18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CtMMLüUttt Mükemmel bir mülk İKİŞER DÂİRELİ 5 APARTMAN Yalnız Türkiye IŞ Bankası tarafmHan bu sene bir yenilik olmak üzere ikranriyelen? dahil edilen ÎKİŞER DAİRELİ APARTMANLAR tam manasiyleevlâdivelik birer mülktür. Apartman kazanan, bir dairesinde oturup diğer d«. iresini kiraya vererek aynca devamlı tağlam bir irat teroin fdpcektir. Fevkalâde teşkilâtiyle her riirlü konforu baifc ve birinci «ınıf bir ifçiliğin mahsulü olan Türkiye Iş Bankası'nın ikramiye apartmanlan en seçkin mevkilerdc inşa edilmektedir Konforlu bir aile yuvası BAHÇELİ 15 EV Rahat oturma. ypmek. yatak odaları. kullanışh baoyo ve tuvalptleri. teras ve balkonu, bodrıunu, bahçe$i. deklrik, hava^azı, şehir suyu. anten, telcfon tesifsatı ile Türkiye lş Bankası lkramiye Evleri. konforlu. lüks ve sevimli birer aile yuvaşıdır. Bu onbeş babçeli evin her biri büvük şehirlerimizin devamlı surette kıymetlenca tnetkilerındedir. Bol para ikramiyeleri PARA İ K R A M İ Y F Ç İ EN AZ 1 5 0 LİRAUK BİR HESAPLA ÇEKIÜ$IERE IŞTİRÂK EDEBİÜRSINİZ. AYRICA 725,000 LİRA Apartman veevikramiyelerioden başka Türkiye ' B a n k a 8 l f 1 1 n "25.000 lirahk para »kramiveleri araJlnda 100.00025.0005.0001.000 lira gibi 2 yms kı>meili ve ınüteaddit ikramı>eler mevcuttur. ;sr I s i N o E 1 KASIM ) i« 5.ooo ,(ra S \ 1 aadet 25.ouu m c | e t 25.000 lira ı ^/> pa/. AKGURGEN TAK0ZU . ALINACAK T | DIŞ TABÎBLERİNE j »•••••»•••••»»••••••••»•••»•••••••••••••••»•••»»« F 0R Amerikan menşeli Akrelik Ikrelik TEKL1F İSTEME İLÂNi Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: Diş Depolartndan arayınız rayınız Tahsin Gök ve Ortaklan Ltd. Şti. n N X I ! X AMERİKAN DERSHANES1 Y A 2 O K U L U • Yıllardan beri devam eden yaz okulumuz 1 temmuz'da X acılacaktır. İNGİLİZCE. FRANSIZCA, ELİŞLEBİ ve SPOR I • Kayıdları yapılmaktadır I î Adres: Sultanahmed. Alemdar Cad. 23 Telefon: 21737 • ••••••••••••••••••••••••»•••• •••+••» Nazillj basma aanayii reüessesesi ib*ivacı için 50X60X420 mm eb'adında 176000 Zdeâ 60X70X950 mm ebadında 44287 ad?d 60X60X900 mm eb'adında 9625 aded 50X60X900 mm eb'adında 93500 aded akgürgen takozu ahnacaktır. • Bu işe aid teknik ve idarî şartname alım grupu 3 üncü servisten alınabilir. Tekliflerin kapalı olarak en geç 20 6 9\5 günü akşamına kadar Müessesemize tevdi edilmesi lâzımdır. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (7053) •••• • • »*•< •• SAYIN TÜCCAR ve İŞ ADAMLARIMIZİN DİKKAT NAZARINA: KÖPRÜLÜ E SK İ Elektrik ve Havagazi Sayacı Satın Ahnacaktır ^4 >•••••*••< •••' «•• •f 4 Ankara Elektrik Havagazi ve Otobüs İşletme Müessesesinden: 7500 adet muhtelıf Havagazi sayacı teklif isteme UEUIÜ ile satın aünacaktır. Bu işe aid fennî ve idarî şartname Mües&ese Ticaret İsleri servisinden oarasız olarak alınabilir. İlgiiilerin sarname esaslarına göre tanzim edecekleri tekUflerini 25 temmuz 1955 günü aksamına kadar Müessese Umum Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. 7544 »••»•••••••••••••••••••••••••••• TİCARET SARAYI'nda BUGÜNE KADAR YERİNDE DERDESTİ İNŞA * t/o/nız îopfçnjsoMır THE GENERAL ELECTRIC COMPANY LIMITED U r ENGLAhJD Tfirkiy. Y«gin. Ith.litç.»: ADİL GABAY ve ALBERT KOENKA Galst». Nrcstıtrv C.d 210. Istmbul Tf I.: 91400 • TVIpACAKO H AN " >•••••. Mağaza DUkkân ve Yazıhane Satın Alanların ve Bundan sonra satın Alacakların Borçlanacakları |< Kıymetli Sanatkâr İstanbul Ticaret Odasında Kayıtlı Sanayicilerin Nazarı Dikkatine: İktisad ve Ticaret Vekâletince tevziı kararlaştırılmış bulunan maddelere ihtiyacı olan ve münhasıran Odamızm kayıdlı bulunan sanayi rauesseselerinin beyanda bulunmalan için gerekli oeyannameler tabettirilmektedır. tlgilılerin, Odamızdau bu beyannameleri ne zaman tsmin edebiiecekleri aynca ilân olunur. (7720) İîtanbu! Tirare» Ortsşi PERİHAN SÖZERI Halk türkiıleri saııatkârları ŞEN KAROEŞLERSPsJe Ci73Üer rKT.ÂL ŞAHİN Santöz SOLEY LEVİ Santor GABRİEL O3ÜS AKROFASİ Topluluğu Mııhielif varyete ve atraksiyon nusraraları Oriİirıal sürpriz. Her gün Üstad FEHMİ EGE DANS ve CAZ OrkPstrası NOT: Banyolarnnız açılmıştır. Tel 32001 öen 43 HİC İDARE TAKSİTLERE BİR FAİZ KARARLAŞTIRILMIŞTIR, Saç Levha Ahnacaktır Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: 1 2700 adedi 0.50.8 mm. kalmbğında galvanizli. oluklu sac. 100 adedi 1,5X800X1600 mm. lik çinko galvanizli sac. 100 adedi de 0.50.75 mm. kalınlığında çinlco galvan'zü saç olmak üzere cem'an 2900 aded saç levha ahnacaktır2 Teklif zarfının üzerine Fi 563C8 işareti konulmak üzere tekliflerin Müe;sesenıiz holündekı teklif kutıısıı ile Galatadaki İstanbul Şubesi holündekı teklif kuttısuna en geç 18 6 1955 günü aksamına kadar atılmış olması lâzırrdır. 3 Müessesemiz. ihaleyi yapıp yapmamakts vcya diledğinden satın almakta serbesttir. (7121) Kadıköy ve Havalisi Havajjazı Abonelerimize: Kurbağabdere Havagazi fabrikasında husule gelen teknik zaruretler sebebile 15/6/955 Çarşamba gününden itibaren muvakkat bir zaman için Kadıköy Bostancı Üsküdar v« K«ndılli mıntakalarına yalmz: Sabahlan saat 6.30 8 Öğleleri » 10. 13 Akşamları » 17^0 20 arasmda havagazi verilecektir. Gazın kesıidiğ; saatlere dikkat edilerek muslukların derhal kapatüması ve kontrol altında bulundurulması suretil» kazaya ^ebebivet verilmemesi ehemmiyetle tebliğ olunur. (76711 MÜDUKLLK Komisyoıt Tahakkuk Ettirilmenıesi MECLİSİMÎZGE Bilgi ••••••••• Edinilmesi Saygile Rica Olunur. »»»»»«•«^•^•••••••••»•••»••»^•»•••••••••MMMMMI Bir fabrikanın Almanca muhaberatmı Idare edebilecek Sekretere ihtiyac vardır. Sirket veya ticarî bürolarda çalışmis olanlar tercih edilir. Müracaat: Fincancılar Mahmudiye Han 3'e hergün 14 17 arası Telefon: 25713 İY! ALMANCA BILEN GU IŞ T.A.ŞJ KAÇIRILMIYACAK FIRSAT ^ " * \ 1 NUantaşmda. tramvay caddesinde 15 M. genişliğ:ndekı t e , kalâde arsa. 2 Nişantaşı. Şişîı. Cihangirde 20.000 250.000 liraya ksoar konforlu kat 3 Şislide. ön ve arka sokaklara 25 M. cephesi bulunan rnuazzam arsa 4 Nişantaşı, Emlâk caddesinde 8 M. cepheli fe^'kaiâtie aı;,5 Şislide, 6 kath. 5 er oda bir hoîlü. tam konforlu, yeni ird;!^ apartıman acele ve ucuz satılmaktadır. Av^ar Emlâk 49237. •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle