12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Cumhuuyet Cumhuriyet Peştede Lüksemburg ile karşılaşacağız Macar, İtalyan. Bulgar, Yugoslav, Rus, Romen Çek ve Polonyahlar finale kaldılar. Dün yapılan İstanbul Atletizm Bayramında; 400 metrede (Fâhir Özgüder, Yunanh Depastası geçiyor Masellos Mustafa Batman 110 metre engelli ko.şunun mücadelesinde (sağda); Budapeşte 11 (a.a.) Avrupa Basketbol Şampıyonasmm son elıminasyon karşılaşmalan şu şekilde netıcelenmiştir: Çekoslovakya Bulganstanı 73'68. Rumanya Isvıçreyi 63/39, Yugoslavya Fransayı 40/37. Avusturya İmgıltereyı 69/48, Rusya İsvıçreyi 87 40 yenmışlerduFma! karşılaşmalarına kalan takımlar şunlardır: , 1 Macaristan, 2 Polonya, 3 İtalya, 4 Bulgarıstan, 5 Yugoslavya 6 Rusya, 7 Rumanya. 8 Çekoslovakya. Dığer takımlar yarm şu karşılaşmalan yapacaklardır: Tıirkaye Lüksemburg, Almanva . İngiltere, Danimarka İsveç, Fınlandıya Avusrurya. Fınal karşılaşmalarının programı şu şekıldedır 12 pazar: Polonya Rumanya, Bulgaııstan • Yugoslavya, Macaristan . Çekoslovakya. İtalya Rusya 13 pazartesı: Rusya Bulgarıstan, Rumanya • İtalya, Macaristan . Polonya, Çekoslovakya Yugoslavya. 14 Salı: Polonya Çekoslovakya, Italva • Macaristan, Bulgaristan Rumanya, Yugoslavya Rusya. 15 çarşamba: (Istırahat) 16 perşembe: Macaristan . Bulgarıstan, Polonya italya, Rumanva Yugoslavya, Rusya Çekoslcvakya 17 cuma: İtalya • Yugoslavya, Bulgaristan Polonya. Yugoslav. ya Macaristan. Rusya Ruman. ya 18 cumartesi: Çekoslovakya Ru manya, Macaristan Rusya, Polonys Yugoslavya, İtalya Bulgaristan. 19 pazar: Bulgaristan • Çekoslovakya. Yugoslavya . İtalya, RusyaPolonya, Rumanya Macaristan SAYIN ÖĞRETMENLERİMİZ MUHAKKAK Kİ REKLÂMA ALDANMAZLAR İLK O R T A Kitablanmızın nümuneleri öğretmenlere gönderilmiştir. Tarıh ilk IVV Hilmi Oran Yurddaşlık bılgısi IVV H. Aksan Saffet Rona Yurddaşlık bılgısı IVV Salım Sıret Kenrez Coğrafya IVV İhsan Ç. Altıntuğ Matematık dersien IVV Fuad Baymur Tabiat dersleri IVV Fahrı Dalsar Musiki alfabesi IVV Muhtar Ataman Güzel Türkçeauz Orta IIIIII Kemal Demiray Temel Dil Bilgisi » IIIni Kemal Demiray Türkçe IIIIII Beşır Goğuş Matematik IIIni Turan Tanin Yurddaşlık bilgisi IIIIII Fıkrıj° Sunuhi Arsan Tabiat Bilgisi IIIIII Fahrı Daisar Coğrafya dersleri IIIIII Dı. Nureddm Seçkm Fizik dersleri Prof. Hayri Dener 1 Kıtablar Maarıf Vrkâleti Yayınevlerinden veya doğrudan doğruya Yayıne.vımizden temın edilebileceği gıbı bulunduğunuz şehrın kitabçıları vasıtasıle rle tedarik edebilırsiniz. 2 Okul kooperatiflerıne kredı acılır ve yuzde yırmı iskonto yapılır. Sstanbul Atletizm Bayratnı çok sönük cereyan etti Tanmmış bir çok atletlerimiz müsabakalara iştirak etmediler, dereceler de düşük oldu 1 N K 1 L ÂP Hava pentatlon müsabakalan Ankara 11 (a.a.) Dünya Ordulararası hava pentatlon musabakaları, bilindığı üzere bu sene memleketimizde yapılacaktır Eylul ayında yapılacak olan hava pentatlon müsabakalan, ilk defa olarak memleketimizde organize edıleceğinden bu sebeble organizasyonun her bakjmdan mükemmel olırasmı sağlamak ıçin şımdiden gerekli hazırlıklara başlanması ilgilıerce düşünülmektedır. K Kİ T A B E V 1 Sanayi odasından Odaıtıız tarafından bikarbonat do sud tevzı edılecektır. Bu tevziattan istifade edecek olan sanayicılerın lâboratuar ecza depoları ve diğer imalâtçı fırmaların 1952 53 54 senelerindeki bikarbonat sarfıyatlarını tevsık eden belgelerle 18 6.1955 tarihine kadar Odanrtza muracaatlerı rıca olunur. Bu tarihten sonra vapılan mııracaatler veya bu muddet i(inde muracaat edip de sarfiyatlarını tevsik etmemiş olanlar tevziattan istifade ettırılmiyecekir. (7670) Bır gun, yanı bundan 26 aene ev kime? Sırası gelince herkese sdy 51; 4 Ahmed Gönen (Turk) istanbul atletizm oavramına buvel Robert Kolejde mek'teb mu lıyeceğız. 51 4 10. gun de devam edılecek ve şu mudüru Dr Geyts ıdı. Gulle atma: sabakalar yapılacaktır: Dün yapılan müsabakalar maa1 Y»taganas (Yunan) 14 41; Saat 17 de. 400 engellı, dısk atDavis kupası karşılaşmalan lyice bılıvoıum kı oglu da mek lesef bu büyük gune yakışmıyacak 2 Necdet Akm (Tiırk) 13,44; ma, yüksek atlama. tcbde spoı hocası olarak ı« görü kadar sönuk geçti. Kopenhag, 11 (a.a.) Davıs ku17,20 de 800 metıe vordu. Ektem, Cahid ve Abdullahın çar 3 Popovıç (Yugoslav) 12,95. pası 1 4 final karşılaşmaiarında Si17,40 ta 200 metre. mızrak atma Bıze bıı aı<tlık 1924 te atletızvn «ambaya Belgradda mühim yarışla100 metrerola Pietrangeli (İtalyan) çıftı hocdlıgı yaptl. Kendı de yuksek rı var. onları anladık Pekı MuzafNielson Ulrich (Danımarka) çıf1 Çolakis fYunan) 11.1 10; 17.50 de. Uzun atlama fer nive bayrak koştu da 100 met 2 Sarevskı rYugoslav) 115'10, atlardi. Ajtıgı meidfe de 1 65 ıdı 18.00 He 5000 metre tini 16'14. 6/3. 6'1 yenmiştır. 3'0 galib durumda bulunan italyan yaI>te dun 26 ncı yıiuıı \a^adıgı reve gırmedı' 3 Yaşal Sindel (Turk) 117 10. I 18,45 te: Balkan bayrak yarışl, rı fınallere katılmak hakkını sağ Al'nan teknık sonuçlar şoyledır. 4 Mihçeviç (Yugoslav) 11.8 10 | (800, 400, 200, 100) mu Istarbul atJetızm bayramını oj 19.00 da Mükâfat tevzıi. lamıştır. 110 engellı: Çekiç atma: nun Kolejdekı odasındakı mınderde 1 Masellos (Yunan) 15.510; I 1 Muzaffer Iskender (Turk) | Ayrıca saat 15 te Turkıve Marabıı teklüı ne yapalım kı ben vap2 Mustafa Batman (Turk) 45 85. 2 Toma Balcı (Turk) 39 74, , ton bırincıhğı musabakaları da yatım. ı pılacaktır. O taıihı dun Doimabahce «tadın 16.2 10; 3 Kosmas (Yunan) 3 Boyariç (Yugoslav) 37 58. c 14.4/10. 4 Matovski (Yugoslav) Ömer Besiıu 1500 metre: ^d gene ya adtm Xpriı \avtuMinu faşlr gıbı bız bu bavıamı Kol<*ı sa 16.9 '10. 1 Turhan Göker (Tuık) 400 metre: 3.58 9 10; 2 Ühamı Koç (Turk) bdsından, Taksım staduıa. or»dan Fcneıbahre stadınn Mmd' de Dol 1 Fahir Ozgüder (Turk) 4 01 9 10, 3 Ilhan Bılgutay (Tuık) 26 haziranda Trıyestöde yapıla mabahçe stadına kadar getıımış ol 50.1/10, 2 Depasta (Yunan) 4.113/10; 4 Mustafa Kıyıcı cak Türkiye İtalya cB» millî maduk Bu bayram bir tarıhtır, fakat 50.2/10. 3 Aydın Tunalı (Turk) (Turk) 4 156'10 Uç adım atlama: çına hazırlanmakta olan Mıllî takımımız ılk hazırlık maçını cumartesi ' 1 Hacı Andrea (Yunan) 13.71; gunü Ankara lig şampiyonu Hacet j 2 Orhan Altan (Turk) 13 58: Bılmdiğı veçhıle memleketimız tepe takımına karşı yapacaktır 3 Teofanidis (Turk) 13 54, 4 Son defa toplanan mıllî olimpıyad Mıliçeviç (Yugoslav) 13.51 komıtesinm aldığı kararlar içinde, ! bu 19 branştan yalnız 5 branşa ka Mıllî namzedler, mdsabaka gunüne kadar hıç bir şekilde topla antrenBarselona'da yapılacak olan Akde tılacaktır. 4x100 bayrak: a man yapmıyacakl&rdır. Akdeniz Olimpıyad komıtesince 1 Fenerbahçe (Tuık) 45 3 10 mz olımpıyatlarmda memi ketımıTakımımız, ayın 23 unde şehrimu zı, Tıcaıet Vekâletmin de muvafa musabakaların tarıhlerı tesbıt edıl2 Usküp (Yugoslav) 45 410. katıle Barselona Ticaret Atasemiz miş ve iştırâk edecek mılletlere bıl den ayrılacaktır. Kafıle başksnlığıSınkla atlama. Nedım Yeğener'm temsıl etmesı dırilmiştır. Katılacağımız beş bran tıı futbol federasyonu umumî kâ 1 Etstatiadıs (Yunan) 3.90. ksbul edılmiş ve keyfıyet kendı şp aıd tarihler şöyledirtıbı Eşfak Aykaç yapacak, ıdarecı 2 Kenan Çulpan (Türk) 3,60, sine bıldırılmıştir. Guıeş: 16, 17, 18, temmuz, Bas olarak Necdet Erdenı ve antrenöı olarak da Mıhaıloviç gıdeceklerdıı 3 Petrovıç (Yugoslav) 3.20 Barselona'da vapılacak olan 11 in ketbol 17, 18, 20. 21, 22. 23. 24 tem cı Akdeniz Ohmpiyatlarında 19 muz, Atletizm: 21, 22, 23, 24 tem Takım ıse 15 futbolıudan mutebranş uzerınden müsabakalar ya muz, Kurek: 17, 20. 21 temmuz, Es şekkildu. Maçı, Isviçre federasyon ırö men pılacak tır I knnr 18, 24 temmuz , sub bır hakem ıdare * .etktn LONYASI SlHlR ve VUCUTHARARETlHEHAfifl KULLANILIR 80 30 DERECE SIHHi G0ZEH UHOH KO. Akdeniz oyunları hazırlıkları Millî namzedler Hacettepe ile karşılaşacak İstanbul Memurlar İstihlâk Kooperatifi Müdürlüğünden: Kredili Odun Tevziatuıa Baslanmışhr. • Fı'ndıklı. Yenıkapı ve Kadıkdydekı depolardan kuru. kesilmıs yarısı Giırgen, varısı Mese Vasıtaya teslım 2 lirası peşın. bakiyesi 4 ayda ve 4 musavı taksitte odenmek sartile çekisi 18 liraya odun satısına başlanmıştır Merkez Galata Necati bey Caddesi No 207 İNŞAAT İLÂNI Kivaklidere Ankara Çimento Sanayi) Umum Müdürlü^ünden 1 Kapalı zarf usulıle ve birina fiat esasüe ihalesi 4/7/1955 gunu saa' 16 da yapılmak nzere eksiltmeye konan iş 6 130 000 Lira keşif bedelli ElâzığAltınova Cmento Fabrikası inşaat işidir. 2 Geçici teminat (197 650) Liradır. 3 Bu işın eksiltme dosyası 15/6/1955 tarilıirtden itibaren Ankarada t m u m Müdürlüğümü7de. İstanbulda Turkiye Emlâk Kredi ve İş Bansası İstanbul şube lerinde, Elâzığ Altmova Çimento Sanajii T A.Ş. Bürosunda bedelsii' olarak görulebıleceğı gibi eksıltmeye girmek isteyenler 100. 'ira mukabilinde Ankarada Umum Müdürlüğümüzden bir takım almağa ve makbuzunu teklif zarfı içine, eksiltme şartlaşmasında istfnen diğer vesikalarile beraber koymağa mecburdurlar. // 4 Bu ışe girebılmek icın bir taahhüd mevzuu olarak(1.500 000) Lıralık bu nevi teknık önemde iş yapmış veya denttleverek kabulıinü .yaptırmış bulunan isteklilerde aranan diğer şartlar eksiltme şartlaşmasının 9 ve 10 uncu madalîrinde yazılıdır 5 İsteklılerın eksiltmeye girebilmeleri için ihale gününden 7 gün evvel luzumlu vesıkalarını bix dilekçe ile vermelerı. 3 gun evvel de bıı ışe mahsus olmak üzere şirketten yeterlik beljosi almış olmaları şarttır. Şirket bu belgeyi verip vermemekte serbesttir. 6 Teklıfler 4/7/195? pazartesı" gunu saat 14 e kadar şirketimiz İnşaat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim edilmeüdir. Postada vâki «lacak gecikmeler nazstrı ıtıbara alınmaz. 7 Eksiltme 4/7/195e pazartesı gunü saat 16 da Ankarada Umum Mi'düriukte yapılaoaktır. 8 Bu iş için müteabhide 400 000 Liraya kadar verilebilecek avans ile kereste. dem'r çimento ve sair inşaat malzenıesine aid şartlar özel şartlaşmanın birinci ve ikinci maddelerinder yazılıdır 9 Sirket ıhaleyi yapıp yapmanıakta veya dilediğine yapmakta serbesttiı (7322) Bugünkü maç Futbol sezonunun fıulen kapan mış olmasına rağmen bugun saat 10 da Şeref stadında enteresan br karşılaşma yapıjacaktır. Beşıktaş ve Adalet amator takımları arasmda oynanacak olan bu maçta ıkı takım da transferde alacakları bazı oyuncuları deneveceklerdır. 1500 metrenin ilk «urnnda Hhami Roç üe Turhan Goker v# diğerleri Pirie, 3 mil rekorunu deneyecek Lonara, 11 (SHA) 22 hazi'an gunu Manchester'de yapılacak oun atlet zm musabakaların ia Ingılız at letı Gordon Pıne, Rus atıev. V'adımır Kuts'a aıd 13'26"4 derecehk 3 mil yarışmın rekorunu kıımağa teşebbus edecektır Aynı yai'şta Ingıliz atletleri Peter Drıver vo John Dısley de ıştırak edeceklercı: Bun dan başka Gordon Pırıe. oğusto» ayında Kanadaya turnev3 okurak 3 defa 3 mil' koşacaktır. Atletın kaı deşı Peter Pırıe, Gordon a refakat edecektır. Çarşamba gıınu Yus Belgrad şehrınde yapılacak oUn beynelmilel atietızm muhabaka'anna üç atleümız ıcimen davet ed' 1 ttü^lerdir. Bunlar, Cahid Önel. Ekrem Koçak ve Abduilah Kokpıu.rdır. Bu musabakalaıa Yunartıstan"dan da 4 atlet davet edümıjti) ^vrıca Avrupanın bir cok memleke'lerinin bu suzıde ptletien de avw şun Belgradda varı acak'ard'i. TJç kişılık kafıleyı Besım Aybars go turecektir. Ekrem Cahid ve Abdullah, dun yapılan musabakalara bu yuzden iştirak etmedıkleri gıb bugun oe, yarışlaja giremıveceklerdi'" Kahle varın Belgıadd haıekn »dt.cektıı. Ekrem, Cahid ve Abdullah bugiin de koşmayacaklar ş K. Gümrük Izmirspor karşılaşması Turkıye amatör futbol şampiyon^uğu grup maçlarına gelecek hafta şehrımizde yapılacak Karagumrukİzmırspor maçı ile devam edı'ecektir. İstanbul şampiyonu Karagümrük ile Izmır şampiyonu Izmirspor arasındaki bu karşılaşmanm çok çekişmeh geçeceğı beklenmektedır. Tony de Marco nakavt oldu Syracııse (New York) 11 (a. a.) Dunya orta sıklet boks şampiyonu Tony de Marco, dun gece Camen Basilio ile yaptığı karşılaşmanın 12 ncı ravundunda teknik nakavutla mağlub olmuş ve bu suretle şampiyonluk ünvanmı kaybetmistır De Marco, şampıyonluğu ancsk 10 hafta muhafaza edebilmiş tır Maltepe Maraton sahasında hususî maçlar Bugun Cerrahpaşa Atesspor Genç j lik kulubu ile Maltepe Geaclık kulübleri arasında bır dostluk maçı vapılacaktır. Bu kulublerın B ta kımları saat 11 de, A takımları ıse caat 13 te karşılaşacaklardır Millî takım namzetleri dün Dolmabahce stadın da atletizm miisabakalarım seyreöerlerlcen KiRlJv,T02lU HAUIARINIZI YIKAMAK İÇiM BİR TELEFOM KAFİDiR. I masını söyleyip kızı öptükten sonra Madam Kazalis kızı bırakıp saat on raddeiermde evıne donmuş. Odasınm kapısından çıkarken yeğenmın gulumsıyerek ehne bır kıtab aldığını da gormüş Evde Madam Kazalıs kızın anlattığı şeyleıden muteessır olarak bır haylı ağlamış. Kocası Doktor Kaza lıs mumkun mertebe karısını tesellı etmış \e vatmağa gondermış. Dokj tor o gece muhım bır psıkanalız | vakasmı etüd edıp rapor yazacakBunun üzerine kızm teyzesi Madam ı mış. Hattâ karısma, yatmadan evKozalis Richardson'lartn evıne gı vel Leonore'a telefon etmeyi de derek sıcak bır şey hazırlamış ve vadetmıs. Çunku babasıle annesıkıza zorla yedırmişti Yemekten son nın sabahın dordunden, beşınden ra da bir saat kadaı bırlikte kal I evvel evleruıe donmiyeceklermden mıştı. Msdam Kazalis emın ımış. Lenore kendisini pek yorgun hıs | Onun ıçin geceyarısından bırkaç sedıyoımuş. Annesı, teyzesme mah dakika evvel doktor, yeğenme terem olarak söylediğine göre kızı bır Icfon etmiş. fakat cevab alamamış akılsız mektebb gibi bır erkekten Bır kac defa çalmış eene cevab alaötekıne koşacağına kocaya varması mamış Halbuki Leoner'un odasıniçin sıkı§tırmış ımış. Lenore, Samt da telefon var. Uykuda da olsa uLo'da ölmuş olan bır yahudi gence yanması lâzım Bundan endişeye tutkunmuş. Madam Rıchaıdson, ya düşen Doktor Kazalis kansım uhudi olduğu için bu gencden nehet yandıımadan evden çıkmış ve yaya edivormuş olsrak Park Laster binasma gitmış. Teyzesi hep bu hıkâyeleri dmle Kızı koltuğunda orurmuş, boğazı miş. Kız hattâ «Annem olduğu hal ıpek bır kordonla sıkılarak boğu!de bile çocuktan nefret edıyor O muş bulmuş Ebeveyni tabıî henuz evlerıne lur şey değıl!» demış Giderken Leonore yatırmak iste . donmuş değıldiler Apartımanda mişse de, genc kız sıcaktan dola>ı başka kımse de yoktu Doktor evuyuyamıyacağını, biraz kıtab oku velâ polıse sonıa da Richardson lay=cağını cevaben sovlemıs. nn dave*iı oldukları evı bularak Geç vakte kadaı uykusuz salma teleton etmış Onîara Leonore'un ehemmiyetli surette rahatsız oldu dim. Komşular da hiç bir~şey işitğunu haber vermiş Daha sonra da memişlerdi. Mutehassıslar enteresan hiç bir karısına telefon etmış. Madam Kazalis gecelık gömleği uzerıne bir iz bulamadılar manto giydikten sonra bır taksiye Tıbbı adlî doktoru Pruty ölümün bmıp oraya gıtnuş. Yeğenını o hal hangı saatte vukua «eldiğıni kesde gorıince teessüründen bayumış; tiremedi. fakat Mdsyö ve Madam RichardBoğmada kullanılan kordon ham son gelmceye kadar biraz kendini ipekten yapılmıştı. Doktor • Kazalis topladığı içm bıçare ana babayı te | bu hususta dedi ki: sellı edebilmek kuvvetini bulmuş. J Delillerin ' meşum ehemmıyetDoktor mufettişle görüşürkensizliği Kordonu gorunce aklıma heYavas yavaş ortalık ağarmaga men «Kedı» geldı, diyordu Yapılan tetkıkat netıcesınde pencerelerin j başlamıştı Oradakiler, odada soğuk zorlanmamış olduğu ve «Kedh> nin' bira şişelerı karşısında orurmakta idiler. Madam Richardsoıl'un hazırla kapıdan rahat rahat gırdıği kanaadığı sandviçlere kimse dokunmadı. tıne varıldı. Madam Kazalis yeğeYalnız .müfettiş. oğlunun zorile bir nmın yanından aynlırken "feapıyı tane yedi . kapamış olduğunu hatırlâmakta idı. Ceseda odadan kaldırdılar. PenLâkın Doktor Kazalis gittiği zaman antreyı aralık bulmuş. Çıkarılan cereden ıçeriye sabah serinliği. giriparmak ızlerinden de anlaşıldı kı; yordu. Mşdam Richardson, yapılan Leonore, herhalde apartıman se bir iğnenın tesirile odasında uyurınlesin dıye teyzesi gittikten sonra muştu. Ellery, doktorun bu sözümi hazmedemedi: kapıyı arahk etmiş. Bütün hürmetlerime rafmen Kapıcı Madam Kazalis'in gelip kıymetli doktorun bu fikrini kabul gittığını. sonra da Doktor Kaza edemiyeceğim. Me^um olan delillelis'in geldığini hatırlâmakta ıse de rin ehemmıyetsizliğı değildir; debaşka kımsenm bınaya gırmiş ol lillerin sayısınm ehemmiyetsizliğiduğunu gormemış. Yalnız bir aralık dir. Madam Kazaiis: bakkala bira almağa gıttığını ve o Yedi cinayettekı delillerin sazaman bıri gırmişse tabiî griremı yısı nu ? diye bağırdı. yecığıni itiraf etmiş. Tabiî.. yedi cinayette yedi kere Hava çok sıcaktı Kıracıların sıfır. Elde bir şey yok madam. eoğu dışan çıkmışlardı Ben de aAğzınHa sigannı geveleyen mürslıkta sedırin üzerinde uyukladım fettiş bu lâfı ışıtmemiş göründü durdum Anoımal bır şey goıme(.Arkası var) HALI YIKAMA FABRİKASI Y E D İ K U L E TEL: (Fabrilu» 1 2 8 1 8 • ' :^ • MİJ1I.MII «Cumhuri>et» L zabrta romanı: 1 8 n SATILIK DAMPERLİ DAMPERSIZ. BENZINL1 MAZOTLÜ IV1UHTELIF TONAJLARDA KULLANILMAM1Ş KAMYON LAR ve Bî*EK OTOMOBILI Muracaat: Tibet İthalsı ve Ihracat T.A S Veli Alemdar Han Kat 3 Galata İstanbul Teîefon 44556 42; 75 ' . Telgraf: Tibetas istanbul Çevirep. B r Tıb noktai nazarmda Della gibı kadınlaı" çocuklaııron olumünü bekler, adeta temenni ederler. Sonra da ceEedleriıün ustune kapanıp hungür hüngur aglarlar. Bu gözyaşlarını çoeuklan îçin değil kendilerı ıç n dokerler. Misis Kozalis de bunu sizin gibi bilıyor sanırım. Karıın ehnden geleni yaptı. Evliliğimızin dort ilk yıhnda biz de ikı bebek ka> bettik. Onuıı uzefine karım da ana sevgisini zavallı Lenore'e çevırdı.. ama şımdı ıkiii de hapı yuttular. Yani karıra ve yeğenim . BakırsL/ aaa gögsünü ddvüyor; anu tezye bükunet içinde elem çekıyor. Uzakld^madan evvel doktor: Çok ieverim zavallı Lenoıeu' dedi. Sabahın saat bc^ir.de Genc kız evde yalnızmış. Ebeveynının daveth olduğu bir desepsıyona gıtmesi lâzımmış; ama evde kalmak istemiş. Bir gün evvel annesine telefon edip rahatsız olduğunu ve beraber gelemiyeceğınf sdylemiş. Zaten kız her ay hastalanırmış. Annesi de kız gelmiyor diye içerlemı; Mösyö ve Madam Richardson ak|amın altısına doğru çıkmışlar. Davet'n olduğu Wesçester'e gıtmişler. Evdeki müstahdemlerden ahçı kadın izınlı olarak Pensılvanyadakı akrabalarının yanında imiş. Hızmetçi kadına da gece evine gitmek için Lenore izin vermiş. Kozalis ailesi, Richardson'lardan sekiz sokak otede 87 nci sokakta otu ruyordu. Ve bütün gece Lenore'u merak etmışlerdi. Akşamın sekızine doğru Madam Kozalis kıza telefon etmiş ve genc kız içı çekilnrekten başka bir ıstırabı olmadığını ve teyzesile eniştesmin kendisini meık etmemeleri cevabını vermişti t BULUNMAZ ÇOK MÜHİM BİR FIRSAT ' Salihlide kaza merkezine gayet vakın ve Gaau nebrı hem hudtit ve ıçersinde kısmen sulama kanaMarı ve aıtezyen kuyuları mevcut ve hâlen pek mühim nvktarda pamuk1 vetlştiren ve her türlü ziraate elverişli gavet mümbit arazı. tarla ve meraları ihtiva eden ve ADALA baraiının ikmalinde istikbali pek parlak olan ve 38 parse'e avrıîrtıış ve takriben 38.flOO dönümden ıbaret kadastrosu ıkmal edılmis ÖAĞ1RGAN ve BOZAVLU namlarile marırf ciftliklerı arazisi izaleyi süyu sebebile Salihli sulh hukuk mahkemesınce 952/94 sayılı dosya mücibince her parsel ayrı ayrı ve çok ehven kıymetlere göre bilmuzayede satılacaktır. Tafsilât dosyasındadır Birinci ihale 28/6/955 ve ikinci ihale 8/7/955t^aat dokuzdan itibaren. Izahat almak için İstan^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " bul telefon: 26961 gündiızleri. § • • • • • • F E V K A L Â D E FIRSAT •" Beyoğlu Cihangir caddesinde İstanbulun en guzel bir köşesini teşkil eden 23 numarada kâin ı.EO Apartıman ı namile maruf 6 katlı ve 8 daireli kaloriferli ve parkeli apartıman izaleyi şuyu suretile satılmaktadır. Fazla malumat isteyenlerin Beyoğlu Bir'nci Sulh Hukuk Mahkemesi Bagkâtibliğine müracaatla 954'794 savılı dosyayı tetkik etmeleri. Satı«. 17 Haziran 1955 cuma uunu • • saat 16 17 arasmdt mahkeme salonunciadAi •mmmm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle