20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
U HazitMi 195* CUMHURİYET O Biz ve Amerika! L J E j Washington 11 (A.P.) Ingilte; renın washington büyük elçisi Sır küsadi gTiçlüklerimizi gider Bonn 11 (A.P.) Batı Almanya Roger Makins, Amerikanın NorEisenhower, Amerikan hetrek nıaksadı ile Birleşik Aparlamentosu hükumetin ilk silâhfolk şehrindaki İngiliz konsolosuyetinin masraflannı karmtrikanın bize 300 milyon lanma tedbirlerini geri çevirmiş ve nun bir mahkemenin şahid olarak dolarkk bir kredi açmasını taleb şılamak için Kongreden hükumeti yersiz bir acelecilık gösj davet^ne icabet etmemesinden öetmiştik. 8u talebimizle alâkalı otermekle ıtham etmiştir. Bu, batılı tahsisat istedi j türü tevkif edılmesini Dış Işleri larak bir tar^ftan Ankarada ve dıdevlet adamlarile yapacağı görüşBakanı John Foster Dulles nezdinMoskova 11 (A.P.) E.ski Sov şimdi atomla çalışan elektrik sanğer taraftan Saşbakan yaıdımcısı melerin arifesinde Başbakan KonWashington 11 (a.a.) Başkan Fatın Rustıı Zorlunun bıılunduğu yet Başbakanı Georgi Malenkof, trallariie meşgu! olduğu kanaatini Eisanhower dün kongreye gönder de protesto etmiştir. rad Adenauer için şaşlrtıcı bir darKonsolos Ronaid L. Cook, bir VVashington'dn müzakereler cere dün, batılı gazetecilere. Sovyetler uyandumıştır Malenkof. Batıb ga diği bir mesajda. mutasavver dörtbe olmujtur. Pakistanh gemicmın çalıştığı gezetecılerle görüşürken gayet nefeli Biılıâınin bir kaç sene içinde büyük Âyan m<clisi, bu yaz ilk Alman yan etmektej rli. ler konferansına iştirak edecek o | mnin sahibleri aleyhine açtığı 100 görünmüş ve şakalar yapmıştır. Amrrikan kaynaklarından gelen atom elektrik santrallarına sahıb lan Araeıikan hevetinın harcirah bin dolarlık tazminat davasında şa gönüüülerinin silâh altına alınmaBatılı gazeteciler, Malenkofla bir haberiere l)Hkı'jfa\ olursa. bu me olacağrnı soylemiştir. ve ikamet masraflfarile muhabere hıd olarak dinlenmeğe davet edıi larını derpiş eden hükumet teküatom fabrikasını gezip gezemiyesele etrahndaki müzakereler neti Halen Elektrik Santrallan Bakamasraflannı karşılamak üzere bir mişti. Konsolos bu daveti redde fini desteklemeyi reddetmıştir. Meclis. kanun tasarısının bir çok cesinde Turkıveye 30 milyon dolar nı olan Malenkof, Batıiı gazeteci ceklerini sormuşlardır. O da «bir milyon dolarlık tahsisat istemiştir. düıce tevkif edilmiş ve ancak mahlık ilâve bir yardım yapılması ka ı lerle, dün gece Hindistan Büyük gün bu imkâru elde etmeniz mümEisenhowere' yapılan tavsiye kemeye gideceğıni kabul etmesi ü hususlarda vazih olmadığını bildikündür» diye cevab vermiştir. rai'iavtırılmış ve böylelikle Birleşik zerine serbest bırakılmıştır. Ingiüz rerek, tasarıyı hükumete iade etMalenkof, son zamanlarda orta Washington 11 (a.a.) Alabama hükumeti konsolosa bu davada şa miş ve sert bir lisanla kaleme alın Amerikanır. bi^e >ıllık yaıdıra tah Elçiliğinde Nehıu şerefiıne tertib demokrat temsilcisi Carl Elliot, dört mış olan bir karar suretile askerî sisatı da 70 nıil> ondan 100 milyona edilen garden partide konuşmuştur. da göıünmeyişinin sebebini de izah hidhk etmemesini emretmiştir. ı Geçen şubatta yerini Nikolai Bul etmiş ve elektrik santrallannı tef. büyük hükumet başkanlannm gö| kuvvetleıin nasıl teşkil edileceğinin çıkarılmıştn. rüşmelerinden sonra, Eisenhower'in I açıkça izahını istemiştir. Amerikan Hariciyesinin sozeulü şanıne terketmiş olan Malenkof, tı; etmekte olduğunu söylemiştır. Rusyayı ziyaret etmesini tavsiye ••ıniııııııllllMlllllllllllllllllinmillHlllllinillllllUMimıuKniK j Adenauer'in mecliste üçte iki <»knü \rfpan bir ajans (L'sis) tarafınetmiştir dan verilen bu haber 300 milyon Seçmenlerine yazdığı bir mekdolarlık kredi talebimize dair saTicaret Vekilinin Balıke" tubda Elliot, Amerikada duvulan rih maluınat vermemiştir. 30 mil>on Bursa 11 (Telefonla) Bugtin «sulh arzusu» hakkında bu haresirdeki tetkikleri Roma 11 (a.a.) İtalyamn kudolar ilâvtr \ardimin bu kredi talevilâyetimızde 3 cinayet'işlenmiştir. ketın dünya için bir delil teşkil ebi ile alâkalı olup olmadığını da zeyindeki Aosta bölgesinde bir soBalıkesir 11 (a.a.) İktısad ve ğuk dalgası hüküm sürmeye baş Rüstem köyü muhtan Aiımed Şen. deceğini bildirmistir. Amerikalı gazeteciler kralı adile Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah beratasrih eyleınemiştir. • bir ev meselesi yüzünden kavga anılan Hearst ün oğlu Randolph berinde Balıkesir mebusları olduYalnız. ıtsmî Amerikan ajaıısı lamıştır. Bölgedeki dağlann bazı ettiği Osman Gülhan ve Mustafa Hearst Jr., eşi ve İnternational ğıı halde, bugün Belediyeye gelenııı acıklamadığı bu nokta etrafın verlerindeki karın kalınlığı biı kaç News Service, Avrupa Müdürü rek belediye ihtiyaçlan hakkında metrevı aşmıstır Kar vağmağa de Uysal tarafmdan pusuya düşürüda (As:>ociated Press) adb hir A Kingsbury Smith ile birlıkte dün alâkalılardan izahat almıştır Vekil mtnknn ajansı tafsilât veı mıştir.Bu vam ettiğinden küçük ve büyük lerek tabanca kurşunlarile öldügece şehrimize gelmiştir. sjans. 300 milyon dolarlık kredı ta SaİT.t Bernard boğazlarının trafığe rulmuştur. öğledpn sonra. yakında ihalesi yaMeskura köyünden Mehmed ÇaR. Hearst Jr. hâlen Amfrkada ve lebinıizin reddedildiğini leri .üı açılması bir kaç gün daha gecikpılacak olan Balıkesir Çimento pak bir su tası meselesine kızarak bütün dünyada en büyük gazete ırüştur Bu teklifimiîe karji 'J0 mıştir. *endikasının sahibi bulunmakta Fabrikasının inşaat sahasına gitaynı köyden Mehmed Sargunu av milyon doların verildiğinden b<ıhdır. Mr Hparst Jr. şehrimizde k\sa miş, müteakıben işletme\'e açılatüfeğile öldürmüştür. setmiştir Aynı zamanda. ibim <İUSekreterlik Öğretmeni Şam 11 CT.HA.) Suriye Par bir müddet kaldıktan sonra tsraele cak olan Balıkesir İplik ve Dokuma Pınar köyünden Süleyman Bal. retmeden ve sıı veya bu ^merıkaıı yetiştirme merkezi aynı köyden Halil Vural tarafından lâmentosunda bir konusma yapan gidecektir Mr. Hearst Jr. memıe fabrikasının tesislerini gezmiş ve çevreler'ne atfedeıek üeri geri bir takım tefıirler yapmağa da kalkı,yolda pusuya düşürülerek av tü Dıs İşlpri Vekili HaÜd El Azım. ketimizde bukınduğu müddet rar iıgılilerden izahat almıştır Bundan Ankaıs U (a a ) Maanf VeTürkiye ile olan münasebetlere te fmda hükumet adamlarımızla görü sanra hal inşaatı saha«ına gidilemı.şlıı ki. bunlaıı Tiıık Amerikan kâleti. Amev.kan dış faahyetler j feğile öldürülmüştür. rek. işin bir an evvel bitirilmesi masla. iki memleket arasında bir secektir. dost'uffiına ve işhirliğine >akı>lııaidaresı ve NevvYork üniversitesi Kardeşini sopa ile öldürdü müddet devam etmiş gerginliğin Altınova çimento fabrikası içir gerekli direktifler veıilmiştir. madık. Turkıye Cumhuriyeti hii ne men=ub bir teknik yardım ekıkünıe'inin iana>i kalkınmasına \erDiyarbakır 11 (Telefonla) Şeh oıtadan kaiktığını söylıyerek, SuAnkara 11 (T.H.A.) Verilen püe işbirliği ederek. Ankarada kuKayseride bir işçî riyenin Türkiyeden ileride daha diği ceni^ chemmiyetten ned<*nse rultnakta olan sekreterl:k öğretme nmize bağlı Çermik kazasının Karmalumata eöre. Altınova Çimento sinirlenmiş gorunen bu (çevreler) to köyünde bir cinayet işlenmiş. büyük bir anlayış • beklediğini kay Fabrikası insaatına önümÜ7deki ay bastanesi inşa ni yetiştirme rrerkezini. torenle açTürktı vc Turki>eyi hiı; tanımıvorMahmud Aslan adında bir şahıs. riermistir. mış bulunmaktadır. başlanacaktır. edilecek lar: Tanı^alardı, dahili i^lerimiae sopa ile kardeşi Aliyi öldürmüşFabrikanın insaatı için 7 milyoMuvakkaten Ankara Tıcaret liıı/.aklan bile olsa müdahale\e kal Çukurova iplik dokuma tür. Cinayetin kız yüzünden oldu* Kayseri 11 (Telefonla) 5502 na yakm bir tahsisatın ayrıldığı kışan kimselere karşı ne gihi hisler sesınde faaliyette bulunan sekre ğu sovlenmektedır. Katil hakalasayılı Hastalık ve Anahk Sigortası fabrikasında yangın çıktı da ilâve edılmektedir. terlik öğretmeni yetiştirme merkedııyduğumuzıı bilirler, bu şekilde n,rak tahkikata başlanmıştır. Kanunurun Kayseride de tatbikı zınde halen, Ticaıet liseleri öğretkonu>r/ıa/.İHidı Mersin 11 (Telefonla) Çugayesile ilgılıler hastane inşası için menleri. devlet müesseeslerı ve Burada şu noktaya da işarct etÖLÜM NATO Müttefik Kuvvetleri kurova Sanayi İşletmesine aid teşebbüse geçmışlerdir. 30 bin methususî sanayi müesseseleri eğitim mek isleıi/: 300 milyon dolarlık Merhum Aktbr Kemal Küçukün ve re karelik bir arsanın istimlâki kaolan iplik dokuma fabrikasında Hava Başkumandanı kredi talebimize dair ba^lamış. olan direktörleri için on altı haftalık bir I*tanbu) RaaVosu Spikerterınden Sa'asaat 19 da bir ya"ngın cıkmıştır. haddin Kııçuk'un pedrrleri. Girid fşra rarlaştınlmıştır. Türk Amerikan göıüşmelerinin yaz semmer programı tatbık edılYangını söndürmek için itfaiye fından geliyor kat'î bir şekilde sona erdiğine ve 30 mektedir. geç vakte kadar u^ıaşmıştır. Gece MEHMED FAZIL KÜÇÜK milyon rlo'arlık yardımın da duğMaarif Vekâletinin bir komisyoAnkara 11 (a.a.) M. M. V. 22 ve kadar yangını söndüreme Hakkın rahmetine kavuşmuştur. MerHazin bir irtîhal rudan dojruya bu kredi teklifimize nu taraffından tesbit olunan yenı Temsii Burosu Başkanlığından: miştir. humun cenazesı bugıın (Pazar gıınu) Mıılga Düyunu Umumıye KomiserMk karşı ilcri sürüldüçüne dair resmi standard Turk klevyesi üzeıınde Paris NATO Müttefik Kuvvetleri nğle nsmazını mü'eakıb Şişli Camıin $ubesı Mııdürlugunden emeklı merhum bir habcr mevcud değildir. den kaldırıiacak ve Zincirlikuyu me Ahmeti Ragıb Setçuk Beyin reiıkası. bakmadan daktilo yazma öğretimi Hava Başkumandanı Orgeneral L. Atatürk sanatoryomunda zarlığına defnedilecektir. Bu sebebleriir ki. bütün Türkiye de bu çalışmalar aıasında yet a Norstad, beraberinde eşi ve maiyet mccaranı mııtebeıeden merhum MehFa7il Kiıcüğe Allahtan rahmet. oğiu med .»bud Efendi kerimesi ve P T T. yi çok yakından alâkadar eden 300 lacaktır. prkânı olduğu halde 13 haziran pa 30 yataklı çocuk pavyonu na ve diğer ailesi efradına ba;>ağl>Şı mıtntesiblerınden Ihsan Selçuk Beyin milyon dolarlık kredi mevzuu etzartesi sabahı saat 8 de özel bir dileriz açıldı vnlıdml. merhum Tevfik Abud, Abcfulrafında ınu/akeıelerin kapannıamış uçskla Ankaraya gelecektir. Karacabey yolunda 2 ah Abud ve Doktor Rıza Abud beyolduğu tahnıin cdiliyor. Bunun böy Ankara 11 (a.z.) Ankara ve lerle Bclkis Abud hanımın hemşireleri. kamyon çarpıştı, 2 kişi 1e olmasım temenni ediyoruz. ÇünEvden eve dolaşan Rebıa Selçuk hanımın kayınvaiidesi ve lskenderundaki arsa yolsuz eivarı ile Anadolunun bir çok vıHasım Selçuk beyin yengesi salihaıı kü bu mevzuda miispet ncticeleıe Teneke kutulara elveda lâyetleri için en mühim verem teöldü nisvandan luğuna dair karar varılmasından. şimdive kadar büdavı ve bakım merkezi olan 250 tün dijer yardım programlarında NEBİYE SELÇUK Bursa 11 (Telefonla) İnegol Ankara 11 (Telefonla) İsken yatakiı Atatürk sanatorvomurıa olduğu gibi, yalnız biz değil. fakat I'l plâkalı bir kamyc«. Karacabey deıundaki arsa yolsuzluğu hâdiseHanımefendi bir de 30 yataklı çocuk paviyonu müşterek menfantler fayda sağlıya volundan bir İtalyan şirketine aıd sine dair karar Devlet Şurasmdan miıblel* oldü4u hnstalılttan Huıiulamıilâve edilmiştir. caktıı. varaıc 11 haziran 19SS cumarte«ı sabahı kamyonete çarpmıştır. Bu çarpış çıkmış ve ilgililere tevdi edilmiştir. Veremli çocuklann hususi bir AUahın rjhmetlne kavuşmuştur CenaEvvelâ i'ruman doktrini ve daha mada kamyonette bulunanlardan Altı sahife olan bu kararda. Be?e«i 12 haziran 1955 pazar eımu ıkırdi bakım ve ıtina isteyen tedavılen sonra deği^ik deği.şik adlar altında Ahmed Caner ve Emin Ateş öl lediye Reisi olan Hasan Fahri Öznamazinı mııieakıb Beyazıd Camıı S«idame ettirilen Marshall plânı oliçin böyle bir şube ihdası. ötedenrifinden kaldırılarak Edırnekapıddki muşlerdir Altona ismindeki İtal kaynak ile 7 kişmin hiç bir suçu masaydı. bu yardım programları beri. lüzumunıı hıssettiımekteydi aile makberesıne detncoiiecektırgereğince dağıtılan dolarlar. Ame yan ile İbrahim Batı ve Selim görülmediğinden haklarındaki mu Bu maksadla. kı<» zamanda. ikmal Çeleok gondeıılmemesi rica olunıır. rikanın kasasmda kalmış olurdu. Kumra! Ağır surette yaralanarak hakemenin men'ine, dığer 15 şahıs edile>n cocuk paviyonu buçün Sınhakkında muhakeme lüzumu"na Evet. ama. bir çok Avrııpa memle. hfstsneye kaldırılmışlardır. hat ve İçtmaî Muavenet Vekılı Dı. karar verildieü bildirilmektedir ketleri ekunomik buhrana saplan Tel: 16477 Behçet Vz tarafından aeılarak hızGenç bir kadın kendisinî mış, komünist nufıızu altına düs mete girmiştır. nıüş olurlardı.. Birleşik Amerika Dicle nehrine atarak bir taraftan bu piyasaiarı kaybet TEŞEKKÜR miş *e diğer taraftan da yaklaşan intihar etti | boLsevik tehdidi onu sarmış olurKıvıneıli büyüklerimizden du. Diyarbakır 11 (Telefonla) Şeh M. EMİN BODUR un Bu bakıradan bu yardım program rimiz Camisafa mahallesinde otuvefatı dolayısile telefon. telgraf, ran 20 yaşında yeni evli Fatma Aları yalnız harb sonu Avrupasını ziyaret ve bizzat cenaze törenine değil. fakat aynı zamanda Birle laca, kocasmın fena muamelelerine iştirak etmek suretile teessürümüze iştirak eden bütün dost ve üzülerek kendisini Dicle nehrine şjk Amerikayı da kurtarmıştır. akıabrlarımıza sonsuz şukranlarıKomünist olmıyan devletlerin bir atmak suretile intihar etmiştir. Kamızı arzederiz. liğini parçalamağa matuf ve usta dınm koeası yakalanrruş, tahkikaBodur allesı lıkla yürütülen Sovyet diplomasi ta başlanmıştır. si karşjsında teşrıki mesaimize toz AÇILDJ kondurmamağa bilhassa şıı giinlerde dikkat etmemiz lâzım gelmez # PARA YATIRANLAKA CAZIP HEDİYELER mi? Bunu, Amerika idarecilerinin de müdrik bulunduklarına kaniiz! Bekliyelim • AOANA için hususı »çıli} ıkramıyelen . Ömer Sami COŞAR • BİR EV Malenkof tekrar sahnede görüldü Dörtlii Konferans Amerikaya bir milyona mâlolacak Londramtı Amerikayı protestosu Şahid olarak mahkemeye gitmeji reddeden Norfolk'taki İngiliz | etçisi tevkif edildi Alman Başbakamıtı şaşırtan bir darbel Âyan Meclisi, Adenauer hükumetinin ilk silâhlanma tedbirlerini beğenmiyerek reddetfi f J'aftadan haflav3| 1 Açık mektub Yazan: Fahri Celâl I D Eski Rus Başbakanı, Batılı gazelecilere «Alom sanlralieri ile meşgulüm» dedi İfaiyada soğuk dalgası Bursada 3 cinayet Gazeteciler kralı Hearsrün oğlu sehrimizde Suriye bizden daha büyük anlayış bekliyormuş! Lurfedip gftıderdiğiniz mektub da: «Dıliniz, bugünküne aykırı jŞelmiyor mu? Konularınız YebrühüsI seriyete sahib olmasına rağmen i t sanem'den Maarrah Ebul'alâ'y^ tifakla kabul edilmiş olan bu k a Divanı Füzulî'ye kadar otuzun rar suretinde müstakbel askerlerın dan genç olanların pek ilgilenme demokratik haklarının nasıl k o r u diği, daha kötusü ilgilendıklerinae nacağı ve parlamentonun askerler de anjıyamıyacakları gibi...» d ı üzeıindeki kontrolunun nasıl tesis yorsunuz. Cumhuriyet, sadece hep edileceği de sorulmaktadır. otuzundan genç olanların gazetesi Söz alan âyan azaları. kanun t a değildir. Ondan sonrakilere de besarısının, sivil idarenin askerleri ğendirmek ister Hattâ Mahmud frenlemesıne imkân vermiyeeeğinKemal Beyefendiye bıle... Hele den k o r k t u k l a n n ı ifade etm:slerdir o yaştan sonrakiler, feleğin acısını Ayan meclısinın bu kararı ile tatlısını bilen insanlardır. Evet Yeb kanun tasarısı tamamen reddedilruhüssanem, türkçe değildır. Türkmiş değildır. Adenauer bütün kabiçesi de yoktur. Lâtincesi de Man liyetini kullanıp bunu mebusan dragor'dur. Frenkler de mânasını meclısinden geçirmeğe muvaffak öğrenmek ısterlerse lugate başvuolduğu takdiıde. kanun tasarısı y e | rurlar. İçindeki yazının, sizin tâbiniden âyan meclisine getirilebilerinzle, deyişinden bir şikâyetinız cektir. Fakat gene âvan mec.isi varsa bilmem. Ebül'alâ'ya gelince, b u n u bir müddet geciktirebılecekonun da hayatından size bahset tir. mekle vaktinizi kaybettirdiğime i nanmıyorum. Divanı Fuzulî, doktor Milletlerarası Üniversiteler Abdülkadir Karahanın cidden hayBirüği konferansı hazırlıkan Eylul avmda şehrimi7de toplanacak ran olunacak bir tahlılidir. Faris! oiRn Mıl'ef'eıarası Ünıversıleler Bırll onda, arabî onda. türkçe onda, fran ğınin 2. koııieransı hazırlıkları hulan sızca ondadır. Füzulî'vi bizim nesdırılmıstır le de ayrıca öğrettiği için ona mem 200 kadar ÜnivMsıtenin Rektör veya leket minnettar olsun. Ondan da o ayartia temsiicisinin iştirak edeceğı konferansta «Hızla eelişen cemiyette bahsedersem, onu göklere çıkarmaÜnlversitelerin rolü ne olacaktır» fikri va çalısırsam. borcum olduğu için gaye olıtpk alınacak vr âmme hızme yaparım. Ben, gene Cumburiyet'te CÜ nayd'dan da, Hallac MHn^urdan da bahsettim. CünaycTı Almanlar da bilmiyor. Hallac'ı yakından bilenlerimiz de sekiz, on zevk sahibınl geçmez. Onları, memlekete tanıt mak için basitleştirmek mümkün Belediye Sağlık Müdürü değildir. O kadar muğlâk V>ir felterfi etti sefeyi, bir düsünme sisteminı baBel«d')v» SaJIık Işleri Mudürii Dr Ni sitleştirmeğe imkân olmadığına göre va?ı Izzet Arkan, ehlivetine binaen 130 sadeleştirmeğe çalıştım. Bu çahş liradan hir üst deıeceve 100 lir» tazmamda. ben de çok faydalandım. minatla terfi etmiştir. Dıger taraf*an Darulâce?» Mudür Mu Mektubunuzdan açıkça anlasıuyor avini Dr Mustafa Onuı Haseki hasta ki, okumaktan anlar bir kâmıl ; n nesi Bışhekii) M^ıavni.fiıne tayın olıın sansınız. »>lU5lur O halde madem ki: Geçmise dırMilletlerarası Verem Savas sek çevrilemıyeceğini, her çağı di Birlieinin Pariste yapacağı lile. düşünüşü ile, kendi sınırları toptanh içinde ıncelemek gerektiğini, inanMilletlerarsı Verem Sava? Birlijjinin • cımızdan ayrı olanı bizden değildır 27 haziran pazartesi gıinü Pariste vapa diyerek sılkip atamıyacağımızı, ger cajı toplantıya. Türkiye Verem Savaş Derneâınin mümessili olarak Ord Prof çek güzelin hangi kılıkta olursa olsun. güzel kalacağını sizden oğrenTevfik Saclam iştirak edecektır. Tevfik Sağlam. dun kentîisile gbru dık, sizinle oğrendik, di> orsunuz. ;en bir aıkadaşımıza Pariste yapacagı Dil ve sanat görüşümüz sizden aytemaslar hnkkındu şunları sbylemistir: rı olduğu halde yazılannızı okuyor, « Milletlerarseii Verem Savaş BirliÇünkü, güzel, ğinin 37 haziranda vapacajı toplantıyı ilginç duyuyorıu. mhteakıb bırlığın uyesi bulundu^um kılık deği$tirmekle değer yıtirmez icr» >ro'Tiite«i toplantısına da iştirak de diyorsunuz. İlginç, andaç, gezi demeyıp alâka, vaad. seyahat dediğim için mi sizden ayrı olmuş oluyorum? II ginç, andaç. gezi kelimelerini ben Nâologisme buluyorum. Bu marazt ruhiyatta kelıme uydurmak hastalığına denir. Vaad türkçeoir. A rabcası alvaiddir. Türk, hiç bir zaman, ayın harfini arabcada olduğu gibi çatlata çatlata söylememis tir. Nitekim, hı harfini de ömrün de tlâffuz etmemiştir. Biz, o kelimeleri dilimize pekâlâ mal etmi şizdir. Arabcanın (sülâsi mücerred) hüküm kelimesinin türkçede nasıl hâkim, mahkum, mahkümun bih, mahkumün aleyh, kaziyyeı muhkeme, tahkim, hikemivat, tahkiye mahkeme, mehakim olup sarmas.ıklar gibi dilimizi boğduğunu pekâ lâ da bildiğim halde... Bakınız reserve Fransız kelimesini şoförümüz nasıl lazarvaya çeviriyor, nasıl dab rayaj dediğini görmüyor muyuz?.., Madem ki kaideleri attık, dilimiz, zorlanmadan. yoiunu buldu demcktir. Vaide andaç demekle lugati garibeye kapılmış olduğumuza inanı yorum. Bu yeni kelimelerin hepsi yarının büyük sarf ve nahivcisinin gelmesinden sonra ortadan kaybolmakta gecikmiyecektir. Yoksa boyuna negologisme içinde kalan türk çe. halka da fena gelecek, birini bile kullanmıyacaktır. Hem böyle olmakta, olup durmaktadır. Annenize sorun bakın. Andaçtan, gezi den, ilginçten ne anlıyacaktır. Hattâ, size d?vılacak, paylıyacakbr. Ben ise. biran bile müteradıflerden vazgeçmek niyetinde değilim. Dil ve sanat görüşümüz, sizden ayrı olduğu halde yazılarınızı okuyor. ilginç duyuyoruz, çünku gü zel, kıiık değiştirmekle değer yıtirrnez demenizle de beni kuvvetiendirıyoıjunuz. Hem yeni sanat da ne demek oluyor? Sanatin yenıs., eskisi de olmaz. Fransız Sanat Miızesınde fıldışinin üstüne ilk saııatkârın yaptığı, belki yüz bin sena evvel, nesli şimdi birmiş, yok olmuş bir vahşî hayvanın resmi vardır ki 1955 in en büyük ressamı b le ona bir çizgı ilâve edemez. Sanat ne ilerler. ne geriler. İleri ve geri >anatı göıürsenız sanatoının ilerı ve geri oiuşundandırEvliya Çelebiyi taklidimi bağe niyorsunuz. Kal'a demur kayâ diye terkibler yapsn musarunüeyhe kızmak aklımıza gelmiyor Çunkü, onun ksfesi destar sarığı, bu?üne zarar vermiyor. Elverir ki bize o, söylesin, hem söylediği zsrran pek güzel söyler. Onun yeni bir takıidî kuvvetini kendimde bulanmorum, biri bile beni ih a ettiği halde... Günde dört yüz imza atar bir işin başındayım. Buna rağmen (Cumhuriyet) in ylbaşı ilâvcsince ve «ene hir baska ilâvcsind? iki hikâye vaz dım. Haftadpn haftaya sutununda da sene eski huyuma kapıldığ'm az değildir. Ahtivar oispm da gönlüm tazedir. şarkısını pek sever m. Ömrümde bu kadar kendimden bahsettiğim bagırra .tclmış şsy değildi. Bundan utsn^ığıma inandı ğınıza eminim. Öyle olmaiaydım Vöyle olmazdım efendım. ttnde çatıcak adam yetiştirmek oğretım elerpanları yetistirmek araştırıcı aoamlar yet.ştirmek mevzuunda muhim «ahsıyelleı t^ıafınaan konferanslar verilecek mııteakıben fıkirier rnuna'.caşa edılecektır Konfeıans hazırlıkları biri Paris. diğerı Istanbulda o l s " iki komite taraf.nd'sn vapılmaktadır. (îdeoeSim Avrıca. Orta'artc meml»ketlermden Mısır. Ürdtın. Lııbnan, Suriye, Ir»k ve İran Verem Savas Oerneklerinin niıımessiller* *le bir toplantı \apaak. Ortasark Reıivonal Komitesı kurulma?» hakkında son karaı ı verefe<n? Dah» önre Milletlerara<ı Verem Savaî Birligi tarafından. bu memleketleri ?ivarete memur edilmi^tiırt Seyahaıtmin müsbet neticesini hsvi raporu hirliğe vermis bulunuyorum » UNER TEOMAN ile RRRKİ TURALI Evlendiler. İ^tanbu! 10.6.1955 amulîbunk BÜYÜK Osmaniyede şiddetli bîr deprem oldu FELSEFE LUGATI MUSTAFA NAMIK ÇANKI Îstanbul Bankası Müdürü Vildafı Savaş'a Nişantaşında kazandığı Apartman Dairesi Hakkmda tzahat Veriyor. • 10.000 Ti,Devlet AmortisaM Sandıfi TabyiUeri Osmaniye 11 (a.a.) Bugün saal 10.30 da şiddetli bir deprem olmuştur Bazı binalarda çatlaklar husule gelmiş ve camlaı kırılmıştır Başkaca hasar yoktur. 8 inci FASİKÜL ÇIKTI Satış ve tevzi yerleri Kanaat ve İnkilâb Kitabevleri Adaoa : Abidin p«fa caddesı Ticaret Sarmjrı KUR'ANI KERİMİN TERCÜME TAN Rl UYRUuU Tercüme ve Tefsir Eden: ve TEFSİRÎ Senenin en muhtesem İ gezisi 7 Temmuzda • Bu seyahate gösterilen büyük rağbet karşısırr X da, Denizcilik Bankasının ve Akdenizin en büyük, • kcnforlu. «üratli, lüks volcu şemisi. ••••••••••>•••• • •• • • • • • • ••••••« |İstanbul Gazetedieriııın Âkdeniz ÖMER RIZADOĞRUL I Gezisine Tahsis Edilmiştir Arabca metni, hakikî Hafız Osman hattı vt Arab yazısile ber sahifeye ilâve edilmiştir. 'ercümesı kalın. tefsiri ince harflerle tabedilerek aynlmıştır. Lisanı sade. ifadesi açıktır. Arabca aslında her âyetin bir numarası vardır. Tercüme kısmında eene bir numara ile Dunun karsılıçı gösterilmistir. Bövlece Kur'anı Kerimden hanjri âyetin mânasını öğrenmek isterseniz derbal bu numara ile bulma nız mümkündür. 22 çün devanı tin fevkalâde ve her türlü bütün edecek bu emsalsiz seyahaeğlenceii. muntazam. nezih konfor icinde çecmesi için tedbirler alınmıstır. İ SL M A Lİ M İ X ss ANKARA ŞEFİK GÖGEN 1954 Bilânçosunu basarılı bir netice ile kapatmağa muvaffak olan îstanbul Bankası, bir yıl gibi kısa bir zamanda elde ettiği müsbet neticeleri halkımızın gösterdiği alâka ve itimada borclu olduğunu, bilhassa tasarruf sahibi müşterilerinin eittikçe artan teveccühlerinin bunda büyük tesiri bulunduğunu dikkate alarak" biri Nijantasında diğeri de Kalamışta, olmak üzere iki büyük ikramiye apartmanı inşaatına başlamıs ve Nigantası apaıtmarunın ilk dairesini 14 mayıs keşidesinde talihli sahibine vermiştir. Kalamıs apartmanı ilk dairesi ise Bankanın yıl dönümü keşidesinde yer almış olup. bu keşideye iştirak edebilmek için 15/6 1955 akşamına kadaı Bankada en az 150. liralık bir hesap actırılması lâzım gelmektedir. Nişantası a.Dartmanının ilk dairesini kazanan talihli müşteri Vildan Savas'ın annesi ihtisaslarını asağıdaki cümlelerle anlattı: (îstanbul Bankasının açılıs giinünde ve mahşeri bir kalabalık aTasına karı$arak kızım Vildan Savas adına 150. liralık bir hesap açtırmıştım. O tarihten bu yana zengin ve cazip ikramiyeler dağıtan Bankanın keşideleri ile yakından alâkadar oluyor, ve kızıma da bir ikramive çıkacağı günü ümidle bekliyorduk. Fakat nedense 14 mayıs cekilisini takip etmedik. Araya bayram telâsıda girmisti. Bu yüzden Nişantası apartmanının talihli müjterisi olduğumuzu gazetelerde okuyamadık, Bu mutlu haberi bize İstanbul Bankasının nazikane mektubu getirdi. Bu haber. daha doğrusu büyük müide ailemizi sonsuz bir ne=e ve sevince aargetti. Ve Nişantasındaki apartman dairesi gıbi değerli bir jkramiye iki bayramı bir arada kutlamamıza yol açtı. Gelinlik cagına yaklasmakta bulunan talihli kızım bu suretle şirin bir apartman dairesine sahip oldu .Bu veslle ile İstanbul Bankasına muvaffakiyetler dilerken tasarruf hesabı açtıran diğer müstedüerine de Bankanın Kesidelerinde iyi sanslar temenni ederiz.) Genc talihli Vildan Savaş'm ihtisasları ise gu kısa cümlelerde ifadesini buldu: (İstanbul Bankasının tevdiat nıüşterileri için yaptırdığı Nişantası ikramiye Apartmanında ilk daireyi kazanmak beni cok sevindirdi. Bu. benim hayatımda mutlu bir dnnüm noktası oldu Bankada hesap açtırmıs olanlara iyi sans lar temenni ederim.) Kapt^n: UÇÜNCÜ BA5KISI ÇIKTI. İki büyük bez cild halİnde takım olarak 25 AHMED LİRAD1R. HAL1D YAŞAROĞLU îstanbul Kitabcılık ve Kâğıdcüık T.L.Ş Pire, Atina, Napoli, Nis, Kan, Monte Karlo, Cenova ve BİR HAFTA bütün eğlencelerile İSPANYA Lüks. Blrinci. İkirıci ve turist mevkilerinde bir miktar yer açılmış bulunmalctıtaır Biran evvel biletleıinizi aldırınız. Pasaport ve vize Gazetectler Czmiyeti tnrafmrfnrı temin cdilmektedir. Müracaat Gazeteciler Cemiveti Telefon: 21222. 254Ü8 • Doktoroğlu Seyahat Acentası. Taksim. Ankara. Sirkeci. * Telefon: 42644. (Glotur) Cumhuriyet Cad Taksim: 85791 • Sevahat Acentaları. • CAZIBE OEMIRHAN ılp Dr. SF.RİF ALK'BAV 11.6.Döö Ni'sanlandılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle