası ve caret Odası salonunda toplanmıştır. sını verip yan yatınlmış bir alay galanan, etekleri rüzgârlarda uçu ruz) üzerine oturarak etrafına kendi , temiz' ve beyaz sarığile davetliler İçi bk âlem... Oteü, lokantalan, Toplantıda faaliyet raporu okun Belediye tarafmdan yapılacak dükZabıta taıafmdan uzun zaman boş kibrit kutulan manzarasıru şan genç bir Amerikaiı mza ver davetliieri olası sinema artistlerini | arasında görülmesi jdi, eğer üsta mağazalan, hamamlan, her şeyi... kân ve ticarethanelerin kiralanmaduktan sonra bilhassa istimlâk işdanberi aranmakta olan sabıkalı gösteren meguur Hilton otelinın dik. toplamış ve «şimdi ben de padişah '. dın etrafmda baldırı çıplak hanım îolcn içta ne lâzımsa hepsi var. lerine temas edilerek cemiyetin bu sında bu mıntakada müessis firma ' b r kasa barsıa nihayet evvelki geİtalyanlar, bütün şehirlerine böyaçılma merasimi Mr. Hilton'un New Artık hiç ümit etmeyiz ki, bu oldum ve işte haremimı demiş. | lar buluamasa idi belki insana bir lann mükteseb haklannm tanmhusustaki görüşü açıklanmıştır. | ce Floryadaki otellerden birinde York'tan seçip getirdiği harem ta tantanah açılış günü her sene ya Hiç zannetmeyiz ki çekirdekten • otel açıluj töreninden ziyade cena le bir merkez gar yapmağı gaye ması, kiraların artırma ile değil, TiCemiyet, gıda maddeleri piyasa! kad;nlarla âlem yaparken yakalan kjmlarile beraber NewYork'a av hut üç beş senede bir edinmişler. Tarihî üslubu bozıılur kutlanıp yetişip milyonlar kazanan bir îat , ze merasimı havassu veriyordu. sının bir kül olarak mütaleasını is earet Odası ve Borsası mümessille I mıştır. detıie kapandı. buraya başta Mr. Hilton ohnak üze bıı monarşmin bir yatak ve bir ha I Bu açılış merasiminde rinin dahil olacağı bir heyet tarabütün diye, evvelâ Floransa'ya merkez gar temekte ve bunun şimdiki yerinde I Aslen Antalyanın Döşemealb kö tipi uygunsnz sayıhnış. Fakat ora Bu zata şahsî teşebbüsü ile şeh re bir Holleyvvood takımı getirilsin rem, bir demokrasimn ise ıki mec j dünyaya (tabiî Amerikaya demek bırakılmasııu temenni etmektedir. fmdan tesbiti istenmektedir. ' Cemiyet bu hususlann temini yünden olup bir senedenberi Istan | rimize bir koca otel hediyesine karşı ve bu suretle bu otelde mülî meiahi lis, bir hitabet kürsüsünden mü jistiyorum) bir kere daha fjösterdüt ya dahi hem eski büıalann çeşni Bundan başka cemiyet, imann için gerek Vali, gerekse Ticaret O bulda buhınan Hasan Inal ismin | elimizdea geieni yaptık, şerefıne rimiz arasına sokulsun. rekkep bir cihazdam ibaret olaca ki, modadan, cemiyet hayatından sinde, hem modern anlayışta bir hajki kademede yapümasını, tüccann rikulâde istasyon bina«ı yapmışlar Diyorlar ki Mr. Hilton bile bu ğına inanmıg olsun. dası ve Odalar birliği ile muhtelif deki bu kasa hrrsızı, yakalandıktan biı zamanlar Osmanü padişahla. anhyan ve bu bususta kıymet hüsonra suçlaruu itiraf etmiştir. ki, sonradan şaheser sayılmiî, en açıkta kalmamasım temin Için Un temaslar yapmıştır. kadar ikram izzetten cesaret alara* nnın keyif çatmak için arada sıraİkram izzet hususunda bizim ka. kümlen<ne erişmij buiunan sahsr* fazla o beğenilmiş. Kapısında «Türk kapanı ve Hâl arasındaki mıntaka i Dün bu temaslar hakkmda izapadişahlardan birinin yattı» yataHatırlarda olduğu üzere son zada uğradıklan Beylerbeyi Kasrı ğıo (bu yatak her halde ikinci Ab daı geniş, bızim kadar ustaca ha yetlere malıkiz. Mr. Hilton hiç şüp hamamımız da vardır» diye reklâm da inşaata başlanmasını ve ancak bu hat verilmiş ve azaların tasvibine manlarda şehirde bazı kasa soyreket eden oir cemiyetin ne garp he etmeyiz ki bu merasimin resun gördümkısmın ikmalinden sonra yıkma sunulmuştur. gunları olmuş, faili bir türlü ele hümayununda, son moda Ameriktn duJhamid'in üzerinde can verdıgi Trenlerin, uçak otobüslerinin, o j usulü rast gele ağaçlar altına, mer yatak oîamaz çünkü onun ne âdî ta ne şarkta mevcut oldufuna ina lerini günün birinde bir reklârn gecmemişti Hasan Inal, polise verrnecmuasında kullanacaktır. fakat diği ifadede Şeker bayramında Per djven ayaklan üstüne Surulmaş bir yatak olduğunu bu satırları nıyoruz. Hele bu son senelerde DU o kullanmasa bile memuldur ki da tokarlann, şehir içinde işliyen vaKamyonlar için araba vapuru Liselerde yazılı imtihanlann şembepaznrmda Zincirhan soka sofralarda ziyafetler verdik. Sara yazanm bizzat görmüş olmasile re dostane muameleye o kadar aykırj vete lâyik görülmiyen, Belediye sıtalann, otellerin, kahvelerüı ayseferleri tertib edirdi neticeleri nı noktada toplanması, büyük bir ğındaki Kâmil Ellialtıya aid slhhî ' yın muhteşem odalarında bir elde .Mr Hilton eibi büyük bir milyo şekıller verdik ki bir Başvekili kar heyetimiz tarafmdan Şehir Hatları Ifleünesi bazı bususi Olgunluk imtihanları yertne kalm İstanbulda kolayhk sağhyor. Türk şehirleri şılamakla. bir banka müdürünü olan yazılı iratihanların neticeleri 12 otomobil sahiblerinin müracaati üzerine tesisat mağazasma girdiğini, tek ba tavuk budu bir elde şampanya Sa ner'm bu âdî yatağa uzanıp etrageçirdiği üç beş günlük zamarun için de aynı usulün örnek alınması kamyonlar için ayrı araba vapuru se , şına kasayı aşaSıya yuvarladîğını, dehi dolaşıp bağıra bağıra konuşlisede belll otaıusrur. bir albumü kendilerine müzeyyen temenni edilir. ferleri tertıbine karar vermıştir. j sonra kapısım kırarak 8 bin iira mslarına onlann şivesini taklid eBu dönem Galatasary Usesinde nl»cilüer içinde yakın zamanda takHazırUnan tarifeye göre. araba vaFakat »sıl ben. bu garlarda rastbet«ı fazla başarı temln edîlmlş, komden seslerle iştirak ettik. oeğtndiknı söylemiştir. purları bugünden itibaren Hayreddin dim olunacaktır. ladığım Diurno teşkilâtından hahposizyon imtihanına giren 31 öğrenci ı ile Üsküdar iskelesi arasında islemeğe Bundan baska, Küçükpazarda lerini beğendik; şayet pek eski Ne olursa olsun bu açılış mera sedeceğim. Bu kelime, gerçi «günden hepsi, Matematik imtihanına giren başlıy :cak ır. Zindankapıda Abacılar caddesinde gorülüp anlayamadıkları bazı şey 33 ögrenciden 15 1 Fldk tmtflıanına simi yapılan alelâde açıhf merasim düze mahsus» mânasına geliyor. Deniz göslerileri bu yd giren 26 ojrenciden 22 si, Tabiye imTodori Araboelunun sahibi bulun ! ler varsa oaalarla bcrsber cahilaKüçükköy cinayeti etrafında yapı lerinden her halde biraz farklı ol Fakat daha zlyade «nöbetçi" demek 4 temmuzda yapılacak tihanına giren 3 ögrenciden 2 si mune tenkit etmekten geri durmadık, lan tahkikat dlin bazı gelişmeler kay sa gerektir. çünkü bizler bile otur olacak. Zira, geceleri de açık. Bazı duğu 10 numarah un m 1 Tetnrr.uz Denicilık Bavramının vaffak olni'islardır. detaiştir. Emniyet İkinci şube cinayet duğumuz verden aylardanberi işir eiren Hjfan. rppğazanın çekmece çünki tek bir vazifemiz. tek bu şehirlerde, yirmi dört saat hiç ka Bundan blrkaç ay evvel polis tarafm masası memurljrı çok muhim İp uçDiger llselerden bi'hassa matematik programı V ilâyet. Marmara Bo'ge ve Liman MuaMrluğunun müşterek çallj sini soymustur. Gene aynı soygun noktai nazarımız vardı: O da Aırıe fantihanHrınrta basarı göıterttniyenlerin dan kokain satarken yakalanan Disçi ve ları *le geçirmişlerdir. Cinayetin ay tiyorduk ki bu merasime iştirak panmaz, yolcunun hizmetinde bulumasile hazırlanmaktadır. sayısı hayii kabanktır. cunun, Sultanhamam cadde<=inde rikah Hilton otelcilik gurununu Eczacı okulu talebelerinden Fikret dınlanması bir kişinin yakalanmasına için yapılacak elbiselerden dolayı nurmuş. ÖgrendiSimlze gore. Irak Kralı n diğer Gönavın durusmasına dün 1 inci Ağır kalmıstır Polis. katlllerin şoför Nurtyi aileler arasında nic« nice göz yasPertevniyal llsesinde ma'ematik im Faysal'ın memleketımizi ziyareti a>0 2'1 numaralı Pertev Paka aid ına i memnun etmek. Belki bir Duş, banyo, pedikür, manlkür, tihanı.na giren 102 öSrenciden ancak . nasebetile denizcılık gosterilerı. kurek ğazanm k?sa"ından 6000 lira aldığı ! Hilton gurupu da «Bir taşınL bütün Ceza mahkemesinde mevkufen başlan • çok yakından tanıdıklrını. cinayetten larına mal olmuş münakasalar Beç berber. potin boyacısı, fitücü, emamıştır. 7 saat süren dünkü celsede sor bir gıln evvel buluşmak için randevtı27 si muvaffak olmuşrur. miştir. Bunlar Paris terzilerinden netçi. mücevherleri teslim etmeğe | ve ve'.ken yarı^ları 4 temmu'da yapılaj bir memlekpti feda gördüğümüz* gusu yapılan Fikret önce kokainleri I laştıklarını, cinayet günü bulujtukiarı İlköğretmen okıırlanna talebe caktır. Cumhıırreisi Ce'.âl B>yarın da K?sa hırsızınm çaldıfı paralnr I şehrin ger.e böyle paha biçilnıtz Aieko lsmlnde birinden aldıgını »öyle 1 yeri ve takib efiklerl yolu tesblt et birinİTi model olarak İstanbula yol mahsus kasa, hususi istirahat oda • bulunacağı bu gösterıler gccen senela'lığı on bin liralık bir aksam sı, hülâsa, seyahatten peıişan gel«» kaydına başlandı kilerden farklı (ekildc bazırlanmakta dan 55P5 irası ele geçirilmhtir. A manzaralı yokuş b?.şiarmdan biri mls. sonra «Ben bu kokainleri polise miştir. Aranmakta olan şahsın veregünün birinde de ihbar etmek İçin «lmıştım!..» »eklln ceji ifadeden ıonr« katiller yakalana ı tuvaletinm sanlmı; olmaslle sablt herkesi karşılayıp taünin edccek llkSgretmen okullan namzed kayıd dır. danalı bir kadına âşık olan hırsızın nin üzerine I tir Velhasıl bu suretle israf ve tesisler var. Kapısında ihtiyacınız» larına baslanmıstır. sürü bcş kibrit kutuların de birbirini tutmıyan ifadeler vermiş , caklardır Denlzelllk Bankasımn Camialtı tersa bu kadına ild:§ı bilezik de mOsa bir tir Talimatntme geretinee İlköğretmen neslnde I Bir vatandaş, Atatürk bulvarnun sefahat hususunda da istediğimiz göre bilet ahyorsunuz. Fiat ehvenlnfa et'irdiği 6500 tonluk dere edilmistir. 20 yaşırda ve be I dan mürekkep üç yüz gözlü *»iı Maznunun sorgusundan sonra kokaokullarına kabul edi'ecek talebe sayı •Abidln Daver» sileni is« 1 temmuzda saman Amerikayı taklit etmek ki' Aynca bahşiş için musallat olnıubir kısmına sahib çıktı kâr OIUD h;ç tahsil görmiven Ha Amerikan hanı yapar diye düsün inl alan stvil poHslerle. eve baskm ya«ımn yüzde 25 lni sehirliler teskil edeF'mle suya indirüecektir. eektir. san Inalm. bu isleri tek baçına ne di\k. Tarihî bir mshter takımımız pan polls'er dlnlenmiş, kok'lni para I Saraçhanebasında Bozdoğan kemeri retini haîziz, fakat ?5nül isterdi H yorlar. Mdrtivvet kesenizden, birim Fethi tnaler beraet etti mukabUI Fakat tstınbul Maartf MüdürlüSii. polis tarafmdan vardı, onu saçh sakallı, musikifeıı mlşlerdlr. Fikretten aldıklarını soyle , nin ileıif'nde Hıfzıssıhha binisının bu kudretf ilim ve teknik yollarn paramızla beş on kuruja eyvallah Hususi Deteküf burosu kurcilığundan se'îilde bp^ard'ğı | önüne ve raddeye tesadüf eden bir da kullanalım. diyorlar. yapılan müraeaatleri lebebsiz olarak dolayı hakkında 3 llralık para cezaaı hayretlc karşılanmıstır. Son olarak HOseyln Peyda ismlnde I kifim arsaya Tevfik Şenel isminde biı re>J»>fm<!k'pdir. AÇIK TEŞEKKÜR kesilerek mahkemeye verilen Fethi Tolcu, iç çamaşırma, üst elblseleçıkmıj, mahkemeye bir sinema artlsti dinlenmiş. bu sahid | vatandas sahib ikinci şube müdürlüsünce tahkiVe'llpr Vekâlete müracaate karar İnaler Eminönü Ikincl Sulb Cezada Duçar oldu?um prostad hastalıgın ffadeslnde: rine kadar her şeyini yeniden ve müracaatle burasınm kendlsine aid VFT^veWdir kata dtvam edilmektedir. cereyan eden muhakemesi sonunda Cihangire dadanan bir hırsu dan beni elemsiz, kedersiz hayata ka« Fikret benlm çocukluk arkada oldııfhınu iddia erîerek bu hakkın taen ncuz fiatlara edinip şehre pınl Eir vat!"'daş, aleyhinde cemîyet beraet etml} ve 3 llralık para cezası vuşturan memleke imizin pek kıymetll şımdır. Bir gtln b?na, «rnît kokain nınmmna aid k?rar almıs. cadoenin yakarandı pınl, tertemiz girebiliyor. düfmüştür. ve dejcrlı Ürologu Operaîör Doktor vnr mı?.. diye sordu» dem'jtir. VaH Amerikaya gidecek bu kısmına bir takım işaretler koykurulduğunu iddia ediyor! Beyoglu poliıl. uzun zamandanberi A U ESREF GÜRSFA'e. tedavi miiddeBa seyahatte türlü iklimlere Fethl İnaler kendidie konuşan bir Duru«ma dijer şahidlerin dinlenmesi mustur. Bu zat, kendisine aid arsa ll Clhsngır ve havalisine dadanan sablVall ve Belediye B şkan Vekili J\ihKasımp^5''da oruran Mıı*tafa isminde arka'iaşımıza, hu.'ust det>ktif bürosurastladım. Meselâ Alp dağlal reHin Ket"n Gokavın bu akşsm veya tlnce bu'un«'ufıurı Tejvikiye Saiilık Evi !nn nika Btîne bırakıİTiısiır. t'rp.'âk edilip parrsı verilmediŞi tak ki'ı bir gece hırsızını yakalamıştır. birl d(in Mfl<ide umırm"1?e bir dtlek nun tesisi i«in bir mahzur kalmadığını haitanesinin çok nazik. şefkatli. ihtiSefer Gökdemir Ismindeki bu hırsızın nnda Gothard geçidinden bes, Dr. Asım Arar topraŞa veriMi drde cadde or'asına bina insa ettireçp İle mıiracaat ed»rek garib bir tddl ileri stirmüs ve önürnüzdekl giiilerde hud yarın Ankarpdan dönmesi beklen rnamlı alâkalarını hiç unutamıyacayalnız Clhanglrde «ltı eve girdlgl tn metre r^o^+oHir. Hab»r alHı»iT<i7a göre Profkarlar arasında oto ada bulunmıısrur. Muıtafa. Kasımpasa büroyu kunn^k üzere teşebbüse geçeVefatı büyük blr teessür uyanrtıran ce?lni söylemektedir. Dün gdrtistilSü8ım Doktor Osman An, S^ıbahat ÖzgüIr^'iTrıjtır. SBT O^Vay yakında AmçriVava Ridemobiiimiz epey müşkülâtla geçti ve Mds'esarl Dr. mü7 a'Akalı makam blze su izahatı da oturan ve kendlsinl tanıyan 70 e ceğlnl «öylemi? ir. ner ve GUzide Sorana vazifeşlnas müs o«ki Siglık Baknnhtı Cf^ktlr. Valinin orada bazı kongre'ere fik brşhemşire Kadriye Oğuztana, Mu A«ım Ararın eenazesl dün hazln blr veımiştir: 60 yaşınrla bir adam havagazı yakın kimsenin bir araya gelerek Wr üşüdük. Fakat Romada da kavrul AKvre satışlar istirak edecegi. bu arada mühlm bazı tiye • EvvelS hiç bir kimsenin umuma cemlvet kürriu&unu. bıı r»mryet!n Hk ile intihar etti Agacıksoya. hlzmetlerinde çok mera^im'e ka'cî^nlmıstır. dıun. Hem şu Türk hamamlı DiurBu yıl mahsulünden alivre satı;1arın »ahslyetlerle de görüşeceğt söylenmek dlkkatli ve tltiz Rahmiye ko«<Ti»r"fe kendMne t ''m vermeKuçukömer Sislld» tskenderotlu sokağmda 12,^3 oo'yu görüp okuyucularıma anlat Cenaıe, namazı S'sîl Camtlnde kı aid b!r yolu işgale hakkı yokrur. Sonm»k ve knnıı«m»mak için karar «lın durdııruldu*unu evvelce yazmıştık. Bu te'flr. ve Neriman Çokgezene ve bana emek lındıkt^n sonra Zlrclrllkuyu mezarlı ra bu v~tar"İ3s 30 sçnedenberi bu ar numarlı evde oturan 60 yaşınrfa Ali Biak, hem de serinlemek üzere, bitfurum karşısında şehrimiz Ticaret Borsaya tesahub etmpmistir. S'rndî müra Befik Dinçer isminde biri. havtıraTi dt*'nı hil* İTrfr«tfr. Bizans eseriprine ve mabed>re lerl geçen mürtahdemine ve zlyare Sına defnedilm'ştir. sasının bu nevi satı;ları tescll emesl , caat etmis ve mahkemede hak kazan musTnSunu açmnk sure'lle intihar et zim akborsa paramızla takriben bir Mme eelmek lutfunda buiunan. mekM'»<Verumi!mi!iV dllekceyi mahaili | ttıccar arasında hiyret uyantiırmıstır Cenaze meraslmlne Ankarad^ buluyakın gecekondular kaldırıldı hâdise etra liraya bir duş bileti aldım. Gar bitubla. telefonla hatırıml soran sevgili nan VaH PYof Gfikay atlına Bfl»dive | mıstır. Belertive de bu hakkı inkâr et mfşttr Mfîddeiumumillk r'' 1 iv» h^va'e etmlstlr. Diğer taraftan bu is'erle me?gul bir t~VıVîl<at ,iç^ ^ memekîedlr. Yalnı^ istimlâk mtvTuu f , j , Fatih bölgesinde Bizans eserlerl ci dostlarıma elenen tesekktlrü blr borç nasının yeraltı katlarından birinde S?»lrk MÜFaviri Dr. Nail! Co'pin htiSalı günü şehre az su veriiecek Uacir alivre satısların m»hn5rl»rı hak varmın pecekondulardan temltlenmesl billr mtnnet ve şükranlarımı blldı rak etmis ve ailesine t^ziyetlerinl bil babln elnmaz. Blz «ronın a zamankl Belediye müfetti^Iik lrnttn»T)i meşhur hamamda yıkandım* Da kında bize şunları s8ylemlstir: İçin verilen emlr yerine getirlmlş. ge ririm. de?erinl t»7m!nat olarak vermeje h«Terkos fabrikasına monte edilmts (Jirmistlr. Dün yapılan Bele<11ve mnfettlsrlk varlan mozaik, beher kabinede, »pîırız tcr» H»VİT)ltlne Mı suretle mtt Imtthonınn « Geçen senekl alivre sa'ıjlar hö rek surlara gerekse mabedlere yakın buiunan yeni moıopomp grupiarının Emekll Doktor ATA AHICA 1« kW «1rrnl«trlr DOnkO iâvabosu, ievkalâde &ıcak>••••••••••••••••••••••• r^caat ettik. Kararı bekllyoruz.» isale hatlanna ba£lanrflaJi l(j|n 21, hazi kOmetln thncat kararindan sonra blr verlerdekl gecekondular tamamlle kal* * * lmUh«B.wua»^oJımiftur>. «a»>'«OBü de hâylT rtösfcÛlaia yol açmıştır. Çünka "dırHmıstır. Fatlh Camli İle Külllyat ran s 1 1 Etınü sabah saat 9 dan ftibj1 SÖTIÜ Imtihan yapılacak ve 7 ki«l alı taa fevkalâde soğuğa kadar âyarb Çok sevgiU kızımız Ayla Aslanın Amerikaiı fnisafirVer şehrimizde nKcaktır. bol suyu var. Yere serdiklcri ve ren 24 saat müddet'e şehrin Rumell thr^cat fiatına uygun olm'van satışlar arssmdakl bosluk da bahçe haline ko nazlk ameliyatını bUyük btr muvaffaDOGU M 70 dolar harcamışlar yakasına İstanbul ve Beyogluıu Ter iyi netlce vermemeMedir Bu gibl takıyetle yapan ve bizl saadet ve sevlnmüşteriye kurulansın diye verdiktışlarda plyasa mensublarının daha kostan yüz 70 nisbetinde az su verlletneiltereden şeker getirmekte ce garkeden pek kıymetli Operatör HUton otell normal çalısma devreleri havlular da tatmin edecek te• f ZAFTCH GÖKÇEN İle eşl MERAL J ÖLÜM cejinden İstanbTıl ve Beyoğlu yakala temkinli davranmaları tâzım gelmekmizlikte idi. Memnun olup çıktım. olan vapur salı günü geHyor Doç. Dr. FEYYAZ BERKAVa ' ; GÖKÇEN'ln bir kız çocuk'arı X sine girmljtlr. Servlsler yavaj yavaf tedir.» rında oturan abone!erin tedijirl! buMerhum Haiız Burhanın agabcyl. Ithall kararlaşan ilk parti seker » h kıymetli asistanı Dr. Haydar Dumene , • dünyaya gelmlstir. Anne ve ba • intizammı bulmaktadlr. Otelln açılısı Daha fazla dikkatimi çeken: Afhınrmları ve normal dunıma avdetin Çok miktarda kasab'ık hayvan • bayı tebrik eder. küçük Zeynebe ^ münasebetile sehrimlnp gelen milyo Nizameddln Ulcay ile Nesrin Yava^ogDr. Aysinan Altınoka va hastamıza günü gelecektlr. bazı semtlerde 48 saat sonra mümkün ve dlger misaflrler lunun babası ve tktisad ve Ticaret Ve rika harbinde ölen Beşyüzler ruunıuzun ve mesur bir ömür dileriz.' ^ nerler, artistler gelmesine rarmen et fiatlan Sekerl hamll Danimarka bandıralı her Imkân ve yardımlarını esirgemlyen olabileceği Sular İdaresinden bildlrilmeveud Oç bankada ktletl müfettisl Tarık Sesyıhnazın am na açılmış (Çinkoçento) isimli Ro• o'el antresinde asistan ve •Becky» vapuru yarın Izmlre varacak Nörolojl Kliniji hocaları yiiksek mijtir. eası, eski Blr> Tahrir Komlsyonu R«••••••••••••••»+•••••»< cem'an 6070 dolar bozdurmuslardır. ma istasyon meydanında diğer bir hemşirelerine teşekkürü borç blllriz. ve blr miktar seker bosaltacaktır. islerlnden trtlna»! bölgelerinden külliyetl! mikAsbn ailesl Diurno daha var. Bu apayn tnües'arda kasablık hiyvan gelmektedir. Biidirildiğlne göre. seker fabrikalaŞEVKET ULCAY «esede de duş, banyo, (galiba FloMevrudatın artmıj olmasile tlatlarda rımız yeni kampanyaya 15 temmuzdan 16.6.1955 persembe günt' vefat etmiştir. bir dusöklfık. beklenmektedir. ransadaki gibi Türk hamamı), pe« itibren baslıyacaklardir. Bu tarlhten Cenazesi 18 6.1955 cumartesl günü figle tekerrür etmlyecegl Ayakta semi? koyunlar 170190 ku tonra sıkıntınm namazından sonra Tesviklye Camiin Jikür, manikür, ütü, berber, boyanış. kuzu 170200. «ığır 100120 kuruş tahmln olunmaktadır. den alınarak Ferlköy mezarlığına def cı ilâh, her şey tamam... ırssı satılmiktadır. nedilecektir. • Arkeoloji Müzesi yüksek okul Türk hamamı, tıpkı kahvemis Buna raŞmen ka.<ab dükkânlannda O|hı: Nizameddln Uleay mezunu memur armıyormus. ve şi5 kebabımız tarzında dünflatlar bir hayli yüksek seviyede buGüzel Sna lar Akademisinde Güzel vaya şohret salraış. lunmaktadır. Sanntiar tarihi adı ile bir sube bu'unTasavvur ediyorum; seyyah g e Tedavüld»ki para 13 milyon du5u malumdur. Bu »ubeye yetmls cSONSUZ MACERA» romanından 1520 sayfa okuyan Ibıce, şöyle düşüneeek: Kra eksildi ] ka*xT BSrenc! cfevam etmektedlr. Bukitabı bitirmeden elinden bırakamaz diye ilân etmişsinlz. Merkez Bvıkasınm son bültenine göre i rada eencler bilhassa müzelerde istih Bu Türklerin temizllgi tarth • YARA Bu iddianızı çürütmek için kitabı aldım. Aksam yemeğinden tednvüldeki para miktarı 1.643 062 392 dsm edilmek üzere ye'iştlrilmektedir. boyunca ve dünya ölçüîünde meşlıradır. sonra okumağa basladım. Kararımı unutarak SONSUZ MA' ler. • YANIK hur... Hele hamamları harikulâde Fevkalâde manzara, her Bu heaabi gSre emlıyonda 13 milyon Dün bu genclerden biri CERA'yı gece saat üce kadar okuyup bitirdikten sonra anmatbaunıza • ÇATLAK olacak .. Şurada bir yıkanayım... gün öğle akşam yemekleri lira kada* bir eksUij olduğu anlaşıl ! gelerek şu şikSyette bulunmustur: cak elimden bırakabildim.. . maktadır. Kimbilir, Floransakinden ne kadar • ÇİBAN Paris Kordon Blö mezunu . İstanbul Arkeoloji Milzesinde iyİdir. ahçısı tarafmdan hazırla• EKZEMA münhal memurh'klar vardır. Buraya nır. Te't fon: 86560 | girmek İçin muracaat ettik. Biz» »u Halbuki itiraf edellm, nmuml haG Ö N Ü L G Ü N • PİŞİK . cevsb verildi: mamlanmızın durumu artık bin biile • GÛNEŞ ! «Vekaletten emlr aldık. Maaşınm le tatmin edemez olmaştur. Temut Y. Mılh. Mimar YANIKLARINA ylıksek olmaması için alınacak mejirip çoğundan kirli çıkmak muAHMFO MENOERES i ımrrların yüksek okul mezunu olmaKAR kadderdir. Üstelik sebilhane bardaNikâhlandîlar. Boğaziçinin emsalsiz güzel| ması lâzımdır » Su halde blz nerede if Bu senente en heyecanlı Ankara 17/VI/1955 sahası bulacagız? liklerini sinesinde toplayan I tı gibi bahşişçiler dizilir, insanı kapıdan eıkarken şaşırtırlar. Bbim romanıdır. Serisinin ilk Büyükderede Piyasa caddesinurtalama titiz bir hanımımız bu hade Mısırlılara aid 105 No. h kitabı, bu kitabla mecBeyoğlu ajansırun Tünel i H A Z İ R A N 18 ŞEVVAL27 mamlara ne kendi gber, ne erke • muaizaro yall arkasındaki koGÜLÇİV DEMÎRAĞ I meydanına nakli dolayısile I mua gibi her ayın 11^ >inL evlâdmı yoUar. ruluğu Ue beraber Sanyer Hu5 S i S s [ tertib edilen bu zengin ikram haftası çıkar, 300 400 ile kuk mahkemesi tarafmdan Öte taraftan, şimdiki ev buhram c r.iyeli hususî çekilişe katıla I 3 a u sayfa cildli, 250 kuruştur. YILMAZ DEMİRAĞ 246955 günü açık arttırma | sırasında çoğu kirahk dairenin haO bilmek için son yatırun günile satılacakbr. Evlendiler. mamı da yoktur. Şehirlerimizde uE. 1 428 12.15.16.18 19.43 {21.47 lerinden istifade edıniz. YARA MERHEMİ Çıkaran: TÜRKÎYE YAYINEVİ Dosva No. 954/225 I momi duş yerlerine tektük bile 3eyoğlu 13/6/3955 4.32| 132 12.00] 2.04j 6^4 " E . ,8.45 rastlanmıyor. Meselâ milyonluk Istanbulumuzda kaç tane gösterebi • de olurum efendim.. Bir saate kadar Lorans gelecec, lirsiniz? Dünyanın bütün şehirle şını onun çıplak omuzuna dayayıp, nrm» dedi. «LL'MHUKİYKT» io EDKBÎ rKKKIKASl: 2 O *** ve bütün gün onunla kalabilecek rinde yerli halkm bu ihtiyaçlan Beni istetmissiniz, erendim. içinden akmak istemiyen aa hatıra Oda karanlıkü. Açık pencereden ti Parise döndüklerinden beri llk düşünüldükten maada, ecnebi mi İtalya'dan döndüklerinden beri ları zorla iterek kalbine dökebılir aralarmda, eskiden daha resml bir giren hafii rüzgâr, kapalı perdeleri defa bu pazan tamamen serbest safirlerinki de anlattığım tarzda di.. salhyordu. Adnan, tembel bir ha geçirebihnek için çabalamışü. Bu gözönünde tutulmuş. Biz? tavır başgörtermişti. Kalmak.. ne mümkün.. Lorans reketle kolunu uzatarak, başucu gün onlar dvarda oturan bir <th Evet.. Buyurun, oturun.. Evet, hamamlanmız, geçen nesilbütün arzusu ile kalmak istiyorlâmbasını yaktı. Birden kamaşan paplamna dâvetli idiler. Lorans, ierde diUere destanmış. Şimdi Be Teşekkür ederim. du. Fakat bir takım kaidelere riLorans, büronun önündeki kol gözlerini kısarak saate baktı. Bu bahaneler bularak bu dâveü atlat yazıdda bunların bir tanesi hünayet etmek, o manasız bulduğu şart sabah her zamandan daha geç uyan mış, Adnanla beraber olablhnek gürtü halinde duruyor. Romanm da ruklardan birine ilişti. lara uymak mecburiyeti arznsunM. Dubois, önündeki kâğıtlan nuştı. Güçlükle kendini toplamağa için onlann yalnız gitmelerinm ca Karakalla devrinden böyle bir hadan üstün gelerek, kendinde mevKazan: BERİN BÜKTAŞ çahşıyordu. Zihni hâlâ bulanık, resini bulmuştu... Şimdi, her an ge rabe hüngürtü hamamı varmış: cudiyetici dahi bilmediği bir ener kanstınyordu. Kısa bir sükuttan vücudu yorgundu. Bir gece evvel lebilirlerdi.. Acele etmesi lâzımdı. Yazhk opera bahçesi haline sok Muharr'r, onu büsbütün başka bir Lorans, içinde çırpınmakta ol çi, sadece fizik bir cazibeye istinad jiyi uyandırıyordu Işitmek istedi sonra, başını kaldırdı ve: cepheden tanımıştı... Hareketlerin duğu fırtınayı evinden gizlemek tin^iyordu. Onun kadar kuvvetli, ği ^ek cümleyi duymadığından, pe Pazartesi öğleden sonra boş ıçtıği sigaralardan, sabah ağzı ku Adnan giyinmesini bitirip salona muşlar. de serbest, olgun, hayatına hâkim, için elinden geieni yapıyordu. Ad belkı de daha derin, beraber OLT.I rişan evinin yolunu tutuyordu. musunuz? diye sordu. Genç kızın rumuş, sesi kısılmıştı.. Kanşık saç geçerken kapı çahndı.. Hakikat şu ki: Mazide meveud obir Franîiz kızı .. «Tabiî... diyordu nandan uzak iken ruhunu kem .cn rur sevinci, müşterek zevKİermin Lorans, yüzünde mesud bir tebes Iup artık işe yaramıyanların yericevabını beklemeden alelâcele ilâ larmı, uzun parmaklarile sekle soNeden, neden Adnan her erkek karak, yatağmda doğruldu. Yaatl süm, neşe dolu gözlerle yanına gel ne yenileri, asnn ihtiyacma göre oLorans... Tabiî .. Benim bu üzücü bu düşünceler, omın derin bakış yjıattığı anlaşma her gün artan ve etti: mecburiyetlercen dolayı nasıl kıv lan, kahn ve sıcak sesini duyd ı'.< b'r ahenk, huzur, ikisini yaklaştı gibi o elzehı suali sormuyordu? ğına dayandı... Zile bastı. di. lanlan yapıhyor. Biz, kış icin ale Kokteyle misafirlerün var. randığ:mı bilemez ki... Bütün gu ça, birden uzaklaşıyordu. Daha la rıvor, daha sıkı bağlıyordu. Hayatınm bu güç safhasmda, Lo Boşsanız, sizden de rica etmek isUşak, sanki kapıda nöbet bekli Bir an gidemiyecekler zannet lâde dnş yerlerinl ve yaz için şehrurum ve gayreümle, Adnana ken pıdan içeri girdiği anda, müz'îç bir Uüşüncelerini büyük biı kıskanç rans, ancak bürosunda sinirlerinin yonnuş gibi elinde meyve nıyu üe tim Adnan, Kapıdan çıkıp otomo rin kalabahk sahillerindeki plâı'ladimı, ne istediğini bilen, gittiğ. yol başağrısı serin bir temasla yok ol l;>ıa saklıyan Adnan. yavaş yâvaş biraz dinlendiğini anlıyordu. İç 41e tiyordun». Hattâ mümkünse, biraz derhal içeri girdi. Taze ve serin bile bindiklerini görünce öyle derin n ve deniz bamamlannı canlandırerken gehnenizi, bana yardım etdan ürkmiyen bir genc kız olarak duğu gibi, bütün bu fikirler zih defişiyor, farkma varmadai, ru mile alîkadar ohnayan insanların manın ve yenilerini bol bol açmaiçki, Adnanın uyanmasına yardım bir nefes aldım ki menizi rica edecektim™ tanıttım .. İtalyada buluştuğumuz ninden siliniyordu Beraber ^eçır hımu Lorans'a açmağa baş'ıyordu. ortasında, öfiüne yığılan bir takrm nın caresini düşünsek... etti. Gülüyordu.. Geaiş koltuğa yerLorans saşırmıştı. Böyle bir dâzaman bir an tereddüd ettim mi? ' dikleri bu bir iki saati en ufa:t bir Genr kadm bu muvaffakıyetuıin evrakı tetkik ederken kendini kont Böyle şeyler, mukayese ile anla leşmiş, bir sigara yakmış, rahathk Bugün ne Andre? veti beklemiyordu. Bu teklifi de Buîün. ı^imden küçücük bir bur sıkmtının yoklamasına müsaade et hı\>ecanile sarhoş oluyordu. ro) etmek lüzumunu duymuyordu. la gevezelik ediyordu. Adnan ara ştlır. Tarihte hamamı He şöhret alan Pazar efendim».. juaz gibi bir takım prens plere, her miyorlardl. bir nevi vazife telâkki etmeyi laİlerde, bir gün, sevgilisüıin mu Valnız çalıştığı odasında yüzünüîi Pazar. Sahl bir şeyler var sıra onu öperek sözünü kesiyor fa Türk, İstanbul şehrinde dahi artık §eye rağmen sadık kaldığımı nasıl ha münasip bularak soğuk bir »es Adnanm kollan arasında olmak, hskemesine galip geleceğini ve ni hatları gevşiyor, hiç olmazsa, JCIkat genç kadın susmak bümiyor yıkanma unkânlanndan âdeta mahmı? anlasın? Benim ondan beklediğim le: hayet aradığı saadete tamamüe karnuı Wr hale gelmişrîr. Zlra, herkes keümeleri akbndan bile geçirme onun kuvvetli omzuna başıru da vuşacağını ümid ediyordu. Bu e sa bir zaman için, maskesiz kaiı Tabiî posta yok efendiau. Ga du.. Bugün içinde büyük bir hafii Peki efendinu diye cevab ver lik hissettiği belli idi.. Muhamre banyo dairell modern apartımanda sine imkân yok... Fakat ben hâlâ, yamak, dudaklanrun temasıru du mele yaklaştığını anladığı dakika yordu. zeteııizi getıreyim. oturmuyor. Orta sıtnhmızın dahi Mlle. dö Vüjua, sizi M. Duboto di. zayıf bir kadın olarak hal çaresinî daklarında hissetmek, Lorans'a dün Muharrir kapıdan çıkan gölgeye sokuluyor, elinin üstünü yanakla itiraf edelim yıkanacağı yer Jean Dubois, biraz sinirli blr ha yayı başka türlü/göstermeğe kâfl larda Adnandan ayrdmak ona çok rica ediyor... ondan bekliyorum... bakarak bugün için ne plânı ol larmda gezdirerek cneden ace<« yoktur. Acı ama, doğrudnr. geliyordu. Adnanın sözlerini dm güç geliyordu. Aralarındaki isimLorans birden nereda olduğunun reketle önünde buiunan kâğıtlan duğunu düşünüyordu. Mahmur ba traş oldun? batıyor...» diye faka Msdemki bu yoîa girdim . Bü lerken, bir saat evvel onu harab e siz mficadelenin neticesine varmak (VâNÛ) farkma vardı. Beş on dakikadır, öy iterek, geoç kızın yüzüne ciddiyet kışları birden canlandı. Pazar. Ta ediyordu Adnan uyuya kalmuj ol tün mesuliyet ben m. Onu idrak den düşünceleri öyle basit, öyle üzere olduklannı hisseden muharle uzaklara gitmişti ki, ne kapısı le baktı: duğunu itiraf etmemek için; lâiı ederek vüriimeliyim. Şimdilik ya küçük ölçüde şeyler telâkKİ eJ.yor rir. kaç kerre Loransı her zaman Eğer serbestseniz, çok mem biL. Eyvah geç kaldım. Meşhur bir prodflktör geliyor Gazeteyi guraya koyun. Ban değiştirmeğe çahfiyordu... pacak başka bir şey görmüyorum... du ki, bunlardan dolayı üzü'rrüs dan daha büyük blr şiddttle kol mn vurulduğunu, ne de içeri hade nun olurum... dedi. Hollywood'un mefhur film prodük Peki kuşum. söyle bakalun. Bu Bir müddet daha sabırlı olmağa ça olmasına bile şaşıyordu... Bera lan arasında «msıkı tutarak: «Kal. menin girdiğini farketmemişti. Heyom hazır olsun». Bu sabah kah Kaçta geleyim? törlerinden Arthur Lubin. 27 haziranlışıp, beklemeliyim.« Allah ke berken, kıymetler defişiyordu.. On kal..» diye yalvarmıstı.. Gecenin men yerinden frrhyarak, bısiyakl valtı etmek Utemiyonım dedik gün neler yapmak iıtiyorsun? da tsviere Havayolları uçağı ile şeh Beş buçuk iyi miî rim.» (Arkası var) i l i j içiude, belki, yorgun ba bir hareketle caclarmı dfizeltti, rlmize gelecektlr. ları bağhyan ve gittikçe artaa «ev Pazartesi beş buçukta evinlr ten sonra yerinden fırladı. not defterini alarak «Peki, geliyo Balıkpzan istimlâklerl Bir kasa ve toptancı esnaf hırsızı İstanbulun A. ...i. f Seyahat Notları j Avrupada Türk hamamları 1 ifidan yakalandı ADNAN ADIVARl Kokain satmaktan sa Küçükköy cinayelinLe bir ip ucu nık Eczacs Okulu ialsbeslrin durusmasl r varıTT1? ( ır TANINMIS SAN'AT MÜNEKKİDİ ZAHİR GÜVEMLİ Diyor ki: ŞARK Gazinosu MAOKA TASÜX MUHA SOMSUZ MACERA BAIMK f GENE tDDİA EDÎYORUZ BUYUK FIRSAT SüLFADERME U1J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle